intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài quản lý điểm trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Nguyễn Anh Đức | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

54
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tốt nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài quản lý điểm trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên

 1. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y, ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ cã nh÷ng bíc tiÕn nh¶y vät. ë ViÖt Nam ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin(CNTT) tuy cßn non trÎ nhng tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh vµ ®ang ®îc ¸p dông trong nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi. Qu¸ tr×nh ¸p dông c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt vµo c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng cña con ngêi ngµy cµng t¨ng. ViÖc tin häc ho¸ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®· gi¶m bít søc lao ®éng cña con ngêi, tiÕt kiÖm thêi gian, víi ®é chÝnh x¸c cao,thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu so víi viÖc thñ c«ng qu¶n lý trªn giÊy tê. ChÝnh v× vËy mµ CNTT lµ kh«ng thÓ thiÕu nhÊt lµ trong c«ng t¸c qu¶n lý. Trong Trung t©m hiÖn nay vÊn ®Ò qu¶n lý ®iÓm lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt nhng vÉn phô thuéc vµo sæ s¸ch , giÊy tê, kinh nghiÖm cña ngêi qu¶n lý mµ cha cã sù hç trî nhiÒu cña hÖ thèng m¸y tÝnh. §îc sù gióp ®ì cña ThÇy Ph¹m Ngäc Quý , cïng c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n cïng khoa sau mét thêi gian nghiªn cøu, em ®· thùc hiÖn ®Ò tµi:” X©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lý ®iÓm cho Trung T©m Gi¸o Dôc Thêng Xuyªn” V× thêi gian h¹n chÕ trong ch¬ng tr×nh ch¾c ch¾n cßn nhiÒu chç sai sãt vµ cha hoµn thiÖn. KÝnh mong c¸c thÇy, c« cïng c¸c b¹n gãp ý ®Ó ®Ò tµi thùc tËp cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy Ph¹m Ngäc Quý còng nh c¸c thÇy, c« gi¸o trong bé m«n nãi riªng vµ trong khoa nãi chung, cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®· gióp em trong thêi gian lµm ®Ò tµi thùc tËp võa qua. GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -1- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 2. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm Th¸i Nguyªn, ngµy th¸ng n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn : Ph¹m §øc Thä Môc lôc Lêi nãi ®Çu.......................................................................................... 1 Môc lôc................................................................................................. 2 Ch¬ng 1 kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng................................................................3 1.1. Giíi thiÖu vÒ bµi to¸n qu¶n lý ®iÓm. ........................................3 1.2 Kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ.......................................................4 1.2.1. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o häc sinh ë Trung T©m .............................4 1.2.2. Quy ®inh vÒ khen thëng vµ kû luËt häc sinh.......................5 1.2.3. C¸ch xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cña häc sinh..................................7 1.2.4. C¸ch tÝnh ®iÓm vµ häc lùc cña häc sinh.............................8 1.2.5. Sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i.....................................10 1. 3 ý tëng vÒ ®Ò tµi.................................................................... 12 1.4 u nhîc ®iÓm cña phÇn mÒm qu¶n lý ®iÓm..........................14 1.5 Ph¬ng híng gi¶i quyÕt cña bµi to¸n.........................................15 Ch¬ng 2 ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng.......................................16 2.1 Môc ®Ých, yªu cÇu cña hÖ thèng..........................................16 2.2. Th«ng tin vµo/ra cña hÖ thèng...............................................16 2.3. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng................................................18 2.4. BiÓu ®å luång d÷ liÖu............................................................19 2.4.1.BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh.............................20 2.4.2.BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh:......................................21 2.4.3 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh..................................22 2.4.3.1 Chøc n¨ng cËp nhËt hå s¬................................................22 Ch¬ng 3 ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu.......................................................24 3.1 ChuÈn ho¸ c¸c lîc ®å quan hÖ................................................24 3.2 ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu............................................................ 28 Ch¬ng 4 ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh........................................................33 4.1 Giíi thiÖu vµ lùa chän ng«n ng÷..............................................33 4.2 Giao diÖn chÝnh cña chong tr×nh..........................................39 Ch¬ng 5 KÕt luËn............................................................................ 45 5.1.Nh÷ng thµnh tùu cña ch¬ng tr×nh..........................................45 Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................ 47 Lêi c¶m ¬n......................................................................................... 48 NhËn xÐt cña Gi¸o viªn híng dÉn......................................................49 GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -2- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 3. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm NhËn xÐt cña n¬I thùc tËp................................................................51 Ch¬ng 1 kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng 1.1. Giíi thiÖu vÒ bµi to¸n qu¶n lý ®iÓm. Th¸i Nguyªn lµ mét tØnh miÒn nói, hiÖn nay ®ang ®îc nhµ níc ta ®Çu t vµ ph¸t triÓn, v× vËy ngµnh gi¸o dôc Th¸i Nguyªn ®ang tró träng tíi viÖc båi dìng c¸n bé gi¶ng d¹y vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho ngµnh gi¸o dôc ®Ò ®µo GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -3- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 4. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm t¹o nh©n tµi cho ®Êt níc nãi chung vµ c¸c tØnh miÒn nói nãi riªng, ®Ó tõng b- íc ®a ®Êt níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, theo kÞp c¸c níc kh¸c, ®iÒu ®ã phô thuéc vµo sù nç lùc phÊn ®Êu cña thÕ hÖ trÎ c¸c tØnh miÒn nói nãi riªng vµ c¶ níc nãi chung. Qua qu¸ tr×nh häc tËp võa qua vµ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy, c« trong bé m«n híng dÉn em ®· m¹nh d¹n x©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lý ®iÓm trong Trung T©m Gi¸o Dôc Thêng Xuyªn trong ®ît lµm thùc tËp chuyªn ngµnh nµy. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®îc th¸o gì trong viÖc qu¶n lý ®iÓm Trung T©m lµ: HiÖn nay qu¶n lý ®iÓm cña c¸c Trung T©m ®a sè vÉn cßn thùc hiÖn b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng, ph¶i sö dông tíi sæ s¸ch vµ rÊt rêm rµ tèn nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ cßn nhiÒu bÊt cËp. Kh«ng ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ häc sinh, ®iÓm häc sinh còng nh lý lÞch cña häc sinh mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®îc, v× vËy sÏ tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc cho c«ng t¸c qu¶n lý. Nªn yªu cÇu cã mét phÇn mÒm qu¶n lý ®iÓm lµ rÊt cÇn thiÕt. 1.2 Kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ 1.2.1. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o häc sinh ë Trung T©m Qu¸ tr×nh ®µo t¹o häc sinh ®îc tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau: a. C¨n cø vµo kÕt qu¶ häc tËp trong häc b¹ ®Ó s¾p xÕp häc sinh theo c¸c líp b. §µo t¹o häc sinh theo c¸c kú häc, n¨m häc. Cuèi mçi häc kú cã thÓ tæ chøc thi kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, h¹nh kiÓm cña tõng häc sinh vµ xÐt khen thëng cho c¸c häc sinh. c . Cuèi mçi n¨m häc Trung T©m cã thÓ tiÕn hµnh thi tèt nghiÖp hoÆc thi chÊt lîng tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn tõng trêng vµ tæng kÕt kÕt qu¶ häc tËp cña tõng häc sinh vµ xÐt duyÖt cho lªn líp hay lu ban. GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -4- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 5. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm 1.2.2. Quy ®inh vÒ khen thëng vµ kû luËt häc sinh C¸c møc ®é khen thëng vµ h×nh thøc khen thëng - Khen tríc líp: Do gi¸o viªn chñ nhiÖm khen nh÷ng häc sinh cã c¸c hµnh ®éng tèt vÒ hµnh vi ®¹o ®øc, vÒ häc tËp lao ®éng, vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸, ho¹t ®éng tËp thÓ, x· héi. - Khen thëng toµn Trung T©m: Do Gi¸m §èc biÓu d¬ng vµ tÆng giÊy khen ®èi víi nh÷ng häc sinh ®îc danh hiÖu “Häc sinh kh¸”, “Häc sinh giái”, “Häc sinh xuÊt s¾c”. HoÆc ®èi víi nh÷ng tËp thÓ ®¹t danh hiÖu “ Líp tiªn tiÕn”. - Khen thëng ®Æc biÖt: Møc ®é khen c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®¹t c¸c gi¶i thëng cña tØnh, thµnh phè trong toµn quèc trong c¸c qu¸ tr×nh thi tuyÓn chän vÒ v¨n ho¸, kü thuËt, v¨n nghÖ, thÓ thao hoÆc cã nh÷ng thµnh tÝch ®ét xuÊt ®Æc biÖt. a. C¸c møc ®é kû luËt vµ quy tr×nh tiÕn hµnh - KhiÓn tr¸ch tríc líp - §èi víi nh÷ng häc sinh vi ph¹m mét trong nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau: NghØ häc kh«ng phÐp-kh«ng häc thuéc bµi, chuÈn bÞ bµi tõ ba buæi trë lªn trong mét th¸ng-nãi tôc, ®¸nh b¹c (ch¬i sè ®Ò), hót thuèc l¸. M¾c nh÷ng sai ph¹m sau dï chØ mét lÇn: Quay cãp bµi khi lµm bµi kiÓm tra, cã th¸i ®é thiÕu v¨n ho¸ vµ ®¹o ®øc ®èi víi thÇy gi¸o, c« gi¸o, bè mÑ, b¹n bÌ vµ nh÷ng ngêi xung quanh, mÊt ®oµn kÕt hoÆc bao che, ®ång t×nh víi hµnh ®éng sai tr¸i cña b¹n. ViÖc quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch tríc líp sÏ do gi¸o viªn chñ nhiÖm xÐt khi ®· tham kh¶o ý kiÕn cña c¸n bé chi ®oµn, líp, c«ng bè kÞp thêi trong tiÕt sinh ho¹t líp, sau ®ã b¸o c¸o víi Gi¸m §èc. - KhiÓn tr¸ch tríc héi ®ång kû luËt. GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -5- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 6. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm Häc sinh vi ph¹m mét trong c¸c khuyÕt ®iÓm sau: T¸i ph¹m nhiÒu lÇn mét trong nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®· bÞ khiÓn tr¸ch tríc líp. M¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau dï chØ mét lÇn: ¨n c¾p bót, s¸ch, vë, tiÒn b¹c, t trang,… cña b¹n bÌ, thÇy c«, gia ®×nh hoÆc hµng xãm l¸ng giÒng. G©y gæ ®¸nh nhau trong vµ Trung T©m, g©y d luËn xÊu, hoÆc phao tin ®ån nh¶m, tham gia tuyªn truyÒn mª tÝn dÞ ®oan, xem phim, nghe nh¹c, ®äc s¸ch b¸o cã néi dung xÊu. HoÆc c¸c sai ph¹m kh¸c ë møc ®é t¬ng ®¬ng. Héi ®ång kû luËt ®Ò nghÞ khiÓn tr¸ch vµ do Gi¸m §èc quyÕt ®Þnh. - C¶nh c¸o tríc toµn Trung T©m. §· bÞ khiÓn tr¸ch tríc héi ®ång kû luËt mµ cßn t¸i ph¹m. M¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau ®©y dï chØ mét lÇn: ¨n c¾p, cíp giËt, trong vµ Trung T©m, v« lÔ víi thÇy gi¸o, c« gi¸o, trªu chäc th« bØ víi phô n÷ vµ ngêi níc ngoµi, cã nh÷ng biÓu hiÖn râ rµng vÒ g©y rèi trËt tù trÞ an, bÞ c«ng an t¹m giam hoÆc th«ng b¸o vÒ nhµ trêng, hoÆc nh÷ng sai ph¹m kh¸c t¬ng ®¬ng. Héi ®ång kû luËt ®Ò nghÞ c¶nh c¸o, Gi¸m §èc quyÕt ®Þnh. - §uæi häc mét tuÇn lÔ. Häc sinh ®· bÞ c¶nh c¸o toµn Trung T©m mµ vÉn cßn t¸i ph¹m g©y ¶nh hëng xÊu. HoÆc vi ph¹m nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau dï chØ lµ lÇn ®Çu nhng cã tÝnh chÊt vµ møc ®é nghiªm träng lµm tæn th¬ng nhiÒu ®Õn danh dù cña Trung T©m, thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ tËp thÓ nh: trém c¾p, trÊn lét g©y gæ ®¸nh nhau, cã tæ chøc hoÆc g©y th¬ng tÝch… Héi ®ång kû luËt xÐt, ®Ò nghÞ Gi¸m §èc quyÕt ®Þnh. H×nh thøc nµy ghi vµo häc b¹, th«ng b¸o cho gia ®×nh ®Ó phèi hîp gi¸o dôc. §uæi häc mét n¨m: M¾c nh÷ng sai ph¹m rÊt nghiªm träng dï chØ lÇn ®Çu chñ ®éng tham gia c¸c tæ chøc trém c¾p, trÊn lét, trôy l¹c, ph¶n ®éng GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -6- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 7. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm dïng vò khÝ (dao, lìi lª, sóng, lùu ®¹n) ®¸nh nhau cã tæ chøc g©y th¬ng tÝch cho ngêi kh¸c, g©y ¸n ngoµi Trung T©m bÞ c«ng an b¾t gi÷. Héi ®ång kû luËt ®Ò nghÞ Gi¸m §èc quyÕt ®Þnh thi hµnh, ghi vµo häc b¹, b¸o c¸o cho gia ®×nh ®Þa ph¬ng. Trung T©m nhËp hå s¬ b¸o c¸o lªn cÊp trªn trùc tiÕp qu¶n lý, theo dâi. Sau mét n¨m nÕu häc sinh tiÕn bé cã x¸c nhËn cña ®Þa ph¬ng nªu cßn ®ñ tuæi, lµm ®¬n xin häc tiÕp, Trung T©m còng xÐt cho häc l¹i cã giÊy cam kÕt cña gia ®×nh. - Ngoµi ra gi¸o viªn bé m«n cã thÓ ®uæi häc mét tiÕt ®èi víi häc sinh v« lÔ, mÊt trËt tù g©y gæ víi b¹n bÌ trong líp … C¸c häc sinh nµy ®îc tiÕp tôc häc tiÕp ë n¨m häc sau. 1.2.3. C¸ch xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cña häc sinh Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o, viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®îc tiÕn hµnh thêng kú. Tuy nhiªn, vµo cuèi mçi kú míi ®îc tÝnh ®iÓm tæng kÕt cho tõng m«n vµ ®iÓm trung b×nh chung tÊt c¶ c¸c m«n (§TBC) vµ h¹nh kiÓm cña tõng häc sinh ®Ó xÕp lo¹i häc sinh giái, kh¸, trung b×nh, yÕu,. Cuèi mçi kú Trung T©m ®Òu xÐt ®¸nh gi¸ thi ®ua cho tõng häc sinh vµ xÐt duyÖt khen thëng. * C¸c quy ®Þnh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm. ViÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cña häc sinh ®îc tiÕn hµnh hµng kú c¨n cø vµo kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn, ý thøc chÊp hµnh néi quy … cña mçi häc sinh, mµ gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp sÏ tiÕn hµnh xÐt vµ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cña häc sinh. H¹nh kiÓm cña häc sinh ®îc xÕp thµnh n¨m lo¹i: Tèt, Kh¸, Trung b×nh, YÕu, KÐm. Tiªu chuÈn xÕp lo¹i h¹nh kiÓm do bé gi¸o dôc quy ®Þnh nh sau: Lo¹i tèt: §îc xÕp lo¹i h¹nh kiÓm tèt vÒ h¹nh kiÓm lµ nh÷ng häc sinh cã nhËn thøc ®óng vµ thùc hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ nhiÖm vô cña häc sinh, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -7- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 8. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm - §èi víi häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc, nÕp sèng vµ rÌn luyÖn than thÓ, cã tiÕn bé kh«ng ngõng, ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt. - Lo¹i kh¸: Nh÷ng häc sinh ®¹t trªn møc trung b×nh nhng cha ®¹t møc lo¹i tèt trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô häc sinh thÓ hiÖn qua c¸c mÆt rÌn luyÖn ®¹o ®øc, häc tËp, lao ®éng, rÌn luyÖn tËp thÓ, ho¹t ®éng x· héi v.v… hoÆc trong c¸c mÆt trªn cã mÆt ®¹t lo¹i tèt nh÷ng cã mÆt kh¸c chØ ®¹t møc trung b×nh ®Òu ®îc xÕp lo¹i kh¸. Nh÷ng häc sinh nµy cã thÓ m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm nhá ®îc sù gãp ý kiÕn th× söa ch÷a t¬ng ®èi nhanh vµ kh«ng t¸i ph¹m. - Lo¹i trung b×nh: §îc xÕp lo¹i trung b×nh vÒ h¹nh kiÓm lµ nh÷ng häc sinh cã ý thøc, thùc hiÖn nhiÖm vô häc sinh cã tiÕn bé nhÊt ®Þnh vÒ mÆt h¹nh kiÓm nhng cßn chËm kh«ng ®Òu, cha v÷ng ch¾c, kÕt qu¶ nãi chung ë møc trung b×nh. Cßn m¾c mét sè khuyÕt ®iÓm song Ýt nghiªm träng, cha thµnh hÖ thèng khi ®îc gãp ý kiÕn th× biÕt nhËn ra khuyÕt ®iÓm nhng söa ch÷a cßn chËm. - Lo¹i yÕu: XÕp lo¹i h¹nh kiÓm lo¹i yÕu nh÷ng häc sinh: Kh«ng ®¹t møc trung b×nh theo tiªu chuÈn trªn, cã nh÷ng biÓu hiÖn yÕu kÐm, chËm tiÕn bé trong nh÷ng mÆt ®· quy ®Þnh ë lo¹i h¹nh kiÓm trung b×nh. - Lo¹i kÐm: XÕp lo¹i h¹nh kiÓm kÐm nh÷ng häc sinh kh«ng ®¹t møc h¹nh kiÓm yÕu. Häc sinh cã nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i nghiÖm träng vµ bÞ kû luËt ë møc ®uæi häc mét n¨m ®Òu xÕp h¹nh kiÓm lo¹i kÐm. 1.2.4. C¸ch tÝnh ®iÓm vµ häc lùc cña häc sinh ViÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i vÒ häc lùc cña häc sinh ®îc thùc hiÖn theo c¸ch tÝnh ®iÓm trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c m«n häc. ViÖc xÕp lo¹i häc lùc ®îc xÐt theo tõng kú, tõng n¨m häc mét. - §iÓm tæng kÕt m«n häc ®îc tÝnh c¨n cø vµo ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 1, kiÓm tra hÖ sè 2 vµ ®iÓm thi häc kú. GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -8- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 9. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm - §iÓm hÖ sè 1 (§HS1) lµ nh÷ng ®iÓm kiÓm tra ®Çu giê, kiÓm tra 15 phót. - §iÓm hÖ sè 2 (§HS2) lµ nh÷ng ®iÓm tra mét tiÕt trë lªn. - §iÓm kiÓm tra häc kú (§THK) kh«ng tÝnh ®iÓm hÖ sè mµ tham gia trùc tiÕp vµo tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n. *C¸ch tÝnh ®iÓm + §iÓm trung b×nh häc kú (§TBMHK) cho tõng m«n. + §iÓm trung b×nh c¸c bµi kiÓm tra (§TBMKT) lµ trung b×nh céng c¸c bµi kiÓm tra sau khi ®· tÝnh hÖ sè (kh«ng tÝnh ®iÓm thi häc kú). §HS1 + §HS2 2* §TBMKT= n+2*m n ∑ i =1 §HS1 Tæng ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 1 víi n ®iÓm m ∑ i =1 §HS2 Tæng ®iÓm kiÓm tra hÖ s« 2 víi m ®iÓm + §iÓm trung b×nh m«n tõng häc kú tÝnh nh sau: 2*§TBMKT +§THK §TBMHK= 3 §iÓm tæng kÕt m«n häc (§TBMCN) lµ trung b×nh céng cña ®iÓm trung b×nh häc kú mét víi hai lÇn ®iÓm trung b×nh m«n häc kú 2. GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -9- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 10. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm §iÓm trung b×nh chung (§TBC) c¸c m«n häc ®îc tÝnh. Trung b×nh céng c¸c m«n trong ®ã To¸n vµ V¨n-TiÕng ViÖt ®îc tÝnh hÖ sè 2, ®èi víi häc sinh kh«ng chuyªn ban. * Tiªu chuÈn xÕp lo¹i häc lùc. + Lo¹i Giái: §TBC ≥ 8,0: Kh«ng cã m«n nµo cã ®iÓm tæng kÕt díi 6,5 + Lo¹i Kh¸: 6,5 ≤ §TBC= 8,0 nhng l¹i cã m«n cã ®iÓm tæng kÕt díi 6,5. + Lo¹i Trung B×nh: 5 ≤ §TBC < 6,5: Kh«ng cã m«n nµo cã ®iÓm tæng kÕt díi 3,5 ; hoÆc 6,5
 11. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm Nh÷ng häc sinh kh«ng thuéc diÖn ë l¹i líp h¼n ®îc nhµ trêng cho thi l¹i c¸c m«n häc hoÆc rÌn luyÖn thªm trong hÌ vÒ h¹nh kiÓm ®Ó ®îc xÐt cho lªn líp vµo sau hÌ. Nhµ trêng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc cho häc sinh thi l¹i vµ rÌn luyÖn thªm vÒ h¹nh kiÓm. - Thi l¹i c¸c m«n häc. - Häc sinh xÕp lo¹i yÕu vÒ häc lùc ®îc phÐp lùa chän ®Ó thi l¹i c¸c m«n häc cã ®iÓm trung b×nh c¶ n¨m díi 5,0 sao cho sau khi thi l¹i häc sinh ®ñ ®iÒu kiÖn. - §iÓm thi l¹i m«n nµo ®îc dïng ®Ó thay cho ®iÓm trung b×nh m«n c¶ n¨m cña m«n häc ®ã khi tÝnh l¹i ®iÓm trung b×nh c¸c m«n häc c¶ n¨m häc. Sau khi ®· tÝnh l¹i, nh÷ng häc sinh cã ®iÓm trung b×nh c¸c m«n c¶ n¨m ®¹t 5,0 trë lªn sÏ ®îc lªn líp. - Häc sinh ph¶i ®¨ng ký m«n thi cho Trung T©m chËm nhÊt lµ 7 ngµy tríc khi tæ chøc thi l¹i. * RÌn luyÖn vÒ h¹nh kiÓm. Nh÷ng häc sinh xÕp lo¹i yÕu vÒ h¹nh kiÓm sÏ ph¶i rÌn luyÖn thªm trong hÌ. Gi¸o viªn chñ nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm ®Æt nh÷ng yªu cÇu néi dung cô thÓ ®Ó giao cho häc sinh rÌn luyÖn, ®ång thêi cã biÖn ph¸p tæ chøc theo dâi, ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn ®îc nh÷ng néi dung ®ã cña häc sinh. Sau hÌ c¨n cø vµo sù tiÕn bé cña häc sinh, héi ®ång gi¸o dôc xÐt vµ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm l¹i cho häc sinh nµy. NÕu xÕp lo¹i trung b×nh sÏ ®îc lªn líp. b). Sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®Ó xÐt khen thëng. - TÆng danh hiÖu häc sinh tiªn tiÕn cho nh÷ng häc sinh ®îc xÕp lo¹i kh¸ trë lªn vÒ c¶ hai mÆt: H¹nh kiÓm vµ häc lùc. - TÆng danh hiÖu häc sinh giái cho nh÷ng häc sinh ®îc xÕp lo¹i giái vÒ häc lùc vµ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm kh¸ trë lªn vÒ h¹nh kiÓm GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -11- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 12. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm 1. 3 ý tëng vÒ ®Ò tµi Lµ mét sinh viªn häc vÒ chuyªn ngµnh tin häc em lu«n Êp ñ mét m¬ íc sau nµy vËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña thÇy c« gi¸o ®· truyÒn ®¹t khi cßn ë ghÕ nhµ trêng ®Ó ¸p dông trong thùc tÕ sao cho cã hiÖu qu¶ vµ cã Ých cho cuéc sèng. ChÝnh v× lÏ ®ã em m¹nh d¹n nhËn ®Ò tµi nµy víi mong muèn lµ cã thÓ x©y dùng ®îc mét ch¬ng tr×nh “Qu¶n lý ®iÓm ë Trung T©m Gi¸o Dôc Thêng Xuyªn” ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong khoa vµ c¸c b¹n cïng kho¸ em ®· b¾t tay vµo x©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lý ®iÓm cho Trung T©m. • Chøng tõ biÓu mÉu: a) Bảng Lớp Học B¶ng líp häc Tªn lớp học GVCN SÜ sè ngaybd ngayk Kho¸ häc t GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -12- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 13. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm …………...... ..................... ……………. ……………. …………….. . ……………. …………… ……………... …………….. ……………... ……………. ……………... ……………. ……………... …………… ……………... …………….. …………….. …………… ……………... ……………. …………….. …………… ……………. b) MÉu biÓu hå s¬ häc sinh c) MÉu biÓu sæ ghi ®iÓm c¸ nh©n GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -13- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 14. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm 1.4 u nhîc ®iÓm cña phÇn mÒm qu¶n lý ®iÓm * ¦u ®iÓm: Cã thÓ tÝnh to¸n ®iÓm cña häc sinh vµ ®èi chiÕu l¹i nhiÒu lÇn víi sæ s¸ch nªn cã thÓ rÊt chÝnh x¸c cã thÓ trùc tiÕp vµo ®iÓm trong sæ c¸i mµ kh«ng cÇn sö dông tíi m¸y tÝnh, nªn kh«ng phô thuéc vµo nguån ®iÖn mµ vÉn tÝnh to¸n ®îc ®iÓm cña häc sinh, vÒ mÆt kinh tÕ th× tiÕt kiÖm ®îc kho¶n tiÒn kh«ng ph¶i mua s¾m thiÕt bÞ m¸y tÝnh. Gióp cho viÖc qu¶n lý ®iÓm cña häc sinh ®îc dÔ dµng h¬n. Cã thÓ t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ hå s¬ lý lÞch cña häc sinh mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Gi¶m nhÑ c«ng t¸c qu¶n lý tríc kia rÊt cång kÒnh. Cã thÓ tÝnh to¸n ®iÓm cña häc sinh vµ truy xuÊt nh÷ng th«ng tin vÒ häc sinh mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn. * Nhîc ®iÓm: Do mçi líp cã rÊt nhiÒu häc sinh nªn viÖc tÝnh to¸n thñ c«ng sÏ tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc, kh«ng thÓ in Ên trùc tiÕp b¶ng ®iÓm hoÆc danh s¸ch häc sinh mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu tÝnh to¸n nhanh, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ cao ®îc. GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -14- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 15. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm 1.5 Ph¬ng híng gi¶i quyÕt cña bµi to¸n NÕu ¸p dông ch¬ng tr×nh qu¶n lý ®iÓm th× cã thÓ ®¸p øng ®îc phÇn nµo nh÷ng vÊn ®Ò mµ thùc tr¹ng cña bµi to¸n ®· ®Ò ra. Nh cã thÓ tÝnh to¸n ®iÓm cña häc sinh mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, cã thÓ in Ên b¶ng ®iÓm c¸ nh©n cña häc sinh, b¶ng ®iÓm cña líp theo c¸c häc kú vµ c¶ n¨m häc, gi¶m nhÑ c«ng t¸c qu¶n lý b»ng sæ s¸ch vèn rÊt cång kÒnh cã thÓ qu¶n lý b»ng m¸y tÝnh, cã thÓ lu tr÷ d÷ liÖu khi cÇn cã thÓ ®em ra sö dông ®îc ngay. GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -15- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 16. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm Ch¬ng 2 ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 2.1 Môc ®Ých, yªu cÇu cña hÖ thèng +Môc ®Ých cña viÖc x©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lý ®iÓm nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm mét c¸ch dÔ dµng thuËn tiÖn. §¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu cña ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý, gióp gi¶m bít sù vÊt v¶, thêi gian c«ng søc cho qu¸ tr×nh qu¶n lý. + Yªu cÇu cña hÖ thèng: Mét c¸ch tæng quan, hÖ qu¶n lý nµy ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cô thÓ nh: - Ch¬ng tr×nh ph¶i tù ®éng tra cøu , tù tæng hîp t×m kiÕm s¾p xÕp vµ cho ra nh÷ng b¸o c¸o theo yªu cÇu cña ngêi dïng. - Tù chØnh söa c¸c sè liÖu, b¶ng biÓu liªn quan mçi khi d÷ liÖu vµo ®îc thay ®æi hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn, c¸c yªu cÇu cña ngêi dïng thay ®æi. - Ch¬ng tr×nh ph¶i gióp viÖc thao t¸c ®îc nhanh, ®¬n gi¶n, tiÖn lîi vµ ®Æc biÖt c¸c sè liÖu kiÕt xuÊt ph¶i chÝnh x¸c vµ nhÊt qu¸n cho mäi b¶ng biÓu, b¸o c¸o. - Giao diÖn th©n thiÖn víi ngêi sö dông. - Ch¬ng tr×nh ph¶i dÔ cµi ®Æt vµ ph¶i ch¹y tèt trªn m¸y PC ®ang cã c¸c phÇn mÒm øng dông phæ biÕn. §ång thêi ph¶i t¬ng thÝch hoÆc cã thÓ ®îc n©ng cÊp ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thiÕt bÞ phÇn cøng còng nh phÇn mÒm trong t¬ng lai 2.2. Th«ng tin vµo/ra cña hÖ thèng a. Th«ng tin vµo cña hÖ thèng. Khi nhËp häc sinh cÇn nhËp hå s¬ cña häc sinh vµ Trung t©m ph©n phèi häc sinh vµo c¸c líp theo khèi. GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -16- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 17. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm Trung T©m c¨n cø vµo quy chÕ ®Ó ph©n phèi lÞch gi¶ng d¹y nh ph©n c«ng gi¸o viªn, ph©n bè lÞch häc ®¶m b¶o ®óng quy chÕ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña trung t©m. + Danh s¸ch c¸c líp, c¸c häc kú ®µo t¹o, danh s¸ch c¸c m«n häc. + Th«ng tin vÒ ®iÓm cña häc sinh: ViÖc nhËp ®iÓm c¸c m«n dùa vµo ®iÓm kiÓm tra cña tõng m«n trong mçi häc kú vµ ®iÓm thi cuèi kú cña mçi m«n häc trong mçi n¨m häc. +Th«ng tin vÒ häc sinh theo tõng líp häc. Th«ng tin vÒ m«n häc trong mçi häc kú cña khèi +C¸c th«ng tin cã liªn quan kh¸c. Phßng ®µo t¹o c¨n cø vµo nh÷ng th«ng tin ®ã ®Ó xÕp lÞch häc, lÞch thi…vµ thùc hiÖn viÖc tÝnh ®iÓm cho häc sinh sau c¸c häc kú vµ c¸c n¨m häc Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i nép h¹nh kiÓm cuèi kú cho ban gi¸m hiÖu, h¹nh kiÓm do gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp xÐt. b. Th«ng tin ra cña hÖ thèng. + Danh s¸ch häc sinh theo líp. + B¶ng ®iÓm theo líp, m«n häc vµ häc kú. + C¨n cø vµo kÕt qu¶ häc tËp ®Ó xÕp lo¹i häc lùc giái, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm cho tõng häc sinh. + C¨n cø vµo kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn theo tõng n¨m häc ®a ra danh s¸ch häc sinh lªn líp, lu ban. + Thèng kª danh s¸ch häc sinh theo tõng líp, tõng kú, tõng m«n. + T×m kiÕm häc sinh theo mét sè chØ tiªu: M·, hä tªn ®Þa chØ... GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -17- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 18. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm 2.3. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Quản lý ®iÓm Quản lý hồ sơ Quản lý điểm Thống kê, báo cáo Nhập sơ yếu lí Cập nhật dữ liệu In điểm lịch học sinh tính điểm Cập nhật KT- Kiểm tra điểm In DS học lực KL tổng hợp giỏi, khá, yếu, kém Tổng kết đánh giá Báo cáo tình hình học lực, hạnh HT - HK kiểm Lưu điểm cho mỗi In DS lớp hs sau mỗi năm Danh sách HS Chuyển lớp không có điểm tổng kết In số lớp học GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -18- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 19. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm 2.4. BiÓu ®å luång d÷ liÖu Tõ biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ta cã thÓ thÊy mét c¸ch nh×n kh¸i qu¸t, dÔ hiÓu, tõ ®¹i thÓ tíi chi tiÕt vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô mµ bµi to¸n qu¶n lý th viÖn cÇn thùc hiÖn. Tuy nhiªn ë ®©y chóng ta cha thÓ nh×n thÊy râ tr×nh tù xö lý bµi to¸n, vµ cha thÊy ®îc sù trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng víi nhau, chÝnh v× vËy mµ ta ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng c¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu ®Ó thÊy râ h¬n n÷a viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng. + C¸c ký hiÖu dïng trong biÓu ®å Chøc n¨ng xö lý Luång d÷ liÖu Chø c n¨ng xö lý Chø c n¨ng xö lý Kho d÷ liÖu Luång d÷ liÖu Chø c n¨ng xö lý C¸c t¸c nh©n ngoµi Luång d÷ liÖu GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -19- SVTH: Ph¹m §øc Thä
 20. §Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ------ Qu¶n lý ®iÓm 2.4.1.BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh Các kết quả báo cáo KÕt qu¶ t×m C¸n bé Qu¶n lý kiÕm C¸c C¸c yªu yªu KÕt cÇ Th«ng cÇu qu¶ u tin cËp t×m cËp b¸o nhËt kiÕm nh c¸o Ët Qu¶n lý §iÓm §iÓm KÕt HT, qu¶ RL HT, RL Gi¸o viªn GVHD: Ph¹m Ngäc Quý -20- SVTH: Ph¹m §øc Thä
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2