intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH BÁNH TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM - CHƯƠNG XI CÁC MÓN THẠCH VIỆT NAM

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
112
lượt xem
38
download

GIÁO TRÌNH BÁNH TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM - CHƯƠNG XI CÁC MÓN THẠCH VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đậu xanh ngâm nở đãi vỏ nấu chín xay nhuyễn . Cho 100 gr đường cát vào trộn chung với đậu , bắc lên bếp sên với lửa nhỏ .Đến khi đường tới ( trộn thấy đậu không còn dính chảo là được . Đem ra khỏi bếp để nguội , cho vani vào trộn đều . Chia làm 40 phần , vo tròn , ép hơi dẹp .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH BÁNH TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM - CHƯƠNG XI CÁC MÓN THẠCH VIỆT NAM

 1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoï c : Baùnh Vieät Nam GV:GVC-Th.s Traàn Thò Bích Vaân CHÖÔNG XI CAÙC MOÙN THAÏCH VIEÄT NAM 2- Thaï ch trang trí noåi 1-Thaï ch trang trí chìm h Min Chi Ho TP. uat y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C 3- Thaïch sôn thuûy 4- Thaï ch cheø 6-Thaï ch toå yeán 5- Thaïch phu theâ 67 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoï c : Baùnh Vieät Nam GV:GVC-Th.s Traàn Thò Bích Vaân 7- Xoâ i gaø 8- Xoâ i ñaäu xanh h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C 68 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 1-THAÏCH PHU THEÂ Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 3 giôø Thaønh phaåm : 40 phaàn I-NGUYEÂN LIEÄU : - 25 gr thaïch boät VN - 1 traùi döøa töôi (vöøa cöùng caïy) - 100 gr ñaäu xanh caø - 500 gr ñöôøng caùt traéng - 2 muoãng nöôùc hoa böôûi - 1/4 muoãng vani boät - 200 gr laù döùa h Min - 40 cheùn nhöïa 4 cm Chi P. Ho II-CAÙCH LAØM : uat T y th 1. Nhaân ñaäu xanh : am K n . Cho 100 gr ñöôøng caùt vaøo troän ph - Ñaäu xanh ngaâm nôû ñaõi voû naáu chínuxay nhuyeã DH S nhoû .Ñeán khi ñöôøng tôùi ( troän thaáy ñaäu khoâng seân g chung vôùi ñaäu , baéc leân beáp ruonvôùi löûa t © T ra khoûi beáp ñeå nguoäi , cho vani vaøo troän ñeàu . Chia laøm coøn dính chaûo laø ñöôïigh Ñem c. yr Copeùp hôi deïp . 40 phaàn , vo troøn , 2. Laù döùa : xay nhuyeã n vaét laáy 1/2 cheùn nöôùc laù döùa. 3. Xaét döøa : - Döøa töôi choï n döøa vöøa cöùng caïy , baøo saïch voû naâu , xaét laùt moõng 2 ly , roài xaét sôïi nhuyeãn nhö coïn g buùn taøu daøi 3 cm , röûa nöôùc laõ, ñeå raùo . - Baéc noài nöôùc laõ ñun soâi , cho döøa vaøo troän , ñoå ra roå ñeå raùo nöôùc . 4. Naáu thaïch : - 25 gr thaïch + 2 lít nöôùc laõ , naáu tan thaïch , cho 400 gr ñöôøng vaøo . Naáu tan ñöôøng , cho döøa vaøo thaïch , taét löûa cho nöôùc hoa böôûi vaøo . Muùc thaïch ñoå vaøo ñaày khuoân, cho moät vieân nhaân ñaäu xanh vaøo giöõa khuoâ n. Thaïch phu theâ vöøa ñaëc cho vaøo tuû laïnh . III-YEÂU CAÀ U THAØNH PHAÅM : - Thaïch trong , gioøn , vò ngoït vöøa aên, thôm muøi laù döùa. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 2-THAÏCH HÌNH THUÙ Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 2 giôø Thaønh phaåm : 50 phaàn NGUYEÂN LIEÄU : I.  30 gr thaïch boät VN (25 thaïc h boät TL)  500 gr ñöôøng caùt traéng  ½ hoäp söõa ñaëc  200 gr döøa khoâ  2 muoãng nöôùc hoa böôûi (2 oáng vani)  3 chai maøu : hoàng, xanh bieån, vaøng  50 khuoâ n giaáy soá 8 h Min  2 muoãng giaám Chi P. Ho  20 gr cacao boät uat T y th am K u ph DH S II. CAÙ CH LAØM : g ruon t©T 1. Maã u thuù : h - 15 gr thaïcopyritgVN + 1 lít nöôùc laû + 1 muoãng giaám cho vaøo soong ñun soâi ñoä 10 C h boä phuùt cho thaïch tan heát ( thöû hoaø 2 muoã ng thaïc h vôùi 1 muoãn g söõa, neáu thaïch traéng ñuïc ñeàu khoâng bò noåi haït trong laø thaïch ñaõ tan ). - Cho 200 gr ñöôøng vaøo thaïc h ñun soâi cho tan ñöôøng. Pha maøu : duøng 3 diaõ nhoâm ñöôøng kính 20 cm.  Tím caø : 5 gioït hoàng + 1 gioït xanh bieån + 1 muoãng söõa + thaïch , daøy ñoä 0,5 cm, quaäy ñeàu maøu.  Caân : 1 muoãng cacao + 1 muoãng nöôùc laû quaäy tan cacao, cho theâm 1 muoãng söõa + thaïch daøy 0,5 cm quaäy ñeàu.  Xanh laù : 3 gioït vaøng + 2 gioït xanh bieån + 1 muoãng söõa + thaïch, quaäy ñeàu maøu vôùi thaïc h. Sau khi thaïc h taïo maãu hình ñaõ ñaëc cöùng , duøng khuoân hình thuù hoaëc hình hoa , aán - rôøi ra töøng maãu. Phaàn thaïch vuïn coøn laïi cho vaøo moät soong nhoû. 1. Neàn : - Döøa khoâ vaét laáy 1 cheùn nöôùc coát. 15 gr thaïch boät + 1 lít nöôùc laû + 1 muoãng giaám ñun tan thaïch , cho vaøo 300 gr ñöôøng ñun tan ñöôøng, cho vani vaøo . - Thaïch vuïn baéc leân beáp ñun tan, cho heát löôï ng cacao coøn laïi quaäy ñeàu. Khuoân giaáy soá 8 xeáp vaøo khuoân nhoâm troøn ñöôøng kính 4 cm. - M uùc ñoå vaøo töøng khuoân 1 lôùp thaïc h cacao 1 cm, sau ñoù laø lôùp thaïc h traéng ñuïc ( goàm thaïc h söõa + nöôùc coát döøa ). Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân Chôø lôùp thaïc h traéng ñuïc naày vöøa hôi ñaëc , xeáp vaøo moãi khuoân moät maãu hình. - Phaàn thaïch traéng trong coø n laïi ñaët treân beáp cho hôi noùng, muùc cheá vaøo töøng khuoân vöøa ñaày khuoâ n giaáy. Ñeå thaïch vaøo tuû laïnh hoaëc cho nöôùc ñaù leân treâ n thaïch seõ ñaêc vaø dai hôn. - h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 3-THAÏCH SÔN THUÛY Nguyeâ n taéùc : naáu Thôøi gian : 3 giôø Thaønh phaåm : 1 oå hình chöõ nhaät 25 x 32 cm I-NGUYEÂN LIEÄU :  50 gr thaïch  200 gr ñöôøng  1 lít nöôùc  1 oáng vani  Söõa - maøu II-DUÏNG CUÏ : 2 khuoân loø ng maùng traùi tim h Min III-CAÙCH LAØM : Chi P. Ho 1-Naá u thaï ch : uatt.TBaéc leân beáp naáu tan thaïc h , - Ngaâm 15 gr thaïc h trong 1 lít nöôùc laõ khoaûng y thK 30 phuù amthaïch trong. Sau ñoù cho vani vaøo ñeå löûa boä h cho 200 gr ñöôøng vaøo naáu tan ñöôøng , vôùt Su tpcho DH g ruon nhoû. t©T h yrig 2- Pha maø u : Cop ch laøm 4 phaàn : - Chia ñeàu thaï  ¼ thaïch pha maøu laøm hoa (maøu tuøy theo daïng caét raùp)  2/4 thaïch pha söõa cho coù maøu traéng  ¼ thaïch coøn laïi pha maøu xanh laù Chuù yù : caùc cheùn thaïch coù pha maøu, khoâng cho theâm söõa. 3- Taï o hình : - Laøm laù : ñoå moät lôùp moõng (thaät moõng caøng toát) thaïch maøu xanh laù döùa vaøo khuoân loøng maùng, thaáy vöøa nguoäi thì ñoå tieáp 1 lôùp moõn g maøu traéng , cöù nhö vaäy ñoå ñeán khi caùc lôùp thaïch ñaày khuoân. - Laøm caùnh hoa : Ñoå moät lôùp moõng maøu vaøng cam , sau ñoù ñoå tieáp moät lôùp moõng maøu traéng vaø cöù tieáp tuïc nhö vaäy ñoå cho ñaày khuoâ n. 4- Trang trí : - Thaïch laáytöø loøng maùng , chuùng ta coù theå caét raùp thaønh nhieàu daïng khaùc nhau. 5- Yeâu caà u cuû a thaïch vaân thuû y : - Thaïch ñoå phaûi doøn cöùng. - Caét ra khoâng bò taùch lôùp. - Caùc lôùp phaûi thaät moûng. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 4-THAÏCH TRAÙI CAÂY Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 2 giôø Thaønh phaåm : 10 phaàn I-NGUYEÂN LIEÄU : - 50 gr thaïch boät - 800 gr ñöôøng caùt traéng - 100 gr mít ( thôm hoaëc chanh daây ) - 100 gr maõng caàu xieâm ( hoaëc döøa naïo ) - 100 gr laù döùa - 100 gr daâu taây - 100 gr cuû deàn - 5 muoãng söõa ñaëc h Min - 2 muoãng giaám nuoâi Chi P. Ho - 1 chai si roâ baïc haø hoaëc daâu uat T y th II-CAÙCH LAØM : am K u ph 1. Naáu thaïch : DH S ng giaám naáu soâi tan thaïc h cho 800 gr ñöôøng - 50 gr thaïch + 3 lít nöôùcruong 2 muoã laõ + t©T h yrig vaøo. Cop u xay nhuyeãn moãi thöù ñeå rieân g . - Mít + maõng caà - Laù döùa xay nhuyeãn cheá nöôùc vaøo loïc laáy nöôùc laù döùa , boû xaùc laù . - Cuû deàn caét laùt moûng , cho vaøo 1 cheùn nöôùc laõ naáu cuû deà n chín nhöø loïc laáy nöôùc cuû deàn , boû xaùc cuû deàn . - Daâu taây xay nhuyeã n. 2. Pha maøu : - Thaïc h ñun noù ng chia thaïc h laøm 4 phaàn pha 4 maøu : Ñoû ( cuû deà n , daâu taây) ; xanh laù ( laù döùa ) ; vaøng ( mít hoaëc döùa ) ; traéng ( söõa + maõng caàu xieâm ) . - Ñoå thaïch ra moãi toâ moät maøu , chôø thaïch ñaëc caét haït löïu vuoâng 1 cm . - Troän laãn caùc maøu thaïch vôùi nhau , muùc ra ly champange cheá theâm siroâ , ñaù baøo vaø trang trí theâm 1 traùi daâu Ñaø Laït hoaëc 1 laùt cam . Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 5-THAÏCH HOA HOÀNG Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 3 giôø Thaønh phaåm : 1 khuoâ n tim 25 cm I-NGUYEÂN LIEÄU : - 50 gr thaïch boät VN - 700 gr ñöôøng caùt traéng - 1/2 hoäp söõa ñaëc - 10 gr cacao hoaëc 1 ly nhoû caøpheâ ñaäm ñaëc . - 2 m uoãng nöôùc hoa böôûi - 3 c hai maøu : hoàng + vaøng + xanh bieån HOA HOÀ NG : h Min - 150 gr boät gaïo Chi P. Ho - 150 gr ñöôøng caùt traéng uat T y th - 1 c heùn nöôùc laõ am K u ph - 1 c heùn nöôùc thaïch DH S g ruon - Vani t©T h yrig Cop II-CAÙCH LAØM : 1. Naáu thaïch : - 50 gr thaïch + 3 lít röôûi nöôùc laõ , baéc leân beá p , naáu tan , cho ñöôøng vaøo naáu tan ñöôøng, nhaéc xuoáng . 