Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 15

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

63
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 15

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -283- Håi thø m­êi l¨m Kinh - hØ bÊt ngê P h­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - L∙o tiÒn bèi chí lÊy lµm l¹, chiªu kiÕm ph¸p nay do s­ tæ s¸ng chÕ vµo buæi v∙n niªn, khi ®ã tiªn s­ ®∙ h¹ s¬n hµnh ®¹o nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ biÕt. T©n B¸ C«ng nãi: - L∙o ®Ö, theo tr×nh ®é vâ c«ng cña ng­¬i hiÖn t¹i th× ng­¬i ®∙ v­ît lÖnh s­ råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× giËt m×nh, chµng nãi: - T¹i h¹ tµi trÝ cã h¹n, lµm sao d¸m luËn víi tiªn s­. Lóc Êy An TiÓu B×nh nh×n qua Tèng Phï, Chóc C«ng Minh råi nãi: - T©n l∙o tr­îng, l∙o cã ®ång ý víi chuyÖn mµ Hoµng l∙o tiÒn bèi muèn l∙o lµm kh«ng? T©n B¸ C«ng chau mµy nh×n Chóc C«ng Minh mét lóc råi nãi: - Hoµng huynh cã ®¹i ©n víi l∙o phu nh­ thÕ, nÕu l∙o phu kh«ng ®ång ý th× chµng ph¶i lµ kÎ vong ©n béi nghÜa sao? L∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi tiÕp: - C« n­¬ng hiÓu ®­îc ng«n ng÷ cña ng­êi c©m th× xin nãi víi Hoµng huynh lµ l∙o phu ®ång ý! An TiÓu B×nh liÒn quay sang Chóc C«ng Minh vµ h­¬i tay móa ch©n mét lóc nh­ diÔn lêi cña T©n B¸ C«ng cho ®èi ph­¬ng hiÓu. Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi ch¼ng hiÓu sù lµm hiÖu cña nµng lµ muèn nãi g×, nh­ng Chóc C«ng Minh th× gËt gËt ®Çu vµ ó í mÊy tiÕng. An TiÓu B×nh liÒn ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - T©n l∙o tr­îng ®Þnh khi nµo thùc hiÖn lêi høa? T©n B¸ C«ng nãi: - ChuyÖn nµy...l∙o phu cßn cã chót chuyÖn nªn ph¶i n¨m ba ngµy n÷a míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc, thÕ nµo? An TiÓu B×nh nh×n qua TuyÕt Nghi vµ hái: - Ph­¬ng ®¹i ca thÊy cã ®­îc kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §­îc, n¨m ngµy sau mêi T©n l∙o tr­îng ®Õn ThiÕu L©m tù tËp héi! T©n B¸ C«ng liÒn cung thñ, nãi: - L∙o phu c¸o biÖt! N¨m ngµy sau nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn ThiÕu L©m. Lêi ch­a døt th× th©n h×nh l∙o ®∙ vôt ra khái hãc nói vµ mÊt hót tung tÝch. Lóc nµy Chóc C«ng Minh thë phµo mét håi råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -284- - L∙o qu¸i vËt nµy mµ kh«ng ®i th× l∙o phu ta ch¸n chÕt ®i ®­îc! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ch¸n chÕt lµ chuyÖn nhá, l∙o th©u nhi ta ®ang nghÜ, n¨m ngµy sau hai l∙o qu¸i vËt c¸c ng­¬i gÆp nhau gÆp nhau th× biÕt ¨n nãi thÕ nµo ®©y? Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn, nãi - N¨m ngay sau cßn ph¶i gÆp nhau µ? Tèng Phï nãi: - §­¬ng nhiªn! Ch¼ng ph¶i l∙o qu¸i vËt ®ã ph¶i trë l¹i sao? Chóc C«ng Minh nãi: - H¾n ®Õn mÆc h¾n, l∙o phu kh«ng cho h¾n gÆp mÆt th× ®©u cã viÖc g×! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Nh­ thÕ lµm sao ®­îc? L∙o qu¸i vËt ng­¬i còng ph¶i h¹ s¬n, lÏ nµo ng­¬i quªn lêi høa víi An c« n­¬ng? Chóc C«ng Minh µ mét tiÕng råi nãi: - NhÊt thêi l∙o phu quªn mÊt... Nµy! Tèng th©u nhi, ng­¬i nãi xem ph¶i lµm thÕ nµo b©y giê? Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - Lµm sao ta biÕt ®­îc! Chóc C«ng Minh lín tiÕng nãi: - Ng­¬i kh«ng biÕt th× ai biÕt? ChuyÖn nµy thËt lµ phiÒn phøc to råi! Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy lµ do l∙o qu¸i vËt ng­¬i tù chuèc lÊy th× tr¸ch ®­îc ai? Tuy nhiªn, l∙o phu ta cã mét biÖn ph¸p, ng­¬i muèn nghe kh«ng? Chóc C«ng Minh liÒn hái: - BiÖn ph¸p thÕ nµo? - Thay ®æi trang phôc vµ h×nh d¹ng! - Ng­¬i muèn l∙o phu c¶i trang thÕ nµo? - ¡n mÆc t­¬m tÊt mét chót th× nhÊt ®Þnh l∙o qu¸i vËt ®ã kh«ng thÓ nhËn ra! - Cã ch¾c lµ qua m¾t ®­îc h¾n kh«ng? - §­¬ng nhiªn lµ ch¾c! Chóc C«ng Minh ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo kh¸c nªn ®µnh thë dµi, nãi: - ChuyÖn ®∙ ®Õn n­íc nµy th× l∙o phu còng ®µnh c¶i trang mét lÇn vËy! Tèng Phï tiÕp lêi: - Thùc ra l∙o qu¸i ng­¬i còng nªn ¨n mÆc t­¬m tÊt sím mét tÝ, kÎo ®Ö tö C¸i Bang l¹i t­ëng lÇm ng­¬i lµ ng­êi cña bän chóng! Chóc C«ng Minh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -285- - Kh«ng sao, nÕu Ho¾c Minh Phong nhËn l∙o phu lµm s­ phô cña h¾n th× ch¼ng cã g× lµ kh«ng ®­îc! L∙o c­êi mét trµng kho¸i chÝ råi nãi tiÕp: - Tèng huynh ®Ö, n¨m ngµy sau th× lao qu¸i vËt ®ã tÊt sÏ ®Õn nh­ng ®èi víi l∙o phu, nhanh nhÊt còng ph¶i chÝn ngµy sau míi h¹ s¬n ®­îc! Tèng Phï gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sao, miÔn lµ l∙o qu¸i vËt ng­¬i gi÷ lêi høa th× tèt råi! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®øng lªn nh×n ra ngoµi trêi vµ nãi: - Tèng l∙o, chóng ta nªn héi tô th«i! An TiÓu B×nh còng b­íc ra ngoµi hèc nói, nµng nh×n s¾c trêi vµ nãi: - §óng vËy, trêi s¾p tèi råi! Tèng Phï võa ®øng lªn võa nãi: - Chóc huynh, chiÒu mai bän ta sÏ trë l¹i, hy väng ®Õn lóc ®ã th× ng­¬i ®∙ thay ®æi y phôc! Chóc C«ng Minh nãi: - Trõ phi lµ l∙o phu bËn ®¸nh nhau víi l∙o qu¸i vËt kia, nÕu kh«ng th× cã lý nµo l∙o phu l¹i ch¼ng thay ®æi y phôc? Tèng Phï cung thñ c¸o biÖt råi cïng TuyÕt Nghi, TiÓu B×nh trë vÒ ThiÕu L©m tù. Bän Ho¾c Minh Phong d­êng nh­ rÊt lo l¾ng v× kh«ng biÕt ba ng­êi ®i ®©u, do vËy khi thÊy c¶ ba cïng trë vÒ th× bän hä thë phµo nhÑ nhám. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy NhËp V©n ®¹i s­ th× kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖng hái: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, mÊy ngµy gÇn ®©y cã tin tøc g× cña TrÞnh ®¹i b¸ cña v∙n bèi kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - Ch­a cã! Nh­ng l∙o n¹p ®∙ ph¸i ng­êi ®i t×m råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - §¹i s­ ®∙ ph¸i ng­êi ®i råi µ? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - §óng vËy, tiÓu thÝ chñ v× chuyÖn bæn tù mµ phÝ nhiÒu t©m lùc, bæn tù vÞ tiÓu thÝ chñ mµ t×m TrÞnh thÝ chñ còng lµ chuyÖn nªn lµm th«i. QuÇn hïng võa an to¹ trong tÞnh thÊt th× NhËp Th¸nh ®¹i s­ tõ bªn ngoµi véi vµng b­íc vµo, l∙o t¨ng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ hái: - TiÓu thÝ chñ, trªn ®Ønh Th¸i ThÊt xuÊt hiÖn hai vÞ l∙o nh©n, ch¼ng hay tiÓu thÝ chñ vµ An thÝ chñ cã gÆp kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm vµ nghÜ: - D­êng nh­ cao t¨ng ThiÕu L©m còng bÞ Ngò Ma lµm cho khiÕp vÝa... NghÜ thÕ nh­ng chµng vÉn cung kÝnh tr¶ lêi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -286- - V∙n bèi cã gÆp råi. NhËp Th¸nh ®¹i s­ hái tiÕp: - Ng­êi ®ã lµ §éc ®¹i phu ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chau mµy, nãi: - Kú qu¸i, ¸c Khæng Minh tõng nãi víi §ång Tö Kú lµ sÏ ®Õn ThiÕu L©m tù nh­ng ch¼ng hiÓu t¹i sao h¾n vÉn ch­a hiÖn th©n ë Tung S¬n nhØ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Cã thÓ §éc ®¹i phu cã ý nãi vËy ®Ó mª hoÆc ng­êi nghe còng kh«ng chõng! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - TiÓu thÝ chñ, thÕ mét trong hai l∙o nh©n trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt lµ nh©n vËt nµo vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Mét vÞ lµ Thiªn §µi Tiªn TÈu Chóc C«ng Minh tiÒn bèi! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn kªu lªn: - Chóc l∙o thÝ chñ µ? An TiÓu B×nh xen vµo: - Kh«ng ph¶i l∙o ta th× cßn ai n÷a? §¹i s­ kh«ng tin th× cø hái Tèng l∙o! Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Chóc l∙o qu¸i ®∙ Èn th©n trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt tõ rÊt l©u, lÏ nµo trong quý tù kh«ng cã ai ph¸t hiÖn? NhËp Th¸nh ®¹i s­ ngÉn ng­êi, l∙o Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o nh×n qua NhËp v©n ®¹i s­ mét håi råi nãi: - L∙o thÝ chñ, ®Ö tö bæn tù tuy th©n t¹i vâ l©m nh­ng thiªn quy rÊt nghiªm, ngoµi Th¸i ThÊt ra, nÕu kh«ng cã dô lÖnh th× bän hä kh«ng d¸m lªn Th¸i ThÊt, do vËy mµ kh«ng ai biÕt Chóc thÝ chñ Èn c­ trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt! Tèng phï c­êi h× h×, nãi: - Thùc ra viÖc Chóc l∙o qu¸i Èn c­ trªn Th¸i ThÊt còng ch¼ng cã g× bÊt lîi ®èi víi quý tù, xin ®¹i s­ bÊt tÊt ph¶i lo l¾ng! L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi bçng nhiªn nh­ sùc nhí ®iÒu g× nªn nãi tiÕp: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, cã mét chuyÖn mµ l∙o th©u nhi quªn thØnh gi¸o, t¹i sao mÊy ngµy qua kh«ng thÊy nhÞ vÞ tr­ëng l∙o cña Hoa S¬n, C«n Lu©n vµ Phi Long V« ¶nh Chu H¹o ®©u c¶ vËy? L∙o võa nh¾c ®Õn chuyÖn nµy th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng c¶m thÊy bÊt æn, râ rµng Hoa S¬n - Hoµng Sam TÈu §«ng Thiªn Lý vµ C«n Lu©n Hµn Mai kiÕm kh¸ch Tiªu T¸p Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -287- ®Òu nãi lµ ®Õn ThiÕu L©m tù, nh­ng qu¸i l¹ lµ ®Õn lóc nµy vÉn ch¼ng thÊy bãng d¸ng bän hä. Cßn Chu H¹o lµ nh©n vËt cïng ®Õn víi bän Tèng Phï nh­ng còng v« tung biÖt tÝch. NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Bän hä ®∙ ®i c¶ råi! Tèng Phï ng¹c nhiªn kªu lªn: - §i c¶ råi? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Kh«ng sai, ba vÞ l∙o thÝ chñ ®ã ®Òu ®∙ rêi bæn tù! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Tèng huynh, sù thùc lµ bän hä ®∙ ®i råi, nh­ng tr­íc ®ã Ho¾c mç ®∙ gÆp bän hä. Tèng Phï hái: - Bän hä ®i ®©u? Ho¾c Minh Phong nh×n qua NhËp V©n ®¹i s­ vµ nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o phu kh«ng tiÖn nãi ra råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú qu¸i nªn hái ngay: - T¹i sao? Ho¾c Minh Phong nãi: - Bªn trong cã quan hÖ ®Õn mét chuyÖn c¬ mËt, l∙o phu kh«ng nãi nguyªn do còng lµ bÊt ®¾c dÜ th«i. L∙o dõng mét l¸t råi tiÕp: - Nh­ng nÕu NhËp V©n ®¹i s­ ®ång ý nãi ra th× l∙o phu còng kh«ng ph¶n ®èi! Bang chñ C¸i Bang kh«ng muèn nhËn lÊy tr¸ch nhiÖm nh­ vËy th× râ rµng lµ cã nguyªn nh©n quan träng, nÕu kh«ng th× th¸i ®é nh­ vËy ch¼ng tr¸i ng­îc víi tÝnh c¸ch cña l∙o ta sao? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o ta Êp Êp óng óng nh­ vËy th× bªn trong tÊt ph¶i cã sù kú quÆc! Võa nghi ®Õn ®©y th× ®∙ nghe NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Tèng thÝ chñ, hiÖn t¹i ba vÞ thÝ chñ ®ã rÊt an toµn nªn thÝ chñ kh«ng cÇn lo l¾ng. Khi nµo thêi c¬ ®Õn th× tù nhiªn l∙o n¹p sÏ nãi râ cho c¸c vÞ biÕt! Tèng Phï nãi: - Thùc ra, bän hä ®Õn ph­¬ng nµo th× Tèng mç còng tin lµ ch¼ng cã nguy hiÓm g× ®èi víi bän hä, ®¹i s­ kh«ng tiÖn nãi ra th× th«i vËy! L∙o ngõng l¹i c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, vµi ngµy n÷a quý tù sÏ cã thªm mét vÞ qu¸i kh¸ch, ch¼ng hay ®¹i s­ cã phiÒn g× kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -288- - Lµ vÞ qu¸i kh¸ch nµo vËy? Cã ph¶i lµ cao nh©n tuyÖt thÕ nµo ®ã do Ngò §¹i ma chñ mêi ®Õn kh«ng? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! L∙o nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi tiÕp: - VÞ qu¸i kh¸ch ®ã lµ v× Ph­¬ng l∙o ®Ö mµ ®Õn! NhËp V©n ®¹i s­ thë phµo mét håi råi mØm c­êi, nãi: - §∙ v× Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ mµ ®Õn th× kh«ng thÓ lµ nh©n vËt ®èi ®Çu råi! Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai, nh­ng cã ®iÒu l∙o qu¸i vËt nµy lµ nh©n vËt mµ ng­êi kh¸c kh«ng thÓ ®ïa ®­îc! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× chau mµy, nãi: - Tèng huynh, ng­¬i ®õng vßng vo óp më n÷a cã ®­îc kh«ng? Rèt cuéc lµ nh©n vËt nµo mµ ghª gím vËy? Tèng Phï c­êi c­êi, nãi: - Ng­êi nµy lµ ai µ? NÕu Tèng mç nãi ra th× e r»ng Ho¾c Bang chñ ph¶i kinh t©m ®éng ph¸ch th«i! Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - §iÒu ®ã ch­a ch¾c! Tèng Phï trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ho¾c Bang chñ cßn nhí vÞ s­ thóc ¸ C¸i Hoµng ®¹i hiÖp cña quý bang hay kh«ng? Ho¾c Minh Phong nãi: - Hoµng s­ thóc lµ tr­ëng bèi cña Ho¾c mç th× cã lý nµo Ho¾c mç kh«ng nhí? Nh­ng ng­êi ®∙ xu«i tay nh¾m m¾t tõ nhiÒu n¨m qua råi! Tèng Phï nãi: - Tèng mç biÕt lµ Hoµng ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn! Nh­ng khi Hoµng ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ, l∙o ta cã nãi víi Bang chñ vÒ chuyÖn l∙o ta ngÇm gióp mét vÞ vâ l©m qu¸i nh©n ë ch©n nói Th¸i S¬n kh«ng? Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× biÕn s¾c, l∙o kªu lªn: - Kh«ng lÏ lµ T©n... B¸ C«ng? Th× ra ¸ C¸i Hoµng Xung ®∙ nãi chuyÖn nµy víi ®Ö tö C¸i Bang. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai, chÝnh lµ Vâ l©m NhÊt Qu¸i T©n l∙o qu¸i vËt nµy sÏ ®Õn! Lóc nµy kh«ng nh÷ng Ho¾c Minh Phong biÕn s¾c mµ NhËp V©n ®¹i s­ còng lé vÎ bÊt an. VÞ Ch­ëng m«n ThiÕu L©m ch¾p tay niÖm phËt A di ®µ phËt råi nãi: - L∙o n¹p ®∙ nghe ®¹i danh cña T©n l∙o thÝ chñ tõ l©u, nghe nãi ng­êi nµy hµnh sù qu¸i ®¶n nh­ng kh«ng b¸ ®¹o, ý nghÜ phi thiªn phi ¸c mµ chØ dùa vµo sù hØ né cña b¶n th©n Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -289- l∙o ta. B©y giê bçng nhiªn l∙o ta ®Õn ThiÕu L©m t×m Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ lµ v× chuyÖn g× vËy? Tèng Phï c­êi h× h× vµ hái: - §¹i s­ kh«ng hoan nghªnh sù gi¸ l©m cña nh©n vËt nµy sao? NhËp V©n ®¹i s­ vèn kh«ng cã ý hoan nghªnh nh­ng v× nÓ mÆt Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn ch¾p tay, nãi: - L∙o n¹p kh«ng d¸m, nh­ng... VÞ thÝ chñ ®ã hØ né v« th­êng, rÊt khã øng phã, do vËy sau khi l∙o ta ®Õn th× chóng ta ph¶i cÈn thËn míi ®­îc! Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Ch­ëng m«n cÈn thËn qu¸, theo l∙o phu biÕt th× T©n l∙o qu¸i vËt ®Õn lÇn nµy rÊt nghiªm tóc tu©n hµnh quy cñ. L∙o nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng l∙o ®Ö tuy niªn kû kh«ng cao nh­ng T©n l∙o qu¸i l¹i tâ ra rÊt t«n kÝnh, chØ cÇn cã Ph­¬ng l∙o ®Ö t¹i ®©y th× nhÊt ®Þnh T©n l∙o qu¸i ®ã sÏ kh«ng d¸m lµm chuyªn x»ng bËy ë quý tù. Ho¾c Minh Phong nãi: - Tèng huynh, rèt cuéc lµ chuyÖn thÕ nµo vËy? Nghe ®ån lµ T©n B¸ C«ng ®∙ chÕt, h«m nay nghe Tèng huynh nãi th× kh«ng nh÷ng l∙o ta ch­a chÕt mµ h×nh nh­... Cßn sèng rÊt tr¸ng kiÖn th× ph¶i? Tèng Phï nãi: - §óng vËy, vÞ l∙o qu¸i nµy vèn cßn rÊt tr¸ng kiÖn mµ! Ho¾c Minh Phong lín tiÕng hái: - Tèng huynh, rèt cuéc t¹i sao T©n l∙o qu¸i ®ã ®Õn ®©y vËy? Th× ra Ho¾c Minh Phong vèn rÊt óy kþ T©n B¸ C«ng nªn l∙o ta cø m∙i truy vÊn nguyªn nh©n. Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Ho¾c Bang chñ kh«ng ngõng truy vÊn nh­ thÕ, ph¶i ch¨ng lµ n¨m x­a tõng ®¾c téi g× víi T©n l∙o qu¸i? Ho¾c Minh Phong véi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng cã, nh­ng b¶n bang vµ l∙o ta cã vµi chót hiÓu lÇm mµ th«i! Tèng Phï ph¸ lªn c­êi vµ nãi: - Qu¶ nhiªn lµ Bang chñ co vÊn ®Ò víi T©n l∙o qu¸i! Nh­ng lÇn nµy th× xin Bang chñ yªn t©m, T©n l∙o qu¸i ®Õn kh«ng nh÷ng hãa gi¶i thï x­a o¸n cò víi quý bang mµ kh«ng chõng cßn mang theo nhiÒu ®iÒu tèt cho quý bang ®Êy! Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn nãi: - Lµm sao cã thÓ nh­ vËy ®­îc? ChØ cÇn T©n l∙o qu¸i kh«ng nhí chuyÖn hiÓu lÇm víi tiªn s­ n¨m x­a lµ Ho¾c mç v« cïng c¶m kÝch råi! Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -290- - Ho¾c Bang chñ yªn t©m, lÇn nµy T©n l∙o qu¸i v× b¹i thñ trong tay Ph­¬ng l∙o ®Ö nªn mäi chuyÖn vÒ sau tÊt ph¶i r¨m rÊp nghe lÖnh. Ph­¬ng l∙o ®Ö nãi víi l∙o ta mét tiÕng th× lµm sao l∙o ta d¸m g©y phiÒn phøc cho Bang chñ? Ho¾c Minh Phong quay sang hái TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, chuyÖn nµy thËt chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Mét nöa lµ sù thËt. NhËp V©n ®¹i s­ xen vµo: - T¹i sao mét nöa lµ sù thËt? TiÓu thÝ chñ cã thÓ nãi râ mäi chuyÖn cho ch­ vÞ ë ®©y cïng nghe kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: -V∙n bèi gÆp T©n l∙o qu¸i trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt, l∙o ta tù x­ng lµ vâ l©m ®Ö nhÊt, ngay c¶ tiªn s­ còng ch¼ng lµ g× trong m¾t l∙o ta. V× vËy, nhÊt thêi l∙o ta ®∙ kÝch ®éng t©m hiÕu th¾ng cña v∙n bèi nªn dÉn ®Õn viÖc ®éng thñ tû thÝ vµi chiªu kiÕm ph¸p. NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p tõng nghe nãi vÒ vâ c«ng cña T©n l∙o thÝ chñ cao th©m kh«n l­êng nh­ng l∙o ta tù x­ng lµ vâ l©m ®Ö nhÊt th× h¬i ®¹i ng«n cuång xuÊt mét chót! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - §óng vËy! ChÝ thiÓu th× l∙o ta vÉn ch­a ®­îc nh∙ hiÖu nh­ KiÕm ThÇn, ®iÒu ®ã ®ñ thÊy tr×nh ®é vâ c«ng cña l∙o ta cßn kÐm TrÇn ®¹i hiÖp nhiÒu l¾m! Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i thÕ, kiÕm ph¸p cña T©n l∙o qu¸i qu¶ nhiªn lµ kh«ng kÐm tiªn s­. NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn nãi: - Nãi vËy lÏ nµo kiÕm ph¸p cña tiÓu thÝ chñ kh«ng cao minh h¬n T©n l∙o thÝ chñ? Tèng Phï c­êi kha kha, nãi: - NÕu kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng cao minh h¬n th× khi nµo T©n l∙o qu¸i chÞu nghe lÖnh cña Ph­¬ng l∙o ®Ö? HoÆc Minh Phong tiÕp lêi: - Kh«ng sai! Nh­ng Ph­¬ng l∙o ®Ö l¹i nãi kiÕm ph¸p cña T©n l∙o qu¸i kh«ng kÐm g× TrÇn ®¹i hiÖp, chuyÖn nµy gi¶i thÝch thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi theo sù thËt mµ nãi: - V× trong kiÕm ph¸p cña v∙n bèi cã mét chiªu do s­ thóc truyÒn thô mµ chiªu kiÕm ph¸p nµy lµ tuyÖt chiªu nªn T©n l∙o qu¸i kh«ng ®Þch l¹i! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Kh«ng ngê tiÓu thÝ chñ cßn cã së häc kh¸c. ý l∙o muèn nãi chiªu kiÕm ph¸p nµy tÊt kh«ng ph¶i lµ ®ång nguån gèc víi kiÕm ph¸p cña TrÇn ®¹i hiÖp. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -291- - Ch­ëng m«n ®¹i s­ tuy chiªu kiÕm ph¸p do s­ thóc truyÒn thô nh­ng vÉn lµ kiÕm ph¸p ®ång t«ng víi tiªn s­. Ch¼ng qua lµ v× s­ tæ s¸ng chÕ chiªu kiÕm ph¸p ®ã vµo buæi v∙n niªn nªn tiªn s­ kh«ng häc ®­îc mµ th«i! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - TiÓu thÝ chñ, l∙o n¹p lì lêi råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §¹i s­ qu¸ lêi råi! Thùc ra, Long Hµnh B¸t KiÕm cña tiªn s­ mµ thªm mét chiªu cuèi cïng nay th× c¶i danh lµ Long Hµnh Cöu KiÕm. Nhê tuyÖt chiªu cuèi cïng nµy mµ v∙n bèi th¾ng ®­îc T©n l∙o qu¸i trªn tuyÖt ®Ønh ThÊi ThÊt. Ho¾c Minh Phong c­êi kho¸i chÝ nãi: - L∙o ®Ö, ch¾c lµ l∙o qu¸i ®ã kinh t©m ®éng ph¸ch kh«ng Ýt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T©n l∙o qu¸i nhÊt thêi thÊt thñ th× tù nhiªn cã chót kinh ®éng nh­ng l∙o ta vÉn lµ vâ l©m tr­ëng bèi nªn mét l¸t sau vÈn kh¼ng kh¸i trë l¹i nh­ th­êng, l∙o høa víi v∙n bèi lµ sÏ toµn t©m toµn lùc t­¬ng trî ®¹i cuéc gi¸ng trõ ma ®¹o. Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - ThËt chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy lµ do T©n l∙o qu¸i tù nãi ra nªn kh«ng thÓ lµ gi¶ ®­îc. NhËp v©n ®¹i s­ chÊp tay nãi: - Thiªn tai! Thiªn tai! Bá ®ao ®å s¸t sÏ thµnh phËt. TiÓu thÝ chñ cã thÓ khiÕn T©n l∙o thÝ chñ tÈy t©m hµnh thiÖn th× c«ng ®øc ®ã qu¶ nhiªn lµ kh«ng nhá. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ nãi: - §¹i s­ qu¸ khen. Lóc nµy bçng nhiªn cã mét tiÓu t¨ng b­íc vµo nãi víi NhËp V©n ®¹i s­ mÊy c©u, tøc th× vÞ Ch­ëng m«n ThiÕu L©m liÒn lín tiÕng nãi víi bän Tèng Phï: - Cã lÏ ba vÞ ®∙ ®ãi råi, trai phßng d∙ chuÈn bÞ xong c¬m chay, xin mêi ba vÞ tù nhiªn. Tèng Phï, TuyÕt Nghi, vµ An TiÓu B×nh ®∙ ®ãi thùc nªn lËp tøc c¸o biÖt mäi ng­êi theo tiÓu t¨ng xuèng trai phßng dïng c¬m chay. Sau ®ã bän hä trë l¹i tÞnh thÊt ph­¬ng tr­îng nh©n ®µm mét lóc n÷a th× trë vÒ phßng nghØ ng¬i. Thªm ba ngµy n÷a tr«i qua nh­ng Ngò §¹i ma chñ vÉn ch­a cã ®éng tÞnh g×. An TiÓu B×nh kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn sang ngay thø t­ nµng rò Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt tù xuèng thµnh §¨ng Phong d¹o ch¬i. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ®ång ý, bëi lÏ chµng lo cã thÓ h«m nay Vâ L©m NhÊt Qu¸i T©n B¸ C«ng sÏ ®Õn, ®ång thêi chµng còng nãng lßng muèn biÕt tin tøc vÒ TrÞnh §¹i C­¬ng. An TiÓu B×nh thÊy chµng kh«ng chÞu ®i cïng m×nh nªn tøc khÝ lªn, trèn ®i mét m×nh ra khái ThiÕu L©m tù. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -292- M∙i ®Õn tèi h«m ®ã, Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ Tèng Phï míi ph¸t hiÖn ra lµ An TiÓu B×nh vÉn ch­a trë vÒ. NhÊt thêi v× lo l¾ng cho an nguy cña nµng nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi kÐo Tèng Phï xuÊt tù ®i t×m, nh­ng kÕt qu¶ vÉn kh«ng thÊy tung tÝch nµng ®©u c¶. Tèng Phï bÌn ®­a TuyÕt Nghi lªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt th× chØ thÊy Chóc C«ng Minh ®ang n»m trong hãc nói ng¸y khß khß. Tèng Phï lay tØnh l∙o ta ®Ëy vµ hái vÒ tung tÝch An TiÓu B×nh, nh­ng Chóc C«ng Minh võa dôi m¾t võa l¾c ®Çu, nãi: - L∙o th©u nhi, l∙o phu ta chØ lµ kÎ khè r¸ch ¸o «m, nÕu ng­¬i muèn trém muèn c­íp th× cã lÏ lµ t×m nh»m chç råi. Tèng Phï ®©u cßn lßng d¹ nµo mµ nãi ®ïa víi l∙o ta? V× thÕ l∙o thë dµi mét håi råi kÐo Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¹ s¬n trë vÒ ThiÕu L©m tù. NhÊt thêi TuyÕt Nghi còng ch¼ng cã chñ ý g× nªn buét miÖng hái: - LÏ nµo chóng ta kh«ng ®i t×m An c« n­¬ng? Tèng Phï nãi: - §­¬ng nhiªn lµ ph¶i t×m, nh­ng h«m nay th× kh«ng ®­îc n÷a råi. TuyÕt Nghi hái: - Chóng ta håi tù ch¨ng? Tèng Phï nãi: - §µnh vËy th«i! NÕu ngµy mai mµ c« ta vÉn ch­a vÒ th× chóng ta sÏ xuèng §¨ng Phong thµnh t×m còng kh«ng muén! Dï kh«ng muèn nh­ng ch¼ng cßn biÖn ph¸p nµo kh¸c nªn TuyÕt Nghi ®µnh theo Tèng Phï trë vÒ ThiÕu L©m tù. S¸ng sím h«m sau, chµng ®Õn ®¸nh thøc Tèng Phï dËy råi hai ng­êi còng h¹ s¬n xuèng §¨ng Phong thµnh t×m TiÓu B×nh. Nh­ng võa qua khái s¬n m«n chõng n÷a dËm th× bçng nhiªn thÊy An TiÓu B×nh ®ang dÉn mÊy tr¸ng h¸n khiªng mét ng­êi trªn c¸ng ®i lªn ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë phµo mét håi råi l¾c ®Çu, nãi: - Tèng l∙o, xem ra chóng ta lo h¶o råi! Tèng Phï bËt c­êi, nãi: - §óng vËy! Vâ c«ng cña An c« n­¬ng kh«ng kÐm l∙o ®Ö ng­¬i, thö hái trong vâ l©m cã kÎ nµo lµm h¹i ®­îc c« ta chø? Nh­ng b©y giê c« ta ®∙ trë vÒ th× l∙o ®Ö ng­¬i yªn t©m råi chø? Nãi ®Õn ®©y th× An TiÓu B×nh ®∙ phong b­íc l­ít tíi. Nµng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ lín tiÕng nãi: - Ph­¬ng huynh ®o¸n xem tiÓu ®Ö khiªng ai vÒ ®©y! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Ta ®©u ph¶i lµ thÇn tiªn, nµng kh«ng nãi ra th× lµm sao ta biÕt ®­îc? NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng chµng l¹i nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -293- - Tr«ng hiÒn ®Ö cao høng nh­ vËy th× ng­êi nµy tÊt ph¶i lµ nh©n vËt quan träng råi! An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai, ng­¬i nµy chÝnh lµ TrÞnh ®¹i hiÖp mµ Ph­¬ng huynh cÇn t×m ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c kªu lªn: - Lµ TrÞnh ®¹i b¸ cña t¹i h¹ µ? An TiÓu B×nh nãi: - §óng vËy! Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö ®i chuyÕn nµy kh«ng uçng phÝ ®Êy chø! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ phãng b­íc ®Õn chç hai tr¸ng h¸n, môc quang võa quÐt ra th× thÊy qu¶ nhiªn ng­êi n»m trªn c¸ng lµ Trung Ch©u Tam HiÖp - TrÞnh §¹i C­¬ng. Chµng ®Þnh thÇn nh×n kü th× thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng ®ang nh¾m chÆt song môc, s¾c diÖn nhît nh¹t nh­ng h« hÊp vÉn ®Òu ®Æn. Râ rµng l∙o ta bÞ thä th­¬ng kh¸ nÆng vµ ®­îc An TiÓu B×nh cøu vÒ. BÊt gi¸c hai giät lÖ l¨n xuèng hai gß m¸ TuyÕt Nghi, chµng nhí l¹i lóc ë ngoµi thµnh Gia §Þnh, nÕu kh«ng cã TrÞnh ®¹i b¸ xuÊt hiÖn kÞp thêi cøu m¹ng th× m×nh ®∙ sím chÕt trong tay b¸ phô Ph­¬ng Thiªn Thµnh råi. Xóc ®éng d©ng trµn, nhÊt thêi chµng ®øng nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng mµ thÇn th¸i ngÈn ng¬ nh­ pho t­îng. Chît nghe giäng Tèng Phï khÎ nãi tõ phÝa sau: - L∙o ®Ö, d­êng nh­ TrÞnh ®¹i hiÖp bÞ néi th­¬ng rÊt trÇm träng. Chóng ta mau khiªng vµo ThiÕu L©m tù t×m c¸ch cøu ch÷ath«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi giËt m×nh véi nãi: - §óng vËy... PhiÒn nhÞ vÞ tr¸ng sÜ nhanh chãng khiªng TrÞnh ®¹i b¸ vµo ThiÕu L©m tù... Nãi ®o¹n chµng quay ng­êi dÉn hai trang h¸n khiªng TrÞnh §¹i C­¬ng nhËp tù. Tèng Phï v¸ An TiÓu B×nh còng lËp tøc theo sau, bän hä võa ®i võa nãi nh­ng v× lo l¾ng cho th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng nªn TuyÕt Nghi kh«ng ®Ó ý bän hä nãi nh÷ng g×. Sau khi nhËp tù, Tèng Phï th­ëng cho hai tr¸ng sÜ mÊy nÐn b¹c vµ b¶o bän hä h¹ s¬n. Sau ®ã l∙o xem xÐt tØ mØ th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng nh­ng mét lóc l©u vÉn kh«ng nãi g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt khÈn tr­¬ng nh­ng kh«ng tiÖn t­¬ng vÊn nªn chµng cø ®i ®i l¹i l¹i trong phßng. Cuèi cïng, v× kh«ng kiªn nhÉn ®­îc n÷a nªn chµng lªn tiÕng hái TiÓu B×nh: - HiÒn ®Ö, TrÞnh ®¹i b¸ v× sao mµ thä th­¬ng vËy? HiÒn ®Ö ph¸t hiÖn l∙o ta ë nãi nµo thÕ? An TiÓu B×nh nãi: - T¹i mét ng«i cæ miÕu ngoµi §¨ng Phong thµnh! ChuyÖn nµy nãi ra thËt lµ khÐo, h«m qua, tiÓu ®Ö d¹o kh¾p §¨ng Phong thµnh nh­ng ch¼ng cã g× vui, khi mµn ®ªm bu«ng xuèng tiÓu ®Ö ®Þnh trë vÒ, nµo ngê võa ra khái cöa thµnh th× ph¸t hiÖn mÊy nh©n vËt vâ l©m cã hµnh tung kh¶ nghi, nhÊt thêi nçi lßng hiÕu kú nªn tiÓu ®Ö truy theo bän chóng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liªn hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -294- - Bän chóng lµ nh÷ng ai? An TiÓu B×nh nãi: - Cã lÏ lµ thuéc h¹ cña Ngò Ma! - HiÒn ®Ö kh«ng biÕt bän chóng sao? -TiÓu ®Ö ®©u cã thêi gian ®Ó hái bän chóng! TiÓu ®Ö theo sau b¶y nh©n vËt mang ®ao mang kiÕm ®ã ra ngoµi thµnh th× ph¸t hiÖn bän chóng ch¹y th¼ng ®Õn mét cæ miÕu... - TrÞnh ®¹i b¸ ë trong cæ miÕu ®ã µ? - Kh«ng sai! Qu¶ nhiªn lµ TrÞnh ®¹i b¸ ë trong ng«i cæ miÕu... Nh­ng tr­íc ®ã th× tiÓu ®Ö kh«ng biÕt bän chóng ®Õn ®ã lµm g× vµ còng kh«ng thÊy TrÞnh ®¹i hiÖp. - VËy th× hiÒn ®Ö lµm thÕ nµo mµ gÆp ®­îc TrÞnh ®¹i b¸? An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - TiÓu ®Ö thÊy bän hä vµo trong cæ miÕu råi th× mäi sù im lÆng nh­ tê, håi l©u sau ch¼ng thÊy tªn nµo ra nªn tiÓu ®Ö ®ét nhËp vµo ®¹i ®iÖn Èn th©n trªn xµ nhµ theo dái tõng cö ®éng cña bän chóng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - Cã tªn nµo quay ra kh«ng? - §­¬ng nhiªn lµ cã. §ã lµ mét ®Çu ®µ víi h×nh d¹ng cùc kú cç qu¸i. - Ph¶i ch¨ng t¨ng nh©n trô tr× ng«i cæ miÕu ®ã? - TiÓu ®Ö còng kh«ng râ l¾m... Nh­ng khi ra ®Õn ®¹i ®iÖn th× tªn ®Çu ®µ nay chui vµo mét n¬i bÝ mËt d­íi ¸n thê. - Th× ra n¬i ®ã cßn cã cöa ngÇm. - Kh«ng sai! Bªn d­íi ¸n thê cßn cã mét mËt thÊt, ®­¬ng thêi tiÓu ®Ö muèn phi th©n xuèng chui vµo xem thö, kh«ng ngê trong chíp m¾t th× ®Çu ®µ ®ã ®∙ quay trë ra. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Sî r»ng ng«i miÕu ®ã ch¼ng ph¶i lµ n¬i tèt lµnh g×. NghÜ ®o¹n ®Þnh nãi th× ®∙ nghe TiÓu B×nh nãi tiÕp: - §Çu ®µ ®ã võa lïn võa mËp nªn ë xa tr«ng h¾n gièng nh­ mét qu¶ cÇu l¨n trßn, thËt lµ tøc c­êi v« cïng. Nãi ®o¹n nµng bËt c­êi khanh kh¸ch mét trµng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi n«n nãng hái: - Sau ®ã th× sao? §Çu ®µ ®ã chui ra mét lóc th× cã thªm ba ng­êi n÷a chui ra. - Bän hä lµ nh÷ng ai? - Mét trong sè ®ã lµ TrÞnh ®¹i hiÖp. - ThÕ µ! Lóc ®ã TrÞnh ®¹i b¸ thä th­¬ng ch­a? - Ch­a. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -295- Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÊt gi¸c nh×n qua TrÞnh §¹i C­¬ng th× thÊy Tèng Phï ®ang ¸n song ch­ëng ®Èy ch©n khÝ vµo ng­êi l∙o ta. Chµng thÇm nghÜ: - TrÞnh ®¹i b¸ sao cã thÓ ®Çu hµng Ngò Ma ®­îc? Sî r»ng TiÓu B×nh nh×n nhÇm ng­êi th«i. NghÜ thÕ nªn chµng buét miÖng nãi: - HiÒn ®Ö, TrÞnh ®¹i b¸ cña t¹i h¹ lµ nh©n vËt ch¸nh ph¸i... An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu TrÞnh ®¹i hiÖp kh«ng ph¶i lµ ng­êi ch¸nh ph¸i, th× lµm sao tiÓu ®Ö xuÊt thñ cøu l∙o ta trë vÒ? Nµng ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Sau khi ba ng­êi nµy chui ra ngoµi th× l∙o ®Çu ®µ lu«n miÖng chöi m¾ng TrÞnh ®¹i hiÖp vµ tr¸ch TrÞnh ®¹i hiÖp tiÕt lé chuyÖn Ngò §¹i ma chñ muèn ®i ThiÕu L©m tù. TuyÕt Nghi hái: - TrÞnh ®¹i b¸ nãi thÕ nµo? TiÓu B×nh nãi: - Mét mùc phñ nhËn! - HiÒn ®Ö, thÕ cßn hai ng­êi kia lµ nh÷ng ai? - TiÓu ®Ö kh«ng biÕt! - HiÒn ®Ö kh«ng hái sao? - V× vâ c«ng cña bän chóng qu¸ kÐm, tiÓu ®Ö võa xuÊt thñ lµ bän chóng ®∙ thä mÖnh th× lÊy ®©u n÷a mµ hái? - Ho¸ ra hiÒn ®Ö ®∙ giÕt bän chóng råi µ? - §óng vËy, v× cøu TrÞnh ®¹i hiÖp nªn tiÓu ®Ö ®µnh h¹ s¸t thñ th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái tiÕp: - L∙o ®Çu ®µ ®ã còng bÞ giÕt chø? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! Vâ c«ng cña l∙o ®Çu ®µ ®ã kh¸ cao c­êng, nhÊt thêi tiÓu ®Ö kh«ng l­u ý nªn l∙o ta ®∙ ch¹y tho¸t! Nh­ng... TuyÕt Nghi liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - C¸nh tay tr¸i cña l∙o ta ®∙ tµn phÕ råi! TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét lóc råi hái tiÕp: - HiÒn ®Ö cã hái danh hiÖu cña l∙o ®Çu ®µ ®ã kh«ng? TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng, nh­ng tiÓu ®Ö nghe ®­îc hä cña l∙o ta tõ miÖng TrÞnh ®¹i hiÖp! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -296- - L∙o ta hä g×? - TrÞnh ®¹i hiÖp gäi l∙o ta lµ Long t«n gi¸! - ThÕ hiÒn ®Ö lµm thÕ nµo biÕt ®­îc th©n phËn cña TrÞnh ®¹i b¸? - RÊt ®¬n gi¶n! Tõ lóc TrÞnh ®¹i hiÖp ra khái mËt thÊt th× l∙o ®Çu ®µ lu«n miÖng gäi TrÞnh §¹i C­¬ng nªn tù nhiªn tiÓu ®Ö biÕt ng­êi ®ã lµ ®¹i b¸ cña Ph­¬ng huynh! Nµng võa døt lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn cung thñ, nãi: - HiÒn ®Ö quan t©m ®Õn chuyÖn cña t¹i h¹ nh­ thÕ, thËt khiÕn t¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - ChuyÖn nµy cã ®¸ng gäi lµ g×... Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái tiÕp: - HiÒn ®Ö, TrÞnh ®¹i b¸ sao l¹i thä th­¬ng trÇm träng thÕ? An TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy... ChØ tr¸ch tiÓu ®Ö nhÊt thêi s¬ ý kh«ng nghÜ lßng d¹ hai kÎ kia l¹i th©m ®éc nh­ vËy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - Kh«ng ph¶i l∙o ®Çu ®µ ®ã ®¶ th­¬ng TrÞnh ®¹i b¸ µ? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! TiÓu ®Ö thÊy l∙o ®Çu ®µ ®ã kh«ng ngõng chöi m¾ng TrÞnh ®¹i hiÖp, lóc ®ã ®©u ngê bän chóng sÏ h¹ ®éc thñ, cuèi cïng khi nghe l∙o ®Çu ®µ b¶o hai g∙ kia lÊy m¹ng TrÞnh ®¹i hiÖp th× tiÓu ®Ö míi véi vµng xuÊt thñ gi¶i cøu nh­ng ®∙ chËm mét b­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy nµng tù tr¸ch m×nh th× véi an ñi: - ChuyÖn nµy kh«ng ph¶i hiÒn ®Ö sai mµ cã lÏ mÖnh sè cña TrÞnh ®¹i b¸ ph¶i chÞu kiÕp n¹n nµy th«i. NÕu kh«ng may m¾n gÆp hiÒn dÖ th× e r»ng tÝnh m¹ng cña TrÞnh ®¹i b¸ khã lßng b¶o toµn ®­îc! An TiÓu B×nh thë phµo mét håi råi nãi: - Ph­¬ng huynh kh«ng tr¸ch ®Ö µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ chØ cã lßng c¶m kÝch ¬n cøu m¹ng cña hiÒn ®Ö ®èi víi TrÞnh ®¹i b¸ mµ th«i. Chµng ngõng l¹i gi©y l¸t råi nãi tiÕp: - HiÒn ®Ö, cßn mÊy tªn ®¹i h¸n mang ®ao kiÕm chui vµo miÕu th× sao? HiÒn ®Ö cã ph¸t l¹c bän chóng vÒ T©y Thiªn kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - Khi l∙o ®Çu ®µ võa h¹ lÖnh phÕ TrÞnh ®¹i hiÖp th× tiÓu ®Ö véi phi th©n xuèng gi¶i cøu, g∙ bªn ph¶i thä mÖnh ngay nh­ng g∙ bªn tr¸i ®¶ th­¬ng Trinh ®¹i hiÖp mét ch­ëng råi míi bÞ chØ lùc cña tiÓu ®Ö ®iÓm tróng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Khi ®ã cã lÏ bän ®¹i h¸n tõ xung quanh v©y l¹i ph¶i kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -297- - Kh«ng sai! NÕu kh«ng th× l∙o ®Çu ®µ lµm sao tho¸t ®i ®­îc? - Vâ c«ng cña s¸u b¶y ®¹i h¸n ®ã thÕ nµo? - Kh«ng ®¸ng ®Ó l¶nh mét ch­ëng! Nh­ng ®­¬ng thêi TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ thä th­¬ng ng∙ d­íi ®Êt, tiÓu ®Ö n«n nãng cøu ng­êi nªn kh«ng truy theo bän chóng! - HiÒn ®Ö cã vµo mËt thÊt xem thö kh«ng? - Cã! §ã lµ mét ®Þa lao! - Lµ ®Þa lao? Cã ng­êi bÞ giam kh«ng? - §­¬ng nhiªn lµ cã! NÕu bªn trong kh«ng cã ng­êi bi giam th× tiÓu ®Ö ®∙ kh«ng thÓ t×m ®­îc ng­êi khiªng TrÞnh ®¹i hiÖp vÒ ®©y. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - LÏ nµo hai tr¸ng h¸n lóc n¶y lµ ng­êi bÞ giam trong ®Þa lao µ? An TiÓu B×nh gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! TiÓu ®Ö th¶ bän hä ra nªn ®­¬ng nhiªn còng b¶o bän hä lµm mét viÖc ®Ó b¸o ®¸p! - ThÕ trong miÕu ®ã cã ng­êi nµo trô tr× kh«ng? - H×nh nh­ lµ kh«ng! Nh­ng tiÓu ®Ö ®∙ phãng mét måi löa thiªu rôi råi! - Thiªu rôi råi µ? - §óng vËy! Ng«i miÕu ®ã nhÊt ®Þnh lµ n¬i dõng ch©n cña thuéc h¹ Ngò Ma, kh«ng thiªu rôi th× cßn ®Ó lµm g×? - GiÕt ng­êi phãng ho¶ ®©u ph¶i lµ hµnh vi vèn cã cña hiÒn ®Ö? Tõ nay vÒ sau hiÒn ®Ö chí lµm thÕ n÷a nhÐ! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - §­îc, lÇn sau tiÓu ®Ö kh«ng d¸m n÷a! Lóc nµy chît nghe TrÞnh §¹i C­¬ng chuyÓn m×nh vµ thë dµi mét håi, th× ra l∙o ta ®∙ tØnh l¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi b­íc l¹i c¹nh gi­êng, chµng quú xuèng gäi lín: - TrÞnh ®¹i b¸! TrÞnh §¹i C­¬ng tõ tõ më m¾t ra, l∙o nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét håi l©u råi g­îng c­êi nãi mét c¸ch yÕu ít: - Ng­¬i... Ng­¬i lµ Nghi nhi ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi n­íc m¾t l­ng trßng, chµng nãi qua tiÕng nÊc: - §óng vËy! TiÓu ®iÖt lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi! ThÇn s¾c TrÞnh §¹i C­¬ng tho¸ng hiÖn vÎ vui mõng, l∙o nãi: - HiÒn ®iÖt, ng­¬i to cao thÕ nµy khiÕn ®¹i b¸ c¬ hå nhËn kh«ng ra! Ph­¬ng TuyÕt Nghi lau n­íc m¾t vµ hái: - §¹i b¸ ®∙ khoÎ l¹i chót nµo ch­a? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -298- Lóc nµy TrÞnh §¹i C­¬ng míi nhí l¹i chuyÖn thä th­¬ng, l∙o véi nh×n Tèng Phï ®ang nhÓ nh¹i må h«i vµ nãi: - §a t¹ l∙o huynh cøu m¹ng... Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn l∙o kinh ng¹c kªu lªn: - C¸c h¹... Ch¼ng ph¶i lµ §¹i M¹c Quû Thñ Tèng huynh ®ã sao? Th× ra Trung Ch©u Tam HiÖp vèn lµ chç b»ng h÷u cò víi Tèng Phï. Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i cßn nhí l∙o th©u nhi ta µ? TrÞnh §¹i C­¬ng ®­a tay chôp ®Çu vai TuyÕt Nghi vµ tõ tõ ngåi dËy råi mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn lµ tiÓu ®Ö kh«ng thÓ quªn Tèng huynh. Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi ®ì TrÞnh §¹i C­¬ng ngåi ngay ng¾n trªn mét chiÕc bå ®oµn råi nãi: - TrÞnh l∙o ®Ö, Tèng mç tµi trÝ h÷u h¹n nªn sî r»ng th­¬ng thÕ cña l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng thuéc kh¶ n¨ng cña Tèng mç råi! TrÞnh §¹i C­¬ng nghe l∙o nãi lµ kh«ng thÓ trÞ ®­îc th­¬ng thÕ cho m×nh th× lé vÎ thÊt väng nh­ng l∙o liÒn g­îng c­êi, nãi: - TiÓu ®Ö v« cïng c¶m kÝch thÞnh ý cña Tèng huynh, sèng chÕt cã m¹ng, phó quý do trêi, xin Tèng huynh kh«ng cÇn lo l¾ng cho th­¬ng thÕ cña tiÓu ®Ö n÷a! Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Hµo khÝ cña TrÞnh l∙o ®Ö qu¶ nhiªn kh«ng kÐm n¨m x­a. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi: - TrÞnh ®¹i b¸, th­¬ng thÕ cña ng­êi tÊt ph¶i ®­îc trÞ lµnh! Xin ®¹i b¸ chí bi quan. TrÞnh §¹i C­¬ng g­îng c­êi, nãi: - HiÒn ®iÖt, ng­¬i cho r»ng TrÞnh ®¹i b¸ cña ng­¬i lµ mét kÎ sî chÕt ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶ kinh, chµng véi nãi: - TiÓu ®iÖt kh«ng cã ý ®ã! TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi: - ThÕ th× ®­îc råi! Ng­¬i thö nghÜ xem, nÕu ta tham sanh uý tö th× ®©u ®Õn nçi ph¶i thä träng th­¬ng thÕ nµy! Nãi ®Õn ®©y th× bçng nhiªn l∙o µ lªn mét tiÕng vµ hái TuyÕt Nghi: - HiÒn ®iÖt, ai ®∙ cøu vi b¸ tõ §¨ng Phong vÒ ThiÕu L©m tù vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Lµ An c« n­¬ng ®©y! TrÞnh §¹i C­¬ng ng¹c nhiªn hái tiÕp: - An c« n­¬ng? C« ta ë ®©u? Th× ra TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng nh×n ra diÖn môc thËt cña An TiÓu B×nh. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -299- Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn chØ tay vÒ phÝa TiÓu B×nh vµ nãi: - ChÝnh lµ c« ta! Lóc nµy An TiÓu B×nh ®∙ b­íc l¹i, nµng cung thñ nãi víi TrÞnh §¹i C­¬ng: - V∙n bèi An TiÓu B×nh, tham kiÕn TrÞnh ®¹i hiÖp! TrÞnh §¹i C­¬ng ®Þnh cói ng­êi hoµn lÔ nh­ng bÞ TuyÕt Nghi gi÷ l¹i nªn l∙o véi nãi: - Kh«ng d¸m... Suèt ®êi TrÞnh §¹i C­¬ng nµy sÏ kh«ng d¸m quªn ¬n cøu m¹ng. An TiÓu B×nh liÕc nh×n TuyÕt Nghi råi nãi: - TrÞnh ®¹i hiÖp, v∙n bèi ®©u d¸m thi ©n cÇu b¸o? §¹i hiÖp qu¸ kh¸ch khÝ råi! TrÞnh §¹i C­¬ng chau mµy, nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - Nghi nhi, mÊy n¨m qua ng­¬i ë ®©u? Trong thÇn th¸i th× cã lÏ ng­¬i ®∙ b¸i vÞ cao nh©n nµo häc ®­îc vâ nghÖ cao c­êng råi ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: - §¹i b¸ lo d­ìng th­¬ng lµ chuyÖn quan träng, nh÷ng chuyÖn cña tiÓu ®iÖt ngµy sau nãi còng kh«ng muén. TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - C¸i g×? Ng­¬i t­ëng ta lµ mét l∙o nh©n v« dông råi ch¨ng? HiÒn ®iÖt, thùc ra ®¹i b¸ cña ng­¬i míi ngoµi ngò tuÇn th«i, so víi Tèng huynh ®©y vÉn cßn trÎ ch¸n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §¹i b¸, tiÓu diÖt kh«ng d¸m nghÜ thÕ! ChØ v× ®¹i b¸ ®ang thä träng th­¬ng nªn tiÓu ®iÖt kh«ng muèn ®¹i b¸ lo l¾ng th«i! Võa nãi ®Õn ®©y th× ThiÕu L©m Ch­ëng m«n - NhËp V©n ®¹i s­ ®∙ ®Èy cöa b­íc vµo. L∙o chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi víi TuyÕt Nghi: - TiÓu thÝ chñ, cã thÓ cho l∙o n¹p xem thö th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp ®­îc kh«ng? Th× ra l∙o ®ang ë trong tÞnh thÊt ph­¬ng tr­îng nghe t¨ng nh©n trong chïa b¸o tin nªn míi véi vµng ®Õn kh¸ch ®­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× mØm c­êi, nãi: - §©u d¸m phiÒn Ch­ëng m«n ®¹i s­... NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - TiÓu thÝ chñ kh¸ch khÝ råi! Võa nãi l∙o võa b­íc l¹i chç TrÞnh §¹i C­¬ng. TrÞnh §¹i C­¬ng véi cói ng­êi hµnh lÔ vµ nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, TrÞnh mç lµ mét vâ phu phµm tôc, h«m nay lµm kinh ®éng phËt m«n thËt lµ bÊt an v« cïng. B©y giê ®©u d¸m phiÒn ®¹i s­ chiÕu cè ®Õn th­¬ng thÕ cña TrÞnh mç... NhËp V©n ®¹i s­ chØ mØm c­êi råi cÇm tay cña TrÞnh §¹i C­¬ng mµ xem m¹ch. Qua mét l¸t, vÞ l∙o t¨ng chau mµy, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -300- - Th­¬ng thÕ cña thÝ chñ kh«ng nhÑ, khÝ m¹ch h­ t¸n, huyÕt t­¬ng bÊt th«ng, kh«ng lÏ ®∙ bÞ kÎ nµo thi triÓn c«ng phu khÝ m¹ch huyÕt h¶i ®¶ th­¬ng ch¨ng? An TiÓu B×nh lªn tiÕng nãi: - TrÞnh ®¹i hiÖp bÞ ®èi ph­¬ng ®¸nh lÐn mét ch­ëng vµo MÖnh m«n huyÖt! NhËp V©n ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: - Th¶o nµo! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - §¹i s­, th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i b¸ v∙n bèi cã c¸ch nµo cøu ch÷akh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - Th­¬ng thÕ tuy nÆng nh­ng ch­a ®Õn ®é bÊt kh¶ cøu ch÷a! Nãi ®o¹n l∙o quay l¹i nãi víi tri kh¸ch ®¹i s­ lµ Ph¸p Nh©n ®ang ®øng ngoµi cöa: - Mau ®Õn chç Gi¸m Tù ®¹i s­ lÊy mét viªn Cöu ChuyÓn §¹i Hoµn Kim §an mang l¹i ®©y cho b¶n toµ. Ph¸p Nh©n ®¹i s­ h¬i ng¹c nhiªn nh­ng véi cung kÝnh ®¸p: - §Ö tö tu©n mÖnh! Råi quay ng­êi chuyÓn b­íc. Lóc nµy Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - §¹i s­, Cöu ChuyÓn §¹i Hoµn Kim §an lµ mét trong tam b¶o trÊn s¬n cña quý tù, th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng mµ ®­îc Cöu ChuyÓn Kim §an ch÷atrÞ th× trong mét ngµy lµ cã thÓ b×nh phôc råi! L∙o cã ý nãi Cöu ChuyÓn Kim §an lµ b¶o vËt trÊn s¬n cña ThiÕu L©m lµ ®Ó Ph­¬ng TuyÕt Nghi thªm phÇn kÝnh träng NhËp V©n ®¹i s­ mµ th«i. Y nh­ r»ng, Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× rïng m×nh, chµng véi cung thñ, nãi: - §¹i s­, ®¹i ©n nµy v∙n bèi sÏ kh«ng d¸m quªn! NhËp V©n ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - TiÓu thÝ chñ v× chuyÖn bæn tù mµ phÝ nhiÒu t©m huyÕt, l∙o n¹p v× tiÓu thÝ chñ xuÊt chót t©m lùc th× cã ®¸ng gäi lµ g×! Nãi ®Õn ®©y th× Ph¸p Nh©n ®¹i s­ ®∙ b­íc vµo ®­a cho NhËp V©n ®¹i s­ mét b×nh ngäc nhá. NhËp V©n nhËn lÊy råi ®á ra mét viªn hoµn ®an mµu ®en to b»ng long nh∙n, l∙o cÈn thËn ®­a hoµn ®an cho TrÞnh §¹i C­¬ng uèng vµo. NhËp V©n ®¹i s­ quay sang nãi víi Ph¸p Nh©n tri kh¸ch: - Sau khi TrÞnh thÝ chñ uèng ®an d­îc th× cÇn vËn khÝ ®iÒu d­ìng, ng­¬i mau thu xÕp mét gian phßng ®Ó TrÞnh thÝ chñ nghØ ng¬i. Ph¸p Nh©n tri kh¸ch véi chÊp tay, nãi: - §Ö tö ®∙ chuÈn bÞ råi ¹! Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ Tèng Phï véi d×u TrÞnh §¹i C­¬ng theo Ph¸p Nh©n tri kh¸ch ®Õn mét gian tÞnh thÊt. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -301- TrÞnh §¹i C­¬ng sau khi uèng Cöu ChuyÓn §¹i Hoµn Kim §an th× thÇn s¾c ®∙ bít phÇn nhît nh¹t, khi vÒ ®Õn tÞnh thÊt th× cã thÓ tù ngåi vËn ch©n khÝ ®iÒu tøc råi! Tèng Phï nãi víi TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, chóng ta ra ngoµi ngåi ®îi nhÐ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÎ gËt ®Çu råi hai ng­êi lui b­íc ra ngoµi. NhËp V©n ®¹i s­ vèn døng chê ngoµi cña, l∙o thÊy hai ng­êi trë ra th× liÒn nãi: - Trai phong ®∙ chuÈn bÞ s¼n ®iÓm t©m, xin mêi nhÞ vÞ! Bèn ng­êi NhËp V©n, TuyÕt Nghi, Tèng Phï, vµ TiÓu B×nh ®Õn trai phßng th× thÊy Trang TiÖp ®∙ ngåi ®îi ë n¬i nµy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - MÊy ngµy qua Trang huynh ®i ®©u? Trang TiÖp hµnh lÔ víi quÇn hïng råi nãi: - T¹i h¹ ®i L¹c D­¬ng mét chuyÕn, v× sù viÖc khÈn tr­¬ng nªn ch­a kÞp nãi râ víi Ph­¬ng huynh ®Ö. H¾n ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh ®Ö, hiÖn t¹i Cao V« §Þch ®∙ ®Õn c¶nh giíi Hµ Nam råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i thªm mét phen ng¹c nhiªn, chµng nãi: - Kh«ng ph¶i §ång Tö Kú ph¸i g∙ tíi ®©y chø? Trang TiÖp l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! Cao V« §Þch ®i chuyÕn nµy lµ v× Ph­¬ng huynh ®Ö ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái l¹i: - V× t¹i h¹? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai! Lóc nµy NhËp V©n ®¹i s­ ®∙ mêi quÇn hµo an to¹, l∙o mØm c­êi, nãi: - TiÓu thÝ chñ, cã chuyÖn g× chóng ta võa ¨n võa nãi nhÐ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi lêi ®a t¹ xong vµ võa ¨n mét miÕng th× nhÞn kh«ng ®­îc nªn l¹i hái: - Trang huynh, Cao V« §Þch v× chuyÖn g× cña t¹i h¹ mµ ®Õn vËy? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - T¹i h¹ gÆp Cao huynh ë L¹c D­¬ng, trong bé d¸ng cña g∙ th× râ rµng g∙ ®∙ nÕm kh«ng Ýt ®au khæ tõ §ång Tö Kú. - Trang huynh cã hái t¹i sao kh«ng? - ChuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m, nh­ng Ph­¬ng huynh ®Ö cßn nhí chuyÖn gióp Cao V« §Þch vµ Ng∙i §«ng H¶i ®Èy lui LiÔu My N­¬ng ë chç sµo huyÖt cña Ma §ao §iÒn Nguyªn chø? - §­¬ng nhiªn lµ nhí! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -302- - MÊu chèt lµ tõ chuyÖn nµy. Ng∙i §«ng H¶i ®∙ bÞa ra chuyÖn thÞ phi, h¾n nãi víi §ång Tö Kú r»ng Cao V« §Þch lµ gian tÕ néi øng cña Ph­¬ng huynh ®Ö... Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c kªu lªn: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? Tèng Phï bËt c­êi råi nãi xen vµo: - Ng∙i §«ng H¶i thËt bËy b¹ hÕt søc, xem ra h¾n kh«ng dïng ®­îc ThÇn Lùc Thiªn V­¬ng Cao V« §Þch råi! Trang TiÕp mØm c­êi, nãi: - §óng vËy, tuy §ång Tö Kú rÊt sòng ¸i Cao V« §Þch nh­ng tr­íc sù thªu dÖt bÞa chuyÖn thÞ phi cña Ng∙i §«ng H¶i th× cuèi cïng l∙o ta còng ph¸t ®¹i né, suýt chót n÷a lµ phÕ vâ c«ng cña Cao V« §Þch! Tèng Phï hái: -Ngèc tiÓu tö ®ã cã thä th­¬ng kh«ng? Trang TiÕp nãi: - ChØ thä th­¬ng da thÞt, kh«ng nghiªm träng l¾m. H¾n ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Theo Cao huynh cho biÕt th× trong c¬n thÞnh né, §ång Tö Kú xuÊt thñ ®Þnh phÕ vâ c«ng cña g∙ nh­ng ch¼ng hiÓu t¹i sao khi h¹ thñ th× l∙o ma ®Çu kh«ng vËn néi lùc. Do ®ã, nh×n bÒ ngoµi th× Cao V« §Þch ®∙ bÞ phÕ hoµn toµn vâ c«ng, nh­ng thùc tÕ th× chØ bÞ ngo¹i th­¬ng mµ th«i! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2