intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 15

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
56
lượt xem
8
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 15

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -283- Håi thø m­êi l¨m Kinh - hØ bÊt ngê P h­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - L∙o tiÒn bèi chí lÊy lµm l¹, chiªu kiÕm ph¸p nay do s­ tæ s¸ng chÕ vµo buæi v∙n niªn, khi ®ã tiªn s­ ®∙ h¹ s¬n hµnh ®¹o nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ biÕt. T©n B¸ C«ng nãi: - L∙o ®Ö, theo tr×nh ®é vâ c«ng cña ng­¬i hiÖn t¹i th× ng­¬i ®∙ v­ît lÖnh s­ råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× giËt m×nh, chµng nãi: - T¹i h¹ tµi trÝ cã h¹n, lµm sao d¸m luËn víi tiªn s­. Lóc Êy An TiÓu B×nh nh×n qua Tèng Phï, Chóc C«ng Minh råi nãi: - T©n l∙o tr­îng, l∙o cã ®ång ý víi chuyÖn mµ Hoµng l∙o tiÒn bèi muèn l∙o lµm kh«ng? T©n B¸ C«ng chau mµy nh×n Chóc C«ng Minh mét lóc råi nãi: - Hoµng huynh cã ®¹i ©n víi l∙o phu nh­ thÕ, nÕu l∙o phu kh«ng ®ång ý th× chµng ph¶i lµ kÎ vong ©n béi nghÜa sao? L∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi tiÕp: - C« n­¬ng hiÓu ®­îc ng«n ng÷ cña ng­êi c©m th× xin nãi víi Hoµng huynh lµ l∙o phu ®ång ý! An TiÓu B×nh liÒn quay sang Chóc C«ng Minh vµ h­¬i tay móa ch©n mét lóc nh­ diÔn lêi cña T©n B¸ C«ng cho ®èi ph­¬ng hiÓu. Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi ch¼ng hiÓu sù lµm hiÖu cña nµng lµ muèn nãi g×, nh­ng Chóc C«ng Minh th× gËt gËt ®Çu vµ ó í mÊy tiÕng. An TiÓu B×nh liÒn ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - T©n l∙o tr­îng ®Þnh khi nµo thùc hiÖn lêi høa? T©n B¸ C«ng nãi: - ChuyÖn nµy...l∙o phu cßn cã chót chuyÖn nªn ph¶i n¨m ba ngµy n÷a míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc, thÕ nµo? An TiÓu B×nh nh×n qua TuyÕt Nghi vµ hái: - Ph­¬ng ®¹i ca thÊy cã ®­îc kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §­îc, n¨m ngµy sau mêi T©n l∙o tr­îng ®Õn ThiÕu L©m tù tËp héi! T©n B¸ C«ng liÒn cung thñ, nãi: - L∙o phu c¸o biÖt! N¨m ngµy sau nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn ThiÕu L©m. Lêi ch­a døt th× th©n h×nh l∙o ®∙ vôt ra khái hãc nói vµ mÊt hót tung tÝch. Lóc nµy Chóc C«ng Minh thë phµo mét håi råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -284- - L∙o qu¸i vËt nµy mµ kh«ng ®i th× l∙o phu ta ch¸n chÕt ®i ®­îc! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Ch¸n chÕt lµ chuyÖn nhá, l∙o th©u nhi ta ®ang nghÜ, n¨m ngµy sau hai l∙o qu¸i vËt c¸c ng­¬i gÆp nhau gÆp nhau th× biÕt ¨n nãi thÕ nµo ®©y? Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn, nãi - N¨m ngay sau cßn ph¶i gÆp nhau µ? Tèng Phï nãi: - §­¬ng nhiªn! Ch¼ng ph¶i l∙o qu¸i vËt ®ã ph¶i trë l¹i sao? Chóc C«ng Minh nãi: - H¾n ®Õn mÆc h¾n, l∙o phu kh«ng cho h¾n gÆp mÆt th× ®©u cã viÖc g×! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Nh­ thÕ lµm sao ®­îc? L∙o qu¸i vËt ng­¬i còng ph¶i h¹ s¬n, lÏ nµo ng­¬i quªn lêi høa víi An c« n­¬ng? Chóc C«ng Minh µ mét tiÕng råi nãi: - NhÊt thêi l∙o phu quªn mÊt... Nµy! Tèng th©u nhi, ng­¬i nãi xem ph¶i lµm thÕ nµo b©y giê? Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - Lµm sao ta biÕt ®­îc! Chóc C«ng Minh lín tiÕng nãi: - Ng­¬i kh«ng biÕt th× ai biÕt? ChuyÖn nµy thËt lµ phiÒn phøc to råi! Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy lµ do l∙o qu¸i vËt ng­¬i tù chuèc lÊy th× tr¸ch ®­îc ai? Tuy nhiªn, l∙o phu ta cã mét biÖn ph¸p, ng­¬i muèn nghe kh«ng? Chóc C«ng Minh liÒn hái: - BiÖn ph¸p thÕ nµo? - Thay ®æi trang phôc vµ h×nh d¹ng! - Ng­¬i muèn l∙o phu c¶i trang thÕ nµo? - ¡n mÆc t­¬m tÊt mét chót th× nhÊt ®Þnh l∙o qu¸i vËt ®ã kh«ng thÓ nhËn ra! - Cã ch¾c lµ qua m¾t ®­îc h¾n kh«ng? - §­¬ng nhiªn lµ ch¾c! Chóc C«ng Minh ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo kh¸c nªn ®µnh thë dµi, nãi: - ChuyÖn ®∙ ®Õn n­íc nµy th× l∙o phu còng ®µnh c¶i trang mét lÇn vËy! Tèng Phï tiÕp lêi: - Thùc ra l∙o qu¸i ng­¬i còng nªn ¨n mÆc t­¬m tÊt sím mét tÝ, kÎo ®Ö tö C¸i Bang l¹i t­ëng lÇm ng­¬i lµ ng­êi cña bän chóng! Chóc C«ng Minh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -285- - Kh«ng sao, nÕu Ho¾c Minh Phong nhËn l∙o phu lµm s­ phô cña h¾n th× ch¼ng cã g× lµ kh«ng ®­îc! L∙o c­êi mét trµng kho¸i chÝ råi nãi tiÕp: - Tèng huynh ®Ö, n¨m ngµy sau th× lao qu¸i vËt ®ã tÊt sÏ ®Õn nh­ng ®èi víi l∙o phu, nhanh nhÊt còng ph¶i chÝn ngµy sau míi h¹ s¬n ®­îc! Tèng Phï gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sao, miÔn lµ l∙o qu¸i vËt ng­¬i gi÷ lêi høa th× tèt råi! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®øng lªn nh×n ra ngoµi trêi vµ nãi: - Tèng l∙o, chóng ta nªn héi tô th«i! An TiÓu B×nh còng b­íc ra ngoµi hèc nói, nµng nh×n s¾c trêi vµ nãi: - §óng vËy, trêi s¾p tèi råi! Tèng Phï võa ®øng lªn võa nãi: - Chóc huynh, chiÒu mai bän ta sÏ trë l¹i, hy väng ®Õn lóc ®ã th× ng­¬i ®∙ thay ®æi y phôc! Chóc C«ng Minh nãi: - Trõ phi lµ l∙o phu bËn ®¸nh nhau víi l∙o qu¸i vËt kia, nÕu kh«ng th× cã lý nµo l∙o phu l¹i ch¼ng thay ®æi y phôc? Tèng Phï cung thñ c¸o biÖt råi cïng TuyÕt Nghi, TiÓu B×nh trë vÒ ThiÕu L©m tù. Bän Ho¾c Minh Phong d­êng nh­ rÊt lo l¾ng v× kh«ng biÕt ba ng­êi ®i ®©u, do vËy khi thÊy c¶ ba cïng trë vÒ th× bän hä thë phµo nhÑ nhám. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy NhËp V©n ®¹i s­ th× kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖng hái: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, mÊy ngµy gÇn ®©y cã tin tøc g× cña TrÞnh ®¹i b¸ cña v∙n bèi kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - Ch­a cã! Nh­ng l∙o n¹p ®∙ ph¸i ng­êi ®i t×m råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - §¹i s­ ®∙ ph¸i ng­êi ®i råi µ? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - §óng vËy, tiÓu thÝ chñ v× chuyÖn bæn tù mµ phÝ nhiÒu t©m lùc, bæn tù vÞ tiÓu thÝ chñ mµ t×m TrÞnh thÝ chñ còng lµ chuyÖn nªn lµm th«i. QuÇn hïng võa an to¹ trong tÞnh thÊt th× NhËp Th¸nh ®¹i s­ tõ bªn ngoµi véi vµng b­íc vµo, l∙o t¨ng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ hái: - TiÓu thÝ chñ, trªn ®Ønh Th¸i ThÊt xuÊt hiÖn hai vÞ l∙o nh©n, ch¼ng hay tiÓu thÝ chñ vµ An thÝ chñ cã gÆp kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm vµ nghÜ: - D­êng nh­ cao t¨ng ThiÕu L©m còng bÞ Ngò Ma lµm cho khiÕp vÝa... NghÜ thÕ nh­ng chµng vÉn cung kÝnh tr¶ lêi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -286- - V∙n bèi cã gÆp råi. NhËp Th¸nh ®¹i s­ hái tiÕp: - Ng­êi ®ã lµ §éc ®¹i phu ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chau mµy, nãi: - Kú qu¸i, ¸c Khæng Minh tõng nãi víi §ång Tö Kú lµ sÏ ®Õn ThiÕu L©m tù nh­ng ch¼ng hiÓu t¹i sao h¾n vÉn ch­a hiÖn th©n ë Tung S¬n nhØ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Cã thÓ §éc ®¹i phu cã ý nãi vËy ®Ó mª hoÆc ng­êi nghe còng kh«ng chõng! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - TiÓu thÝ chñ, thÕ mét trong hai l∙o nh©n trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt lµ nh©n vËt nµo vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Mét vÞ lµ Thiªn §µi Tiªn TÈu Chóc C«ng Minh tiÒn bèi! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn kªu lªn: - Chóc l∙o thÝ chñ µ? An TiÓu B×nh xen vµo: - Kh«ng ph¶i l∙o ta th× cßn ai n÷a? §¹i s­ kh«ng tin th× cø hái Tèng l∙o! Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Chóc l∙o qu¸i ®∙ Èn th©n trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt tõ rÊt l©u, lÏ nµo trong quý tù kh«ng cã ai ph¸t hiÖn? NhËp Th¸nh ®¹i s­ ngÉn ng­êi, l∙o Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o nh×n qua NhËp v©n ®¹i s­ mét håi råi nãi: - L∙o thÝ chñ, ®Ö tö bæn tù tuy th©n t¹i vâ l©m nh­ng thiªn quy rÊt nghiªm, ngoµi Th¸i ThÊt ra, nÕu kh«ng cã dô lÖnh th× bän hä kh«ng d¸m lªn Th¸i ThÊt, do vËy mµ kh«ng ai biÕt Chóc thÝ chñ Èn c­ trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt! Tèng phï c­êi h× h×, nãi: - Thùc ra viÖc Chóc l∙o qu¸i Èn c­ trªn Th¸i ThÊt còng ch¼ng cã g× bÊt lîi ®èi víi quý tù, xin ®¹i s­ bÊt tÊt ph¶i lo l¾ng! L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi bçng nhiªn nh­ sùc nhí ®iÒu g× nªn nãi tiÕp: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, cã mét chuyÖn mµ l∙o th©u nhi quªn thØnh gi¸o, t¹i sao mÊy ngµy qua kh«ng thÊy nhÞ vÞ tr­ëng l∙o cña Hoa S¬n, C«n Lu©n vµ Phi Long V« ¶nh Chu H¹o ®©u c¶ vËy? L∙o võa nh¾c ®Õn chuyÖn nµy th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng c¶m thÊy bÊt æn, râ rµng Hoa S¬n - Hoµng Sam TÈu §«ng Thiªn Lý vµ C«n Lu©n Hµn Mai kiÕm kh¸ch Tiªu T¸p Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -287- ®Òu nãi lµ ®Õn ThiÕu L©m tù, nh­ng qu¸i l¹ lµ ®Õn lóc nµy vÉn ch¼ng thÊy bãng d¸ng bän hä. Cßn Chu H¹o lµ nh©n vËt cïng ®Õn víi bän Tèng Phï nh­ng còng v« tung biÖt tÝch. NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Bän hä ®∙ ®i c¶ råi! Tèng Phï ng¹c nhiªn kªu lªn: - §i c¶ råi? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Kh«ng sai, ba vÞ l∙o thÝ chñ ®ã ®Òu ®∙ rêi bæn tù! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Tèng huynh, sù thùc lµ bän hä ®∙ ®i råi, nh­ng tr­íc ®ã Ho¾c mç ®∙ gÆp bän hä. Tèng Phï hái: - Bän hä ®i ®©u? Ho¾c Minh Phong nh×n qua NhËp V©n ®¹i s­ vµ nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o phu kh«ng tiÖn nãi ra råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú qu¸i nªn hái ngay: - T¹i sao? Ho¾c Minh Phong nãi: - Bªn trong cã quan hÖ ®Õn mét chuyÖn c¬ mËt, l∙o phu kh«ng nãi nguyªn do còng lµ bÊt ®¾c dÜ th«i. L∙o dõng mét l¸t råi tiÕp: - Nh­ng nÕu NhËp V©n ®¹i s­ ®ång ý nãi ra th× l∙o phu còng kh«ng ph¶n ®èi! Bang chñ C¸i Bang kh«ng muèn nhËn lÊy tr¸ch nhiÖm nh­ vËy th× râ rµng lµ cã nguyªn nh©n quan träng, nÕu kh«ng th× th¸i ®é nh­ vËy ch¼ng tr¸i ng­îc víi tÝnh c¸ch cña l∙o ta sao? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o ta Êp Êp óng óng nh­ vËy th× bªn trong tÊt ph¶i cã sù kú quÆc! Võa nghi ®Õn ®©y th× ®∙ nghe NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Tèng thÝ chñ, hiÖn t¹i ba vÞ thÝ chñ ®ã rÊt an toµn nªn thÝ chñ kh«ng cÇn lo l¾ng. Khi nµo thêi c¬ ®Õn th× tù nhiªn l∙o n¹p sÏ nãi râ cho c¸c vÞ biÕt! Tèng Phï nãi: - Thùc ra, bän hä ®Õn ph­¬ng nµo th× Tèng mç còng tin lµ ch¼ng cã nguy hiÓm g× ®èi víi bän hä, ®¹i s­ kh«ng tiÖn nãi ra th× th«i vËy! L∙o ngõng l¹i c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, vµi ngµy n÷a quý tù sÏ cã thªm mét vÞ qu¸i kh¸ch, ch¼ng hay ®¹i s­ cã phiÒn g× kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -288- - Lµ vÞ qu¸i kh¸ch nµo vËy? Cã ph¶i lµ cao nh©n tuyÖt thÕ nµo ®ã do Ngò §¹i ma chñ mêi ®Õn kh«ng? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! L∙o nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi tiÕp: - VÞ qu¸i kh¸ch ®ã lµ v× Ph­¬ng l∙o ®Ö mµ ®Õn! NhËp V©n ®¹i s­ thë phµo mét håi råi mØm c­êi, nãi: - §∙ v× Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ mµ ®Õn th× kh«ng thÓ lµ nh©n vËt ®èi ®Çu råi! Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai, nh­ng cã ®iÒu l∙o qu¸i vËt nµy lµ nh©n vËt mµ ng­êi kh¸c kh«ng thÓ ®ïa ®­îc! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× chau mµy, nãi: - Tèng huynh, ng­¬i ®õng vßng vo óp më n÷a cã ®­îc kh«ng? Rèt cuéc lµ nh©n vËt nµo mµ ghª gím vËy? Tèng Phï c­êi c­êi, nãi: - Ng­êi nµy lµ ai µ? NÕu Tèng mç nãi ra th× e r»ng Ho¾c Bang chñ ph¶i kinh t©m ®éng ph¸ch th«i! Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - §iÒu ®ã ch­a ch¾c! Tèng Phï trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Ho¾c Bang chñ cßn nhí vÞ s­ thóc ¸ C¸i Hoµng ®¹i hiÖp cña quý bang hay kh«ng? Ho¾c Minh Phong nãi: - Hoµng s­ thóc lµ tr­ëng bèi cña Ho¾c mç th× cã lý nµo Ho¾c mç kh«ng nhí? Nh­ng ng­êi ®∙ xu«i tay nh¾m m¾t tõ nhiÒu n¨m qua råi! Tèng Phï nãi: - Tèng mç biÕt lµ Hoµng ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn! Nh­ng khi Hoµng ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ, l∙o ta cã nãi víi Bang chñ vÒ chuyÖn l∙o ta ngÇm gióp mét vÞ vâ l©m qu¸i nh©n ë ch©n nói Th¸i S¬n kh«ng? Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× biÕn s¾c, l∙o kªu lªn: - Kh«ng lÏ lµ T©n... B¸ C«ng? Th× ra ¸ C¸i Hoµng Xung ®∙ nãi chuyÖn nµy víi ®Ö tö C¸i Bang. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai, chÝnh lµ Vâ l©m NhÊt Qu¸i T©n l∙o qu¸i vËt nµy sÏ ®Õn! Lóc nµy kh«ng nh÷ng Ho¾c Minh Phong biÕn s¾c mµ NhËp V©n ®¹i s­ còng lé vÎ bÊt an. VÞ Ch­ëng m«n ThiÕu L©m ch¾p tay niÖm phËt A di ®µ phËt råi nãi: - L∙o n¹p ®∙ nghe ®¹i danh cña T©n l∙o thÝ chñ tõ l©u, nghe nãi ng­êi nµy hµnh sù qu¸i ®¶n nh­ng kh«ng b¸ ®¹o, ý nghÜ phi thiªn phi ¸c mµ chØ dùa vµo sù hØ né cña b¶n th©n Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -289- l∙o ta. B©y giê bçng nhiªn l∙o ta ®Õn ThiÕu L©m t×m Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ lµ v× chuyÖn g× vËy? Tèng Phï c­êi h× h× vµ hái: - §¹i s­ kh«ng hoan nghªnh sù gi¸ l©m cña nh©n vËt nµy sao? NhËp V©n ®¹i s­ vèn kh«ng cã ý hoan nghªnh nh­ng v× nÓ mÆt Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn ch¾p tay, nãi: - L∙o n¹p kh«ng d¸m, nh­ng... VÞ thÝ chñ ®ã hØ né v« th­êng, rÊt khã øng phã, do vËy sau khi l∙o ta ®Õn th× chóng ta ph¶i cÈn thËn míi ®­îc! Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Ch­ëng m«n cÈn thËn qu¸, theo l∙o phu biÕt th× T©n l∙o qu¸i vËt ®Õn lÇn nµy rÊt nghiªm tóc tu©n hµnh quy cñ. L∙o nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng l∙o ®Ö tuy niªn kû kh«ng cao nh­ng T©n l∙o qu¸i l¹i tâ ra rÊt t«n kÝnh, chØ cÇn cã Ph­¬ng l∙o ®Ö t¹i ®©y th× nhÊt ®Þnh T©n l∙o qu¸i ®ã sÏ kh«ng d¸m lµm chuyªn x»ng bËy ë quý tù. Ho¾c Minh Phong nãi: - Tèng huynh, rèt cuéc lµ chuyÖn thÕ nµo vËy? Nghe ®ån lµ T©n B¸ C«ng ®∙ chÕt, h«m nay nghe Tèng huynh nãi th× kh«ng nh÷ng l∙o ta ch­a chÕt mµ h×nh nh­... Cßn sèng rÊt tr¸ng kiÖn th× ph¶i? Tèng Phï nãi: - §óng vËy, vÞ l∙o qu¸i nµy vèn cßn rÊt tr¸ng kiÖn mµ! Ho¾c Minh Phong lín tiÕng hái: - Tèng huynh, rèt cuéc t¹i sao T©n l∙o qu¸i ®ã ®Õn ®©y vËy? Th× ra Ho¾c Minh Phong vèn rÊt óy kþ T©n B¸ C«ng nªn l∙o ta cø m∙i truy vÊn nguyªn nh©n. Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Ho¾c Bang chñ kh«ng ngõng truy vÊn nh­ thÕ, ph¶i ch¨ng lµ n¨m x­a tõng ®¾c téi g× víi T©n l∙o qu¸i? Ho¾c Minh Phong véi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng cã, nh­ng b¶n bang vµ l∙o ta cã vµi chót hiÓu lÇm mµ th«i! Tèng Phï ph¸ lªn c­êi vµ nãi: - Qu¶ nhiªn lµ Bang chñ co vÊn ®Ò víi T©n l∙o qu¸i! Nh­ng lÇn nµy th× xin Bang chñ yªn t©m, T©n l∙o qu¸i ®Õn kh«ng nh÷ng hãa gi¶i thï x­a o¸n cò víi quý bang mµ kh«ng chõng cßn mang theo nhiÒu ®iÒu tèt cho quý bang ®Êy! Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn nãi: - Lµm sao cã thÓ nh­ vËy ®­îc? ChØ cÇn T©n l∙o qu¸i kh«ng nhí chuyÖn hiÓu lÇm víi tiªn s­ n¨m x­a lµ Ho¾c mç v« cïng c¶m kÝch råi! Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -290- - Ho¾c Bang chñ yªn t©m, lÇn nµy T©n l∙o qu¸i v× b¹i thñ trong tay Ph­¬ng l∙o ®Ö nªn mäi chuyÖn vÒ sau tÊt ph¶i r¨m rÊp nghe lÖnh. Ph­¬ng l∙o ®Ö nãi víi l∙o ta mét tiÕng th× lµm sao l∙o ta d¸m g©y phiÒn phøc cho Bang chñ? Ho¾c Minh Phong quay sang hái TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, chuyÖn nµy thËt chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Mét nöa lµ sù thËt. NhËp V©n ®¹i s­ xen vµo: - T¹i sao mét nöa lµ sù thËt? TiÓu thÝ chñ cã thÓ nãi râ mäi chuyÖn cho ch­ vÞ ë ®©y cïng nghe kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: -V∙n bèi gÆp T©n l∙o qu¸i trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt, l∙o ta tù x­ng lµ vâ l©m ®Ö nhÊt, ngay c¶ tiªn s­ còng ch¼ng lµ g× trong m¾t l∙o ta. V× vËy, nhÊt thêi l∙o ta ®∙ kÝch ®éng t©m hiÕu th¾ng cña v∙n bèi nªn dÉn ®Õn viÖc ®éng thñ tû thÝ vµi chiªu kiÕm ph¸p. NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p tõng nghe nãi vÒ vâ c«ng cña T©n l∙o thÝ chñ cao th©m kh«n l­êng nh­ng l∙o ta tù x­ng lµ vâ l©m ®Ö nhÊt th× h¬i ®¹i ng«n cuång xuÊt mét chót! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - §óng vËy! ChÝ thiÓu th× l∙o ta vÉn ch­a ®­îc nh∙ hiÖu nh­ KiÕm ThÇn, ®iÒu ®ã ®ñ thÊy tr×nh ®é vâ c«ng cña l∙o ta cßn kÐm TrÇn ®¹i hiÖp nhiÒu l¾m! Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i thÕ, kiÕm ph¸p cña T©n l∙o qu¸i qu¶ nhiªn lµ kh«ng kÐm tiªn s­. NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn nãi: - Nãi vËy lÏ nµo kiÕm ph¸p cña tiÓu thÝ chñ kh«ng cao minh h¬n T©n l∙o thÝ chñ? Tèng Phï c­êi kha kha, nãi: - NÕu kiÕm ph¸p cña Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng cao minh h¬n th× khi nµo T©n l∙o qu¸i chÞu nghe lÖnh cña Ph­¬ng l∙o ®Ö? HoÆc Minh Phong tiÕp lêi: - Kh«ng sai! Nh­ng Ph­¬ng l∙o ®Ö l¹i nãi kiÕm ph¸p cña T©n l∙o qu¸i kh«ng kÐm g× TrÇn ®¹i hiÖp, chuyÖn nµy gi¶i thÝch thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi theo sù thËt mµ nãi: - V× trong kiÕm ph¸p cña v∙n bèi cã mét chiªu do s­ thóc truyÒn thô mµ chiªu kiÕm ph¸p nµy lµ tuyÖt chiªu nªn T©n l∙o qu¸i kh«ng ®Þch l¹i! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Kh«ng ngê tiÓu thÝ chñ cßn cã së häc kh¸c. ý l∙o muèn nãi chiªu kiÕm ph¸p nµy tÊt kh«ng ph¶i lµ ®ång nguån gèc víi kiÕm ph¸p cña TrÇn ®¹i hiÖp. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -291- - Ch­ëng m«n ®¹i s­ tuy chiªu kiÕm ph¸p do s­ thóc truyÒn thô nh­ng vÉn lµ kiÕm ph¸p ®ång t«ng víi tiªn s­. Ch¼ng qua lµ v× s­ tæ s¸ng chÕ chiªu kiÕm ph¸p ®ã vµo buæi v∙n niªn nªn tiªn s­ kh«ng häc ®­îc mµ th«i! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - TiÓu thÝ chñ, l∙o n¹p lì lêi råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §¹i s­ qu¸ lêi råi! Thùc ra, Long Hµnh B¸t KiÕm cña tiªn s­ mµ thªm mét chiªu cuèi cïng nay th× c¶i danh lµ Long Hµnh Cöu KiÕm. Nhê tuyÖt chiªu cuèi cïng nµy mµ v∙n bèi th¾ng ®­îc T©n l∙o qu¸i trªn tuyÖt ®Ønh ThÊi ThÊt. Ho¾c Minh Phong c­êi kho¸i chÝ nãi: - L∙o ®Ö, ch¾c lµ l∙o qu¸i ®ã kinh t©m ®éng ph¸ch kh«ng Ýt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T©n l∙o qu¸i nhÊt thêi thÊt thñ th× tù nhiªn cã chót kinh ®éng nh­ng l∙o ta vÉn lµ vâ l©m tr­ëng bèi nªn mét l¸t sau vÈn kh¼ng kh¸i trë l¹i nh­ th­êng, l∙o høa víi v∙n bèi lµ sÏ toµn t©m toµn lùc t­¬ng trî ®¹i cuéc gi¸ng trõ ma ®¹o. Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - ThËt chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy lµ do T©n l∙o qu¸i tù nãi ra nªn kh«ng thÓ lµ gi¶ ®­îc. NhËp v©n ®¹i s­ chÊp tay nãi: - Thiªn tai! Thiªn tai! Bá ®ao ®å s¸t sÏ thµnh phËt. TiÓu thÝ chñ cã thÓ khiÕn T©n l∙o thÝ chñ tÈy t©m hµnh thiÖn th× c«ng ®øc ®ã qu¶ nhiªn lµ kh«ng nhá. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ nãi: - §¹i s­ qu¸ khen. Lóc nµy bçng nhiªn cã mét tiÓu t¨ng b­íc vµo nãi víi NhËp V©n ®¹i s­ mÊy c©u, tøc th× vÞ Ch­ëng m«n ThiÕu L©m liÒn lín tiÕng nãi víi bän Tèng Phï: - Cã lÏ ba vÞ ®∙ ®ãi råi, trai phßng d∙ chuÈn bÞ xong c¬m chay, xin mêi ba vÞ tù nhiªn. Tèng Phï, TuyÕt Nghi, vµ An TiÓu B×nh ®∙ ®ãi thùc nªn lËp tøc c¸o biÖt mäi ng­êi theo tiÓu t¨ng xuèng trai phßng dïng c¬m chay. Sau ®ã bän hä trë l¹i tÞnh thÊt ph­¬ng tr­îng nh©n ®µm mét lóc n÷a th× trë vÒ phßng nghØ ng¬i. Thªm ba ngµy n÷a tr«i qua nh­ng Ngò §¹i ma chñ vÉn ch­a cã ®éng tÞnh g×. An TiÓu B×nh kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn sang ngay thø t­ nµng rò Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt tù xuèng thµnh §¨ng Phong d¹o ch¬i. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ®ång ý, bëi lÏ chµng lo cã thÓ h«m nay Vâ L©m NhÊt Qu¸i T©n B¸ C«ng sÏ ®Õn, ®ång thêi chµng còng nãng lßng muèn biÕt tin tøc vÒ TrÞnh §¹i C­¬ng. An TiÓu B×nh thÊy chµng kh«ng chÞu ®i cïng m×nh nªn tøc khÝ lªn, trèn ®i mét m×nh ra khái ThiÕu L©m tù. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -292- M∙i ®Õn tèi h«m ®ã, Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ Tèng Phï míi ph¸t hiÖn ra lµ An TiÓu B×nh vÉn ch­a trë vÒ. NhÊt thêi v× lo l¾ng cho an nguy cña nµng nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi kÐo Tèng Phï xuÊt tù ®i t×m, nh­ng kÕt qu¶ vÉn kh«ng thÊy tung tÝch nµng ®©u c¶. Tèng Phï bÌn ®­a TuyÕt Nghi lªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt th× chØ thÊy Chóc C«ng Minh ®ang n»m trong hãc nói ng¸y khß khß. Tèng Phï lay tØnh l∙o ta ®Ëy vµ hái vÒ tung tÝch An TiÓu B×nh, nh­ng Chóc C«ng Minh võa dôi m¾t võa l¾c ®Çu, nãi: - L∙o th©u nhi, l∙o phu ta chØ lµ kÎ khè r¸ch ¸o «m, nÕu ng­¬i muèn trém muèn c­íp th× cã lÏ lµ t×m nh»m chç råi. Tèng Phï ®©u cßn lßng d¹ nµo mµ nãi ®ïa víi l∙o ta? V× thÕ l∙o thë dµi mét håi råi kÐo Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¹ s¬n trë vÒ ThiÕu L©m tù. NhÊt thêi TuyÕt Nghi còng ch¼ng cã chñ ý g× nªn buét miÖng hái: - LÏ nµo chóng ta kh«ng ®i t×m An c« n­¬ng? Tèng Phï nãi: - §­¬ng nhiªn lµ ph¶i t×m, nh­ng h«m nay th× kh«ng ®­îc n÷a råi. TuyÕt Nghi hái: - Chóng ta håi tù ch¨ng? Tèng Phï nãi: - §µnh vËy th«i! NÕu ngµy mai mµ c« ta vÉn ch­a vÒ th× chóng ta sÏ xuèng §¨ng Phong thµnh t×m còng kh«ng muén! Dï kh«ng muèn nh­ng ch¼ng cßn biÖn ph¸p nµo kh¸c nªn TuyÕt Nghi ®µnh theo Tèng Phï trë vÒ ThiÕu L©m tù. S¸ng sím h«m sau, chµng ®Õn ®¸nh thøc Tèng Phï dËy råi hai ng­êi còng h¹ s¬n xuèng §¨ng Phong thµnh t×m TiÓu B×nh. Nh­ng võa qua khái s¬n m«n chõng n÷a dËm th× bçng nhiªn thÊy An TiÓu B×nh ®ang dÉn mÊy tr¸ng h¸n khiªng mét ng­êi trªn c¸ng ®i lªn ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë phµo mét håi råi l¾c ®Çu, nãi: - Tèng l∙o, xem ra chóng ta lo h¶o råi! Tèng Phï bËt c­êi, nãi: - §óng vËy! Vâ c«ng cña An c« n­¬ng kh«ng kÐm l∙o ®Ö ng­¬i, thö hái trong vâ l©m cã kÎ nµo lµm h¹i ®­îc c« ta chø? Nh­ng b©y giê c« ta ®∙ trë vÒ th× l∙o ®Ö ng­¬i yªn t©m råi chø? Nãi ®Õn ®©y th× An TiÓu B×nh ®∙ phong b­íc l­ít tíi. Nµng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ lín tiÕng nãi: - Ph­¬ng huynh ®o¸n xem tiÓu ®Ö khiªng ai vÒ ®©y! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Ta ®©u ph¶i lµ thÇn tiªn, nµng kh«ng nãi ra th× lµm sao ta biÕt ®­îc? NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng chµng l¹i nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -293- - Tr«ng hiÒn ®Ö cao høng nh­ vËy th× ng­êi nµy tÊt ph¶i lµ nh©n vËt quan träng råi! An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai, ng­¬i nµy chÝnh lµ TrÞnh ®¹i hiÖp mµ Ph­¬ng huynh cÇn t×m ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c kªu lªn: - Lµ TrÞnh ®¹i b¸ cña t¹i h¹ µ? An TiÓu B×nh nãi: - §óng vËy! Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö ®i chuyÕn nµy kh«ng uçng phÝ ®Êy chø! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ phãng b­íc ®Õn chç hai tr¸ng h¸n, môc quang võa quÐt ra th× thÊy qu¶ nhiªn ng­êi n»m trªn c¸ng lµ Trung Ch©u Tam HiÖp - TrÞnh §¹i C­¬ng. Chµng ®Þnh thÇn nh×n kü th× thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng ®ang nh¾m chÆt song môc, s¾c diÖn nhît nh¹t nh­ng h« hÊp vÉn ®Òu ®Æn. Râ rµng l∙o ta bÞ thä th­¬ng kh¸ nÆng vµ ®­îc An TiÓu B×nh cøu vÒ. BÊt gi¸c hai giät lÖ l¨n xuèng hai gß m¸ TuyÕt Nghi, chµng nhí l¹i lóc ë ngoµi thµnh Gia §Þnh, nÕu kh«ng cã TrÞnh ®¹i b¸ xuÊt hiÖn kÞp thêi cøu m¹ng th× m×nh ®∙ sím chÕt trong tay b¸ phô Ph­¬ng Thiªn Thµnh råi. Xóc ®éng d©ng trµn, nhÊt thêi chµng ®øng nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng mµ thÇn th¸i ngÈn ng¬ nh­ pho t­îng. Chît nghe giäng Tèng Phï khÎ nãi tõ phÝa sau: - L∙o ®Ö, d­êng nh­ TrÞnh ®¹i hiÖp bÞ néi th­¬ng rÊt trÇm träng. Chóng ta mau khiªng vµo ThiÕu L©m tù t×m c¸ch cøu ch÷ath«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi giËt m×nh véi nãi: - §óng vËy... PhiÒn nhÞ vÞ tr¸ng sÜ nhanh chãng khiªng TrÞnh ®¹i b¸ vµo ThiÕu L©m tù... Nãi ®o¹n chµng quay ng­êi dÉn hai trang h¸n khiªng TrÞnh §¹i C­¬ng nhËp tù. Tèng Phï v¸ An TiÓu B×nh còng lËp tøc theo sau, bän hä võa ®i võa nãi nh­ng v× lo l¾ng cho th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng nªn TuyÕt Nghi kh«ng ®Ó ý bän hä nãi nh÷ng g×. Sau khi nhËp tù, Tèng Phï th­ëng cho hai tr¸ng sÜ mÊy nÐn b¹c vµ b¶o bän hä h¹ s¬n. Sau ®ã l∙o xem xÐt tØ mØ th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng nh­ng mét lóc l©u vÉn kh«ng nãi g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt khÈn tr­¬ng nh­ng kh«ng tiÖn t­¬ng vÊn nªn chµng cø ®i ®i l¹i l¹i trong phßng. Cuèi cïng, v× kh«ng kiªn nhÉn ®­îc n÷a nªn chµng lªn tiÕng hái TiÓu B×nh: - HiÒn ®Ö, TrÞnh ®¹i b¸ v× sao mµ thä th­¬ng vËy? HiÒn ®Ö ph¸t hiÖn l∙o ta ë nãi nµo thÕ? An TiÓu B×nh nãi: - T¹i mét ng«i cæ miÕu ngoµi §¨ng Phong thµnh! ChuyÖn nµy nãi ra thËt lµ khÐo, h«m qua, tiÓu ®Ö d¹o kh¾p §¨ng Phong thµnh nh­ng ch¼ng cã g× vui, khi mµn ®ªm bu«ng xuèng tiÓu ®Ö ®Þnh trë vÒ, nµo ngê võa ra khái cöa thµnh th× ph¸t hiÖn mÊy nh©n vËt vâ l©m cã hµnh tung kh¶ nghi, nhÊt thêi nçi lßng hiÕu kú nªn tiÓu ®Ö truy theo bän chóng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liªn hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -294- - Bän chóng lµ nh÷ng ai? An TiÓu B×nh nãi: - Cã lÏ lµ thuéc h¹ cña Ngò Ma! - HiÒn ®Ö kh«ng biÕt bän chóng sao? -TiÓu ®Ö ®©u cã thêi gian ®Ó hái bän chóng! TiÓu ®Ö theo sau b¶y nh©n vËt mang ®ao mang kiÕm ®ã ra ngoµi thµnh th× ph¸t hiÖn bän chóng ch¹y th¼ng ®Õn mét cæ miÕu... - TrÞnh ®¹i b¸ ë trong cæ miÕu ®ã µ? - Kh«ng sai! Qu¶ nhiªn lµ TrÞnh ®¹i b¸ ë trong ng«i cæ miÕu... Nh­ng tr­íc ®ã th× tiÓu ®Ö kh«ng biÕt bän chóng ®Õn ®ã lµm g× vµ còng kh«ng thÊy TrÞnh ®¹i hiÖp. - VËy th× hiÒn ®Ö lµm thÕ nµo mµ gÆp ®­îc TrÞnh ®¹i b¸? An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - TiÓu ®Ö thÊy bän hä vµo trong cæ miÕu råi th× mäi sù im lÆng nh­ tê, håi l©u sau ch¼ng thÊy tªn nµo ra nªn tiÓu ®Ö ®ét nhËp vµo ®¹i ®iÖn Èn th©n trªn xµ nhµ theo dái tõng cö ®éng cña bän chóng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - Cã tªn nµo quay ra kh«ng? - §­¬ng nhiªn lµ cã. §ã lµ mét ®Çu ®µ víi h×nh d¹ng cùc kú cç qu¸i. - Ph¶i ch¨ng t¨ng nh©n trô tr× ng«i cæ miÕu ®ã? - TiÓu ®Ö còng kh«ng râ l¾m... Nh­ng khi ra ®Õn ®¹i ®iÖn th× tªn ®Çu ®µ nay chui vµo mét n¬i bÝ mËt d­íi ¸n thê. - Th× ra n¬i ®ã cßn cã cöa ngÇm. - Kh«ng sai! Bªn d­íi ¸n thê cßn cã mét mËt thÊt, ®­¬ng thêi tiÓu ®Ö muèn phi th©n xuèng chui vµo xem thö, kh«ng ngê trong chíp m¾t th× ®Çu ®µ ®ã ®∙ quay trë ra. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Sî r»ng ng«i miÕu ®ã ch¼ng ph¶i lµ n¬i tèt lµnh g×. NghÜ ®o¹n ®Þnh nãi th× ®∙ nghe TiÓu B×nh nãi tiÕp: - §Çu ®µ ®ã võa lïn võa mËp nªn ë xa tr«ng h¾n gièng nh­ mét qu¶ cÇu l¨n trßn, thËt lµ tøc c­êi v« cïng. Nãi ®o¹n nµng bËt c­êi khanh kh¸ch mét trµng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi n«n nãng hái: - Sau ®ã th× sao? §Çu ®µ ®ã chui ra mét lóc th× cã thªm ba ng­êi n÷a chui ra. - Bän hä lµ nh÷ng ai? - Mét trong sè ®ã lµ TrÞnh ®¹i hiÖp. - ThÕ µ! Lóc ®ã TrÞnh ®¹i b¸ thä th­¬ng ch­a? - Ch­a. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -295- Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÊt gi¸c nh×n qua TrÞnh §¹i C­¬ng th× thÊy Tèng Phï ®ang ¸n song ch­ëng ®Èy ch©n khÝ vµo ng­êi l∙o ta. Chµng thÇm nghÜ: - TrÞnh ®¹i b¸ sao cã thÓ ®Çu hµng Ngò Ma ®­îc? Sî r»ng TiÓu B×nh nh×n nhÇm ng­êi th«i. NghÜ thÕ nªn chµng buét miÖng nãi: - HiÒn ®Ö, TrÞnh ®¹i b¸ cña t¹i h¹ lµ nh©n vËt ch¸nh ph¸i... An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu TrÞnh ®¹i hiÖp kh«ng ph¶i lµ ng­êi ch¸nh ph¸i, th× lµm sao tiÓu ®Ö xuÊt thñ cøu l∙o ta trë vÒ? Nµng ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Sau khi ba ng­êi nµy chui ra ngoµi th× l∙o ®Çu ®µ lu«n miÖng chöi m¾ng TrÞnh ®¹i hiÖp vµ tr¸ch TrÞnh ®¹i hiÖp tiÕt lé chuyÖn Ngò §¹i ma chñ muèn ®i ThiÕu L©m tù. TuyÕt Nghi hái: - TrÞnh ®¹i b¸ nãi thÕ nµo? TiÓu B×nh nãi: - Mét mùc phñ nhËn! - HiÒn ®Ö, thÕ cßn hai ng­êi kia lµ nh÷ng ai? - TiÓu ®Ö kh«ng biÕt! - HiÒn ®Ö kh«ng hái sao? - V× vâ c«ng cña bän chóng qu¸ kÐm, tiÓu ®Ö võa xuÊt thñ lµ bän chóng ®∙ thä mÖnh th× lÊy ®©u n÷a mµ hái? - Ho¸ ra hiÒn ®Ö ®∙ giÕt bän chóng råi µ? - §óng vËy, v× cøu TrÞnh ®¹i hiÖp nªn tiÓu ®Ö ®µnh h¹ s¸t thñ th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái tiÕp: - L∙o ®Çu ®µ ®ã còng bÞ giÕt chø? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! Vâ c«ng cña l∙o ®Çu ®µ ®ã kh¸ cao c­êng, nhÊt thêi tiÓu ®Ö kh«ng l­u ý nªn l∙o ta ®∙ ch¹y tho¸t! Nh­ng... TuyÕt Nghi liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - C¸nh tay tr¸i cña l∙o ta ®∙ tµn phÕ råi! TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét lóc råi hái tiÕp: - HiÒn ®Ö cã hái danh hiÖu cña l∙o ®Çu ®µ ®ã kh«ng? TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng, nh­ng tiÓu ®Ö nghe ®­îc hä cña l∙o ta tõ miÖng TrÞnh ®¹i hiÖp! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -296- - L∙o ta hä g×? - TrÞnh ®¹i hiÖp gäi l∙o ta lµ Long t«n gi¸! - ThÕ hiÒn ®Ö lµm thÕ nµo biÕt ®­îc th©n phËn cña TrÞnh ®¹i b¸? - RÊt ®¬n gi¶n! Tõ lóc TrÞnh ®¹i hiÖp ra khái mËt thÊt th× l∙o ®Çu ®µ lu«n miÖng gäi TrÞnh §¹i C­¬ng nªn tù nhiªn tiÓu ®Ö biÕt ng­êi ®ã lµ ®¹i b¸ cña Ph­¬ng huynh! Nµng võa døt lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn cung thñ, nãi: - HiÒn ®Ö quan t©m ®Õn chuyÖn cña t¹i h¹ nh­ thÕ, thËt khiÕn t¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - ChuyÖn nµy cã ®¸ng gäi lµ g×... Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái tiÕp: - HiÒn ®Ö, TrÞnh ®¹i b¸ sao l¹i thä th­¬ng trÇm träng thÕ? An TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy... ChØ tr¸ch tiÓu ®Ö nhÊt thêi s¬ ý kh«ng nghÜ lßng d¹ hai kÎ kia l¹i th©m ®éc nh­ vËy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - Kh«ng ph¶i l∙o ®Çu ®µ ®ã ®¶ th­¬ng TrÞnh ®¹i b¸ µ? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! TiÓu ®Ö thÊy l∙o ®Çu ®µ ®ã kh«ng ngõng chöi m¾ng TrÞnh ®¹i hiÖp, lóc ®ã ®©u ngê bän chóng sÏ h¹ ®éc thñ, cuèi cïng khi nghe l∙o ®Çu ®µ b¶o hai g∙ kia lÊy m¹ng TrÞnh ®¹i hiÖp th× tiÓu ®Ö míi véi vµng xuÊt thñ gi¶i cøu nh­ng ®∙ chËm mét b­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy nµng tù tr¸ch m×nh th× véi an ñi: - ChuyÖn nµy kh«ng ph¶i hiÒn ®Ö sai mµ cã lÏ mÖnh sè cña TrÞnh ®¹i b¸ ph¶i chÞu kiÕp n¹n nµy th«i. NÕu kh«ng may m¾n gÆp hiÒn dÖ th× e r»ng tÝnh m¹ng cña TrÞnh ®¹i b¸ khã lßng b¶o toµn ®­îc! An TiÓu B×nh thë phµo mét håi råi nãi: - Ph­¬ng huynh kh«ng tr¸ch ®Ö µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ chØ cã lßng c¶m kÝch ¬n cøu m¹ng cña hiÒn ®Ö ®èi víi TrÞnh ®¹i b¸ mµ th«i. Chµng ngõng l¹i gi©y l¸t råi nãi tiÕp: - HiÒn ®Ö, cßn mÊy tªn ®¹i h¸n mang ®ao kiÕm chui vµo miÕu th× sao? HiÒn ®Ö cã ph¸t l¹c bän chóng vÒ T©y Thiªn kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - Khi l∙o ®Çu ®µ võa h¹ lÖnh phÕ TrÞnh ®¹i hiÖp th× tiÓu ®Ö véi phi th©n xuèng gi¶i cøu, g∙ bªn ph¶i thä mÖnh ngay nh­ng g∙ bªn tr¸i ®¶ th­¬ng Trinh ®¹i hiÖp mét ch­ëng råi míi bÞ chØ lùc cña tiÓu ®Ö ®iÓm tróng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Khi ®ã cã lÏ bän ®¹i h¸n tõ xung quanh v©y l¹i ph¶i kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -297- - Kh«ng sai! NÕu kh«ng th× l∙o ®Çu ®µ lµm sao tho¸t ®i ®­îc? - Vâ c«ng cña s¸u b¶y ®¹i h¸n ®ã thÕ nµo? - Kh«ng ®¸ng ®Ó l¶nh mét ch­ëng! Nh­ng ®­¬ng thêi TrÞnh ®¹i hiÖp ®∙ thä th­¬ng ng∙ d­íi ®Êt, tiÓu ®Ö n«n nãng cøu ng­êi nªn kh«ng truy theo bän chóng! - HiÒn ®Ö cã vµo mËt thÊt xem thö kh«ng? - Cã! §ã lµ mét ®Þa lao! - Lµ ®Þa lao? Cã ng­êi bÞ giam kh«ng? - §­¬ng nhiªn lµ cã! NÕu bªn trong kh«ng cã ng­êi bi giam th× tiÓu ®Ö ®∙ kh«ng thÓ t×m ®­îc ng­êi khiªng TrÞnh ®¹i hiÖp vÒ ®©y. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - LÏ nµo hai tr¸ng h¸n lóc n¶y lµ ng­êi bÞ giam trong ®Þa lao µ? An TiÓu B×nh gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! TiÓu ®Ö th¶ bän hä ra nªn ®­¬ng nhiªn còng b¶o bän hä lµm mét viÖc ®Ó b¸o ®¸p! - ThÕ trong miÕu ®ã cã ng­êi nµo trô tr× kh«ng? - H×nh nh­ lµ kh«ng! Nh­ng tiÓu ®Ö ®∙ phãng mét måi löa thiªu rôi råi! - Thiªu rôi råi µ? - §óng vËy! Ng«i miÕu ®ã nhÊt ®Þnh lµ n¬i dõng ch©n cña thuéc h¹ Ngò Ma, kh«ng thiªu rôi th× cßn ®Ó lµm g×? - GiÕt ng­êi phãng ho¶ ®©u ph¶i lµ hµnh vi vèn cã cña hiÒn ®Ö? Tõ nay vÒ sau hiÒn ®Ö chí lµm thÕ n÷a nhÐ! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - §­îc, lÇn sau tiÓu ®Ö kh«ng d¸m n÷a! Lóc nµy chît nghe TrÞnh §¹i C­¬ng chuyÓn m×nh vµ thë dµi mét håi, th× ra l∙o ta ®∙ tØnh l¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi b­íc l¹i c¹nh gi­êng, chµng quú xuèng gäi lín: - TrÞnh ®¹i b¸! TrÞnh §¹i C­¬ng tõ tõ më m¾t ra, l∙o nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét håi l©u råi g­îng c­êi nãi mét c¸ch yÕu ít: - Ng­¬i... Ng­¬i lµ Nghi nhi ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi n­íc m¾t l­ng trßng, chµng nãi qua tiÕng nÊc: - §óng vËy! TiÓu ®iÖt lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi! ThÇn s¾c TrÞnh §¹i C­¬ng tho¸ng hiÖn vÎ vui mõng, l∙o nãi: - HiÒn ®iÖt, ng­¬i to cao thÕ nµy khiÕn ®¹i b¸ c¬ hå nhËn kh«ng ra! Ph­¬ng TuyÕt Nghi lau n­íc m¾t vµ hái: - §¹i b¸ ®∙ khoÎ l¹i chót nµo ch­a? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -298- Lóc nµy TrÞnh §¹i C­¬ng míi nhí l¹i chuyÖn thä th­¬ng, l∙o véi nh×n Tèng Phï ®ang nhÓ nh¹i må h«i vµ nãi: - §a t¹ l∙o huynh cøu m¹ng... Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn l∙o kinh ng¹c kªu lªn: - C¸c h¹... Ch¼ng ph¶i lµ §¹i M¹c Quû Thñ Tèng huynh ®ã sao? Th× ra Trung Ch©u Tam HiÖp vèn lµ chç b»ng h÷u cò víi Tèng Phï. Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i cßn nhí l∙o th©u nhi ta µ? TrÞnh §¹i C­¬ng ®­a tay chôp ®Çu vai TuyÕt Nghi vµ tõ tõ ngåi dËy råi mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn lµ tiÓu ®Ö kh«ng thÓ quªn Tèng huynh. Tèng Phï vµ TuyÕt Nghi ®ì TrÞnh §¹i C­¬ng ngåi ngay ng¾n trªn mét chiÕc bå ®oµn råi nãi: - TrÞnh l∙o ®Ö, Tèng mç tµi trÝ h÷u h¹n nªn sî r»ng th­¬ng thÕ cña l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng thuéc kh¶ n¨ng cña Tèng mç råi! TrÞnh §¹i C­¬ng nghe l∙o nãi lµ kh«ng thÓ trÞ ®­îc th­¬ng thÕ cho m×nh th× lé vÎ thÊt väng nh­ng l∙o liÒn g­îng c­êi, nãi: - TiÓu ®Ö v« cïng c¶m kÝch thÞnh ý cña Tèng huynh, sèng chÕt cã m¹ng, phó quý do trêi, xin Tèng huynh kh«ng cÇn lo l¾ng cho th­¬ng thÕ cña tiÓu ®Ö n÷a! Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Hµo khÝ cña TrÞnh l∙o ®Ö qu¶ nhiªn kh«ng kÐm n¨m x­a. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi: - TrÞnh ®¹i b¸, th­¬ng thÕ cña ng­êi tÊt ph¶i ®­îc trÞ lµnh! Xin ®¹i b¸ chí bi quan. TrÞnh §¹i C­¬ng g­îng c­êi, nãi: - HiÒn ®iÖt, ng­¬i cho r»ng TrÞnh ®¹i b¸ cña ng­¬i lµ mét kÎ sî chÕt ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶ kinh, chµng véi nãi: - TiÓu ®iÖt kh«ng cã ý ®ã! TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi: - ThÕ th× ®­îc råi! Ng­¬i thö nghÜ xem, nÕu ta tham sanh uý tö th× ®©u ®Õn nçi ph¶i thä träng th­¬ng thÕ nµy! Nãi ®Õn ®©y th× bçng nhiªn l∙o µ lªn mét tiÕng vµ hái TuyÕt Nghi: - HiÒn ®iÖt, ai ®∙ cøu vi b¸ tõ §¨ng Phong vÒ ThiÕu L©m tù vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Lµ An c« n­¬ng ®©y! TrÞnh §¹i C­¬ng ng¹c nhiªn hái tiÕp: - An c« n­¬ng? C« ta ë ®©u? Th× ra TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng nh×n ra diÖn môc thËt cña An TiÓu B×nh. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -299- Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn chØ tay vÒ phÝa TiÓu B×nh vµ nãi: - ChÝnh lµ c« ta! Lóc nµy An TiÓu B×nh ®∙ b­íc l¹i, nµng cung thñ nãi víi TrÞnh §¹i C­¬ng: - V∙n bèi An TiÓu B×nh, tham kiÕn TrÞnh ®¹i hiÖp! TrÞnh §¹i C­¬ng ®Þnh cói ng­êi hoµn lÔ nh­ng bÞ TuyÕt Nghi gi÷ l¹i nªn l∙o véi nãi: - Kh«ng d¸m... Suèt ®êi TrÞnh §¹i C­¬ng nµy sÏ kh«ng d¸m quªn ¬n cøu m¹ng. An TiÓu B×nh liÕc nh×n TuyÕt Nghi råi nãi: - TrÞnh ®¹i hiÖp, v∙n bèi ®©u d¸m thi ©n cÇu b¸o? §¹i hiÖp qu¸ kh¸ch khÝ råi! TrÞnh §¹i C­¬ng chau mµy, nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - Nghi nhi, mÊy n¨m qua ng­¬i ë ®©u? Trong thÇn th¸i th× cã lÏ ng­¬i ®∙ b¸i vÞ cao nh©n nµo häc ®­îc vâ nghÖ cao c­êng råi ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi: - §¹i b¸ lo d­ìng th­¬ng lµ chuyÖn quan träng, nh÷ng chuyÖn cña tiÓu ®iÖt ngµy sau nãi còng kh«ng muén. TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - C¸i g×? Ng­¬i t­ëng ta lµ mét l∙o nh©n v« dông råi ch¨ng? HiÒn ®iÖt, thùc ra ®¹i b¸ cña ng­¬i míi ngoµi ngò tuÇn th«i, so víi Tèng huynh ®©y vÉn cßn trÎ ch¸n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §¹i b¸, tiÓu diÖt kh«ng d¸m nghÜ thÕ! ChØ v× ®¹i b¸ ®ang thä träng th­¬ng nªn tiÓu ®iÖt kh«ng muèn ®¹i b¸ lo l¾ng th«i! Võa nãi ®Õn ®©y th× ThiÕu L©m Ch­ëng m«n - NhËp V©n ®¹i s­ ®∙ ®Èy cöa b­íc vµo. L∙o chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi víi TuyÕt Nghi: - TiÓu thÝ chñ, cã thÓ cho l∙o n¹p xem thö th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i hiÖp ®­îc kh«ng? Th× ra l∙o ®ang ë trong tÞnh thÊt ph­¬ng tr­îng nghe t¨ng nh©n trong chïa b¸o tin nªn míi véi vµng ®Õn kh¸ch ®­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× mØm c­êi, nãi: - §©u d¸m phiÒn Ch­ëng m«n ®¹i s­... NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - TiÓu thÝ chñ kh¸ch khÝ råi! Võa nãi l∙o võa b­íc l¹i chç TrÞnh §¹i C­¬ng. TrÞnh §¹i C­¬ng véi cói ng­êi hµnh lÔ vµ nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, TrÞnh mç lµ mét vâ phu phµm tôc, h«m nay lµm kinh ®éng phËt m«n thËt lµ bÊt an v« cïng. B©y giê ®©u d¸m phiÒn ®¹i s­ chiÕu cè ®Õn th­¬ng thÕ cña TrÞnh mç... NhËp V©n ®¹i s­ chØ mØm c­êi råi cÇm tay cña TrÞnh §¹i C­¬ng mµ xem m¹ch. Qua mét l¸t, vÞ l∙o t¨ng chau mµy, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -300- - Th­¬ng thÕ cña thÝ chñ kh«ng nhÑ, khÝ m¹ch h­ t¸n, huyÕt t­¬ng bÊt th«ng, kh«ng lÏ ®∙ bÞ kÎ nµo thi triÓn c«ng phu khÝ m¹ch huyÕt h¶i ®¶ th­¬ng ch¨ng? An TiÓu B×nh lªn tiÕng nãi: - TrÞnh ®¹i hiÖp bÞ ®èi ph­¬ng ®¸nh lÐn mét ch­ëng vµo MÖnh m«n huyÖt! NhËp V©n ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: - Th¶o nµo! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - §¹i s­, th­¬ng thÕ cña TrÞnh ®¹i b¸ v∙n bèi cã c¸ch nµo cøu ch÷akh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - Th­¬ng thÕ tuy nÆng nh­ng ch­a ®Õn ®é bÊt kh¶ cøu ch÷a! Nãi ®o¹n l∙o quay l¹i nãi víi tri kh¸ch ®¹i s­ lµ Ph¸p Nh©n ®ang ®øng ngoµi cöa: - Mau ®Õn chç Gi¸m Tù ®¹i s­ lÊy mét viªn Cöu ChuyÓn §¹i Hoµn Kim §an mang l¹i ®©y cho b¶n toµ. Ph¸p Nh©n ®¹i s­ h¬i ng¹c nhiªn nh­ng véi cung kÝnh ®¸p: - §Ö tö tu©n mÖnh! Råi quay ng­êi chuyÓn b­íc. Lóc nµy Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - §¹i s­, Cöu ChuyÓn §¹i Hoµn Kim §an lµ mét trong tam b¶o trÊn s¬n cña quý tù, th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng mµ ®­îc Cöu ChuyÓn Kim §an ch÷atrÞ th× trong mét ngµy lµ cã thÓ b×nh phôc råi! L∙o cã ý nãi Cöu ChuyÓn Kim §an lµ b¶o vËt trÊn s¬n cña ThiÕu L©m lµ ®Ó Ph­¬ng TuyÕt Nghi thªm phÇn kÝnh träng NhËp V©n ®¹i s­ mµ th«i. Y nh­ r»ng, Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× rïng m×nh, chµng véi cung thñ, nãi: - §¹i s­, ®¹i ©n nµy v∙n bèi sÏ kh«ng d¸m quªn! NhËp V©n ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - TiÓu thÝ chñ v× chuyÖn bæn tù mµ phÝ nhiÒu t©m huyÕt, l∙o n¹p v× tiÓu thÝ chñ xuÊt chót t©m lùc th× cã ®¸ng gäi lµ g×! Nãi ®Õn ®©y th× Ph¸p Nh©n ®¹i s­ ®∙ b­íc vµo ®­a cho NhËp V©n ®¹i s­ mét b×nh ngäc nhá. NhËp V©n nhËn lÊy råi ®á ra mét viªn hoµn ®an mµu ®en to b»ng long nh∙n, l∙o cÈn thËn ®­a hoµn ®an cho TrÞnh §¹i C­¬ng uèng vµo. NhËp V©n ®¹i s­ quay sang nãi víi Ph¸p Nh©n tri kh¸ch: - Sau khi TrÞnh thÝ chñ uèng ®an d­îc th× cÇn vËn khÝ ®iÒu d­ìng, ng­¬i mau thu xÕp mét gian phßng ®Ó TrÞnh thÝ chñ nghØ ng¬i. Ph¸p Nh©n tri kh¸ch véi chÊp tay, nãi: - §Ö tö ®∙ chuÈn bÞ råi ¹! Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ Tèng Phï véi d×u TrÞnh §¹i C­¬ng theo Ph¸p Nh©n tri kh¸ch ®Õn mét gian tÞnh thÊt. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -301- TrÞnh §¹i C­¬ng sau khi uèng Cöu ChuyÓn §¹i Hoµn Kim §an th× thÇn s¾c ®∙ bít phÇn nhît nh¹t, khi vÒ ®Õn tÞnh thÊt th× cã thÓ tù ngåi vËn ch©n khÝ ®iÒu tøc råi! Tèng Phï nãi víi TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, chóng ta ra ngoµi ngåi ®îi nhÐ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÎ gËt ®Çu råi hai ng­êi lui b­íc ra ngoµi. NhËp V©n ®¹i s­ vèn døng chê ngoµi cña, l∙o thÊy hai ng­êi trë ra th× liÒn nãi: - Trai phong ®∙ chuÈn bÞ s¼n ®iÓm t©m, xin mêi nhÞ vÞ! Bèn ng­êi NhËp V©n, TuyÕt Nghi, Tèng Phï, vµ TiÓu B×nh ®Õn trai phßng th× thÊy Trang TiÖp ®∙ ngåi ®îi ë n¬i nµy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - MÊy ngµy qua Trang huynh ®i ®©u? Trang TiÖp hµnh lÔ víi quÇn hïng råi nãi: - T¹i h¹ ®i L¹c D­¬ng mét chuyÕn, v× sù viÖc khÈn tr­¬ng nªn ch­a kÞp nãi râ víi Ph­¬ng huynh ®Ö. H¾n ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh ®Ö, hiÖn t¹i Cao V« §Þch ®∙ ®Õn c¶nh giíi Hµ Nam råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i thªm mét phen ng¹c nhiªn, chµng nãi: - Kh«ng ph¶i §ång Tö Kú ph¸i g∙ tíi ®©y chø? Trang TiÖp l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! Cao V« §Þch ®i chuyÕn nµy lµ v× Ph­¬ng huynh ®Ö ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái l¹i: - V× t¹i h¹? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai! Lóc nµy NhËp V©n ®¹i s­ ®∙ mêi quÇn hµo an to¹, l∙o mØm c­êi, nãi: - TiÓu thÝ chñ, cã chuyÖn g× chóng ta võa ¨n võa nãi nhÐ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi lêi ®a t¹ xong vµ võa ¨n mét miÕng th× nhÞn kh«ng ®­îc nªn l¹i hái: - Trang huynh, Cao V« §Þch v× chuyÖn g× cña t¹i h¹ mµ ®Õn vËy? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi: - T¹i h¹ gÆp Cao huynh ë L¹c D­¬ng, trong bé d¸ng cña g∙ th× râ rµng g∙ ®∙ nÕm kh«ng Ýt ®au khæ tõ §ång Tö Kú. - Trang huynh cã hái t¹i sao kh«ng? - ChuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m, nh­ng Ph­¬ng huynh ®Ö cßn nhí chuyÖn gióp Cao V« §Þch vµ Ng∙i §«ng H¶i ®Èy lui LiÔu My N­¬ng ë chç sµo huyÖt cña Ma §ao §iÒn Nguyªn chø? - §­¬ng nhiªn lµ nhí! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -302- - MÊu chèt lµ tõ chuyÖn nµy. Ng∙i §«ng H¶i ®∙ bÞa ra chuyÖn thÞ phi, h¾n nãi víi §ång Tö Kú r»ng Cao V« §Þch lµ gian tÕ néi øng cña Ph­¬ng huynh ®Ö... Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c kªu lªn: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? Tèng Phï bËt c­êi råi nãi xen vµo: - Ng∙i §«ng H¶i thËt bËy b¹ hÕt søc, xem ra h¾n kh«ng dïng ®­îc ThÇn Lùc Thiªn V­¬ng Cao V« §Þch råi! Trang TiÕp mØm c­êi, nãi: - §óng vËy, tuy §ång Tö Kú rÊt sòng ¸i Cao V« §Þch nh­ng tr­íc sù thªu dÖt bÞa chuyÖn thÞ phi cña Ng∙i §«ng H¶i th× cuèi cïng l∙o ta còng ph¸t ®¹i né, suýt chót n÷a lµ phÕ vâ c«ng cña Cao V« §Þch! Tèng Phï hái: -Ngèc tiÓu tö ®ã cã thä th­¬ng kh«ng? Trang TiÕp nãi: - ChØ thä th­¬ng da thÞt, kh«ng nghiªm träng l¾m. H¾n ngõng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Theo Cao huynh cho biÕt th× trong c¬n thÞnh né, §ång Tö Kú xuÊt thñ ®Þnh phÕ vâ c«ng cña g∙ nh­ng ch¼ng hiÓu t¹i sao khi h¹ thñ th× l∙o ma ®Çu kh«ng vËn néi lùc. Do ®ã, nh×n bÒ ngoµi th× Cao V« §Þch ®∙ bÞ phÕ hoµn toµn vâ c«ng, nh­ng thùc tÕ th× chØ bÞ ngo¹i th­¬ng mµ th«i! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2