intTypePromotion=1

Đồ án ứng dụng Công nghệ thông tin cho Điện tử-Viễn thông

Chia sẻ: Nguyen Minh Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
560
lượt xem
228
download

Đồ án ứng dụng Công nghệ thông tin cho Điện tử-Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Protel DXP 2004 là mot bo công c ho tr thiêt kê mch ñien t hoàn ho dành cho nhng ky sư ñien t chuyên nghiep. Nói ñúng hơn Protel DXP 2004 là bo phân mêm giúp cho chúng ta trong quá trình thiêt kê mch dưi s giúp ñ" c#a máy tính. T viec ve mch nguyên lý, cho ñên quá trình thiêt kê mch in, mô phng… Protel DXP 2004 ñưc sn xuât xuât phát t bo phân mêm Protel 99 SE. Sau mot thi gian không lâu Protel 99 SE ñưc nâng câp thành phiên bn mi hơn ñó là Protel DXP 2002...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án ứng dụng Công nghệ thông tin cho Điện tử-Viễn thông

 1. Đồ án ứng dụng Công nghệ thông tin cho Điện tử-Viễn thông
 2. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông M CL C I. GI I THI U PROTEL DXP 2004 ....................................................................... 2 II. S D NG PROTEL DXP 2004............................................................................. 3 2.1. CÀI ð T PROTEL DXP 2004. ............................................................................. 3 2.2. S D NG PROTEL DXP 2004. ........................................................................... 6 2.2.1. Kh i ñ ng chương trình. ................................................................................ 6 2.2.2. T o m i các tài li u cho b n thi t k . ............................................................. 6 2.2.2.1. T o m i Project. ........................................................................................... 6 2.2.2.2. T o m i tài li u Schematic. .......................................................................... 6 2.2.2.3. T o m i tài li u PCB. ................................................................................... 7 2.2.2.4. Save các tài li u v a t o m i......................................................................... 7 2.2.3. V m ch nguyên lý. ........................................................................................ 7 2.2.3.1. Tùy ch n thu c tính cho gi y v . .................................................................. 8 2.2.3.2. Tìm linh ki n .............................................................................................. 10 2.2.3.3. Cài ñ t thư vi n linh ki n............................................................................ 11 2.2.3.4. M t s thư vi n thư ng dùng. ..................................................................... 12 2.2.3.5. ð t linh ki n lên gi y v . ............................................................................ 12 2.2.3.5.1.L y linh ki n......................................................................................... 12 2.2.3.5.2.ð t thu c tính cho linh ki n .................................................................. 13 2.2.3.6. N i linh ki n............................................................................................... 14 2.2.3.7. Phóng to, thu nh m t v trí b t kì............................................................... 14 2.2.3.8. ð t ký hi u ngu n c p VCC cho m ch ñi n................................................ 15 2.2.4. Thi t k m ch in. .......................................................................................... 16 2.2.4.1. ð t thu c tính cho Broad ............................................................................ 16 2.2.4.2. Chuy n linh ki n lên m ch in...................................................................... 17 2.2.4.3. ði dây......................................................................................................... 18 2.2.4.4. Mô ph ng Board d ng th c. ....................................................................... 19 2.2.4.5. In k t qu lên gi y. ..................................................................................... 20 2.2.5. M t s phím t t trong Protel DXP 2004........................................................ 22 III. K T LU N. ............................................................................................................ 23 1 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 3. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông I. GI I THI U PROTEL DXP 2004 Protel DXP 2004 là m t b công c h tr thi t k m ch ñi n t hoàn h o dành cho nh ng k sư ñi n t chuyên nghi p. Nói ñúng hơn Protel DXP 2004 là b ph n m m giúp cho chúng ta trong quá trình thi t k m ch dư i s giúp ñ c a máy tính. T vi c v m ch nguyên lý, cho ñ n quá trình thi t k m ch in, mô ph ng… Protel DXP 2004 ñư c s n xu t xu t phát t b ph n m m Protel 99 SE. Sau m t th i gian không lâu Protel 99 SE ñư c nâng c p thành phiên b n m i hơn ñó là Protel DXP 2002 v i nh ng tính năng vư t tr i. Hi n nay phiên b n m i nh t và thông d ng nh t là Protel DXP 2004. Protel DXP 2004 có th nói là d s d ng và thư vi n linh ki n c a nó khá m nh, nhưng nó h tr quá nhi u nên nó khá n ng. M c dù v y nhưng nó v n ñư c nhi u chuyên gia l a ch n do nhưng tính năng ưu vi t c a nó so v i nh ng b ph n m m khác. ð c bi t Protel DXP 2004 cho phép chúng ta làm vi c trong nhi u môi trư ng khác nhau mà không ph i chuy n qua l i gi a nhi u ph n m m khác nhau. Trong quá trình biên so n báo cáo này do ki n th c và kinh nghi m có h n nên báo cáo v n chưa ñư c ñ y ñ , r t khó tránh kh i sai sót. Mong b n ñ c thông c m và góp ý. 2 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 4. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông II. S D NG PROTEL DXP 2004 2.1. Cài ñ t Protel DXP 2004. 2.1.1. Cài ñ t Protel DXP 2004. ð u tiên chúng ta c n chu n b b cài. B cài chúng ta có th Dowload trên m ng Internet ho c mua m t ñĩa CD ngoài th trư ng. Khi ñã có b cài trong tay chúng ta m nó ra, ch y file Setup.msi ñ b t ñ u ti n hành cài ñ t. C a s cài ñ t hi n ra. Quá trình cài ñ t di n ra tương t các chương trình bình thư ng khác. 2.1.2. ðăng ký s d ng cho Protel DXP 2004. Sau khi cài ñ t thành công chúng ta ti n hành ñăng ký s d ng ñ có th s d ng chương trình. ð ñăng ký s d ng chúng ta làm như sau: Trong b cài thư ng có t p Crack. Chúng ta m t p Crack và ch y file Keygen.exe. C a s DXP 2004 SP2 keyfilemaker and patch by again xu t hi n. T i m c User Name chúng ta nh p tên ngư i s d ng. Tên là tùy ý ( Không h tr ti ng Vi t ). T i m c Product Name cho phép chúng ta l a ch n s n ph m. M c này không có ý nghĩa l n ñ i v i chúng ta. Chúng ta có th ch n m t m c tùy ý. T i m c Licensing Mode cho phép chúng ta l a ch n ki u ñăng kí. Chúng ta ch n Standalone. 3 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 5. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông T i m c Expiry Date cho phép chúng ta l a ch n ngày h t h n. Chúng ta ch n No. T i m c Info cho chúng ta nh ng thông tin v quá trình crack c a chúng ta. Sau khi ñã nh p tên ph n User Name chúng ta nh n nút Patch. C a s Patch xu t hi n. T i m c Look in, chúng ta ch n ñư ng d n ñ n thư m c C:\Program File\Altium2004 SP2 (V i C:\Program File\Altium2004 SP2 là thư m c cài ñ t Protel DXP 2004). Ch n file DXP.exe r i nh n Open ho c nh n Enter. 4 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 6. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông Sau ñó ti p t c nh n nút Generate. C a s Save license xu t hi n.T i m c Save in chúng ta ch n ñư ng d n ñ n thư m c C:\Program File\Altium2004 SP2 (V i C:\Program File\Altium2004 SP2 là thư m c cài ñ t Protel DXP 2004). Sau ñó ñ t tên cho License t i m c File Name (Tên m c ñ nh là DXP 2004.alf) r i nh n nút Save ho c Enter. Sau ñó nh n Exit ñ k t thúc quá trình ñăng ký. Quá trình ñăng ký ñã thành công. Bây gi chúng ta hãy kh i ñ ng DXP và b t ñ u làm vi c trong môi trư ng c a Protel DXP 2004. 5 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 7. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông 2.2. S d ng Protel DXP 2004. 2.2.1. Kh i ñ ng chương trình. Sau khi cài ñ t và crack thành công. Chúng ta kh i ñ ng chương trình và b t ñ u làm vi c v i chương trình. ð kh i ñ ng chương trình chúng ta ch n Start → All Programs → Altium SP2 → DXP 2004 SP2. ðây là giao di n chính c a chương trình. 2.2.2. T o m i các tài li u cho b n thi t k . 2.2.2.1. T o m i Project. ð b t ñ u làm vi c v i DXP chúng ta c n t o m t Project m i. Project là nơi ch a liên k t t i t t c các tài li u và các thi t ñ t có liên quan ñ n thi t k . Project File có d ng xxx.PrjPCB, là m t file văn b n d ng ASCII li t kê t t c các tài li u và các thi t ñ t.Khi m t Project ñư c biên d ch, t t c các thay ñ i trên các tài li u trong Project s ñư c c p nh t ñ ng th i. ð i v i m i Project DXP thư ng t o ra khá nhi u file nên m i Project chúng ta nên lưu vào m t t p riêng ñ ti n tìm ki m và làm vi c v i Project sau này. ð t o m t Project m i chúng ta ch n Menu File → New → Project → PCB Project. 2.2.2.2. T o m i tài li u Schematic. ð ti n hành v m ch nguyên lý chúng ta c n t o m t tài li u Schematic. Schematic file có d ng xxx.SCHDOC. ð t o tài liêu Schematic chúng ta ch n Menu File → New → Schematic. 6 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 8. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông Ho c có th Right click vào Project Project Panel ch n Add new to Project → Schematic 2.2.2.3. T o m i tài li u PCB. Tài li u PCB là nơi ñ chúng ta ti n hành thi t k m ch in. PCB file có d ng xxx.PCBDOC. ð t o m t tài li u PCB chúng ta ch n Menu File → New → PCB. Ho c có th Right click vào Project Project Panel ch n Add new to Project → PCB 2.2.2.4. Save các tài li u v a t o m i. ð save New Project chúng ta Right Click vào Project Project Panel. H p tho i Save Project xu t hi n. M c Save in cho phép chúng ta ch n ñư ng d n t i nơi lưu Project. M c File name cho phép chúng ta ñ t tên cho Project. Sau ñó nh n nút Save ho c nh n Enter. ð save New Schematic và New PCB chúng ta làm tương t như save Project. 2.2.3. V m ch nguyên lý. ð có m t b n v m ch ñi n t , ñ u tiên chúng ta c n có m t b n v m ch nguyên lý trên tài li u Schematic. ð thu n ti n trong vi c trình bày cách s d ng chương trình ñ v m ch nguyên lý và v m ch in tôi xin ti n hành v m ch “ða hài dao ñ ng” sau ñây. 7 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 9. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông ð v m ch nguyên lý c a m ch ñi n ña hài dao ñ ng như trên chúng ta t o m t Project và m t tài li u Schematic và lưu l i v i tên tương ng thích h p. Tôi xin lưu l i v i tên tương ng là Mach da hai.PRJPCB và Mach da hai.PCBDOC. Bây gi chúng ta ti n hành v m ch. ð v m t m ch ña hài dao ñ ng như hình v ñã gi i thi u thì chúng ta c n 4 ñi n tr lo i 1K và 100K, 2 t g m (không phân c c), 2 transistor lo i 2N3904, và 1 Header 2. Nh ng linh ki n này chúng ta s l y ra t thư vi n linh ki n c a DXP. 2.2.3.1. Tùy ch n thu c tính cho gi y v . ð u tiên chúng ta hãy ch n thu c tính cho gi y v . Cách làm như sau: Ch n Menu Design → Document Options… H p tho i Document Options hi n ra cho phép chúng ta hi u ch nh các thông s cho gi y v . T i th Sheet Options cho phép chúng ta l a ch n kh gi y, kho ng cách gi a các lư i, phông ch , khung tên, màu khung …… 8 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 10. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông T i th Parameters chúng ta có th ñi n các giá tr như DocumentNumber, DocumentName... B ng cách nh n nút Edit. Ho c có th t o thêm m t tham s m i b ng cách nh n nút Add. T i th Units chúng ta có th ch n ñơn v ño là h th ng ñơn v Imperial (Milimet, Inches, DXP Defaultes…) ho c h th ng ñơn v Metric (Milimet, Centimet, Meters…) 9 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 11. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông 2.2.3.2. Tìm linh ki n Sau khi ñã thi t l p các thông s cho gi y v xong chung ta m Library Panel b ng cách ch n Menu Design → Browse Library… Ho c click chu t vào nút Libraries góc trên bên ph i màn hình. Ho c ch n System → Libraries góc dư i bên ph i màn hình. Library Panel xu t hi n bên ph i khung so n th o. Cách tìm linh ki n như hình v . 10 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 12. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông N u như không bi t linh ki n thu c thư vi n nào,chúng ta hãy nh n nút Search ñ tìm ki m trong toàn b thư vi n c a DXP. H p tho i Libraries Search xu t hi n.N u mu n tìm trên nh ng thư vi n s n có trong chương trình thì tích vào nút Available Libraries. N u mu n tìm ki m trên nh ng thư vi n khác thì tích vào nút Libraries on path và ch n ñư ng d n ñ n thư m c ch a thư viên mu n tìm ki m m c Path. M t s tên linh ki n thư ng dùng. - ði n tr : Res - T : Cap - ði t : Diode - ði t quang : LED…… 2.2.3.3. Cài ñ t thư vi n linh ki n Thư vi n( Library) là file ch a t p các thi t b ho c t p các m u (model) ho c c hai. M u (model) : ñ i di n cho các thi t b , s d ng trong các lĩnh v c th c t . Có các lo i thư vi n ñư c ñ nh nghĩa như sau : - Model Library : thư vi n ch a t p các m u thi t b . - Component Library : thư vi n ch a t p các thi t b d ng logic. - Integrated Library : thư vi n ch a t p các thi t b c d ng logic và v t lý. Thư vi n này là k t h p c a c hai thư vi n trên. Protel DXP d a trên các thư vi n trên ñ ñ nh nghĩa 3 lo i thư vi n s d ng : 11 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 13. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông Model Library : ví d như SPICE : m i m u thi t b ch a trong m t File, hay PCB footprint : t p nhi u m u v t lý c a các thi t b N u chúng ta mu n cài ñ t thêm thư vi n linh ki n cho DXP , chúng ta nh n nút Librarys…. H p tho i Available Libraries xu t hi n. Nh n nút Install… (ho c nh n phím I) r i ch n ñư ng d n ñ n thư vi n linh ki n mu n cài ñ t ñ cài ñ t. ð g b chúng ta nh n nút Remove (ho c nh n phím R). ð di chuy n lên, xu ng chúng ta nh n nút Move Up, Move Down (Ho c nh n phím U,D). 2.2.3.4. M t s thư vi n thư ng dùng. Miscellaneous Devices.IntLib: là thư vi n m c ñ nh , ch a các thi t b cơ b n nh t như ði n tr , t , D zener , tranzitor … Miscellaneous Connectors: là thư vi n ch a m t s linh ki n như Connector, Header… 2.2.3.5. ð t linh ki n lên gi y v . 