Lịch sử 5 - XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
420
lượt xem
36
download

Lịch sử 5 - XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cuối thế kỷ XĨ- đầu thế kỷ XX, xã hội nước ta có nhiều biến đổi do hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. - Nêu được cuộc phản công ở kinh thành Huế đã mở đầu cho phong trào Cần Vương(1885-1896). - Bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội.(kinh tế thay đổi kéo theo sự thay đổi của xã hội)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX

  1. Bài 4: XÃ H I VI T NAM CU I TH K XIX - U TH K XX I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Cu i th k XĨ- u th k XX, xã h i nư c ta có nhi u bi n i do h qu c a chính sách khai thác thu c a c a th c dân Pháp. - Nêu ư c cu c ph n công kinh thành Hu ãm u cho phong trào C n Vương(1885- 1896). - Bư c u nh n bi t m i quan h gi a kinh t và xã h i.(kinh t thay i kéo theo s thay i c a xã h i) II. DÙNG D Y H C - Hình minh ho trong SGK. - Phi u h c t p c a HS. - Tranh nh, tư li u v kinh t xã h i Vi t Nam cu i th k XIX- u th k XX III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau: HS + Nguyên nhân nào d n n cu c ph n công kinh thành Hu êm 5-7-1885? + Thu t l i di n bi n c a cu c ph n công này. + Cu c ph n công kinh thành Hu êm 5-7-1885 có tác ng gì n l ch s nư c ta khi ó? - HS nêu - GV yêu c u HS quan sát các hình v minh ho trong SGK và h i: các hình nh này g i cho em suy nghĩ gì v xã h i Vi t Nam cu i th k XIX- u th k XX? - GV gi i thi u bài. Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS tìm hi u v nh ng thay i c a n n kinh t Vi t Nam cu i th k XIX- u th k XX Cách ti n hành:
  3. - GV yêu c u HS làm theo c p cùng c sách, quan - HS làm vi c theo c p, tìm câu sát các hình minh ho và tr l i các câu h i sau: tr l i cho các câu h i. + Trư c khi th c dân Pháp xâm lư c, n n kinh t + Trư c khi th c dân Pháp xâm Vi t Nam có nh ng ngành nào là ch y u? lư c, n n kinh t Vi t Nam d a vào nông nghi p là ch y u, bên c nh ó ti u th công nghi p cũng phát tri n 1 s ngành như d t, g m, úc ng… + Sau khi th c dân Pháp t ách th ng tr Vi t Nam, chúng ã khai thác khoáng s n c a t + Sau khi th c dân Pháp t ách th ng tr Vi t Nam nư c ta như khai thác chúng ã thi hành nh ng bi n pháp nào khai thác, than(Qu ng Ninh), thi c Tĩnh bóc l t vơ vét tài nguyên c a nư c ta? Nh ng vi c Túc(Cao B ng), b c Ngân làm ó ã d n n s ra i c a các ngành kinh t sơn(B c C n)… m i nào? Chúng xây d ng các nhà máy i n, nư c, ximăng, d t bóc l t ngư i lao ng…. + Ngư i Pháp - 3 HS l n lư t phát bi u, các b n khác cùng nh n xét, b sung ý ki n. + Ai là ngư i ư c hư ng nh ng ngu n l i do phát tri n kinh t ?
  4. - GV g i HS phát bi u ý ki n trư c l p. - GV k t lu n: t cu i th k XIX, th c dân Pháp tăng cư ng khai thác m , l p nhà máy, n i n vơ vét tài nguyên và bóc l t nhân dân ta. S xu t hi n c a các ngành kinh t m i ã làm cho xã h i nư c ta thay i như th nào? Chúng ta cùng tìm hi u ti p. Hoat ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS bi t nh ng thay i trong xã h i Vi t Nam cu i th k XIX- u th k XX và i s ng c a nhân dân.. Cách ti n hành: - GV ti p t c yêu c u HS th o lu n theo c p tr l i các câu h i sau: - HS làm vi c theo c p, tìm câu tr l i cho các câu h i. + Trư c khi th c dân Pháp xâm lư c, xã h i Vi t Nam có nh ng t ng l p nào? + Trư c khi th c dân Pháp xâm lư c, xã h i Vi t Nam có hai giai c p là a ch phong ki n và nông + Sau khi th c dân Pháp t ách th ng tr Vi t dân. Nam, xã h i có gì thay i, có thêm nh ng t ng l p + Sau khi th c dân Pháp t ách m i nào? th ng tr Vi t Nam, s xu t hi n c a các ngành kinh t m i kéo theo s thay i c a xã h i. B máy cai tr thu c a hình thành;
  5. thành th phát tri n, buôn bán m mang làm xu t hi n các t ng l p m i như: viên ch c, trí th c, ch xư ng nh và c bi t là giai c p công nhân. + Nông dân Vi t Nam b m t ru ng t, ói ngèo ph i vào làm vi c trong các nhà máy, xí nghi p, n i n và nh n ng lương r m t nên i s ng vô cùng kh + Nêu nh ng nét chính v i s ng c a công nhân và c c. nông dân Vi t Nam cu i th k XIX- u th k XX - 3 HS l n lư t trình bày ý ki n c a mình theo các câu h i trên. C l p theo dõi, b sung ý ki n. - GV cho HS phát bi u ý ki n trư c l p. - GV nh n xét k t qu làm vi c c a HS và h i thêm. - GV k t lu n: trư c ây xã h i Vi t Nam ch y u ch có a ch phong ki n và nông dân, nay xu t hi n nh ng giai c p, t ng l p m i: công nhân, ch xư ng, nhà buôn, viên ch c… . Thành th phát tri n, l n u tiên Vi t Nam có ư ng ôtô, xe l a nhưng i s ng c a nông dân và công nhân thì ngày càng ki t qu ,
  6. kh s . 2. C ng c –d n dò: - GV yêu c u HS l p b ng so sánh tình hình kinh t - HS làm cá nhân, t hoàn thành xã h i Vi t Nam trư c và sau khi th c dân Pháp xâm b ng so sánh. lư c nư c ta. GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài m i: sưu t m tranh nh tư li u v nhân v t l ch s Phan B i Châu và phong trào ông Du. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản