intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
849
lượt xem
264
download

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM Tôi xin cam đoan Đồ án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM” là đề tài nghiên cứu của bản thân tôi với sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, TP. HCM : Môi trường Ngành Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Giảng viên hướng dẫn : TS. THÁI VĂN NAM Sinh viên thực hiện : TRẦN MỸ VY Lớp: 09HMT03 MSSV: 09B1080184 TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2011
 2. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Đồ án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM” là đề tài nghiên cứu của bản thân tôi với sự giúp đỡ của giảng viên hƣớng dẫn. Nội dung, kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ đồ án nào trƣớc đây. Sinh viên TRẦN MỸ VY GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY i
 3. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đại học và viết đồ án này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. Trước hết, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quí thầy cô trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình dạy bảo cho tôi suốt thời gian học tập tại trường. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến Sĩ: Thái Văn Nam đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Tôi xin gửi lời biết ơn đến quý anh Trương Thanh Tùng, chị Mai Thị Lan- cán bộ y tế tại Bệnh viện ĐKKVHM đã nhiệt tình hướng dẫn tôi, cũng như có những ý kiến đóng góp giúp tôi hoàn thiện đề tài này. Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn tập thể cán bộ phòng Nội Vụ của Bệnh viện ĐKKVHM, Tp. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi điều tra khảo sát để có dữ liệu viết đồ án. Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện đồ án bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên, không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những đóng góp quí báu của quí thầy cô và các bạn. TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2011 Sinh viên TRẦN MỸ VY GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY ii
 4. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM MỤC LỤC Lời cam đoan ............................................................................................................. i Lời cảm ơn ................................................................................................................ ii Mục lục .................................................................................................................... iii Danh mục các từ viết tắt ......................................................................................... viii Danh mục bảng ........................................................................................................ xi Danh mục hình ảnh ................................................................................................... x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ......................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ................................................................................. 2 1.3. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG ĐỀ TÀI ..................................................... 3 1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................................... 3 1.5. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ........................................................................... 5 1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ........................................................ 5 1.7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................. 6 1.8. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI ................................................................................ 6 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ............... 8 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH Y TẾ ...................................................................... 8 2.2. ĐẶC TRƢNG RÁC THẢI Y TẾ ....................................................................... 8 2.2.1. Khái niệm về CTRYT ................................................................................. 8 2.2.2. Thành phần của CTRYT ............................................................................. 9 2.2.3. Phân loại CTRYT ..................................................................................... 10 2.3. TÁC HẠI CỦA CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ....................................................... 13 2.3.1. Đối với môi trƣờng ................................................................................... 13 GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY iii
 5. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM 2.3.1.1. Đối với môi trƣờng đất .................................................................... 13 2.3.1.2. Đối với môi trƣờng không khí ......................................................... 13 2.3.1.3. Đối với môi trƣờng nƣớc .................................................................. 13 2.3.2. Đối với sức khỏe ....................................................................................... 13 2.3.2.1. Đối tƣợng chịu ảnh hƣởng trực tiếp ................................................. 13 2.3.2.2. Tác động từ CTRYT ........................................................................ 14 2.4. QUẢN LÝ CTRYT ......................................................................................... 16 2.4.1. Giảm thiểu tại nguồn ................................................................................. 16 2.4.2. Quản lý và kiểm soát ở bệnh viện ............................................................. 16 2.4.3. Quản lý kho hóa chất ................................................................................ 17 2.4.4. Thu gom, phân loại và vận chuyển ............................................................ 17 2.5. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CTRYT TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM ....................................................................................................................... 19 2.5.1. Trên thế giới ............................................................................................. 19 2.5.2. Tại Việt Nam ............................................................................................ 23 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ĐKKVHM VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ................................................................. 26 3.1. GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN ............... 26 3.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .............................................................. 26 3.1.1.1. Vị trí địa lý ...................................................................................... 26 3.1.1.2. Điều kiện tự nhiên ........................................................................... 27 3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................ 27 3.1.3. Cơ sở pháp lý ............................................................................................ 29 3.1.4. Chức năng của bệnh viện .......................................................................... 30 3.1.4.1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh .................................................. 30 3.1.4.2. Đào tạo cán bộ y tế ........................................................................... 31 GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY iv
 6. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM 3.1.4.3. Nghiên cứu khoa học về y học và phòng bệnh .................................. 31 3.1.5. Quy mô và cơ cấu tổ chức của bệnh viện .................................................. 31 3.1.6. Tình hình hoạt động y tế tại bệnh viện ...................................................... 32 3.2. NGUỒN PHÁT SINH CTRYT TẠI BỆNH VIỆN .......................................... 34 3.3. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI BỆNH VIỆN 35 3.3.1. Quy chế bệnh viện (phụ lục 1) .................................................................. 35 3.3.2. Quy chế Bộ y tế (phụ lục 2) ...................................................................... 36 3.3.3. Các văn bản pháp luật (phụ lục 3) ............................................................. 36 3.3.4. Kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện ....................................................... 37 3.3.5. Công tác vệ sinh tại bệnh viện .................................................................. 38 3.3.6. Công tác quản lý CTRYT tại bệnh viện .................................................... 40 3.3.7. Công tác xử lý CTRYT trong bệnh viện .................................................... 41 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKVHM ..................................... 42 4.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG CỦA BỆNH VIỆN ....................................................................................................................... 42 4.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN TẠI BỆNH VIỆN 43 4.2.1. Đánh giá công tác quản lý hành chính đối với CTRYT ............................. 