intTypePromotion=1

Giáo trình máy nén

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
415
lượt xem
151
download

Giáo trình máy nén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy nén pittong: giảm thể tích của khí Máy nén ly tâm Tăng tốc độ dòng khí,sau đó dùng ống tăng áp suất Máy nén hướng trục tương tự Áp suất sau khi nén không cao,nhưng năng suất nén của máy nén lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình máy nén

 1. M¸y nÐn
 2. M¸y nÐn • M¸y nÐn pitt«ng: gi¶m thÓ tÝch cña khÝ • M¸y nÐn ly t©m: T¨ng tèc ®é dßng khÝ, sau ®ã dïng èng t¨ng ¸p ®Ó t¨ng ¸p suÊt • M¸y nÐn h−íng trôc: t−¬ng tù + ¸p suÊt sau khi nÐn kh«ng cao, nh−ng n¨ng suÊt nÐn cña m¸y nÐn lín.
 3. M¸y nÐn M¸y nÐn 1 cÊp
 4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG F, L  ω2  − vdp = d   2  Máy nén tĩnh Máy nén động
 5. PHÂN LOẠI MÁY NÉN VÀ ĐẶC ĐIỂM • Máy nén tĩnh: pittông (reciprocating), trục vít (screw), trục xoắn (scroll), rô-to... * Tỉ số nén lớn, năng suất nhỏ, dòng khí nén không liên tục nên cần có thêm bình chứa. • Máy nén động: ly tâm (centrifugal), hướng trục (axial)(tû sè t¨ng ¸p ë tõng cÊp lµ 1,3). * Có đặc điểm ngược so với máy nén tĩnh.
 6. PHÂN LOẠI MÁY NÉN VÀ ĐẶC ĐIỂM • Máy nén ly tâm Tỉ số nÐn nhỏ, n¨ng suất lín, dïng khÝ nÐn liªn tôc.
 7. C«ng cña m¸y nÐn ly t©m ln c «ngngoµi cñahÖ q = ∆w + ln lmn = q − ∆w = q − (w 2 − w1) víi m¸tnÐn lµhÖhë 2 w1 w1 = i1 + 2 2 w2 w 2 = i2 + 2 w 2 − w1 2 2 lmn = q − (w 2 − w1) = q − (i2 − i1) − (6 − 21) 2 nÕuqtlµ DabiÕn, coi w 2 = w1 lmn,k = i1 − i2 (6 − 22)
 8. PHÂN LOẠI MÁY NÉN VÀ ĐẶC ĐIỂM • Máy nén h−íng trôc Tỉ số nÐn nhỏ, năng suất lớn, dïng khÝ nÐn liªn tục.
 9. Cã thÓ kÕt hîp m¸y nÐn ly t©m vµ m¸y nÐn ly t©m: m¸y nÐn h−íng trôc l¾p ë phÝa trø¬c T¨ng tỉ số nÐn nhỏ, năng suất lớn, dòng khÝ nÐn liªn tôc.
 10. M¸y nÐn piston M¸y nÐn 1 cÊp
 11. M¸y nÐn 1 cÊp
 12. M¸y nÐn
 13. M¸y nÐn M¸y nÐn 1 cÊp: qu¸ tr×nh nÐn ®a biÕn C«ng nÐn cña m¸y nÐn lµ c«ng kü thuËt cña qu¸ tr×nh nÐn Lkt=G.lkt   n −1 np1V1  p2  n   − 1 =− Lmn n − 1  p1          n −1 nG1 RT1  p2  n   − 1 =− Lmn n − 1  p1       
 14. ¶nh h−ëng cña kh«ng gian cã h¹i
 15. M¸y nÐn r« to Cã 3 lo¹i: 1.M¸y nÐn r«to cã van 2.M¸y nÐn kiÓu b¸nh r¨ng khÝa ; hay dïng cho c¸c øng dông ¸p thÊp 3.KiÓu trôc vÝt : dïng c¸c lo¹i ¸p kh¸c nhau
 16. M¸y nÐn r« to
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2