intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý sinh viên trường đại học tự nhiên

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
1.440
lượt xem
291
download

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý sinh viên trường đại học tự nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp - phân tích thiết kế hệ thống - quản lý sinh viên trường đại học tự nhiên', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý sinh viên trường đại học tự nhiên

 1. ĐỀ TÀI: Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN
 2. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN Muïc luïc I.Khaûo saùt vaø phaân tích hieän traïng heä thoáng……………………………………………………………………………………2 1.Khaûo saùt heä thoáng………………………………………………………………………………………………………………………. 2 2.Phaân tích hieän traïng heä thoáng………………………………………………………………………………………………….4 II.Caùc giaûi phaùp ñöôïc ñeà xuaát………………………………………………………………………………………………………………..12 1.Caùc giaûi phaùp veà CSDL………………………………………………………………………………………………………………..12 2.Muïc tieâu heä thoáng…………………………………………………………………………………………………………………………….14 3.Caùc chöùc naêng heä thoáng………………………………………………………………………………………………………………….14 III.Phaân tích thieát keá………………………………………………………………………………………………………………………………….16 A.Xaùc ñònh caùc taùc nhaân,caùc ca söû duïng vaø moâ taû…………………………………………………………………16 B.Mô hình thực thể ERD………………………………………………………………...27 C.Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ………………………………………33 D.Mô tả chi tiết cho các thực thể………………………………………………………..33 E.Moâ taû caùc moái keát hôïp………………………………………………………………………………………………………………….46 IV_Thieát keá giao dieän 1.Caùc menu chính cuûa giao dieän……………………………………………………………………………………………………50 2 .Moâ taû Form……………………………………………………………………………………………………………………………………….54 V_Thieát keá oâ xöû lyù……………………………………………………………………………………………………………………………………. .67 VI_Ñaùnh gía öu khuyeát…………………………………………………………………………………………………………………………….72 VII_Phaân coâng coâng vieäc…………………………………………………………………………………………………………………………72 N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi Page |2
 3. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN I/Khảo sát hệ thố ng và phân tích hiện trạng hệ thố ng 1/Khảo sát hệ thống: a/Tổng quan Trường Đại h ọc Khoa Học Tự Nhiên được thành lập ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Tổng Hợp TPHCM để tham gia vào Đại học Qu ốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.Trường hiện có các khoa: Toán-Tin học, Công nghệ thông tin, Vật Lý, Hóa học, Sinh học,ngành Công nghệ sinh học,Địa chấ t,Môi trường,Điện tử viễn thông,Khoa học vật liệu,Hải dương học. Hiện trường đào tạo các văn bằng:Cử n hân hệ Cao đẳng CNTT,Cử nhân hệ chính quy,Hệ hoàn chỉnh Đại học,Hệ tại chức,Hệ đào tạo từ xa,Thạc sỹ và Tiến sỹ Khoa học. Hàng năm trường có 2000 cử nhân và gầ n 80 Thạc sỹ,Tiến sỹ ra trường,cung cấp đội ngũ các cán bộ khoa học tự nhiên. Sơ đồ tổ chức của trường Đại học Khoa học Tự nhiên b/Mục tiêu đào tạo: -Đào tạo đạ i học với việc áp dụng học chế tín chỉ,trở nên linh hoạt & đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của thị trường lao độ ng. N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi Page |3
 4. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN -Đồng thờ i phương hướng đào tạo thường xuyên được điều chỉnh cho phù hợp với tiến trình phát triển khoa học kỹ thuật và yêu cầu của xã hội. -Đào tạo sau Đạ i học vớ i 2 cấp Thạc sỹ và Tiến sỹ -Đào tạo hệ cao đẳng công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cẩu lao động trong lĩnh vưc tin học -Ngoài ra trường còn tham gia bồi dưỡng học sinh Phổ thông năng khiếu Đạ i học Quốc gia c/Chương trình đào tạo : Bao gồ m 2 khối kiến thức: *Khố i kiến thức giáo dục đại cương bao gồm các học phần thuộc các lĩnh vực :khoa học xã hội và nhân văn,khoa học tự nhiên và toán,ngoại ngữ,giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. *Khố i kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm các học phần cơ sở phục vụ chuyên ngành,ngoại ngử và các học phần chuyên môn nhằ m cung cấp cho người học những kiến thức và kỷ năng nghề nghie65pban đầu cần thiết *Mỗi khối kiến thức có 2 nhóm học phần như sau: -Nhóm học phần bắt buộc gồm những học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của ngành đào tạo,bắt buộc sinh viên phả i học và chiếm khoảng 70- 80% khối lượng kiến thức toàn khóa -Nhoùm học phần tự chọn gồm những học phần chứa đựng những nộ i dung cần thiết nhưng sinh viên tự chọ n để tích lũy đủ số tín chỉ và chiếm khoảng 20-30% khối lượng kiến th ức toàn khóa.Sinh viên được tự chọn những học phần này theo định hướng của cố vấn học tập hay giáo viên hướng dẫn. N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi Page |4
 5. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN d/Khóa học *Khóa học là thời gian để sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo của một ngành chuyên môn ở trình độ đại học hoặ c cao đẳng. Một khóa học của trường ĐH Khoa học Tự nhiên được thực hiện như sau: Bậc học Thờ i gian đào tạo Số tín ch ỉ tích lũy Đại học 4 năm 210 Cao đẳng 3 năm 150 *Tùy theo khả năng học tập, sinh viên được rút ngắn hoặc kéo dài thờ i gian học tối đa như sau: Bậc học Rút ngắn tối đa Kéo dài tối đa Đại học 2 học kỳ 4 học kỳ Cao đẳng 2 học kỳ 4 học kỳ 2.Phân tích hiện trạng hệ thống *Hoạ t động nghiệp vụ quản lý sinh viên của nhà trường Tên công việc Mô tả 1 Quản lý hồ sơ nhập học Quản lý các thông tin: Lý lịch Chính sách xã hộ i (đối tượng) Địa chỉ tạm trú Địa chỉ liên lạc với ph ụ huynh N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi Page |5
 6. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN 2 Phân lớp Phân sinh viên vào các lớp thích h ợp Được thực hiện ngay sau khi sinh viên làm thủ tục nhập học 3 Xét học tiếp, ngừng học, thôi Dựa vào kết quả học tập của các học, chuyển lớp, chuyển sinh viên trong những năm trước và ngành, chuyển trường. quy chế của bộ giáo dục để xét học tiếp, ngừng học, thôi h ọc.Cập nhật thông tin sinh viên chuyển lớp, chuyển ngành, chuyển trường. 4 Quản lý học phí, học bổng, Lên danh sách thu học phí ưu tiên, khen thưởng, kỷ luật. Cập nhật tình hình thu học phí Lên danh sách phát học b ổng Cập nhật tình hình phát học bổng Cập nhật sinh viên được khen thưởng. Cập nhật các thành tích khen thưởng Cập nhật các sinh viên bị kỷ luật, cập nhật các hình thức kỷ luật. 5 Xét tốt nghiệp Hoàn chỉnh hồ sơ sinh viên, thanh toán học phí, thanh toán thư viện, thanh toán ký túc xá. Được thực hiện vào các đợt theo quy định trong năm để phục vụ cho xét tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối khoá và xét tốt nghiệp bổ sung cho các sinh viên các khoá trước đó. N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi Page |6
 7. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN 6 Thực hiện công tác tốt nghiệp Ghi nhận các sinh viên được công nhận tốt nghiệp In bằng, in hồ sơ tốt nghiệp, in bảng điểm Theo dõi phát bằng, phát hồ sơ tốt nghiệp Lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ tốt nghiệp. 7 Tổ chức xét tốt nghiệp bổ Một năm học có một đợt xét tốt sung nghiệp chính vào cuố i năm học và các đợt xét tốt nghiệp bổ sung. Xét tốt nghiệp bổ sung được thực hiện đầy đủ các thủ tục giống như xét tốt nghiệp chính. Ngoài các công việc nêu trên, quản lý sinh viên có thể bao gồm các hoạt động khác như quản lý sinh viên thực tập, quản lý cựu sinh viên, tư vấn cho sinh viên, cung cấp các dịch vụ Internet, tổ chức các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa… Số lượng cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý sinh viên ở mỗi đơn vị đào tạo thường là hai đến ba cán bộ trong khi phải giải quyết một khối lượng lớn công việc. Do vậy quản lý sinh viên là rất vất vả, đòi hỏi có hệ thống tin học hỗ trợ quản lý sinh viên mà đảm bảo tính chính xác, kịp thời, giảm tải, hỗ trợ ra quyết định, báo cáo đ ịnh kỳ tới các cấp chỉ đạo. * Hệ thống đã tin học hóa ĐH KHTN đã và đang tiến hành đẩy mạnh việc nâng cấp và phát triển toàn diện mọi hoạt động quản lý của mình dựa trên nền tảng là các hệ thống thông tin N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi Page |7
 8. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN trong tất cả các đơn vị trực thuộc. ĐH KHTN đã phát triển và sử dụng các chương trình quản lý, trong đó có chương trình quản lý đào tạo . o Những chức năng đã có Ch ức năng Mô tả Đánh giá Nhập trường Nhập trường bổ sung Phân lớp Chuyển lớp Không lần vết được các lần chuyển lớp. Đăng ký ngành học mới, chuyển ngành Danh sách học viên Cập nhật địa chỉ tạm trú Quản lý diện chính sách Cập nhật lý lịch học viên Quản lý hồ sơ học viên Xác nhận hồ sơ học viên Quản lý h ọc viên thôi học, ngừng học Hoïc boång hoïc taäp Miễn giảm học phí N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi Page |8
 9. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN Lập cán bộ lớp, cán bộ đoàn Học bổng đặc biệt Chuyển hệ Mức xét tốt nghiệp Thống kê tốt nghiệp Thống kê xếp loạ i Thống kê số lượng sinh viên Thống kê theo điểm o Những chức năng chưa có Chức năng Mô tả Theo dõi tình hình nộp học phí Theo dõi phát học bổng Cập nhật thông tin xét tốt nghiệp Cập nhật tiêu chuẩn xét tốt nghiệp Cập nhật tiêu chuẩn xếp loại tốt nghiệp Lưu hồ sơ tốt nghiệp vĩnh viễn Thống kê Theo dõi tình hình thực tập của sinh viên Theo dõi thông tin liên lạc với phụ huynh sinh viên Cập nhật khen thưởng kỷ luật N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi Page |9
 10. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN Đánh giá chung: Ưu điểm: - Tốc độ truy xuất nhanh. - Đã hỗ trợ nhiều chức năng quản lý sinh viên - Giao diện dễ dùng, đáp ứng nghiệp vụ quản lý đào tạo Hạn chế: - Bảo mật kém - Còn một số chức năng quản lý sinh viên chưa được hỗ trợ - Giao diện của một số chức năng không thuận tiện: Kết thúc một lần thực hiện thì không hỏi mà tự thoát, người dùng phải thao tác lại từ đầu. - Cổng giao tiếp với sinh viên, phụ huynh, giáo viên, các cán bộ trong đơn vị, và các cấp lãnh đạo còn hạn chế. Hiện tại, tất cả các thông tin liên quan đến sinh viên như quy chế, cơ cấu tổ chức, chương trình đào tạo, chế độ chính sách đều đưa trên website của ĐHKHTN, người dùng có thể dễ dàng tra cứu ở trên đó. Tuy nhiên, chưa có sự liên tác giữa hệ thống quản lý sinh viên và các hệ thống này nên việc đưa tin chưa được tự động hóa để, do đó không đảm bảo tính kịp thời và thuận tiện. -Chưa hỗ trợ giao tiếp trên cơ sở những công nghệ mới ví dụ qua các thẻ kỹ thuật số, qua các thiết bị di động để việc xử lý đặc biệt là xử lý các thủ tục hành chính được dễ dàng và tiết kiệm thời gian. - Không hỗ trợ việc quản lý các cựu sinh viên Vai trò của các cựu sinh viên là rất quan trọng. Họ có thể hỗ trợ không chỉ về tài chính mà còn cung cấp các thông tin về thực tập, về việc làm về nhu cầu nhân lực ở cơ quan họ hay ở các cơ quan khác. Nếu theo dõi về chuyên môn và cơ quan công tác của các cựu sinh viên thì có thể có định hướng phù hợp về chương trình đào tạo cũng như quy mô đào tạo của đơn vị. Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 10
 11. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN Vấn đề cần giải quyết 1. Hoàn chỉnh các chức năng nghiệp vụ của công tác quản lý sinh viên Bổ sung các chức năng chưa có và sửa đổi các chức năng đã có nhưng chưa thuận tiện cho người dùng. 2. Hỗ trợ các dịch vụ trực tuyến và môi trường giao tiếp tiện ích Với tốc độ phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, các đơn vị đào tạo nên cung cấp cho sinh viên các dịch vụ tiện ích như:  Dịch vụ tra cứu và tư vấn: Cung cấp và giải đáp các thông tin liên quan đến sinh viên.  Dịch vụ giới thiệu và đ ịnh hướng việc làm: Liên hệ với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác để thu thập thông tin về việc làm, định hướng việc làm để định hướng chương trình giảng dạy phù hợp và cung cấp các thông tin này cho sinh viên.  Cung cấp môi trường giao tiếp giữa nhà trường, sinh viên hiện đang trong trường với các cựu sinh viên, các doanh nghiệp để có thể thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về việc làm, chuyên môn, về nhu cầu nhân lực ở các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác. Tổ chức các đợt đánh giá về tình hình việc làm của các cựu sinh viên, đánh giá về nhu cầu việc làm của xã hội. Các kết quả đánh giá đó sẽ giúp cho nhà trường có định hướng ch ương trình giảng dạy phù hợp và giúp cho sinh viên định hướng được chuyên ngành và công việc của mình trong tương lai.  Cung cấp và quản lý các dịch vụ: siêu thị cho sinh viên, hoạt động văn hoá, phô tô tài liệu, truy cập Internet: Quản lý các đăng ký sử dụng dịch vụ của sinh viên và theo dõi quá trình sử dụng dịch vụ của sinh viên.  Giao tiếp trên cơ sở những công nghệ mới ví dụ qua các thẻ kỹ thuật số, qua các thiết bị di động để việc xử lý đặc biệt là các thủ tục hành chính được dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Các thủ tục xác nhận hiện nay yêu cầu rất nhiều loại giấy tờ, gây khó khăn và mất thời gian cho cả sinh viên và các cán bộ quản lý. Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 11
 12. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN Khi đó hệ thống quản lý sinh viên cần phải tích hợp với các hệ thống thông tin khác trong đơn vị để hỗ trợ cho việc quản lý các dịch vụ trên một cách đồng bộ. Hệ thống quản lý sinh viên sẽ là môi trường giao tiếp giữa sinh viên với các hệ thống mà cung cấp các dịch vụ trên. 4. Đáp ứng các quy chế đào tạo mới  Quản lý thông tin về điểm tu dưỡng của các sinh viên Theo quy chế đào tạo hiện nay, điểm tu dưỡng được coi như một yếu tố quản lý bắt buộc. Điểm tu dưỡng của mỗi sinh viên ghi nhận mức độ chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường. Điểm tổng kết học kỳ của sinh viên sẽ là điểm học lực cộng điểm tu dưỡng trong kỳ đó. Do đó hệ thống cần ghi nhận điểm tu dưỡng của mỗi sinh viên để cuối kỳ tổng kết điểm.  Quản lý sinh viên học vượt Theo quy chế của bộ ban hành, cho phép các sinh viên suất sắc được học vượt một số môn nhất định. Hệ thống cần quản lý các sinh viên đăng ký học vượt, phân lớp cho các sinh viên học vượt các môn và theo dõi tình hình học tập của các sinh viên đó.  Quản lý sinh viên học nhiều ngành, nhiều trường Các sinh viên có thể học nhiều n gành, nhiều trường nếu đủ điều kiện quy định của các trường sinh viên tham dự. Khi đó hệ thống quản lý sinh viên của mỗi trường cần ghi nhận các sinh viên học nhiều ngành, nhiều trường và theo dõi tình hình học tập của các sinh viên đó.  Quản lý chặt chẽ thông tin liên lạc với gia đình sinh viên Theo yêu cầu thực tế ở một số đơn vị đào tạo, vấn đề liên lạc với gia đình sinh viên, với nơi sinh viên tạm trú là rất cần thiết. Yêu cầu hệ thống quản lý thông tin về địa chỉ liên lạc với gia đình của sinh viên và địa chỉ tạm trú hiện tại của sinh viên.  Quản lý cựu sinh viên Việc giữ liên lạc với các cựu sinh viên cũng rất quan trọng: Nếu chúng ta quản lý các thông tin về cựu sinh viên như là công việc, nơi làm việc, thu nhập… kể từ khi tốt nghiệp cho đến hiện tại của các cựu sinh viên thì chúng ta có thể đánh giá được tình hình, xu hướng, nhu cầu về chuyên môn, về việc làm của xã hội hiện nay để từ đó có định h ướng đúng đắn cho công tác đào tạo của đơn vị. Do đó, hệ Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 12
 13. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN thống cần tạo môi trường giao tiếp cho cựu sinh viên để có thể thường xuyên cập nhật thông tin và ghi nhận kịp thời những phản hồi từ họ trong những trường hợp cần thiết như tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, tổ chức đánh giá và lấy ý kiến về định hướng phát triển,….  Quản lý thông tin đào tạo theo tín chỉ Hình thức đào tạo từ trước đến nay ở ĐHKHTN là đào tạo theo niên khóa.Tuy nhiên, hiện nay, các đơn vị đào tạo có xu hướng chuyển sang hình th ức đào tạo theo tín chỉ. Như vậy sẽ có thời điểm tồn tại song song hai hình thức đào tạo này, đào tạo theo n iên khóa cho nh ững khóa học cũ và đào tạo theo tín chỉ cho những khóa học mới. Do đó, hệ thống cần có tính mở để có thể quản lý cả đào tạo theo niên khóa và đào tạo theo tín chỉ và trong tương lai thì chỉ quản lý đào tạo theo tín chỉ. 5. Các vấn đề khác  Việc hỗ trợ các chuẩn Hệ thống cần có khả năng liên tác với các hệ thống khác trong đơn vị, do đó phả i có chuẩn cho tất cả các hệ thống liên tác. Vấn đề về tốc độ cũng như các thuật toán xử lý Với một lượng dữ liệu lớn cho cả một bài toán tổng thể. Việc truy xuất dữ liệu là rất nhiều và phức tạp. Cả i thiện tốc độ cũng như bổ xung các thuật toán giúp cho nâng cao tốc độ hiển thị và thao tác là cần thiết.  Vấn đề về bảo mật và an toàn dữ liệu Với một số lượng lớn sinh viên trong các đơn vị trực thuộc ĐHKHTN và rất nhiều thông tin cần quản lý về sinh viên trong mỗi năm học, vấ n đề đặt ra là phải sử dụng một công nghệ lưu trữ dữ liệu phù hợp để đả m bảo tốc độ xử lý và an toàn dữ liệu. Đảm bảo tính an toàn dữ liệ u trong hệ thống quản lý sinh viên và điểm không những để tránh sai sót cho người quản trị dữ liệu trong lưu trữ và xử lý mà quan trọng là để ngăn chặn những hành vi gian lận điểm từ bên ngoài. II- Các giải pháp được đề xuất 1.Các giải pháp về CSDL  Cơ sở dữ liệu được chọn phải đủ mạnh để quản lý được khối lượng dữ liệu lớn với tần suất truy cập dữ liệu cao, đáp ứng các dịch vụ trực tuyến và đảm bảo các yêu cầu về an toàn dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu mà có thể đáp ứng các yêu cầu đó là MySQL, SQL server. Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 13
 14. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN  Do yêu cầu về khả năng liên tác nên hệ thống cần được thiết kế một cách tổng thể, s ử d ụng cùng một loạ i CSDL.  Các giải pháp về kết xuất CSDL và thực hiện các báo cáo  Định dạng dữ liệu XML  Mã 6909:2001 được áp đặt cho tất cả các cơ quan nhà nước  Hỗ trợ các dịch vụ trực tuyến và môi trường giao tiếp tiện ích Hiện nay ở ĐHKHTN đã có một số hệ thống cung cấp các dịch vụ trực tuyến như: - Hệ thống Thư viện điện tử - Hệ thống Quản lý và điều hành qua mạng - Website của ĐHKHTN: cung cấp tất cả các thông tin về cơ cấu tổ chức, quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, các thông tin liên quan đến sinh viên như kết quả học tập,… Hệ th ống Quản lý sinh viên cần tích hợp với các hệ thống này để có thể cung cấp kịp thờ i các thông tin liên quan đến sinh viên. Giải pháp đề xuất là kết xuất các thông tin liên quan đến sinh viên dưới dạng các file pdf để đưa tới các hệ thống khác. Hoàn thiện diễn đàn cho sinh viên. Giao tiếp trên cơ sở những công nghệ mới ví dụ qua các thẻ kỹ thuật số, qua các thiế t bị di động.  Các giải pháp chuẩn hóa và quy trình hóa nghiệp vụ o Vấn đề quy trình trong quản lý đào tạo Để đảm bảo cho công tác quản lý đào tạo được thực hiện tốt nhất, các quy trình nghiệp vụ phải được thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ.  Người quản lý quy trình  Phân công trách nhiệm tới mỗi người tham gia quy trình một cách rõ ràng về công việc cần làm, thời gian và tốc độ làm.  Thống nhất trong tất cả những người tham gia quy trình về công việc, về thời gian, về tốc độ cũng như là phương thức phản hồi. Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 14
 15. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN  Theo dõi quy trình một cách chặt chẽ dựa trên các phản hồi từ những người tham gia quy trình.  Báo cáo lên cấp trên.  Người tham gia quy trình  Phải th ực hiện tốt trách nhiệm của mình bằng cách đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ công việc.  Gửi các phản hồi tới người quản lý quy trình. .2. Mục tiêu của hệ thống Nghiệp vụ quản lý sinh viên được tự động hoá hoàn chỉnh và hỗ trợ các dịch vụ tiện ích liên quan đến giáo dục, đào tạo cho những người s ử dụng hệ thống đặc biệt là sinh viên. .3. Các chức năng hệ thống R.1. Gói cập nhật thông tin sinh viên R.1.1. Lưu thông tin một sinh viên mới R.1.2. Sửa thông tin sinh viên R.1.3. Xoá thông tin sinh viên R.1.4. Tìm kiếm sinh viên và tạo danh sách R.1.5. In thông tin chi tiết về sinh viên R.2. Phân lớp R.2.1. Phân lớp R.3. Quản lý học phí R.3.1. Tính toán tiền học phí của mỗi sinh viên theo kỳ R.3.2. Cập nhật tình hình nộ p học phí theo đợt / khóa học (course) - R.4. Quản lý khen thưởng, kỷ luật R.4.1. Cập nhật thông tin khen thưởng, kỷ luật R.4.2. Cập nhật tiêu chuẩn cộng điểm thưởng R.4.3. Cộng điểm thưởng R.5. Xét lên lớp/ lưu ban, thôi học, ngừng học R.6.1. Quyế t định những sinh viên lên lớp, thôi học, ngừng học R.6.2. Lưu lại kết quả xét lên lớp, thôi học, ngừng học R.6.3. Cập nhậ t thông tin lớp học cho những sinh viên phả i thôi học, ngừng học. R.6. Quản lý học bổng R.7.1. Cập nhật thông tin mức học bổng Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 15
 16. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN R.7.2. Xét học bổng và ghi nhận sinh viên được học bổng theo mức R.7.3. Cập nhật thông tin phát học bổng R.7. Quản lý thực tập R.8.1. Cập nhật thông tin sinh viên thực tập R.8. Quản lý sinh viên học trả nợ R.9.1. Cập nhật thông tin sinh viên đăng ký học trả nợ R.9.2. Phân lớp học trả nợ (cập nhật thông tin lớp) R.9.3. Cập nhật điểm môn học trả nợ R.9. Quản lý sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp R.9.4. Cập nhật tiêu chuẩn làm khoá luận tốt nghiệp R.9.5. Lên danh sách sinh viên đủ điề u kiệ n làm khoá luận tốt nghiệp R.9.6. Cập nhật đề tài khoá luận tố t nghiệp R.9.7. Cập nhật thông tin sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp R.9.8. In các mẫu biểu R.10. Quản lý xét tốt nghiệp R.9.9. Cập nhật thông tin xét tốt nghiệp cho mỗi sinh viên: Cập nhật các chứng ch ỉ, học phí, ký túc xá, thư viện. R.9.10. Cập nhật tiêu chuẩn xét tốt nghiệp hàng năm R.9.11. Cập nhật tiêu chuẩn xếp loạ i tốt nghiệp hàng năm R.9.12. Xếp loại tốt nghiệp R.9.13. In số liệu xét tốt nghiệp R.9.14. Ghi nhận các sinh viên được công nhận tốt nghiệp R.9.15. Thống kê báo cáo tình hình tốt nghiệp R.9.16. In bằng, in hồ sơ tốt nghiệ p, in bảng điểm. R.9.17. Theo dõi phát bằng, phát hồ sơ tốt nghiệp R.11. Lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ của các sinh viên đã tốt nghiệp R.12. Xét tốt nghiệp bổ sung R.13. Quản lý cựu sinh viên Các thuộc tính của hệ thống  Dễ sử dụng, không cần đào tạo nhiều.  Đảm bảo tốc độ và an toàn trong lưu trữ và xử lý dữ liệu.  Có khả năng liên tác với các hệ thống khác, khả năng nâng cấp bảo trì dễ dàng. Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 16
 17. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN III-Phân tích hệ thống: A- Xác định các tác nhân, các ca sử dụng và mô tả các ca sử dụng 1. Xác định các tác nhân Các ca sử dụng Tác nhân Kết quả đem lại n ghiệp vụ Thêm sinh viên Lưu tất cả các thông tin về sinh viên mới vào hệ thống Sửa sinh viên Lưu thông tin mới về sinh viên cần sửa vào hệ thống Tìm sinh viên và Hiển th ị danh sách sinh viên thoả mãn in danh sách điều kiện tìm kiế m lên màn hình và in danh sách. Xóa sinh viên Xoá các sinh viên đã chọn khỏi hệ thống Nhân viên In thông tin sinh In thông tin chi tiết về sinh viên đã phòng công viên chọn lên màn hình và ra giấy tác sinh viên In hồ sơ tố t In ra giấy hồ sơ tốt nghiệp cho mỗi nghiệp sinh viên (giấy giới thiệu của khoa/ trường, sơ yếu lý lịch,..) Cập nhật thông Cập nhật tình hình sinh viên nộp hồ sơ, tin xét tốt nghiệp phục vụ cho việc xét tố t nghiệp. Phân các sinh viên mới vào các lớp Phân lớp thích hợp và ghi nhận kế t quả. Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 17
 18. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN Cập nhậ t mức Ghi nhận một mức học bổng mới và học bổng (thêm, các thông tin liên quan. sửa, xoá, tìm Sửa các thông tin về một mức học bổng kiế m) Xoá bỏ mộ t mức học bổng Cập nhậ t khen Ghi nhận những sinh viên được khen thưởng, kỷ luậ t thưởng, kỷ luậ t. (thêm, sửa, xóa, tìm kiế m) lớp, Ghi nhận những sinh viên chuyển lớp, Chuyển chuyển trường, chuyển trường, chuyển ngành. Cập nhật những thông tin liên quan. chuyển ngành Tổ chức lưu trữ Hồ sơ của các sinh viên đã tốt nghiệp vĩnh viễn hồ sơ được lưu ở mộ t nơi khác để khi cần thiế t có thể lấy ra. đã tố t nghiệp Cập nhật thông Cập nhật các thông tin về công việc, tin về cựu sinh nơi làm việc, thu nhập, đ ịa chỉ liên lạ c của các c ựu sinh viên. viên. Cập nhậ t khen Ghi nhận những sinh viên được khen thưởng, kỷ luật thưởng, kỷ luậ t. Nhân viên Xét học bổng Lên danh sách những sinh viên được phòng đào học bổng theo các mức. tạo Xét lên lớp, dừng Xét lên lớp, dừng học, thôi học. Cập học, thôi học nhật kế t quả. Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 18
 19. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN Cập nhật thông Ghi nhận các thông tin về sinh viên tin xét tốt nghiệp phục vụ cho việc xét tố t nghiệp. Cập nhật tiêu Ghi nhận một tiêu chuẩn xếp loại tốt chuẩn xếp loạ i tố t nghiệp mới. nghiệp Sửa các thông tin về một tiêu chuẩn xếp loạ i tốt nghiệp Xoá bỏ mộ t tiêu chuẩn xếp loại tốt nghiệp Xếp loại tố t Xếp loại tố t nghiệp và ghi nhận kết nghiệp quả. Cập nhật tiêu Nhập tiêu chuẩn xét tốt nghiệp (gồm chuẩn tố t nghiệp điểm chuẩn và điểm đạ t) cho khoá học hiện xét. In số liệu xét tố t In ra giấy danh sách sinh viên đủ điều nghiệp kiện tốt nghiệp (gồm những sinh viên năm cuối và những sinh viên các khoá trớc cha tốt nghiệp) cùng với các t liệu về học tậ p của các sinh viên đó. Thêm vào đó là bản thống kê tỷ lệ xét tốt nghiệp theo từng phân lo ại tốt nghiệp. Tìm kiếm sinh Hiển th ị các sinh viên thoả mãn đ iều viên kiện tìm kiếm lên màn hình Thống kê, báo In ra giấy bản báo cáo về tỷ lệ tốt cáo nghiệp/ cha tốt nghiệp theo từng xếp loại tốt nghiệp. In số liệu phục vụ In ra giấy các số liệ u tố t nghiệp về sinh công tác in bằng viên & in bằng tốt nghiệp. tốt nghiệp Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 19
 20. Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN Cập nhật thông Lưu thông tin tố t nghiệp, phát bằng, tin tốt nghiệp, phát hồ sơ tố t nghiệp. phát bằng, phát hồ sơ Tổ chức lưu trữ Hồ sơ của các sinh viên đã tốt nghiệp hồ sơ vĩnh viễn được lưu ở mộ t nơi khác để khi cần thiế t có thể lấy ra. Xét tốt nghiệp bổ sung Xét duyệt, ký Các báo cáo, đơn từ về sinh viên được nhận các báo cáo, xét duyệt và ký nhận. đơn từ về sinh viên được gửi từ phòng công tác sinh viên và phòng đào tạo. Ban giám hiệu Trường In bằng tố t Bằng tốt nghiệp ĐHKHTN nghiệp cho các sinh viên trong các đơn vị trực thuộc ĐHQG d ựa vào số liệu đư ợc gửi từ các đơn vị trực thuộc. Xem và in thông tin về sinh viên Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi P a g e | 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2