intTypePromotion=3

Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 1

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
257
lượt xem
92
download

Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng phân công khi có báo động (Muster list): Con tàu là một phương tiện nổi trên mặt nước, hoạt động trong điều kiện nhiều rủi ro do chịu sự tác động của các yếu tố bên ngoài cũng như bên trong con tàu. Hoạt động của con tàu là liên tục từ khi nó được xuất xưởng, cho nên rủi ro cũng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào vì vậy để đảm bảo thực thi một cách có hiệu qủa các hành động khẩn cấp trên tàu như hoạt động cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, bỏ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 1

  1. B LAO NG THƯƠNG BINH XÃ H I TRƯ NG CAO NG NGH DUYÊN H I KHOA I U KHI N TÀU BI N AN TOÀN LAO NG HÀNG H I PH N II PH M THANH QUANG H I PHÒNG THÁNG 3/2011
  2. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Bài 1: an ninh, an toµn vµ qu¶n lý nh©n sù trªn tµu I. B¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng (Muster list): Con tµu lµ mét ph−¬ng tiÖn næi trªn mÆt n−íc, ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn nhiÒu rñi ro do chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi còng nh− bªn trong con tµu. Ho¹t ®éng cña con tµu lµ liªn tôc tõ khi nã ®−îc xuÊt x−ëng, cho nªn rñi ro còng cã thÓ xuÊt hiÖn bÊt kú lóc nµo v× vËy ®Ó ®¶m b¶o thùc thi mét c¸ch cã hiÖu qña c¸c hµnh ®éng khÈn cÊp trªn tµu nh− ho¹t ®éng cøu sinh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, bá tµu, chèng thñng....mçi thuyÒn viªn trªn tµu ph¶i n¾m ®−îc nhiÖm vô cña m×nh trong c¸c ho¹t ®éng ®ã. Tu©n thñ theo c«ng −íc quèc tÕ vÒ b¶o vÖ an toµn sinh m¹ng con ng−êi trªn biÓn (SOLAS) b¾t buéc trªn c¸c tµu ph¶i thiÕt lËp mét b¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô khi cã b¸o ®éng (Muster list), theo ®iÒu 8 vµ ®iÒu 37 trong ch−¬ng III, phÇn B cña c«ng −íc th× b¶ng ph©n c«ng ph¶i ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau: - NhiÖm vô cña mçi thuyÒn viªn vµ vÞ trÝ cña hä trong mçi lo¹i b¸o ®éng ph¶i ®−îc nªu lªn mét c¸ch râ rµng. - Ph¶i nªu cµng chi tiÕt cµng tèt hµnh ®éng cña thuyÒn viªn ®èi víi tõng lo¹i b¸o ®éng, c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô mµ hä ph¶i mang theo ®Ó thùc thi nhiÖm vô. - Quy ®Þnh râ rµng c¸c tÝn hiÖu cho mçi lo¹i b¸o ®éng, lo¹i thiÕt bÞ ®Ó ph¸t c¸c tÝn hiÖu ®ã, kÌm theo lµ c¸ch thøc ph¸t lÖnh cña thuyÒn tr−ëng trªn hÖ thèng loa c«ng céng. - Ng«n ng÷ sö dông cho b¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng lµ ng«n ng÷ th«ng dông mµ mäi ng−êi trªn tµu ®Òu cã thÓ hiÓu ®−îc. NÕu trªn tµu gåm thuyÒn viªn ®a quèc gia th× tiÕng Anh sÏ ®−îc dïng lµm ng«n ng÷ chÝnh. - §èi víi c¸c tµu chë kh¸ch th× cßn cÇn ph¶i nªu cô thÓ vÞ trÝ vµ tr¸ch nhiÖm cña hµnh kh¸ch ®èi v¬Ý mçi lo¹i b¸o ®éng. Ph©n c«ng thuyÒn viªn chÞu tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn hµnh kh¸ch ë mçi khu vùc cô thÓ. B¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng ®−îc thiÕt lËp bëi thuyÒn tr−ëng dùa trªn t×nh h×nh cô thÓ cu¶ tµu m×nh nh− sè l−îng thuyÒn viªn, lo¹i tµu, lo¹i hµng ho¸ th−êng chë....Khi cã bÊt kú sù thay ®æi nµo, ®Æc biÖt lµ vÒ nh©n sù th× b¶ng ph©n c«ng ph¶i ®−îc söa ®æi, cËp nhËt l¹i cho phï hîp, c«ng viÖc nµy b¾t buéc ph¶i hoµn tÊt tr−íc khi tµu rêi bÕn. B¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng ph¶i ®−îc d¸n ë c¸c khu vùc c«ng céng ®Ó mäi ng−êi ®Òu cã thÓ ®äc ®−îc dÔ dµng, bao gåm c¶ buång chØ huy, buång m¸y vµ khu vùc buång ë cña thuyÒn viªn. Ngoµi ra ë mçi buång ë cña thuyÒn viªn vµ hµnh kh¸ch cÇn trÝch lôc phÇn vÞ trÝ vµ nhiÖm vô cña thuyÒn viªn hay hµnh kh¸ch ®ã ®èi víi mçi lo¹i b¸o ®éng, ®Æc biÖt ®èi víi 2 lo¹i b¸o ®éng quan träng nhÊt lµ b¸o ®éng cøu ho¶ vµ b¸o ®éng bá tµu, ®ång thêi ghi râ c¸c tÝn hiÖu b¸o ®éng. §i kÌm víi víi b¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng lµ c¸c b¶ng h−íng dÉn vÒ c¸ch mÆc phao ¸o cøu sinh, danh s¸ch bè trÝ ng−êi lªn xuång cøu sinh trong tr−êng hîp bá tµu (Boarding list), s¬ ®å bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y, s¬ ®å bè trÝ xuång cøu sinh.... Sau ®©y l mét vÝ dô vÒ b¶ng Muster list cña t u: M/V CENTURY STAR Ph m Thanh Quang 2
  3. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department M/V. CENTURY STAR MUSTER LIST ABANDON SHIP STATION (interval – evrery month) Station Duties Rank Article to be carried Important documents, Two-way General command 01 Master radio telephone, Transceiver EPIRB, Position fixing device, Boat sub-command, 03 2/Off Binoculars, Two-way radio Recordings Telephone, Log-book Boat engine conductor 05 C/Eng Important documents, Transceiver Assist engine operation 08 3/Eng Eng. log-book, Torch lamps Life boat Closing bottom plug No. 1 Prepare for lowering boat 09 BSN Lowering tools, Torch lamps 14 O/S (B) Bring emergency tool, hammer Assist BSN. Check & release davit’s stoppers 22 TRN (A) Assist as direct Prepare long painter Fwd. Line throwing appliance, 11 A/B (B) Release long painter Fwd Radar transponder Prepare long painter Fwd 19 WPR Emergency tools Prepare long painter Aft 15 D/C Blanket, drinking water Prepare long painter Aft 20 C/cook First aid outfit, Provisions Station Duties Rank Articles to be carried Two-way radio telephone, Boat command 02 C/Off Transceiver, Important documents Sub-command, Binoculars, Charts, Clock, 04 3/Off Recordings Sextant, Transceiver Boat engine command 06 1/Eng Transceiver, Important documents. Torch lamps Boat engine operation 07 2/Eng Emergency tools Closing bottom plug Radar transponders, Prepare for lowering boat 10 A/B (A) Lowering tools, Torch lamps Life boat No. 2 18 Oil (B) Emergency tool, hammer Assist A/B (A).Check & release davit’s 23 TRN (B) stoppers Assist as direct 24 STUDENT Prepare long painter Fwd 12 A/B (C) Hand flags, Sea knife Release long painter Fwd Prepare long painter Aft 13 O/S (A) Emergency tools Prepare long painter Fwd 17 Oil (A) Blanket Prepare long painter Aft 16 FTR Emergency tools, drinking water Assist as direct 21 M/MN First aid outfit, Provisions Ordering signals: - - - - - - --- When a Boat Station is ordered, each person shall assemble at the specified muster station, suitably dressed in thick clothes and a lifejacket and carrying specified equipment. The boat command shall check the number of persons and the details of articles carried, then report to the Master. The master orders preparations be made for lowering the lifeboat etc. used, after he has ordered everybody to gather at the station or has confirmed everybody is present. The operation for abandoning the ship shall not be started until the Master orders “Abandon the Ship! Lower the boat!” Duties for a life raft shall be the same as for a lifeboat. The Chief Officer shall be responsible for checking and maintaining life-saving appliances. Second in Command : C/O II. Thùc tËp b¸o ®éng v c«ng t¸c gi¸o dôc an to n trªn t u. 1. Thùc tËp b¸o ®éng trªn t u. Ph m Thanh Quang 3
  4. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Theo ®iÒu 19 ch−¬ng III, phÇn B cña SOLAS quy ®Þnh viÖc lµm quen víi c¸c trang thiÕt bÞ cøu sinh, thiÕt bÞ ch÷a ch¸y, còng nh− viÖc n¾m ®−îc nhiÖm vô vµ vÞ trÝ cña m×nh trong c¸c tr−êng hîp b¸o ®éng lµ b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c thuyÒn viªn míi lªn tµu lµm viÖc. §Ó cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch hoµn h¶o c¸c nhiÖm vô nh− ®· ®−îc ph©n c«ng trong b¶ng MUSTER LIST, theo tõng kho¶ng thêi gian ®· ®−îc quy ®Þnh trong SOLAS còng nh− quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý tµu, thuyÒn tr−ëng ph¶i cho tiÕn hµnh c¸c ®ît thùc tËp b¸o ®éng trªn tµu. Trong mçi ®ît thùc tËp thuyÒn viªn ph¶i ®−îc huÊn luyÖn c¸ch thøc sö dông c¸c thiÕt bÞ cøu sinh hiÖn cã trªn tµu, kÓ c¶ c¸c thiÕt bÞ bÌ cøu n¹n vµ thuyÒn viªn còng ph¶i ®−îc h−íng dÉn c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y, viÖc thùc tËp nµy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh cµng sím cµng tèt vµ kh«ng ®−îc chËm qu¸ 2 tuÇn kÓ tõ khi thuyÒn viªn míi lªn tµu lµm viÖc. §Æc biÖt khi sè thuyÒn viªn míi thay thÕ lín h¬n 25% tæng sè thuyÒn viªn cña c¶ tµu th× thùc tËp huÊn luyÖn ch÷a ch¸y vµ bá tµu ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trong vßng 24 tiÕng sau khi tµu rêi bÕn. Trong ch−¬ng III cña SOLAS cã quy ®Þnh vÒ thêi gian thùc tËp ®èi víi mét sè lo¹i sù cè quan träng nh− cøu sinh, ch÷a ch¸y, chèng thñng, thùc tËp n©ng h¹ xuång cøu sinh, cßn l¹i ®èi víi c¸c lo¹i sù cè kh¸c th× th−êng lµ do c«ng ty qu¶n lý tµu vµ thuyÒn tr−ëng bè trÝ. Sau ®©y lµ quy ®Þnh vÒ kho¶ng thêi gian ®Ó tiÕn hµnh c¸c lo¹i b¸o ®éng trªn tµu cña hÇu hÕt c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn NhËt b¶n vµ thÕ giíi : Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh h ng th¸ng gåm: 1. B¸o ®éng bá tµu- Abandon ship station 2. B¸o ®éng ch÷a ch¸y - Fire fighting station 3. B¸o ®éng cøu thñng - Flooding station ng an ninh - ISPS drill or security exercise 4. Bao Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh Ýt nhÊt 3 th¸ng mét lÇn gåm: 1. H¹ xuång cøu sinh- Launch Lifeboat 2. Thùc tËp xuång cøu n¹n- Rescure boat. 3. Sù cè m¸y l¸i- Emergency Steering. Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh Ýt nhÊt 6 th¸ng mét lÇn gåm: 1. Sù cè « nhiÔm dÇu-Oil polution prevention station. 2. Sù cè va ch¹m tµu- Collision station 3. Sù cè m¾c c¹n- Grounding station 4. Sù cè mÊt ®iÖn - Failure of main electric power (Black out) 5. Sù cè m¸y chÝnh.- Main engine failure CÇn nhí r»ng lÞch thùc tËp b¸o ®éng ph¶i ®−îc thiÕt lËp cho mét thêi gian dµi, th−êng lµ cho c¶ mét n¨m. Trªn tµu sÏ c¨n cø vµo lÞch ®Ó tiÕn hµnh c¸c ®ît thùc tËp, tuy nhiªn trong tr−êng hîp ®Æc biÖt do ®iÒu kiÖn nµo ®ã kh«ng thÓ tiÕn hµnh thùc tËp theo ®óng lÞch tr×nh th× thuyÒn tr−ëng sÏ quyÕt ®Þnh thêi gian thùc tËp phï hîp. Ph m Thanh Quang 4
  5. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Néi dung cña mçi lo¹i thùc tËp ph¶i ®−îc thuyÒn viªn nghiªn cøu tr−íc vµ tiÕn hµnh mét c¸ch tù gi¸c, thÓ hiÖn nh− mét t×nh huèng sù cè cã thËt xÈy ra. ThuyÒn tr−ëng vµ c¸c sÜ quan phô tr¸ch an toµn cña c¸c bé phËn ph¶i kiÓm tra tõng thuyÒn viªn vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh ®· ®−îc ph©n c«ng trong b¶ng MUSTER LIST, kiÓm tra vÒ t×nh tr¹ng c¸c trang thiÕt bÞ an toµn c¸ nh©n vµ trang thiÕt bÞ an toµn sö dông trong ®ît thùc tËp, ®ång thêi cho tiÕn hµnh b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ ngay sau khi kÕt thóc b¸o ®éng nh»m duy tr× liªn tôc tÝnh s¾n sµng ®Ó sö dông vµ t×nh tr¹ng tèt cña cña chóng. Mäi ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh thùc tËp ph¶i ®−îc ghi chÐp vµo sæ nhËt ký tµu vµ c¸c biÓu mÉu b¸o c¸o kh¸c cña c«ng ty chñ tµu quy ®Þnh. H1.1 Thùc tËp cøu sinh trªn t u Trªn thùc tÕ cã kh¸ nhiÒu tæn thÊt vµ tai n¹n xÈy ra trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thùc tËp b¸o ®éng. Tr−íc hÕt lµ tai n¹n cho con ng−êi, do b¶n th©n thuyÒn viªn (vµ/hoÆc hµnh kh¸ch nÕu cã) cßn lóng tóng, ch−a n¾m ch¾c quy tr×nh thùc tËp, c¸ch thøc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ. Thø hai lµ tæn thÊt cho trang thiÕt bÞ, do thuyÒn viªn thiÕu cÈn thËn, thiÕu kiÕn thøc sö dông hoÆc do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt t¸c ®éng. Do vËy ®Ó b¶o ®¶m tuyÖt ®èi an toµn trong qu¸ tr×nh thùc tËp sÜ quan an toµn ph¶i kiÓm tra, h−íng dÉn kü cµng cho tõng c¸ nh©n thuyÒn viªn, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thuyÒn viªn míi vµ hµnh kh¸ch. Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn tiÖn cã thÓ dêi thêi gian thùc tËp vµo mét thêi ®iÓm thÝch hîp vµ an toµn h¬n. * Tín hi u báo ng trên t u: Ph m Thanh Quang 5
  6. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department - Tín hi u báo ng ph i ư c thông báo b ng chuông i n và h th ng truy n thanh trên t u. H i chuông ng n là h i chuông i n kéo dài t 1 n 2 giây. h i chuông dài là h i chuông i n kéo dài t 4 n 6 giây. gi a hai h i chuông cách nhau 2 n 4 giây. - Tín hi u báo ng b ng chuông i n ư c quy nh như sau: + Báo ng c u h a g m m t h i chuông liên t c kéo ài 15 n 20 giây, l p i l p l i nhi u l n (- - - -). + Báo ng c u ngư i rơi xu ng bi n g m ba h i chuông dài, l p i l p l i 3 n 4 l n (- - - - - - - - -). + Báo ng c u th ng g m 5 h i chuông dài, l p i l p l i 2 n 3 l n (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -). + Báo ng b t u g m 6 h i chuông ng n và 1 h i chuông dài, l p i l p l i nhi u l n (...... - ……- ……-). + L nh báo yên b ng 1 h i chuông liên t c kéo dài 15 n 20 giây (-). - Sau tín hi u chuông ph i kèm theo thông báo b ng l i. Trư ng h p báo ng c u h a, c u th ng thì ph i thông báo rõ v trí nơi x y ra s c . N u h th ng chuông i n, h th ng truy n thanh c a t u b h ng ho c không có thì có th dùng b t kỳ m t thi t b nào ó phát ra âm thanh tương t báo cáo thuy n viên và hành khách bi t. 2. An ninh v qu¶n lý nh©n sù trªn t u. Trong thêi gian hµnh tr×nh còng nh− khi n»m trong c¶ng ®Ó ®¶m b¶o an ninh cho tµu thuyÒn viªn cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau ®©y. a. C«ng t¸c canh phßng. • Kh«ng cho phÐp bÊt kú ai lªn tµu khi kh«ng ®−îc phÐp cña thuyÒn tr−ëng hoÆc kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, bÊt kÓ lµ khi tµu ®ang hµnh tr×nh hay ®ang n»m trong c¶ng. • Ph¶i l−u ý theo dâi di biÕn ®éng cña c¸c thuyÒn nhá vµ thuyÒn ®¸nh c¸ l©n cËn ®Ó kh«ng cho phÐp bÊt kú mét tµu thuyÒn kh¶ nghi nµo tiÕp cËn tµu m×nh, bÊt kÓ lµ khi tµu ®ang hµnh tr×nh hay ®ang n»m trong c¶ng. • Khi ®ang n»m trong c¶ng, c¸c buång trèng, c¸c kho vµ c¸c khu vùc më ph¶i ®−îc ®ãng l¹i vµ nÕu cã thÓ th× kho¸ l¹i, trõ c¸c kho cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng lµm hµng vµ c¸c khu vùc cÇn thiÕt kh¸c. Tuy nhiªn cÇn l−u ý lµ c¸c kho thiÕt bÞ cøu sinh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ thiÕt bÞ an toµn... cÇn dïng cho tr−êng hîp khÈn cÊp th× kh«ng ®−îc kho¸. • Khi n»m trong c¶ng, ChØ ®Ó mét cÇu thang lªn xuèng tµu ®Ó dÔ dµng kiÓm so¸t ng−êi lªn xuèng. Ban ®ªm khu vùc cÇu thang vµ vïng xung quanh ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ, võa ®¶m b¶o an toµn võa dÔ dµng kiÓm so¸t. • Khi tµu n»m ë vïng neo, c¸c biÖn ph¸p sau ®©y ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Ó phßng chèng nh÷ng kÎ ®¸ng ngê ®ét nhËp lªn tµu: - CÇu thang m¹n ph¶i ®−îc kÐo cao h¼n lªn khi kh«ng sö dông. - Kh«ng ®Ó c¸c d©y dî ch×a ra ngoµi m¹n, kÓ c¶ c¸c èng rång ch÷a ch¸y. Më van n−íc röa neo ®Ó n−íc ch¶y liªn tôc qua lç nèng neo. b. Kh¸ch lªn t u. Ph m Thanh Quang 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản