intTypePromotion=3

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 (Đề số 2)

Chia sẻ: đỗ Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
99
lượt xem
20
download

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 (Đề số 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 - Đề số 2" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 (Đề số 2)

  1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 8 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp. Cột I Cột II A 1 của dung môi và chất tan o t H2 + CuO → B Phản ứng thế là phản ứng hóa 2 Không thể hòa tan thêm được chất học trong đó tan nữa. C Thành phần phần trăm theo thể 3 H2O + Cu tích của không khí là: D Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất 4 nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất 5 78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác (khí cacbonnic, hơi nước, khí hiếm...) A - ... B- ... C- ... D- ... E- ... Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng. Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit? A. CaO , NaOH , CO2 , Na2SO4 B. Fe2O3 , O3 , CaCO3 , CO2 C. CaO , CO2 , Fe2O3 , SO2 D. CO2 , SO2 , Na2SO4 , Fe2O3
  2. Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit? A. HCl , HNO3 , NaOH , NaCl B. HNO3 , SO2 , H2SO4 , Ca(OH)2 C. HCl , H2SO4 , NaNO3 , HNO3 D. HNO3 ; H2SO4 , HCl , H3PO4 . Câu 4. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ? A. NaOH , HCl , Ca(OH)2 , NaCl B. Ca(OH)2 , CaO , NaOH , H2SO4 C. NaOH , Ca(OH)2 , CaO , MgO D.` Mg(OH)2 ; Ca(OH)2 , KOH , NaOH . Câu 5. Có các phản ứng hóa học sau: 1. H2 + PbO ⎯⎯ t0 → Pb + H2O 2. CaO + CO2 → CaCO3 3. 2H2 + O2 ⎯⎯ t0 → 2H2O 4. Fe2O3 + 2Al ⎯⎯ t0 → Al2O3 + 2Fe 5. 3Fe + 2O2 ⎯⎯ t0 → Fe3O4 6. CaO + H2O → Ca(OH)2 7. 2Cu + O2 ⎯⎯ t0 → 2CuO 8. 2CO + O2 ⎯⎯ t0 → 2CO2 Nhóm các phản ứng hóa học nào sau đây vừa thuộc loại phản ứng hóa hợp vừa thuộc loại phản ứng oxi hóa khử? A. 1 , 2 , 4 , 5 B. 2 , 3 , 6 , 7 C. 3 , 5 , 7 , 8 D. 5 , 2 , 7 , 8 Câu 6. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm là A. 15,8 ; B. 31,6 ; C. 23,7 ; D. 17,3
  3. Câu 7. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là A. 40 gam ; B. 30 gam ; C. 20 gam ; D. 50 gam II. Tự luận (6 điểm) Câu 8. (2,5 điểm) Để điều chế 4,48 lít khí O2 (đktc) trong phòng thí nghiệm, có thể dùng một trong hai chất KClO3 và KMnO4 . Hãy tính toán và chọn chất có khối lượng nhỏ hơn. Câu 9. (2,5 điểm) Cho 3,25 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng. a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. Cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa ? Câu 10. (1 điểm) Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng NaCl thu được khi làm bay hơi 150 kg nước biển. ( K = 39, Cl = 35,5, O= 16, Mn = 55, Cu = 64, Zn = 65)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản