Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Tự động hóa quá trình sản xuất - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Chia sẻ: Đinh Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

45
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Tự động hóa quá trình sản xuất sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Tự động hóa quá trình sản xuất - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  1. d £ thi: tdh quA trInh sAn xu At DA! HOC SU* PHAM K? THUAT TP.HCM Ma mon hoc : MPAU220729 KHOA CO KHI MAY Thai gian: phut, De co 07 trang (HK 2 - Nam hoc 2019-2020) SV dagc phep sa dung tai lieu. SV Idm trac tiep trdn 6b Ho va ten sinh vie n :............................ ...............................MSSV:................. ....... S T T :.................. Can bo coi thi 1 C^n bo coi thi 2 Diem aL Cau 1: (4 diem) Theo ban ve dien dinh kern “PLC.JnOut” va “3Phase motor”, Vi§t chaang trinh d ilu khiln theo yeu ciu sau - Motor 3pha hoat dong theo 02 che do Auto va Manual. Gat sang che do Auto (10.0): Nhan S1— Dong co quay thuan — 30s sau — Dong ccf dCmg — 5s sau — Dong ca quay nghich Nhan S2 — Dong co DCrng Gat sang che do Manual (10.1): Nhan F1 — Dong co quay thuan (thoi nhan dong ca dang) Nhan B1 — Dong ca quay nghjch (thoi nh§n dong ca dang)
  2. Cau 2: (6 diem) Theo ban ve dien di'nh kern “PLC_Pnematic”. Hay thoc hien cac yeu cau sau a. Ve so do ket noi input PLC: Nut nhan Start (thu’O’ng md), S1 va S2 la ci> tir (cong tac td), S3 va S4 la cam bi§n (3 day - loai NPN). b. Ve so do ket n6i output: Van solenoid V1, V2 va V3 (24VDC) c. Vi§t chirong trinh dieu khien theo so do hanh trinh bode. Lwu y: cau a, b sinh vien ve trisc tiSp ten ban ve “PLC_Pnematic”
  3. Chuan dau ra cua hoc phan (ve kien thCrc) Noi dung kiem tra [G2.2] Biet each lap dat ket noi cac thiet bi cam bien, co’ c§u chap hanh vdi thiet Cau 1 bj dieu khien PLC. [G3.1] Co kha nang tlm kiem va li/a chon tai lieu ky thuat trong ITnh virc tij dong Cau 1 hoa qua trinh san xuat [G2.4] Hinh thanh nhan thde phan tfch chuan doan khac phuc su' co cua mot he Cau 1 thong dieu khien tu1dong [G4.3] Ky nang viet choong trinh cho bo dieu khien PLC thyc hien quy trinh van hanh cua he thong. Cau 1 / Cau 2c [G4.1] Thanh thao trong nhan dang va xay dirng y tirang thiet ke cho mot he thong tir dong hoa Cau 2a, cau 2b [G4.3] Ky nang viet chu’ong trinh cho bo dieu khien PLC thirc hien quy trinh van hanh cua he thdng. Xac nhan BM
  4. L N -X Q -X Q \ \ e \ A M J S1 S2 E\ B\ L N PE L+ M 1M IO.O 10.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 PLC 1 2 0 - 2 4 0 VAC 24VDC □ □ □ □ □ □ □ O Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl O □ DO DO DO DO DO DO DO □ □ □ □ □ □ □ 1L QO.O Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 R1 R2 Date Name Signature Designed by Tftulo Date 11-M ay-2020 Page: 1 cfe 1 Drawn PLC InO ut Drawn
  5. L N -X Q -X 6 \ \ L N PE L+ M 1M IO.O 10.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 120 -2 4 0 VAC 24VDC □ □ □ □ • □ □ □ 0 O Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl □ DO DO DO DO DO DO DO □ □ □ □ □ □ □ 1L QO.O Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Date Name S ignature Designed by Titulo 11-M ay-2020 Page: 1 de 1 Drawn PLC P neum atic Drawn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2