intTypePromotion=1

Giáo án Tiếng Anh 9 unit 7: Saving energy

Chia sẻ: Đỗ Minh Vương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
669
lượt xem
65
download

Giáo án Tiếng Anh 9 unit 7: Saving energy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp những kiến thức về các nguồn năng lượng con người sử dụng trong cuộc sống, học cách tiết kiệm năng lượng qua những giáo án hay bài 7 Saving energy. Ngoài ra giáo án bài 8 Saving energy còn giúp bạn có thêm nhiều tư liệu trong quá trình chuẩn bị tiết học nhằm giúp học sinh hiểu và làm quen với thói quen tiết kiệm năng lượng cho gia đình cũng như cho đất nước. Ý thức được rằng năng lượng không phải là mãi mãi nên cần phải biết tiết kiệm. Chúc bạn có những tiết học tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Anh 9 unit 7: Saving energy

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9.

Period 43 /   Week 22

UNIT: 7                                 SAVING ENERGY           

Lesson 1         SECTION:       -  BEFORE YOU READ

                                                 -   LISTEN AND READ

I/Objectives:   By the end of the lesson, students will be able to use understand the dialogue and about the ways to save energy

-Vocabulary: - water bill: (n), reduce: (v), enormous: (adj), plumber: (adj), crack: (n) dripping faucet  (adj) turn off (v), turn on: (v) pip (n) suggest

            -  Grammar structure:  - Connectives: and, but, because, or, so , therefore, however.

            - Phrasal verbs: turn off, turn on, look for , look after…..

            - Stuctures for making suggestions.

III/Teaching methods and techniques:

  • Noughts and crosses, Gap fill, Predict dialogue, answer the question ,
  • Rub out and remember, lucky numbers, comprehension question

IV/Teaching aids: text-book, , picture cards, cassettes

V/Time:

VI/Procedures:

1 Check up

2 Warm up :    Chatting:

Have students look at the picture on page 57 (or show the picture on the board) and ask some questions so that they can understand the picture.

                  Is the TV on?

                  Who is watching TV?

                  Is the light still burning?

                  What happens to the faucets?

                  Should we turn the TV off?

                  Must we pay for water and electricity we use in our home ?

                  What should we do to save energy ?

                               

      3 NEW LESSON:      SECTION :-  Before you read  - Listen and Read 

   Instruction

          Content

 

Pre reading:

T- whole class:

Realia

Synonym

Picture .

Visual

 

 

 

 

 

 

 

Rub out the words one atime. Each time you rub out an English word but leave the Vietnamese translation.

 

 

 

 

Now, work in pairs and guess about the conservation between them.

 

 

 

Pair work

 

 

 

 

While – reading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pairs work

 

 

 

 

 

 

Group work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post – reading:

Group work:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homework:

 

I) Pre – teach vocabulary:

water bill: (n)  ['wɔ:tə'bil]  hóa đơn tiền nước

 reduce: (v)  [ri'dju:s] giảm, giảm bớt, hạ

enormous: (adj) [i'nɔ:məs] to lớn, khổng lồ

plumber: (adj)['plʌmə] thợ hàn chì, thợ ống nước

crack: (n)   [kræk] nứt nẻ, rạn nứt, vỡ, gãy

dripping faucet  (adj)  ['dripiη- 'fɔ:sit] vòi nhỏ  giọt, chảy nhỏ giọt

 turn off (v)    khóa , tắt

 turn on: (v)   bật, vặn

 pip (n)  [pip]:  ống  nước

 

Suggest  [sə'dʒest] đề nghị; đề xuất; gợi ý

turn-down  ['tə:ndaun] sự bác bỏ, không thừa nhận

Checking vocabulary:

            Rub out and remember

Get Ss to copy the words in their books

Ask Ss to repeat the words chorally.

Get Ss to come to the board and write the English words again.

Check and focus on the spelling.

II) True false statements prediction:

Set the scene:

Mr. Ha is talking to his neighbor, Mrs. Ha, and Mr. Ha look very worried.

Hang the poster of statements on the board and ask students to guess which the statements are true and which are false.

a) Mr. Ha is worried about his water bill.

b) Mrs. Mi gives Mr. Ha advice on how to save water .

c) Mrs. Ha has checked the pipes in her house and found no cracks.

e) Mr. Robinson suggests talking showers because they can save water.

III) Reading and checking prediction:

Ask students to read the dialogue on page 57 and check their predition.

Have Ss correct false staements.

St.

Guess

Answer

correction

a

 

T

P

b

 

T

P

c

 

F

Mr. Ha hasn’t checked the pipes in his house

d

 

F

A plumber is a person who repairs water pipes

e

 

T

P

IV) Comprehension:

Have Ss work in pairs to find out the answers of these questions.

a) Why is Mrs. Ha worried ?

b) How much money does Mr. Ha pay for her water bill?

c) What does Mrs.Mi advise Mrs.Ha To do?

d) How much water can be wasted a month by a dripping faucet?

Give feedback: Call on some Ss to answer the questions. Teacher checks and writes the answers on the board if necessary.

Ask students to work in open pairs (some pairs of students practice asking and answering before the class).

Have Ss work in closed pairs>

Answer keys:

a) Because his recent water bill is enormous.

b) he pays 200.000 dongs.

c) She advises Ha to get a plumber to check her water pipes and to reduce the amount of water by taking shower and turning off faucets after use.

d) A dripping faucet can waste 500 liters of water a month.

 Discussion:

Ask Ss to work in groups, discussing the topic: “What do you do to dave energy at home and at school?”.

  • Possible answer:

Saving energy at school and at home.

+  taking a shower instead of a bath.

+ turning off faucets after use.

+ making sure there are no cracks in the water pipes.

+ turning off lights before leaving room.

+  turning off TV, Radio when none watch or listen.

 

Writing 5 things you should do to save energy at home and at school

Prepare section : Speak.

Learn by heart vocabulary, and structures.

 

 

 

Trên đây là nội dung giáo án Tiếng Anh Unit 7 Lớp 9: Saving energy, để xem đầy đủ BST giáo án này mời quý thầy cô đăng nhập trang tailieu.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm tư liệu bài dạy mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án tham khảo cho bài học kế tiếp: Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2