2. Naën hoa hoàng baèng boät gaïo : - 150 gr boät gaïo + 150 gr ñöôøng + 1 cheùn nöôùc laõ+ 1 cheùn nöôùc thaïch, quaäy tan , duøng raây löôïc laïi . - Cho hoãn hôïp naøy vaøo noài , baéc leân beáp khuaáy vôùi löûa nhoû , khoâng ñeå bò oác traâu , khuaáy ñeán khi boät chín trong , muùc ra cheùn , pha maøu , cho vaøo bao nylon naën kem , gaén ñuoâi naén kem bô : naën hoa hoàn g vaø laù . - M uùc 4 cheùn thaïch pha vôùi 10 gr cacao vaø söõa quaäy tan, löôïc laïi cheá vaøo khuoân . - Muùc 4 cheùn thaïch pha vôùi löôïng söõa coøn laïi . Sau ñoù chôø lôùp thaïc h cacao vöøa hôi ñaëc , cheá tieáp thaïc h söõa leân treân , chôø lôùp thaïch söõa vöøa ñaëc , xeáp hoa hoàng vaøo, theo daïng trang trí baùnh kem . Sau ñoù cheá thaïch traéng trong ( ñun noùn g ) vaøo ngaäp hoa hoàng . Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 6-THAÏCH TRANG TRÍ DAÏNG CHÌM Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 3 giôø Thaønh phaåm : 1 khuoâ n CN 25 x 32 cm I-NGUYEÂ N LIEÄU : - 50 gr thaïch boät VN - 800 gr ñöôøng caùt traéng - 1 hoäp söõa ñaëc - 20 gr cacao ñaéng - 3 chai maøu : hoàng + xanh bieån + vaøng II-CAÙCH LAØM : h Min 1. Naáu thaïch : Chi gr ñöôøng vaøo naáu Ho - 50 gr thaïch + 3 lít nöôùc laõ , baéc leân beáp naáu tan thaïchP,. cho 600 uat T y th tieáp cho tan ñöôøng , ñeå löûa nhoû . am K ph H Su 2. Pha maøu : Dthaïch tuøy theo maãu hình , ñeå nguoäi . - Cheá söõa ra dóa nhoâm , pha ong u ru maø t©T 3. Caét raùp maãu hình h ig : opyr Cnhaät 25 x 32 cm, ñaët treân moät caùi maâm , xung quanh öôùp ñaù cho khuoân - Khuoâ n chöõ laïnh. Xeáp maãu hình ñaõ caét vaøo khuoân . 4. Hoaøn taát : - Thaïch coøn laïi trong noài , cheá theâm vaøo 1 lít nöôùc laõ + 200 gr ñöôøn g naáu soâi laïi . Muùc 1/3 löôïng thaïch vöøa naáu cheá vaøo khuoân . - Pha söõa vaøo löôï ng thaïc h coøn laïi , cheá tieáp 1/2 löôïn g thaïch coù pha söõa vaøo khuoân . Thaïch vuïn khi caét maãu hình cho vaøo noài baéc leân beáp naáu tan , cho cacao ñaéng + 1/2 löôïng thaïch coøn laïi vaøo chung . - Cheá thaïc h cacao vaøo khuoân laøm lôùp thöù ba . Chôø thaïc h nguoäi uùp ngöôïc khuoân ra maâm . Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 7-THAÏCH TRANG TRÍ DAÏNG NOÅI Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 4 giôø Thaønh phaåm : 1 oå hình traùi tim 2 taàng 25 vaø 15 cm I-NGUYEÂN LIEÄU : - 50 gr thaïch boät VN - 800 gr ñöôøng - 4 lít nöôùc laõ - 1 hoäp söõa ñaëc - 100 cc caø pheâ ñaëc - Maøu : xanh laù , hoàng II-DUÏNG CUÏ : h Min - Boä khuoâ n laøm hoa hoàng Chi P. Ho - 2 khuoân hình traùi tim 25 cm - 12 cm uat T y th - 1 khay nhöïa troøn 30 cm am K u ph III-CAÙCH LAØM : DH S g ruon 1. Naáu thaïch : t © T lít nöôùc laõ khoaûng 30 phuùt , baéc thaïch leân beáp naáu tan - 20 gr thaïch ngaâm h i 1,5 g vôù pyri Covaøo , hôùt boït kyõ ñeå löûa thaät nhoû , cho noài thaïch luoân noùng . cho 300 gr ñöôøn g 2. Pha maøu : - Caùnh hoa hoàng lôùn : Muùc thaïch ra cheùn , cho söõa vaø maøu hoàng nhaït , quaäy ñeàu ñoå ra dóa 1 lôùp moõng 2 mm ñeå nguoäi . Caét 60 caùnh ( 1 hoa hoàng xeáp 5 caùnh ) - Caùnh hoa hoàn g trung : Muùc thaïch ra cheùn cho söõa vaø maøu hoàng nhaït vaøo quaäy ñeàu moät lôùp moõn g 2 mm ñeå nguoäi . Duøn g khuoân hoa hoàng caét 36 caùnh ( moãi hoa 3 caùnh x 12 hoa ) . - Nhuïy hoa : Muùc thaïch ra cheùn cho söõa vaø maøu hoàng ñaäm vaøo quaäy ñeàu , ñoå ra dóa 1 lôùp moõng 1 mm ñeå nguoäi . Caét daøi 6 cm , ngang 2 cm . - Hoa daïi : Muùc thaïch ra cheùn cho söõa vaø maøu tím vaøo , quaäy ñeàu ñoå ra dóa, moät lôùp moûng 1 mm ñeå nguoäi . Duøng khuoân hoa daïi aán 50 caùnh hoa ( moãi hoa 5 caùnh ) . - Laù : Muùc thaïch ra cheùn cho söõa vaø maøu xanh laù caây vaøo , quaäy ñeàu ñoå vaøo khuoân laù khi nguoäi laáy ra . 3. Taïo hình hoa hoàng : - Nhuïy hoa : duøng ñuõa cuoán troøn mieáng thaïch daøi 6 cm ,xeáp vaøo cheùn nhoû, duøng thaïch trong laøm keo, cheá thaïch keo vaøo cho nhuï y hoa dính laïi ( ly 1 ) - Xeáp 3 caùnh hoàng ñaäm roài nhuïy hoa vaøo trong ly 2 , cheá thaïc h keo vaøo cho nhuïy hoa dính vôí 3 caùnh hoa hoàng trung . - Xeáp 5 caùnh hoa lôùn vaøo cheùn nhöïa lôùn ( ly 3 ) , cheá thaïch keo vaøo , chôø ñaëc, xeáp tieáp 3 caùnh hoàng trung vaø nhuï y hoa phía treân, cheá thaïch keo vaøo. - Hoa daïi : xeáp 5 caùnh hoa maøu tím vaøo ly 4 , duø ng thaïch laøm keo keát dính laïi . Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 4. Ñoå neàn ( oå thaïch troøn ) : - Naáu 25 gr thaïch boät + 2 lít nöôùc laõ naáu soâi + 400 gr ñöôøng naáu cho tan ñöôøng . Khi soâi , nhôù vôùt boït cho thaïch trong . Nhaéc xuoáng cho caø pheâ ñaõ pha saün vaøo quaäy ñeàu . - Ñoå thaïc h vaøo 2 khuoâ n hình traùi tim ñeå nguoäi . Laáy thaïch ra khoûi khuoân cho vaøo khay nhöïa, ñaët choàng leâ n nhau theo hình traùi tim . 5. Trang trí : - Xeáp taát caû hoa hoàng leân oå thaïc h, duøng taêm tre giöõ laïi , sau ñoù duøng thaïc h keo cheá phía döôùi moãi hoa cho dính vaøo oå thaïch, ruùt taêm ra . h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 12. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 8- THAÏCH NHAÕN NHUÏC Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 2 giôø Thaønh phaåm : 10 phaàn I-NGUYEÂN LIEÄU : - 25 gr thaïch boät Vieät Nam - 200 gr nhaõn nhuïc ( nhaõn saáy) - 1 muoãng suùp nöôùc hoa böôûi ( 1 xaâu hoa laøi ) - Nöôùc ñaù ñaäp nhuyeãn II-CAÙCH LAØM : h Min - 25 gr thaïch boät + 2 lít nöôùc laõ, naáu tan thaïch , cheá ra toâ lôùn ñeå nguoäi , chôø thaïch Chi P. Ho ñaëc , duøng baøo ñu ñuû, baøo thaïch thaønh sôïi . - 300 gr ñöôøng caùt traéng + 1/2 cheùn nöôùc laõ naáu tan at Tng . uñöôø y th - Nhaõn nhuïc cho vaøo toâ cheá nöôùc ñöôøng amoK u ph vaø cho nhaõn nhuïc nôû ra , nhaõn nguoäi bôùt DH S uong cheá nöôùc hoa böôûi vaøo . - Muùc thaïch ra cheùn ,tchor n + nöôùc ñaù leân treân . © T nhaõ h yrig Cop Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 9-THAÏCH MAËN Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 2 giôø Thaønh phaåm : 30 phaàn I-NGUYEÂN LIEÄU : - 50 gr chaû luïa - 50 gr jambon - 200 gr xöông heo - 100 gr caø roát caét haït löïu - 100 gr ñaäu pois luoäc chín - 10 gr thaïch - 1 lít nöôùc laõ h Min - 2 muoãng boät neâm Aji ngon Chi P. Ho II-DUÏNG CUÏ : uat T y th - 30 Khuoân baùn h tarte am K h Su p III-CAÙCH LAØM : DH vaøo naáu laáy nöôùc duøng . Khi coø n khoaûng 600 cc - Xöông heo + 800 cc nöôùc ongcho u laõ © Tr t g raây loïc laò . h yr g thì neâm gia vò vöøa aên iduøn Cop . - Caø roát luoäc chín - Cho thaïch vaøo noài naáu chung vôùi nöôùc duøng. - Chaû luïa , jambon caét haït löïu, troän chung caø roát , ñaäu pois , cho vaøo khuoân baùnh tarte . Sau ñoù ñoå thaïch vaøo ñeå nguoäi laáy ra . - Moùn naøy coù theå duø ng vôùi baùnh mì sandwich hoaëc trình baøy chung vôùi caùc moùn thòt nguoäi . Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 10- THAÏCH HAÏT LÖÏU Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 2 giôø Thaønh phaåm : 20 phaàn NGUYEÂN LIEÄU : I. 6. 150 gr thaïch boät 7. 300 gr ñöôøng caùt traéng 8. 300 gr döøa khoâ 9. 200 gr boät naêng 10. 1 c hai maøu ñoû 11. Nöôùc hoa böôûi hoaëc daàu muoái h Min II. CAÙCH LAØM : Chi P. Ho 1. Haït löïu : uat T t naêng cho boät hôi seàn seät ( y th 12. 1 c heùn nöôùc laõ + vaøi gioït maøu ñoû quaäy tan , cheá vaøo boä am K ) . khoâng cho nöôùc nhieà u quaù boät loaõSu ph laâu khoâ ng seõ DHg cotton , cheá moät lôùp boät naêng vaøo raây moõng ñoä 13. Duøng raây boät löôïc vaûi moõongbaèn ng Tru t ©boät ruùt vaøo vaûi cotton , boät naêng raùo maët , ñem boät ra maâm 3 li , ñôïi nöôùc righ trong y Cotpthaønh töøng haït löïu 3 li vuoâng . duøng dao xaé 14. Baéc song nöôùc laõ ñun soâi , raûi boät naêng vaøo luoäc ñeán khi boät chín trong chæ coøn ñuïc moät ít ôû giöõa gioán g nhö haït cuûa traùi löïu , vôùt boät ra thau nöôùc laõ , sau ñoù ñoå ra roå cho raùo nöôùc . 2. Thaïch : 15. 15 gr thaïc h + 1 lít nöôùc laõ , naáu tan thaïc h ñoå vaøo khuoân . Thaïch nguoäi ,duøng mieáng chaân rau cuû xaét thaïch töøng mieáng daøi 4->5 cm vuoân g 7 li . 3. Döøa khoâ : 16. Cheá nöôùc ñun soâi vaøo vaét laáy 2 cheùn nöôùc coát . 4. Naáu nöôùc ñöôøng : 17. 300 gr ñöôøng + 150 gr haït löïu leân treân cheá nöôùc ñöôøng + nöôùc coát döøa + nöôùc hoa böôûi vaø ñaù ñaäp khoâ . Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 11-THAÏCH TRAÙI CAÂY ÑAÄU XANH Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 6 giôø Thaønh phaåm : 30 traùi caây ñuû loaïi I-NGUYEÂN LIEÄU : - 500 gr ñaäu xanh caø - 500 gr ñöôøng caùt traéng - 15 gr thaïch boät - 50 gr boät baùnh deõo - Maøu : xanh laù , ñoû , vaøng naâu - 1 boù ñuõa tre ( 40 chieác ) - 50 khuoâ n giaáy soá 5 hoaëc 10 h Min - Vani Chi P. Ho uat T y th II-CAÙCH LAØM : K ham Su p 1. Seân ñaäu xanh : H - Ñaäu xanh ngaâm nôû ñaõi voû ong D xay nhuyeãn . ru naáu chín T - Cho 500 gr ñöôørig ht © ñaäu , baéc leân beáp seân vôùi löûa nhoû ñeán khi ñaäu raùo , sôø thöû yg n vaøo p ñaäu khoâng dínhCo nhaéc xuoán g . Troän baùnh deõ o vaø vani. tay 2.Taïo hình : - Ñuõa tre voùt nhoïn moät , laáy bôùt ra 1 chieác , cheû moõng 2 li , chaët nhoïn moät ñaàu hình chöõ V . - Sôri : vo troøn hôi deïp nhö traùi sôri thaät duøng ñaàu dao tre aán 3 ñöôøn g , ôû