intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 18

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

100
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 18', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 18

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -340- Håi thø m­êi t¸m VÒ l¹i cè h­¬ng H o¾c Minh Phong ®øng lªn cung thñ, nãi: - Kh«ng d¸m, t¹i h¹ chÝnh lµ Ho¾c Minh phong! Chóc C«ng Minh c­êi hi hi, nãi: -L∙o phu tõng m¹o danh Hoµng tr­ëng l∙o cña quý bang mét lÇn, mong bang chñ chí tr¸ch nhÐ! Ho¾c Minh Phong nãi: - Chóc l∙o qu¸ lêi råi! Chóc C«ng Minh ®¶o m¾t nh×n quÇn hïng mét l­ît råi nãi víi T©n B¸ C«ng: - T©n huynh, Ph­¬ng l∙o ®Ö võa nãi lµ ng­¬i ®∙ lªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt ph¶i kh«ng? T©n B¸ C«ng nãi: - §óng vËy! Sau ®ã l∙o phu ph¸t hiÖn mét thi thÓ, ng­¬i biÕt chuyÖn nµy råi chø? Chóc C«ng Minh nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ nãi råi! Nh­ng ng­êi ®ã chÕt bëi XÝch DiÖm Ch­ëng, song kh«ng ph¶i do l∙o phu h¹ ®éc thñ... T©n B¸ C«ng nãi: - L∙o phu còng biÕt lµ kh«ng ph¶i ng­¬i h¹ ®éc thñ! Víi th­¬ng thÕ cña ng­êi ®ã mµ luËn, nÕu do ng­¬i xuÊt thñ th× qu¶ thËt khiÕn cho ng­êi ta v« cïng thÊt väng! Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn hái: - T©n huynh nãi vËy nghÜa lµ sao? T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - Suèt ba m­¬i n¨m qua ng­¬i kh«ng ngõng luyÖn c«ng ®Êy chø! L∙o phu kiÓm tra th­¬ng thÕ ng­êi ®ã th× ph¸t hiÖn ch­ëng lùc ®¸nh chÕt g∙ cßn kÐm h¬n c«ng phu cña ng­¬i tõ ba m­¬i n¨m tr­íc... Chóc C«ng Minh c­êi ha ha mét trµng råi nãi: - Nh∙n lùc cña TÇn huynh qu¶ nhiªn phi phµm! T©n B¸ C«ng nãi: - C¸i g× lµ phi phµm. Ch¼ng qua l∙o phu theo t×nh lý mµ luËn th«i, bÊt cø ng­êi nµo còng cã thÓ nhËn biÕt ®­îc! L∙o võa døt lêi th× Tèng Phï liÒn nãi: - Chóc huynh, cã mét chuyÖn mµ l∙o th©u nhi ta kh«ng thÕ nµo hiÓu ®­îc! Chóc C«ng Minh hái: - ChuyÖn g×? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -341- Tèng Phï nãi: - T¹i sao thi thÓ cña ®¹i h¸n ®ã l¹i mÆc y phôc cña Tèng mç mua cho Chóc huynh? Chóc C«ng Minh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn ®ã µ? Lµ do l∙o phu mÆc cho h¾n ®Êy! Tèng Phï ngÈn ng­êi, l∙o hái tiÕp: - ThÕ t¹i sao Chóc huynh kh«ng mÆc? Chóc C«ng Minh thë dµi mét håi råi nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o phu kh«ng muèn mÆc, mµ v× nÕu l∙o phu mÆc bé y phôc ®ã th× cã thÓ lóc nÇy kh«ng thÓ ngåi ®©y nãi chuyÖn víi ch­ vÞ råi! Tèng Phï cµng ng¹c nhiªn, l∙o truy vÊn: - T¹i sao nh­ thÕ? Chóc C«ng Minh nãi: - SÏ bÞ ng­êi ta ¸m to¸n chø t¹i sao. T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - L∙o phu hiÓu råi, cã lÏ thi thÓ trªn Th¸i ThÊt ®ã ®∙ lµm quû thay cho ng­¬i ph¶i kh«ng? Chóc C«ng Minh nãi: - L∙o phu ®ang c¶m thÊy bÊt an v× chuyÖn nµy! Tèng Phï nãi: - Thùc ra chuyÖn nµy nh­ thÕ nµo Chóc huynh cã thÓ nãi râ mét chót ®­îc kh«ng? Chóc C«ng Minh nãi: - ChuyÖn nµy nãi ra còng thËt lµ may, nÕu l∙o phu kh«ng gÆp g∙ ®ã lÐn lÐn lót lót trao ®æi víi ®ång bän th× cã lÏ l∙o phu ®∙ nÕm kh«ng Ýt ®au khæ råi! Tèng Phï nãi: - LÏ nµo ¸c Khæng Minh muèn h¹ ®éc thñ víi Chóc huynh? Chóc C«ng Minh nãi: - Kh«ng sai! L∙o phu sau khi nghe hai g∙ bµn luËn víi nhau th× cho mét g∙ ®i b¸o tin cho ¸c Khæng Minh, thÕ lµ l∙o phu b¾t sèng g∙ cßn l¹i. Sau khi hái râ chuyÖn ¸c Khæng Minh muèn ¸m to¸n l∙o phu th× l∙o phu ®æi y phôc cña h¾n råi ®iÓm huyÖt qu¨ng h¾n vµo hãc nói... An TiÓu B×nh rÊt høng thó víi chuyÖn nµy, nµng hái xen vµo: - Chóc l∙o kÎ ®Õn h¹ thñ cã ph¶i lµ b¶n th©n ¸c Khæng Minh kh«ng? Chóc C«ng Minh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn, hái: - Kh«ng ph¶i ¸c Khæng Minh th× cßn kÎ nµo cã thÓ thi triÓn XÝch DiÖm Ch­ëng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -342- Chóc C«ng Minh nãi: - L∙o phu nãi ra chØ sî r»ng TÇn huynh kh«ng tin, kÎ ®Õn h¹ thñ chÝnh lµ s­ ®iÖt D­¬ng Trung cña l∙o phu ®©y! T©n B¸ C«ng muèn nh∙y dùng lªn, l∙o lín tiÕng nãi: - ChuyÖn ®ã sao cã thÓ nhØ? Chóc C«ng Minh nãi: - L∙o phu tËn m¾t thÊy h¾n xuÊt ch­ëng ®¸nh chÕt g∙ kia nªn tù nhiªn lµ kh«ng nhÇm ®­îc! T©n B¸ C«ng né khÝ nãi: - D­¬ng Trung nµy sao l¹i d¸m nghÞch lu©n ph¹m th­îng nh­ thÕ? L∙o phu thËt lµ cã m¾t nh­ mï råi! Chóc C«ng Minh nãi: - TÇn huynh, kh«ng nh÷ng huynh kh«ng d¸m tin mµ ngay c¶ l∙o phu còng kinh hån l¹c ph¸ch! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi: - L∙o phu thËt ®¸ng tr¸ch, cã m¾t mµ kh«ng nh×n thÊy thÞ phi... Chóc C«ng Minh chËm r¶i nãi: - ChuyÖn nµy còng kh«ng thÓ tr¸ch T©n huynh, bëi lÏ tÝnh c¸ch cña D­¬ng Trung b×nh nhËt rÊt trung hËu, kh«ng mét chót gian tr¸ hiÓn lé, nÕu kh«ng cã c¬ duyªn may m¾n lÇn nÇy th× sî r»ng vØnh viÓn còng kh«ng cã ai thÊy ®­îc b¶n chÊt thËt cña h¾n! T©n B¸ C«ng hái: - L∙o ®Ö ng­¬i cã cÇm gi÷ h¾n l¹i kh«ng? Chóc C«ng Minh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! T©n B¸ C«ng biÕn s¾c, l∙o lín tiÕng nãi: - Mét kÎ t©m lang phÕ cÈu nh­ thÕ mµ t¹i sao ng­¬i cßn cho h¾n sèng ë thÕ gian? Chóc C«ng Minh nãi: - T©n huynh chí khÝch ®éng, l∙o phu kh«ng cÇm gi÷ h¾n lµ cßn cã nguyªn nh©n! - Nguyªn nh©n thÕ nµo? - L∙o phu muèn ®iÒu tra xem h¾n cã quan hÖ víi ¸c Khæng Minh hay kh«ng? - ChØ cÇn b¾t h¾n l¹i th× viÖc g× ch¼ng hái ®­îc? - T©n huynh kh«ng thÓ nãi nh­ vËy, nÕu h¾n thµ chÕt kh«ng nãi ra th× sao? H¬n n÷a l∙o phu kh«ng muèn b¾t h¾n l¹i lµ cßn cã dông ý! - Dông ý g×? - Th¶ d©y dµi ®Ó b¾t ®¹i ng­ ! T©n B¸ C«ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -343- - Dï sao th× ng­¬i còng ®∙ tha h¾n ®i l∙o phu cã nãi thªm còng v« Ých th«i! Nh­ng trõ phi D­¬ng Trung kh«ng gÆp l∙o phu, nÕu kh«ng th× khi ®ã Chóc l∙o ®Ö ®õng hái t¹i sao l∙o phu ph¶i xö trÝ h¾n ®Êy nhÐ! Chóc C«ng Minh mØm c­êi, nãi: - Th× ra T©n huynh còng muèn thu thËp h¾n... T©n B¸ C«ng nãi: - Kh«ng nh÷ng l∙o phu muèn thu thËp h¾n mµ cßn muèn hái h¾n t¹i sao l­¬ng t©m mª muéi lµm chuyÖn th­¬ng thiªn b¹i lý nh­ thÕ! Chóc C«ng Minh mØm c­êi, nãi: - T©n huynh, cã rÊt nhiÒu chuyÖn mµ chóng ta kh«ng thÓ dù ®o¸n ®­îc tÊt nhiªn lµ chóng ta còng kh«ng ngê b¶n chÊt cña D­¬ng Trung l¹i b¹i ho¹i nh­ vËy, nh­ng dï sao th× chuyÖn ®ã ®∙ b¾t ®Çu lé ra chóng ta ch¼ng cÇn phÝ t©m lùc n÷a! T©n B¸ C«ng ng­ng thÇn nh­ suy nghÜ mét lóc råi quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö! L∙o phu chît nhí ®Õn mét chuyÖn mµ cã lÏ TrÞnh §¹i C­¬ng biÕt ®©y! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy hái: - L∙o tiÒn bèi muèn ®i gÆp TrÞnh ®¹i b¸ µ? TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi cïng l∙o rêi kh¸ch ®­êng. Nh­ng kú qu¸i lµ T©n B¸ C«ng kh«ng dÉn Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn chç TrÞnh §¹i C­¬ng nghØ ng¬i mµ dÉn chµng th¼ng ®Õn tÞnh thÊt ph­¬ng tr­îng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn nãi: - L∙o ®Ö, chóng ta kh«ng cÇn t×m TrÞnh §¹i C­¬ng! Ch¼ng qua lµ l∙o phu t×m cí ®Ó cïng ng­¬i ra ngoµi th­ th¸i mét chót th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng tù nãi: - Kú qu¸i! ThËt lµ kú qu¸i... T©n B¸ C«ng liÒn hái: - Ng­¬i kú qu¸i chuyÖn g×? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tai sao bçng nhiªn l∙o tiÒn bèi l¹i muèn ra ngoµi th­ th¸i? Trong chuyÖn nµy tÊt ph¶i cã lý do råi. T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - Lý do th× cã nh­ng l∙o phu kh«ng ®Þnh nãi ra... Ph­¬ng TuyÕt Nghi cµng ng¹c nhiªn tr­íc th¸i ®é cña T©n l∙o qu¸i, chµng hái: - Tai sao? T©n B¸ C«ng l¹i c­êi hi hi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -344- - T¹i v×... §ét nhiªn l∙o trÇm ng©m mét håi, s¾c diÖn chît biÕn vµ khÏ nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i chê xem nguyªn nh©n l∙o phu kh«ng muèn nãi ra nhÐ! L∙o võa døt lêi ®ét nhiªn l∙o vung h÷u thñ ®¸nh th¼ng ®Õn tr­íc mét ch­ëng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c nh×n vÒ phÝa h­íng ch­ëng ®¸nh tíi, lËp tøc cã mét tiÕng hó vang lªn, theo ®ã lµ mét bãng ng­êi cao to l­ít ®i nh­ tia chíp tho¸ng chèc ®∙ mÊt hót bªn ngoµi ThiÕu L©m tù. T©n B¸ C«ng nãi: - §óng vËy! Nh­ng kh«ng ngê vâ c«ng cña kÎ nµy kh¸ cao c­êng, h¾n ®∙ tho¸t ®i råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - KÎ ®ã lµ ai? T©n B¸ C«ng nãi: - L∙o phu còng kh«ng nh×n thÊy. Nh­ng tróng mét ch­ëng cña l∙o phu mµ h¾n kh«ng thä th­¬ng th× cã thÓ nãi vâ c«ng cña kÎ nµy qu¶ nhiªn lµ bÊt phµm! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái tiÕp: - T©n l∙o, chóng ta nªn truy theo xem thö kh«ng? T©n B¸ C«ng l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng cÇn! Lóc nµy cã lÏ h¾n ®∙ ®i xa råi! Nãi ®Õn ®©y th× bän Chóc C«ng Minh còng ®∙ rêi kh¸ch ®­êng ch¹y ®Õn. Tèng Phï thÊy hai ng­êi bän TuyÕt Nghi døng d­íi gãc tïng th× cÊt tiÕng hái: - T©n l∙o, võa råi ai qu¸t th¸o vËy? T©n B¸ C«ng nãi: - Mét tªn gian tÕ, nh­ng h¾n ®∙ tho¸t ®i råi! Tèng Phï nãi: - T©n l∙o thËt lµ mét thÇn nh©n, tai m¾t nh¹y bÐn khiÕn Tèng mç v« cïng b¸i phôc! T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - Qu¸ khen! Qu¸ khen... NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi: - T©n l∙o thÝ chñ cã biÕt ®èi ph­¬ng lµ nh©n vËt nµo kh«ng? T©n B¸ C«ng nãi: - Ng­êi nµy vâ c«ng cao c­êng, e r»ng lµ mét trong Ngò Ma... L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi tiÕp: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, n¬i nµy ch¼ng cßn viÖc g× n÷a, ®¹i s­ nªn ®i truyÒn ®Ö tö, dÆn dß bän chóng canh phßng cÈn mËt mét chót! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay nãi : - L∙o thÝ chñ giao huÊn chi ph¸p! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -345- Nãi ®o¹n l∙o cïng NhËp Th¸nh ®¹i s­ quay ng­êi cÊt b­íc ®Õn La H¸n §­êng. Bän T©n B¸ C«ng còng nhanh chãng trë l¹i kh¸ch ®­êng nghØ ng¬i. Sau khi quÇn hïng an to¹ th× T©n B¸ C«ng quay sang hái Tèng Phï: - L∙o thÇn th©u, trong Ngò Ma th× nh©n vËt nµo cã th©n h×nh cao to nhÊt? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - NÕu luËn th©n thÓ cao to th× nhÊt ®Þnh lµ B¸t Man Cæ V­¬ng Kim Tr­êng Canh råi! T©n B¸ C«ng nãi: - Nãi vËy th× kÎ võa råi nhÊt ®Þnh lµ Kim Tr­êng Canh! - Th©n thÓ ng­êi ®ã võa cao võa èm ph¶i kh«ng? - RÊt cao! Nh­ng èm hay mËp th× nhÊt thêi kh«ng ph©n biÖt ®­îc! - NÕu lµ nh©n vËt trong Ngò Ma th× tÊt nhiªn chØ cã Kim Tr­êng Canh míi cao to th«i! - Nh­ng nÕu lµ Kim Tr­êng Canh th× t¹i sao h¾n ph¶i lÐn lÐn lót lót nh­ thÕ? Tèng thÇn th©u, sî r»ng kh«ng ph¶i lµ h¾n råi! - Kh«ng ph¶i h¾n th× lµ ai? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - Sî r»ng chuyÖn nµy trë thµnh mét nghi ¸n th«i! Kh«ng cÇn ph¶i suy nghÜ n÷a, nÕu h¾n d¸m quay l¹i th× l∙o phu nhÊt ®Þnh sÏ cÇm gi÷ h¾n! Lóc nµy chît nghe Chóc C«ng Minh khai khÈu nãi: - T©n huynh, l∙o phu cã mét chuyÖn kh«ng hiÓu..... T©n B¸ C«ng c­êi c­êi hái l¹i: - ChuyÖn g× vËy, Chóc huynh ®Ö? Chóc C«ng Minh nãi: - Võa råi T©n huynh nãi lµ ®i ®Õn chç TrÞnh ®¹i C­¬ng mµ, lÏ nµo T©n huynh ngåi ®©y mµ ph¸t hiÖn cã ®Þch nh©n ®ét nhËp. T©n B¸ C«ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Kh«ng sai! L∙o phu ®Õn chç TrÞnh §¹i C­¬ng chØ lµ m­în cí th«i! Chóc C«ng Minh nãi: - Tai m¾t qu¶ nhiªn mÉn nhuÖ h¬n ng­¬i, l∙o phu xin b¸i phôc, b¸i phôc! T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - Chóc huynh ®Ö qu¸ khen råi! QuÇn hïng nãi ®ïa mét l¸t råi ai vÒ phßng ng­êi nÊy nghØ ng¬i. Riªng Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× chµng ®Õn chç TrÞnh §¹i C­¬ng tÞnh d­ìng ®Ó canh phßng, suèt ®ªm ®ã chµng kh«ng hÒ chîp m¾t, m∙i ®Õn gÇn s¸ng míi tØnh to¹ ®­îc chõng mét canh giê. Khi chµng më m¾t ra th× ®∙ thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng ®ang ngåi bªn c¹nh nh×n m×nh mØm c­êi. Chµng véi ®øng lªn hµnh lÔ vµ nãi: - §¹i b¸, ng­êi ®∙ b×nh phôc hoµn toµn råi chí? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -346- TrÞnh §¹i C­¬ng b¶o chµng ngåi xuèng råi nãi: - Tèt råi, thÇn ®an cña ThiÕu L©m qu¶ nhiªn c«ng hiÖu! L∙o ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - HiÒn ®iÖt chuyÖn cña ThiÕu L©m khi nµo th× gi¶i quyÕt xong? Ph­¬ng TuyÕt Nghi h¬i ngë ngµng. Chµng nãi: - Vi b¸ muèn tiÓu ®iÖt theo Vi b¸ rêi khái ®©y ch¨ng? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Kh«ng sai! Vi b¸ muèn cïng ng­¬i ®i Trung Ch©u mét chuyÕn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi rïng m×nh, chµng buét miÖng hái: - Håi gia ch¨ng? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Vi b¸ tin r»ng b¸ mÉu vµ L¹c huynh cña ng­¬i nhÊt ®Þnh vÉn cßn ë quanh quÈn t¹i Trung Ch©u! - Vi b¸ nãi vËy tÊt ph¶i cã ph¸t hiÖn ®­îc manh mèi g×? - Vi b¸ kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh lµ ®∙ cã ph¸t hiÖn, nh­ng theo ta ph¸n ®o¸n th× rÊt cã thÓ b¸ mÉu vµ L¹c huynh cña ng­¬i ®∙ tho¸t khái sù khèng chÕ cña Ph­¬ng Thiªn Thanh vµ ®ang lÉn trèn ë n¬i nµo ®ã! - §¹i b¸ nãi rÊt ®óng! TiÓu ®iÖt sÏ ®i b¶o víi NhËp V©n ch­ëng m«n mét tiÕng råi chóng ta ®i! - Kh«ng ®­îc, an nguy cña ThiÕu L©m tù hiÖn t¹i ®ang ë trªn vai ng­¬i, nÕu ng­¬i bá ®i th× e r»ng kh«ng æn! - §¹i b¸, còng may lµ cã T©n vµ Chóc l∙o t¹i ®©y nªn tiÓu ®iÖt cã ®i còng kh«ng cã quan hÖ g× lín! TrÞnh §¹i C­¬ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - HiÒn ®iÖt nãi còng cã lý, nh­ng Vi b¸ c¶m thÊy chç nguy c¬ cña ThiÕu L©m ®­îc gi¶i trõ xong th× chóng ta ®i còng kh«ng muén! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Þnh nãi tiÕp th× bçng nhiªn thÊy An TiÓu B×nh véi vµng ch¹y vµo. TrÞnh §¹i C­¬ng võa thÊy nµng th× véi ®øng lªn cung thñ, nãi: - ¢n c«ng, mêi ngåi! An TiÓu B×nh nghe vËy th× ngÈn ng­êi, nµng nãi: - TrÞnh ®¹i hiÖp nãi vËy sî r»ng v∙n bèi sÏ tæn thä mÊt... TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - ¢n c«ng lµ ©n nh©n cøu m¹ng cña Trinh mç, TrÞnh mç cã chót kÝnh ý th× còng lµ lý sè ®­¬ng nhiªn th«i! An TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -347- - TrÞnh ®¹i hiÖp, v∙n bèi vµ Ph­¬ng ®¹i ca t×nh nh­ huynh ®Ö, ®¹i hiÖp chí nãi nh­ vËy n÷a... Nãi ®o¹n nµng quay sang nãi tiÕp víi TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng ®¹i ca, T©n c«ng c«ng ®ang t×m ®¹i ca nãi chuyÖn ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö cã biÕt l∙o ta t×m t¹i h¹ v× chuyÖn g× kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng biÕt, nh­ng tr«ng thÇn th¸i ®Çy phÉn né cña l∙o ta th× h×nh nh­ cã kÎ nµo ®ã ®¾c téi víi l∙o ta th× ph¶i... Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c, chµng véi nãi víi TrÞnh §¹i C­¬ng: - §¹i b¸ chóng ta cïng ®Õn xem thö nhÐ! TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - T©n l∙o còng lµ ©n nh©n cña Vi b¸ nªn ®­¬ng nhiªn lµ ph¶i ®i b¸i t¹... Ba ng­êi ra phÝa tiÒn ®iÖn th× thÊy T©n B¸ C«ng vµ Chóc C«ng Minh ®ang ngåi bªn dßng tiÓu khuª ngoµi s¬n m«n, gi÷a hai ng­êi lµ mét phiÕn ®¸ b»ng ph¼ng, mÆt phiÕn ®¸ bÞ hai l∙o dïng chØ lùc kÎ thµnh mét bµn cê, chØ cã ®iÒu lµ trªn bµn kh«ng cã con cê nµo. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× dõng b­íc hái TiÓu B×nh: - HiÒn ®Ö, chuyÖn g× thÕ nÇy? An TiÓu B×nh nãi: - TiÓu ®Ö còng kh«ng biÕt, võa råi tiÓu ®Ö ra ngoµi nµy t×m T©n c«ng c«ng th× bÞ l∙o b¶o ®Ö ®i t×m Ph­¬ng ®¹i ca... Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy, nãi: - ChuyÖn nµy thËt lµ kú qu¸i! Chµng b­íc ®Õn c¹nh hai l∙o vµ cung thñ, nãi: - T©n l∙o t×m v∙n bèi ph¶i kh«ng? T©n B¸ C«ng chØ gËt ®Çu chí kh«ng nãi g×. An TiÓu B×nh kh«ng nhÞn ®­îc, nµng kªu lªn: - T©n c«ng c«ng, l∙o b¶o t×m Ph­¬ng ®¹i ca, b©y giê Ph­¬ng ®¹i ca ®∙ ®Õn mµ t¹i sao l∙o kh«ng nãi g×? T©n B¸ C«ng chau mµy råi ®ét nhiªn nãi víi Chóc C«ng Minh: - Chóc l∙o ®Ö v¸n cê cña chóng ta kh«ng cÇn ®¸nh n÷a! Chóc C«ng Minh nãi: - T©n huynh ®∙ nhiÒu n¨m råi l∙o phu kh«ng ch¬i lo¹i cê "v« tö t©m to¸n" (kh«ng cã con cê hiÖn h÷u mµ chØ cã suy tÝnh trong lßng) nµy, nÕu ch¬i tiÕp th× e r»ng l∙o phu còng th¶m b¹i th«i! Ha ha... L∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng råi ®øng dËy. T©n B¸ C«ng còng c­êi khµ khµ råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -348- - T©n mç còng vËy th«i! L∙o dÞch môc quang nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - Ngò §¹i Ma Chñ ®∙ ph¸i ng­êi ®­a th­ tíi råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c hái: - ë ®©u? T©n B¸ C«ng c­êi hi hi nãi: - ë ®©y... Võa nãi l∙o võa lÊy trong tay ¸o ra mét phong th­. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn th­ më ra xem råi bçng nhiªn bËt c­êi thµnh tiÕng. Lóc nµy Tèng Phï còng võa ®Õn, l∙o vµ TrÞnh §¹i C­¬ng cïng An TiÓu B×nh còng ch¹y ®Õn xem, xem xong th× qu¶ nhiªn ai nÊy ®Òu «m bông mµ c­êi. Nguyªn phong th­ viÕt thÕ nÇy: "Ph­¬ng thiÕu hiÖp TuyÕt Nghi, xin nãi cho hai l∙o bÊt tö T©n B¸ C«ng va Chóc C«ng Minh biÕt, ba ngµy sau hai l∙o ®ã h∙y ®Õn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt chÞu chÕt!" Bªn d­íi ký bèn ch÷ "Ngò §¹i Ma Chñ" Tèng Phï xem xong th× bÊt gi¸c quay sang hái T©n-Chóc hai l∙o: - NhÞ vÞ ®i kh«ng? T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi: - Tai sao lai kh«ng ®i? Chóc C«ng Minh tiÕp lêi: - L∙o th©u nhi, nÕu l∙o phu vµ T©n huynh kh«ng ®i th× h¸ ch¼ng ph¶i sÏ bÞ bän Ngò Ma chª c­êi sao? T©n B¸ C«ng nãi: - Tèng Phï, l∙o phu vèn muèn t×m bän chóng vµ b©y giê khã kh¨n l¾m míi ®­îc bän chóng chiÕu cè gëi mêi, nh­ vËy ®©y lµ mét c¬ héi rÊt tèt. Ba ngµy sau nhÊt ®Þnh l∙o phu sÏ b¶o chóng h¹ s¬n mµ cÇu xin tha m¹ng! Tèng Phï nãi: - L∙o th©u nhi tin nh­ thÕ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy suy nghÜ mét l¸t råi nãi: - T©n l∙o, nÕu bän chóng kh«ng ®Õn th× sao? T©n B¸ C«ng nghe vËy th× h¬i ngÉn ng­êi, l∙o nãi: - Kh«ng ®Õn µ? T¹i sao bän chóng kh«ng ®Õn chø? Ch¼ng ph¶i bän chóng ph¸i ng­êi ®­a phong th­ nµy ®Õn ®ã sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -349- - Kh«ng sai! Nh­ng v∙n bèi cho r»ng cã thÓ bän chóng chØ muèn ®ïa víi hai l∙o mµ th«i! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi: - Bon chóng d¸m µ? Chóc C«ng Minh tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o phu tin r»ng Ngò Ma tuy rÊt to gan nh­ng e r»ng bän chóng kh«ng d¸m ®ïa víi l∙o phu vµ T©n huynh! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ mØm c­êi mµ kh«ng nãi g× thªm. V× chµng biÕt, cã nãi n÷a còng ch¼ng Ých g× nh­ng lßng chµng l¹i hiÓu râ hiÖn t¹i Ngò Ma kh«ng thÓ cïng mét lóc xuÊt hiÖn ë Tung S¬n, nh­ vËy ®ñ thÊy phong th­ nµy lµ do ai ®ã bµy ra trß ®ïa th«i. §­¬ng nhiªn chµng còng kh«ng thÓ minh x¸c ng­êi bµy trß ®ïa nµy lµ ai, v× thÕ mµ chµng kh«ng tiÖn nãi tiÕp. Lóc nµy T©n B¸ C«ng nh­ ch­a tiªu né khÝ, l∙o xuÊt thñ ®¸nh xuèng phiÕn ®¸ lµm bµn cê mét ch­ëng khiÕn phiÕn ®¸ vë vôn ra lµm ngµn m¶nh. An TiÓu B×nh rót vai lÌ l­ìi vµ kªu lªn: - T©n c«ng c«ng, ch­ëng nµy cã bao nhiªu lùc ®¹o vËy? T©n B¸ C«ng nãi: - C« n­¬ng nãi thö xem? Mét ngµn c©n hay n¨m tr¨m c©n? An TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi ph¸n ®o¸n, nÕu lùc ®¹o kh«ng ®ñ ngµn c©n th× phiÕn ®¸ nµy kh«ng thÓ vë vôn ra nh­ vËy! T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - Nha ®Çu, nh∙n lùc cña ng­¬i qu¶ nhiªn kh«ng tÇm th­êng! L∙o quay sang nãi tiÕp víi Chóc C«ng Minh: - Chóc l∙o ®Ö chóng ta lªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt xem thö nhÐ! Chóc C«ng Minh mØm c­êi, nãi: - §­îc! Chóng ta ®i! Lêi võa døt th× hai l∙o ®∙ tung ng­êi phãng di nh­ hai lµn khãi máng trong ¸nh b×nh minh. An TiÓu B×nh nh×n qua TuyÕt Nghi vµ hái: - Chóng ta cã nªn ®i theo kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÕc nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng råi l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng cÇn! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn, nµng nãi: - Kh«ng ®i µ? Ph­¬ng huynh, cã thÓ chuyÖn nµy rÊt quan träng ®©y! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, t¹i h¹ muèn... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -350- - Ph­¬ng huynh muèn thÕ nµo? - T¹i h¹ muèn cïng TrÞnh ®¹i b¸ ®i Trung Ch©u mét chuyÕn. - Ph­¬ng huynh muèn ®i L¹c D­¬ng? - §óng vËy! An TiÓu B×nh quay sang nãi víi TrÞnh §¹i C­¬ng: - TrÞnh ®¹i hiÖp c¸c vÞ ®Þnh ®i L¹c D­¬ng thËt sao ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Kh«ng sai, chØ cã ®iÒu...bän t¹i h¹ muèn cho gi¶i quyÕt xong chuyÖn Ngò Ma råi míi ®i! An TiÓu B×nh nãi: - ThÕ...t¹i sao Ph­¬ng huynh l¹i nãi nh­ vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - §¹i b¸, chóng ta ®i chØ trong ba ngµy lµ trë l¹i, trong ba ngµy ®ã cã lÏ kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra ®©u! TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - HiÒn ®iÖt, ba ngµy lµm sao kÞp? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng kÞp còng ph¶i kÞp th«i! Chµng h¬i ng­ng l¹i råi quay quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng l∙o, mäi chuyÖn ë ThiÕu L©m tr«ng nhê vµo l∙o vµ T©n-Chóc, hai l∙o tiÒn bèi ®Êy nhÐ! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - L∙o ®Ö ng­¬i yªn t©m, cã T©n B¸ C«ng vµ Chóc C«ng Minh t¹i ®©y th× sÏ kh«ng x¶y ra chuyÖn g× ®©u... An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Ph­¬ng huynh, cßn tiÓu ®Ö th× sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö µ? §­¬ng nhiªn lµ ph¶i ë trong ThiÕu L©m tù råi! An TiÓu B×nh biÕn s¾c, nµng Êp óng nãi: - Ph­¬ng huynh...kh«ng cÇn tiÓu ®Ö ®i sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, ®©y lµ chuyÖn nhµ cña ngu huynh th× lµm sao d¸m phiÒn hiÒn ®Ö bçn tÈu? An TiÓu B×nh trÇm giäng nãi: - Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö ph¶i ®i th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö muèn ®i còng ®­îc nh­ng ngu huynh cã mét ®iÒu kiÖn ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -351- An TiÓu B×nh nghe vËy th× bÊt gi¸c reo lªn: - §iÒu kiÖn thÕ nµo? ChØ cÇn kh«ng buéc tiÓu ®Ö ë l¹i ThiÕu L©m tù th× bÊt cø ®iÒu kiÖn g× còng ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta ®i L¹c D­¬ng chuyÕn nµy kh«ng ph¶i ®Ó t×m ng­êi tØ ®Êu, v× thÕ hiÒn ®Ö kh«ng ®­îc g©y ra bÊt cø chuyÖn g× míi ®­îc! An TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy qu¸ dÔ, mäi chuyÖn xin nghe theo lÖnh Ph­¬ng huynh, huynh kh«ng cho nãi th× ®Ö kh«ng nãi, huynh kh«ng cho ®éng thñ th× dï bÞ ng­êi ta ®¸nh chÕt, ®Ö còng sÏ kh«ng ®¸nh l¹i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng cÇn thÕ, chØ cÇn hiÒn ®Ö kh«ng sinh sù lµ ®­îc råi! Chµng h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi TrÞnh §¹i C­¬ng: - Chóng ta ®i ngay b©y giê nhÐ! TrÞnh §¹i C­¬ng do dù gi©y l¸t råi gËt ®Çu, nãi: - §­îc, ®i sím vÒ sím còng tèt! Nãi ®o¹n l∙o quay sang c¸o biÖt Tèng Phï råi cïng TuyÕt Nghi, TiÓu B×nh h¹ s¬n. C­íc tr×nh ba ng­êi cùc nhanh nªn võa qu¸ ngä lµ ®∙ ®Õn ®Þa phËn L¹c D­¬ng chõng n¨m dÆm vÒ h­íng T©y, do ®ã ba ng­êi nhanh chãng xuyªn qua thµnh vµ nh¾m Ph­¬ng gia trang th¼ng b­íc. Cµng ®i cµng gÇn, thÇn th¸i cña TuyÕt Nghi còng cµng khÈn tr­¬ng, ®Õn khi tr«ng thÊy xa thÊp tho¸ng trong rõng liÔu th× b­íc ch©n cña chµng bçng nhiªn nÆng trÜu nªn bÞ tôt l¹i phÝa sau kh¸ xa. An TiÓu B×nh thÊy chµng b­íc ®i khã kh¨n th× bÊt gi¸c kinh ng¹c vµ véi nãi víi TrÞnh §¹i C­¬ng: - TrÞnh ®¹i hiÖp, tr«ng Ph­¬ng ®¹i ca cã vÎ nh­ kh«ng ®i næi vËy! Chóng ta chê mét tÝ nhÐ! TrÞnh §¹i C­¬ng dõng b­íc vµ nãi: - C« n­¬ng, c¸i nµy kªu b»ng héi cè h­¬ng th× lßng mang nhiÒu bÇn thÇn ®Êy, xem ra t×nh c¶m cña Ph­¬ng hiÒn ®iÖt kh¸ s©u nÆng víi cè h­¬ng! An TiÓu B×nh nãi: - §¹i hiÖp, v∙n bèi cã nªn khuyªn Ph­¬ng ®¹i ca kh«ng? TrÞnh §¹i C­¬ng nh×n nµng mét lóc råi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng cÇn khuyªn h¾n, c« n­¬ng kh«ng rêi xa h¾n th× cã lÏ kh«ng cã vÊn ®Ò g× ®©u... An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn nãi: - §­¬ng nhiªn...v∙n bèi kh«ng thÓ rêi xa Ph­¬ng huynh råi! Lêi võa ra khái miÖng th× bÊt gi¸c hai m¸ cña nµng öng hång. TrÞnh §¹i C­¬ng khÏ thë dµi råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -352- - C« n­¬ng, Ph­¬ng hiÒn ®iÖt gÆp ®­îc c« n­¬ng lµ tam sinh h÷u h¹nh råi ®Êy... Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ chËm r¶i b­íc ®Õn, môc quang cña chµng cã vÎ thÈn thê nh­ng vÉn d¸n chÆt vÒ phÝa rõng liÔu xa xa tr­íc mÆt. Chê cho chµng ®Õn gÇn th× TrÞnh §¹i C­¬ng míi lín tiÕng gäi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ b­íc qua khái hai ng­êi nh­ng chît nghe gäi th× giËt m×nh dõng b­íc. An TiÓu B×nh ®Õn tr­íc mÆt chµng vµ nãi: - Ph­¬ng ®¹i ca lµm sao thÕ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chíp chíp song môc tùa nh­ ng­êi võa tØnh méng, chµng thÈn thê nh×n TiÓu B×nh vµ nãi: - T¹i h¹... RÊt khoÎ... TrÞnh §¹i C­¬ng còng b­íc l¹i, l∙o võa c­êi võa nãi: - HiÒn ®iÖt, ng­¬i håi t­ëng l¹i mäi chuyÖn thêi niªn thiÕu ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt gËt ®Çu, chµng ng÷a mÆt thë dµi mét håi råi nãi: - §¹i b¸, võa råi tiÓu ®iÖt c¶m thÊy nh­ ®ang ë trong mét tr­êng ®¹i méng.... TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ råi nãi: - B©y giê ®∙ tØnh chua? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §∙ tØnh råi, nh­ng trong lßng v∙n bèi h¬i... Chµng ng­ng gi©y l¸t råi nãi : - TrÞnh ®¹i b¸, chóng ta ®i tiÕp th«i! Ba ng­êi lËp tøc thi triÓn khinh c«ng phãng nh­ bay ®Õn trang viÖn trong rõng liÔu. §Õn n¬i th× thÊy cçng trang viÖn ®ãng im l×m nªn TrÞnh §¹i C­¬ng lËp tøc ®Õn gâ cöa. An TiÓu B×nh kh«ng biÕt trong Ph­¬ng gia trang cßn cã nh÷ng ai nªn d¸n m¾t nh×n vµo hai c¸nh cöa chê ®îi. Mét l¸t sau, chît nghe cã tiÕng cãt kÐt, c¸nh cçng më ra cïng víi sù xuÊt hiÖn cña mét l∙o nh©n träc ®Çu. L∙o nµy võa tr«ng thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng th× véi nãi: - Th× ra lµ §¹i l∙o gia trë vÒ... TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng Phóc, mÊy n¨m qua vÊt v¶ cho l∙o qu¸! Nãi ®Õn ®©y th× ba ng­êi ®∙ vµo ®Õn kh¸ch s¶nh, Ph­¬ng Phóc vui mõng ®i pha trµ råi dÉn ®Çu bÕp lµm c¬m. Chê l∙o ta quay trë l¹i th× TrÞnh §¹i C­¬ng mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng Phóc, l∙o cßn nhí nhÞ c«ng tö kh«ng? Ph­¬ng Phóc ng¹c nhiªn hái l¹i: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -353- - NhÞ c«ng tö nµo? TrÞnh §¹i C­¬ng chØ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Lµ Nghi nhi ®Êy! Ph­¬ng Phóc trßn xoe song môc, l∙o buét miÖng kªu lªn: - Lµ Nghi thiÕu gia µ? TrÞnh §¹i C­¬ng c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh«ng sai, cao lín qu¸ ph¶i kh«ng? Ph­¬ng Phóc ch¹y l¹i nh×n kû TuyÕt Nghi tõ ®Çu ®Õn ch©n råi nãi: - Qu¶ nhiªn lµ Nghi thiÕu gia, cao lín thÕ nÇy th× ch¼ng tr¸ch l∙o n« kh«ng nhËn ra! Song môc Ph­¬ng TuyÕt Nghi r­ng r­ng ngÊn lÖ, chµng n¾m tay Ph­¬ng Phóc vµ nãi: - §¹i thóc, nh÷ng n¨m qua ng­êi vÉn khoÎ chø? Trong nhµ cßn cã ai kh«ng? ThÇn s¾c cña Ph­¬ng Phóc chît tèi sÇm l¹i, l∙o l¾c ®Çu vµ nãi: - ThiÕu gia, tõ lóc §¹i trang chñ ®­a gia quyÕn ®i th× mäi viÖc ë ®©y ®Òu do l∙o n« vµ Tr­¬ng s­ phô qu¶n lý, mÊy n¨m qua Ph­¬ng phu nh©n vµ L¹c thiÕu gia tuy cã trë vÒ mét lÇn nh­ng ë ch¼ng ®­îc bao l©u th× l¹i ra ®i... Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - §¹i thóc, mÉu th©n cña tiÓu ®iÖt th× sao? Cã tin tøc g× kh«ng? Ph­¬ng Phóc l¾c ®Çu, nãi: - Tõ ngµy ®ã ®Õn giê vÉn bÆt v« ©m... TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi: - Ph­¬ng Phóc, Th¹ch tam ®Ö cã trë vÒ kh«ng? Ph­¬ng Phóc nãi: - Cã! Lóc ®ã Tam l∙o gia cã trë vÒ cïng Ph­¬ng phu nh©n vµ L¹c thiÕu gia nh­ng ë l¹i kh«ng ®Çy hai th¸ng! - Sau ®ã cã quay l¹i lÇn nµo n÷a kh«ng? - Kh«ng! - Th¹ch tam ®Ö cã ph¸i ng­êi ®Õn ®­a tin tøc g× kh«ng? - Còng kh«ng... - Ph­¬ng Phóc, nghe nãi Th¹ch tam ®Ö ®∙ xuÊt hiÖn ë L¹c D­¬ng, ng­¬i kh«ng hay biÕt g× c¶ µ? - L∙o n« kh«ng nghe nãi... Nãi ®Õn ®©y th× ®Çu bÕp ®∙ dän c¬m r­îu lªn, bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ miÔn c­ëng ¨n vµi chÐn råi cïng Ph­¬ng Phóc ®i d¹o quanh trang viÖn mét vßng. TÊt c¶ mäi vËt ®Òu ®­îc b¶o qu¶n cÈn thËn nªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng c¶m ®éng chµng kh«ng ngõng nãi ®a t¹ víi Ph­¬ng Phóc. Mét l¸t sau, khi vÒ l¹i kh¸ch s¶nh th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi víi TrÞnh §¹i C­¬ng: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -354- - §¹i b¸, chóng ta cã cÇn ra ngoµi xem thö kh«ng? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - NÕu kh«ng gÆp ®­îc Th¹ch tam thóc cña ng­¬i th× chuyÕn ®i nµy xem nh­ c«ng d∙ trµng! An TiÓu B×nh mØm c­êi tiÕp lêi: - TrÞnh ®¹i hiÖp, hay lµ chóng ta ®i t×m C¸t tr­ëng l∙o cña C¸i Bang? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - C« n­¬ng biÕt l∙o ta ë ®©u kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi kh«ng biÕt, nh­ng trong thµnh L¹c D­¬ng thÕ nµo còng cã khÊt c¸i! TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, nÕu chóng ta t×m ®­îc mét tªn khÊt c¸i th× tÊt sÏ hái ®­îc tung tÝch cña C¸t tr­ëng l∙o! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §¹i b¸, chóng ta ®i ngay chø? TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu råi quay sang nãi víi Ph­¬ng Phóc: - L∙o huynh ®Ö phiÒn l∙o thu xÕp vµi chç nghØ, cã thÓ bän ta sÏ ë l¹i ®©y hai ngµy. Ph­¬ng Phóc nãi: - L∙o n« tu©n mÖnh. L∙o ch­a døt lêi th× bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ rêi kh¸ch s¶nh råi ra khái cçng trang viÖn råi. Ba ng­êi thi triÓn khinh c«ng phãng nh­ bay, kh«ng ®Çy mét kh¾c sau th× ®∙ vµo thµnh L¹c D­¬ng. Bän hä vßng qua mÊy ng∙ ®­êng nh­ng vÉn kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc mét ®Ö tö C¸i Bang nµo, tùa hå nh­ khÊt c¸i trong thµnh L¹c D­¬ng bçng nhiªn thÊt tung hÕt vËy! An TiÓu B×nh kh«ng nÐn ®­îc ng¹c nhiªn. Nµng buét miÖng nãi: - Ph­¬ng ®¹i ca, thµnh L¹c D­¬ng réng lín thÕ nÇy mµ t¹i sao ch¼ng thÊy mét tªn ¨n mµy nµo c¶ vËy? Kh«ng lÏ C¸t tr­ëng l∙o ®∙ thèng l∙nh bän chóng ®i c¶ råi? Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang hái TrÞnh §¹i C­¬ng: - §¹i b¸, liÖu cã chuyÖn bÊt tr¾c g× x¶y ra víi bän hä kh«ng? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - ChuyÖn bÊt tr¾c th× kh«ng thÓ nh­ng khÊt c¸i trong thµnh L¹c D­¬ng bçng nhiªn tuyÖt tung tuyÖt tÝch th× tÊt nhiªn lµ do C¸i Bang cã ®¹i sù g× råi! An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Bang chñ C¸i Bang ®ang ë Thiªu L©m tù, nÕu x¶y ra chuyÖn g× th× lÏ nµo bän hä kh«ng th«ng b¸o? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -355- - An c« n­¬ng, ®©y lµ chuyÖn cña ph©n ®­êng L¹c D­¬ng nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ bÈm b¸o cho bang chñ biÕt, theo l∙o phu ph¸n ®o¸n th× cã lÏ C¸t tr­ëng l∙o ®∙ cã ph¸t hiÖn g× råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trµn ®Çy hy väng, chµng nãi : - §¹i b¸ muèn nãi, cã thÓ C¸t tr­ëng l∙o ®∙ ph¸t hiÖn ra tung tÝch cña Th¹ch tam thóc ch¨ng ? TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, nÕu kh«ng th× t¹i sao ch¼ng thÊy bãng d¸ng mét tªn ¨n mµy nµo trong thµnh L¹c D­¬ng? Râ rµng lµ bän hä ®∙ cã manh mèi nªn tÊt c¶ ®Òu ®i theo C¸t tr­ëng l∙o! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - §¹i hiÖp, vËy th× chóng ta lµm thÕ nµo ®Ó t×m bän hä b©y giê? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - ChuyÖn nµy... E r»ng ph¶i phÝ mét chót ch©n tay th«i! L∙o ngõng l¹i quÐt môc quang nh×n xung quanh th× thÊy gÇn ®ã cã mét toµ cæ l©u nªn mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®iÖt, chóng ta ®Õn toµ töu gia Th¸i B¹ch C¬ ®»ng kia ngåi mét l¸t, cã thÓ sÏ ®iÒu tra ®­îc vµi tin tøc ®Êy... Ba ng­êi lËp tøc b¨ng qua ®­êng råi ®Õn tr­íc toµ Th¸i B¹ch C¬ töu l©u, sau khi gäi vµi mãn thøc ¨n vµ mét b×nh r­îu nãng th× ba ng­êi võa nh©m nhi võa quan s¸t xung quanh. Tuy vµo Trung Nguyªn ®∙ l©u nh­ng An TiÓu B×nh ch­a tõng ®i qua nh÷ng n¬i n¸o thÞ thÕ nÇy, do vËy sau khi an täa th× nµng quÐt môc quang quan s¸t mÊy tr¨m kh¸ch nh©n trªn töu lÇu mét c¸ch tØ mØ. TrÞnh §¹i C­¬ng vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ngÇm quan s¸t, d­êng nh­ bän hä muèn t×m xem trong töu lÇu nµy xem cã nh©n vËt vâ l©m nµo ®Æc biÖt hay kh«ng. Ba ng­êi võa ¨n uèng võa nãi c­êi nh­ng chèc chèc l¹i ®Ó ý ®Õn n¨m nh©n vËt ngåi chung mét bµn trong gãc tr¸i töu lÇu. Th× ra kh«ng hÑn mµ bän hä ®Òu ph¸t hiÖn n¨m thùc kh¸ch ë bµn nµy cã vÎ kh¸c th­êng. TrÞnh §¹i C­¬ng uèng c¹n mét chÐn r­îu råi chau mµy bãp tr¸n tùa nh­ cè nhí ®Õn ®iÒu g×, chèc chèc l∙o liÕc m¾t nh×n n¨m nh©n vËt kia mét c¸i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× rÊt ng¹c nhiªn, chµng suy nghÜ mét lóc, cuèi cïng kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖng hái: - §¹i b¸ biÕt n¨m nh©n vËt ë bµn ®ã µ? TrÞnh §¹i C­¬ng trÇm giäng nãi: - HiÒn ®iÖt, vi b¸ ®ang cè nhí xem ®∙ gÆp bän hä ë n¬i nµo nh­ng ch¼ng hiÓu t¹i sao kh«ng nhí ra næi... An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -356- - TrÞnh ®¹i hiÖp, v∙n bèi cã mét biÖn ph¸p kh¶ dÜ gióp ®¹i hiÖp nhí l¹i lai lÞch cña bän hä! TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn hái: - BiÖn ph¸p thÕ nµo? An TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi qua hái bän hä thö nhÐ! TrÞnh §¹i C­¬ng l¾c ®Çu, nãi: - C« n­¬ng ®i lóc nÇy kh«ng thÝch hîp l¾m! - T¹i sao? - NÕu bän hä kh«ng nãi th× c« n­¬ng lµm ®­îc g×? Lóc nÇy chóng ta kh«ng thÓ ®éng vâ víi bän hä! - §¹i hiÖp sî g× chø? Thùc ra v∙n bèi cho r»ng... - Kh«ng ®­îc, c« n­¬ng kh«ng thÓ ®i! TrÞnh §¹i C­¬ng nãi lêi nµy nh­ chÐm ®inh chÆt s¾t khiÕn An TiÓu B×nh bÊt gi¸c ngåi thén ng­êi ra. Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ nãi: - HiÒn ®Ö, ®¹i b¸ ®∙ nãi kh«ng thÓ ®i th× kh«ng ph¶i ®i n÷a! An TiÓu B×nh g­îng c­êi, nãi: - VËy th× cã c¸ch g× ®Ó ®iÒu tra lai lÞch bän hä? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Chóng ta chê mét l¸t, tr«ng thÇn th¸i th× h×nh nh­ bän hä ®ang ®îi mét nh©n vËt nµo ®ã, chê ng­êi mµ bän hä ®îi ®Õn n¬i th× chóng ta sÏ t×m c¸ch còng kh«ng muén. Võa nãi ®Õn ®©y th× bçng nhiªn cã ba ng­êi xuÊt hiÖn ë n¬i cÇu thang töu lÇu. Ba ng­êi nµy h×nh m¹o rÊt qu¸i dÞ, mét ng­êi võa mËp võa lïn cßn hai ng­êi kia rÊt cao to. Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ nãi: - §¹i b¸, ba nh©n vËt nµy cã vÎ kh¸c th­êng... TrÞnh §¹i C­¬ng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, cã thÓ bän chóng lµ cao thñ trong sè nh÷ng cao thñ... L∙o nãi ®Õn ®©y th× ba ng­êi võa xuÊt hiÖn ®∙ b­íc ®Õn ngåi vµo bµn cña n¨m ng­êi trong gãc tr¸i. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng ®¹i ca, qu¶ nhiªn lµ bän hä cã quen biÕt víi n¨m ng­êi kia! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Chóng ta cø chê thö xem! Cã thÓ tõ bän hä mµ chóng ta t×m ra chót manh mèi còng kh«ng chõng! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -357- Nãi ®o¹n chµng liÕc nh×n qua th× thÊy ba ng­êi ®Õn lÆng lÏ ngåi vµo nh÷ng chiÕc ghÕ trèng mµ kh«ng nãi mét lêi nµo, thËm chÝ c¶ mét tiÕng chµo hái còng kh«ng cã. Qu¸i l¹ lµ n¨m ng­êi kia còng ch¼ng nãi g×, bän hä chØ lo ¨n uèng, th¸i ®é tùa nh­ ch¼ng hÒ quen biÕt víi ba ng­êi võa ®Õn. An TiÓu B×nh c¶m thÊy chuyÖn nµy cùc kú qu¸i ®¶n, nÕu Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng n¾m tay nµng gi÷ l¹i th× cã lÏ nµng ®∙ b­íc tíi kiÕm chuyÖn råi. Lóc nÇy ba ng­êi võa ®Õn kh«ng nh÷ng kh«ng nãi mµ còng kh«ng ¨n uèng g×. C¶nh t­îng nµy râ rµng lµ kh«ng hîp víi lÏ th­êng, nÕu b¶o bän hä quen biÕt nhau th× chuyÖn bän hä kh«ng nãi g× ®∙ lµ mét sù kú qu¸i, nh­ng nÕu b¶o bän hä kh«ng quen biÕt th× t¹i sao l¹i ngåi chung bµn? Ph­¬ng TuyÕt Nghi lu«n suy nghÜ xem rèt cuéc bän ng­êi nµy cã quan hÖ g× víi nhau nh­ng thñy chung chµng vÉn kh«ng t×m ra lêi gi¶i thÝch tho¶ ®¸ng. Thêi gian chõng c¹n tuÇn trµ th× bçng nhiªn l¹i cã tiÕng b­íc ch©n lªn töu lÇu. Bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nh×n qua cÇu thang th× thÊy mét qu¸i nh©n kú h×nh dÞ tr¹ng xuÊt hiÖn! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2