Lịch sử 5 - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
956
lượt xem
405
download

Lịch sử 5 - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là 1 sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

  1. Bài 7: NG C NG S N VI T NAM RA I I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - 3-2-1930, ng C ng s n Vi t Nam ra i; Lãnh t Nguy n Ai Qu c là ngư i ch trì h i ngh thành l p ng C ng s n Vi t Nam. - ng C ng s n Vi t Nam ra i là 1 s ki n l ch s tr ng i, ánh d u th i kỳ cách m ng nư c ta có s lãnh o úng n, giành nhi u th ng l i to l n. II. DÙNG D Y H C - Chân dung lãnh t Nguy n Ai Qu c . - Phi u h c t p cho HS . III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau: HS + Nêu nh ng i u em bi t v quê
  2. hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành? + Hãy nêu nh ng khó khăn c a Nguy n T t Thành khi d nh ra nư c ngoài? + T i sao Nguy n T t Thành quy t chí ra i tìm ư ng c u nư c? - HS nêu theo hi u bi t. - GV h i: em có bi t s ki n l ch s g n v i ngày 3- 2-1930 không? - GV gi i thi u: ngày 3-2-1930 chính là ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam, ng ta ra i âu, trong hoàn c nh nào,…? Bài h c này s giúp các em tr l i câu h i này. Ho t ng 1:Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: Giúp HS bi t v hoàn c nh t nư c năm 1929 và yêu c u thành l p ng C ng s n Vi t Nam. Cách ti n hành: - GV gi i thi u: sau khi tìm ra con ư ng c u nư c theo - HS l ng nghe. ch nghiã Mác-Lênin, lãnh t Nguy n Ai Qu c ã tích c c ho t ng, truy n bá ch nghiã Mác-Lênin v nư c, thúc y s phát tri n c a phong trào cách m ng Vi t
  3. Nam…. - GV nêu yêu c u: th o lu n theo c p tr l i câu - HS làm vi c theo c p, nêu ý h i: ki n: + Theo em, n u lâu dài tình hình m t oàn k t, + N u lâu, s làm l c lư ng thi u th ng nh t trong lãnh o s có nh hư ng th cách m ng Vi t Nam phân tán và nào t i cách m ng Vi t Nam? không t ư c th ng l i. + Tình hình nói trên ã t ra yêu c u gì? + tăng thêm s c m nh c a cách m ng c n ph i s m h p nh t các t ch c c ng s n. Vi c này òi h i ph i có 1 lãnh t y uy tín m i làm ư c. + Ch có lãnh t Nguy n Ai Qu c m i làm ư c i u này vì ngư i là 1 chi n sĩ c ng s n có hi u bi t sâu + Ai có th m ương vi c h p nh t các t ch c s c v lí lu n và th c ti n cách c ng s n trong nư c ta thành 1 t ch c duy nh t? Vì m ng, ngư i có uy tín trong phong sao? trào cách m ng qu c t và ư c nh ng ngư i yêu nư c Vi t Nam ngư ng m . - 3 HS l n lư t nêu ý ki n, HS c l p theo dõi b sung ý ki n. - GV t ch c cho HS báo cáo k t qu th o lu n c a
  4. mình trư c l p. - GV nêu nh n xét k t qu làm vi c c a HS. - GV k t lu n: cu i năm 1929, phong trào cách m ng Vi t Nam r t phát tri n, ã có 3 t ch c c ng s n ra i và lãnh o phong trào. Th nhưng 3 t ch c cùng t n t i s làm l c lư ng cách m ng phân tán, không hi u qu . Yêu c u b c thi t t ra là ph i h p nh t 3 t ch c thành 1 t ch c duy nh t. Lãnh t Nguy n Ai Qu c ã làm ư c i u ó và lúc ó ch có Ngư i m i làm ư c Hoat ng 2:Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: giúp HS tìm hi u v h i ngh thành l p ng C ng s n Vi t Nam. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS ho t ng nhóm tìm hi u nh ng - HS chia thành các nhóm nh , nét cơ b n v h i ngh thành l p ng C ng s n Vi t m i nhóm 4 HS, cùng c SGK, Nam theo các câu g i ý sau: trao i và rút ra nh ng nét chính v h i ngh thành l p ng C ng s n Vi t Nam r i ghi vào phi u: + H i ngh di n ra vào u xuân + H i ngh thành l p ng C ng s n Vi t Nam ư c 1930, t i H ng Kông. di n ra âu, vào th i gian nào? + H i ngh ph i làm vi c bí m t dư i + H i ngh di n ra trong hoàn c nh nào? Do ai ch s ch trì c a lãnh t Nguy n Ai trì? Qu c.
  5. + K t qu h i ngh ã nh t trí h p nh t các t ch c c ng s n thành 1 + Nêu k t qu c a h i ngh ng C ng s n duy nh t l y tên là ng C ng s n Vi t Nam, h i ngh cũng ra ư ng l i cho cách m ng Vi t Nam. - i di n 1 nhóm HS trình bày nh ng nét cơ b n c a h i ngh , các nhóm khác theo dõi, nh n xét, b sung ý ki n. - GV t ch c cho HS báo cáo k t qu th o lu n c a nhóm mình. - 1 HS trình bày, l p theo dõi. - HS: vì th c dân Pháp luôn tìm cách d p t t các phong trào cách - GV nh n xét k t qu làm vi c c a HS. m ng Vi t Nam. Chúng ta ph i t - GV g i 1 HS khác trình bày l i v h i ngh thành l p ch c h i ngh nư c ngoài và bí ng C ng s n Vi t Nam. m t b o m an toàn. - GV h i: t i sao chúng ta t ch c h i ngh nư c ngoài và làm vi c trong hoàn c nh bí m t? - GV nêu: t ch c ư c h i ngh , lãnh t Nguy n
  6. Ai Qu c và các chi n sĩ c ng s n ph i vư t qua muôn ngàn khó khăn nguy hi m, cu i cùng h i ngh ã thành công. Chúng ta cùng tìm hi u v ý nghĩa c a vi c thành l p m t ng C ng s n Vi t Nam duy nh t nư c ta. Hoat ng 3:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS hi u ư c ý nghĩa c a vi c thành l p ng C ng s n Vi t Nam. Cách ti n hành: - GV l n lư t nêu các câu h i sau và yêu c u HS tr HS làm vi c theo nhóm nh , m i l i: nhóm 4 HS, cùng c SGK và tìm câu tr l i. + S th ng nh t 3 t ch c c ng s n thành ng C ng s n Vi t Nam làm + S th ng nh t 3 t ch c c ng s n thành ng cho cách m ng Vi t Nam có ngư i C ng s n Vi t Nam ã áp ng ư c yêu c u gì c a lãmh o, tăng thêm s c m nh, th ng cách m ng Vi t Nam? nh t l c lư ng và có ư ng i úng n. + Cách m ng Vi t Nam giành ư c nh ng th ng l i v vang. + Khi có ng, cách m ng Vi t Nam phát tri n như th nào? - GV k t lu n: ngày 3-2-1930 ng C ng s n Vi t Nam ã ra i. T ó cách m ng Vi t Nam có ng
  7. lãnh o và giành ư c nh ng th ng l i v vang. 2. C ng c –d n dò: - GV yêu c u HS liên h : k vi c gia ình, a - 3 HS nêu trư c l p. phương em làm gì k ni m ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam 3-2-1930. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và tìm hi u v phong trào Xô Vi t Ngh Tĩnh. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản