intTypePromotion=1

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học máy tính: Phần 1 - KS. Châu Văn Trung

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:359

1
365
lượt xem
107
download

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học máy tính: Phần 1 - KS. Châu Văn Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học máy tính gồm 9 chương, trình bày những vấn đề căn bản nhất của chuyên ngành Khoa học máy tính như. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1 với các nội dung sau đây: Các khái niệm cơ bản về máy tính, thiết kế và hoạch định chương trình, viết mã chương trình và các lệnh nhập xuất đơn giản, cấu trúc điều khiển và vấn để viết chương trình, các hàm và chương trình con, 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học máy tính: Phần 1 - KS. Châu Văn Trung

 1. Ks. Châu Vân Trung Cộng tác: Ts. Nguyễn Phi Khứ - Quang Hùng - N G IÁ O T R Ì Í I H T I É H C A Í1 H chuyên ng ành ____ ____ / 7 ___________ n _________ S.Ệ -:Í • * Ị- •* ✓ x B H i ễ=ị ỉ « 1 0 ? \ . I. fị I M ‘ 1 k . NHÀ x u ấ t b ả n g ia o t h ô n g v ậ n t v f
 2. G IÁ O T R ÌN H T IẾ N G A N H C H U YÊN NGÀNH KHOA HỌC M Á Y TÍN H
 3. Ks. Châu Văn Trung C ộ n g tác: Ts. N guyễn Phi K hứ - Q uang H ùng GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH C huyên ngành KHỠA HỌC MÁY TÍNH A course of Basic English for Computer Scienc« (D à n h c h o s in h v iê n K h o a h ọ c T ự n h iê n - K ỹ t h u ậ t - C ô n g n g h ệ th ô n g tin ) N H À XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬ N TẢI
 4. Lời nói đầu h ằ m đ áp ứ ng n hu cầu g iả n g dạy và học tậ p của các sin h v iên N ch u y ên n g à n h công nghệ th ô n g tin và k ỹ th u ậ t m áy tín h , chúng tôi b iên soạn và x u ất b ả n quyển "Giáo trình tiêng Anh Chuyên ngành Khoa học Máy tính". S ách gồm 9 chương, tr ìn h bày n h ữ n g v ấn đề că n b ả n n h ấ t của ch uyên n g à n h k h o a học m áy tín h như: các k h á i n iệ m cơ bản về m á y tín h ,th iế t k ế và hoạch đ ịn h cliưang trìn h , viết m ã chương tr ìn h và các lệ n h n h ậ p I x u ấ t đơn g iả n , cấu trú c đ iề u k h iể n và vấ n đ ề viết chương trìn h ,c á c h à m và thư ờ ng trìn h con, m ả n g và chuỗi, các file d ữ liệu, lậ p tr ìn h h ư ớ ng đối tượng và các cấu trú c d ữ liệu. Bô cục m ỗi chương gồm p h ầ n m ục đích yêu cầu, tr ìn h b ày n ội dung b ài học th e o từ n g chủ đ iểm b ằ n g tiế n g A nh, chú th íc h từ vựng và hư ớ ng d ẫ n dịch, dọc h iể u nội dung qua tiế n g V iệt, sau cùng là b ài tậ p có lời g iả i, b ài tậ p bổ sung và đ áp án . T ín h đa d ạ n g và phong phú của nội dung và bô cục c h ặ t chẽ hợp lý, dễ học k h iế n cho giáo tr ìn h m a n g tín h sư p h ạ m cao, giúp người đọc dễ d à n g tiế p c ậ n với n h ữ n g v ấ n đề m à nội dung n êu ra. C h ú n g tô i h y v ọ n g r ằ n g giáo tr ìn h sẽ giúp ích n h iề u cho các giáo v iê n và s in h v iê n tro n g việc tiế p cận với n h ữ n g v ấn đề c ă n b ả n n h ấ t của ch u y ên n g à n h k h o a học m áy tín h . N h ó m biên soạn
 5. Chương 1: Các khái niệm cơ bản về máy tính 7 CHAPTER Basic Concepts ol Compulers •| L Cóc k h á i niệm cơ bản về m áy tín h MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Sau khi học xong chương này, các bạn sẽ nắm vững các khái niệm cơ bản về máy tính, cụ thể với các nội dung như sau: ♦ C o m p u te r s tru c tu re s ♦ C ấ u tr ú c m á y t í n h ♦ B us s tru c tu re ♦ C ấ u tr ú c B u s ♦ B a s ic o p e r a t io n o f t h e c o m p u te r ♦ H o ạ t d ộ n g cơ b ả n c ủ a m á y t í n h ♦ R e p r e s e n t a t i o n o f d a t a in m e m o ry ♦ K iểu tr ìn h bày d ữ liệu troiig bộ n h ớ ♦ C o n v e r s io n b e t w e e n t h e b in a r y , « C h u y ể n d ổ i g iữ a cá c h ê n h ị o c ta l, a n d h e x a d e c im a l s y s t e m s p h ả n , b á t p h â n v à th ậ p lụ c ♦ R u le s fo r f o r m i n g n u m b e r s in a n y ♦ C á c q u y tắ c b iể u d i ễ n c á c s ố sy ste m tr o n g b ấ t h ệ th ố n g n à o ♦ A r i t h m e t i c o p e r a t