Lịch sử 5 - “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
241
lượt xem
24
download

Lịch sử 5 - “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành được độc lập nhưng thực dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. - Ngày 19-12-1946, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc. - Nhân dân Hà Nội và toàn dân tộc quyết đứng lên kháng chiến với tinh thần“thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”

  1. Bài 13: “THÀ HI SINH T T C , CH NH T NH KHÔNG CH U M T NƯ C” I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Cách m ng tháng Tám thành công, nư c ta giành ư c c l p nhưng th c dân Pháp quy t tâm cư p nư c ta m t l n n a. - Ngày 19-12-1946, nhân dân ta ti n hành cu c kháng chi n toàn qu c. - Nhân dân Hà N i và toàn dân t c quy t ng lên kháng chi n v i tinh th n“thà hi sinh t t c , ch nh t nh không ch u m t nư c, không ch u làm nô l ”. II. DÙNG D Y H C - Các hình nh minh ho trong SGK. - HS sưu t m tư li u v nh ng ngày toàn qu c kháng chi n quê hương. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng tr l i các câu h i
  2. h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m sau: HS. + Vì sao nói: ngay sau Cách m ng tháng Tám, nư c ta trong tình th ”nghìn cân treo s i tóc”. + Nhân dân ta ã làm gì ch ng l i”gi c ói” và “gi c d t”? + Nêu c m nghĩ c a em v Bác H trong nh ng ngày toàn dân di t ”gi c ói” và “gi c d t”. - HS l ng nghe. - GV gi i thi u bài: v a giành c l p, Vi t Nam mu n có hoà bình xây d ng t nư c, nhưng th c dân Pháp l i t n công Sài Gòn… Ho t ng 1:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: Giúp HS bi t hành ng quay l i xâm lư c nư c ta c a th c dân Pháp . Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c cá nhân, c SGK và tr l i - HS c SGK, tìm câu tr l i: các câu h i sau: + Ngay sau Cách m ng tháng Tám thành công, th c dân + Ngay sau khi Cách m ng tháng Pháp ã có hành ng gì? Tám thành công, th c dân Pháp ã
  3. quay l i nư c ta: • ánh chi m Sài Gòn, m r ng xâm lư c Nam bo. • ánh chi m Hà N i, H i Phòng. • Ngày 18-12-1946 chúng g i t i h u thư, òi Chính ph ta gi i tán l c lư ng t v , giao quy n ki m soát Hà N i cho chúng, n u không chúng s t n công Hà N i. + Chúng mu n xâm lư c nư c ta m t l n n a. + Nhân dân ta không còn con + Nh ng vi c làm c a chúng th hi n dã tâm gì? ư ng nào khác là ph i c m súng ng lên chi n u b ov n n c l p dân t c. + Trư c hoàn c nh ó, ng, chính ph và nhân dân ta ph i làm gì? - GV k t lu n: Ngay sau khi Cách m ng tháng Tám thành công, th c dân Pháp ã quay l i nư c ta v i dã tâm xâm lư c nư c ta m t l n n a. Nhân dân ta không còn con ư ng nào khác là ph i c m súng ng lên chi n u b ov n n c l p dân t c.
  4. Ho t ng 2:Làm vi c c l p. M c tiêu: giúp HS hi u v l i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch t ch H Chí Minh. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS c SGK. -C l p c th m trong SGK. - GV l n lư t nêu câu h i: - HS l n lư t tr l i. + Trung ương ng và chính ph quy t nh phát + êm 18, r ng sáng 19-12-1946. ng toàn qu c kháng chi n khi nào? + Ngày 20-12-1946 có s ki n gì x y ra? + ài ti ng nói Vi t Nam phát i l i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch t ch H Chí Minh. - GV yêu c u 1 HS c thành ti ng l i kêu g i c a - 1 HS c thành ti ng trư c l p. Bác H trư c l p - GV h i:l i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch - 1 HS nêu: cho th y tinh th n t ch H Chí Minh th hi n i u gì? quy t tâm chi n u hi sinh vì c l p, t do c a nhân dân ta. - GV: câu nào trong l i kêu g i th hi n rõ nh t? - HS: chúng ta thà hi sinh t t c , ch nh t nh không ch u m t nư c, không ch u làm nô l .
  5. - GV m r ng thêm. Hoat ng 3:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS bi t ý nghĩa c a câu”quy t t cho t qu c quy t sinh”. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, c SGK và - HS th o lu n theo nhóm, m i quan sát hình minh ho : nhóm 4 HS, l n lư t t ng em thu t trư c nhóm, các b n b sung ý ki n. + Thu t l i cu c chi n u c a quân và dân Th ô Hà N i, Hu , à N ng. + các a phương nhân dân ã chi n u v i tinh th n như th nào? - GV t ch c cho 3 HS thi thu t l i cu c chi n uc a nhân dân các t nh, l p b sung ý ki n. - 1 HS thu t l i cu c chi n u Hà N i, 1 HS thu t l i cu c chi n u Hu , 1 HS thu t l i cu c chi n u à N ng. - GV t ch c cho HS c l p àm tho i trao i: - HS suy nghĩ, nêu ý ki n. + Quan sát hình 1 và cho bi t hình ch p c nh gì? + Nhân dân d ng chi n lu ngăn c n quân Pháp. + Vi c quân và dân Hà N i chi n u giam chân ch + B o v cho hàng v n ng bào
  6. g n 2 tháng tr i có ý nghĩa như th nào? và chính ph r i thành ph v căn c . + Hình 2 ch p c nh gì? C nh này th hi n i u gì? + Chi n sĩ ta ôm bom ba càng, s n sàng lao vào quân ch. + các a phương, nhân dân ta ã chi n u v i tinh + Cu c chi n u ch ng quân xâm th n như th nào? lư c cũng di n ra quy t li t. Nhân dân ta chu n b kháng chi n lâu dài. + Em bi t gì v cu c chi n u c a nhân dân quê hương + 2 HS tr l i em trong nh ng ngày toàn qu c kháng chi n - GV k t lu n: Hư ng ng l i kêu g i c a Bác H , c dân t c Vi t Nam ã ng lên kháng chi n v i tinh th n “thà hi sinh t t c , ch nh t nh không ch u m t nư c, không ch u làm nô l ”. 2. C ng c –d n dò: - GV yêu c u HS nêu c m nghĩ c a mình. - 3 HS tr l i. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài sau. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
  7. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản