intTypePromotion=1

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
536
lượt xem
26
download

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

  1. Mâu số C2-03/NS ̃ (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính) ̀ Không ghi vao Số:.......................... GIÂY ĐỀ NGHỊ THANH TOAN TAM ỨNG, ỨNG TRƯỚC ́ ́ ̣ khu vực nay ̀ Tạm ứng  Ứng trước chưa đủ ĐKTT  Đơn vi:..............................................................................................................................................Mã ĐVQHNS......................................... ̣ Tai khoan:................................................................................................Tại KBNN:...................................................................................... ̀ ̉ Mã cấp NS:.....................Tên CTMT, DA:...................................................................................................................................................... ......................................................................................................Mã CTMT, DA:.....................................Năm NS:....................................... Căn cứ số dư tam ứng/ứng trước đên ngay....... /....... /……..Đề nghị Kho bac Nhà nước........................................................................... ̣ ́ ̀ ̣ Thanh toan số tiên đã (tam ứng/ ứng trước chưa đủ ĐKTT) .......................................................................thành (thực chi/ ứng trước đủ ́ ̀ ̣ ́ ĐKTT)..............................................................................................................................................................theo chi tiêt sau: Mã Số dư tam ứng/ ̣ Số đề nghị Số KBNN duyêt ̣ Mã Mã Mã Nội dung nguồn chương ngành KT ứng trước ́ ́ NDKT thanh toan thanh toan NSNN Tổng cộng Tông số đề nghị thanh toan đã tạm ứng, ứng trước ghi băng chữ:......................................................................................................... ̉ ́ ̀ ......................................................................................................................................................................................................................... ̀ ́ Ngay....... thang....... năm......... Kế toan trưởng ́ Thủ trưởng đơn vị PHÂN KHO BAC NHÀ NƯỚC GHI ̀ ̣ Đông ý thanh toan số tiên đã (tam ứng/ứng trước chưa đủ ĐKTT) :................................................ Nợ TK............................................ ̀ ́ ̀ ̣ .................................. thành (thực chi/ ứng trước đủ ĐKTT)............................................................. Có TK............................................. Số tiên ghi băng chữ: ................................................................................................................... Mã ĐBHC: .................................... ̀ ̀ ............................................................................................................................................................. Bộ phận kiểm soát của Kho bạc ̀ ́ ̀ ́ Ngay....... thang...............năm............ Ngay....... thang.........năm............ Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toan trưởng ́ ́ ́ Giam đôc KBNN 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2