intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Chia sẻ: Nguyễn Lâm Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

496
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

  1. BAI 21 : NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA I. Mục tiêu: - Biết hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội : tháng 12 năm 1955 với sự giúp đỡ của Liên Xô nhà máy được khởi công xây dựng và tháng 4 – 1958 thì hoàn thành. - Biết những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước: góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền Bắc, vũ khí cho bộ đội. - GDMT : Vai trò của thuỷ điện đối với sự phát triển kinh tế và đối với môi trường II. Đồ dùùng dạy học : + GV: Một số ảnh tư liệu về nhà máy cơ khí Hà Nội. + HS: SGK, học bài cũ, xem bài mới. III. Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN 1. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) - Cho 3 HS trả lời câu hỏi- NXPĐ - 3 HS trả lời- NX. + Phong trào “ Đồng khởi” ở Bến Tre nổ + … Mĩ – Diệm thi hành chính sách ra trong hồn cảnh nào? “ tố cộng”, “diệt cộng” đã gây ra những cuộc thảm sát đẫm máu cho nhân dân miền Nam trước tình hình đĩ, khơng thể chịu đựng mãi, khơng cịn con đường nào khác, nhân dân buộc phải vùng lên phá tan + Thuật lại sự kiện này 17-01-1960 tại ách kèm kẹp. huyện mỏ Cày, Bến Tre. + …Ngµy 17-1-1960, nh©n d©n huyƯn Má Cµy ®øng lªn khëi nghÜa, më ®Çu phong trµo ®ång khëi ë tØnh BÕn Tre. Víi vị khÝ th« s¬ nh gËy géc, gi¸o m¸c...nh©n d©n nhÊt lo¹t vïng dËy. TiÕng trèng, tiÕng mâ, tiÕng sĩng, tiÕng hß reo vang déi cđa hµng v¹n ngêi ®· lµm cho qu©n ®Þch khiÕp ®¶m. Nh©n d©n cïng c¸c chiÕn sÜ tù vƯ ph¸ ®ån giỈc, tiªu diƯt ¸c «n, ®Ëp tan bé m¸y cai trÞ cđa Mü – DiƯm ë c¸c Êp, x·. Cuộc khởi nghĩa ở Mõ Cày nhanh chĩng lan ra trong các huyện khác. Trong 1 tuần Bến Tre cĩ 22 xã được giải phĩng hồn tồn, 29 xã
  2. + Ý nghĩa lịch sử của phong trào? khác tiêu diệt ác ơn, vây đồn, giải phĩng nhiều ấp. + … là ngọn cờ tiên phong, mở ra thời kì - Nhận xét bài kiểm mới cho đấu tranh nhân dân miền Nam. 2. Bài mới: ( 30’) Khẳng định cuộc đấu tranh cách mạng ở - Giới thiệu bài: Cho HS quan sát tranh miền Nam khơng chỉ cĩ hình thức đấu tranh chụp lễ khánh thành Nhà máy cơ khí Hà chính trị mà cịn phải kết hợp với đấu tranh Nội. Đây là ảnh chụp lễ khánh thành Nhà vũ trang. máy cơ khí Hà Nội, nhà máy hiện đại đầu tiên ở nước ta. Vì sao Đảng và Chính phủ - 1 học sinh nêu nội dung tranh. ta quyết định xây dựng Nhà máy cơ khí Hà Nội? Thời gian khởi cơng, địa điểm xây dựng, thời gian khánh thành Nhà máy cơ khí Hà Nội? Sự ra đời của nhà máy cĩ ý nghĩa như thế nào? Nhà máy đĩng gĩp gì cho cơng cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trong bài học hơm nay các em sẽ biết điều đĩ.  Hoạt động 1: Làm việc cá nhân • Mục tiêu: Biết hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội : tháng 12 năm 1955 với sự giúp đỡ của Liên Xô nhà máy được khởi công xây dựng và tháng 4 – 1958 thì hoàn thành. • Cách tiến hành: - Giáo viên cho học sinh đọc đoạn “Sau chiến thắng lúc bấy giờ” SGK hỏi: - 1 HS đọc - Học sinh thảo luận nhĩm đơi nội dung câu + Sau Hiệp định Giơ- ne- vơ, Đảng, hỏi. Chính phủ xác định nhiệm vụ miền Bắc + … Miền Bắc bước vào thời kì xây dựng là gì? chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn cho + Tại sao Đảng , Chính phủ lại quyết định Cách mạng miền Nam. xây dựng một Nhà máy cơ khí hiện đại? + …Trang bị máy mĩc hiện đại cho miền Bắc, thay thế các cơng cụ thơ sơ, việc này giúp tăng năng suất và chất lượng lao động. Nhà máy này làm nồng cốt cho ngành cơng + Đĩ là nhà máy nào? nghiệp nước ta. - GV yêu cầu HS trình bày- NX + … đĩ là nhà máy Cơ khí Hà Nội. - 1 số nhóm trình bày, các nhóm khác bổ
  3. sung. - GV: Để xây dựng thành cơng Chủ nghĩa xã hội, để làm hậu phương lớn cho miền Nam, chúng ta cần cơng nghiệp hĩa nền sản xuất của nước nhà. Việc xây dựng các nhà máy hiện đại là điều tất yếu. Nhà máy cơ khí Hà Nội là nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.  Hoạt động 2: Nhĩm đơi • Mục tiêu: HS biết những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước: góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền Bắc, vũ khí cho bộ đội. • Cách tiến hành: - HS đọc và trả lời - GV cho HS đọc SGK và trả lời câu hỏi - HS làm việc theo nhĩm như hướng dẫn - GV chia HS thành các nhĩm nhỏ, phát của GV để hồn thành( 1 nhĩm làm vào phiếu học tập cho HS thảo luận, yêu cầu phiếu giấy khổ to) các em cùng đọc SGK, thảo luận và hồn thành phiếu. + ... Nhà máy Cơ khí Hà Nội: Thời gian xây + Nêu thời gian khởi công, địa điểm xây dựng: Từ tháng 12- 1955 đến tháng 4- 1958. dựng và thời gian khánh thành Nhà máy cơ địa điểm: Phía Tây nam thủ đơ Hà Nội. khí Hà Nộâi. Diện tích: hơn 10 vạn mét vuơng. Quy mơ: lớn nhất khu vực Đơng Nam Á thời bấy - Giáo viên nhận xét. giờ. Nước giúp đỡ xây dựng: liên Xơ. - Hãy nêu thành tích tiêu biểu của nhà + … Các sản phẩm: Máy phay, máy tiện, Máy cơ khí Hà Nội? máy khoan, … tiêu biểu là tên lửa A 12 - Những sản phẩm ra đời từ Nhà máy cơ + ... đĩng gĩp vào cơng cơng xây dựng vào khí HàNội có tác dụng như thế nào đối bảo vệ đất nước: Các sản phẩm của nhà với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ máy đã phục vụ cơng cuộc lao động xây quốc? dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền Nam(tên lửa A 12). Nhà máy Cơ khí Hà Nội luơn đạt được thành tích to lớn, gĩp phần - Nhà máy cơ khí HàNội đã nhận được quan trọng vào cơng cuộc xây và bảo vệ phần thưởng cao quý gì? Tổ quốc. + … Nhà nước tặng hai Huân chương Chiến cơng hạng 3. 1967, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí
  4. Nguyễn Hồng Thoan- thợ nguội. Hiện nay  Hoạt động 2 : Bài tập. Nhà máy Cơ khí đổi tên thành Cơng ty Cơ - Cho HS xem ảnh Bác Hồ 9 khí Hà Nội lần đến thăm Nhà máy. + Vì sao Bác Hồ nhiều lần đến thăm Nhà máy cơ khí Hà Nội? - Học sinh trả lời + Tại sao Người nhiều lần giới thiệu Nhà + … Nhà máy Cơ khí Hà Nội luơn đạt máy cơ khí HàNội với các nguyên thủ được thành tích to lớn, gĩp phần quan trọng quốc gia khác? vào cơng cuộc xây và bảo vệ Tổ quốc. - Giáo viên nhận xét – rút ra ghi nhớ. * GDMT : Vai trò của thuỷ điện đối với sự phát triển kinh tế và đối với môi -HS nêu trường 3. Củng cố – dặn dò: - Học sinh nêu ghi nhớ - Giáo viên nhận xét + Tuyên dương. - Chuẩn bị bài 22/ 47. - Học sinh nêu. Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2