intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi hóa học lớp 11

Chia sẻ: Ngô Thị Quỳnh Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

84
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là: A. 1,68 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 2. Cho các thí nghiệm sau: (1). Cho HCl đặc vào MnO2 đun nóng (2). Cho SiO2 vào dung dịch HF (3). Cho Si vào dung dịch Na2SiO3 (4). Nhiệt phân KNO3 Dãy thí nghiệm đều sinh ra đơn chất khí là: A. 1,2,3,4 B. 2,3,4 C. 1,3,4 D. 1,2,3 Câu 3: Số đồng phân cấu tạo của C4H8 phản ứng được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hóa học lớp 11

  1. ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC 2011 - 2012 TRƯỜNG THPT GIA BÌNH I MÔN : HOÁ HỌC ----- LỚP 11. Thời gian : 120 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Cho khối lượng mol nguyên tử của một số nguyên tố là : H=1; O=16; C=12; N=14; S=32; Na=23; Ca=40; Ba=137; Fe=56; Cu=64; ( Đề thi gồm có 02 trang ) A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ). Câu 1: Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là: A. 1,68 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 2. Cho các thí nghiệm sau: (1). Cho HCl đặc vào MnO2 đun nóng (2). Cho SiO2 vào dung dịch HF (3). Cho Si vào dung dịch Na2SiO3 (4). Nhiệt phân KNO3 Dãy thí nghiệm đều sinh ra đơn chất khí là: A. 1,2,3,4 B. 2,3,4 C. 1,3,4 D. 1,2,3 Câu 3: Số đồng phân cấu tạo của C4H8 phản ứng được với dung dịch brom là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có t ỉ kh ối so v ới H 2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung d ịch Ca(OH) 2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là: A. 5,85 B. 3,39 C. 6,6 D. 7,3 Câu 5: Cho phản ứng : C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là: A. 27 B. 31 C. 24 D. 34 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm stiren, etyl benzen thu đ ược m gam h ỗn h ợp h ơi gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp hơi đó bằng 500 ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch Y. Khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Y là A. 157,6 gam B. 39,4 gam C. 19,7 gam D. 59,1 gam Câu 7: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo t ỉ l ệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt, đun nóng) là: A. o-bromtoluen và p-bromtoluen B. benzyl bromua C. p-bromtoluen và m-bromtoluen D. o-bromtoluen và m-bromtoluen Câu 8: Tiến hành các thí nghiệm sau (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4 (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 (3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2 (4) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 (5) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là: A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 9: Cho các chất: iso butan, xiclopentan, etylen, vinylaxetilen, ancol benzylic, etanol. Trong các ch ất trên, số chất khi oxi hoá hoàn toàn thu thể tích n ước lớn hơn thể tích khí cacbonic ( các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất )là: A. 2. B. 1. C. 3. D. 5. Câu 10. Hoà tan hỗn hợp gồm 9,6 gam Cu và 16 gam Fe 2O3 bằng 300 ml dung dịch HCl 2M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn chưa bị hoà tan bằng: A. 9,6 gam B. 5,6 gam C. 3,2 gam D. 0,0 g Câu 11: Hoà tan hết 7,8 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 400 ml dung d ịch h ỗn h ợp HCl 0,5M và H 2SO4 0,75M thu được dung dịch X và 8,96 lít khí H 2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 43,7 gam B. 35,9 gam C. 100,5 gam D. 38,5 gam Câu 12. Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 640 phản ứng hết với kim loại Na dư, thu được V lít khí H 2 ở đktc. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml. Giá trị của V là A. 4,256 B. 1,247 C. 2,128 D. 3,487 1
  2. B. TỰ LUẬN ( 7 điểm ). Bài 1 ( 1 điểm ). Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích khi tiến hành các thí nghiệm sau? a) Sục khí etylen vào dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường. b) Cho lượng nhỏ Ure vào nước, sau đó cho dung dịch Ca(OH)2 vào, đun nóng nhẹ. c) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl. d) Cho phenol vào nước Brom. Bài 2 ( 1 điểm ). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 hiđrocacbon X, Y ( đều ở thể khí ở điều kiện thường, đều có mạch hở, không phân nhánh, M X
  3. - Cho phần 1 tác dụng với kim loại Na dư thấy có 3,472 lít khí thoát ra ở đktc. - Phần 2 tác dụng hoàn toàn với nước brom thấy có 19,86 gam kết tủa trắng tạo thành. - Đem đốt cháy hoàn toàn phần 3 ta thu được 37,84 gam CO2 và 14,94 gam H2O. a) Xác định công thức phân tử 2 ancol A, B? b) Biết khi oxi hoá A bằng CuO, t0 ta thu được sản phẩm chứa andehit; B có khả năng hoàn toàn Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh đặc trưng. Xác định công thức cấu tạo của A, B? Chú ý: Đề thi khảo sát gồm có 02 trang, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! B. 3,36 lÝt D. 4,48 lÝt D.5,6 lÝt 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2