intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển: Hướng dẫn kiểm tra hiện trường thân tàu

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

224
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trpng đóng mới thân tàu, hiện tại có 2 phương pháp phổ biến đó là phương pháp dựng sườn và phương pháp lắp ráp từ các phân tổng đoạn. Trong cuốn sách này, quy trình đóng tàu được chọn là theo phương pháp lắp ráp từ các phân tổng đoạn. Trong cuốn sách nay, quy trình đóng tàu được chọn là theo phương pháp phân tổng đoạn vì quá trình công nghệ theo phương pháp dựng sườn cũng tương tự giai đoạn gia công chi tiết khi đóng mới theo phương pháp phân tổng đoạn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển: Hướng dẫn kiểm tra hiện trường thân tàu

 1. Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển Đề tài: Hướng dẫn kiểm tra hiện trường – Thân tàu
 2. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chương 1 Qui trình đóng tàu Trong ®ãng míi th©n tμu, hiÖn t¹i cã hai ph−¬ng ph¸p phæ biÕn ®ã lμ ph−¬ng ph¸p dùng s−ên vμ ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p tõ c¸c ph©n tæng ®o¹n. Trong cuèn s¸ch nμy, qui tr×nh ®ãng tμu ®−îc chän lμ theo ph−¬ng ph¸p ph©n tæng ®o¹n v× qu¸ tr×nh c«ng nghÖ theo ph−¬ng ph¸p dùng s−ên còng t−¬ng tù giai ®o¹n gia c«ng chi tiÕt khi ®ãng míi theo ph−¬ng ph¸p ph©n tæng ®o¹n. 1.1 Ph−¬ng ph¸p dùng s−ên §©y lμ ph−¬ng ph¸p tr−íc ®©y dïng ®Ó tμu cì lín vá gç vμ tiÕp tôc ¸p dông cho tμu thÐp t¸n b»ng ®inh rivª. HiÖn nay, ph−¬ng ph¸p nμy vÉn ®−îc dïng cho c¸c tμu nhá. Tr×nh tù c«ng nghÖ chung cña ph−¬ng ph¸p nμy nh− sau : (1) Phãng d¹ng (2) §Æt ky (3) R¶i t«n ®¸y (4) Dùng ®¸y ®«i (nÕu cã) hoÆc c¬ cÊu ®¸y (5) Dùng s−ên tõ ®u«i ®Õn mòi (6) GhÐp t«n m¹n víi s−ên (7) Dùng kÕt cÊu boong vμ cét chèng (8) Dùng th−îng tÇng vμ lÇu (9) H¹ thñy (10) L¾p ®Æt hÖ ®éng lùc (11) L¾p ®−íng èng vμ ®−êng d©y ®iÖn (12) Thö ®−êng dμi (13) Bμn giao ¶nh 1.1 vμ 1.2 lμ h×nh ¶nh minh häa cho ph−¬ng ph¸p dùng s−ên. §èi víi kÕt cÊu th©n tμu, xem H×nh 1.1 1.2 Ph−¬ng ph¸p ph©n tæng ®o¹n Lμ ph−¬ng ph¸p ®−îc ¸p dông kÓ tõ khi tr×nh ®é c«ng nghÖ hμn cña thÕ giíi ®¶m b¶o ®−îc chÊt l−îng mèi hμn ë c¸c mèi nèi lín cña th©n tμu. Theo ph−¬ng ph¸p nμy, kÕt cÊu th©n tμu ®−îc chia thμnh nhiÒu phÇn tïy theo søc n©ng cña c¸c cÇn cÈu cña nhμ m¸y (mçi phÇn ®−îc gäi lμ ph©n ®o¹n hay tæng ®o¹n) vμ mçi ph©n tæng ®o¹n ®−îc chÕ t¹o mét c¸ch ®éc lËp. Sau ®ã c¸c ph©n tæng ®o¹n nμy ®−îc ®−a ®Õn l¾p ghÐp trªn ®−êng triÒn vμ hμn víi nhau theo tr×nh tù ®¸y, m¹n, vμ boong. Trong giai ®o¹n ®Çu khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p ph©n tæng ®o¹n, viÖc l¾p ®−êng èng vμ thiÕt bÞ phô th©n tμu ®−îc tiÕn hμnh sau khi hoμn thμnh toμn bé phÇn kÕt cÊu th©n tμu. HiÖn nay ë c¸c nhμ m¸y ®ãng tμu hiÖn ®¹i c«ng viÖc nμy ®−îc tiÕn hμnh lu«n tõ khi gia c«ng ph©n tæng ®o¹n. C¸c èng, van vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®−îc l¾p lu«n vμo mçi ph©n tæng ®o¹n. VÝ dô vÒ kÕt cÊu ®¸y vμ m¹n tμu ®−îc cho ë H×nh 1.2. 1.3 Kh¸i qu¸t Qui tr×nh ®ãng tμu §Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, ng−êi ta th−êng cè g¾ng gia c«ng c¸c ph©n tæng ®o¹n lín mét c¸ch tèi ®a. Khi ®ã ë khu vùc ®−êng triÒn ng−êi ta ph¶i ®Æt c¸c cÇn cÈu lín ®Ó l¾p ®−îc nh÷ng ph©n tæng ®o¹n lín h¬n vμ nÆng h¬n còng nh− ph¶i cã c¸c ph−¬ng tiÖn n©ng h¹ vμ vËn chuyÓn t−¬ng ®−¬ng ë trong nhμ m¸y. NÕu kh«ng cã ®ñ diÖn tÝch ®Ó gia c«ng vμ b¶o qu¶n nh÷ng ph©n tæng ®o¹n lín, th× kÝch th−íc cña c¸c ph©n tæng ®o¹n ph¶i nhá h¬n vμ kh«ng cÇn ®Õn cÇn cÈu cì lín. ë ®©y qu¸ nöa c«ng viÖc kiÓm tra th©n tμu lμ kiÓm tra ph©n tæng ®o¹n vμ chu kú kiÓm tra ph©n tæng ®o¹n v× thÕ mμ t¨ng lªn. NÕu nhμ m¸y cã hîp ®ång gia c«ng nh÷ng ph©n tæng ®o¹n nμy víi nh÷ng nhμ thÇu phô ë bªn ngoμi nhμ m¸y th× viÖc kiÓm tra ph©n tæng ®o¹n sÏ kh«ng liªn tôc. Trong tr−êng hîp nμy, nhμ m¸y ph¶i th«ng b¸o 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn khèi l−îng kiÓm tra ë c¸c nhμ thÇu phô cho §¨ng kiÓm. §¨ng kiÓm viªn sÏ ph¶i kiÓm tra vμ x¸c nhËn c¸c h¹ng môc Êy. Qu¸ tr×nh ®ãng tμu cã thÓ bao gåm nh− sau : (1) Phãng d¹ng (2) §Æt ky (3) Gia c«ng c¸c ph©n tæng ®o¹n ®¸y tμu (4) L¾p dùng c¸c ph©n tæng ®o¹n ®¸y tμu trªn triÒn (5) Gia c«ng c¸c ph©n tæng ®o¹n m¹n (6) L¾p dùng c¸c ph©n tæng ®o¹n m¹n trªn triÒn (7) Gia c«ng c¸c ph©n tæng ®o¹n boong (8) L¾p dùng c¸c ph©n tæng ®o¹n boong trªn triÒn (9) H¹ thñy (10) L¾p ®Æt hÖ thèng m¸y tμu vμ trang thiÕt bÞ (11) Thö ®−êng dμi (12) Bμn giao C¸c vÞ trÝ tiÕn hμnh kiÓm tra ®−îc minh häa ë H×nh 1.3. ¶nh 1.1 R¶i kÕt cÊu ®¸y 12 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ¶nh 1.2 Ph−¬ng ph¸p dùng s−ên 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (1) §Æt ky (8) KÕt thóc dùng s−ên (2) R¶i t«n ®¸y (9) Dùng t«n m¹n (3) KÕt thóc r¶i t«n ®¸y (10) Dùng xμ boong, sèng boong vμ cét khoang (4) L¾p c¬ cÊu ®¸y ®«i (5) R¶i t«n ®¸y trªn (11) R¶i t«n boong (6) KÕt thóc r¶i t«n ®¸y trªn (12) Hoμn thμnh khoang hμng (7) Dùng c¸c s−ên H×nh 1.1 Qu¸ tr×nh ®ãng tμu hμng kh« (ph−¬ng ph¸p dùng s−ên) 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 1 L¾p r¸p ph©n ®o¹n ®¸y ®«i (l¾p óp) 2 L¾p xong kÕt cÊu ®¸y Sèng chÝnh §μ ngang v¸ch mót §μ ngang hë §μ ngang ®Æc C Sèng m¹n D 3 T«n ®¸y T«n ®¸y trªn T«n gi÷a ®¸y 4 Hoμn thμnh ph©n ®o¹n ®¸y ®«i D¶i t«n A D¶i t«n B 5 Hoμn thμnh ph©n ®o¹n m¹n M· h«ng §−êng hμn (mèi nèi däc cña t«n) §−êng hμn (mèi nèi ngang cña t«n) S−ên M· xμ T«n m¹n 6 Nèi ph©n ®o¹n Ph©n ®o¹n man (T) Ph©n ®o¹n man (P) Ph©n ®o¹n ®¸y (T) Ph©n ®o¹n ®¸y (P) H×nh 1.2 Qu¸ tr×nh ®ßng tμu hμng kh« (Ph−¬ng ph¸p ph©n tæng ®o¹n) 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ¶nh 1.3 Ph©n ®o¹n boong n©ng ®u«i (lËt ngöa) ¶nh 1.4 Ph©n ®o¹n h×nh ch÷ P cña tμu hμng rêi (lËt óp) 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn TuyÆn vºt liÎu Buãng ‡kv B¬i ½Ì phμn 3 täng ½o−n P/x gia cáng 2 V.phÝng 2 (Nh¡ chÏnh) P/x l°p rŸp 1 Nh¡ kho Kho âng 5 P/x l°p rŸp 4 sç bæ 2 TriËn ½¡ TriËn ½¡ ò khá P/x mŸy P/x c°t, bÜ P/x bË m´t v¡ sç nlÜt B¬i ½Ì th¾p 1 1 KiÌm tra ch¶p nhºn vºt liÎu 2 KiÌm tra tu·n tra 3 KiÌm tra phμn täng ½o−n 4 Ho¡n th¡nh kiÌm tra t÷ng khoang, thø kÏn, l°p bŸnh lŸi v¡ cŸc trang bÙ khŸc, ½o ½−c kÏch thõèc, v.v... 5 Thø nghiÅng, thø ho−t ½æng cŸc trang thiÆt bÙ, kiÌm tra trang bÙ an to¡n, kiÌm tra m−n khá,v.v... H×nh 1.3 Khu vùc tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc kiÓm tra ë trong x−ëng 1.4 S¬ ®å x−¬ng c¸ cña c¸c c«ng viÖc kiÓm tra tμu trong ®ãng míi C¸c h¹ng môc kiÓm tra, chu kú kiÓm tra vμ s¬ ®å kiÓm tra cÊp tμu nãi chung nhiÒu Ýt tïy thuéc vμo thùc tr¹ng, n¨ng lùc, s¶n l−îng vμ hÖ thèng chÊt l−îng cña mçi nhμ m¸y. VÝ dô vÒ mét s¬ ®å kiÓm tra cÊp tμu d¹ng x−¬ng c¸ ®−îc nªu ë H×nh 1.4. C¸c h¹ng môc kiÓm tra nªu trong h×nh vÏ nμy chØ lμ vÝ dô, bëi vËy, trong c¸c tr−êng hîp kh¸c nhau mét sè h¹ng môc kiÓm tra cã thÓ sÏ diÔn ra sím h¬n hoÆc cã thÓ muén h¬n. 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. 1. KiÓm tra 3. Gia c«ng vμ l¾p 5. Gia c«ng 7. KiÓm tra lÇn cuèi 9. Thö kh«ng chÊp nhËn r¸p trong x−ëng b¸nh l¸i kÕt cÊu th©n tμu ph¸ hñy VËt liÖu kh¸c KÕt cÊu ph.boong H.chÊt TÊm AB D©y KL Van N¾p m.khg Cöa hóp l« KÝch th−íc c¬ cÊu bÞ thiÕu C¸c phÇn Lçi Khe hë LÖch vÞ trÝ ChiÒu réng ChiÒu dμi ChiÒu dμy Trang thiÕt bÞ D©y XÝch Neo Hμn Ch©n hμn sãt Mèi hμn VÕt nøt VËt liÖu hμn hμn c¾t rß n−íc LÊy mÉu c¸c ®iÓm thö Hμn cÊy B−íc C¾t D©y hμn h μn Thuèc Que hμn Lç khÝ S¬n phñ Ch¸y ch©n VËt ®óc vμ rÌn Chïm ch©n KiÓm tra b»ng tia X L¾p ¸o trôc Rç khÝ kh¸c Ch.tiÕt C¸c b.ph phËn b.l¸i C¸c bé Sèng ®u«i m.n©ng Hμn Thö kÝn n−íc K.t hμn gãc KhoÐt l−ng V¸t mÐp Th¸o c¸c tai cÈu C¨ng t©m ThÐp Mμi tr¬n mÐp m¹n vμ mÐp miÖng khoang Thanh èng Gãc TÊm § Æ t ky L¾p æ chÆn trôc l¸i DuyÖt qui tr×nh Thø tù l¾p r¸p KÕt cÊu KiÓm so¸t vËt liÖu hμn C¸c phÇn kh¸c Lçi Khe hë LÖch vÞ trÝ Thö b»ng vßi rång §iÒu chØnh vÞ trÝ §Þnh t©m trôc l¸i Tay nghÒ thî hμn Rß lät Tr×nh tù ¸p suÊt Thø tù hμn KiÓm tra tr×nh ®é Nèi trôc víi b¸nh l¸i Thö thñy lùc thî hμn Hμn V¸t mÐp Cét ¸p BiÕn d¹ng Rß lät L¾p ®Æt b¸nh l¸i Ch©n Chøng nhËn qui tr×nh hμn sãt Mèi hμn VÕt nøt hμn c¾t rß nø¬c hμ n B−íc Thö kÝn khÝ Lç khÝ Khe hë h·m nh¶y trô Ch¸y ch©n Rß lät ¸p suÊt khÝ Chïm ch©n Thö xoay trôc Rç khÝ 4. KiÓm tra ph©n 8. Thö kÝn 10. L¾p ®Æt 2 . Hμ n 6. L¾p r¸p trªn tæng ®o¹n b¸nh l¸i triÒn ®μ H×nh 1.4 S¬ ®å qu¸ tr×nh kiÓm tra th©n tμu trong ®ãng míi
 10. 12. §o ®¹c 14. L¾p c¸c 17. Thö 19. DÊu m¹n kÝch th−íc phô kiÖn nghiªng kh« §é b»ng ph¼ng ®¸y ThiÕt bÞ n©ng hμng §o n−íc trong kÐt Ph−¬ng tiÖn ®ãng kÝn ChiÒu dμi Dμn gi¸o, vËt th¸o dì MiÖng khoang vμ n¾p §−êng boong ChiÒu réng ChiÒu ch×m Cöa m¹n ch¾n sãng vμ cöa tho¸t n−íc TrÞ sè m¹n kh« ChiÒu cao m¹n Träng vËt D©y an toμn §o ®¹c 1/4B §äc trÞ sè qu¶ däi èng tho¸t khÝ vμ èng th«ng h¬i §−êng boong TØ träng n−íc biÓn H¹ thñy Bμn giao BiÕn d¹ng vá bao V¸ch vμ boong cÊp A èng tho¸t khÝ Thö tèc ®é Thö ho¹t ®éng KÐt n−íc d»n cøu sinh Xuång khoang N¾p miÖng bÞ n©ng hμng Thö t¶i thiÕt V¸ch vμ boong cÊp B èng ®o L−în vßng V©y gi¶m l¾c Khoang hμng Cöa chÞu löa §−êng èng tho¸t n−íc Th¶ neo §−êng èng Hép van th«ng biÓn Khoang dÇu hμng (Tμu chë hãa chÊt) Thö kÝn Hè hót kh« Ph−¬ng tiÖn tho¸t n¹n §−êng èng hót kh« M¸y l¸i Ch©n vÞt èng th«ng h¬i vμ bím giã §−êng èng n−íc d»n Thö lïi Thö kÝn khÝ B¸nh l¸i khoang N¾p miªng Cöa kÝn n−íc Cöa sæ m¹n Cöa kÝn n−íc S¬n V¸ch ng¨n h¬i hμng DÊu ®−êng n−íc 16. Thö ho¹t ®éng 13. Phßng 15. èng vμ 18. Trªn ô lÇn 15. Thö ®−êng 11. S¬n vμ thö kÝn chèng ch¸y van cuèi dμ i H×nh 1.4 S¬ ®å qu¸ tr×nh kiÓm tra th©n tμu trong ®ãng míi (2)
 11. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chương 2 Kiểm tra chấp nhận các vật liệu và trang thiết bị dùng cho đóng tàu 2.1 Ph¹m vi ¸p dông Nh− ®−îc nªu ë 2.1.4-1 (2) PhÇn 1B cña Qui ph¹m, yªu cÇu ph¶i cã sù chøng kiÕn vμ kiÓm tra cña §¨ng kiÓm viªn khi c¸c vËt liÖu, chi tiÕt hoÆc trang thiÕt bÞ ®−îc chÕ t¹o ë nh÷ng c¬ së n»m ngoμi nhμ m¸y vμ sÏ l¾p lªn con tμu cã liªn quan. S¬ ®å chung cña qu¸ tr×nh kiÓm tra chøng nhËn ®−îc nªu ë H×nh 2.1. 2.2 Tr×nh danh s¸ch c¸c h¹ng môc Tr−íc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®ãng míi tμu, §¨ng kiÓm viªn ph¶i yªu cÇu nhμ m¸y tr×nh danh s¸ch c¸c h¹ng môc chi tiÕt, trang thiÕt bÞ, vËt liÖu ®−îc nhËn vÒ hoÆc do nhμ thÇu phô chÕ t¹o vμ dù ®Þnh sÏ l¾p lªn tμu. C¸c h¹ng môc nμy ph¶i chÞu sù kiÓm tra chøng nhËn nh− ®−îc nªu ë trªn. 2.3 Kh«ng cÇn kiÓm tra t¹i hiÖn tr−êng Tïy theo tõng h¹ng môc, nÕu cã b¶n sao (b»ng c¸ch cμ bót ch×) cña dÊu hiÖu kiÓm tra vμ nh·n hiÖu ®· cã s½n vμ ®Ýnh kÌm vμo GiÊy chøng nhËn th× tuú theo tr−êng hîp cô thÓ ®¨ng kiÓm viªn cã thÓ kh«ng yªu cÇu kiÓm tra tËn hiÖn tr−êng. Tuy nhiªn, ph¶i tiÕn hμnh x¸c minh l¹i néi dung cña c¸c giÊy chøng nhËn ngay khi cã dÞp thuËn tiÖn nh− ®−îc nªu ë môc 2.4.2. N/m SX th¾p N/m SX chμn vÙt Th¾p ½Ùnh hÖnh Tán t¶m Chi còc ‡K Chi còc ‡K GCN cða ‡K GCN cða ‡K N/m SX xÏch neo N/m SX neo Chi còc ‡K Th¾p ½Ùnh hÖnh Tán t¶m GCN cða ‡K Vºt liÎu kháng GCN cða ‡K cÜ GCN kháng ½õìc ch¶p nhºn GCN cða ‡K N/m ½Üng t¡u GCN cða ‡K HÖnh 2.1 KiÌm tra chöng nhºn 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2.4 Qui tr×nh kiÓm tra 2.4.1 Chu kú kiÓm tra ViÖc kiÓm tra chÊp nhËn c¸c chi tiÕt, vËt liÖu vμ trang thiÕt bÞ ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu d−íi ®©y. Tuy vËy, l−u ý r»ng chu kú kiÓm tra b»ng chøng ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn gi¶ thiÕt lμ møc ®é chÊt l−îng cña nhμ m¸y nh×n chung ®· ®−îc chÊp nhËn. NÕu cã ph¸t hiÖn ra bÊt kú sai sãt nμo cña ho¹t ®éng chÊt l−îng th× cÇn ph¶i cã khuyÕn nghÞ thÝch hîp ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh. Khi ®ã ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra b»ng chøng mét c¸ch liªn tôc cho tíi khi §¨ng kiÓm viªn thÊy r»ng ®· cã sù c¶i thiÖn cÇn thiÕt phï hîp víi khuyÕn nghÞ cña §¨ng kiÓm viªn. 2.4.2 VÝ dô vÒ kiÓm tra chÊp nhËn Môc ®Ých cña kiÓm tra chÊp nhËn lμ x¸c nhËn xem c¸c vËt liÖu vμ nhËn vÒ ®· cã giÊy chøng nhËn (trong tr−êng hîp lμ thÐp c¸n, thÐp gãc, èng th× c¸c giÊy chøng nhËn ®−îc thay b»ng biªn b¶n c¸n thÐp cã x¸c nhËn cña §¨ng kiÓm) ch−a vμ cã phï hîp víi giÊy chøng nhËn hay kh«ng. GiÊy chøng nhËn cã thÓ do §¨ng kiÓm VN hoÆc do c¸c tæ chøc ®−îc c«ng nhËn cÊp. Ch¼ng h¹n ®èi víi xÝch neo, sau khi kiÓm tra vμ thö thÊy ®¹t yªu cÇu, §¨ng kiÓm viªn sÏ ®ãng dÊu cña §¨ng kiÓm, sè cña §¨ng kiÓm viªn vμ dÊu hiÖu cña ®¬n vÞ còng nh− sè s¶n xuÊt, t¶i träng thö ph¸ hñy, t¶i träng thö kÐo ®øt,v.v... trªn c¸c m¾t cuèi tr−íc khi nhμ m¸y chuyÓn xÝch neo ®Õn x−ëng ®ãng tμu. §¨ng kiÓm viªn còng tiÕn hμnh cÊp giÊy chøng nhËn bao hμm c¸c th«ng sè chi tiÕt cña xÝch neo nh− ®−êng kÝnh, chiÒu dμi, t¶i träng thö kЬ ®øt vμ ph¸ hñy vμ dÊu hiÖu cña §¨ng kiÓm,v.v... Khi xÝch neo ®−îc bμn giao cho x−ëng ®ãng tμu, §¨ng kiÓm viªn ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra x¸c nhËn l¹i dÊu ®ãng trªn xÝch neo vμ giÊy chøng nhËn nh− ë H×nh 2.2. Trong mäi tr−êng hîp, c¸c vËt liÖu vμ chi tiÕt kh«ng cã dÊu vμ/hoÆc giÊy chøng nhËn thÝch hîp th× kh«ng ®−îc chÊp nhËn. N¬i ®ãng dÊu th−êng nh− ®−îc nªu ë H×nh 2.2. Sau khi x¸c nhËn dÊu hiÖu vμ th«ng sè trong giÊy chøng nhËn ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra xem cã h− háng do vËn chuyÓn hay kh«ng. Sau khi kiÓm tra ph¶i x¸c nhËn vμo GiÊy chøng nhËn. Phô lôc 1 cña ch−¬ng nμy giíi thiÖu c¸c vÝ dô vÒ vÞ trÝ cña dÊu hiÖu kiÓm tra. 2.4.3 C¸c h¹ng môc cÇn ph¶i kiÓm tra 1 §inh t¸n (ri vª) HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c tμu ®· ®−îc ®ãng míi b»ng ph−¬ng ph¸p hμn nh−ng vÉn cßn mét vμi bé phËn ®−îc liªn kÕt b»ng ®inh t¸n. Khi cã bé phËn ®−îc liªn kÕt b»ng ®inh t¸n th× viÖc kiÓm tra chÊp nhËn ®inh t¸n cÇn ®−îc thùc hiÖn mét lÇn trong qu¸ tr×nh ®ãng míi. Nãi chung c¸c ®inh t¸n ®· ®−îc kiÓm tra ph¶i ®−îc ®ãng gãi trong c¸c bao b× cã dÊu kiÓm tra cña §¨ng kiÓm. 2 ThÐp c¸n (1) Theo yªu cÇu ®èi víi qui c¸ch vËt liÖu ë PhÇn 2A (KÕt cÊu th©n tμu) vμ PhÇn 3 (HÖ thèng ®−êng èng) th× c¸c h¹ng môc ph¶i kiÓm tra bao gåm thÐp tÊm, thÐp ®Þnh h×nh, vμ èng thÐp sö dông trong kÕt cÊu th©n tμu,v.v... (2) VÒ nguyªn t¾c, c¸c vËt liÖu thÐp c¸n dïng ®Ó ®ãng tμu ph¶i ®−îc kiÓm tra Ýt nhÊt lμ ba lÇn cho mçi tμu. Khi kiÓm tra ph¶i tiÕn hμnh xem xÐt ®Ó ch¾c ch¾n r»ng vËt liÖu thÐp ®· ®−îc kiÓm tra vμ thö ®¹t yªu cÇu theo c¸c chøng chØ cña §¨ng kiÓm hoÆc tæ chøc ®−îc 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn §¨ng kiÓm c«ng nhËn. Do cã thÓ cã nhiÒu cì chiÒu dμy vμ nhiÒu lo¹i thÐp cã cÊp kh¸c nhau cã thÓ ®−îc sö dông trªn mét con tμu nªn vËt liÖu thÐp ph¶i ®−îc nhμ m¸y kiÓm so¸t chÆt chÏ ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn. §¨ng kiÓm viªn cÇn ph¶i quan t©m ®Õn biÖn ph¸p qu¶n lý cña nhμ m¸y ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn khi sö dông thÐp. (3) §¨ng kiÓm viªn ph¶i yªu cÇu nhμ m¸y tr×nh c¸c b¶n vÏ nh− ®−îc nªu ë H×nh 2.3 chØ râ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ lo¹i vμ cÊp cña thÐp, sè thø tù cña c¸c d¶i t«n vμ vÞ trÝ sö dông ®ång thêi ph¶i kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o r»ng vËt liÖu ®· ®−îc sö dông theo ®óng vÞ trÝ. K36E 20mm K36E 20mm §¨ng kiÓm VN Tê sè 1235, MS (B.b¶n chÕ t¹o) sè 234 Tê sè 1234, MS sè 234 VR 143 HP GiÊy chóng nhËn K36D 18mm K36D 18mm 123 4 BL 250 Tê sè 1232, MS sè 238 Tê sè 1233, MS sè 238 K36E 20mm ; Tê sè 1240, MS sè 235 K36E 20mm Tê sè 1241, MS sè 235 K36E 24mm K36E 24mm Tê 111, Tê 111, MS sè 35 MS sè 35 VR 143 HP K36D 12mm Tê sè 222, MS sè 38 H×nh 2.2 H×nh 2.3 VÝ dô vÒ viÖc r¶i t«n (Boong trªn) (4) Cã thÓ chÊp nhËn cho nhμ m¸y xãa bá sè hiÖu nhËn d¹ng theo chøng chØ trªn vËt liÖu thÐp ®−îc sö dông vμ chØ cÇn cã b»ng chøng b¸o c¸o kh¼ng ®Þnh ®· thùc hiÖn phï hîp víi c¸c yªu cÇu. 3 ThÐp ®óc vμ thÐp rÌn (1) C¸c h¹ng môc ph¶i kiÓm tra ®èi víi s¶n phÈm ®óc vμ rÌn theo yªu cÇu cña Qui ph¹m bao gåm sèng mòi, sèng ®u«i, trôc l¸i, bu l«ng bÝch nèi b¸nh l¸i, chèt l¸i, c¸c bé phËn cña gi¸ b¸nh l¸i, gi¸ ch÷ nh©n, c¸c van, c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ n©ng hμng. (2) Khi chÊp nhËn kÕt qu¶ kiÓm tra cña nhμ m¸y ®èi víi c¸c h¹ng môc kiÓm tra chÊp nhËn nªu trªn th× ph¶i yªu cÇu nhμ m¸y tr×nh b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra chÊp nhËn, b¶n sao (b»ng c¸ch cμ bót ch×) c¸c dÊu hiÖu trªn vËt liÖu theo yªu cÇu cña Qui ph¹m vμ ph¶i xem xÐt ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c dÊu hiÖu trªn vËt liÖu phï hîp víi c¸c dÊu hiÖu trªn giÊy chøng nhËn. (3) VÒ nguyªn t¾c kh«ng cÇn ®¸nh dÊu vμo c¸c h¹ng môc ®· ®−îc kiÓm tra. Khi sèng ®u«i, trôc l¸i vμ c¸c bé phËn kh¸c cÇn ph¶i gia c«ng trªn m¸y th× ph¶i yªu cÇu nhμ m¸y tr×nh biªn b¶n kÕt qu¶ kiÓm tra do nhμ m¸y tù tiÕn hμnh vμ tiÕn hμnh kiÓm tra b»ng chøng nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt. 4 VËt liÖu hμn TÊt c¶ c¸c vËt liÖu hμn ®−îc sö dông ph¶i lμ lo¹i ®−îc chøng nhËn. Nh×n chung c¸c dÊu hiÖu chøng nhËn th−êng ®−îc in trªn bao b× ®ùng que hμn, d©y hμn, thuèc hμn. Tr−íc khi b¾t ®Çu ®ãng tμu ph¶i yªu cÇu nhμ m¸y tr×nh danh môc c¸c lo¹i que hμn, d©y hμn b¸n tù ®éng, d©y hμn vμ thuèc hμn tù ®éng kÌm theo c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn thμnh phÇn vμ cÊp sö dông. Ph¶i kiÓm tra ®Ó ch¾c ch¾n r»ng tÊt c¶ ®· phï hîp víi yªu cÇu cña §¨ng kiÓm (qui tr×nh hμn cña nhμ m¸y). ThiÕt bÞ sÊy vμ viÖc kiÓm so¸t chÊt l−îng c¸c vËt liÖu hμn ph¶i ®−îc ®iÒu tra ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ®ãng míi. 5 VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu chèng ch¸y (1) Nãi chung c¸c vËt liÖu lo¹i nμy ph¶i cã dÊu hiÖu chøng nhËn in trªn bao b×. Ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra ®Ó xem xÐt c¸c dÊu hiÖu chøng nhËn. 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (2) C¸c c«ng viÖc kiÓm tra bao gåm nh− sau : C¸c tÊm c¸c nhiÖt cÊp A vμ cÊp B, vËt liÖu phñ boong, s¬n (bao gåm c¶ vËt liÖu lãt), v¸n gç l¸t thμnh, thiÕt bÞ ng¨n h¬i, vËt liÖu chèng ch¸y,v.v... Ph¶i yªu cÇu nhμ m¸y tr×nh danh s¸ch c¸c lo¹i vËt liÖu sö dông trªn tμu kÌm theo b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra do nhμ m¸y tù tiÕn hμnh. CÇn kiÓm tra ®Ó c¸c vËt liÖu do nhμ m¸y mua ®Òu lμ lo¹i ®· ®−îc cÊp chøng chØ. 6 Neo, xÝch neo, d©y ch»ng buéc vμ d©y kÐo Lo¹i, träng l−îng cña neo, cÊp, ®−êng kÝnh vμ chiÒu dμi tæng céng cña xÝch neo, sè l−îng, ®−êng kÝnh vμ chiÒu dμi cña c¸c d©y ch»ng buéc ph¶i ®−îc nªu râ trong b¶n tÝnh thiÕt bÞ ®· duyÖt. §¨ng kiÓm viªn xem xÐt c¸c h¹ng môc nμy dùa trªn c¸c chøng chØ vμ kiÓm tra xem cã h− háng g× trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hay kh«ng. Sau khi kiÓm tra, tªn tμu vμ ngμy th¸ng kiÓm tra ph¶i ®−îc ghi vμo mÆt sau cña chøng chØ nh− vÝ dô ë H×nh 2.4 vμ c¸c chøng chØ ®· ghi x¸c nhËn ph¶i ®−îc l−u trong hå s¬ kiÓm tra. 7 Cöa sæ m¹n C¸c cöa hóp vμ c¸c cöa sæ ch÷ nhËt (xem H×nh 2.5) ph¶i ®−îc kiÓm tra theo yªu cÇu Qui ph¹m. Dù kiÕn l¾p lªn tμu : "VÜnh thuËn" (Tªn tμu) H¶i Phßng, ngμy 29 tth¸ng 5 n¨m 1999 §ang kiÓm viªn ký tªn KWL Cöa sæ m¹n bÞ cÊm 500 hoÆc 0,25Bf lÊy trÞ sè nμo lín Chi côc §¨ng kiÓm sè : Qui ph¹m kh«ng qui ®Þnh Cöa hóp l« cÊp B (Qui ph¹m, 2A/21.5.3) Cöa hóp l« cÊp C (Qui ph¹m, 2A/21.5.3) H×nh 2.5 C¸c cöa sæ m¹n theo yªu cÇu H×nh 2.4 X¸c nhËn ë mÆt sau cña GiÊy Qui ph¹m chøng nhËn 8 B¹t phñ miÖng khoang Nh×n chung c¸c n¾p miªng khoang b»ng thÐp ®ãng b»ng c¬ giíi cã gio¨ng kÝn thêi tiÕt ®−îc sö dông ë nhiÒu lo¹i tμu nh−ng hiÖn t¹i vÉn cßn nhiÒu tμu nhá sö dông n¾p miÖng khoang d¹ng p«ng t«ng cã phñ b¹t lªn trªn. B¹t phñ lªn n¾p miÖng khoang ph¶i lμ lo¹i dμy vμ kÝn thêi tiÕt ®Ó ®¶m b¶o ®é kÝn cho miÖng khoang. Tr−íc ®©y c¸c lo¹i b¹t kiÓu nμy th−êng ®−îc lμm tõ sîi b«ng. Nh−ng hiÖn nay c¸c lo¹i b¹t nμy ®· ®−îc lμm b»ng sîi tæng hîp võa bÒn võa nhÑ h¬n. §èi víi lo¹i nμy, ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra dÊu hiÖu in trªn b¹t vμ chøng chØ kÌm theo. Sau khi kiÓm tra, §¨ng kiÓm viªn còng ph¶i ghi x¸c nhËn ®Ó chøng tá r»ng vËt liÖu sö dông cho tμu ®ang kiÓm tra lμ phï hîp t−¬ng tù nh− víi neo vμ xÝch neo. 9 Ph©n tæng ®o¹n (C¸c bé phËn l¾p r¸p th©n tμu) Ph¶i yªu cÇu nhμ m¸y tr×nh b¸o c¸o vÒ c¸c phÇn th©n tμu sÏ ®−îc gia c«ng ë bªn ngoμi nhμ m¸y. Sau khi bμn giao cho nhμ m¸y, §¨ng kiÓm viªn ph¶i xem xÐt dÊu hiÖu kiÓm tra, kÕt qu¶ kiÓm tra nªu trong c¸c biªn b¶n do §¨ng kiÓm viªn ®· kiÓm tra c¸c ph©n tæng ®o¹n Êy, l−u ý kiÓm tra xem cã h− háng g× trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hay kh«ng. 10 C¸c van 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn C¸c van x¶ qua m¹n ph¶i ®−îc chÕ t¹o tõ c¸c vËt liÖu ®· ®−îc c«ng nhËn nh− thÐp ®óc hoÆc hîp kim ®ång vμ vÒ nguyªn t¾c c¸c vËt liÖu nμy ph¶i tháa m·n c¸c Tiªu chuÈn hiÖn hμnh hoÆc t−¬ng ®−¬ng. C¸c van x¶ qua m¹n n»m d−íi ®−êng n−íc chë hμng thiÕt kÕ ph¶i ®−îc thö thñy lùc theo c¸c yªu cÇu ë 12.6.1-6, Ch−¬ng 12, PhÇn 3 cña Qui ph¹m nh− sau : " C¸c van vμ c¸c ®o¹n èng c¸ch n»m phi¸ d−íi ®−êng n−íc chë hμng thiÕt kÕ ph¶i ®−îc thö thñy lùc víi ¸p lùc b»ng 1,5 lÇn ¸p suÊt thiÕt kÕ hoÆc 0,5 MPa, lÊy trÞ sè nμo lín h¬n". 11 C¸c chi tiÕt kh¸c Ngoμi c¸c h¹ng môc nªu trªn, C¸c h¹ng môc sau cã thÓ ®−îc chÕ t¹o ë bªn ngoμi nhμ m¸y vμ ®−îc §¨ng kiÓm hoÆc tæ chøc ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn vμ cÊp chøng chØ. Khi ®ã §¨ng kiÓm viªn ph¶i yªu cÇu nhμ m¸y tr×nh c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra vμ kiÓm tra néi dung c¸c c¸c chøng chØ. Víi c¸c h¹ng môc ph¶i thö ho¹t ®éng vμ thö kÝn n−íc sau khi l¾p lªn tμu th× ph¶i xem xÐt dÊu hiÖu kiÓm tra ®¹t yªu cÇu vμo lóc thÝch hîp. (a) CÇn cÈu trªn boong (b) N¾p miÖng khoang b»ng thÐp (c) Cöa kÝn n−íc (d) M¸y l¸i 2.5 C¸c vÝ dô vÒ GiÊy chøng nhËn, biªn b¶n chÕ t¹o thÐp vμ qui tr×nh kiÓm tra C¸c vÝ dô vÒ GiÊy chøng nhËn, biªn b¶n luyÖn c¸n thÐp (GiÊy chøng nhËn s¶n phÈm thÐp) vμ qui tr×nh kiÓm tra thiÕt bÞ ë c¸c nhμ m¸y ®−îc nªu ë c¸c Phô lôc 2 vμ 3 cña Ch−¬ng nμy. 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. nb-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ch−¬ng 2 - Phô lôc 1 VÞ trÝ cña dÊu hiÖu kiÓm tra 1 ThÐp tÊm, thÐp gãc vμ thÐp èng HiÖn nay trong c«ng nghiÖp ®ãng tμu, sö dông thÐp ®ãng tμu nhËp khÈu vÉn cßn rÊt phæ biÕn v× trong n−íc ch−a s¶n xuÊt ®−îc. C«ng nhËn thÐp tÊm, thÐp gãc vμ thÐp èng ®ãng tμu do tæ chøc kh¸c chøng nhËn lμ viÖc rÊt hay gÆp. DÊu kiÓm tra th−êng theo c¸c c¸ch nh− sau : 1) ThÐp tÊm (§ãng dÊu vμ in) 4) ThÐp tiÕt diÖn nhá (§ãng dÊu lªn tÊm m¸c) 2) ThÐp trßn (§ãng dÊu vμ in) 5) èng (§ãng dÊu vμ/ hoÆc in) 3) ThÐp tiÕt diÖn lín (§ãng dÊu) D−íi ®©y lμ vÝ dô vÒ vÞ trÝ ®ãng dÊu kiÓm tra cho vËt liÖu thÐp. DÊu cña §K DÊu cña §K 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. nb-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2. Neo 6. Ch©n vÞt DÊu ®−îc ®ãng trªn l−ìi neo vμ th©n neo DÊu ë trªn cñ L−ìi Th©n 3. XÝch neo DÊu ë c¸c m¾t nèi ë hai ®Çu M¾t nèi 7. B¹t In trùc tiÕp 4. D©y DÊu ë trªn tÊm m¸c 8. Sèng ®u«i Bªn d−íi gèi trôc ch©n vÞt TÊm m¸c 5. Cöa sæ m¹n DÊu ë trªn b¶n lÒ 9. Trôc b¸nh l¸i BÝch nèi 10. Chèt l¸i MÆt ®Çu trôc 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ch−¬ng 2- Phô lôc 2 VÝ dô vÒ GiÊy chøng nhËn thiÕt bÞ vμ vËt liÖu 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 28 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-04 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 29 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2