intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế kết cấu và biện pháp thi công công trình chung cư cao tầng CT5 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

0
205
lượt xem
73
download

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế kết cấu và biện pháp thi công công trình chung cư cao tầng CT5 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án "Thiết kế kết cấu và biện pháp thi công công trình chung cư cao tầng CT5 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội" với nội dung trình bày gồm hai phần: Phần kiến trúc (trình bày nội dung về các giải pháp kiến trúc cho công trình) và phần kết cấu (trình bày các nội dung: thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối, thiết kế cầu thang CT1, thiết kế kết cấu bê tông cốt thép khung trục 4). Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế kết cấu và biện pháp thi công công trình chung cư cao tầng CT5 khu đô thị mới Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ KẾT CẤU VÀ BIỆN PHÁP THI<br /> CÔNG CÔNG TRÌNH CHUNG CƢ CAO TẦNG CT5-KHU<br /> ĐÔ THỊ MỚI TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, HÀ NỘI.<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> <br /> : ĐỖ VĂN LINH<br /> : NGUYỄN DANH TOÀN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : ĐOÀN TUẤN THÀNH<br /> <br /> LỚP<br /> <br /> : XDDD & CN1 – K52<br /> <br /> MÃ SỐ SINH VIÊN<br /> <br /> : 5251101068<br /> <br /> TP.HCM, 10 tháng 11 năm 2015<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH XDDD&CN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN KIẾN TRÚC................................................................................................... 9<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC......................................................... 1<br /> 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH. ................................................................. 1<br /> 1.2. CÁC GI I PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CÔNG TRÌNH. ................................ 2<br /> 1.2.1. Gi i ph p m t ng. ....................................................................................... 2<br /> 1.2.2. Gi i ph p m t ắt v<br /> u t o .......................................................................... 4<br /> 1.2.3. Gi i ph p m t ng v h nh khối. .................................................................. 4<br /> 1.2.4. Gi i pháp kết u công trình<br /> kiến tr . ................................................... 5<br /> 1.2.5. C gi i ph p kỹ thuật kh<br /> ng tr nh. ................................................... 6<br /> 1251<br /> p p<br /> o<br /> n<br /> op<br /> n n n<br /> p<br /> n<br /> n on<br /> n o<br /> công t n ................................................................................................................ 6<br /> 1252<br /> p p<br /> n<br /> n ................................................................... 6<br /> 1253<br /> p p p o n<br /> ........................................................................... 7<br /> 1254<br /> p p p n ...................................................................................... 8<br /> 1255<br /> p pp n<br /> ................................................................ 8<br /> 1256<br /> p p<br /> n n n<br /> .................................................................... 8<br /> PHẦN KẾT CẤU ....................................................................................................... 9<br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GI I PHÁP KẾT CẤU ............... 10<br /> 2.1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN KẾT CẤU .................................................................. 10<br /> 2.2. LỰA CHỌN GI I PHÁP KẾT CẤU PHẦN THÂN .................................. 10<br /> 2.2.1. Ph n t h lự họn gi i ph p kết u ph n th n ............................................ 10<br /> 2 2 1 1 Lự<br /> ọn<br /> p p o k<br /> ổn<br /> ể .............................................. 10<br /> 2 2 1 2 Lự<br /> ọn<br /> p pk<br /> n ................................................................. 12<br /> 2.2.2. Vật liệu s ụng ho ng tr nh ................................................................... 12<br /> 2.2.3. K h th ớ<br /> u kiện<br /> ng tr nh ........................................................ 12<br /> 2.2.4. M t ng kết u<br /> s n nh ....................................................................... 17<br /> CHƢƠNG 3: T I TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH ............................. 17<br /> 3.1. T I TRỌNG THƢỜNG XUYÊN ................................................................ 17<br /> 3.1.1. T i trọng ph n ố ều tr n s n ..................................................................... 17<br /> 3.1.2. T i trọng o t ờng<br /> ................................................................................. 18<br /> 3.1.3. T i trọng kh<br /> nếu : k nh, n n hớp, m i t n ..................................... 19<br /> 3.2. HOẠT T I SỬ DỤNG ................................................................................. 19<br /> 3.3. T I TRỌNG GIÓ ......................................................................................... 20<br /> 3.3.1. Th nh ph n t nh<br /> t i trọng gi ................................................................. 20<br /> 3.3.2. Th nh ph n ộng<br /> t i trọng gi : .............................................................. 23<br /> CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ SÀN ................................................................................ 30<br /> 4.1. MẶT BẰNG CÁC Ô SÀN ............................................................................ 30<br /> 4.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ô SÀN ................................................................. 30<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH XDDD&CN<br /> <br /> 4.2.1. T i trọng: ..................................................................................................... 30<br /> 4.2.2. X<br /> ịnh nội lự<br /> s n : ......................................................................... 31<br /> 4.2.3. T nh to n ốt thép : ...................................................................................... 34<br /> 4.2.4. Kiểm tr ộ võng s n : ................................................................................. 38<br /> CHƢƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ................................... 40<br /> 5.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ TH1 ...................................... 40<br /> 5.1.1. M t ng kết u u th ng .......................................................................... 40<br /> 5.1.2. T nh to n thiết kế th ng ............................................................................... 41<br /> 5121 n o n n<br /> n .................................................................................. 41<br /> 5122 n o n m<br /> n ................................................................................. 46<br /> CHƢƠNG 6: TOÁN THIẾT KẾ KHUNG. ............................................................ 52<br /> 6.1. SƠ ĐỒ HÌNH HỌC VÀ SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG ........................................ 52<br /> 6.1.1. S ồ h nh họ<br /> khung ............................................................................ 52<br /> 6.1.2. S ồ t nh khung .......................................................................................... 53<br /> 6.2. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC KHUNG................................................................... 53<br /> 6.2.1. Ph ng ph p<br /> ịnh nội lự ...................................................................... 53<br /> 6.2.2. T nh to n nội lự .......................................................................................... 54<br /> 6221<br /> n ự k n .................................................................................. 54<br /> 6 2 2 2 ổ p n ự k n ................................................................................ 55<br /> 6.3. THIẾT KẾ CHI TIẾT CẤU KIỆN .............................................................. 55<br /> 6.3.1. Vật liệu s ụng: .......................................................................................... 55<br /> 6.3.2. T nh to n ố tr ốt thép m ....................................................................... 55<br /> 6.3.3. T nh to n ố tr ốt thép ột C6, t ng h m: .................................................. 61<br /> CHƢƠNG 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG .................................................... 64<br /> 7.1. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GI I PHÁP MÓNG ......................................... 64<br /> 7.1.1. Điều kiện ị h t ng tr nh ....................................................................... 64<br /> 7.1.2. Ph n t h lự họn ph ng n m ng ............................................................ 65<br /> 7.2. THIẾT KẾ CHI TIẾT MÓNG..................................................................... 65<br /> 7.2.1. S ộ họn ọ v<br /> i ọ ............................................................................ 66<br /> 7.2.2. Kiểm tr hiều s u h n ọ : ....................................................................... 66<br /> 7.2.3. T nh to n s<br /> hịu t i ọ ............................................................................ 68<br /> 7231<br /> ọ<br /> o<br /> ..................................................................... 68<br /> 7232<br /> ọ<br /> o<br /> n n..................................................................... 68<br /> 7.2.4. Tính toán móng M1( móng biên) ................................................................. 69<br /> 7241 X<br /> n<br /> ố<br /> n ố<br /> ọ : ............................................................... 69<br /> 7 2 4 2 K ểm<br /> ọn<br /> ụn n ọ : .......................................................... 70<br /> 7 2 4 3 K ểm<br /> ờn<br /> n n :...................................................................... 71<br /> 7 2 4 4 K ểm<br /> ún ủ m n ọ : ................................................................. 72<br /> 7245 n o n<br /> ọ : ..................................................................................... 72<br /> 7.2.5. T nh to n m ng M2 m ng giữ ................................................................. 74<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH XDDD&CN<br /> <br /> 7251 X<br /> n<br /> ố<br /> n ố<br /> ọ : ............................................................... 74<br /> 7 2 5 2 K ểm<br /> ọn<br /> ụn n ọ : .......................................................... 75<br /> 7 2 5 3 K ểm<br /> ờn<br /> n n :...................................................................... 76<br /> 7.2.5.4. K ểm<br /> ún ủ m n ọ : ................................................................. 77<br /> 7255 n o n<br /> ọ : ..................................................................................... 77<br /> PHẦN THI CÔNG ................................................................................................... 82<br /> CHƢƠNG 8: THI CÔNG PHẦN THÂN ................................................................ 83<br /> CHƢƠNG 8: ............................................................................................................ 83<br /> 8.1. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN: ............................................ 83<br /> 8.2. CÁC YÊU CẦU KĨ THUẬT: ....................................................................... 83<br /> 8.2.1. Y u u ối với v n khu n, gi o, ột ....................................................... 83<br /> 8.2.2. Y u u với ốt thép: ................................................................................... 84<br /> 8.2.3. Y u u với vữ<br /> t ng: ............................................................................. 84<br /> 8.2.4. Y u u khi ổ t ng: ............................................................................... 85<br /> 8.2.5. Y u u khi m t ng:............................................................................. 86<br /> 8.2.6. B o ỡng t ng: ...................................................................................... 86<br /> 8.2.7. Y u u khi ổ t ng: ............................................................................... 86<br /> CHƢƠNG 9: KĨ THUẬT THI CÔNG CỘT .......................................................... 86<br /> CHƢƠNG 9: ............................................................................................................ 86<br /> 9.1. CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ TIM CỘT: ............................................................... 86<br /> 9.2. CÔNG TÁC CỐT THÉP: ............................................................................ 86<br /> 9.3. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN : ....................................................................... 86<br /> 9.4. CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỘT: ..................................................................... 90<br /> 9.5. CÔNG TÁC B O DƢỞNG BÊ TÔNG : ..................................................... 90<br /> 9.6. CÔNG TÁC THÁO VÁN KHUÔN CỘT: ................................................... 90<br /> CHƢƠNG 10: KĨ THUẬT THI CÔNG DẦM ....................................................... 91<br /> CHƢƠNG 10: .......................................................................................................... 91<br /> 10.1. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN: ...................................................................... 91<br /> 10.2. CÔNG TÁC CỐT THÉP DẦM: ................................................................ 94<br /> 10.3. CÔNG TÁC BÊ TÔNG DẦM: ................................................................... 94<br /> CHƢƠNG 11: KĨ THUẬT THI CÔNG SÀN ......................................................... 95<br /> CHƢƠNG 11: .......................................................................................................... 95<br /> 11.1. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN SÀN : ............................................................. 95<br /> 11.2. CÔNG TÁC CỐT THÉP SÀN: .................................................................. 97<br /> 11.3. CÔNG TÁC BÊ TÔNG SÀN : ................................................................... 97<br /> 11.4. CÔNG TÁC B O DƢỠNG BÊ TÔNG: .................................................... 97<br /> 11.5. CÔNG TÁC THÁO VÁN KHUÔN DẦM, SÀN: ...................................... 98<br /> CHƢƠNG 12: KĨ THUẬT THI CÔNG VÁCH ..................................................... 98<br /> CHƢƠNG 1: ............................................................................................................ 98<br /> 12.1 CÔNG TÁC CỐT THÉP : ...................................................................... 98<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH XDDD&CN<br /> <br /> 12.2 CÔNG TÁC VÁN KHUÔN : .................................................................. 98<br /> 12.3 CÔNG TÁC BÊ TÔNG : ...................................................................... 101<br /> 12.4 CÔNG TÁC THÁO VÁN KHUÔN : .................................................... 101<br /> CHƢƠNG 13: KĨ THUẬT THI XÂY TƢỜNG VÀ HOÀN THIỆN ................... 102<br /> 13.1 CÔNG TÁC XÂY :................................................................................ 102<br /> 13.2 CÔNG TÁC TRÁT,B : ........................................................................ 102<br /> 13.3 CÔNG TÁC LÁT NỀN : ....................................................................... 102<br /> 13.4 CÔNG TÁC QUÉT SƠN : .................................................................... 103<br /> 13.5 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA : .......................................... 103<br /> CHƢƠNG 14: TÍNH TOÁN KHỐI LƢỢNG THI CÔNG .................................. 104<br /> CHƢƠNG 15: THIẾT KẾ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ............................................. 116<br /> CHƢƠNG 16: TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG ................................................ 122<br /> 16.1 PHÂN TÍCH MẶT BẰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .................... 122<br /> 16.2 TÍNH TOÁN TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG ................................... 122<br /> 16.2.1 Diện t h kho ãi .................................................................................. 122<br /> 16.2.2 T nh to n m t ng tr n ng tr ờng .................................................... 124<br /> 16.2.2.1<br /> Dân ố n n<br /> ờn ................................................................... 124<br /> 16.2.2.2<br /> D n<br /> n<br /> n<br /> m ................................................................ 125<br /> 16.2.2.3<br /> n o n nn<br /> p ụ ụ n<br /> n ............................................ 125<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản