intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi giao lưu toán tuổi thơ

Chia sẻ: Tran Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
166
lượt xem
25
download

Đề thi giao lưu toán tuổi thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu đề thi giao lưu toán tuổi thơ nhằm giúp quý thầy cô và các bạn học sinh Tiểu học củng cố kiến thức và luyện thi môn Toán về: Trung bình cộng của hai số, diện tích hình chữ nhật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao lưu toán tuổi thơ

 1. LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ Bài thi tiếp sức đồng đội Họ và tên học sinh: …………………………………………Đội thi: …………………………………. Bài 1: Tìm X, biết: 110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6 ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ Bài thi tiếp sức đồng đội Họ và tên học sinh: …………………………………………Đội thi: …………………………………. 1 1 Bài 2:Trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết rằng số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm số 3 4 đó. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ Bài thi tiếp sức đồng đội Họ và tên học sinh: …………………………………………Đội thi: …………………………………. Bài 3:Một tủ sách có 3 ngăn chứa tất cả 200 quyển sách. Ngăn thứ nhất chứa nhiều hơn năng 2 thứ hai 12 quyển. Số ngăn sách trong ngăn thứ ba bằng tổng số sách trong tủ. Tìm số sách 5 trong mỗi ngăn tủ đó. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ Bài thi tiếp sức đồng đội Họ và tên học sinh: …………………………………………Đội thi: …………………………………. Bài 4:Tìm X, biết: 168 1488 - X = 18,65 - 10 100 …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ Bài thi tiếp sức đồng đội Họ và tên học sinh: …………………………………………Đội thi: …………………………………. Bài 5:Có một số lít dầu và một số can. Nếu mỗi can chứa 5 lít dầu thì còn thừa 5 lít, nếu mỗi can chứa 6 lít dầu thì có 1 can để không. Hỏi có bao nhiêu can, bao nhiêu lít dầu? …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ Bài thi tiếp sức đồng đội Họ và tên học sinh: …………………………………………Đội thi: …………………………………. 2 Bài 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 235,5m, chiều rộng bằng chiều dài. Người 3 2 chủ mảnh đất đó đã trồng cây ăn quả diện tích khu đất, còn lại là diện tích trồng ngô. 5 a/ Tính diện tích khu đất đó. b/ Tính diện tích đất trồng ngô. ……………………………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ Bài thi cá nhân (Thời gian làm bài 30 phút) Họ và tên học sinh: …………………………………………Đội thi: …………………………………. I. Phần ghi kết quả: Câu 1:Môt khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó. Biết rằng nếu bớt chiều dài đi 6m và tăng chiều rộng thêm 6m thì diện tích tăng thêm 324m2. Câu 2: Cho dãy số : 1 4; 16 ; 18; ….; 94 ; 96 ; 98 . a) Tổng giá trị của dãy số trên là: …………………... b) Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy số là 8? Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên ? ……………………………………………………………………….. Câu 3: Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Hiệu số lớn hơn số trừ là 135. Hãy tìm số bị trừ và số trừ của phép tính đó ?.......................................... Câu 4: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của nó bằng 13. Nếu đổi vị trí 2 chữ số của số phải tìm thì số đó tăng lên 9 đơn vị ? …………………………………………………… Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng nửa chiều dài. Nếu kéo dài thêm chiều dài 11 m và chiều rộng 101 m thì được hình vuông. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật đó ?..................... Câu 6:Tìm hai số thập phân, biết tổng của chúng bằng 4 và thương của chúng cũng bằng 4. …………………………………………………. Câu 7:An có tất cả 54 viên bi gồm 3 loại: xanh, đỏ, vàng. Số bi đỏ bằng tổng số bi xanh và bi 1 vàng. Số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và bi vàng. Hỏi mỗi loại có mấy viên? 5 …………………………………………………………………………………………………… Câu 8: Có 12 chị thợ dệt trong 3 ngày được 120 tá áo.Hỏi nếu muốn dệp 180 tá áo trong 2 ngày thì cần có thêm bao nhiêu công nhân ? ( Biết rằng năng suất của mọi người như nhau) ………………………………………………………. Câu 9:Cho các chữ số 3,4,5 a/ Viết tất cả các số khác nhau đều có ba chữ số đó, mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số…………………………………………………………………………... b/ Tìm số trung bình cộng của các số vừa viết được. …………………………… 3 1 6 Câu 10: Tính giá trị biểu thức: 6: -1 x 5 6 7 1 10 2 4 x +5 5 11 11
 4. Câu 11: An vµ Toµn lÊy cïng mét sè nh©n víi 2007 nh­ng kÕt qu¶ cña hai b¹n sai kh¸c nhau 53100 ®¬n vÞ vµ kh«ng ai ®óng ®¸p sè. Khi kiÓm tra l¹i bµi th× An sai ë chç viÕt thiÕu mét ch÷ sè 0 cña sè 2007, Toµn sai ë chç viÕt thiÕu hai ch÷ sè 0 cña sè 2007. Em cã thÓ gióp hai b¹n t×m ®­îc ®¸p sè ®óng cña phÐp nh©n kh«ng? ………………………. II. Phần tự luận: Câu 12: B¹n B×nh ®· cã mét sè con ®iÓm cña c¸c bµi kiÓm tra. B¹n tÝnh r»ng trong 5 bµi kiÓm tra s¾p tíi nÕu ®­îc bèn ®iÓm 9 vµ mét ®iÓm 10 th× ®iÓm trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c bµi lµ 8,5 ; nÕu ®­îc bèn ®iÓm 10 vµ mét ®iÓm 9 th× ®iÓm trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c bµi lµ 8,8. Hái b¹n B×nh ®· cã mÊy con ®iÓm cña c¸c bµi kiÓm tra? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Bài thi cá nhân (Thời gian làm bài 30 phút) I. Điền ngay kết quả: 77 điểm (Mỗi bài đúng được 7 điểm) Câu 1:Môt khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó. Biết rằng nếu bớt chiều dài đi 6m và tăng chiều rộng thêm 6m thì diện tích tăng thêm 324m2. 2700m2 Câu 2: Cho dãy số : 1 4; 16 ; 18; ….; 94 ; 96 ; 98 . a) Tổng giá trị của dãy số trên là: 2408. b) Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy số là 8? 64 Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên ? 26 Câu 3: Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Hiệu số lớn hơn số trừ là 135. Hãy tìm số bị trừ và số trừ của phép tính đó ?999; 432. Câu 4: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của nó bằng 13. Nếu đổi vị trí 2 chữ số của số phải tìm thì số đó tăng lên 9 đơn vị ? 67 Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng nửa chiều dài. Nếu kéo dài thêm chiều dài 11 m và chiều rộng 101 m thì được hình vuông. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật đó ?540m. Câu 6:Tìm hai số thập phân, biết tổng của chúng bằng 4 và thương của chúng cũng bằng 4.0,8 và 3,2 Câu 7:An có tất cả 54 viên bi gồm 3 loại: xanh, đỏ, vàng. Số bi đỏ bằng tổng số bi xanh và bi 1 vàng. Số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và bi vàng. Hỏi mỗi loại có mấy viên? Xanh: 9 , 5 đỏ: 27 , vàng: 18 Câu 8: Có 12 chị thợ dệt trong 3 ngày được 120 tá áo.Hỏi nếu muốn dệp 180 tá áo trong 2 ngày thì cần có thêm bao nhiêu công nhân ? ( Biết rằng năng suất của mọi người như nhau) 15 ngày. Câu 9:Cho các chữ số 3,4,5 a/ Viết tất cả các số khác nhau đều có ba chữ số đó, mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số: 345; 354; 435; 453; 534; 543. b/ Tìm số trung bình cộng của các số vừa viết được. 444
