intTypePromotion=1
ADSENSE

GOOD LUCK - BÍ MẬT CỦA MAY MẮN

Chia sẻ: Huu Nghi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

556
lượt xem
295
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Good Luck - Bí Mật của May Mắn - là cuốn sách nổi tiếng và độc đáo nhất được Nhà Xuất Bản Jossey-Bass xuất bản ngày 1/9/2004. Theo các công ty bản quyền châu Âu, Good Luck là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử hiện đại bán được bản quyền dịch ra 15 ngôn ngữ trên thế giới trước khi được xuất bản ở bất kỳ quốc gia nào (chỉ qua truyền miệng và qua Internet). Cuốn sách được xuất bản đầu tiên ở Tây Ban Nha vào tháng 2/2004. Chỉ trong vòng hai tuần, Good Luck đã vượt lên dẫn đầu danh sách những cuốn sách bán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GOOD LUCK - BÍ MẬT CỦA MAY MẮN

 1. Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này. Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 2. CUÖËN SAÁCH NAÂY ÀÛÚÅC XUÊËT BAÃN THEO HÚÅP ÀÖÌNG CHUYÏÍN GIAO BAÃN QUYÏÌN ÀÖÅC QUYÏÌN XUÊËT BAÃN VAÂ PHAÁT HAÂNH ÊËN BAÃN TIÏËNG VIÏÅT GIÛÄA NXB JOSSEY-BASS, TÊÅP ÀOAÂN WILEY, TÊY BAN NHA VAÂ CÖNG TY FIRST NEWS - TRÑ VIÏÅT, VIÏÅT NAM.
 3. GOOD LUCK - BÑ MÊÅT CUÃA MAY MÙÆN Copyright © 2005 First News - Tri Viet Publishing Co., Ltd. Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái taác giaã vaâ Nhaâ Xuêët Baãn JOSSEY BASS, Têåp àoaân xuêët baãn WILEY, Têy Ban Nha thaáng 3 nùm 2005. Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ Têåp àoaân Wiley àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng ûúác Baão Höå Súã Hûäu Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne. FIRST NEWS - TRI VIET PUBLISHING CO., LTD. 11HNguyïîn Thõ Minh Khai Str. - Ho Chi Minh City, Viet Nam Tel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn 2
 4. Alex Rovira Fernando Trñas de Bes Bñ quyïët taåo nïn may mùæn trong cöng viïåc, tònh yïu vaâ cuöåc söëng Töíng húåp vaâ biïn dõch: NGUYÏÎN VÙN PHÛÚÁC - KHAÁNH THUÃY TÊM HÙÇNG - THAÃO NGUYÏN FIRST NEWS NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH 2005
 5. GOOD LUCK BÑ MÊÅT CUÃA MAY MÙÆN The International Best-Seller That Has Swept the World Cuöën saách laâm bûâng saáng caã thïë giúái! ● Cuöën saách sau 6 thaáng phaát haânh àaä baán àûúåc trïn 2.500.000 baãn trïn toaân thïë giúái. ● Àûúåc bònh choån laâ cuöën saách baán chaåy nhêët taåi chêu Êu, Nhêåt Baãn, Brazil, Têy Ban Nha, Haân Quöëc, Myä, Àaâi Loan... ● Àûúåc choån laâ JAPAN BOOK OF THE YEAR 2004 (cuöën saách hay nhêët trong nùm 2004 taåi Nhêåt Baãn), nhêån giaãi thûúãng 2004 Shinpu Award - laâ giaãi thûúãng uy tñn vaâ cao quyá nhêët do caác têåp àoaân xuêët baãn vaâ phaát haânh saách Nhêåt Baãn trao tùång. ● Viïåt Nam laâ quöëc gia thûá 68 trïn thïë giúái mua baãn quyïìn Good Luck. “Thêåt laâ tuyïåt vúâi! Töi chùæc chùæn cuöën saách seä ài vaâo lõch sûã nhû möåt cêu chuyïån kinh àiïín. Cuöën saách hêëp dêîn ngûúâi àoåc úã moåi lûáa tuöíi - tûâ treã em cho àïën ngûúâi lúán - giöëng nhû cêu chuyïån Hoaâng Tûã Beá cuãa Antoine de Saint Exupeáry.” - Philip Kotler (Chuyïn gia Marketing) 5
 6. Good Luck Good Luck - Bñ Mêåt cuãa May Mùæn - laâ cuöën saách nöíi tiïëng vaâ àöåc àaáo nhêët àûúåc Nhaâ Xuêët Baãn Jossey-Bass xuêët baãn ngaây 1/9/2004. Theo caác cöng ty baãn quyïìn chêu Êu, Good Luck laâ cuöën saách àêìu tiïn trong lõch sûã hiïån àaåi baán àûúåc baãn quyïìn dõch ra 15 ngön ngûä trïn thïë giúái trûúác khi àûúåc xuêët baãn úã bêët kyâ quöëc gia naâo (chó qua truyïn miïång ì vaâ qua Internet). Cuöën saách àûúåc xuêët baãn àêìu tiïn úã Têy Ban Nha vaâo thaáng 2/2004. Chó trong voâng hai tuêìn, Good Luck àaä vûúåt lïn dêîn àêìu danh saách nhûäng cuöën saách baán chaåy nhêët úã Têy Ban Nha, Nhêåt Baãn, Brazil, Myä, Haân Quöëc, Àaâi Loan vaâ àang lan toãa nhanh choáng sang caác quöëc gia, chêu luåc khaác nhûäng thaáng àêìu nùm 2005. Cêu chuyïån trong Bñ Mêåt cuãa May Mùæn hêëp dêîn nhû cêu chuyïån thêìn thoaåi vúái nhûäng chên lyá thûåc tïë vaâ vônh hùçng cuãa cuöåc söëng, mang laåi cho ngûúâi àoåc niïìm tin, hy voång, nhûäng traãi nghiïåm quyá baáu, àöìng thúâi lyá giaãi taåi sao möåt söë ngûúâi luön gùåp àûúåc may mùæn trong khi nhûäng ngûúâi khaác laåi khöng gùåp. Cuöën saách àaä mang àïën cho àöåc giaã möåt caái nhòn thuá võ vaâ sêu sùæc vïì thay àöíi nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí taåo ra vaâ duy trò sûå may mùæn trong cuöåc àúâi chuáng ta. Àöåc giaã khùæp moåi núi àaä chuá têm thûúãng thûác, chuyïìn tay cho beâ baån vaâ möîi ngûúâi àïìu mua nhiïìu baãn àïí tùång cho gia àònh, ngûúâi thên, àöìng nghiïåp nhû nhûäng moán quaâ àùåc biïåt cuãa sûå may mùæn. Good Luck laâ möåt cêu chuyïån laå thûúâng hûúáng àöåc giaã àïën möåt baâi hoåc vö cuâng giaá trõ vïì cuöåc söëng: Sûå may mùæn khöng xuêët hiïån ngêîu nhiïn trong haânh trònh cuöåc söëng chuáng ta; chñnh chuáng ta phaãi tòm vaâ taåo ra nhûäng àiïìu kiïån àïí may mùæn tòm àïën vúái mònh. Dûúái ngoâi buát cuãa Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes - hai nhaâ tû vêën têm lyá vaâ tiïëp thõ haâng àêu thïë giúái àaä coá cöng trònh nghiïn cûáu vïì ì 6
 7. Bñ mêåt cuãa May Mùæn thaái àöå, haânh vi con ngûúâi cuäng nhû ûúác mong, niïìm tin cuãa hoå àöëi vúái sûå may mùæn, thaânh cöng trong cuöåc söëng. Cêu chuyïån giaãn dõ naây coá thïí àûúåc aáp duång rêët röång raäi cho têët caã moåi ngûúâi vaâ coá khaã nùng khñch lïå möåt caách àöåc àaáo. Bñ Mêåt cuãa May Mùæn kïí vïì möåt cêu chuyïån àêìy caãm àöång giûäa hai öng giaâ, Max vaâ Jim, khi hoå tònh cúâ gùåp nhau úã cöng viïn trung têm sau 50 nùm xa caách. Trong khi Max àaåt àûúåc nhûäng thaânh cöng vaâ haånh phuác traân àêìy trong cuöåc àúâi tûâ sûå khúãi àêìu vö cuâng khoá khùn, tûâ hai baân tay trùæng, thò Jim laåi khöng thïí laâm àûúåc àiïìu àoá, luác khúãi àêìu öng àaä àûúåc cuöåc söëng ûu àaäi rêët nhiïìu. Bñ quyïët thanh â cöng vaâ may mùæn cuãa Max nùçm úã cêu chuyïån kyâ diïåu maâ ngûúâi öng àaä kïí laåi cho Max tûâ nhiïìu nùm trûúác. Cêu chuyïån àoá thêåt kyâ bñ vaâ coá sùæc thaái gúåi nhúá àïën nhûäng nhaâ giaã kim, hiïìn triïët xa xûa, chó ra bñ mêåt, caách nùæm bùæt caác cú höåi vaâ gùåt haái may mùæn, thaânh cöng. Trong àoaån kïët àêìy bêët ngúâ, Good Luck taåo ra möåt chu trònh kheáp kñn, mang laåi sûå khñch lïå, nhûäng hûúáng dêîn caách thûåc hiïån vaâ thêåt troån veån vúái möåt cêu chuyïån àêìy cuöën huát. Àêy thûåc sûå laâ möåt moán quaâ àùåc biïåt, thuá võ vaâ àêìy caãm hûáng maâ Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes àaä mang àïën cho chuáng ta. VÏÌ CAÁC TAÁC GIAÃã Taác giaã Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes laâ hai ngûúâi baån thên, vúái tñnh caách àùåc biïåt, tû duy söëng saáng taåo, tñch cûåc, luön say mï thñch Fernando Trñas de Bes thûã thaách vúái nhûäng yá Alex Rovira tûúãng múái. Hoå cuâng àöìng saáng lêåp cöng ty Salvetti & Llombart, vúái 40 cöång sûå haâng àêìu úã Barcelona, Têy Ban Nha - chuyïn nghiïn 7
 8. Good Luck cûáu thõ trûúâng, tû vêën cho caác têåp àoaân àa quöëc gia khöíng löì. Alex Rovira laâ taác giaã cuöën The Inner Compass vaâ Fernando Trñas de Bes laâ àöìng taác giaã cuöën Lateral Marketing vúái chuyïn gia tiïëp thõ haâng àêìu thïë giúái - Tiïën sô Philip Kotler. Duâ chó ñt ngûúâi nhûng cöng ty àaä rêët nöíi tiïëng vúái haâng trùm dûå aán nghiïn cûáu thõ trûúâng cho caác têåp àoaân lúán nhû The Orange Group, Jazztel, Vodafone, Nestleá, Dannon, Hewlett-Packard, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Winterthur, Sony Corporation, Pepsi, Fritto-Lay, Moet Chandon, Bongrain, McKinsey&Co., AT Kearney... Qua caác thaânh cöng cuãa mònh, Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes àaä cuâng viïët Good Luck àïí chia seã vúái moåi ngûúâi. Cuöën saách àaä taåo nïn möåt laân soáng tû duy múái trong viïåc tòm kiïëm may mùæn, haånh phuác vaâ thaânh cöng trong cuöåc söëng. Hoå àaä nhêån haâng trùm ngaân thû cuãa àöåc giaã trïn khùæp thïë giúái gûãi vïì hoan nghïnh vaâ caãm ún yá tûúãng àöåc àaáo tûâ cuöën saách nhoã naây. Phaãi noái laâ Good Luck laâ cuöën saách àöåc àaáo, seä coân àûúåc nhùæc àïën vaâ lan truyïìn ài khùæp thïë giúái. Cuöën saách khöng chó giuáp ñch cho cuöåc söëng con ngûúâi maâ rêët nhiïìu cöng ty trïn thïë giúái àaä ûáng duång nhûäng yá tûúãng cuãa Good Luck àïí àaåt àûúåc thaânh cöng trong cöng viïåc. Trong 365 ngaây, Good Luck àaä àûúåc xuêët baãn bùçng 35 ngön ngûä úã trïn 68 quöëc gia! Nhûäng quöëc gia àaä mua baãn quyïìn Good Luck göìm caác nûúác noái tiïëng Têy Ban Nha, Anh, Phaáp, Àûác, Böì Àaâo Nha vaâ caác nûúác Canada, YÁ, Nhêåt Baãn, Thuåy Àiïín, Brazil, Haâ Lan, Thaái Lan, Na Uy, Àan Maåch, Phêìn Lan, Hungary, Nga, Latvia, Iceland, Ba Lan, Indonesia, Haân 8
 9. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Quöëc, Hy Laåp, Estonia, Litva, Galician, Thöí Nhô Kyâ, Serbia, Slovakia, Trung Quöëc, Àaâi Loan, Höìng Köng, Bulgaria, Slovenia, Viïåt Nam (3/2005). Nhûäng quöëc gia àang thûúng lûúång chuyïín giao baãn quyïìn göìm Croatia, Romania, Israel, xûá Basque, cöång àöìng caác nûúác noái tiïëng AÃÃ Rêåp vaâ möåt söë nûúác khaác. Lûúång phaát haânh Good Luck úã möåt söë nûúác: Nhêåt Baãn: hún 1.250.000 baãn baán hïët trong 5 thaáng Têy Ban Nha: hún 300.000 baãn trong 5 thaáng Àaâi Loan: hún 90.000 baãn (chûa àêìy 3 thaáng) Haân Quöëc: hún 23.000 baãn (trong 2 thaáng) Ba Lan: hún 9.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Àûác: hún 27.000 baãn àaä baán hïët Brazil: hún 30.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Trung Quöëc: hún 150.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Viïåt Nam: 5.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn - First News) 20.000 baãn (dûå kiïën trong nùm 2005) First News trên troång giúái thiïåu àïën baån àoåc Viïåt Nam cuöën saách kyâ diïåu naây. Noá khöng chó kyâ diïåu vúái caác baån maâ ngay caã vúái chuáng töi - nhûäng ngûúâi thûåc hiïån cuöën saách naây. Ngay sau khi thûúng lûúång àûúåc baãn quyïìn, moåi ngûúâi trong First News àaä chuyïìn tay nhau baãn dõch. Thûåc sûå cuöën saách àaä truyïìn cho chuáng töi möåt niïìm caãm hûáng rêët àùåc biïåt - moåi ngûúâi àaä thao thûác biïn têåp vaâ thiïët kïë sao cho thêåt àeåp vaâ mong sao cuöën saách tuyïåt vúâi naây súám àïën tay caác baån. Chên thaânh chuác caác baån seä tòm àûúåc may mùæn trong cuöåc söëng cuãa mònh. - First News 2005 9
 10. May mùæn trong cuöåc söëng khöng tònh cúâ maâ àïën, May mùæn laâ do chñnh chuáng ta taåo ra.
 11. 1 Cuöå c gùå p gúä kyâ laå sau bao nùm thaá n g
 12. Bñ mêåt cuãa May Mùæn À oá laâ möåt buöíi chiïìu muâa xuên àeåp trúâi taåi cöng viïn trung têm. Khi êëy, Max – möåt ngûúâi nöíi tiïëng àûúåc hêìu hïët moåi ngûúâi trong vuâng biïët àïën nhû möåt biïíu tûúång thaânh àaåt trong kinh doanh vaâ cuöåc söëng - àang ngöìi trïn chiïëc bùng ghïë daâi, vö tû ngùæm nhòn doâng ngûúâi taãn böå quanh nhûäng löëi ài rúåp boáng maát trong cöng viïn. Àöi mùæt saáng vaâ àön hêåu cuãa öng biïíu löå sûå lùæng àoång cuãa möåt ngûúâi traãi nghiïåm vaâ aánh lïn caái nhòn cuãa möåt têm höìn 13
 13. Good Luck rêët treã trung. Tiïëng cûúâi thú ngêy cuãa nhûäng àûáa treã àang àuâa nghõch gêìn àoá laâm cho öng nhû muöën quay trúã laåi thúâi niïn thiïëu cuãa mònh. Öng ngûúác nhòn nhûäng nhaánh cêy àu àûa trong cún gioá thoaãng nheå cuãa buöíi ban chiïìu cuâng nhûäng tia nùæng lung linh trïn thaãm coã xanh mûúåt phuã àêìy nhûäng cêy coã böën laá mïìm maåi nhû nhung traãi röång dûúái chên, chûa bao giúâ öng thêëy loâng mònh laåi bònh yïn àïën thïë. Möåt buöíi chiïìu àeåp nhû muön thuúã! Àöåt nhiïn, tûâ àêu ài àïën möåt öng giaâ daáng veã mïåt