intTypePromotion=1

Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Phú

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
17
download

Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Phú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 9 sẽ đề cập đến quá trình nén khí và hơi thông qua việc giới thiệu các đặc điểm của máy nén pittông 1 cấp và máy nén pittông nhiều cấp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Phú

  1. Baøi giaûng Nhieät ñoäng hoïc kyõ thuaät CHÖÔNG 9: QUAÙ TRÌNH NEÙN KHÍ VAØ HÔI CHÖÔNG 9 QUAÙ TRÌNH NEÙN KHÍ VAØ HÔI Coù nhieàu loaïi maùy neùn khí nhö: - Maùy neùn pittoâng - Maùy neùn truïc vít - Maùy neùn xoaén oác - Maùy neùn ly taâm, … Veà maët nhieät ñoäng caùc loaïi maùy neùn treân ñeàu gioáng nhau neân chöông naøy chæ nghieân cöùu maùy neùn pittoâng laø loaïi söû duïng raát phoå caäp. 1. MAÙY NEÙN PITTOÂNG 1 CAÁP 1.1 CAÁU TAÏO VAØ NGUYEÂN TAÉC HOAÏT ÑOÄNG Caáu taïo: van naïp khí, van thaûi khí, piston, xylanh. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: NAÏP KHÍ NEÙN KHÍ THAÛI KHÍ Khi piston chuyeån ñoäng töø treân xuoáng van naïp môû van xaû ñoùng, khí ñöôïc naïp vaøo xylanh (quaù trình naïp khí AB), aùp suaát luùc naïp khí khoâng thay ñoåi laø p1. Tieáp theo laø quaù trình neùn khí (piston ñi töø döôùi leân), trong quaù trình neùn khí hai van naïp vaø xaû ñoùng, neùn khí coù theå tieán haønh theo quaù trình ñaúng nhieät BC (n=1), quaù trình ña bieán BC1 hoaëc quaù trình ñoaïn nhieät BC2 (n=k), aùp suaát taêng töø p1 ñeán p2. Sau quaù trình neùn khí laø quaù trình thaûi khí CD aùp suaát khí trong CBGD: TS. NGUYEÃN MINH PHUÙ -1-
  2. Baøi giaûng Nhieät ñoäng hoïc kyõ thuaät CHÖÔNG 9: QUAÙ TRÌNH NEÙN KHÍ VAØ HÔI xylanh ñaït ñeán p2 ñaåy van thaûi môû trong khi van naïp vaãn ñoùng, trong quaù trình thaûi khí p2=const. p ÑAÚNG NHIEÄT D C C1 C2 ÑA BIEÁN ÑOAÏN NHIEÄT p2 A B p1 v 1.2 COÂNG TIEÂU HAO CUÛA MAÙY NEÙN: v2 p Neùn ñaúng nhieät: w  p1v1 ln  RT ln 2 bieåu thò baèng dieän tích ABCD v1 p1 k(p 2 v 2  p1v1 ) kR Neùn ñoaïn nhieät: w   (t 2  t 1 ) bieåu thò baèng dieän tích 1 k 1 k ABC2D n(p 2 v 2  p1v1 ) nR Neùn ña bieán: w   (t 2  t 1 ) bieåu thò baèng dieän tích ABC1D 1 n 1 n Nhaän xeùt: neùn theo quaù trình ñoaïn nhieät coâng tieâu hao nhieàu nhaát vaø neùn theo quaù trình ñaúng nhieät coâng tieâu hao ít nhaát, do ñoù neáu maùy neùn ñöôïc laøm maùt toát coâng tieâu hao seõ giaûm ñi. CBGD: TS. NGUYEÃN MINH PHUÙ -2-