 5. 3 1 6 Câu 10: Tính giá trị biểu thức: 6: -1 x 5 6 7 1 10 2 4 x +5 (1) 5 11 11 Câu 11: An vµ Toµn lÊy cïng mét sè nh©n víi 2007 nh­ng kÕt qu¶ cña hai b¹n sai kh¸c nhau 53100 ®¬n vÞ vµ kh«ng ai ®óng ®¸p sè. Khi kiÓm tra l¹i bµi th× An sai ë chç viÕt thiÕu mét ch÷ sè 0 cña sè 2007, Toµn sai ë chç viÕt thiÕu hai ch÷ sè 0 cña sè 2007. Em cã thÓ gióp hai b¹n t×m ®­îc ®¸p sè ®óng cña phÐp nh©n kh«ng? 592 065 II. Phần tự luận: Câu 12: (23 điểm) B¹n B×nh ®· cã mét sè con ®iÓm cña c¸c bµi kiÓm tra. B¹n tÝnh r»ng trong 5 bµi kiÓm tra s¾p tíi nÕu ®­îc bèn ®iÓm 9 vµ mét ®iÓm 10 th× ®iÓm trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c bµi lµ 8,5 ; nÕu ®­îc bèn ®iÓm 10 vµ mét ®iÓm 9 th× ®iÓm trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c bµi lµ 8,8. Hái b¹n B×nh ®· cã mÊy con ®iÓm cña c¸c bµi kiÓm tra? Bài giải: (23 ®iÓm). Bèn ®iÓm 9 vµ mét ®iÓm 10 so víi bèn ®iÓm 10 vµ mét ®iÓm 9 h¬n kÐm nhau tæng sè ®iÓm lµ: (10  4 + 9) - (9  4 + 10) = 3 8 (®iÓm) §iÓm trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c bµi kiÓm tra (theo hai lÇn tÝnh) h¬n kÐm nhau lµ: 8,8 - 8,5 = 0,3 (®iÓm) 5 Tæng sè bµi kiÓm tra ®­îc tÝnh ®iÓm trung b×nh lµ: 3 : 0,3 = 10 (bµi) 5 VËy sè con ®iÓm cña c¸c bµi kiÓm tra ®· cã lµ: 10 - 5 = 5 (con ®iÓm) §¸p sè: 5 con ®iÓm 5 Bài thi tiếp sức đồng đội (Mỗi bài đúng được 10 điểm) Bài 1: Tìm X, biết: 110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6 Bài giải: 110,25 – X = 51,6 + 5,6 2,5 110,25 – X = 57,2 2,5 X = 110,25 – 57,2 2,5 X = 53,05 2,5 1 1 Bài 2:Trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết rằng số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm số 3 4 đó. Bài giải: Tổng của 2 số là: 14 x 2 = 28 2 1 1 2 Bài giải: Vì số thứ nhất bằng số thứ hai nên số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai 3 4 Ta có sơ đồ: 2 Số thứ nhất là: 28 : (3 + 4) x 3 = 12 2 Số thứ hai là: 28 -12 = 16 2 Đáp số: 12 và 16 Bài 3: Một tủ sách có 3 ngăn chứa tất cả 200 quyển sách. Ngăn thứ nhất chứa nhiều hơn ngăn 2 thứ hai 12 quyển. Số ngăn sách trong ngăn thứ ba bằng tổng số sách trong tủ. Tìm số sách 5 trong mỗi ngăn tủ đó. 2 Số sách ngăn thứ ba có: 200 x = 80 (quyển) 5 2,5 Số sách trong ngăn 1 và 2 có tất cả là: 200 -80 = 120 (quyển) 2,5 Số sách trong ngăn 1 là: (120 +12) : 2 = 66 (quyển) 2,5 Số sách trong ngăn 2 là: 120 – 66 = 54 (quyển) 2,5 Bài 4:Tìm X, biết:
 6. 168 1488 - X = 18,65 - 10 100 16,8 - x = 18,65 - 14,88 2,5 16,8 - x = 3,77 2,5 x = 16,8 - 3,77 2,5 x = 13,03 2,5 Bài 5:Có một số lít dầu và một số can. Nếu mỗi can chứa 5 lít dầu thì còn thừa 5 lít, nếu mỗi can chứa 6 lít dầu thì có 1 can để không. Hỏi có bao nhiêu can, bao nhiêu lít dầu? Số l dầu đủ cho mỗi can 5 l kém số l dầu đủ cho mỗi can 6 l là: 5 + 6 = 11 (l) 2,5 Mỗi can 5 l kém mỗi can 6l số l là: 6 – 5 = 1 (l) 2,5 Số can có là: 11: 1 = 11 (can) 2,5 Số lít dầu là: 5 x 11 +5 = 60 (l) 2,5 Đáp số: 11 can, 60 lít dầu 2 Bài 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 235,5m, chiều rộng bằng chiều dài. Người 3 2 chủ mảnh đất đó đã trồng cây ăn quả diện tích khu đất, còn lại là diện tích trồng ngô. 5 a/ Tính diện tích khu đất đó. b/ Tính diện tích đất trồng ngô. 2 2,5 Chiều rộng khu đất là: 235,5 x = 157 (m) 3 Diện tích khu đất đó là: 235,5 x 157 = 36973,5(m2) 2 2 2,5 Diện tích trồng cây ăn quả là: 36973,5 x = 14789,4 (m2) 5 Diện tích trồng ngô là: 36973,5 - 14789,4 = 22184.1 (m2) 2 2 2 Đáp số: a) 14789,4 m b) 22184.1 m 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản