intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước

Chia sẻ: Nguyễn Lâm Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

358
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước

  1. Bài 13: “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” I. MỤC TIÊU - Biết thực dân Pháp trở lại xâm lược. Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp: + Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành được độc lập, nh ưng thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta . + Rạng sáng ngày 19-12-1946 ta tiến hành cuộc toàn quốckháng chiến . + Cuộc chiến đấu đã diễn ra quyết liệt tại thủ đô Hà N ội và các thành ph ố khác trong toàn quốc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK. - HS sưu tầm tư liệu về những ngày toàn quốc kháng chiến ở quê hương. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Kiểm tra bài cũ( 4’) - GV gọi 3 HS lên bảng hỏi và yêu cầu trả lời - 3 HS lên bảng trả lời các câu hỏi – NX. các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS. + Vì sao nói: ngay sau Cách mạng tháng Tám, + … Nói nước ta ở trong tình thế “nghìn cân nước ta ở trong tình thế”nghìn cân treo sợi tóc”. treo sợi tóc” – tức tình hình vô cùng bấp bênh, nguy hiểm vì: + Cách mạng vừa thành công nhưng đất nước gặp muôn vàn khó khăn. + Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết, nông nghiệp đình đốn… + … nhân dân quyên góp gạo. Học bình dân + Nhân dân ta đã làm gì để chống lại”giặc đói” học vụ. và “giặc dốt”? + … Vì “giặc đói” và “giặc dốt”. chúng cũng nguy hiểm như giặc ngoại xâm... + Nêu cảm nghĩ của em về Bác Hồ trong những ngày toàn dân diệt “giặc đói” và “giặc dốt”. - Nhận xét bài kiểm 2 Bài mới : ( 30’) * Giới thiệu bài mới(1’)
  2. - GV giới thiệu bài: Vừa giành độc lập, Việt Nam muốn có hoà bình để xây dựng đất nước, nhưng thực dân Pháp lại tấn công Sài Gòn… - HS lắng nghe.  Hoạt động 1:Làm việc cá nhân. • Mục tiêu: Giúp HS biết hành động quay lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp . • Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc SGK và - HS đọc SGK, tìm câu trả lời: trả lời các câu hỏi sau: + Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, + Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành thực dân Pháp đã có hành động gì? công, thực dân Pháp đã quay lại nước ta: • Đánh chiếm Sài Gòn, mở rộng xâm lược Nam bo.ä • Đánh chiếm Hà Nội, Hải Phòng. • Ngày 18-12-1946 chúng gửi tối hậu thư, đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng, nếu không chúng sẽ tấn công Hà Nội. Bắt đầu ngày 20-12-1946, quân đội Pháp sẽ đảm nhận thì việc trị an ở thành phố Hà Nội. + Chúng muốn xâm lược nước ta một lần + Những việc làm của chúng thể hiện dã tâm gì? nữa. +… Nhân dân ta không còn con đường nào + Trước hoàn cảnh đó, Đảng, chính phủ và khác là ph ải cầm súng đ ứng lên chi ến đ ấu nhân dân ta phải làm gì? để bảo vệ nền độc lập dân t ộc. - GV kết luận: Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp đã quay lại nước ta với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Nhân dân ta không còn con đ ường nào
  3. khác là phải cầm súng đ ứng lên chi ến đ ấu đ ể bảo vệ nền độc lập dân t ộc.  Hoạt động 2:Làm việc cả lớp. • Mục tiêu: Giúp HS hiểu về lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. • Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK. - Cả lớp đọc thầm trong SGK. - GV lần lượt nêu câu hỏi: - HS lần lượt trả lời. + Trung ương Đảng và chính phủ quyết định + Đêm 18, rạng sáng 19-12-1946. Đảng và phát động toàn quốc kháng chiến khi nào? Chính phủ đã họp và phát dộng toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp + Ngày 20-12-1946 có sự kiện gì xảy ra? + … ngày 20-12-1946 Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng - GV yêu cầu 1 HS đọc thành tiếng lời kêu gọi chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bác Hồ trước lớp - 1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc - GV hỏi: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến lôùp. của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì? - GV: câu nào trong lời kêu gọi thể hiện rõ nhất? - 1 HS neâu: Cho thaáy tinh thaàn - GV mở rộng thêm: Lời kêu gọi toàn quốc quyeát taâm chieán ñaáu hi sinh vì kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ñoäc laäp, töï do cuûa nhaân daân viết tại làng Vạn Phúc Phúc ta. ( Hà Đông- Hà Tây). Trong lời kêu gọi ngoài phần chỉ rõ quyết tâm chiến đấu vì độc lập của - HS: Chuùng ta thaø hi sinh taát dân tộc Việt Nam mà chúng ta cùng tìm hiểu, caû, chöù nhaát ñònh khoâng chòu Bác vận động nhân dân: “Bất kì đàn ông , đàn maát nöôùc, khoâng chòu laøm noâ bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn leä. giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam là phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng. Ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc,
  4. thuổng, gậy gộc. Ai cũng ra sức chống thực dân Pháp cứu nước! Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”.  Hoa t ño ä n g 3 :Laøm vieäc nhoù m . • Muïc tieâu: giuùp HS bieát yù nghóa cuûa caâu”quyeát töû cho toå quoác quyeát sinh”. - HS thaûo luaän theo nhoùm, moãi • Caùch tieán haønh: nhoùm 4 HS, laàn löôït töøng em - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo thuaät tröôùc nhoùm, caùc baïn boå nhoùm, ñoïc SGK vaø quan saùt hình sung yù kieán. minh hoaï ñeå: - 1 HS thuaät laïi cuoäc chieán ñaáu ôû Haø Noäi, 1 HS thuaät laïi cuoäc + Thuaät laïi cuoäc chieán ñaáu cuûa chieán ñaáu ôû Hueá, 1 HS thuaät quaân vaø daân Thuû ñoâ Haø Noäi, laïi cuoäc chieán ñaáu ôû Ñaø Hueá, Ñaø Naüng. Naüng. - HS suy nghó, neâu yù kieán. + ÔÛ caùc ñòa phöông nhaân daân ñaõ chieán ñaáu vôùi tinh thaàn nhö theá naøo? - GV toå chöùc cho 3 HS thi thuaät laïi cuoäc chieán ñaáu cuûa nhaân daân + …hình 1 chuïp caûnh: caùc tænh, lôùp boå sung yù kieán. … Nhaân daân döïng chieán luyõ - GV toå chöùc cho HS caû lôùp ñaøm ñeå ngaên caûn quaân Phaùp. thoaïi ñeå trao ñoåi: + Baûo veä cho haøng vaïn ñoàng + Quan saùt hình 1 vaø cho bieát hình baøo vaø chính phuû rôøi thaønh chuïp caûnh gì? phoá veà caên cöù. + Chieán só ta oâm bom ba caøng, saün saøng lao vaøo quaân ñòch.
  5. + Vieäc quaân vaø daân Haø Noäi + Cuoäc chieán ñaáu choáng quaân chieán ñaáu giam chaân ñòch gaàn 2 xaâm löôïc cuõng dieãn ra quyeát thaùng trôøi coù yù nghóa nhö theá lieät. Nhaân daân ta chuaån bò naøo? khaùng chieán laâu daøi. + 2 HS traû lôøi + … Quyeát töû cho Toå quoác quyeát sinh. + Hình 2 chuïp caûnh gì? Caûnh naøy theå hieän ñieàu gì? + ÔÛ caùc ñòa phöông, nhaân daân ta ñaõ chieán ñaáu vôùi tinh thaàn nhö theá naøo? + Em bieát gì veà cuoäc chieán ñaáu cuûa nhaân daân queâ höông em trong nhöõng ngaøy toaøn quoác khaùng chieán - GV keát luaän: Höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Baùc Hoà, caû daân toäc Vieät Nam ñaõ ñöùn g leân khaù n g chieán vôùi tinh thaàn “thaø hi sinh taát caû, chöù nhaát ñònh khoân g chòu maát nöôùc, khoân g chòu laøm noâ leä”. 2. Cuû n g co á –da ë n do ø : - GV yeâu caàu HS neâu caûm nghó - 3 HS traû lôøi. cuûa mình. - GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën doø HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi cuõ - Chuaån bò baøi sau: Thu- ñoâng
  6. 1947, Vieät Baéc “Moà choân giaëc Phaùp” Rút kinh nghiệm :
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=358

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2