intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề Thi Sử Khối C năm 2007

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

462
lượt xem
122
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi và đáp án các môn khối C năm 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Sử Khối C năm 2007

  1. Bé GI¸O DôC Vμ §μO T¹O §Ò THI TUYÓN SINH §¹I HäC, CAO §¼NG N¡M 2007 M«n: LÞch sö, khèi C §Ò CHÝNH THøC Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH C©u I. (2,0 ®iÓm) Phong trµo yªu n−íc cña c¸c tÇng líp tiÓu t− s¶n trÝ thøc ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 1919 - 1926. C©u II. (3,5 ®iÓm) QuyÒn d©n téc c¬ b¶n cña ViÖt Nam ®−îc ghi nhËn nh− thÕ nµo trong HiÖp ®Þnh s¬ bé (6-3-1946), HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ (21-7-1954) vµ HiÖp ®Þnh Pari (27-1-1973)? Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ®Êu tranh cña nh©n d©n ta ®Ó tõng b−íc giµnh c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n sau mçi hiÖp ®Þnh trªn. C©u III. (2,5 ®iÓm) Sau ®¹i th¾ng mïa Xu©n n¨m 1975, qu¸ tr×nh thèng nhÊt ®Êt n−íc vÒ mÆt nhµ n−íc ë ViÖt Nam ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ nµo? ý nghÜa cña viÖc hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt n−íc vÒ mÆt nhµ n−íc. PhÇn tù chän (ThÝ sinh chØ ®−îc chän lµm mét trong hai c©u: IV.a hoÆc IV.b) C©u IV.a. Theo ch−¬ng tr×nh THPT kh«ng ph©n ban (2,0 ®iÓm) Sù sôp ®æ cña “ trËt tù hai cùc Ianta” ®−îc thÓ hiÖn nh− thÕ nµo? C©u IV.b. Theo ch−¬ng tr×nh THPT ph©n ban (2,0 ®iÓm) Tr×nh bµy nh÷ng thay ®æi lín cña thÕ giíi tõ sau “chiÕn tranh l¹nh”. .......................................... HÕt........................................... C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh.................................................... Sè b¸o danh..........................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2