i o n in t h e b i ­ ♦ C á c p h é p to á n s ố h ọ c tr o n g các n a r y , o c ta l, a n d h e x a d e c im a l s y s ­ h ệ n h ị p h â n , th ậ p p h á n v c th ậ p te m s lụ c p h â n ♦ R e p r e s e n t i n g n u m b e r s in a c o m ­ ♦ T r ì n h b à y cá c s ố tr o n g m 1 1 m á y p u te r tính Ngoài ra, ở cuối chương còn có phần bài tập có lời giải, bài tập bổ sung và phần đáp án nhằm giúp các bạn thực hành và áp dụng một cách hiệu quả vào công việc thực tế. GIỚI THIỆU C H U N G ___________________________________ A computer is a device which, under the direction of a program, can process data, alter its own program instruction, and perform computations and logical operations without human intervention. The term program refers to a specific set of instructions given to the computer to accomplish a specific task. A pro­ grammer is a person or group of persons who write instructions to the computer. Programs, in general, are referred to as "software". A computer can be considered at two different levels: its architecture and its im plem entation. The architecture consists of the user-visible in ter­ face as seen by th e programmer. That is, the structure and operation of the computer from the programmer’^ point of view. The im plem entation of the computer is th e construction of th a t interface using specific hardw are (and possible software components). In ihis book we will refer to computer com­ ponents such as monitors, printers, keyboards, and some other of its elec­ tronics as "hardw are".
 6. Chapter 1: Basic Concepts o f Computers HỦ ĐIỂM 1.1 COMPUTER STRUCTURES C đ u ỈP Ú C m a i j t í n h Most computer systems generally consist of three basic structures or ibsystems: the high-speed memory unit, the central processing unit, and le peripheral devices th a t comprise the I/O subsystem (see Fig 1-1). Fig. 1-1 Basic com puter structure. /---------------- V _ _ keyboard I I In p u t a n d O u tp u t b u s î I .1.1 The Memory Unit - Bộ nhớ The memory unit of the computer, also called m ain memory or physical lemory, stores all the in s tr u c tio n s a n d d a ta th a t the central processing nit can directly access and execute. The memory of m ajority of computers onsists of chips made of metal oxide on silicon. This type of memory is Iso called Random Access M em ory or RAM. The memory of the computer is generally divided into logical units of he same size. The most common unit is called a byte. Each byte is made ip of 8 consecutive b its or b in a ry d ig its (see Fig. 1-2). Each individual bit an be magnetized to one of two different states, hence th e nam e of binary. )ne state is said to represent 1; the other represents 0. Som etim es these wo states are referred to as “On” and “Off” respectively. Each byte has associated with it a unique address. According to the :onvention used, addresses can increase from right to left or left to right see Fig. 1-3). In th is book we will assume th a t addresses increase frorn •ight to left unless we specify otherwise. The address space is th e set of all jnique addresses th a t a program can reference. The num ber of biỉó Used to represent an address determ ines the size of the address space. The size of Hiis snacp can be calculated by 2 where N is the num ber of bits used t,
 7. Chương 1: Các khái niệm cơ bản về máy tinh represent the address. It is im portant to observe th a t there is a different between the address of a memory unit and the content of th a t unit. Ti address of a byte is fixed whereas its content may vary. 1 byte Most significant bit Least significant bit 7 6 5 4 3 1 « Fig. 1-2 Representation of a byte. 3 2 1 0
 8. 10 Chapter 1: Basic Concepts of Computers 'alues (see Example 1.5). Assuming that the bits are unsigned, the decimal 'alue represented by the bits of a byte can be calculated as follows. (1) Number the bits beginning on the rightm ost bit position using su­ perscripts. The superscript of the rightm ost position is zero. The superscript of the next bit to its left is 1, the superscript of th e next bit to the left is two and so on. (2) Use each superscript as the exponent of a power of 2. (3) Multiply the value of each bit by its corresponding power of 2. (4) Add the products obtained in the previous step. iXAMPLE 1.1 W hat is the decimal value of the unsigned binary configura- ion 11001101? 1) Number the bits beginning on the rightm ost bit position using super­ scripts as shown below. l W 0 ’.’ W l ° 2) Use each superscript as the exponent of a power of 2. (1*2’) + (1*26) + (0*25) + (0*24) + (1*2J) + (1*22) + (0*2') + (1*2°) 3) Multiply the value of each bit by its corresponding power and add the results (1*128) + (1*64) + (0*32) + (0*16) + (1*8) + (1*4) + (0 * 2 ) + (1 * 1 ) = 205 Therefore, th e decimal value of the unsigned b in a ry configuration 11001101 is 205. R em em ber th a t 2°, by definition, is equal to 1. An­ other method to calculate the value of an unsigned binary num ber is explained in solved problem 1.19. The size of the memory of a computer, as indicated before, is measured in bytes. However, the size of the memory is generally expressed in larger units. One of the most common units is the Kilobyte or Kbyte or sim ply K. In computer lingo, 1 K is equal to 1024 bytes. W henever a rough approxi­ mation is required, IK can be considered as being equivalent to 1000 bytes. Table 1-2 shows some of the other units currently used to m easure prim ary memory. As of the w riting of this book, the Megabyte or MB (=106 bytes) is the most commonly used unit to express the size of the prim ary memory; however, it is expected th a t some of the larger units will be used more frequently in the near future. The symbol should be read as “approxim ately equal to.”
 9. Chuang 1: Cac khai ni$m cd ban ve may tinh 11 Table 1-2 1 Kilobyte =1024 bytes 1 Megabyte = 106 bytes 1 Gigabyte * 109 bytes 1 Terabyte * 1012 bytes 1 Petabyte = 1015 bytes 1 Exabyte = 1018 bytes EXAMPLE 1.2 A computer is advertised as having a prim ary memory of 32 Megabytes or “Megs.” W hat is the true size of the memory in bytes? 32 M b y te s = 32*10’ K b y tes = 32*103*1024 b y te s = 32,768,000 b y te s 1.1.2 The Central Processing Unit - B q xCrly trung tam The C entral P ro cessin g U nit (CPU) or processor is the “brain of the computer.” It is in the CPU where most of the activity th a t occurs inside the computer takes place. The CPU is generally subdivided into two basic subunits: the A rithm etic-L ogic U nit (ALU), and the C ontrol U nit (CU). The m ain activity of the CPU consists of retrieving (fetching) instruc­ tions from memory and executing these instructions. As the instructions are fetched from memory they are decoded. Decoding an instruction means interpreting w hat the instruction is all about and w hat are its operands, if any. Executing m eans doing w hat the instruction is m eant to do. The ALU or the Arithmetic-Logic U nit of the CPU, as its name implies, is where the arithm etic operations (addition, subtraction, etc.) are per­ formed. Similarly, other operations such as the comparison of two numbers are also carried out in the ALU. Internal to the CPU there are a number of “general” registers th a t provide local, high-speed storage for the processor. Consider a typical situation where two numbers located in main memory are to be added. This operation may be executed as follows: first, the num­ bers, located in m ain memory, are fetched into the internal registers of the ALU w here the addition is carried out. The sum, if necessary, may be stored back into some particular memory location. In addition to these high-speed internal registers, the CPU contains one or more “status registers” th a t provide information about the state of the processor, th e instruction being processed, any other special condition th a t may have occurred, and the actions th a t need to be taken to handle these special conditions.
 10. 12 Chapter 1 : Basic Concepts of C o m p u te rs The Control Unit in the CPU manages the movement of data w ithin the processor. For example, to add the numbers of the previous example, the operands had to be moved from memory to the ALU. It is th e responsibil­ ity of the control unit to manage this movement of data. If the result of the addition is to be stored back in memory the control unit will m anage this task too. Incorporated within the control unit is a decoder which deter­ mines the operation that the computer needs to carry out. 1.1.3 The Input and Output Unit: Bộ nhập và xuất Computers accept information via input devices. Input devices are em ­ ployed by the user to send information to the computer. Two of the most common input devices are the keyboard and the mouse. Output devices are used to send information to the user. The most common output devices are the monitor and the printer. Other devices such as some of th e external storage units (hard disks, tapes, jazz or zip drives) may serve a dual pur­ pose. Input and output are among the most complex operations carried out by the CPU. Details about the physical characteristics of the I/O devices and the data format th a t they require are handled by system programs th a t are invisible to the user. A discussion of the issues involved in I/O processing is beyond the scope of this book. CHÚ THÍCH TỪ VƯNG program chương trình program m er người lập trình software phần mềm hardw are phẩn cứng instructions and data chỉ lệnh uà dữ liệu Memory bộ nhớ bits or binary digits các bit và các chữ số nhị p h â n Central Processing U nit bộ xử lý trung tám Arithmetic-Logic U nit bộ logic sô học Control Unit bộ điều khiển HƯỚNG DẪN ĐỌC HIEU 1.1 Một máy tinh là một thiết bị dưới sự điều khiển của m ột chương trình, cỏ thè xu ly dữ liẹu, tự nó biên đôi câu trúc chương trình, VQ thực hiện các phép tính và các phép tinh logic mà không cần sự can thiệp của con người. Thuật ngữ program chi ra m ột tập hạp các lệnh đặc biệt đ ể đưa vào máy tính nhàm thực thi một nhiẹm vụ đặc biệt
 11. Chương 1: Các khái niệm cơ bản về máy tính 13 Một program m er (một người lập trình) là một người hoặc một nhóm người viết các cău lệnh cho máy tính. N hìn chung, các chương trinh được biết như là 'software (phần mềm)'. Một máy tính có th ể dược xem xét theo hai góc độ khác nhau: cấu trúc máy tính của nó và tính thực thi của nó. Cấu trúc này bao gồm giao diện người dùng hiển thị xét theo góc độ nhà lập trình. Điều này có nghĩa là cấu trúc và các phép tính toán máy tính theo quan điểm của lập trình viên. Tính thực thi của máy tính là cấu trúc của giao diện bằng cách sử dụng phần cứng (và cũng có th ể là phần mềm). Trong sách này bạn sẽ tham khảo về các thành phần của máy tính chẳng hạn như m àn hình, máy in, bàn phím và một số thiết bị điện tử khác dược biết như là “phần cứng”. 1.1 CẨU TRÚC MÁY TÍNH Hầu hết các hệ thống máy tính bao gồm ba cốu trúc cơ bản hoặc các hệ thống phụ: bộ nhớ tốc độ cao, bộ xử lý trung tăm, và các thiết bị ngoại vi bao gòm các hệ thống phụ n o (xem hình 1.1) 1.1.1 Bộ n h ớ Bộ nhá của máy tính cũng được gọi là bộ nhớ chính hoặc bộ nhớ vật lý lưu trữ cấu trúc và dữ liệu để cho bộ nhớ trung tâm có th ể truy cập và xử lý trực tiếp. Hầu hết bộ nhá của máy tính có chứa các con chip được làm từ oxit kim loại trẽn silicon. Loại bộ nhớ này còn được gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên hoặc RAM. Bộ nhớ của m áy tính thường được chia thành các đơn vị logic theo cùng kích cỡ. Các đơn vị p h ổ biến này cũng đượv gọi là byte. Mỗi byte được làm từ 8bit liên tục hoặc các số nhị phân (xem hình 1.2). Mỗi bít riêng lể có th ể được từ hóa một trong hai trạng thái khác nhau theo tên nhị phân. Một trạng thái được mô tá là 1; trạng thai khác là 0. Dôi lúc, hai trạng thái này còn được gọi là “On” và “Off”. Mỗi tiyte liên kết vái một địa chỉ duy nhát. Dựa vào tính tỷ lệ khi sử dụng, các địa chi này có th ể tăng từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải (xem hình 1.3). Trong sách này chúng ta sẽ giả sử rằng các địa chi sẽ tăng từ phải sang trái nếu không chúng ta sẽ nói về trường hợp khác. Không gian địa chỉ là tập hợp các địa chỉ đ ể một chương trình có th ể tham chiếu, s ố các bit sử dụng đ ể mô tả các địa chỉ được xác định bằng kích cỡ của không gian địa chỉ. Kích cỡ của không gian này có th ể duạc tính bằng 2"- với n là số các bit được sử dụng đ ể mô tả địa chỉ này. Điều này rất quan trọng trong việc quan sát sự khác biệt giữa địa chỉ bộ nhá và nội dung của bộ nhớ đó. Địa chỉ của một byte là cố d in ’ll trong kh i đó nội dung của nó có th ể biến đổi. Các byte cũng có th ể được gom nhóm đ ể tạo thành các bộ lán hơn. Tùy
 12. 14 Chapter 1: Basic Concepts o f Computers thuộc vào sự thuận lợi của các nhà sản xuất, các đan vị lớn hơn này có th ể được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Bảng 1.1 trình bày các tên p hổ biến của các đơn vị nhỏ hơn và lớn han. N hư được minh họa trong hình 1.2 các bit của một byte thường dược đánh số từ phải sang trái bắt dầu là 0. Bit bên phải nhát được gọi là least significant bit (Isb). Tương tự như vậy, bít bên trái nhất được gọi là most significant bit (msb). Bởi vì mỗi bít của một byte chi có thể được lưu chỉ một trong hai giá trị, hoặc là zero hoặc là 1, do dó có 2S số bit khác nhau trong m ột byte. Mỗi một tổ hợp mô tả cho một giá trị riêng biệt. Giá trị của mỗi tổ hợp bít mô tả trong một byte phụ thuộc vào quy ước sử dụng đ ể giải thích cho các giá trị đó (xem ví dụ 1.5). Giả sứ ràng các bít này chưa được kỷ hiệu, thì giá trị thập phán mô tả theo các bit của một byte có th ể tính toán như sau: (1) Đánh số thứ tự cho các bít bắt đầu tại vị trí bít phải nhất theo cách đánh số mũ. Sô m ũ của vị trí phải nhất là zero. Sô m ũ của các bit k ế tiếp ở bên trái là 1, sô' m ũ của bít k ế tiếp ở bẽn trái là hai và .... (2) S ứ dụng mỗi số ở m ũ giống như số m ũ của 2. (3) Nhăn giá trị của mỗi bít với lũy thừa tương ứng là 2. (4) Cộng các tích sô được cho theo các bước. Ví dụ 1.1 Giá trị thập phân của một số nhị phân có dạng 11001101 là bao nhiêu? (1) Đánh số thứ tự các bít bắt đầu tại bit phải nhất bàng cách sử dụng số mũ như được trình bày dưới đây. flW lW l1 (2) Mỗi sổ mũ là lũy thừa của 2. (1*2’ ) + (1*26) + (0*25) + (0*24) + (1*23) + (1*2! ) + (0 * 2 ') + (1 * 2 °) (3) N hăn giá trị của mỗi bit với số mũ tương ứng rồi cộng kết quả lại ( 1 * 1 2 8 )+ ( 1 * 6 4 ) + (0 * 3 2 )+ ( 0 * 1 6 ) + ( 1 * 8 ) + ( 1 * 4 ) + ( 0 * 2 ) + (1 * 1 ) = 205 Do đó giá trị thập phán của một sổ nhị phân 11001101 là 205 Hãy nhó rằng 2° theo định nghĩa là 1 . Các phưcmg pháp đ ể tính giá trị của một sô nhị phản được giải thích trong bài thực hành 1 19 Kích thước bộ nhớ cùa máy tính như dược trình bày trước đây được đo băng byte. Tuy nhiên kích thước bộ nhớ máy tính dược mỏ tả ở đơn vị lớn hơn. Một trong những đơn vị thường dùng là kilobyte hoặc Kbyte
 13. Chương 1: Các khái niệm cơ bản về máy tính 15 hoặc đơn giản là K. Theo ngôn ngữ máy tính, 1 K = 1024 byte. Tuy nhiên, khi tính gần đúng, một ký có thê được lẽn gần bằng 1000 byte. Bảng 1.2 trình bày các đơn vị hiện hành hiện đang sử dụng đ ể tinh toán bộ nhớ chính. Trong sách này, Megabyte hoặc MB ( X 10e bytes) là đan vị tính toán thông dụng nhất để trình bày kích cỡ bộ nhớ chính; tuy nhiên, trong tương lai gần đây các đơn vị lớn hơn sẽ được dùng thường xuyên hơn. Ký hiệu S5 sẽ được đọc là “xấp xỉ bằng”. Ví dụ 1.2 Một máy tính được quảng cáo có bộ nhớ chính là 32 mega­ bytes gọi “M egs”. Vậy kích cỡ bộ nhớ là bao nhiêu byte? 32 M b y te s = 3 2 ‘ l ơ 3 K b y te s = 32*103*1024 b y te s = 32,768,000 b y te s 1.1.2 B ộ x ử lý tr u n g tá m Bộ xử lý trung tăm (CPU) hoặc trình xử lý là “bộ não của máy tín h ”. Nó nằm trong CPU nơi mà hầu hết các hoạt động diễn ra trong máy tính đều xảy ra. CPU thường được chia thành hai đơn vị con cơ bản: Đơn vị số học [Arithmetic-Logic Unit (ALU)], và Bộ điều khiển (Con­ trol Unit - CU). Hoạt động chính của CPU bao gồm các lệnh truy hồi (gọi lại) từ bộ nhá và chạy các lệnh này. Khi các lệnh này được gọi lại từ bộ nhá và chúng sẽ được giải mã. Việc giải mã một câu lệnh có nghĩa là giải mã ít cảu lệnh này và tất cả những toán tử của nó nếu có. Việc xử lý có nghĩa là thực thi những gì câu lệnh đó yêu cầu. A LU hoặc Arithmetic-Logic Unit (Đơn vị số học logic) của CPU,là nai mà các phép toán số học (cộng, trừ, ....) được thực thi. Tương tự, các phép toán khác chẳng hạn như so sánh giữa hai số cũng được tiến hành trong ALU. Bên trong CPU có các thanh ghi tổng quát đ ể cung cấp vị trí, vùng lưu trữ tốc độ cao , bộ xử lý. Giả sử trong tình huống này có hai số nằm tại bộ nhớ chính dược thêm vào. Phép tính này có th ể được thực hiện như sau; đầu tiên, các số nằm ở bộ nhá chính sẽ được gọi vào các thanh ghi bên trong của A LU nơi mà phép cộng được thực hiện. N ếu cần, tổng có th ể được lưu trữ trở lại trong vùng nhớ đặc biệt. Ngoài những thanh ghi bên trong có tốc độ rao này, thì CPU có chứa một hoặc nhiều “thanh ghi trạng thái' để cung cấp thông tin về trạng thái của bộ xử lý này, lệnh đang được xử lý và bất kỳ các điều kiện đặc biệt nào có th ể xảy ra khác, và các nành độ.ig cần thiết đ ể tác động theo một các điều kiện đặc biệt này. Bộ điều khiển trong CPU quản lý sự di chuyền dữ liệu bên trong bộ xử lý. Ví dụ đ ể cộng thêm các sô' của ví dụ trước, các toán hạng phải dược di chuyển từ bộ nhớ sang ALM. Trách nhiệm của bộ điều khiển là quản lý sự di chuyển cửa dữ liệu. Nếu két quả của phép cộng được lưu trữ lại bèn trong bộ nhớ thì bộ điều khiển này cũng sẽ quản lý
 14. 16 Chapter 1: Basic Concepts o f Computers nhiệm vụ này. S ự kết hợp bên trong bộ điều khiển là một bộ giải mă d ể xác định phép toán mà máy tính cần phải thực hiện. 1.1.3 Bộ n h ập và xu ất Máy tính đảm nhận thông tin thông qua các thiẽt bị nhập. Các thiêt bị nhập được người dùng sử dụng dể gởi thông tin vào m áy tinh. Hai thiết bị nhập p h ổ biến nhất dó là bàn phím và chuột. Các thiết xuất thường được sử dụng d ể gởi thông tin cho người dùng. Các thiết bị xuất p hổ biến đó là màn hình và máy in. Các thiết bị khác chẳng hạn như các bộ lưu trữ ngoài (các đĩa cứng, các băng từ, các đĩa ja z z hoặc zip) có th ể phục vụ cho hai mục đích. N hập va xuất là m ột trong các phép tính phửc tạp nhất mà CPU phải thực hiện. Các chi tiết về các kỷ tự vật lý của các thiết bị cho nhập xuất (HO) và định dạng d ữ liệu mà chúng yêu cầu được xử lý bởi hệ thống chương trinh vốn không hiển thị cho người dùng, vấn đề xử lý nhập xuất (I/O ) được thảo luận sau chương này.
 15. Chương 1: Các khái niệm cơ bản về máy tính 17 CHỦ ĐIỂM 1.2 BUS STRUCTURE C a u trúc B us To transfer data w ithin its different components the computer uses a collection of wires called a bus. A computer system typically has three such buses: the address bus, the data bus, and the control bus. The data bus is used for transm ission of data. A data bus must have as many wires as there are bits in the memory unit selected for a particular computer. To access data in memory it is necessary to issue an address to indicate its location. The CPU sends address bits to memory via the address bus. Figure 1-4 shows a two-bus structure computer. The CPU interacts with memory via the memory bus. Input and Output functions are conducted via the I/O bus. O ther configurations are also used. Figure 1-5 shows a single-bus structure used in some small computers. Fig. 1-4 A two-bus structure. In p u t M a in M e m o r y CPU I/O B u s Memory O u tp u t bus Fig. 1-5 Single bus structure. EXAMPLE 1.3 Assuming th a t the basic unit of a computer is a word, how many bits can be transferred by the data bus at an y -» R e"ti^ ? The answ er depends on the number of bits th a t'itfe ^ n ta , word. Using Tablel-1 th e num ber of bits th a t needs to be t r a n s ^ ^ Q U a r l i a s t 16 bits. We say at least since some additional,. eonftMl Inform ation ma4 be carried on the data bus. I "j
 16. 18 Chapter 1: Basic Concepts o f Computers CHÚ THÍCH TỪ V Ư N G ______________________________ _______ ♦ address bus ■bus địa chi ♦ data bus •' bus dữ liệu ♦ control bus •' bus diều khiên ♦ Input and Output functions : các chức năng nhập và xuất HƯỚNG DẦN ĐỌC Hiểu 1ễ2 _________________________ Để vận chuyển dữ liệu bên trong các thành phần khác nhau, máy tính sử dụng một tập hợp các dây được gọi là bus. Một hệ thống máy tính thường có ba bus: bus địa chỉ, bus dữ liệu và bus điều khiển. Bus dữ liệu được dùng để chuyển tải dữ liệu. Một bus dữ liệu phải có nhiều đầu khi có nhiều bít trong bộ nhớ được chọn cho một máy tính đặc biệt. Để truy cập dữ liệu trong bộ nhớ nếu cần phải cấp phát một địa chỉ chi ra vị trí của nó. CPU này gen các bít địa chì đến bộ nhớ thông qua bus địa chỉ. Hình 1.4 hiển thị một cấu trúc hai bus của máy tính. CPU này tương tác với bộ nhớ thông qua bus bộ nhớ này. Các chức năng nhập và xuất được hướng dẫn thông qua bus 110. Các cấu hình khác cũng được sử dụng. H ình 1.5 m inh họa một cấu trúc bus đơn được dùng trong nhiều máy tính nhỏ. Input Main Memory CPU Memory O utput H ình 1.4 Cấu trúc hai bus H ình 1.5 Cấu trúc cứa bus dan Ví dụ 1.3 Giả sứ ràng đơn vị ca bản của một m áy tính là từ có bao nhiêu bit có thề chuyền tải bởi bus dữ liệu cùng một lức? Câu trả lời dựa trên số bít trong một từ. S ử dụng bảnẹ 1.1 số các bit cân đe chuyen tữi tợo ĩ lột thời đỉẽĩTi ít nhât là 16 bit. ũ đây chúng ÍQ nói ít nhát bởi ui sẽ có một sô thông tin điều khiển có th ể được mang theo bus dữ liệu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2