intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án công nghệ chế tạo máy: Tính toán & thiết kế đồ gá

Chia sẻ: Skyofme.365@gmail.com Skyofme.365@gmail.com | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

473
lượt xem
141
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án công nghệ chế tạo máy: Tính toán & thiết kế đồ gá giúp sinh viên hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà người kỹ sư gặp phải khi thiết kế qui trình sản xuất chi tiết cơ khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án công nghệ chế tạo máy: Tính toán & thiết kế đồ gá

 1. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay , c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ nãi riªng ®ßi hái kü s c¬ khÝ vµ c¸n bé kü thuËt c¬ khÝ ®îc ®µo t¹o ra ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng , ®ång thêi ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ thêng gÆp trong s¶n xuÊt , söa ch÷a vµ sö dông. Môc tiªu cña m«n häc lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc n¾m v÷ng vµ vËn dông cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ , x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm c¬ khÝ vÒ kü thuËt s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt theo yªu cÇu trong ®iÒu kiÖn vµ qui m« s¶n xuÊt cô thÓ. M«n häc cßn truyÒn ®¹t nh÷ng yªu cÇu vÒ chØ tiªu c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu c¬ khÝ ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ chÕ t¹o chóng. §å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y n»m trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña ngµnh chÕ t¹o m¸y thuéc khoa c¬ khÝ cã vai trß hÕt søc quan träng nh»m t¹o cho sinh viªn hiÓu mét c¸ch s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ ngê kü s gÆp ph¶i khi thiÕt kÕ mét qui tr×nh s¶n xuÊt chi tiÕt c¬ khÝ. §îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o ,®Æc biÖt lµ thÇy NguyÔn ®¾c léc ®· gióp em hoµn thµnh tèt ®å ¸n m«n häc nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn :Ng« Thanh B×nh
 2. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Môc lôc Lêi nãi ®Çu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ...... Môc lôc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ............ Ch¬ng 1: Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt. . . . . 3 ........... Ch¬ng 2: Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi 3 tiÕt.. . . . . . . . Ch¬ng 3: X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ........... Ch¬ng 4: Chän ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i . . . . . . . . . . . . . 5 .......... Ch¬ng 5: LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng.. . . . . . . . . . . . . . . 6 ........... Ch¬ng 6: TÝnh lîng d cho mét bÒ mÆt vµ tra lîng d cho 8 c¸c bÒ mÆt cßn l¹i. Ch¬ng 7: TÝnh chÕ ®é c¾t cho mét nguyªn c«ng.. . . . . . . 1 ........... 0 Ch¬ng 8: TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho tÊt c¶ c¸c 2 nguyªn c«ng. . 2 Ch¬ng 9: TÝnh vµ thiÕt kÕ ®å 2 g¸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tµi liÖu tham 3 kh¶o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .
 3. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Ch¬ng 1: Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt. 1.Chøc n¨ng lµm viÖc. Lµ bé phËn nèi gi÷a trôc ®iÒu khiÓn vµ c¸c b¸nh r¨ng di tr- ît nh»m ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña c¸c cÆp b¸nh r¨ng (khi cÇn thay ®æi tû sè truyÒn trong hép tèc ®é). S¬ ®å lµm viÖc: 2.§iÒu kiÖn lµm viÖc: §iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng kh¾c nghiÖt, chi tiÕt chØ chÞu m« men xo¾n nhá khi lµm viÖc (g¹t cho c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp víi nhau) vµ chi tiÕt thêng xuyªn kh«ng chÞu t¶i, kh«ng mµi mßn, cã va ®Ëp khi lµm viÖc, nhiÖt ®é lµm viÖc kh«ng cao. cÆp b¸nh r¨ng cè ®Þnh cÆp b¸nh r¨ng di tr­ît cµng g¹t Ch¬ng 2: Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt. Ph©n tÝch kÕt cÊu theo quan ®iÓm c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt. PhÇn tö kÕt cÊu còng nh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt cha hîp lý víi chøc n¨ng lµm viÖc cña ®èi tîng gia c«ng. 1. VÒ yªu cÇu kü thuËt:
 4. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt trªn b¶n vÏ chi tiÕt lµ cha phï hîp ®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt lµ tèi u. §ã lµ bÒ mÆt trong lç φ42 lµ cã ®é nh½n Ra=2,5 lµ kh«ng hîp lý v× bÒ mÆt nµy kh«ng lµm viÖc kh«ng cä s¸t nªn cã thÓ chØ cÇn lÊy lµ Rz = 40µm. 2.VÒ c¸c phÇn tö kÕt cÊu: a. §¬n gi¶n ho¸ kÕt cÊu: Ngoµi nh÷ng phÇn do ®¶m b¶o chøc n¨ng lµm viÖc kh«ng thÓ thay ®æi ®îc nh mÆt trô, mÆt lµm viÖc , ta xÐt c¸c bÒ mÆt cßn l¹i. • G©n trî lùc : Do khi lµm viÖc chi tiÕt cã chÞu va ®Ëp mµ vËt liÖu lµm b»ng gang dÔ vì ®ång thêi phÇn chuyÓn tiÕp gi÷a phÇn trô ë ®Çu vµ th©n cã kÝch thíc thay ®æi ®ét ngét nªn tËp trung øng suÊt , do ®ã t¹i vÞ trÝ nµy chi tiÕt dÔ bÞ g·y. §Ó tr¸nh viÖc chi tiÕt bÞ ph¸ huû cÇn cã g©n trî lùc, viÖc bá g©n trî lùc ®Ó ®¬n gi¶n kÕt cÊu lµ kh«ng thÓ ®îc. • Bè trÝ chi tiÕt ®èi xøng: Do h×nh d¹ng cña chi tiÕt nªn ta ghÐp hai chi tiÕt l¹i thµnh mét chi tiÕt cã h×nh d¹ng ®èi xøng lµm t¨ng ®é cøng v÷ng cho chi tiÕt khi gia c«ng, ®ång thêi lµm gi¶m sè lîng c¸c nguyªn c«ng (do chØ gia c«ng mét chi tiÕt sau ®ã cã nguyªn c«ng c¾t ®øt sau cïng). ViÖc bè trÝ chi tiÕt ®èi xøng lµ kh«ng cã lîi v× nh thÕ sÏ lµm t¨ng nguyªn c«ng hoÆc bíc, ph¶i gia c«ng c¸c mÆt ®Çu qua 2 nguyªn c«ng hoÆc bíc vµ khi ®ã ®Þnh vÞ trªn chuÈn tinh thèng nhÊt chi tiÕt cã ®é cøng v÷ng kh«ng cao. ViÖc thay thÕ kÕt cÊu b»ng hµn , l¾p ghÐp ®Òu kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kü thuËt. b. Kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng tiªn tiÕn C¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng b»ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Òu kh«ng phï hîp víi
 5. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. • Gia c«ng b»ng ph¬ng ph¸p c¾t d©y vµ tia löa ®iÖn cho n¨ng suÊt kh«ng cao vµ chÊt lîng bÒ mÆt kh«ng ®ßi hái cao. • Gia c«ng b»ng ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn sè CNC kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë níc ta. Ch¬ng 3: X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. S¶n lîng hµng n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y: β +α N = N 1.m.(1 + ) 100 Trong ®ã: N: Sè lîng chi tiÕt ®îc s¶n xuÊt trong mét n¨m. N1: Sè s¶n phÈm(sè m¸y) ®îc s¶n xuÊt trong mét n¨m. m: Sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm, m=1. β : Sè chi tiÕt ®îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷(5%). α : Sè phÕ phÈm(3%). 5+3 N = 5000.1.(1 + ) = 5400 100 Träng lîng cña chi tiÕt: Q=V.γ Trong ®ã: γ : Träng lîng riªng cña vËt liÖu . γ = 7kg/dm . 3 V: ThÓ tÝch chi tiÕt. V π 2 (62 + 33).107.8 π 2 π = 33 .35 + − 18 .35 − 42 2 .8 = 50605mm 2 = 50605.10 −6 dm 2 4 2 4 4 ⇒Q = 7.50605.10 = 0,35kg . −6 Tra b¶ng 2 trang 13[5], ta ®îc d¹ng s¶n xuÊt lµ hµng lo¹t lín. Ch¬ng 4: Chän ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i.
 6. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 I.X¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i: §èi víi chi tiÕt ®· cã , cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i sau ®©y: 1.Ph«i dËp: Ph«i dËp thêng dïng cho c¸c lo¹i chi tiÕt sau ®©y: trôc r¨ng c«n, trôc r¨ng th¼ng, c¸c lo¹i b¸nh r¨ng kh¸c , c¸c chi tiÕt d¹ng cµng , trôc ch÷ thËp, trôc khuûu. . .cã c¸c ®Æc ®iÓm: Sö dông mét bé khu«n cã kÝch thíc lßng khu«n gÇn gièng vËt gia c«ng. §é chÝnh x¸c cña vËt dËp cao , ®Æc biÖt lµ c¸c kÝch thíc theo chiÒu cao vµ sai lÖch gi÷a hai nöa khu«n . Th«ng thêng ®é bãng cña dËp thÓ tÝch ®¹t ®îc tõ ∆ 2 ÷∆ 4 ,®é chÝnh x¸c ®¹t ®îc ± 0,1÷ ± 0,05 . Tr¹ng th¸i øng suÊt vËt gia c«ng nãi chung lµ nÐn khèi, do ®ã kim lo¹i cã tÝnh dÎo tèt h¬n , biÕn d¹ng triÖt ®Ó h¬n , c¬ tÝnh s¶n phÈm cao h¬n vµ cã thÓ gia c«ng vËt phøc t¹p. DÔ c¬ khÝ ho¸ nªn n¨ng suÊt cao. HÖ sè sö dông vËt liÖu cao. ThiÕt bÞ sö dông cã c«ng suÊt lín , chuyÓn ®éng chÝnh x¸c , chÕ t¹o khu«n ®¾t tiÒn. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn nªn dËp thÓ tÝch chØ dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ hµng khèi. 2.RÌn tù do. ¦u ®iÓm cña rÌn tù do: ThiÕt bÞ rÌn ®¬n gi¶n , vèn ®Çu t Ýt. Cã kh¶ n¨ng lo¹i trõ c¸c khuyÕt tËt ®óc nh rç khÝ, rç co.. .BiÕn tæ chøc h¹t thµnh tæ chøc thí , t¹o ®îc c¸c tæ chøc thí uèn xo¾n , do ®ã lµm t¨ng c¬ tÝnh s¶n phÈm. Lîng hao phÝ kim lo¹i khi rÌn Ýt h¬n khi gia c«ng c¾t gät . C¸c nhîc ®iÓm cña rÌn tù do: §é chÝnh x¸c kÝch thíc , ®é bãng bÒ mÆt kÐm.
 7. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 ChÊt lîng vËt rÌn kh«ng ®ång ®Òu trong tõng phÇn cña chi tiÕt vµ gi÷a c¸c lo¹t gia c«ng chÊt lîng gia c«ng cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é c«ng nh©n vµ tr×nh ®é tæ chøc n¬i lµm viÖc. N¨ng suÊt lao ®éng thÊp , lîng d , dung sai vµ thêi gian gia c«ng lín , hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. Sö dông trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, lo¹t nhá, phôc vô c«ng nghiÖp söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y. 3.§óc trong khu«n kim lo¹i: Cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, kÝch thíc chÝnh x¸c, ®é bãng bÒ mÆt cao, cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ ho¸ , tù ®éng ho¸ cao. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®óc nãi chung h¹ h¬n so víi c¸c d¹ng s¶n xuÊt kh¸c . VËt ®óc dÔ tån t¹i c¸c d¹ng rç co , rç khÝ , nøt . . . Tiªu hao mét phÇn kim lo¹i do hÖ thèng rãt , ®Ëu ngãt. . . Khi ®óc trong khu«n kim lo¹i, tÝnh dÉn nhiÖt cña khu«n cao nªn kh¶ n¨ng ®iÒn ®Çy kÐm. MÆt kh¸c cã sù c¶n c¬ cña khu«n kim lo¹i lín nªn dÔ g©y ra nøt. Tãm l¹i: Tõ chøc n¨ng , ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ s¶n lîng cña chi tiÕt ta chän ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i ®óc trong khu«n kim lo¹i lµ phï hîp nhÊt. II.B¶n vÏ chi tiÕt lång ph«i: 1.X¸c ®Þnh lîng d gia c«ng c¬: X¸c ®Þnh lîng d gia c«ng c¬ phô thuéc hîp kim ®óc , kÝch thíc lín nhÊt cña vËt ®óc, tÝnh chÊt s¶n xuÊt, møc ®é phøc t¹p cña chi tiÕt, ph¬ng ph¸p lµm khu«n(b»ng tay hay b»ng m¸y ) , vÞ trÝ bÒ mÆt trong khu«n vµ cÊp chÝnh x¸c cña vËt ®óc . Víi nh÷ng vËt ®óc trong khu«n kim lo¹i ta cã cÊp chÝnh x¸c 2. Tra b¶ng (3-110)[7] ta ®îc lîng d gia c«ng c¬ lµ:
 8. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 MÆt trªn: 2,5 mm. MÆt díi: 2,0 mm. MÆt bªn: 2,2 mm. Dung sai vËt ®óc lµ ± 1,0mm. 2.X¸c ®Þnh ®é dèc rót mÉu: Tra b¶ng I-6 [5] ta ®îc: §é dèc rót mÉu mÆt ngoµi: 1° 00′ §é dèc rót mÉu mÆt trong: 2° 00′ Ghi chó: MÆt cã gia c«ng c¬ ®é xiªn ph¶i lÊy chïm lªn ®é d gia c«ng c¬. MÆt kh«ng gia c«ng c¬ ®é xiªn lÊy nh sau: • Thµnh dµy < 5mm ®é xiªn lµm t¨ng chiÒu dµy. • Thµnh dµy 5÷ 10mm ®é xiªn t¨ng mét phÇn vµ gi¶m mét phÇn . • Thµnh dµy >10mm ®é xiªn lµm gi¶m chiÒu dµy. • Trªn c¸c g©n t¨ng cøng v÷ng gãc nghiªng thêng lÊy 5° ÷ 8° . 3.X¸c ®Þnh trÞ sè gãc ®óc: Nh÷ng chç giao nhau gi÷a c¸c thµnh vËt ®óc cã c¸c gãc l- în b»ng (1/5÷ 1/3) tæng chiÒu dµy vËt ®óc. • B¸n kÝnh gi÷a phÇn trô ®Æc vµ g©n : 5mm. • B¸n kÝnh gi÷a phÇn trô ®Æc vµ th©n: 5mm. • B¸n kÝnh gi÷a phÇn th©n vµ g©n: 4mm. Ch¬ng 5: LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng. 1.X¸c ®Þnh ®êng lèi c«ng nghÖ: Víi d¹ng s¶n xuÊt lo¹t lín vµ ®Ó phï hîp ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë níc ta lµ c¸c m¸y chñ yÕu lµ m¸y v¹n n¨ng nªn ta
 9. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 chän ph¬ng ¸n gia c«ng tËp trung nguyªn c«ng vµ gia c«ng tuÇn tù c¸c bÒ mÆt. 2.Chän ph¬ng ph¸p gia c«ng: Chän ph¬ng ph¸p gia c«ng thÝch hîp ®Ó ®¹t ®é bãng vµ ®é chÝnh x¸c yªu cÇu: • Gia c«ng lç Φ42 , ®é bãng Ra=2,5µm.: ± , 25 0 Dung sai ± 0,25 øng víi cÊp chÝnh x¸c 14, ®é bãng cÊp 6 ,cã thÓ ¸p dông ph¬ng ph¸p gia c«ng sau cïng lµ: - KhoÐt tinh. - TiÖn. • Gia c«ng lç φ16 , ®é bãng Ra= 2,5µm: +0 , 018 Dung sai +0,018 øng víi cÊp chÝnh x¸c 7, ®é bãng cÊp 6. Cã thÓ ¸p dông ph¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ: - Doa. - TiÖn. • Gia c«ng kÝch thíc 35 ®é bãng Rz=40µm: +0 ,125 Dung sai +0,125 øng víi cÊp chÝnh x¸c 11, ®é bãng cÊp 4. Cã thÓ ¸p dông ph¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ: - Phay. - Bµo. - Chuèt. • Gia c«ng kÝch thíc 12mm , ®é bãng Rz=40µm: Cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ: - Phay. - Bµo. • Gia c«ng r·nh then bÒ réng 4 mm, ®é bãng Rz = ± , 015 0 20µm. Cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ: - Xäc.
 10. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 - Chuèt. • Gia c«ng c¾t ®øt chi tiÕt. Cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng lµ: - Bµo. - Phay. • Gia c«ng v¸t mÐp. Cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng lµ: - KhoÐt. - TiÖn. 3.LËp tiÕn tr×nh c«ng nghÖ: Ph¬ng ¸n 1: Nguyªn c«ng 1: ChÕ t¹o ph«i. Nguyªn c«ng 2: Phay mÆt ®Çu thø nhÊt. Nguyªn c«ng 3: Phay mÆt ®Çu thø hai. Nguyªn c«ng 4: Phay mÆt ®Çu thø ba. Nguyªn c«ng 5: Khoan khoÐt, doa lç ®Æc. Nguyªn c«ng 6: KhoÐt lç rçng φ42. Nguyªn c«ng 7: V¸t mÐp. Nguyªn c«ng 8: Xäc r·nh then. Nguyªn c«ng 9: C¾t ®øt. Nguyªn c«ng 10: KiÓm tra. Ph¬ng ¸n 2: Nguyªn c«ng 1: ChÕ t¹o ph«i. Nguyªn c«ng 2: Phay mÆt ®Çu thø nhÊt. Nguyªn c«ng 3: Phay mÆt ®Çu thø hai. Nguyªn c«ng 4: Khoan khoÐt, doa lç ®Æc. Nguyªn c«ng 5: TiÖn mÆt ®Çu, tiÖn lç φ42. Nguyªn c«ng 6: V¸t mÐp. Nguyªn c«ng 7: Xäc r·nh then. Nguyªn c«ng 8: C¾t ®øt. Nguyªn c«ng 9: KiÓm tra.
 11. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 So s¸nh hai ph¬ng ¸n: Ph¬ng ¸n 2(pa2) cã sè nguyªn c«ng nhiÒu h¬n ph¬ng ¸n 1(pa1) do nguyªn c«ng 3 vµ nguyªn c«ng 6 trong pa1 tËp trung thµnh nguyªn c«ng 5 trong pa2. Trong pa1 sö dông tèi ®a m¸y phay vµ m¸y khoan h¬n pa2, cßn pa2 tuy sè nguyªn c«ng Ýt h¬n nhng lo¹i m¸y sö dông l¹i nhiÒu h¬n. Kh«ng thÓ nãi ph¬ng ¸n nµo lµ tèi u h¬n, tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng nhµ m¸y mµ ta theo ph¬ng ¸n nµo. ë ®©y ta chän thiÕt kÕ nguyªn c«ng cho ph¬ng ¸n 1.S¬ ®å g¸ ®Æt, ký hiÖu ®Þnh vÞ kÑp chÆt, chän m¸y, chän dao, ký hiÖu chiÒu chuyÓn ®éng cña dao vµ cña chi tiÕt ®îc thÓ hiÖn trong tËp b¶n vÏ. Ch¬ng 6: TÝnh lîng d cho mét bÒ mÆt vµ tra lîng d cho bÒ mÆt cßn l¹i. Lîng d gia c«ng ®îc x¸c ®Þnh hîp lý vÒ trÞ sè vµ dung sai sÏ gãp phÇn b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ v× : • Lîng d qu¸ lín sÏ tèn nguyªn vËt liÖu , tiªu hao lao ®éng ®Ó gia c«ng nhiÒu ®ång thêi tèn n¨ng lîng ®iÖn , dông cô c¾t , vËn chuyÓn nÆng . . . dÉn ®Õn gi¸ thµnh t¨ng. • Ngîc l¹i , lîng d qu¸ nhá sÏ kh«ng ®ñ ®Ó hít ®i c¸c sai lÖch cña ph«i ®Ó biÕn ph«i thµnh chi tiÕt hoµn chØnh. Trong c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y , ngêi ta sö dông hai ph¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh lîng d gia c«ng: - Ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm. - Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch. Ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm x¸c ®Þnh lîng d gia c«ng b»ng kinh nghiÖm. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ kh«ng xÐt ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn gia c«ng cô thÓ nªn gi¸ trÞ l- îng d thêng lín h¬n gi¸ trÞ cÇn thiÕt.
 12. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Ngîc l¹i , ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch dùa trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¹o ra líp kim lo¹i cÇn ph¶i c¾t gät ®Ó t¹o ra chi tiÕt hoµn chØnh. Trong ®å ¸n nµy chØ tÝnh lîng d theo ph¬ng ph¸p ph©n tÝch cho nguyªn c«ng 4, cßn l¹i lµ thèng kª kinh nghiÖm. 1.Nguyªn c«ng 1: phay mÆt ®Çu thø nhÊt. Theo tµi liÖu tham kh¶o sè 7 ta cã: Lîng d ®óc 2,5±1mm. Lîng d gia c«ng th« sau khi ®óc: 3,04mm. Lîng d gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,3mm. Lîng d gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. 2.Nguyªn c«ng 2: phay mÆt ®Çu thø hai. Lîng d ®óc 2,0±1mm. Lîng d gia c«ng th« sau khi ®óc: 2,54mm. Lîng d gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,3mm. Lîng d gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. 3.Nguyªn c«ng 3: phay mÆt ®Çu. Lîng d ®óc 2,2±1mm. Lîng d gia c«ng th« sau khi ®óc: 2,79mm. Lîng d gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,25mm. Lîng d gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. 4.Nguyªn c«ng 4: khoan, khoÐt, doa lç φ16. Gia c«ng lç Φ16 ®¹t c¸c yªu cÇu sau ®©y: +0 , 018 • §é nh¸m bÒ mÆt : Rz=10µm. • VËt liÖu : GX15-32. • Chi tiÕt m¸y: cµng g¹t. Tr×nh tù gia c«ng bÒ mÆt lç Φ16 cña cµng g¹t gåm c¸c nguyªn c«ng sau: - Khoan lç ®Æc. - KhoÐt réng lç. - Doa tinh lç.
 13. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 C¶ ba nguyªn c«ng trªn ®Òu cã cïng chuÈn ®Þnh vÞ lµ: MÆt ®¸y ®Þnh vÞ 3 bËc b»ng phiÕn t× , 2 khèi V (mét cè ®Þnh, mét tuú ®éng) ®Þnh vÞ 3 bËc cßn l¹i trªn 2 mÆt trô. Lîng d gia c«ng tÝnh cho c¸c nguyªn c«ng , c¸c bíc khoan, khoÐt, doa lç Φ16. C«ng thøc tÝnh: 2 Z min = 2( Rz + Ta + ρ a + ε b ) 2 2 Khoan lç tõ ph«i ®Æc. Sau khi khoan lç : Rza=40µm ; Ta=0 (v× vËt liÖu gia c«ng lµ gang) Sai lÖch vÞ trÝ t¬ng quan: ρa = C 0 + ( ∆y.l ) 2 2 Trong ®ã: Co : ®é lÖch cña ®êng t©m lç, Co=20µm. ∆y : ®é cong ®êng trôc lç, ∆y=1,4µm/mm. l : chiÒu dµi lç, l=35mm. ⇒ ρ = 20 + (1,4.35) = 53µm a 2 2 KhoÐt lç: Sau khi khoÐt ®¹t : Rza=32µm ; Ta=0 (vËt liÖu gia c«ng lµ gang) Sai lÖch kh«ng gian: ρa=Co.Ks §é lÖch ®êng t©m lç: Co=20µm. HÖ sè gi¶m sai: Ks=0,05. ⇒ ρa=20.0,05=1µm. Lîng d ®Ó khoÐt lç sau bíc khoan (bá qua sai sè g¸ ®Æt chi tiÕt gia c«ng ë bíc khoÐt). 2Zbmin = 2(40 + 0 + 53) = 186µm. Doa lç: Ra=3,2µm ; Ta = 0. Lîng d ®Ó doa lç sau bíc khoÐt (bá qua sai sè g¸ ®Æt chi tiÕt gia c«ng ë bíc doa) 2Zbmin = 2(32 + 0 + 1) = 66µm.
 14. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 B¶ng tÝnh lîng d gia c«ng lç ®Æc Φ16. +0 , 018 Thø tù c¸c C¸c yÕu tè Gi¸ trÞ Du KÝch TrÞ sè giíi h¹n nguyªn t¹o thµnh l- tÝnh to¸n ng thíc cña lîng d c«ng vµ îng d sai giíi (µm) c¸c bíc (µ h¹n cña bÒ m) (mm mÆt ph¶i ) tÝnh lîng d R T ρ ε Zb Dt δ Dmi dm 2Z 2Z z a a b min (m n ax min max (µm m) ) 1.Ph«i 2.Khoan 4 0 5 0 0 15, 18 15,5 15, 0 3 76 0 90 77 6 0 3.khoÐt 3 0 1 0 186 15, 70 15,8 15, 180 290 2 95 80 95 2 0 4.Doa 0 66 16, 18 16 16, 68 120 08 01 248 410 8 C¸c th«ng sè trong b¶ng: - Rza : chiÒu cao nhÊp nh« tÕ vi do bíc c«ng nghÖ s¸t tríc ®Ó l¹i. - Ta : chiÒu cao líp h háng bÒ mÆt do bíc c«ng nghÖ s¸t tríc ®Ó l¹i.
 15. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 - ρa : sai lÖch vÞ trÝ kh«ng gian do bíc c«ng nghÖ s¸t tríc ®Ó l¹i (®é cong vªnh, ®é lÖch t©m, ®é kh«ng song song . . .). - εb : sai sè g¸ ®Æt chi tiÕt ë bíc c«ng nghÖ ®ang thùc hiÖn. - Zbmin : gi¸ trÞ nhá nhÊt cña lîng d gia c«ng tÝnh cho bíc c«ng nghÖ ®ang thùc hiÖn. - dmin ,dmax : kÝch thíc giíi h¹n t¹i mçi bíc c«ng nghÖ. - Zmin , Zmax : lîng d lín nhÊt vµ nhá nhÊt t¹i mçi b- íc c«ng nghÖ. KiÓm tra: - Lîng d tæng céng: δzo = 2Zomax - 2Zomin = 410 - 248 = 162 = δ2 - δ4 = 180 - 18 =62 - Lîng d trung gian: δz3 = 2Zomax - 2Zomin = 290 - 180 = 110 = δ2 - δ3 = 180 - 70 = 110 5.Nguyªn c«ng 5: khoÐt lç φ42. Lîng d ®óc 2,2 ± 1,0mm. Lîng d khoÐt th« 2,2mm ⇒ ®¹t kÝch thíc lç φ40. Lîng d khoÐt tinh 1,0mm ⇒ ®¹t kÝch thíc lç φ42. 6.Nguyªn c«ng 6: khoÐt miÖng lç φ16. KÝch thíc cho trªn b¶n vÏ chi tiÕt. 7.Nguyªn c«ng 7: xäc r·nh then. KÝch thíc cho trªn b¶n vÏ chi tiÕt. 8.Nguyªn c«ng 8: c¾t ®øt. BÒ réng c¾t 10mm. BÒ dµy 12mm.
 16. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Ch¬ng 7: TÝnh chÕ ®é c¾t cho mét nguyªn c«ng vµ tra cho c¸c bÒ mÆt cßn l¹i: 1. Nguyªn c«ng 1: phay mÆt ®Çu a. §Þnh vÞ: Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ba bËc qua mÆt ®¸y b»ng phiÕn tú, hai bËc ®îc ®Þnh vÞ b»ng khèi V cè ®Þnh, mét bËc cßn l¹i ®îc ®Þnh vÞ b»ng khèi V di ®éng. b. KÑp chÆt: Dïng ngay khèi V ®iÒu chØnh ®Ó kÑp, lùc kÑp híng tõ ph¶i sang tr¸i. c. Chän m¸y: M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12. MÆt lµm viÖc cña bµn m¸y : 400 × 1600mm. C«ng suÊt ®éng c¬: N = 10kw, hiÖu suÊt m¸y η = 0,75. Tèc ®é trôc chÝnh: 30 ; 37,5 ; 47,5 ; 60 ; 75 ; 95 ; 118 ; 150 ; 190 ; 135 ; 300 ; 375 ; 475 ; 600 ; 750 ; 950 ; 1180 ; 1500. Lùc c¾t chiÒu trôc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn bµn m¸y: Pmax=19,650N(2000kg). d. Chän dao: Chän dao mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng. C¸c th«ng sè dao: (b¶ng 4-95[6]) - §êng kÝnh dao: D = 100mm. - Gãc nghiªng chÝnh: ϕ = 75°. - Sè r¨ng: z = 10. - M¸c hîp kim: BK8. e. Lîng d: Lîng d gia c«ng th« sau khi ®óc: 3,04mm. Lîng d gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,3. Lîng d gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm.
 17. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 f. Tra chÕ ®é c¾t: • Bíc 1: gia c«ng th«. ChiÒu s©u c¾t: t = 3,04mm. Lîng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,24mm/r¨ng. ⇒ Lîng ch¹y dao vßng: Sv = 10×0,24 = 2,4mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 141m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc ®é cøng gang, k1=1,0. k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc m¸c hîp kim, k2 = 0,8. k3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng , k3 = 0,8. k4: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc chiÒu réng phay, k4 = 1,13. k5: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc gãc nghiªng chÝnh, k5 = 0,95. ⇒ Vt = 141.1,0.0,8.0,8.1,13.0,95 = 97m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n = 1000×Vt/π.D = 1000.97/3,14.100 = 310 t vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n = 300 vßng/phót. m ⇒ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = π.D. n /1000 = 3,14.100.300/1000 = 94,2 m m/phót. Lîng ch¹y dao phót: Sp = 300.2,4 =720mm/phót. • Bíc 2: gia c«ng b¸n tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,3mm. Lîng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,24mm/r¨ng. ⇒ Lîng ch¹y dao vßng: Sv = 10×0,24 = 2,4mm/vßng.
 18. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Tèc ®é c¾t tra ®îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 158m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1=1,0; k2 = 0,8; k3 = 1,0; k4 = 1,13; k5 = 0,95. ⇒ Vt = 141.1,0.0,8.1,0.1,13.0,95 = 135,7m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n = 1000×Vt/π.D = 1000.135,7/3,14.100 = 432 t vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n = 375 vßng/phót. m ⇒ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = π.D. n /1000 = 3,14.100.375/1000 = 118 m m/phót. Lîng ch¹y dao phót: Sp = 375.2,4 =900mm/phót. • Bíc 3: gia c«ng tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,16mm. Lîng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,55mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 126m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1=1,0; k2 = 0,8; k3 = 1,0; k4 = 1,13; k5 = 0,95. ⇒ Vt = 126.1,0.0,8.1,0.1,13.0,95 = 105m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n = 1000×Vt/π.D = 1000.105/3,14.100 = 335 t vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n = 300 vßng/phót. m ⇒ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = π.D. n /1000 = 3,14.100.300/1000 = 94,2 m m/phót.
 19. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Lîng ch¹y dao phót: Sp = 300.0,55 =165mm/phót. B¶ng chÕ ®é c¾t. 6H12 97,2 300 3,05 2,4 720 118 375 0,3 2,4 900 105 300 0,16 0,55 165 Tªn V(m/p n(v/phót t(mm) S(mm/v S(mm/p m¸y hót) ) g) h) 2. Nguyªn c«ng 2: phay mÆt ®Çu. a. §Þnh vÞ: Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ 3 bËc qua mÆt ph¼ng ®· qua gia c«ng (chuÈn tinh). §Þnh vÞ 2 bËc qua 2 mÆt trô thø nhÊt. §Þnh vÞ 1 bËc cßn l¹i qua mÆt trô cßn l¹i. §å g¸: §Þnh vÞ mÆt ®¸y ba bËc b»ng phiÕn tú. Hai mÆt trô ®Þnh vÞ b»ng 2 khèi V v¸t(1 khèi cè ®Þnh, mét khèi ®iÒu chØnh). b. KÑp chÆt: Dïng ®ßn kÑp, kÑp vµo phÇn trô ë gi÷a , lùc kÑp híng tõ trªn xuèng díi. c. Chän m¸y: M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12. d. Chän dao: Chän dao mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng. C¸c th«ng sè dao: (b¶ng 4-95[6]) - §êng kÝnh dao: D = 100mm. - Gãc nghiªng chÝnh: ϕ = 75°. - Sè r¨ng: z = 10. - M¸c hîp kim: BK8. b. Lîng d:
 20. ®å ¸n c«ng nghÖ ctm ng« thanh b×nh-c¬ tin 2-k44 Lîng d gia c«ng th« sau khi ®óc: 2,54mm. Lîng d gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,3. Lîng d gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. c. Tra chÕ ®é c¾t: • Bíc 1: gia c«ng th«. ChiÒu s©u c¾t: t = 2,54mm. Lîng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,24mm/r¨ng. ⇒ Lîng ch¹y dao vßng: Sv = 10×0,24 = 2,4mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 141m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc ®é cøng gang, k1=1,0. k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc m¸c hîp kim, k2 = 0,8. k3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng , k3 = 0,8. k4: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc chiÒu réng phay, k4 = 1,13. k5: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc gãc nghiªng chÝnh, k5 = 0,95. ⇒ Vt = 141.1,0.0,8.0,8.1,13.0,95 = 97m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n = 1000×Vt/π.D = 1000.97/3,14.100 = 310 t vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n = 300 vßng/phót. m ⇒ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = π.D. n /1000 = 3,14.100.300/1000 = 94,2 m m/phót. Lîng ch¹y dao phót: Sp = 300.2,4 =720mm/phót. • Bíc 2: gia c«ng b¸n tinh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2