intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Chia sẻ: Nguyễn Lâm Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

303
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

  1. BAI 16 : HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I. MỤC TIÊU Biết hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh: + Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã dề ra nh ững nhiệm vụ nhằm dưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. + Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển ra mặt trận. + Giáo dục được đẩy mạnh nhằm đào tạo cán bộ để phục vụ kháng chiến. + Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu được tổ ch ức vào tháng 5- 1952 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK. - HS sưu tầm tư liệu về 7 anh hùng được bầu trong Đại hội anh hùng và chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất. - Phiếu học tập cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) - GV gọi 4 HS lên bảng hỏi và yêu cầu trả - 4 HS lên bảng trả lời các câu hỏi sau: lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó + Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới nhận xét và cho điểm HS. thu-đông 1950 ? + Thuật lại trận Đông khê trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 . + Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên - Nhận xét bài kiểm. giới thu-đông 1950. 2. Bài mới( 30’) - GV giới thiệu bài: Sau thất bại ở biên giới, - HS lắng nghe. tháng 12-1950 Pháp cử Đại tướng Đơ Lat- đơ Tát- xi- nhi sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp. Ơng đã đề ra 1 kế hoạch nhằm xoay chuyển đảo ngược tình thế giữa ta và địch đó là: đánh phá hậu phương của ta, đẩy mạnh tiến công quân
  2. sự. Trong tình hình đó, chúng ta càng đẩy mạnh xây dựng hậu phương vững chắc để chi viện cho tiền tuyến. Chúng ta cùng tìm hiểu về hậu phương trong những ngày sau chiến dịch Biên giới.  Hoạt động 1:Làm việc cả lớp. • Mục tiêu: Giúp HS biết về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng(2- 11951). • Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK. - HS quan saùt. Trả lời hình chụp Và hỏi hình chụp cảnh gì? cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần - GV neâu taàm quan troïng cuûa thứ hai của Đảng( 2- 1951) ñaïi hoäi: laø nôi taäp trung trí tuïeâ cuûa toaøn Ñaûng ñeå vaïch ra ñöôøng loái khaùng chieán, nhieäm - HS ñoïc SGK: vuï cuûa daân toäc ta. + … Ñöa khaùng chieán ñeán - GV neâu yeâu caàu: Haõy ñoïc thaéng lôïi hoaøn toaøn. SGK vaø tìm hieåu nhieäm vuï cô + … Ñeå thöïc hieän nhieäm baûn maø ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn vuï caàn: quoác laàn thöù 2 cuûa Ñaûng(2- Phaùt trieån tinh thaàn yeâu 11951) ñaõ ñeà ra cho caùch maïng; nöôùc. ñeå thöïc hieän nhieäm vuï ñoù caàn Ñaåy maïnh thi ñua. caùc ñieàu kieän gì? Chia ruoäng ñaát cho noâng daân. - 1 HS neâu. - GV goïi 1 HS neâu yù kieán  Hoạt động 2:Làm việc nhóm. • Mục tiêu: Giúp HS biết về sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới.
  3. • Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, yêu - HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm cầu HS thảo luận để tìm hiểu các vấn đề: 4-6 HS cùng thảo luận, ghi ý kiến vào phiếu học tập: + Sự lớn mạnh của hậu phương những + … Sự lớn mạnh của hậu phương: năm sau chiến dịch biên giới trên các mặt:  Đẩy mạnh sản xuất lương kinh tế, văn hoá-giáo dục thể hiện như thế thực, thực phẩm. nào?  Các trường Đại học tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến. Học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất.  Xây dựng được xưởng cơng binh nghiên cứu và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến. + Theo em vì sao hậu phương có thể phát + … vì: Đảng lãnh đạo đúng đắn, triển vững mạnh như vậy? phát động phong trào thi đua yêu nước. + …. Vì nhân dân ta cĩ tinh thần yêu + Sự lớn mạnh của hậu phương có tác nước cao. động thế nào đến tiền tuyến? + … tiền tuyến được chi viện đầy - GV yêu cầu các nhóm trình bày ý kiến. GV đủ sức người, sức của cĩ sức mạnh nhận xét trình bày của HS, sau đó quan sát chiến đấu cao. hình minh hoạ 2,3 và nêu nội dung của từng - Đại diện các nhóm trình bày về 1 hình. vấn đề, các nhóm khác bổ sung. - Hỏi: Việc các chiến sĩ bộ đội tham gia - HS quan sát và nêu nội dung. giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống pháp nĩi lên điều gì? + … cho thấy tình cảm gắn bĩ quân dân ta và cũng nĩi lên tầm quan trọng - GV: Trong thời gian này chúng ta đã xây của sản xuất trong sản xuất trong dựng được xưởng cơng binh chế tạo vũ khí kháng chiến. Chúng ta đẩy mạnh đạn dược phục vụ kháng chiến. từ năm sản xuất để đảm bảo cung cấp cho
  4. 1951- 1953, từ liên khu IV trở ra đã sản xuất tiền tuyến. được 1310 tấn vũ khí, đạn dược  Hoat động 3:Làm việc cả lớp. • Mục tiêu: giúp HS biết về đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ 1. • Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS cả lớp cùng thảo luận - HS trao đổi, tìm câu trả lời. Mỗi HS để trả lời các câu hỏi : trả lời 1 câu, các HS khác theo dõi bổ sung ý kiến: + Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương + … tổ chức vào ngày 1-51952. mẫu toàn quốc được tổ chức khi nào? + Đại hội nhằm mục đích gì? +… nhằm tổng kết, biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc kháng + Kể tên các anh hùng được đại hội bầu chiến. chọn? + 7 Anh hùng: Cù Chính Lan, La Văn + Kể về chiến công của 1 trong những tấm Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị gương trên. Chiên, Ngơ Gia Khảm, Trần Đại - GV nhận xét câu trả lời của HS. Nghĩa, Hồng Hanh . + 2 HS trình bày. 2. Củng cố –dặn dò: ( 3’) - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài, tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Rút kinh nghiệm : ...........................................................................................................................
  5. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=303

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2