giöõa ñænh duøng daàu buùt bi aán 1 loã truõng . - Xoaøi : naën gioáng traùi xoaøi . - Nho : vo troøn vaø hôi nhoïn 1 ñaàu - ÔÙt : vo troøn daøi vaø nhoï n , cuoáng ôùt duø ng dao tre aán 5 ñöôøn g ,sau ñoù nhaán caùc caïnh xuoáng cho ñeàu . - Maõng caàu : vo troøn , se daøi 1 vieân ñaäu xanh caét ngaén 5 li vo troøn hôi deïp hoaëc se 1 ñaàu daøi , 1 ñaàu nhoïn aán vaøo traùi maõng caàu giaû laøm gai . - Maêng cuït : Vo troøn hôi deïp, giöõa ñænh duøng dao tre aán 5 ñöôø ng, chia laøm 5 caùnh nhö cuoá ng cuûa traùi maêng cuït , ôû giöõa duøng ñaàu ñuõa soi moät loã nhoû , se moät vieân nhaân daøi 5 cm , moät ñaàu nhoïn , Duøng dao tre voùt moõng , khaéc töøng neùt theo daïng gai traùi maõng caàu töø treân xuoáng, moät ñaàu hôi troøn gaén vaøo laøm cuoáng traùi maêng cuït . - Kheá : Vo troøn hôi daøi , hai ñaàu nhoïn chia laøm 5 caïnh duøng caùn muoãn g naén cho hai beân cao , ôû giöõa truõng gioáng nhö traùi kheá . 3.Pheát maøu : - Sôri : 5 hoàn g + 2 vaøng + 1 muoã ng nöôùc laõ - Xoaøi : Cuoáng maøu xanh , thaân maøu vaøng Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân - Nho : 1/2 maøu xanh , 1/2 maøu tím ( 1 xanh bieån + 3 hoàng ) - ÔÙt : 5 hoàng + 2 vaøng , cuoáng maøu xanh laù - Maõng caàu : 1 nöôùc bieån + 8 vaøng - Maêng cuït : cuoáng xanh laù , thaân traí : 5 vaøng + 2 hoàng + 1 xanh bieå n 4.Naáu thaïch : - 15 gr thaïch + 1 lít nöôùc naáu tan ñeå hôi nguoäi , nhuùng töøn g traùi vaøo, cho aùo ñeàu 1 lôùp thaïch , caém vaøo roå chôø thaïch vöøa hôi raùo nhuùng laàn hai , ñeà thaïch nguoäi gôû traùi ra xeáp khuoân giaáy , caém theâm vaøi caønh laù non leân traùi sôri vaø maõng caàu . h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân 12- THAÏCH TRANG TRÍ CHÌM + NOÅ I Nguyeâ n taéc : naáu Thôøi gian : 6 giôø Thaønh phaåm : 30 traùi caây ñuû loaïi I-NGUYEÂN LIEÄU :  50 gr thaïch boät Thaùi Lan  800 gr ñöôøng caùt traéng  1 hoäp choâm choâm  1 hoäp söõa ñaëc  5 lít nöôùc  Maøu : vaøng + ñoû + xanh laù + hoàng + xanh da trôøi h Min II-DUÏNG CUÏ : Chi P. Ho  1 boä khuoân thaïch trang trí chìm uat T y th  1 boä khuoân thaïch trang trí noåi am K u ph  1 khuoân troøn 30 cm DH S g ruon  1 boä ñóa nhoâm t©T  1 boä dao tæa cuû righ y Cop  1 m aâm nhöïa  Taêm tre III-CAÙCH LAØM : 1- naáu thaïch  25 gr thaïch + 1,5 lít nöôùc ( ngaâm tröôùc 30 phuùt ) + 300 gr ñöôøng naáu tan . Khi thaïch soâi , vôùt boït cho trong , ñeå löûa nhoû cho thaïch noùng . 2- Taïo hình beù gaùi  M uùc thaïc h ra cheùn , cho söõa + maøu xanh da trôøi , quaäy ñeàu , ñeå ra dóa nhoâm ñöôøng kính 15 cm moät lôùp moõng khoaûng 1 mm ñeå nguoäi . Sau ñoù duøng khuoân ñeå taïo hình aùo ñaàm beù gaùi . Nhöõng phaàn coøn dö coù theå duøng khuoân hoa daïi nhoû ñeå taïo trang trí theâm .  M uùc thaïc h ra cheùn , cho söõa + maøu vaøng quaäy ñeàu ñoå ra dóa nhoâm ñöôø ng k1inh 20 cm moät lôùp moõng 1 mm ñeå nguoäi . Duøng ñeå taïo hình noùn beù gaùi vaø duøng khuoân hoa thuûy tieân taïo thaønh 40 caùnh hoa rôøi ( moãi hoa 5 caùnh ) .  M uùc thaïc h ra cheùn cho söõa + maøu hoàng ñeàu ñeå ra dóa 10 cm ñeå nguoäi , duøng khuoân taïo hình caùnh tay vaø maét beù gaùi vaø caùc hoa trang trí .  M uùc thaïch ra cheùn cho söõa + maøu ñoû quaäy ñeàu ñeå ra dóa 5 cm ñeû nguoäi duøng khuoân taïo hình nô aùo vaø daây ngang treân noù n beù gaùi , phaàn coø n dö duøng caây tæa cuû nhoû xoay troøn taïo nhuïy hoa thuûy tieân . Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân M uùc thaïc h ra cheùn cho maøu ñen ( caø pheâ ) quaäy tan ñeå ra dóa ñeå nguoäi duøng khuoân  taïo toùc vaø giaày beù gaùi .  M uùc thaïc h ra cheùn cho söõa vaø maøu xanh quaäy ñeàu , ñoå ra dóa 8 cm duøn g khuoân laù ñeå taïo hình .  Taát caû ñöôïc xeáp vaøo dóa 25 cm theo maãu hình , ñoå 1 lôùp moõng thaïch trong leân dóa ñeå hôi nguoäi , sau ñoù pha 1 cheùn thaïch + söõa , quaäy ñeàu ñoå leâ n lôùp thaïch trong 1 lôùp moõng roài ñeå nguoäi .  M uùc thaïc h ra cheùn cho söõa vaøo quaäy ñeàu ñoå ( taïo maøu traéng ) ñoå ra dóa ñöôøng kính 15 cm ñeå nguoäi . Duøn g khuoân hoa thuû y tieân taïo thaønh 50 caùnh hoa rôøi ( moãi hoa 5 caùnh ) vaø caùc hoa trang trí .  Taïo hoa thuûy tieân : caùc caùnh hoa ñaõ caét ñöôïc xeáp vaøo chum nhoû ( 5 caùnh 1 chum ) ñaët nhuïy hoa vaøo giöõa , ñoå ít thaïc h trong laøm keo cho caùc caùnh hoa dính laïi vaø ñeå nguoäi gôû ra .  Taïo neàn 250 gr thaïch + löôïng nöôùc + löôïn g ñöôø ng coøn laïi naáu tan , vôùt boït , sau ñ1o nh cho vaøo noài 1 hoä p choâm choâm . Ñoå vaøo khuoân nhoâm 3 taác ñeå Chi Mi nguoäi . P. Ho uat T 3- Trang trí : th  Khi taát caû ñaõ nguoäi vaø ñoâng cöùng laïi laáy taát caûyra khoûi khuoân . Saép xeáp caùc thöù theo am K h hình , duøng thaïc h trong ñeå laøm keo Su pt dính laïi ( duøng taêm tre ñeå giöõ tröôùc khi cho DH , keá g ruon t©T keïo vaøo ) . h yrig Cop Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gíao trình moân hoïc : Baùnh Vieät Nam GV: GVC – Th.s Traàn Thò Bích Vaân THAÏCH THÒT HEO QUAY Nguyeân taéc : Naáu Thôøi gian : 2 giôø Thaønh phaåm : 10 suaát aên I-NGUYEÂN LIEÄU : - 25 gr thaïch boät - 400 gr ñöôøng caùt traéng - 5 M söõa ñaëc - 200 gr döøa naïo h Min - 1 chai maøu ñoû Chi P. Ho - 1 m nöôùc hoa böôûi uat T y th am K - 1 m giaám nuoâi u ph DH S II- CAÙCH LAØM : uong - 25 gr thaïht © + r1,5 lít nöôùc laõ + 2 muoãn g giaám , naáu tan thaïch cho ch T yrig ñöôøng vaøo,pnaáu tan ñöôøng. Nhaéc ra khoûi beáp cho theâm nöôùc hoa böôûi. Co - Döøa naïo vaét laáy 1/2 cheùn nöôùc coát döøa . Muùc thaïch ra cheùn pha maøu : - Maøu ñoû ( da mieán g thòt heo quay ) : 1 cheùn thaïch + vaøi gioït maøu ñoû, cheá vaøo khuoân moät lôùp moûng 0,5 cm . - Maøu traéng trong ( lôùp môõ) : 3 cheù n thaïch , cheá vaøo lôùp thöù hai. - Maøu traéng ñuïc ( lôùp thòt ) : 9 cheùn thaïch + söõa ñaëc+ nöôùc coát döøa quaäy tan, cheá vaøo lôùp thöù ba . - Ñeå thaïch thaät nguoäi, cho vaøo tuû laïnh 1 giôø, ñem ra caét mieáng xeáp ra dóa. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2