moãi ngöìi xuöëng bïn caånh Max. Öng êëy laâ Jim – cuäng khoaãng tuöíi Max – caái tuöíi saáu mûúi nhûng laåi coá gûúng mùåt tröng thêåt khùæc khöí búãi nhûäng nùm thaáng daäi dêìu nùæng mûa in àêåm trïn maái toác àaä baåc quaá nûãa, thïë nhûng trong daáng ài cuãa öng vêîn toaát lïn möåt tû thïë kiïu haänh vaâ àêìy tûå troång. Öng àaä traãi qua khöng biïët bao nhiïu thùng trêìm cuãa cuöåc àúâi, àùåc biïåt ba mûúi nùm gêìn àêy laâ thúâi gian khoá khùn hún bao giúâ hïët. Àaä lêu lùæm röìi öng khöng biïët thïë naâo laâ muâi võ cuãa niïìm vui, thaânh cöng hay haånh phuác. Khi àûa aánh mùæt nhòn sang phña ngûúâi àöëi diïån, caã hai chúåt thêëy coá àiïìu gò dûúâng nhû quen lùæm, gúåi nïn tûâ rêët xa xùm nhûng cuäng thêåt gêìn guäi. 14
 14. Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Anh laâ Max phaãi khöng? – Öng giaâ lïn tiïëng hoãi. - Coân anh coá phaãi laâ Jim khöng? – Max nhòn thêåt lêu vaâ hoãi nhoã vúái gioång ngaåc nhiïn khön xiïët. - Öi! Bao nhiïu nùm àaä tröi qua! – Öng laäo tïn Jim thöët lïn. - Khöng thïí naâo nhû thïë àûúåc! Thêåt khöng thïí tin nöíi! – Max ngheån lúâi. Hoå àûáng dêåy öm chêìm lêëy nhau. Max vaâ Jim tûâng laâ àöi baån rêët thên tûâ höìi hoå coân söëng úã khu phöë ngheâo. Ngaây êëy, luác naâo ngûúâi ta cuäng thêëy hai thùçng beá gêìy nhom quêën quyát àuâa giúän bïn nhau. Chuáng chia cho nhau tûâng hoân bi, miïëng baánh vaâ luä treã trong khu phöë chùèng thïí naâo dïî daâng bùæt naåt àûúåc chuáng vò bêët cûá ai “àuång” túái àûáa naây laâ àûáa kia söëng chïët xöng ra baão vïå baån hïët mònh. Tuöíi thú nhoåc nhùçn, vêët vaã nhûng êëm aáp tònh baån giûäa hai ngûúâi baån nhoã àöåt ngöåt bõ giaán àoaån khi caã hai vûâa bûúác qua tuöíi thûá mûúâi. - Töi àaä nhêån ra ngay àöi mùæt xanh cuãa cêåu, Jim aå – Max xuác àöång. - Coân töi thò laåi khöng thïí naâo lêìm vaâo àêu àûúåc caái nhòn thùèng thùæn vaâ chên thaânh cuãa 15
 15. Good Luck cêåu... tûâ caách àêy nùm mûúi nùm vêîn khöng thay àöíi chuát naâo. Töi vêîn nhúá cêåu, duâ ngêìn êëy thúâi gian àaä qua... – Jim noái gioång run run. Sau khi böìi höìi nhúá laåi vaâ cuâng nhau haân huyïn nhûäng kyã niïåm thúâi thú êëu àûúåc möåt höìi lêu, Max noái: - Anh baån cuä thên mïën, giúâ cêåu haäy kïí cho töi nghe tònh caãnh cuãa cêåu bêy giúâ ài… Töi nhêån thêëy trong mùæt cêåu phaãng phêët möåt nöîi buöìn lúán lùæm. Jim thúã daâi: - Cuöåc àúâi töi laâ möåt chuöîi daâi nhûäng thêët baåi liïn tiïëp. - Chuyïån laâ nhû thïë naâo? - Chùæc cêåu coân nhúá caái ngaây maâ gia àònh töi doån ài luác chuáng ta múái lïn mûúâi. Töi àaä ra ài vaâ khöng bao giúâ trúã laåi. Chùæc cêåu khöng biïët lyá do taåi sao phaãi khöng? Luác àoá, möåt ngûúâi chuá cuãa cha töi vûâa múái qua àúâi nhûng öng êëy laåi khöng coá con caái gò caã. Thïë laâ cha töi àûúåc thûâa hûúãng toaân böå gia taâi cuãa öng chuá àïí laåi. Cha meå töi khöng muöën àïí moåi ngûúâi biïët chuyïån nïn àaä phaãi àöíi nhaâ, àöíi xe, àöíi caã haâng xoám lêîn baån beâ vaâ chuáng ta cuäng mêët liïn laåc tûâ ngaây àoá. 16
 16. Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Thò ra chuyïån laâ nhû vêåy. Töi cûá luön thùæc mùæc khöng biïët chuyïån gò àaä xaãy àïën vúái cêåu. Chùæc laâ moán tiïìn thûâa kïë àoá lúán lùæm phaãi khöng? - Àoá laâ caã möåt gia taâi khöíng löì. Ngoaâi tiïìn baåc, gia àònh töi coân àûúåc thûâa hûúãng möåt nhaâ maáy dïåt lúán àang rêët ùn nïn laâm ra. Vúái taâi nùng cuãa mònh, cha töi ngaây caâng khuïëch trûúng nhaâ maáy àoá lïn. Khi cha töi mêët ài, töi thay öng quaãn lyá noá. Nhûng thêåt xui xeão. Moåi viïåc cûá ngaây caâng tïå ài cho túái ngaây höm nay. - Thïë chñnh xaác chuyïån gò àaä xaãy ra vúái cêåu naâo? - Trong möåt thúâi gian daâi quaãn lyá cöng ty, töi àaä khöng thûåc hiïån bêët kyâ sûå thay àöíi naâo vò moåi viïåc dûúâng nhû diïîn ra rêët xuöi cheâo maát maái. Nhûng sau àoá caác àöëi thuã caånh tranh xuêët hiïån ngaây caâng nhiïìu vaâ thïë laâ lûúång saãn phêím baán ra cuãa cöng ty töi bùæt àêìu suåt giaãm. Luác àoá saãn phêím cuãa töi vêîn laâ loaåi töët nhêët, nïn töi nghô khaách haâng seä hiïíu rùçng mùåc duâ haâng cuãa nhûäng haäng khaác reã hún nhûng chêët lûúång thò khöng thïí naâo bùçng cöng ty töi àûúåc. Nhûng khaách haâng coá biïët gò vïì caác loaåi vaãi töët hay xêëu àêu. Hoå cûá chuöång loaåi vaãi vûâa reã vûâa húåp thúâi trang hún. Jim ngûâng laåi hñt möåt húi daâi. Thêåt khöng dïî daâng gò cho öng khi phaãi möåt lêìn nûäa nhúá laåi 17
 17. Good Luck têët caã nhûäng chuyïån naây. Coân Max thò vêîn im lùång. Öng khöng biïët phaãi noái gò àïí chia seã vúái ngûúâi baån thiïëu thúâi trûúác tònh caãnh naây. Jim tiïëp tuåc kïí: - Lúåi nhuêån ài xuöëng trêìm troång nhûng nhaâ maáy vêîn tiïëp tuåc hoaåt àöång. Töi cöë gùæng àún giaãn hoáa böå maáy hoaåt àöång, thu nhoã quy mö laâm ùn, cùæt giaãm chi phñ àïën töëi àa, thïë nhûng caâng ngaây doanh thu cuãa cöng ty laåi caâng giaãm suát. Töi cuäng àaä xem xeát àïën viïåc taåo ra möåt saãn phêím múái nhûng chùèng coá nhaâ àêìu tû naâo chõu boã tiïìn vöën ra caã. Töi khöng coá nhiïìu sûå lûåa choån luác àoá. Töi àaä nghô àïën viïåc múã möåt daäy cûãa haâng cuãa riïng mònh vaâ àaä boã cöng nghiïn cûáu vïì viïåc naây mêët gêìn möåt nùm. Nhûng cuöëi cuâng khi töi àaä coá thïí thûåc hiïån àûúåc yá tûúãng naây thò laåi khöng coân àuã tiïìn nûäa. Thïë laâ töi vúä núå. Töi buöåc loâng phaãi baán nhaâ maáy, àêët àai, nhaâ cûãa… têët caã taâi saãn cuãa mònh. Töi àaä coá têët caã, coá nhûäng gò maâ mònh hùçng mong muöën vaâ cuäng àaä mêët têët caã. Quaã laâ may mùæn khöng bao giúâ úã bïn töi. - Thïë sau àoá cêåu àaä laâm gò? – Max hoãi. - Töi khöng coân biïët phaãi laâm gò nûäa. Têët caã nhûäng ngûúâi àaä tûâng saát caánh bïn töi thúâi hoaâng kim giúâ àïìu ngoaãnh mùåt laåi. Ngay caã vúå 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2