  3. Baøi giaûng Nhieät ñoäng hoïc kyõ thuaät CHÖÔNG 9: QUAÙ TRÌNH NEÙN KHÍ VAØ HÔI 1.3 TAÙC HAÏI CUÛA DUNG TÍCH THÖØA p Ñeå ñaûm baûo anh toaøn khi hoaït ñoäng, 3' 2' giöõa naép xylanh vaø pittoâng coù khe hôû nhoû khi piston di chuyeån ñeán ñieåm cheát treân, dung tích naøy khoâng coù lôïi vaø ñöôïc goïi laø dung tích thöøa Vt. Töø ñoà thò ta thaáy coù theâm quaù trình 3 2 giaõn nôû phuï 3-4 khi piston dòch chuyeån töø ÑCT xuoáng ÑCD vì khí chöùa trong dung tích thöøa coù aùp suaát cao p2 phaûi ñöôïc giaõn nôû ñeán aùp suaát 4' 1 huùt p1 thì khí môùi thöïc söï naïp vaøo 4 xylanh. Vt V'h Vh v Do ñoù löôïng khí naïp thöïc söï vaøo xylanh chæ coøn (V1 – V4) nhoû hôn khi naïp khoâng coù dung tích thöøa (maùy neùn lyù töôûng). Löôïng naïp vaøo caøng giaûm khi aùp suaát caøng taêng (p’2 > p2) khi ñoù V’h < Vh. Ñeå ñaùnh giaù naêng suaát cuûa maùy neùn piston bò suy giaûm do dung tích thöøa gaây neân ngöôøi ta duøng ñaïi löôïng hieäu suaát theå tích maùy neùn  : V1  V4  V1  V3 Aùp suaát caøng cao  caøng thaáp vì vaäy duøng maùy neùn 1 caáp ñeå neùn khí ñeán aùp suaát quaù cao laø khoâng coù lôïi. Do ñoù muoán coù tyû soá neùn cao phaûi duøng maùy neùn nhieàu caáp. CBGD: TS. NGUYEÃN MINH PHUÙ -3-
  4. Baøi giaûng Nhieät ñoäng hoïc kyõ thuaät CHÖÔNG 9: QUAÙ TRÌNH NEÙN KHÍ VAØ HÔI 2. MAÙY NEÙN PITTOÂNG NHIEÀU CAÁP p Coâng neùn tieát kieäm p1 p2 p2 p3 p3 p4 t1 t2 t3 t4 t5 t6 p4 6 p3 5 4 p2 2 3 1 p1 V'h Vh v Caùc aùp suaát trung gian ñöôïc choïn theo ñieàu kieän toái öu laø laøm theá naøo ñeå toång coâng suaát tieâu hao cuûa maùy neùn nhoû nhaát khi ñoù nhieät ñoä khí ra khoûi boä laøm maùt trung gian baèng nhieät ñoä huùt vaøo cuûa caáp thöù nhaát: t3 = t5 = t1. Ñoàng thôøi ñieàu kieän laøm maùt xy lanh gioáng nhau (soá muõ ña bieán n cuûa caùc caáp gioáng nhau) thì coâng tieâu hao cuûa maùy neùn seõ nhoû nhaát ôû ñieàu kieän: p 2  p1 p 3 p3  p 2 p 4 p 2 p3 p 4 Hay   x p1 p 2 p 3 p4 p Hay  x 3 hay x  m c p1 pñ Trong ñoù m laø soá caáp maùy neùn pñ laø aùp suaát ban ñaàu huùt vaøo maùy neùn pc laø aùp suaát cuoái cuûa maùy neùn CBGD: TS. NGUYEÃN MINH PHUÙ -4-
  5. Baøi giaûng Nhieät ñoäng hoïc kyõ thuaät CHÖÔNG 9: QUAÙ TRÌNH NEÙN KHÍ VAØ HÔI n 1   n   p  n Coâng tieâu hao cuûa maùy neùn m caáp w mn m RT1  m c   1 1 n  p ñ     CBGD: TS. NGUYEÃN MINH PHUÙ -5-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2