Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 17

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

89
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 17', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 17

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -323- Håi thø m­êi bÈy Kú phong ®ét khëi P h­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖng hái : - T©n l∙o tiÒn bèi, ng­êi nµy cã ph¶i lµ Chóc C«ng Minh kh«ng ? Lêi ®∙ ra khái miÖng th× môc quang cña chµng míi nh×n râ ng­êi trªn tay T©n B¸ C«ng lµ ai. Th× ra ng­¬i nÇy lµ mét trung niªn ngoµi tø tuÇn nªn tù nhiªn lµ kh«ng ph¶i lµ Chóc C«ng Minh råi ! Tèng Phï ng¹c nhiªn kªu lªn : - Kú qu¸i ! ThËt lµ kú qu¸i ! T¹i sao y phôc l∙o th©u nhi ta mua cho Chóc C«ng Minh l¹i mÆc trªn ng­êi g∙ nÇy ? T©n B¸ C«ng th¶ thi thÓ trªn tay xuèng tr­íc cöa hèc nói vµ nãi : - Ng­êi nµy kh«ng ph¶i lµ Chóc l∙o qu¸i chø ! Hãa ra l∙o còng kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh ng­êi nµy cã ph¶i lµ Chóc C«ng Minh hay kh«ng, cã lÏ v× c¸ch biÖt qu¸ l©u nªn T©n B¸ C«ng kh«ng thÓ nhí ®Ých x¸c h×nh m¹o cña Chóc C«ng Minh Tèng Phï chau mµy nãi: - Kh«ng ph¶i, ng­êi nµy nhá h¬n Chóc l∙o qu¸i nh÷ng hai ba chôc tuæi th× ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i l∙o ta råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái : - Tèng l∙o, bé y phôc nÇy lµ do l∙o mua cho Chóc C«ng Minh thËt chø ? Tèng Phï nãi : - §Ých th©n l∙o phu ®i mua th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ nhÇm råi ! Nh­ng t¹i sao Chóc l∙o qu¸i kh«ng mÆc mµ ®Ó cho g∙ nÇy mÆc ? An TiÓu B×nh suy nghÜ mét lóc råi nãi : - V∙n bèi biÕt råi ! Tèng Phï liÒn hái : - C« n­¬ng biÕt c¸i g× ? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - NhÊt ®Þnh lµ g∙ nÇy ®∙ häc thñ nghÖ cña Tèng l∙o ! Tèng Phï ng¹c nhiªn, l∙o nãi : - Trém µ ? Kh«ng lÏ c« n­¬ng nãi g∙ nÇy ®∙ trém y phôc cña Chóc l∙o qu¸i ? An TiÓu B×nh nãi : - NÕu kh«ng ph¶i thÕ th× t¹i sao y phôc cña Chóc l∙o l¹i ë trªn ng­¬i g∙ ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -324- Tèng Phï nãi : - L∙o phu thËt kh«ng hiÓu næi ! G∙ nÇy dùa vµo ®©u mµ cã thÓ trém y phôc cña Chóc l∙o qu¸i chø ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - Cã lÏ hiÒn ®Ö nãi kh«ng sai, rÊt cã thÓ lµ g∙ nÇy ®∙ trém y phôc cña Chóc l∙o råi ! Lóc nÇy T©n B¸ C«ng ®∙ cëi y phôc cña ®¹i h¸n trung niªn ra ®Ó t×m nguyªn nh©n c¸i chÕt. Sau mét håi xem xÐt th× l∙o kªu thÊt thanh : -§©y lµ ch­ëng lùc g× mµ tµn ®éc nh­ vËy ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi b­íc l¹i xem th× thÊy gi÷a ngùc ng­êi nµy qu¶ nhiªn cã ®«i ch­ëng Ên mµu hång hiÖn lªn rÊt râ rµng. Tèng Phï võa nh×n thÊy th× bÊt gi¸c kªu lªn : -XÝch DiÖm Ch­ëng ! T©n B¸ C«ng tiÕp lêi : - XÝch DiÖm Ch­ëng lµ vâ c«ng ®éc m«n cña Thiªn Nam Qu¸i TÈu - Chóc Cao Phong, ph¶i kh«ng ? Tèng Phï nãi : - Kh«ng sai ! T©n B¸ C«ng nãi : - VËy ng­êi nµy chÕt d­íi tay Chóc C«ng Minh µ ? Tèng Phï nãi : - Cã thÓ lµ nh­ vËy nh­ng còng cã thÓ kh«ng ph¶i ! T©n B¸ C«ng chau mµy nãi : - Ph¶i th× ph¶i, kh«ng ph¶i th× kh«ng ph¶i, t¹i sao ph¶i nãi cã thÓ lµ nh­ vËy vµ cã thÓ kh«ng ph¶i nh­ vËy ? Tèng Phï nãi : - XÝch DiÖm Ch­ëng tuy lµ vâ c«ng ®éc m«n cña Chóc gia nh­ng §éc ®¹i phu ¸c Khæng Minh trong Ngò Ma l¹i lµ ®Ö tö cña Chóc Cao Phong, lÏ nµo T©n l∙o kh«ng biÕt chuyÖn nµy µ ? T©n B¸ C«ng nãi : - §éc ®¹i phu còng biÕt XÝch DiÖm Ch­ëng µ ? - §∙ lµ ®Ö tö cña Chóc gia th× cã lý nµo l¹i kh«ng biÕt ? Nh­ng Tèng mç cho r»ng hiÖn t¹i ¸c Khæng Minh vÉn ch­a d¸m ®Õn Tung S¬n ! - T¹i sao ? - ¸c Khæng Minh lµ nh©n vËt ®a m­u tóc trÝ, gi¶o quyÖt h¬n ng­êi, nÕu h¾n kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ng mét c¸ch tuyÖt ®èi th× nhÊt ®Þnh h¾n sÏ kh«ng ®Õn ! - Còng cã lý ! Nh­ vËy th× nhÊt ®Þnh lµ g∙ nÇy chÕt d­íi tay Chóc C«ng Minh råi ! - Theo lý mµ nãi th× h×nh nh­ kh«ng cßn ng­êi nµo kh¸c ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -325- Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi : - Tèng l∙o, trªn ph­¬ng diÖn t×nh lý th× h×nh nh­ chuyÖn nµy kh«ng th«ng råi ! Tèng Phï hái l¹i : - Kh«ng th«ng chç nµo ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - NÕu ng­¬i nµy v× trém y phôc cña Chóc l∙o qu¸i dÉn ®Õn viÖc tù chuèc häa vµo th©n th× t¹i sao sau khi giÕt g∙ råi, Chóc l∙o qu¸i kh«ng lÊy l¹i y phôc ? Tèng Phï mØm c­êi, nãi : - NÕu l∙o phu cã thÓ hiÓu ®­îc ®iÓm nµy th× ch¼ng ph¶i mäi chuyÖn ®Òu râ råi sao ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi cã mét c¸ch nghÜ, kh«ng biÕt cã thÓ nãi ra ch¨ng ? Tèng Phï gËt ®Çu, nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i thö nãi ra xem ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi cho r»ng g∙ nÇy kh«ng ph¶i chÕt bëi tay Chóc l∙o qu¸i... T©n B¸ C«ng hái l¹i : - T¹i sao lai nãi nh­ thÕ ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi chØ c¶m thÊy nh­ thÕ mµ th«i ! Cßn nh­ hái t¹i sao th× v∙n bèi kh«ng thÓ nµo nãi râ ra ®­îc ! T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i nãi nh­ thÕ h¸ ch¼ng ph¶i nh­ lµ kh«ng nãi sao ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V× v∙n bèi c¶m thÊy bªn trong h×nh nh­ cã mét ®iÒu rÊt ®Æc biÖt... T©n B¸ C«ng truy vÊn : - §iÒu g× ®Æc biÖt ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi ®o¸n r»ng Chóc l∙o qu¸i kh«ng ph¶i lµ ng­êi giÕt g∙ nµy th× c¸i chÕt cña g∙ nÇy kh«ng thÓ ®¬n gi¶n nh­ vËy, bªn trong tÊt cã nguyªn nh©n rÊt lín. - T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - Kh«ng sai ! L∙o phu còng nghÜ nh­ vËy ! Chît nghe An TiÓu B×nh c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi nãi : - T©n c«ng c«ng, c¸c vÞ nãi toµn nh÷ng lêi v« Ých th«i ! T©n B¸ C«ng hái l¹i : - C« n­¬ng cã cao kiÕn g× ch¨ng ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -326- An TiÓu B×nh nãi : - Cao kiÕn th× kh«ng cã, mµ chØ cã mét chót kh«ng nhÉn n¹i ®­îc th«i ! T©n c«ng c«ng cã lÏ ®Õn lóc chóng ta nªn h¹ s¬n råi ®ã ! T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn hái l¹i : - H¹ s¬n ngay b©y giê µ ? An TiÓu B×nh nãi : - L∙o kh«ng muèn ®i sao ? ë ®©y ®∙ kh«ng gÆp ®­îc Chóc l∙o qu¸i th× chóng ta kh«ng cÇn ë l¹i ®©y n÷a råi ! T©n B¸ C«ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi : - C¸c ng­¬i ®∙ nãi ë l¹i v« Ých th× chóng ta h¹ s¬n th«i ! Nh­ng l∙o th©u nhi nµy, chóng ta cã nªn mang thi thÓ g∙ nÇy xuèng nói kh«ng ? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi : - Kh«ng cÇn ! §Ó h¾n ë l¹i trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt cã lÏ lµ tèt h¬n ! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái : -T¹i sao l¹i tèt h¬n ? Tèng Phï nãi : - N¬i nµy l¹nh h¬n ThiÕu L©m tù rÊt nhiÒu, nÕu thi thÓ ®­îc ®Ó l¹i ë ®©y th× chi Ýt lµ trong vßng mét tr¨m ngµy còng sÏ kh«ng bÞ thèi röa. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - Th× ra lµ nh­ thÕ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi xen vµo : - Qu¶ nhiªn Tèng l∙o nghÜ rÊt chu ®¸o, nÕu lµ v∙n bèi th× e r»ng thi thÓ cña g∙ nÇy ®∙ bÞ qu¨ng xuèng nói råi ! Nãi ®o¹n chµng quay ng­êi trë b­íc rêi tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt, Tèng Phï, T©n B¸ C«ng vµ An TiÓu B×nh còng lÇn l­ît theo sau. QuÇn l∙o vÒ ®Õn ThiÕu L©m tù th× bãng ®ªm ®∙ bu«ng xuèng kh¾p n¬i trong ThiÕu L©m tù ®Òu ®∙ th¾p ®Ìn ®uèc s¸ng choang, ngoµi s¬n m«n cã mÊy chôc hßa th­îng ®øng thµnh hai hµng, tay cÇm ®uèc tay cÇm thiÒn tr­îng tùa nh­ chê ®îi ®Þch. T©n B¸ C«ng lµ ng­êi ®i ®Çu, l∙o võa nh×n thÊy c¶nh t­îng trªn th× bÊt gi¸c dõng b­íc. Ngay lóc ®ã, NhËp Th¸nh ®¹i s­ còng më s¬n m«n b­íc ra. T©n B¸ C«ng trîn trõng m¾t nh×n NhËp Th¸nh ®¹i s­ vµ lín tiÕng nãi : - Hßa th­îng, chuyÖn g× thÕ nÇy ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay gi÷a ngùc niÖm A di ®µ phËt råi nãi : - L∙o bå t¸t, c¸c vÞ võa ®i kh«ng l©u th× ®∙ cã ng­êi t×m ®Õn ThiÕu L©m g©y sù. T©n B¸ C«ng nghe vËy th× l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi : - KÎ ®ã lµ ai ? C¸c ng­¬i cã b¾t gi÷ h¾n l¹i kh«ng ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -327- NhËp Th¸nh ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi : - Kh«ng cã ! Ng­êi nµy ®¶ th­¬ng n¨m ®Ö tö cña bæn tù th× bÞ bän l∙o n¹p ph¸t hiÖn, nh­ng ®¸ng tiÕc lµ khinh c«ng cña ®èi ph­¬ng qu¸ nhanh nªn bän l∙o n¹p kh«ng kÞp nhËn ra h¾n lµ nh©n vËt nµo. T©n B¸ C«ng né khÝ nãi : - C¸c ng­¬i sao l¹i v« dông thÕ ? §­êng ®­êng lµ mét toµ ThiÕu L©m tù mµ ®Ó ®èi ph­¬ng xem nh­ mét chç kh«ng ng­êi, nÕu chuyÖn nµy truyÒn ra ngoµi giang hå th× ch¼ng ph¶i mÊt thÓ diÖn l¾m sao ? T©n B¸ C«ng cµng nãi cµng lé tøc khÝ, nÕu Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng kÞp thêi h¾ng giäng vµ ®­a tay gi÷ l∙o l¹i th× cã lÏ NhËp Th¸nh ®¹i s­ ®∙ ¨n mÊy c¸i b¹t tai råi. An TiÓu B×nh còng tá ra kh«ng vui, nµng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi : - §¹i s­, c¸c vÞ lËp trËn ë ®©y ®Ó lµm g× vËy ? KÎ ®ét nhËp vµ ®¶ th­¬ng ®Ö tö cña quý tù cã lÏ ®∙ viÔn tÈu cao phi råi, h¾n cßn quay l¹i chê cho c¸c vÞ b¾t gi÷ sao ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ thë dµi mét tiÕng råi nãi : - TiÓu thÝ chñ, chuyÖn nµy qu¶ nhiªn lµ bän bÇn t¨ng xö lý kh«ng ®óng råi, chØ cã ®iÒu vâ c«ng cña ®èi ph­¬ng qu¸ cao c­êng, huynh ®Ö bän bÇn t¨ng l¹i ®ang cã chuyÖn ë Tµng Kinh C¸c nªn chØ cã ®Ö tö ®êi thø ba cña bæn tù ®èi phã víi ®Þch nh©n. V× vËy, còng khã tr¸ch chuyÖn bän hä ®Ó ®Þch nh©n tho¸t ®i ! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi : - Ho¾c Minh Phong vµ hai vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang ®©u ? Bän hä còng kh«ng biÕt g× sao ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - Bän hä ®Òu ë trong tÞnh thÊt tr«ng chõng TrÞnh §¹i C­¬ng thÝ chñ, ®Õn lóc nghe tin ch¹y ra th× ®Þch nh©n ®∙ tho¸t ®i råi ! T©n B¸ C«ng l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi : - ThËt lµ tøc chÕt ®i ®­îc ! KÎ ®ét nhËp cã lé sè vâ c«ng nh­ thÕ nµo ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ g­îng c­êi nãi : - Ng­êi nµy khinh c«ng nh­ giã, tho¹t Èn tho¹t hiÖn, thñy chung kh«ng lé xuÊt th©n phËn... T©n B¸ C«ng nghe vËy th× tøc khÝ, l∙o võa dËm ch©n võa nãi : - V« dông ! Bän hßa th­îng c¸c ng­¬i thËt lµ mét lò v« dông ! Lóc nÇy, Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng lªn tiÕng, chµng nãi : - §¹i s­, tuy ®Ö tö quý tù kh«ng biÕt lai lÞch cña ®èi ph­¬ng nh­ng chi Ýt còng tr«ng thÊy h×nh d¹ng cña h¾n cao thÊp thÕ nµo chø ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay nãi : - Theo nh÷ng ®Ö tö xuÊt chiÕn thuËt l¹i th× ®èi ph­¬ng cã th©n h×nh bÐ nhá tr«ng tùa nh­ lµ mét n÷ thÝ chñ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi : - Xem ra l¹i lµ Thiªn Ma N÷ ®Õn gië trß råi ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -328- T©n B¸ C«ng nãi : - Kh¸ l¾m ! ChØ cÇn bän chóng to gan d¸m ®Õn lÇn n÷a th× nhÊt ®Þnh l∙o phu b¾t sèng tõng ¶ råi viÕt mét ch÷ T©n lªn mÆt bän chóng ! An TiÓu B×nh nghe vËy th× kh«ng nhin ®­îc nªn «m bông c­êi khanh kh¸ch mét trµng. T©n B¸ C«ng quÐt môc quang nh×n qua nµng vµ qu¸t hái : - Ng­¬i c­êi c¸i g× ? An TiÓu B×nh nãi : - T©n c«ng c«ng, kh«ng ph¶i v∙n bèi c­êi... Tuy miÖng nãi kh«ng c­êi nh­ng nµng nhÞn kh«ng ®­îc l¹i «m bông c­êi tiÕp. T©n B¸ C«ng né khÝ xung thiªn, l∙o qu¸t mét tiÕng nh­ sÊm sÐt : - Ng­¬i cßn d¸m c­êi h¶ ? Kh«ng sî T©n c«ng c«ng nµy xÐ ng­¬i ra lµm hai m¶nh... Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ xuÊt thñ chôp vÒ phÝa An TiÓu B×nh. Nh­ng An TiÓu B×nh ®©u ph¶i lµ mét c« n­¬ng tÇm th­êng, nµng võa nghe l∙o nãi muèn xÐ m×nh ra lµm hai m¶nh th× l¾c th©n h×nh mét c¸i, tøc th× toµn th©n nµng tùa nh­ mét lµn khãi nhÑ bay th¼ng vµo trong ThiÕu L©m tù. T©n B¸ C«ng hõ mét tiÕng råi quay sang nãi víi NhËp Th¸nh ®¹i s­ : - Hßa th­îng, cßn kh«ng mau b¶o bän ®Ö tö v« dông cña ng­¬i ®i niÖm vµi c©u kinh phËt, ®Ó bän chóng thñ ngoµi nµy e r»ng sÏ bÞ s¬n phong lµm ho nhiÔm l¹nh ®Êy... Lêi ch­a døt th× l∙o còng phãng b­íc ®i vµo ThiÕu L©m tù. Lóc nÇy Tèng Phï míi mØm c­êi nãi víi NhËp Th¸nh ®¹i s­ : - §¹i s­, T©n l∙o qu¸i nãi kh«ng sai, kh«ng cÇn bµy trËn ë ®©y chê ®Þch n÷a, dï Thiªn Ma N÷ cã trë l¹i th× ®∙ cã Ph­¬ng l∙o ®Ö vµ T©n l∙o qu¸i ®èi phã. NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - L∙o n¹p tu©n mÖnh... Nãi ®o¹n l∙o h¹ lÖnh cho nh÷ng hßa th­îng bµy trËn tr­íc s¬n m«n lËp tøc gi¶i t¸n, chØ ®Ó l¹i vµi tªn tuÇn canh mµ th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµo ®Õn kh¸ch ®­êng th× thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn ®ang tØnh to¹ vËn khÝ ®iÒu tøc. Tuy rÊt nãng lßng nh­ng chµng kh«ng thÓ lµm kinh ®éng nªn ®µnh tùa cöa nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng ®Õn ngÉn ng­êi. Mét lóc sau th× T©n B¸ C«ng còng t×m ®Õn kh¸ch ®­êng, l∙o quÐt môc quang nh×n quanh råi nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - L∙o ®Ö, ng­¬i rÊt nãng lßng muèn nãi chuyÖn víi h¾n ph¶i kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi nãi : - §óng vËy, nh­ng TrÞnh ®¹i b¸ vËn khÝ trÞ th­¬ng ch­a tØnh l¹i nªn cã khÈn tr­¬ng th× còng v« Ých th«i ! T©n B¸ C«ng c­êi c­êi, nãi : - Ai b¶o khÈn tr­¬ng lµ v« Ých ? L∙o phu cã biÖn ph¸p kh¶ dÜ gióp h¾n sím tØnh l¹i... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -329- Võa nãi l∙o võa b­íc ®Õn tr­íc ch¨m chó nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng mét lóc råi nãi tiÕp : - §Ó l∙o phu thö xem ! Lêi võa døt th× bçng nhiªn l∙o xuÊt ®¬n ch­ëng Ên lªn gi÷a l­ng TrÞnh §¹i C­¬ng råi vËn néi lùc ®Èy vµo ng­êi ®èi ph­¬ng. Th× ra l∙o ta muèn dïng c«ng lùc v« th­îng cña m×nh ®Ó gióp TrÞnh §¹i C­¬ng trÞ th­¬ng. Tuy th­¬ng thÕ rÊt nÆng nh­ng ®an d­îc cña ThiÕu L©m lµ th¸nh d­îc trÞ th­¬ng, sau khi uèng vµo th× th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ cã nhiÒu chuyÓn biÕn tèt. Thªm vµo ®ã, qua mét ngµy tù vËn khÝ ®iÒu tøc th× th­¬ng thÕ vèn ®∙ b×nh phôc b¶y, t¸m phÇn råi, lóc nÇy bçng nhiªn cã mét luång c«ng lùc nhËp vµo th©n thÓ ®Ó y d­îc lùc theo kinh m¹ch ch¹y kh¾p toµn th©n, nhÊt thêi nh÷ng c¶m gi¸c ®au ®ín tr­íc ngùc cña TrÞnh §¹i C­¬ng nh­ bÞ mét luång ®¹i phong quÐt s¹ch. Thêi gian ch­a c¹n tuÇn trµ th× bçng nhiªn TrÞnh §¹i C­¬ng thë phµo mét håi råi më bung m¾t ra. T©n B¸ C«ng thu ch­ëng l¹i vµ nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, thÕ nµo ? L∙o phu kh«ng nãi kho¸c ®Êy chø ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng c¶m kÝch, chµng véi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi : - §a t¹ ®¹i ®øc t­¬ng trî cña l∙o tiÒn bèi... T©n B¸ C«ng kho¸t tay nãi : - Mét chót cö ®éng ch©n tay, cã ®¸ng g× mµ gäi lµ ®¹i ©n ®¹i ®øc. L∙o ®Ö ng­¬i cã chuyÖn g× th× cã thÓ nãi víi h¾n råi ®Êy ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - V∙n bèi tu©n mÖnh ! Nãi ®o¹n chµng b­íc tíi tr­íc quú gèi b¸i kiÕn TrÞnh §¹i C­¬ng vµ nãi : - TrÞnh ®¹i b¸ cßn nhí tiÓu ®iÖt kh«ng ? TrÞnh §¹i C­¬ng chó môc nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc, song môc cña l∙o chît lÊp l¸nh ngÊn lÖ, l∙o khÏ nãi : - Nghi nhi, mau ®øng lªn råi h∙y nãi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi b¸i mét b¸i råi míi ®øng lªn nÐp qua bªn. TrÞnh §¹i C­¬ng ng¾m nh×n chµng tõ ch©n tíi ®Çu, håi l©u sau l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi : - HiÒn ®iÖt, chóc mõng ng­¬i ! MÊy n¨m kh«ng gÆp, ch¼ng ngê ng­¬i ®∙ tr­ëng thµnh thÕ nÇy mµ cßn luyÖn ®­îc vâ c«ng th­îng thõa... ThËt kh«ng uæng c«ng vi b¸ cøu ng­¬i n¨m x­a n¬i cöa rõng... Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy tª t¸i trong lßng, chµng khÏ nãi : - ¢n cøu m¹ng cña ®¹i b¸, tiÓu ®iÖt suèt ®êi kh«ng d¸m quªn... TrÞnh §¹i C­¬ng l¾c ®Çu, nãi : - Nghi nhi, sau nÇy kh«ng d­îc nh¾c ®Õn ba ch÷ ©n cøu m¹ng n÷a nhÐ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸... Ng­êi... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -330- TrÞnh §¹i C­¬ng kho¸t tay, nãi : - Sinh m¹ng cña vi b¸ ch¼ng ph¶i võa ®­îc ng­¬i cøu ®Êy sao ? L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi b­íc tíi x¸ T©n B¸ C«ng mét x¸ vµ nãi : - §a t¹ ®¹i ®øc trî gióp cña tiÒn bèi, TrÞnh §¹i C­¬ng nµy cßn sèng mét ngµy tÊt sÏ kh«ng d¸m quªn ¬n ! T©n B¸ C«ng th¶n nhiªn nãi : - Kh«ng cÇn kh¸ch khÝ nh­ thÕ ! V× Ph­¬ng l∙o ®Ö nªn l∙o phu míi xuÊt thñ cøu ng­¬i, nÕu muèn c¸m ¬n th× h∙y c¸m ¬n vÞ thÕ ®iÖt cña ng­êi ®Êy ! §Õn lóc nÇy TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn ch­a biÕt T©n B¸ C«ng lµ nh©n vËt nµo nh­ng l∙o nghÜ ®èi ph­¬ng ®∙ cã thÓ xuÊt thñ gióp m×nh th× tÊt ph¶i lµ vâ l©m kú kh¸ch. Do vËy l∙o liÒn cung thñ nãi : - TiÒn bèi khiªm tèn nh­ vËy thËt khiÕn TrÞnh mç v¹n phÇn kÝnh phôc... Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi : - §¹i b¸, vÞ l∙o tiÒn bèi nÇy lµ kú nh©n ®­¬ng ®¹i ®Êy, ®¹i b¸ tõng nghe nãi ®Õn T©n B¸ C«ng - T©n l∙o tiÒn bèi rèi chø ? TrÞnh §¹i C­¬ng nghe vËy th× bÊt gi¸c s÷ng sê. Râ rµng l∙o kh«ng ngê l∙o nh©n tr­íc mÆt lµ Vâ l©m NhÊt Qu¸i T©n B¸ C«ng ! Håi l©u sau TrÞnh §¹i C­¬ng míi cung thñ, nãi : - Th× ra lµ T©n l∙o tiÒn bèi, v∙n bèi cã m¾t mµ kh«ng biÕt th¸i s¬n, thËt lµ ®¾c téi... T©n B¸ C«ng chau mµy, nãi : - §­îc råi ! L∙o phu kh«ng thÝch kh¸ch khÝ ®©u, ng­¬i chí l¶i nh¶i n÷a. Ph­¬ng l∙o ®Ö cßn chê thØnh gi¸o ng­¬i ®Êy ! TrÞnh §¹i C­¬ng véi cung kÝnh nãi : - NÕu vËy th× v∙n bèi kh«ng d¸m lµm phiÒn l∙o tiÒn bèi n÷a ! Nãi xong l∙o hµnh lÔ råi míi quay sang hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - Nghi nhi, vi b¸ bÞ giam cÇm ë ngoµi §¨ng Long thµnh. Ch¼ng hay vÞ b»ng h÷u nµo ®∙ cøu vi b¸ vÒ ®©y vËy ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §ã lµ mét vÞ b»ng h÷u cña tiÓu ®iÖt... - Ng­êi ®ã hiÖn ë ®©u ? - An hiÒn ®Ö ®ang ë t¹i ThiÕu L©m tù, ®¹i b¸ muèn gÆp ch¨ng ? - §­¬ng nhiªn lµ ph¶i b¸i t¹ ©n cøu m¹ng, Nghi nhi mau ®i mêi ©n nh©n ®Õn nhÐ ! - TiÓu ®iÖt tu©n mÖnh ! Nãi ®o¹n chµng ®Þnh rêi kh¸ch ®­êng ®i t×m An TiÓu B×nh th× chît nghe tiÕng Tèng Phï tõ ngoµi cña lín tiÕng nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng cÇn ®i, l∙o phu sÏ ®i thay ng­¬i vËy ! Lêi võa døt th× l∙o ®∙ quay ng­êi cÊt b­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi víi theo : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -331- - PhiÒn Tèng l∙o nhÐ ! TrÞnh §¹i C­¬ng véi kªu lªn : - §©u d¸m nh­ thÕ ?... T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, tiÕp lêi : - TrÞnh §¹i C­¬ng, cã nhiÒu chuyªn ng­¬i ch¼ng cÇn bËn t©m, nªn biÕt vÞ thÕ diÖt cña ng­¬i hiÖn ®∙ lµ nh©n vËt quan träng trong vâ l©m, ngay c¶ l∙o phu còng quyÕt t©m nghe lÖnh cña h¾n ®Êy. Sau nÇy nÕu cã ai ®ã v× Ph­¬ng l∙o ®Ö mµ lµm ®iÒu g× cho ng­¬i th× ng­¬i còng kh«ng cÇn ®a t¹ theo kiÓu kh¸ch s¸o nh­ võa råi n÷a ! TrÞnh §¹i C­¬ng ng¬ ngÈn mét lóc råi nãi : - V∙n bèi nhí råi ¹ ! L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang hái TuyÕt Nghi : - Nghi Nhi, vÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n cã ph¶i lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi : - Kh«ng sai, §«ng NhÜ l∙o nh©n chÝnh lµ KiÕm ThÇn... TrÞnh §¹i C­¬ng thë dµi mét håi råi nãi : - Bän vi b¸ thËt lµ cã m¾t mµ kh«ng ph©n biÖt cao nh©n, cßn b¶o kiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp lµm ng­êi ®¸nh xe cho Trung Ch©u Tam HiÖp, chuyÖn nµy nÕu thiªn h¹ biÕt ®­îc tÊt sÏ c­êi bän ta lµ v« lÔ th«i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - §¹i b¸, tiªn s­ kh«ng hÒ tr¸ch chuyÖn ®ã. TrÞnh §¹i C­¬ng hèt ho¶ng kªu lªn : - HiÒn ®iÖt, ng­¬i võa nãi c¸i g× tiªn s­ ? Kh«ng lÏ chuyÖn giang hå ®ån ®¹i KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn lµ sù thËt sao ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi buån b¶ nãi : - §¹i b¸ nãi kh«ng sai, tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ t¹i Cïng Lai S¬n. TrÞnh §¹i C­¬ng thë dµi, nãi : - Vâ l©m võa xuÊt hiÖn lo¹n c¶nh th× TrÇn ®¹i hiÖp t¹ thÕ, thËt lµ... Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸ nãi chÝ ph¶i, chØ cã ®iÒu th­¬ng thÕ cña tiªn s­ ®∙ sím v« ph­¬ng chöa trÞ nÕu kh«ng v× tiÓu ®iÖt th× cã lÏ ng­êi ®∙ t¹ thÕ tõ hai n¨m tr­íc råi ! TrÞnh §¹i C­¬ng l¹i thªm mét phen kinh ng¹c, l∙o nãi : - Sao l¹i cã chuyÖn nh­ thÕ ? Kh«ng lÏ TrÇn ®¹i hiÖp v× thä th­¬ng mµ khø thÕ ? - Kh«ng sai ! Tiªn s­ bÞ ng­êi ta ¸m to¸n ! - C¸i g× ? Víi b¶n l∙nh cña TrÇn ®¹i hiÖp th× dÔ nµo cã thÓ ¸m to¸n l∙o ta ? - §¹i b¸, ®©y còng chÝnh lµ chuyÖn mµ tiÓu ®iÖt sÏ ph¶i ®iÒu tra râ ®Ó phôc thï cho Tiªn s­ míi ®­îc ! Hai ng­êi ®èi ®¸p ®Õn ®©y th× Tèng Phï ®∙ cïng An TiÓu B×nh b­íc vµo. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -332- Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi víi TiÓu B×nh : - HiÒn ®Ö, TrÞnh ®¹i b¸ muèn b¸i t¹ ©n cøu m¹ng cña hiÒn ®Ö ®Êy... An TiÓu B×nh véi kªu lªn : - Lµm sao tiÓu ®Ö d¸m nhËn ? ChuyÖn nµy... Nµng ch­a døt lêi th× ®∙ nghe TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - TrÞnh mç kh«ng may lät vµo tay Ngò Ma, nÕu kh«ng cã thiÕu hiÖp tr­îng nghÜa gi¶i cøu th× e r»ng ®∙ sím vïi th©n trong ®Êt råi. ¢n t¸i t¹o nµy ®­¬ng nhiªn lµ c¶ ®êi TrÞnh mç kh«ng d¸m quªn... An TiÓu B×nh véi hoµn lÔ vµ khiªm tèn nãi : - TrÞnh ®¹i hiÖp, dõng nãi lµ v∙n bèi ®∙ kÕt giao víi Ph­¬ng huynh, dï lµ ng­êi kh«ng quen biÕt mµ gÆp chuyÖn bÊt b×nh nh­ vËy th× v∙n bèi còng kh«ng thÓ tù thñ bµng quan ! NÕu TrÞnh ®¹i hiÖp cßn nãi lêi ®a t¹ n÷a lµ ®∙ xem v∙n bèi nh­ ng­êi ngoµi råi ®Êy ! TrÞnh §¹i C­¬ng nghe vËy th× bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi : - §¹i ©n kh«ng thÓ t¹ b»ng lêi, ngµy sau nÕu An c«ng tö cã viÖc g× dïng ®­îc TrÞnh mç th× nhÊt ®Þnh TrÞnh mç sÏ ra søc khuyÔn m∙ ! An TiÓu B×nh nãi : - TrÞnh ®¹i hiÖp nÆng lêi råi ! Lóc nÇy Bang chñ C¸i Bang míi lªn tiÕng : - TrÞnh ®¹i hiÖp, cã mét chuyÖn nh­ng ch¼ng hay ng­¬i cã biÕt hay kh«ng ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - ChuyÖn g× vËy ? Xin Bang chñ nãi ra xem ! Ho¾c Minh Phong nãi : - Thiªn Ma N÷ cßn ë §¨ng Phong thµnh kh«ng ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - Thiªn Ma N÷ cã ®Õn §¨ng Phong thµnh nh­ng ®∙ bá ®i tõ mÊy ngµy tr­íc, cßn khi nµo ¶ trë l¹i th× TrÞnh mç kh«ng biÕt ! Ho¾c Minh Phong nãi : - Cßn ¸c Khæng Minh th× sao ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - T¹i h¹ kh«ng thÊy h¾n xuÊt hiÖn ë §¨ng Phong thµnh ! Tèng Phï xen vµo : - Sî r»ng hiÖn t¹i KÕ Th«ng vÉn ch­a d¸m hiÖn th©n ®©u ! Ho¾c Minh Phong hái : - T¹i sao ? Tèng Phï nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -333- - Cã ng­êi cña Chóc gia ®ang Èn c­ t¹i Tung S¬n nªn ®­¬ng nhiªn lµ h¾n kh«ng d¸m c«ng khai lé diÖn råi ! Ho¾c Minh Phong nãi : - ¸c Khæng Minh quû kÕ ®a ®oan, chóng ta ph¶i ®Ò phßng h¾n míi ®­îc. Chît nghe T©n B¸ C«ng h¾ng giäng mét tiÕng råi nãi : - Ho¾c Minh Phong ! Ho¾c Minh Phong giËt m×nh véi hái : - §¹i thóc cã g× chØ gi¸o ch¨ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - Ng­¬i lµ chñ mét bang mµ t¹i sao l¹i nh¸t gan sî chuyÖn nh­ thÕ ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi : - §¹i thóc, kh«ng ph¶i lµ v∙n bèi sî chuyÖn ! ChØ v× KÕ Th«ng lµ nh©n vËt cùc kú th©m hiÓm, ë ngoµi chç s¸ng th× chóng ta kh«ng sî h¾n nh­ng trong bãng tèi th× qu¶ thËt lµ khã ®ïa víi h¾n ! L∙o ng­ng mét l¸t råi quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - L∙o ®Ö, ch¼ng ph¶i lµ ng­¬i cã chuyÖn muèn t×m TrÞnh ®¹i hiÖp ®ã sao ? B©y giê ®∙ gÆp nhau th× t¹i sao ch¼ng nãi g× c¶ vËy ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §óng vËy, thËt sù lµ v∙n bèi cã rÊt nhiÒu chuyÖn muèn thØnh gi¸o TrÞnh ®¹i b¸... TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn nãi : - Nghi nhi, cã chuyÖn g× cø hái ®i, nÕu vi b¸ biÕt th× tÊt sÏ kh«ng tõ chèi tr¶ lêi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : -§¹i b¸, tiÓu ®iÖt muèn biÕt tung tÝch Ph­¬ng b¸ mÉu vµ L¹c huynh hiÖn ®ang ë n¬i nµo ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - B¸ mÉu vµ L¹c huynh cña ng­¬i ®∙ ®i cïng Th¹ch tam ®Ö ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái : - ThÕ ®¹i b¸ kh«ng ®i chung víi bän hä µ ? Vi b¸ vèn ®i cïng bän hä nh­ng vÒ gÇn ®Õn cè h­¬ng cña ng­¬i th× x¶y ra mét chuyÖn nhá nªn ph¶i t¹m thêi chia tay. - Råi sau ®ã ®¹i b¸ kh«ng gÆp l¹i b¸ mÉu vµ L¹c huynh µ ? - Kh«ng ! VÒ sau vi b¸ cã trë l¹i cè h­¬ng cña ng­¬i mÊy lÇn nh­ng t×m kh«ng gÆp bän hä, tuy vi b¸ dÞch dung c¶i trang truy t×m trªn giang hå rÊt l©u nh­ng kÕt qu¶ vÉn kh«ng cã manh mèi g×. - ChuyÖn nµy thËt kú l¹ ! §¹i b¸, cã ng­êi ph¸t hiÖn Th¹ch tam thóc vµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh ë L¹c D­¬ng ®Êy ! - ThËt thÕ sao ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -334- Ho¾c Minh Phong bËt c­êi, nãi : - Ph©n ®­êng L¹c D­¬ng cña b¶n bang tõng ph¸t hiÖn thi thÓ cña bän hä. TrÞnh §¹i C­¬ng kinh h¶i kªu lªn : - Th¹ch tam ®Ö chÕt råi sao ? Võa nãi thÇn s¾c cña l∙o võa liªn tôc biÕn chuyÓn, hai giät n­íc m¾t bÊt gi¸c l¨n ra. Ho¾c Minh Phong véi nãi tiÕp : - TrÞnh ®¹i hiÖp chí véi bi th­¬ng, theo l∙o phu biÕt th× Th¹ch TuÊn vÉn cßn t¹i thÕ... TrÞnh §¹i C­¬ng ch¼ng hiÓu g× c¶, l∙o hái ngay : - Bang chñ nãi vËy lµ nghÜa lµm sao ? Cã ng­êi ë ph©n ®­êng L¹c D­¬ng cña quý bang ph¸t hiÖn thi thÓ bän hä th× t¹i sao nãi lµ Th¹ch tam ®Ö vÉn cßn t¹i thÕ ? Ho¾c Minh Phong nãi : - TrÞnh ®¹i hiÖp chí khÈn tr­¬ng, tuy ph©n ®­êng L¹c D­¬ng ph¸t hiÖn thi thÓ bän hä nh­ng ®ã chØ lµ do ng­êi kh¸c gi¶ trang mµ th«i ! Trªn mÆt TrÞnh §¹i C­¬ng tho¸ng hiÖn vÎ nghi ngê, l∙o nãi : - ThËt kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸, Bang chñ nãi lµ sù thËt ®Êy, theo ph©n §­êng chñ nãi sau khi kiÓm tra thi thÓ th× ®ã kh«ng ph¶i lµ Th¹ch tam thóc ! TrÞnh §¹i C­¬ng thë phµo råi nãi : - Tam ®Ö kh«ng ph¶i lµ t­íng ®o¶n mÖnh, xem ra ng­êi chÕt kh«ng ph¶i lµ h¾n råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸, tiÓu ®iÖt c¶m thÊy chuyÖn nµy rÊt kú qu¸i ! - Kh«ng sai, chuyÖn nµy qu¶ nhiªn rÊt kú qu¸i ! Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch tam ®Ö lµm sao cã thÓ ®i chung víi nhau ®­îc chø ? - §¹i b¸... - Kh«ng lÏ hiÒn diÖt ®∙ nghÜ ra nguyªn do bªn trong ? - Kh«ng, nh­ng tiÓu ®iÖt cho r»ng, Th¹ch tam thóc ®∙ ®i chung víi Ph­¬ng Thiªn Thµnh th× trong chuyÖn nµy tÊt ph¶i cã mét sù kú quÆc... - Vi b¸ còng nghÜ nh­ thÕ, chØ cã ®iÒu kh«ng biÕt lµ t¹i sao ? Bëi lÏ Th¹ch tam ®Ö thõa biÕt lµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ ®o¹n t×nh ®o¹n nghÜa víi ta mµ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸, chuyÖn Th¹ch tam thóc th× Ho¾c Bang chñ ®∙ ph¸i ng­êi ®i L¹c D­¬ng ®iÒu tra råi ! ChØ cã ®iÒu, Ph­¬ng b¸ mÉu vµ L¹c huynh kh«ng biÕt ®∙ tr«i d¹t ®Õn n¬i nµo... TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - HiÒn ®iÖt, sî r»ng chuyÖn nµy ph¶i chê t×m Th¹ch tam ®Ö råi míi hái ®­îc th«i ! T©n B¸ C«ng cã vÎ kh«ng nhÉn n¹i ®­îc n÷a nªn lín tiÕng nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, c¸c ng­¬i nãi tíi nãi lui mµ cã nãi ra ®­îc kÕt qu¶ g× ®©u ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -335- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - T©n l∙o, bän v∙n bèi ®∙ nãi xong råi, mäi chuyÖn cßn l¹i ph¶i chê gÆp Th¹ch tam thóc th«i ! T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ råi nãi : - Cã thÕ chø ! TrÞnh §¹i C­¬ng võa míi b×nh phôc nªn ®Ó cho h¾n tÞnh d­ìng mét l¸t míi ®­îc ! TrÞnh §¹i C­¬ng cã vÎ nh­ muèn nãi tiÕp nh­ng l∙o thÊy T©n B¸ C«ng nh×n m×nh th× véi g­îng c­êi nãi : - V∙n bèi biÕt råi ¹ ! Nãi ®o¹n l∙o ®Õn to¹ thiÒn trªn mét chiÕc bå ®oµn tÞnh d­ìng. T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, chóng ta ®õng lµm phiÒn h¾n n÷a, ®i kiÕm chót g× ¨n th«i ! L∙o nãi ®i lµ ®i ngay tøc kh¾c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi, An TiÓu B×nh, Tèng Phï, Ho¾c Minh Phong còng lÇn l­ît rêi kh¸ch ®­êng xuèng trai phong. Sau khi ¨n tèi xong th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi trë l¹i kh¸ch ®­êng nh­ng chµng thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn cßn tØnh to¹ nªn ®µnh ®i ®i l¹i l¹i bªn ngoµi chê ®îi. Ngay lóc ®ã th× NhËp Th¸nh ®¹i s­ véi vµng ch¹y ®Õn nãi : - TiÓu thÝ chñ, Ch­ëng m«n s­ ®Ö sai l∙o n¹p ®Õn mêi tiÓu thÝ chñ ®Ó ®èi phã víi c­êng ®Þch ®Êy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái : - §¹i s­ cã biÕt ng­êi ®ã lµ ai kh«ng ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - Ch­ëng m«n s­ ®Ö cña l∙o n¹p cã hái nh­ng ng­êi nµy Èn th©n trong mét kÖ kinh cña tµng kinh c¸c nªn bän l∙o n¹p kh«ng thÊy râ dung m¹o, ng­êi nµy còng kh«ng b¸o danh t¸nh nªn ®Õn lóc nÇy còng kh«ng biÕt l∙o ta lµ ai ! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ : - ThËt lµ kú qu¸i ! Lµ nh©n vËt nµo mµ cã thÓ ®ét nhËp vµo Tµng kinh c¸c cña ThiÕu L©m tù ®Ó Èn th©n ? NghÜ ®o¹n chµng hái : - L∙o nh©n ®ã lµm sao ®ét nhËp vµo Tµng kinh c¸c, lÏ nµo n¬i ®ã kh«ng cã cao t¨ng cña quý tù canh gi÷ ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - TiÓu thÝ chñ, Tµng kinh c¸c lµ n¬i ®­îc canh phßng nghiªm mËt nhÊt trong bæn tù. Ng­êi b×nh th­êng quyÕt kh«ng thÓ vµo ®­îc ! L∙o kh«ng chê TuyÕt Nghi hái mµ thë dµi mét håi råi nãi tiÕp : - Nh­ng cã lÏ vâ c«ng cña l∙o thÝ chñ nµy kh«ng tÇm th­êng, nÕu kh«ng th× khã cã thÓ qua m¾t hai s­ ®Ö bän NhËp Ph¸p ngµy ®ªm tóc trùc ë ®ã ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -336- Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ : - NÕu vâ c«ng ng­êi nµy kh«ng cao c­êng th× e r»ng NhËp V©n ®¹i s­ ®∙ kh«ng ph¸i ng­êi ®Õn mêi ta ! NghÜ ®o¹n chµng nãi : - Dï vâ c«ng l∙o nh©n ®ã cao c­êng thÕ nµo th× còng kh«ng thÓ th¾ng ®­îc sù liªn thñ cña c¸c vÞ ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - TiÓu thÝ chñ, Tµng kinh c¸c lµ n¬i tµng tr÷ kinh kÖ bÝ kÝp hµng tr¨m ®êi cña bæn tù, mét khi ®éng thñ th× tÊt sÏ lµm háng nhiÒu kinh ®iÓn vµ bän l∙o n¹p kh«ng tr¸nh khái téi nghiÖt tµy trêi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Th× ra lµ c¸c vÞ sî nÐm chuét vë ®å nhµ... Chµng ngõng l¹i mét l¸t råi nãi : - PhiÒn ®¹i s­ dÉn ®­êng cho ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi quay ®Çu dÉn TuyÕt Nghi ®Õn Tµng kinh c¸c. Hai ng­êi v­ît qua ba tßa b¶o ®iÖn, xuyªn qua mét hoa viªn th× thÊy mét n¬i ®Ìn ®uèc s¸ng choang gi÷a rõng tróc, ®©y chÝnh lµ Tµng kinh c¸c cña ThiÕu L©m tù. NhËp V©n ®¹i s­ thÊy hai ng­êi ®Õn th× véi chÊp tay nãi : - TiÓu thÝ chñ, l∙o n¹p chê ®∙ l©u råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi b­íc lªn tr­íc vµ cung thñ, nãi : - Ch­ëng m«n ®¹i s­, l∙o nh©n ®ã ë gian nµo ? NhËp V©n ®¹i s­ nãi : - L∙o nh©n ®ã ë gian gi÷a... Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn cã mét trµng c­êi lín ph¸t ra tõ gian gi÷a, tiÕp theo ®ã lµ mét giäng khµn khµn : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i ®Õn råi µ ? Lêi võa døt th× tõ trong mét kÖ kinh bªn tr¸i cã mét chiÕc ®Çu nh­ tæ qu¹ thß ra. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vËn môc lùc nh×n kü råi buét miÖng kªu lªn : - Th× ra lµ l∙o tiÒn bèi ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chau mµy hái : - TiÓu thÝ chñ quen víi vÞ l∙o thÝ chñ nµy thËt chø ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - §­¬ng nhiªn lµ thËt ! NhÞ vÞ ®¹i s­, l∙o tiÒn bèi nµy chÝnh lµ l∙o nh©n Èn c­ trªn ®Ønh Th¸i ThÊt ®Êy ! NhËp V©n kinh ng¹c kªu lªn : - Lµ Chóc l∙o thÝ chñ µ ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -337- Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi : - §óng vËy ! Th× ra chiÕc ®Çu cña l∙o nh©n võa thß ra chÝnh lµ Thiªn §µi Tiªn TÈu Chóc C«ng Minh. Chóc C«ng Minh vÉn ch­a lé xuÊt toµn bé th©n h×nh, l∙o khÏ hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, T©n l∙o qu¸i ®Õn ch­a ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - §∙ ®Õn tõ l©u råi ! Chóc C«ng Minh nghe vËy th× véi thôt ®Çu vµo vµ nãi : - L∙o ®Ö, h¾n cã biÕt l∙o phu Èn c­ trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt kh«ng ? C¸c ng­¬i...kh«ng nãi víi h¾n lµ l∙o phu gi¶ m¹o ¸ C¸i Hoµng Xung ®Êy chø ? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ : - L∙o nµy trèn trong Tµng kinh c¸c thÕ nÇy lµ vÉn rÊt sî gÆp T©n B¸ C«ng, nÕu theo sù thËt mµ nãi th× nhÊt ®Þnh l∙o ta sÏ kh«ng chÞu ra ! Chi b»ng ta h∙y lõa l∙o mét phen ®Ó khiÕn l∙o tù chui ra míi ®­îc. NghÜ ®o¹n chµng liÒn nãi : - Sau khi ®Õn ®©y th× c¨n b¶n T©n l∙o tiÒn bèi kh«ng nh¾c ®Õn chuyÖn h«m ®ã, v× vËy l∙o tiÒn bèi ®õng bËn t©m ! Chóc C«ng Minh thß ®Çu hái : - L∙o ®Ö, ng­¬i kh«ng lõa l∙o phu ®Êy chø ? TuyÕt Nghi nãi : - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng råi ! Chóc C«ng Minh cÈn thËn quan s¸t xung quanh mét lóc råi míi nãi : - L∙o ®Ö, hiÖn T©n l∙o qu¸i ®ang ë ®©u ? TuyÕt Nghi nãi : - T©n l∙o ®ang ë trong ThiÕu L©m tù. - Nh­ng kh«ng cã ë chç ng­¬i ®Êy chø ? - Kh«ng ! V∙n bèi chØ ®Õn ®©y mét m×nh, T©n l∙o kh«ng biÕt l∙o tiÒn bèi ®∙ ®Õn ®©y ®©u ! Chóc C«ng Minh quan s¸t mét lóc n÷a råi míi c­êi ha h¶ vµ phãng ra ngoµi. NhËp V©n ®¹i s­ liÒn b­íc ®Õn chÊp tay, nãi : - BÇn t¨ng NhËp V©n xin tham kiÕn Chóc l∙o thÝ chñ ! Chóc C«ng Minh th¶n nhiªn kho¸t tay vµ nãi : - Ch­ëng m«n ®¹i s­, miÔn lÔ ! KhÈu khÝ cña l∙o ta khiÕn TuyÕt Nghi ph¶i s÷ng sê, chµng thÇm nghÜ : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -338- - T¹i sao l∙o ta l¹i dïng khÈu khÝ nh­ vËy ®èi víi Ch­ëng m«n ThiÕu L©m ? Trõ phi l∙o ta lµ tr­ëng bèi cña NhËp V©n ®¹i s­... Chµng cßn ®ang nghÜ th× ®∙ nghe Chóc C«ng Minh nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ngµy nay ng­¬i cã lªn Th¸i ThÊt kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi cã lªn mét lÇn vµ ph¸t hiÖn mét chuyÖn kú qu¸i... - ChuyÖn kú qu¸i thÕ nµo ? - V∙n bèi ph¸t hiÖn mét trung niªn ®¹i h¸n ®∙ chÕt, nh­ng kú qu¸i lµ g∙ nÇy mÆc y phôc do Tèng l∙o mua cho l∙o tiÒn bèi ! - L∙o ®Ö, nãi vËy lµ ng­êi ®ã ®∙ chÕt thËt råi µ ? - ChÕt råi ! G∙ chÕt bëi mét lo¹i vâ c«ng kªu b»ng XÝch DiÖm Ch­ëng nh­ng kh«ng biÕt kÎ ph¸t ch­ëng lµ ai ? Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn nãi : - XÝch DiÖm Ch­ëng µ ? §­¬ng nhiªn lµ l∙o phu biÕt lai lÞch m«n vâ c«ng nµy ! L∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi : - ¤i ! Qu¶ nhiªn lµ h¾n råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi hái : - H¾n lµ ai ? Chóc C«ng Minh nãi : - TÊt nhiªn lµ ¸c Khæng Minh trong Ngò §¹i Ma Chñ ! TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ : - Xem ra ¸c Khæng Minh ®∙ ®Õn Tung S¬n thËt råi ! NghÜ ®o¹n ch¶ng nãi : - Chóc l∙o, T©n l∙o tiÒn bèi nãi r»ng, nÕu ng­êi ®ã kh«ng chÕt trong tay ¸c Khæng Minh th× tÊt ®∙ chÕt trong tay Chóc l∙o... Chóc C«ng Minh chît biÕn s¾c, l∙o kªu lªn : - L∙o ®Ö, T©n l∙o qu¸i còng lªn Th¸i ThÊt råi µ ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - Chóc l∙o, cã mét chuyÖn mµ v∙n bèi muèn xin l∙o bá qua cho ! - ChuyÖn g× ? - V∙n bèi míi lõa Chóc l∙o ! - Ng­¬i lõa l∙o phu chuyÖn g× ? - ChuyÖn l∙o Èn c­ trªn Th¸i ThÊt, T©n l∙o ®∙ biÕt råi ! - H¾n biÕt råi µ ? Ai nãi víi h¾n ? - Kh«ng ai nãi c¶, ®ã lµ do T©n l∙o tù nghÜ ra ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -339- Chóc C«ng Minh bu«ng tiÕng thë dµi råi quÐt môc quang d¸o d¸c nh×n quanh nh­ T©n B¸ C«ng t×m ®Õn vËy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm trong bông, chµng nãi : - Chóc l∙o kh«ng cÇn tr¸nh nÐ T©n l∙o n÷a ? Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn hái : - T¹i sao ? Ng­¬i cã biÕt nguyªn nh©n l∙o phu tr¸nh nÐ h¾n kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - V∙n bèi ®∙ biÕt ! Nh­ng T©n l∙o nãi r»ng, l∙o ta ®∙ trao lÖnh kú cho s­ ®iÖt D­¬ng Trung cña l∙o tiÒn bèi rèi ! - ThËt kh«ng ? - ChÝnh miÖng T©n l∙o nãi ra nªn tù nhiªn kh«ng thÓ lµ gi¶ ! - VËy th× tèt råi ! L∙o ®Ö, l∙o phu cã nªn ®i gÆp h¾n kh«ng ? - T©n l∙o ®∙ giao lÖnh kú cho D­¬ng Trung th× l∙o tiÒn bèi hµ tÊt ph¶i sî gÆp l∙o ta n÷a ? Chóc C«ng Minh suy nghÜ mét l¸t råi nãi : - §­îc ! Con dÇu xÊu th× còng ph¶i gÆp cha mÑ chång th«i, l∙o phu ®∙ trèn h¾n mÊy m­¬i n¨m, ®Õn h«m nay xem nh­ l∙o phu ®∙ th¾ng råi ! Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi dÉn ®­êng ®i gÆp T©n B¸ C«ng, NhËp V©n ®¹i s­ vµ NhËp Th¸nh ®¹i s­ còng lÇn l­ît theo sau. Bèn ng­¬i ®Õn kh¸ch ®­êng th× thÊy n¬i nµy ®∙ cã mÆt quÇn hµo ®Çy ®ñ l∙o thiÕu, nam, n÷. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®­a Chóc C«ng Minh vµo th× ai nÊy còng ®Òu s÷ng sê, Tèng Phï buét miÖng kªu lªn tr­íc : - Chóc huynh, ng­¬i lµm sao gÆp ®­îc Ph­¬ng l∙o ®Ö vËy ? T©n B¸ C«ng b­íc l¹i gÇn Chóc C«ng Minh vµ lín tiÕng nãi : - L∙o ®Ö, sao ng­¬i biÕn thµnh qu¸i ®¶n thÕ nÇy ? Ch¼ng tr¸ch h«m trªn Th¸i ThÊt l∙o phu kh«ng tµi nµo nhËn ra... Chóc C«ng Minh cung thñ, nãi : - T©n huynh, chóng ta ®Òu ®∙ giµ c¶ råi, tù nhiªn lµ kh«ng cßn vÎ anh tuÊn dÔ nh×n nh­ hai ba m­¬i n¨m tr­íc ! T©n B¸ C«ng nãi : - Chóc l∙o ®Ö nãi kh«ng sai, niªn kû cao th× tù nhiªn lµ kh«ng dÔ nh×n b»ng thêi ®­¬ng niªn, chØ cã ®iÒu theo ta biÕt th× khi cßn trÎ ng­¬i còng ch¼ng dÔ nh×n g× l¾m ! Chóc C«ng Minh nãi : - Ng­êi xÊu mµ lßng tèt, T©n huynh biÕt ®¹o lý nµy mµ ! L∙o ngõng l¹i nh×n qua Ho¾c Minh Phong råi nãi tiÕp : - VÞ nµy cã ph¶i lµ Ho¾c Bang chñ cña C¸i Bang kh«ng ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2