intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Paris

Chia sẻ: Nguyễn Lâm Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

582
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Paris để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Paris được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Paris

  1. BAI 25 : LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI I. Mục tiêu: Biết ngày 27 -1 -1973, Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri ch ấm dứt chi ến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam: - Những điểm cơ bản của Hiệp định:Mĩ phải tôn trọng độc lập, ch ủ quy ền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam; chấm dứt dính líu về quân sự ở Việt Nam; có trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam. - Ý nghĩa Hiệp định Pa-ri: Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân kh ỏi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. * HS khá, giỏi: Biết lí do Mĩ phải kí Hiệp định Pa- ri về chấm dứt chiến tranh , lập lại hòa bình ở Việt Nam; thất bại nặng nề ở 2 miềm Nam, Bắc trong năm 1972. - GD:Tinh thần bất khuất, chống giặc ngoại xâm của dân tộc. II.Đồ dùng dạy học: + GV: Tranh ảnh, tự liệu, bản đồ thế giới. + HS: SGK. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra bài cũ: ( 4’) HS nêu - Gọi 3 HS + Câu hỏi+ NXPĐ + … Mĩ ném bom vào Hà Nội tức là ném + Mĩ cĩ âm mưu gì khi ném bom hủy diệt bom vào trung tâm đàu não của ta, hịng những vùng lân cận? buộc chính phủ ta phải chấp nhận kí hiệp định Pa- ri cĩ lợi cho Mĩ. + … Ngày 26 -12-1972, địch tập trung + Thuật lại trận chiến ngày 26- 12- 1972 105 lần chiếc máy bay B52, ném bom của nhân dân Hà Nội . trúng hơn 100 địa điểm ở Hà Nội. Phố Khâm Thiên là nơi bị tàn phá nặng nhất, 300 người đã chết, 2 000 ngơi nhà bị phá hủy. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, ta bắn rơi 18 máy bay trong đĩ cĩ 8 máy bay B52, 5 chiếc bị bắn rơi tại chỗ, bắt sống nhiều phi cơng Mĩ + … biết khơng thể khuất phục nhân + Tại sao ngày 30-12-1972, Tổng thống Mĩ dân ta Ních- xơn tuyên bố ngừng ném buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền bom miền Bắc. Bắc. + … Đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mĩ( bắn rơi 81 máy bay
  2. + Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện hiện đại trong đĩ cĩ 34 máy bay Biên Phủ trên không? B52),buộc Mĩ phải chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc. Là một chiến dịch phịng khơng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Là thất bại nặng nề nhất trong lịch - Nhận xét bài kiểm. sử 2. Bài mới: ( 30’) - Giới thiệu bài: Một tháng sau ngày tồn thắng : Điện Biên Phủ trên khơng”, trên đường phố Clê- be giữa thủ đơ Pa- ri tráng lệ, cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh đĩn chào một sự khơng quân Mĩ. kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam: Lễ kí - Lắng nghe. Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hịa bình ở Việt Nam. Trong giờ học lịch sử hơm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự kiện lịch sử quan trọng này.  Hoạt động 1: Cá nhân Vì sao Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri? Khung cảnh lễ kí Hiệp định Pa- ri. • Mục tiêu: Biết ngày 27 -1 -1973, Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam • Cách tiến hành: - Giáo viên nêu: + Tại sao Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri? - HS nêu: + Vì sao từ thế lật lọng khơng muốn kí Hiệp + … tại Pa- ri , thủ đơ nước Pháp vào định Pa- ri, nay Mĩ lại buộc phải kí Hiệp định ngày 27- 1- 1973. Pa- ri về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại + … vì Mĩ vấp phải những thất bại hịa bình ở Việt Nam? nặng nề ở 2 miềm Nam, Bắc( Mậu Thân 1968 – Điện Biên Phủ trên khơng 1972) . Âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược Việt Nam của chúng bị ta + Em hãy mơ tả sơ lược khung cảnh lễ kí đập tan nên Mĩ buộc phải kí Hiệp định Hiệp định Pa- ri? Pa- ri về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hịa bình ở Việt Nam. + … Ngµy 27- 1- 1973, t¹i Pa ri ®· diƠn
  3. ra lƠ ký HiƯp ®Þnh vỊ chÊm døt chiÕn tranh, lËp l¹i hoµ b×nh ë ViƯt Nam. Ngay tõ s¸ng sím ngµy 21- 7- 1973, cê ®á sao vµng nưa ®á nưa xanh gi÷a cã ng«i sao vµng ®ỵc treo ®Çy phè Clª- be. NhiỊu n¬i xuÊt hiƯn khÈu hiƯu “đng hé nh©n d©n ViƯt Nam”. Toµ nhµ trung t©m c¸c héi quèc tÕ ë phè Clª-be ®ỵc trang hoµng léng lÉy. §éi c¶nh vƯ quèc gia Ph¸p ®éi mị ®ång bãng lo¸ng, g¬m tuèt trÇn ®øng nghiªm. - GV yêu cầu HS nêu ý kiến trước lớp. T¹i phßng häp lín cđa toµ nhµ, díi - GVNX câu trả lời của HS, sau đĩ tổ chức ¸nh s¸ng cđa nh÷ng chïm ®Õn pha lª, tr- cho HS liên hệ với hồn cảnh kí kết Hiệp định íc sù chøng kiÕn cđa nhiỊu nhµ ngo¹i Giơ- ne- vơ. giao vµ phãng viªn quèc tÕ, ®¹i diƯn + Hồn cảnh của Mĩ năm 1973, giống gì của c¸c ph¸i ®oµn tham gia ®µm ph¸n ký hồn cảnh của Pháp năm 1954? vµo c¸c v¨n b¶n cđa hiƯp ®Þnh. * Giáo viên nhận xét, chốt: Giống như năm 1954, Việt Nam lại tiến đến mặt trận ngoại giao - HS nêu. với tư thế người chiến thắng trên chiến trường. Bước lại vết chân Pháp, Mĩ buộc phải kí Hiệp định với những điều khoản cĩ lợi cho dân tộc ta. Chúng ta cùng tìm hiểu về những nội dung chủ yếu của Hiệp định.  Hoạt động 2: Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định Pa- ri. • Mục tiêu: - Những điểm cơ bản của Hiệp định - Ý nghĩa của HiƯp ®Þnh Pa - ri ®¸nh dÊu những thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tạo bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, quân Mĩ và và quân các nước chư hầu phải rĩt qu©n khái níc ta. • Cách tiến hành: - Giáo viên cho học sinh đọc SGK đoạn
  4. “Ngày 27/ 1/ 1973 trên thế giới”. - Tổ chức cho học sinh thảo luận nội dung sau: + Nêu nội dung chủ yếu của Hiệp định Pa- ri? - Học sinh thảo luận – NX. + … HiƯp ®Þnh Pa ri quy ®Þnh: Mü buéc ph¶i t«n träng ®éc lËp, chđ quyỊn thèng nhÊt vµ toµn vĐn l·nh thỉ cđa ViƯt Nam; Ph¶i rĩt toµn bé qu©n Mü vµ qu©n ®ång minh ra khái ViƯt Nam + Nội dung Hiệp định Pa—ri cho ta thấy Mĩ Ph¶i chÊm døt dÝnh lÝu qu©n sù ë đã thừa nhận điều quan trọng gì? ViƯt Nam; Ph¶i cã tr¸ch nhiƯm trong viƯc hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh ë ViƯt Nam. + Hiệp định Pa- ri cĩ ý nghĩa thế nào với lịch - HS nêu. sử dân tộc ta? - 3 HS trình bày thảo luận trước lớp. NX- + … Hiệp định Pa-ri đã đánh dấu một giai đoạn mới của CMVN. Đế quốc Mĩ buộc phải thừa nhận sự thất bại trong chiến tranh Việt Nam. GV yêu cầu HS trình bày thảo luận trước + … HiƯp ®Þnh Pa - ri ®¸nh dÊu lớp. NX- Chốt lại: những thắng lợi to lớn của cuộc kháng Hiệp định Pa-ri đã đánh dấu một giai chiến chống Mỹ cứu nước đoạn mới của CMVN. Đế quốc Mĩ buộc Tạo bước ngoặt quan trọng trong phải thừa nhận sự thất bại trong chiến tranh cuộc đấu tranh cách mạng của nhân Việt Nam. dân ta, quân - Đánh dấu một thắng lợi lịch sử mang tính Mĩ và và quân các nước chư hầu phải chiến lược: Chúng ta đã “Đánh cho Mĩ cút, rút qu©n khái níc ta. đánh cho nguỵ nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành thống nhất đất nước. * HS khá, giỏi: Biết l í do Mĩ phải kí Hiệp định Pa- ri về chấm dứt chiến tranh , lập lại hịa bình ở Việt Nam; thất bại nặng nề ở 2 miềm Nam, Bắc trong năm 1972.
  5. - Giáo viên nhận xét + chốt: Hiệp định Pa-ri đã đánh dấu một giai đoạn mới của CMVN. Đế quốc Mĩ buộc phải thừa nhận sự thất bại trong chiến tranh Việt Nam. - Đánh dấu một thắng lợi lịch sử mang tính - HS khá giỏi thảo luận trả lời- Nhận chiến lược: Chúng ta đã “Đánh cho Mĩ cút, xét đánh cho nguỵ nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành thống nhất đất nước. 3.Củng cố dặn dò: ( 3’) - Hiệp định Pa-ri diễn ra vào thời gian nào? - Nội dung chính của Hiệp định. - Chuẩn bị bài 26/ 55 SGK. - Lắng nghe. - Nhận xét tiết học. Vài HS nêu Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=582

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2