43 4.2.1.1 Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác quản lý CTRYT ................... 44 4.2.1.2. Đảm bảo an toàn trong công tác quản lý CTRYT ............................. 45 4.2.2. Đánh giá các mặt kỹ thuật trong việc quản lý CTRYT .............................. 46 4.2.2.1. Công tác quản lý lƣợng CTRYT phát sinh tại bệnh viện ................... 46 4.2.2.2. Công tác phân loại, thu gom CTRYT tại nguồn phát sinh ................. 49 4.2.2.3. Công tác vận chuyển CTRYT .......................................................... 52 4.2.2.4. Nhà lƣu giữ CTRYT ........................................................................ 53 4.2.2.5. Xử lý CTRYT .................................................................................. 54 4.2.2.6. Trang thiết bị lƣu giữ, thu gom và vận chuyển CTRYT .................... 55 GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY v
 7. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM 4.3. PHÂN TÍCH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP THEO QUI ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTRYT ............................................................................ 55 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKVHM ........................ 58 5.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TẠI BỆNH VIỆN ...... 58 5.1.1. Cơ cấu tổ chức .......................................................................................... 59 5.1.2. Nhiệm vụ của Ban môi trƣờng .................................................................. 59 5.2. NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI BỆNH VIỆN ...... 60 5.2.1. Hệ thống quản lý hành chánh .................................................................... 60 5.2.1.1. Hoàn thiện công tác quản lý hành chính đối với chất thải ................ 60 5.2.1.2. Kiểm soát ô nhiễm do chất thải ....................................................... 61 5.2.1.3. Tăng cƣờng pháp chế đối với các trƣờng hợp vi phạm .................... 61 5.2.2. Cải thiện vệ sinh môi trƣờng bệnh viện ..................................................... 61 5.2.3. Nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trƣờng .................................. 62 5.2.3.1. Giáo dục cộng đồng ........................................................................ 63 5.2.3.2. Nâng cao năng lực tổ chức .............................................................. 64 5.3. CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR TẠI BỆNH VIỆN ......................... 65 5.3.1. Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ............................................. 65 5.3.2. Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị lƣu giữ, thu gom và vận chuyển CTRYT 67 5.3.3. Xây dựng lại nhà chứa rác ......................................................................... 69 5.4. GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ............................ 73 5.5. GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BỆNH VIỆN ........ 74 5.5.1. Quản lý tốt nội vi ...................................................................................... 74 5.5.2. Giải pháp kinh tế ...................................................................................... 74 5.5.3. Giải pháp kêu gọi đầu tƣ .......................................................................... 74 GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY vi
 8. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 75 6.1. KẾT LUẬN ..................................................................................................... 75 6.2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................... 76 GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY vii
 9. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chất thải rắn CTR: Chất thải rắn sinh hoạt CTRSH: Chất thải rắn y tế CTRYT: Chất thải y tế CTYT: ĐKKHHM: Đa khoa khu vực Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh Tp. HCM: Ủy ban nhân dân UBND: GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY viii
 10. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Yêu cầu màu sắc, túi, thùng và biểu tượng chỉ chất thải y tế ................... 18 Bảng 3.1. Thống kê hoạt động y tế bệnh viện năm 2010 và tháng 7 năm 2011 ........ 32 Bảng 3.2. Phân loại và xác định nguồn phát sinh chất thải .................................... 35 Bảng 4.1. Lượng CTR từ năm 2007 đến 7 tháng đầu năm 2011 tại bệnh viện ......... 47 Bảng 4.2. Lượng CTR bình quân từ năm 2007 đến 2011 tại bệnh viện ................... 48 Bảng 4.3. So sánh các yêu cầu của quy định từ Bộ y tế và bệnh viện ...................... 56 GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY ix
 11. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1. Sơ đồ nghiên cứu ...................................................................................... 4 Hình 3.1. Bản đồ huyện Hóc Môn và vị trí bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn .... 26 Hình 3.2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn ..................................................... 30 Hình 3.3. Sơ đồ bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn ............................................ 32 Hình 3.4. Quy trình quản lý CTRYT bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn ............. 40 Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện lượng CTR tại bệnh viện từ năm 2007 đến 2011 ........... 48 Hình 4.2. Phân loại CTRYT phát sinh trực tiếp trong quá trình khám chữa bệnh .... 50 Hình 4.3. Vật liệu sữ dụng chứa chất thải của bệnh viện ....................................... 51 Hình 4.4. Lối vận chuyển CTRYT tại bệnh viện ..................................................... 52 Hình 4.5. Phương tiện vận chuyển CTRYT tại bệnh viện ........................................ 52 Hình 4.6. Nhà lưu giữ CTRYT tại bệnh viện ............................................................ 54 Hình 5.1. Hệ thống quản lý bảo vệ môi trường ....................................................... 59 Hình 5.2. Thùng chứa rác y tế tại khoa phòng và vận chuyển về nhà chứa rác ........ 69 Hình 5.3. Thùng đựng vật sắc nhọn trong bệnh viện ............................................... 69 Hình 5.4. Mô hình nhà lưu giữ rác của bệnh viện ................................................... 70 GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY x
 12. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM CHƢƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, vấn đề môi trường đang trở nên ngày càng trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của loài người đang được các quốc gia và cộng đồng trên thế giới quan tâm. Bởi lẽ ô nhiễm môi trường, sự suy thoái và những sự cố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp không chỉ trước mắt mà còn ảnh hưởng về lâu dài cho các thế hệ mai sau. Toàn thế giới đều đã nhận thức được rằn g: phải bảo vệ môi trường, làm cho môi trường phát triển và ngày thêm bền vững. Dân số Việt Nam ngày càng gia tăng, kinh tế cũng phát triển, dẫn đến nhu cầu khám và điều trị bệnh gia tăng, số bệnh viện gia tăng. Từ năm 1997 các văn bản về quản lý chất thải bệnh viện được ban hành. Theo niên giám thống kê năm 2007 có 956 bệnh viện tuyến huyện trở lên nhưng hầu hết chưa được quản lý theo một quy chế chặt chẽ hoặc có xử lý nhưng theo cách đối phó hoặc chưa đúng. Ô nhiễm môi trường do các hoạt động y tế mà thực tế là tình trạng xử lý kém hiệu quả các chất thải bệnh viện. Hiện tại, chất thải bệnh viện đang trở thành vấn đề môi trường và xã hội cấp bách ở nước ta, nhiều bệnh viện trở thành nguồn gây ô nhiễm cho môi trường dân cư xung quanh, gây dư luận trong cộng đồng. Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Hóc Môn (ĐKKVHM) đã được hình thành và đang phát triển mạnh mẽ trong những năm qua khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong quá trình phát triển chung của đất nước. Nhờ những nỗ lực phấn đấu không ngừng đó mà bệnh viện đã đạt được nhiều thành quả đáng kể trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và chăm lo sức khỏe cho người dân. Bên cạnh những thành quả đạt được thì, hiện nay, vấn đề nhức nhối tại bệnh viện là tình trạng Chất Thải Rắn Y Tế (CTRYT) thải ra với khối lượng khá lớn, đa phần là chất thải nguy hại mà hệ thống quản lý CTRYT thì còn thiếu sót. GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 1
 13. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM Xuất phát từ những mối nguy hại trực tiếp hoặc tiềm ẩn của chất thải y tế gây ra đối với môi trường và con người, cần có những biện pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và nhân viên y tế nói riêng về những nguy cơ đó, nâng cao năng lực tổ chức, trách nhiệm và từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải cũng như nâng cao chất lượng cảnh quan vệ sinh cho bệnh viện. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả quản lý cụ thể hơn là CTRYT tại bệnh viện ĐKKVHM, kết hợp với quá trình giám sát thực tế giúp tìm hiểu những thiếu sót còn tồn tại trong công tác quản lý hiện nay của bệnh viện, góp phần làm tăng hiểu biết và nâng cao ý thức cũng như chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn và giảm rủi ro bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế. Từ đó, nâng cao chất lượng quản lý rác thải y tế tại bệnh viện nói riêng và tại các phòng khám tư nhân, các trung tâm y tế nói chung hỗ trợ tốt hơn cho hệ thống quản lý chất thải hiện nay của huyện. Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài “đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý CTRYT tại bệnh viện ĐKKVHM, Tp.HCM” được lựa chọn. 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu chính của luận văn là bước đầu tìm hiểu mức độ ô nhiễm môi trường chung và hiện trạng quản lý CTRYT của bệnh viện ĐKKVHM, kết hợp với việc nhận xét, đánh giá những mặt thuận lợi và tồn tại trong công tác quản lý hiện tại của bệnh viện, nhằm đưa ra những biện pháp để góp phần cải thiện và hạn chế ô nhiễm môi trường của bệnh viện. Cụ thể luận văn sẽ tập trung giải quyết các mục tiêu sau:  Đánh giá tổng hợp mức độ ô nhiễm môi trường chung và công tác quản lý CTRYT tại bệnh viện ĐKKVHM.  Đề xuất biện pháp quản lý phù hợp trong hoạt động bảo vệ môi trường bệnh viện. 1.3 NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG ĐỀ TÀI Để đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài cần thực hiện các nội dung sau :  Tìm hiểu thông tin về tình hình khám chữa bệnh của bệnh viện ĐKKVHM. GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 2
 14. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM  Tìm hiểu công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện thông qua tài liệu liên quan hiện có và khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường chung tại bệnh viện.  So sánh các yêu cầu của qui định (từ Bộ Y tế và Bệnh viện) và hiện trạng hiện nay nhằm tìm ra các vấn đề quản lý còn bất cập.  Đề xuất biện pháp quản lý CTRYT đối với bệnh viện dựa trên các vấn đề bất cập đã phân tích ở trên. 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp luận Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn bệnh viện góp phần bảo vệ môi trường là nghiên cứu tương quan giữa các yếu tố “khái niệm, thành phần, nguyên nhân, tác hại của CTRYT – công tác quản lý và đề xuất giải pháp quản lý CTRYT của công ty Môi trường Đô thị nói chung Bệnh viện ĐKKVHM nói riêng – sự hiểu biết, nhận thức về CTRYT của cán bộ công nhân viên trong toàn bệnh viện, đặc biệt là các bộ phận làm việc trực tiếp với CTRYT. “Từ đó rút ra kết luận và đề xuất giải pháp quản lý CTRYT đạt hiệu quả”. Toàn bộ quá trình nghiên cứu của đề tài được trình bày trong hình 1.1. GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 3
 15. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM Đánh giá hiện trạng tại BVĐKKV Hóc Môn: • Ô nhiễm môi trường do CTRYT. Tổng hợp các giải pháp quản lý CTRYT trên thế • Công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm giới và một số bệnh viện CTRYT tại bệnh viện. tại Việt Nam. • So sánh sự phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn hiện có của Bộ Y tế và Bệnh viện. Các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý CTRYT tại BVĐKKV Hóc Môn Đề xuất các giải pháp quản lý môi CTRYT tại BVĐK khu vực Hóc Môn Hình 1.1: Sơ đồ nghiên cứu GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 4
 16. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM 1.4.2 Phƣơng pháp thực tế Để thực hiện đề tài này, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau : a) Khảo cứu tài liệu Tham khảo các tài liệu liên quan như : Quy chế quản lý chất thải y tế số 2575/BYT của Bộ y tế ban hành ngày - 12/05/2003 v/v tăng cường quản lý CTRYT. Chỉ thị 09/2003/CT_UB của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ngày - 12/05/2003 v/v tăng cường quản lý CTRYT. b) Khảo sát thực địa Khảo sát, thu thập các hình ảnh, số liệu ở bệnh viện ĐKKV Hóc Môn. c) Phương pháp thống kê Phương pháp thống kê nhằm thu thập và xử lý số liệu một cách tổng quan về tình hình quản lý CTRYT tại bệnh viện ĐKKVHM. Tp. Hồ Chí Minh. So sánh, xác định độ tin cậy của số liệu, xử lý và tổng hợp số liệu. 1.5 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài được xác định là bệnh viện ĐKKVHM, Tp. Hồ Chí Minh. 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỒ ÁN 1.6.1 Ý nghĩa khoa học của đề tài Báo cáo cung cấp số liệu điều tra thực tế về tình hình quản lý rác thải y tế tại bệnh viện, thực trạng về hệ thống quản lý CTRYT trong khu vực bệnh viện. Trên cơ sở đó phân tích những ưu và nhược điểm của hệ thống quản lý CTRYT, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp giúp cho các nhà quản lý có cơ sở khoa học để quản lý tốt hơn vấn đề CTRYT. GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 5
 17. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn của đồ án Đề tài cung cấp những dữ liệu liên quan đến hiện trạng quản lý môi trường và các giải pháp như là một cơ sở để so sánh giữa các phòng khám đa khoa ở các khu vực khác với nhau. 1.7 PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 1.7.1 Về thời gian Từ tháng 30/05/2011 đến 21/08/2011. 1.7.2 Về phạ m vi Luận văn được giới hạn ở phạm vi như sau: Phạm vi : Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực đề cập: thông tin về CTRYT 1.7.3 Về nội dung Đề tài tập trung tìm hiểu về hiện trạng quản lý chất thải y tế hiện nay tại bệnh viện ĐKKVHM. Từ đó, đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý môi trường cho bệnh viện. 1.7.4 Về số liệu Các số liệu được sử dụng trong đề tài giới hạn trong khoảng thời gian khảo sát tình hình quản lý chất thải y tế của bệnh viện và các tài liệu thu thập được từ tư liệu của bệnh viện, sách báo, internet trong thời gian thực hiện luận văn. 1.8 CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI Bố cục gồm có sáu chương: Chương 1: trình bày các vấn đề rủi ro liên quan đến CTRYT tại bệnh viện, mục tiêu mà đề tài hướng tới, phạm vi và đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 6
 18. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM Chương 2: giới thiệu về CTRYT, tác hại của nó đối với môi trường và sức khỏe con người. Kế hoạch quản lý CTRYT cũng như tình hình quản lý CTRYT tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung. Chương 3: đồ án trình bày tổng quan về bệnh viện ĐKKVHM, nguồn phát sinh CTRYT và công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện. Chương 4: đi sâu khảo sát thực tế, thu thập thông tin, số liệu, hình ảnh để đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường cũng như đánh giá rủi ro, sự cố các mặt kỹ thuật trong công tác quản lý CTRYT tại bệnh viện. Nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý. Chương 5: đề ra các biện pháp khắc phục phù hợp để nâng cao chất lượng công tác quản lý CTRYT tại Bệnh viện ĐKKVHM. Chương 6: đưa ra kết luận và kiến nghị nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường tại Bệnh viện ĐKKVHM đạt hiệu quả. GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 7
 19. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CTRYT 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH Y TẾ Y tế là một ngành có truyền thống lâu đời, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại đã tạo nên đặc trưng cơ bản của ngành y tế. Ngành y tế là một ngành then chốt trong lĩnh vực đảm bảo cho con người về mặt thể chất và là nghành độc lập có nhiều đối tượng (bệnh nhân) nhất, vì thế đây là ngành có cơ sở hoạt động rộng khắp toàn quốc. Y tế là ngành có mối quan hệ mật thiết với xã hội và là ngành có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giải quyết các hậu quả xã hội, an toàn lao động. Vì thế, là một ngành luôn được quan tâm trong công tác bảo vệ môi trường trong sạch. 2.2 ĐẶC TRƢNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ 2.2.1 Khái niệm về chất thải y tế Chất thải y tế (CTYT) là chất thải phát sinh trong các cơ sở y tế, từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, sét nghiệm, phòng bệnh, nghiên cứu, đào tạo. Chất thải y tế có thể ở dạng rắn, lỏng và khí. Chất thải y tế nguy hại là những chất có chứa các thành phần như: máu, dịch cơ thể, các chất bài tiết, các bộ phận cơ thể, bơm kim tiêm và các vật sắc nhọn, dược phẩm, hóa chất, và các chất phóng xạ dung trong y tế. Nếu những chất thải này không được tiêu hủy sẽ nguy hại cho môi trường và sức khỏe con người. GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 8
 20. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Tp. HCM Quản lý chất thải y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và các ngành khác có liên quan nhằm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho bản thân thầy thuốc, nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng. Chất thải y tế là một trong những lại chất thải nằm trong danh mục A của danh mục các chất thải nguy hại. Chất thải y tế là một loại chất thải nguy hại, vì vậy việc quản lý chất thải y tế cần tuân thủ các quy định có liên quan đến quản lý chất thải nguy hại. Do giới hạn đề tài chỉ tập trung vào CTRYT nên trong phần tiếp theo em chỉ trình bày các nội dung liên quan đến loại CTYT này. 2.2.2 Thành phần của CTRYT a. Thành phần vật lý Thành phần vật lý của CTRYT gồm các dạng sau:  Bông vải sợi: Gồm bông băng, gạc, quần áo, khăn lau, vải trải…  Giấy: Hộp đựng dụng cụ, giấy gói, giấy thải từ nhà vệ sinh.  Nhựa: Hộp đựng, bơm tiêm, dây chuyền máu, túi đựng hàng.  Thủy tinh: Chai lọ, ống tiêm, bơm tiêm thủy tinh, ống nghiệm.  Nhựa: Hộp đựng, bơm tiêm, dây truyền máu, túi đựng.  Kim loại: Dao kéo mổ, kim tiêm. b. Thành phần hóa học Thành phần hóa học gồm 2 loại sau:  Vô cơ: Hóa chất, thuốc thử…  Hữu cơ: Đồ vải sợi, phần cơ thể, thuốc…. c. Thành phần sinh học: Máu, bệnh phẩm, bộ phận cơ thể bị cắt bỏ GVHD: TS. THÁI VĂN NAM SVTH: TRẦN MỸ VY 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2