intTypePromotion=1

Đồ án giữa kỳ - Chuyên ngành quản trị mạng

Chia sẻ: Jenny Pham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

1
937
lượt xem
341
download

Đồ án giữa kỳ - Chuyên ngành quản trị mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên ngành quản trị mạng - Đồ án giữa kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án giữa kỳ - Chuyên ngành quản trị mạng

 1. Đồ án thi giữa kì Đồ án 1: Hiện tại Công Ty Đa Biên có 1 hê thống mạng gồm 7 máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 bộ phận kế toán , kinh doanh , nhân sự. Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát hiện tại của Công ty như sau : SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI Phòng Kinh Doanh Phòng Kế Toán Switch File Server Router Phòng Nhân Sự Thành viên trong các bộ phận 1. Bộ phận kế toán • 2 thành viên bất kì trong nhóm 2. Bộ phận kinh doanh
 2. • 2 thành viên bất kì trong nhóm 3. Bộ phận nhân sự • 2 thành viên bất kì trong nhóm 4. Giám đốc • Nguyễn Văn A Thư mục được tổ chức trong File Server D:\ Kinh Doanh Kế Toán Nhân Sự Dùng Chung SoftWare YÊU CẦU CỦA CÔNG TY • Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với hệ điều hành windows server 2003 • Nhân viên trong công ty không được sử dụng phần mềm YahooMessenger, Windows Media. • Nhân viên trong công ty không được sử dụng Control Pannel, My Computer. • Thiết lập domain cho hệ thống mạng o Tên domain của dabien.com • Tạo các user cho các thành viên trong công ty o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và password là ‘123456’
 3. o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu tiên • Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó • Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình. • Có file server chia sẽ dữ liệu. o Trong file server có các thư mục kế toán, kinh doanh, nhân sự, thư mục chung, SoftWare.Trong đó  Thư mục SoftWare được share ẩn  Thư mục kế toán chỉ có nhân viên kế toán mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục kinh doanh thì chỉ có nhân viên kinh doanh mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục nhân sự thì chỉ có nhân viên nhân sự mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.  Giám đốc là người có quyền cao nhất và có thể truy cập và chỉnh sửa các thư mục trong file server.  Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ liệu trong thư mục của các phòng ban khác. Đồ án 2: Hiện tại Công Ty TNHH phần mềm FPT có 1 hê thống mạng gồm 7 máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 bộ phận IT, kế toán, maketing. Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát hiện tại của Công ty như sau : SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
 4. Phòng IT Phòng Kế Toán Switch File Server Router Phòng Maketing Thành viên trong các bộ phận 5. Bộ phận kế toán • 2 thành viên bất kì trong nhóm 6. Bộ phận IT • 2 thành viên bất kì trong nhóm 7. Bộ phận Maketing • 2 thành viên bất kì trong nhóm 8. Giám đốc • Huỳnh Văn Bánh Thư mục được tổ chức trong File Server
 5. D:\ IT Kế Toán Maketing Dùng Chung SoftWare YÊU CẦU CỦA CÔNG TY • Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với hệ điều hành windows server 2003 • Nhân viên trong công ty không được sử dụng phần mềm YahooMessenger, Windows Media. • Nhân viên trong công ty không được sử dụng Control Pannel, My Computer. • Thiết lập domain cho hệ thống mạng o Tên domain của fpt.com • Tạo các user cho các thành viên trong công ty o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và password là ‘123456’ o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu tiên • Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó • Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình. • Có file server chia sẽ dữ liệu. o Trong file server có các thư mục kế toán, IT, Maketing, thư mục chung, SoftWare.Trong đó
 6.  Thư mục SoftWare được share ẩn  Thư mục kế toán chỉ có nhân viên kế toán mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục IT thì chỉ có nhân viên IT mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục Maketing thì chỉ có nhân viên Maketing mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.  Giám đốc là người có quyền cao nhất và có thể truy cập và chỉnh sửa các thư mục trong file server.  Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ liệu trong thư mục của các phòng ban khác. Đồ án 3: Hiện tại trường CĐ Công Nghệ - Quản Trị Sonadezi có 1 hê thống mạng gồm 7 máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 khoa CNTT, Quản Trị, Xây dựng. Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát hiện tại của Trường như sau : SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
 7. Khoa CNTT Khoa Xây D ự ng Switch File Server Router Khoa Quản Trị Thành viên trong các khoa 9. Khoa CNTT • 2 thành viên bất kì trong nhóm 10. Khoa Quản Trị • 2 thành viên bất kì trong nhóm 11. Khoa Xây dựng • 2 thành viên bất kì trong nhóm 12. Hiệu trưởng • Trần Văn C Thư mục được tổ chức trong File Server
 8. D:\ CNTT Xây dự ng Quản trị Dùng Chung SoftWare YÊU CẦU CỦA trường • Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với hệ điều hành windows server 2003 • Nhân viên trong truờng không được sử dụng phần mềm YahooMessenger, Windows Media. • Nhân viên trong trường không được sử dụng Control Pannel, My Computer. • Thiết lập domain cho hệ thống mạng o Tên domain của sonadezi.edu.vn • Tạo các user cho các thành viên trong trường o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và password là ‘123456’ o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu tiên • Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó • Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình. • Có file server chia sẽ dữ liệu. o Trong file server có các thư mục CNTT, Xây dựng, Quản trị, thư mục chung, SoftWare.Trong đó  Thư mục SoftWare được share ẩn
 9.  Thư mục CNTT chỉ có thành viên khoa CNTT mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục Xây dựng thì chỉ có thành viên khoa Xây dựng mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục Quản trị thì chỉ có thành viên khoa Quản Trị mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.  Hiệu trưởng là người có quyền cao nhất và có thể truy cập và chỉnh sửa các thư mục trong file server.  Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ liệu trong thư mục của các phòng ban khác. Đồ án 4: Hiện tại trường CĐ Công Nghệ - Quản Trị Sonadezi có 1 hê thống mạng gồm 7 máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 khoa Ngữ Văn, May - Giày, Cơ Bản. Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát hiện tại của Trường như sau : SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
 10. Khoa Ngữ Văn Khoa May - Giày Switch File Server Router Khoa C ơ Bản Thành viên trong các khoa 13. Khoa Ngữ Văn • 2 thành viên bất kì trong nhóm 14. Khoa May - Giày • 2 thành viên bất kì trong nhóm 15. Khoa Cơ Bản • 2 thành viên bất kì trong nhóm 16. Hiệu trưởng • Trần Văn C Thư mục được tổ chức trong File Server
 11. D:\ Ngữ Văn May - Giày Cơ bản Dùng Chung SoftWare YÊU CẦU CỦA Trường • Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với hệ điều hành windows server 2003 • Thiết lập domain cho hệ thống mạng o Tên domain của sonadezi.vn • Tạo các user cho các thành viên trong công ty o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và password là ‘123456’ o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu tiên • Nhân viên trong truờng không được sử dụng phần mềm YahooMessenger, Windows Media. • Nhân viên trong trường không được sử dụng Control Pannel, My Computer. • Thiết lập domain cho hệ thống mạng • Tên domain của sonadezi.edu • Tạo các user cho các thành viên trong trường o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và password là ‘123456’
 12. o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu tiên • Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó • Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình. • Có file server chia sẽ dữ liệu. o Trong file server có các thư mục Ngữ Văn, May - Giày, Cơ bản, thư mục chung, SoftWare.Trong đó  Thư mục SoftWare được share ẩn  Thư mục Ngữ Văn chỉ có thành viên khoa Ngữ Văn mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục May – Giày thì chỉ có thành viên khoa May - Giày mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục Cơ bản thì chỉ có thành viên khoa Cơ Bản mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.  Hiệu trưởng là người có quyền cao nhất và có thể truy cập và chỉnh sửa các thư mục trong file server.  Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ liệu trong thư mục của các phòng ban khác. Đồ án 5: Hiện tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Văn Trường có 1 hê thống mạng gồm 7 máy tính, trong đó có 1 server & 6 máy client cho 3 bộ phận IT, Chăm Sóc Khách Hàng, Xây Dựng. Có 1 switch nối vào route ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát hiện tại của Công ty như sau : SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI
 13. Phòng IT Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Switch File Server Router Phòng Xây D ự ng Thành viên trong các bộ phận 17. Bộ phận IT • 2 thành viên bất kì trong nhóm 18. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng • 2 thành viên bất kì trong nhóm 19. Bộ phận Xây Dựng • 2 thành viên bất kì trong nhóm 20. Giám đốc • Đinh Công Lý Thư mục được tổ chức trong File Server
 14. D:\ IT Chăm Sóc Khách Hàng Xây Dự ng Dùng Chung SoftWare YÊU CẦU CỦA CÔNG TY • Cài đặt các máy tính con với hệ điều hành windows xp và máy chủ với hệ điều hành windows server 2003 • Nhân viên trong công ty không được sử dụng phần mềm YahooMessenger, Windows Media. • Nhân viên trong công ty không được sử dụng Control Pannel, My Computer. • Thiết lập domain cho hệ thống mạng o Tên domain của vantruong.com.vn • Tạo các user cho các thành viên trong công ty o User có tên là Trần Thị Ngọc Anh thì username là anhttn và password là ‘123456’ o Bắt buộc user phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu tiên • Tạo các Group, User thuộc Group nào thì add vào Group đó • Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình. • Có file server chia sẽ dữ liệu. o Trong file server có các thư mục Chăm Sóc Khách Hàng, IT, Xây Dựng, thư mục chung, SoftWare.Trong đó
 15.  Thư mục SoftWare được share ẩn  Thư mục Chăm Sóc Khách Hàng chỉ có nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục IT thì chỉ có nhân viên IT mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục Xây Dựng thì chỉ có nhân viên Xây Dựng mới có thể truy xuất vào thư mục này.  Thư mục dùng chung dành cho tất cả các nhân viên.  Giám đốc là người có quyền cao nhất và có thể truy cập và chỉnh sửa các thư mục trong file server.  Trưởng các phòng ban có thể truy cập và chỉ có thể đọc dữ liệu trong thư mục của các phòng ban khác.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2