GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH

Chia sẻ: Van Nguyen Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
519
lượt xem
184
download

GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH Khái niệm chung về PDH. Các tiêu chuẩn tốc độ bit. Đặc điểm của tín hiệu PDH. Phương pháp ghép xen. Sơ đồ khối bộ ghép kênh PDH Kỹ thuật chèn trong PDH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH

  1. GHÉP KÊNH CẬN ĐỒNG BỘ PDH Khái niệm chung về PDH. Các tiêu chuẩn tốc độ bit. Đặc điểm của tín hiệu PDH. Phương pháp ghép xen. Sơ đồ khối bộ ghép kênh PDH Kỹ thuật chèn trong PDH
  2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PDH. PDH: Plesiochronous Digital Hierachy. Khoâng söû duïng ñoàng boä taäp trung: taát caû caùc phaàn töû trong maïng khoâng bò khoáng cheá bôûi moät ñoàng hoà chuû. Moãi thieát bò gheùp keânh hoaëc toång ñaøi trong maïng coù moät ñoàng hoà rieâng Coù söï cheânh leäch veà toác ñoä bit giöõa caùc luoàng soá. Ñeå ñoàng boä toác ñoä bit cuûa caùc luoàng tín hieäu: cheøn döông hoaëc cheøn aâm. Sau khi cheøn caùc luoàng ñaàu vaøo boä gheùp keânh xem nhö ñaõ ñoàng boä veà toác ñoä bit nhöng pha cuûa chuùng khoâng ñoàng boä vôùi nhau Gheùp keânh caän ñoàng boä
  3. CÁC TIÊU CHUẨN TỐC ĐỘ BIT Tiêu chuẩn Châu Âu Tiêu chuẩn Bắc Mỹ. Tiêu chuẩn Nhật Bản
  4. CÁC TIÊU CHUẨN TỐC ĐỘ BIT: CHUẨN CHÂU ÂU Toác ñoä bit cô baûn laø 2048 Kbit/s (E1). 2048 Kb/s ×4 8448 Kb/s ×4 34368 Kb/s ×4 139264 Kb/s ×4 564992 Kb/s (E1) (E2) (E3) (E4) (E5) G.732 G.742 G.751 G.751 ITU-T
  5. CÁC TIÊU CHUẨN TỐC ĐỘ BIT: CHUẨN CHÂU ÂU (tt) Level Bit Rate, Overhead, No. of Line Mbit/s Kbit/s Channels Code 128 E1 2,048 30 HDB3 256 E2 8,448 120 HDB3 576 E3 34,368 480 HDB3 1.792 E4 139,264 1920 CMI 7936 E5 564,992 7680 CMI
  6. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN HIỆU PDH Tín hieäu caän ñoàng boä. Gheùp luaân phieân töøng bit (bit-by-bit multiplexing) Vieäc ñoàng boä thôøi gian (timing alignment) thoâng qua vieäc hieäu chænh döông (positive justification) luaân phieân töøng bit. Moãi möùc gheùp keânh coù caáu truùc khung khaùc nhau. Boä gheùp keânh khoâng yeâu caàu ñoàng boä hoùa caùc tín hieäu vaøo.
  7. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN HIỆU PDH (tt) Quan heä pha giöõa khung vaø thoâng tin luoàng khoâng ñöôïc ghi nhaän laïi. Do ñoù, khoâng theå truy xuaát tröïc tieáp vaøo caùc keânh rieâng bieät cuûa tín hieäu gheùp. Vieäc truy xuaát chæ cho pheùp sau khi phaân keânh hoaøn toaøn. Trong suoát quaù trình gheùp keânh khoâng coù söï ñoàng boä hoùa caùc tín hieäu vaøo
Đồng bộ tài khoản