2.2.3.5.1. L y linh ki n. Sau khi tìm ñư c linh ki n chúng ta Double click vào tên linh ki n ho c ch n linh ki n r i nh n nút Place. Linh ki n s xu t hi n trên con tr chu t. Di chuy n con tr chu t ñ n v trí mu n ñ t linh ki n. Nh n phím Space ñ xoay linh ki n. Mu n l y ñ i x ng theo các tr c Ox,Oy thì nh n phím X ho c Y. 12 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 14. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông 2.2.3.5.2. ð t thu c tính cho linh ki n Trong khi di chuy n linh ki n chúng ta nh n Tab ñ m h p tho i Component Properties ki m tra thu c tính linh ki n. Và hi u ch nh các giá tr cho linh ki n. Sau khi các giá tr c a linh ki n ñã ñư c hi u ch nh xong chúng ta ñ t linh ki n xu ng gi y v b ng cách click chu t vào v trí mu n ñ t linh ki n. Ti p t c di chuy n và click chu t vào v trí ti p theo ñ ñ t ti p m t linh ki n gi ng như th lên gi y v . Sau ñó Right click ñ k t thúc l nh. N u mu n hi u ch nh l i giá tr cho linh ki n ta Double click vào linh ki n. H p tho i Component Properties s hi n ra. Th c hiên tương t v i các linh ki n khác. K t qu như sau: 13 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 15. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông 2.2.3.6. N i linh ki n. Bây gi chúng ta ti n hành n i các linh ki n l i v i nhau ñ ñư c m t m ch ñi n hoàn ch nh. ð n i các linh ki n l i v i nhau chúng ta làm như sau: Ch n Menu Place → Wire. Con tr chu t chuy n sang d u c ng. ðưa con tr ñ n ñ u ra c a ñ i tư ng click chu t kéo ñ n ñ u vào c a ñ i tư ng ti p theo và click chu t. Right click ñ k t thúc l nh. Ho c nh n nút Wire trên thanh công c . M t s phím t t trên thanh công c . Bus là nh ng ñư ng n i gi a các chân linh ki n, kh i m ch l i v i nhau ñ bi u hi n cho các ñư ng tín hi u, c p ngu n. Bus Entry là nh ng ñi m ti p m ch n m trên các ñư ng m ch ñi n ñ t o thành m t m ch r nhánh ch y ñ n chân linh ki n khác. Vi c dùng l n Wire ñư ng m ch có th b gi i h n, ñ c bi t là khi n i nh ng ñư ng tín hi u khác nhau ñ n ñi m ñ i di n c a kh i m ch,vì th s t o ra nh ng ñư ng m ch không mong mu n. Net ñ t tên cho ñư ng m ch. 2.2.3.7. Phóng to, thu nh m t v trí b t kì. ð phóng to m t v trí b t kì chúng ta ch n Menu View → Area. Ho c Right Click ch n View → Area. Sau ñó kéo ch n ph n mu n phóng to. ð tr v tr ng thái bình thư ng chúng ta ch n Menu View → Fit Document. Ho c Right click ch n View → Fit Document. 14 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 16. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông N u mu n phóng to toàn b màn hình chúng ta ch n Menu View → Fit All Objects. Ho c Right click ch n View → Fit All Objects. Ngoài ra, ñ phóng to m t v trí b t kì chúng ta còn có th ñ con tr chu t vào v trí mu n phóng to r i nh n Ctrl + s d ng con lăn chu t. 2.2.3.8. ð t ký hi u ngu n c p VCC cho m ch ñi n. ð t ký hi u ngu n c p VCC cho ñư ng m ch ñi n. Ch n nút Power Sources trên thanh công c và ch n ki u ngu n phù h p. Chúng ta có th quay 900. ð t vào v trí thích h p trên b n v . Power Port thư ng ñư c ñ t trong b n v Schematic kèm theo m t ño n m ch mô t ngu n như sau : Sau khi ñã hoàn thành b n v m ch nguyên lý chúng ta ti n hành làm vi c v i các linh ki n th c t trên m ch in. 15 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 17. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông 2.2.4. Thi t k m ch in. ð u tiên chúng ta c n t o m t tài li u PCB. PCB file là nơi chúng ta thi t k m ch in. PCB file có d ng xxx.PCBDOC. ð t o m t PCB file chúng ta ch n Menu File → New → PCB. Ho c Right click vào Project trên Project Panel ch n Add new to Project → PCB. Save tài li u PCB này l i v i tên thích h p. 2.2.4.1. ð t thu c tính cho Broad ð ta thi t l p các thông s cho Board, chúng ta làm như sau: Ch n Menu Design → Board Options. H p tho i Board Options hi n ra. Trong m c Measurement Unit chúng ta ch n ñơn v cho b n v . Trong m c Visible Gird xác ñ nh s hi n th c a lư i trên màn hình. Markers cho phép ch n hi n th c a lư i là ñư ng th ng (Lines) hay ñi m (Dots) còn Gird 1,Gird 2 cho phép l a ch n kho ng cách gi a các ñi m lư i trên màn hình thi t k . Ti p theo chúng ta vào Menu Design → Rules. Xu t hi n h p tho i sau: 16 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 18. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông T i ñây chúng ta s thi t l p các thông s liên quan tr c ti p ñ n b n m ch in s v . ð thi t l p kho ng cách gi a các ñư ng m ch v i nhau cũng như gi a các ñư ng m ch v i các chân linh ki n ta ch n trong m c Design Rules → Electrical → Clearance → Clearance. ð thi t l p ñ r ng l n nh t và nh nh t c a các ñư ng m ch ta ch n Design Rules → Routing → Width. 2.2.4.2. Chuy n linh ki n lên m ch in. ð chuy n linh ki n lên m ch in chúng ta ch n Menu Design → Import Changes From Mach da hai.PRJPCB n u chúng ta ñang m Mach da hai.PCBDOC file. Ch n Menu Design → Update PCB Document Mach da hai.PCBDOC n u chúng ta ñang m Mach da hai.PRJPCB file. C a s Engineering Change Order hi n ra, yêu c u xác nh n các thi t b ñư c chuy n lên m ch in. Ch n Validate Changes ñ xác nh n l a ch n. N u trong quá trình x lý mà không tìm ra hình d ng thi t b trong Thư vi n PCB Footprint, thi t b s không ñư c xác nh n. Sau ñó ch n Execute Changes ñ chuy n linh ki n lên m ch in. Ch n Report Changes ñ xem công vi c s th c hi n , các thi t b nào s ñư c ñưa lên m ch in . Sau khi ñã chuy n các thi t b lên m ch in, ch n Close ñ k t thúc công vi c. 17 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 19. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông K t thúc công vi c, trên m ch in s xu t hi n các thi t b v i hình d ng th c t . Ta có th tuỳ ý s p x p chúng trên m ch in m t cách h p lý. 2.2.4.3. ði dây. Sau khi ñã s p x p linh ki n chúng ta có th ti n hành vi c ñi dây. Chúng ta có th ñi dây t ñ ng ho c b ng tay. • ði dây t ñ ng. N u mu n ñi dây t ñ ng cho toàn b m ch chúng ta ch n Menu Auto Route → All. Xu t hi n h p tho i. Trong Edit Layer Direction cho phép thi t l p các thông s liên quan ñ n l p m ch. Thông thư ng chúng ta thư ng s d ng Bottom Layer mà không s d ng Top Layer do ñi dây 2 l p s làm cho chi phí s n xu t tăng lên m c dù s ñơn gi n hơn trong quá trình ñi dây. Edit Rules cho phép thi t l p các thông s liên quan ñ n ñư ng m ch. Cu i cùng nh n Route All ñ th c hi n quá trình ñi dây. • ði dây b ng tay. ð ñi dây b ng tay chúng ta s d ng các công c trong Menu Place. 18 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t
 20. ð án ng d ng Công Ngh Thông Tin cho ði n T - Vi n Thông Công c Interactive Routing cho phép n i các ñư ng m ch l i v i nhau. Công c Pad cho phép chúng ta ñ t các l khoan t do. Công c Via cho phép chúng ta ñ t các l Via ñ liên k t các Net các l p m ch v i nhau. Công c Line dùng ñ v các ñư ng th ng. Ngoài ra còn có các công c khác dùng ñ s d ng vào các trư ng h p c th . Các công c trên thư ng có s n trên thanh công c . Sau khi k t thúc quá trình ñi dây chúng ta có th có k t qu như sau: 2.2.4.4. Mô ph ng Board d ng th c. N u mu n xem m ch ñi n c a chúng ta ñư c mô ph ng d ng 3D ngoài th c t chúng ta ch n Menu View → Broad 3D. M ch ñi n c a chúng ta v a v có d ng như sau: 19 Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Nh t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản