intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 & Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Chia sẻ: Nguyễn Lâm Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

546
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 & Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 & Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 & Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

  1. BAI 14 :THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MÔ CHÔN GIẶC PHÁP” I. MỤC TIÊU - Trình bày sơ lược được diễn biến chính của chiến dịch Vi ệt B ắc thu- đông 1947 trên lược đồ, nắm được ý nghĩa th ắng lợi ( phá tan âm m ưu tiêu di ệt cơ quan đầu não kháng chiến, bảo vệ được căn cứ địa của kháng chiến): + Aâm mưu của Pháp đánh lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh. + Quân Pháp chia làm ba mũi( nhảy dù, đường bộ và đường thủy) ti ến công lên Việt Bắc. + Quân ta phục kích chặn đánh địch với các trận tiêu biểu: Đèo Bông Lau, Đoan Hùng, … Sau hơn một tháng bị sa lầy, địch rút lui, trên đ ường rút ch ạy quân đ ịch còn bị ta chặn đánh dữ dội. + Ý nghĩa: Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô của địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK. - Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947. - Phiếu học của HS( hoạt động 2,3) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Kiểm tra bài cũ( 5’): - GV gọi 2 HS lên bảng hỏi và yêu cầu - 2 HS lên bảng trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau: sau đó nhận xét và cho điểm HS. + Hãy nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta 1 lần nữa của thực dân Pháp . + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhận xét bài kiểm. thể hiện điều gì? Đọc 1 đoạn 2. Bài mới( 35’) trong lời kêu gọi mà em thích nhất.
  2. - GV giới thiệu bài ( 1’) Sau những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, chính phủ - HS lắng nghe. và nhân dân ta đã rời Hà Nội lên xây dựng thủ đô kháng chiến tại Việt Bắc gồm 6 tỉnh như Tuyên Quang,Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên ( Gv chỉ bản đồ)… Đây là nơi tập trung cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta. Thu – đơng năm 1947, giặc Pháp ồ ạt tấn cơng lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của kháng chiến, nhưng chúng đã thất bại. Bài học hơm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chiến thắng Việt Bắc thu- đơng 1947.  Hoạt động 1: ( 7’)Làm việc cá nhân. • Mục tiêu: Giúp HS biết âm mưu cuả địch và chủ trương của ta. • Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc - HS ñoïc SGK/30, tìm caâu SGK và trả lời các câu hỏi sau: traû lôøi: + Sau khi đánh chiếm được Hà Nội và các thành phố lớn thực dân Pháp có âm +… Pháp môû cuoäc taán mưu gì? coâng vôùi qui moâ lôùn + Vì sao chúng quyết tâm thực hiện bằng leân caên cöù Vieät Baéc. được âm mưu đó? +… vì ñaây laø nôi taäp trung cô quan ñaàu naõo khaùng chieán vaø boä ñoäi chuû löïc cuûa ta. Nếu đánh + Trước âm mưu của thực dân Pháp, thắng chúng có thể sớm kết thúc Đảng và chính phủ ta đã có chủ trương chiến tranh xâm lược và đưa nước gì? ta về chế độ thuộc địa.
  3. + … Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Ch ủ tịch Hồ Chí Minh đã họp và quy ết đ ịnh: Phaûi pha ù tan cuoäc taán + Để chuẩn bị cho chiến dịch Thu- Đông coân g m u ø a ñoân g cuûa nhân dân ta đã làm gì các em quan sát gi ặc. hình 1 và cho biết nội dung của hình 1 là - Moãi HS trình baøy 1 yù gì? kieán, caùc HS khaùc theo - GV cho HS trình bày ý kiến trước lớp. doõi boå sung. : - GV kết luận : +… Nhân dân Phú Thọ cắm chông Sau khi đánh chiếm được Hà Nội và chống quân Pháp nhảy dù xuống các thành phố lớn thực dân Pháp có âm trong chiến dịch Việt Bắc thu- đông mưu mở cuộc tấn công với qui mô lớn 1947. lên căn cứ Việt Bắc, vì đây là nơi tập trung cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta. Trước tình hình đó, trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp và quyết định phải phá tan cuộc t ấn công mùa đông của địch.  Hoạt động 2: (20’) Làm việc nhóm. • Mục tiêu: Giúp HS hiểu diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu –đông 1947. • Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4( 4’) + Yêu cầu HS : ñoïc SGK, sau ñoù döïa vaøo SGK vaø löôïc ñoà - HS laøm vieäc theo nhoùm, trình baøy dieãn bieán chieán moãi nhoùm 4 HS. Laàn löôït dòch . moãi HS trình baøy. - GV laàn löôït neâu caâu hoûi gôïi yù: - HS laàn löôït traû lôøi.
  4. + Quaân ñòch taán coâng leân + Pháp chia laøm 3 ñöôøng. Vieät Baéc theo maáy ñöôøng? Neâu cuï theå töøng ñöôøng. + … quân ta đánh địch ở 3 đường + Quaân ta ñaõ tieán coâng, tấn công của chúng. chaën ñaùnh quaân ñòch nhö  Tại thị xã Bắc Kạn, Chợ theá naøo? Mới, Chợ Đồn khi địch vừa nhảy dù xuống đã rơi vào trận địa phục kích của bộ đội ta.  Trên đường số 4 ta chặn đánh địch ở Đèo bông Lau và giành thắng lợi lớn.  Trên đường thủy, ta chặn đánh địch ở Đoan Hùng, tàu + Sau hôn 1 thaùng taán coâng chiến và ca nô Pháp bị đốt cháy leân Vieät Baéc, quaân ñòch rôi trên dòng sông Lô. vaøo tình theá nhö theá naøo? + … Sau hôn 1 thaùng bị sa lầy ở Vieät Baéc, quaân ñòch buộc phải rút quân. Thế + Sau hôn 75 ngaøy ñeâm nhưng đường rút quân của chúng chieán ñaáu, quaân ta thu ñöôïc bị ta chặn đánh dữ dội tại Bình Ca, keát quaû ra sao? Đoan Hùng. + … tieâu dieät 3000 teân ñòch, baét giam haøng traêm teân; baén rôi 16 maùy bay ñòch, phaù huyû haøng traêm xe cô giôùi, tàu chiến, ca nô. - GV toå chöùc cho HS thi trình Thu- đông 1947 ta đã đánh bại baøy dieãn bieán cuûa chieán cuộc tấn công quy mô lớn của địch dòch Vieät Baéc. ( 14’) lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan - GV tuyeân döông caùc HS tham đầu não của kháng chiến. gia thi. ( 2’) - 3 HS leân thi tröôùc lôùp. Lôùp theo doõi, nhaän xeùt.
  5.  Hoat động 3: ( 7’) Làm việc nhóm đơi • Mục tiêu: Giúp HS biết ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947. • Cách tiến hành: - GV nêu câu hỏi cho HS suy nghĩ trả - HS suy nghĩ và trả lời trước lớp. lời: + … phá tan âm mưu đánh nhanh- + Thắng lợi của chiến dịch đã tác động thắng nhanh của địch, buộc chúng như thế nào đến âm mưu đánh nhanh- phải chuyển sang đánh lâu dài với thắng nhanh, kết thúc chiến tranh của ta. thực dân Pháp ? + .. cơ quan đầu não kháng chiến ở + Sau chiến dịch, cơ quan đầu não Việt Bắc được bảo vệ vững chắc. kháng chiến ở Việt Bắc như thế nào? + … söùc maïnh ñoaøn keát + Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng vaø tinh thaán ñaáu tranh tỏ điều gì về sức mạnh và truyền thống kieân cöôøng cuûa nhaân của nhân dân ta? daân. + Thắng lợi tác động thế nào đến tinh thần chiến đấu của nhân dân cả nước? + … coå vuõ phong traøo - GV kết luận: Chiến thắng của chiến ñaáu tranh cuûa toaøn daân dịch Việt Bắc đã đập tan âm mưu mau ta. chóng kết thúc chiến tranh của địch bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến ở Việt Bắc . Đưa cuộc kháng chiến của quân và dân Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. 3. Củng cố –dặn dò( 3’) - GV hỏi: Tại sao nói Việt Bắc thu-đông - 1 HS trả lời, HS khác bổ sung: 1947 là “Mồ chôn giặc Pháp”? + … trong chiến dịch Việt Bắc, giặc Pháp dùng không quân, thuỷ quân và bộ binh ồ ạt tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta để kết
  6. thúc chiến tranh xâm lược. Nhưng tại đây chúng đã bị ta đánh bại, quân Pháp chết nhiều vô kể, vì thế cĩ thể nĩi Việt Bắc thu- đơng 1947 - Cho HS đọc nội dung bài học. là “ Mồ chơn giặc Pháp”. - 1 HS đọc. - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà trình bày lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 . - Chuẩn bị bài sau: Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. Rút kinh nghiệm : ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=546

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2