Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 38

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

194
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 38: Ta Tha Ðược Người Hãy Tha Ngay A Tú thấy Thạch Phá Thiên lo lắng trán toát mồ hôi nhỏ giọt thì trong lòng bất nhẫn. Nàng lại đặt bàn tay trái nhỏ nhắn lên lòng bàn tay to lớn của chàng, rồi nói bằng một giọng ngọt ngào: -Sử đại ca không có lỗi gì với tiểu muội cả.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 38

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI TAÙM HEÃ THA ÑÖÔÏC NGÖÔØI HAÕY THA NGAY A Tuù thaáy Thaïch Phaù Thieân lo laéng traùn toaùt moà hoâi nhoû gioït thì trong loøng baát nhaãn. Naøng laïi ñaët baøn tay traùi nhoû nhaén leân loøng baøn tay to lôùn cuûa chaøng, roài noùi baèng moät gioïng ngoït ngaøo: -Söû ñaïi ca khoâng coù loãi gì vôùi tieåu muoäi caû. Thaïch Phaù Thieân nghe naøng noùi vaäy möøng rôõ voâ cuøng. Traùi tim ñaäp loaïn leân. Chaøng nheï nhaøng naém laáy baøn tay nhoû beù meàm maïi cuûa naøng vaø khoâng daùm ñaët moâi vaøo hoân nöõa. A Tuù ñieàu hoaø hôi thôû moät luùc roài noùi : -Ñaïi ca ñaõ ñaû thoâng kinh maïch cho nhöng nhöng cuøng tieåu muoäi, nhöng khoâng bieát ñeán naêm naøo thaùng naøo môùi khoâi phuïc laïi ñöôïc coâng löïc? Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu gì veà vuï vaän coâng bò taåu hoaû maø chaøng cuõng chaúng bieát kieám lôøi an uûi, chæ noùi theo yù nghó cuûa mình: -Mong sao cho Ñinh Baát Töù ñöøng tìm ñeán chuùng ta. Nhö theá thì trong thôøi gian coâng löïc cuûa nhöng nhöng cuøng coâ nöông chöa phuïc hoài cuõng khoâng coù gì ñaùng ngaïi. A Tuù mæm cöôøi noùi: -Baây giôø nhöng nhöng tieåu muoäi ñaâu coù phaûi laø nhöng nhöng ñaïi ca nöõa? Ngöôøi laø ñaïi toå sö saùng laäp Kim OÂ phaùi. Theá maø sao ñaïi ca cuõng khoâng keâu ngöôøi baèng moät tieáng "Sö phuï" Thaïch Phaù Thieân noùi: -Taïi haï ñaõ quen mieäng maát roài, baây giôø muoán ñoåi laïi khoù quaù.A Tuù coâ nöông... A Tuù ngaét lôøi: -Sao ñaïi ca cöù keâu tieåu muoäi moät ñieàu coâ nöông hai ñieàu coâ nöông cho coù veû khaùch saùo nhö vaäy? Thaïch Phaù Thieân voäi ñaùp: -Daï daï! Coâ nöông chæ giaùo cho taïi haï keâu baèng gì môùi phaûi. A Tuù hai maù öûng hoàng nghó buïng: -Sao y khoâng keâu mình baèng Tuù muoäi cho hôïp lyù vaø coù theá mình môùi tieän keâu y baèng ñaïi ca. Tuy naøng nghó vaäy nhöng ruït reø khoâng daùm noùi ra. Sau môùi baûo chaøng: -Ñaïi ca cöù keâu tieåu muoäi baèng A Tuù laø xong. Coøn tieåu muoäi keâu ñaïi ca baèng gì ñöôïc? 336 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Coâ nöông muoán keâu taïi haï baèng gì xin cöù tuyø yù. A Tuù cöôøi hoûi: -Tieåu muoäi keâu ñaïi ca baèng ñaïi toáng töû, ñaïi ca coù töùc khoâng? Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: -Theá laø hay laém chöù, sao taïi haï laïi töùc ñöôïc? A Tuù caát tieáng oanh, hoâ leân: -Ñaïi toáng töû! Thaïch Phaù Thieân ñaùp ngay: -Hay laém! A Tuù! A Tuù cuõng thöa leân roài hai ngöôøi troâng nhau maø cöôøi. Trong loøng ñeàu vui söôùng khoâng buùt naøo taû xieát. Thaïch Phaù Thieân noùi: -A Tuù ñöùng laâu moûi meät. Chuùng ta ngoài xuoáng noùi chuyeän. Hai ngöôøi soùng vai ngoài döôùi moät goác caây lôùn. Naøng toùc daøi ruû xuoáng vai. AÙnh döông quang chieáu vaøo môù toùc ñen laùy thaønh ra nhöõng ñieåm laáp laùnh. Môù toùc beân phaûi naøng xoaû caû vaøo tröôùc ngöïc Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân kheõ caàm laáy roài duøng ngoùn tay chæ raát nheï nhaønh. A Tuù noùi: -Ñaïi toáng töû ca ca! Giaû tyû khoâng ñöôïc gaëp ca ca thì nhöng nhöng cuøng tieåu muoäi ñeàu cheát ñuoái döôùi loøng soâng roài, coøn ñaâu coù luùc naøy nöõa nhæ ? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Chuùng ta vónh vieãn cöù theá naøy ôû vôùi nhau cho ngaøy thaùng troâi qua haù chaúng vui thuù ö? Sao laïi hoïc voõ coâng ñeå ñaùnh gieát nhau gaây neân moái thöông taâm cho moïi ngöôøi ? Tieåu huynh thieät khoâng sao hieåu ñöôïc loøng ngöôøi laïi kyø cuïc theá. A Tuù noùi: -Voõ coâng nhaát ñònh caàn phaûi hoïc roài. Treân coõi ñôøi naøy soá ngöôøi baïc aùc quaù nhieàu. Mình khoâng ñaùnh hoï nhöng hoï coù tha mình ñaâu. Ñaùnh ngöôøi thì khoâng quan heä maáy nhöng gieát ngöôøi maø khoâng cöùu soáng laïi ñöôïc nöõa. Ñaïi toáng töû ca ca! Tieåu muoäi yeâu caàu ca ca moät ñieàu ñöôïc chaêng? Thaïch Phaù Thieân sung söôùng ñaùp: -Laøm sao laïi khoâng ñöôïc? A Tuù muoäi baûo laøm gì laø tieåu huynh laøm nhö vaäy. A Tuù noùi: -Kim oâ ñao phaùp cuûa nhöng nhöng tieåu muoäi thieät laø lôïi haïi maø noäi löïc ca ca laïi thaâm haäu voâ cuøng. Sau khi luyeän thaønh thì trong voõ laâm khoù coù ngöôøi ñoái thuû ñöôïc vôùi ca ca. Coù ñieàu tieåu muoäi vaãn baên khoaên laø ca ca thì trung haäu thöïc thaø maø ngöôøi giang hoà thì taâm ñòa hieåm ñoäc. Vì cheùm gieát ngöôøi Ca ca coù raát nhieàu keå thuø, 337 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn hoï seõ duøng quyû keá ñeå haïi ca ca thì nhaát ñònh ca ca seõ maéc möu hoï. Vì theá maø tieåu muoäi yeâu caàu ca ca neân ít gaây moái oan thuø. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Theá laø A Tuù muoäi coù loøng toát vôùi tieåu ca dó nhieân tieåu ca caøng neân nghe lôøi A Tuù muoäi. Hai maù A Tuù laïi phôn phôùt maøu hoàng.Naøng noùi: -Töø ñaây ca ca ñöøng noùi laø ñieàu gì cuõng nghe tieåu muoäi maø ca ca baûo sao tieåu muoäi nhaát ñònh theo ñuùng nhö vaäy. Coù theá ngöôøi ta môùi khoûi cöôøi laø ca ca maát heát chí khí cuûa baäc ñaïi tröôïng phu. Ngöøng moät chuùt. naøng laïi noùi tieáp: -Tieåu muoäi coi nhöng nhöng truyeàn daïy Kim oâ ñao phaùp cho ca ca, chieâu naøo cuõng hung haõn hieåm ñoäc ñeán cheát ngöôøi. Ngaøy sau ca ca cuøng ngöôøi ñoäng thuû taát laém keû bò maát maïng. Nhö theá thì khoâng gaây thuø oaùn sao ñöôïc? Thaïch Phaù Thieân nghe noùi maø kinh. Chaøng ñaùp: -Tuù muoäi noùi phaûi laém! Chi baèng tieåu huynh khoâng hoïc moân ñoù nöõa vaø tieåu huynh seõ xin nhöng nhöng ñöøng daïy laø xong. A Tuù laéc ñaøu ñaùp: -Phaùi Kim oâ chæ coù moân ñao phaùp doù maø thoâi ngoaøi ra khoâng coù moân voõ naøo khaùc.Vaû laïi baát luaän thöù voõ coâng gì cuõng ñi ñeán choå ñaû thöông hay gieát ngöôøi. Neáu khoâng ñaû thöông vaø khoâng gieát ngöôøi thì khoâng phaûi laø voõ coâng nöõa. Tieåu muoäi chæ yeâu caàu ca ca khi ñoäng thuû vôùi ai cuõng neân nöông tay. Heã tha ngöôøi ñöôïc tha haõy tha ngay. Nhö vaäy cuõng hay laém roài. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Heã tha ngöôøi ñöôïc haõy tha ngay. Thaät laø moät caâu noùi raát vaên hoa. A Tuù Muoäi! Naøng laø ngöôøi raát thoâng minh môùi noùi ñöôïc nhöõng caâu vaên hoa nhö theá. A Tuù mæm cöôøi noùi: -Tieåu muoäi ñaâu coù thoâng minh nghó ra ñöôïc caâu noùi vaên hoa ñeán theá? Ñaây laø ôû trong moät baøi thô naøo ñoù coù caâu: Töù xuaát ñoäng lai voâ ñòch thuû, Ñaéc nhieân nhaân xöù thaû nhieân nhaân. Dòch: Xuaát ñoâng khoân tìm tay ñòch thuû, Heã tha ngöôøi ñöôïc haõy tha ngay. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Baøi thô naøo vaäy? Chaøng ñaõ khoâng bieát chöõ thì dó nhieân chaúng hieåu gì veà thi töø ca phuù. 338 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn A Tuù ñöa maét nhìn chaøng loä veû kinh ngaïc. Naøng chaúng bieát chaøng khoâng hieåu gì veà thi töø ca phuù. A Tuù ñöa maét nhìn chaøng loä veû kinh ngaïc. Naøng chaúng bieát chaøng khoâng hieåu thaät maø cho laø gaëp sao hoûi vaäy maø thoâi. Naøng khoâng traû lôøi vaøo caâu hoûi, traàm ngaâm moät luùc roài noùi: -Khi naøo trong thieân haï khoâng ai ñòch noåi mình thì môùi nghó ñeán chuyeän tha ngöôøi. Baèng traùi laïi thì mình phaûi van xin ngöôøi tha cho maø chöa chaéc ñaõ ñöôïc. Ñaïi toáng... Ñoät nhieân naøng döøng laïi mæm cöôøi noùi tieáp: -Neáu keâu ñaïi ca baèng Ñaïi toáng töû ca ca thì thaáy noù loøng thoøng theá naøo aáy. Vaäy tieåu muoäi keâu baèng "ñaïi ca" cho giaûn tieän hôn coù ñöôïc khoâng? Roài naøng khoâng ngôø Thaïch Phaù Thieân traû lôøi, ñaõ noùi luoân: -Tieåu muoäi yeâu caàu ñaïi ca tha ngöôøi, nhöng boïn ngöôøi voõ laâm taâm ñòa nham hieåm giaûo quyeät maø ñaïi ca thì loøng daï thaúng ngay. Ñaïi ca khoâng gieát hoï nhöng bieát ñaâu hoï chaúng nhaân taám loøng chaân thaät cuûa ñaïi ca maø lo möu aùm toaùn. Nhö vaäy chaúng hoaù ra tieåu muoäi laøm haïi ñaïi ca ö? Ñaïi ca ôi! Tieåu muoäi ñaõ ñöôïc coi ngöôøi ta söû duïng moät chieâu thöùc raát aûo dieäu. Tieåu muoäi baét chöôùc hoï thì trieån cho ñaïi ca coi nheù. Naøng noùi xong caàm laáy con dao chaët cuûi ôû beân mình Thaïch Phaù Thieân, töø töø ñöùng daäy thuû theá roài giô ngang löôõi ñao ñöa veà phía tröôùc. Ñoaïn naøng höôùng muõi ñao ñöa sang meù taû, xoaùy ñao laïi ñaâm cheách qua meù höõu. Sau cuøng naøng vaän ñao höôùng veà mình roài töø huyeät My taâm treân traùn löôùt ñao cheùm thaúng xuoáng. Thaïch Phaù Thieân thaáy taø aùo naøng bay phaát phôùi, kieåu caùch cöïc kyø myõ dieäu. Chaøng khoâng ngôø moät coâ gaùi yeâu kieàu, thöôùt tha kheùp neùp, maø laïi söû ñöôïc chieâu soá veà ñao phaùp tinh dieäu ñeán theá! Chaøng nhìn A Tuù ra chieâu trong loøng khoan khoaùi nheï nhaøng, neân khoâng chuù yù nhôù ñöôïc ñao chieâu. A Tuù thu ñao veà luøi laïi hai böôùc oâm ñao maø ñöùng roài noùi: -Luùc thu ñao veà xong vaãn caàn vaän ñoäng noäi kình ñeå baûo veä caû boán maët ñaëng ñeà phoøng ñòch nhaân ñaùnh leùn. Thaïch Phaù Thieân vaãn ñöùng ngaån ngöôøi ra maø nhìn naøng, döôøng nhö chaøng cuõng chaúng nghe thaáy naøng ñaõ noùi gì. Naøng lieàn hoûi: -Ñaïi ca thaáy theá naøo? Chieâu thöùc naøy cuûa tieåu muoäi toài laém phaûi khoâng? Thaïch Phaù Thieân söûng soát ñaùp: -Khoâng phaûi, khoâng phaûi! Dieäu laém! Hay laém! A Tuù laïi hoûi: -Hay ôû choã naøo? Dieäu ôû nôi naøo? Thaïch Phaù Thieân ñoû maët leân aáp uùng ñaùp: 339 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Caùi ñoù... Caùi ñoù... A Tuù hôøn maùt noùi: -Bieát maø! Ñaïi ca laø ñaïi ñeä töû phaùi Kim oâ, neân chaúng coi chieâu thöùc keùm coûi cuûa tieåu muoäi vaøo ñaâu nöõa. Thaïch Phaù Thieân voäi noùi: -Xin loãi! Tieåu huynh... coi Tuù muoäi ra chieâu hay laém, nhöng queân maát khoâng nhôù ñöôïc ñao phaùp. A Tuù coâ nöông!... Tuù muoäi söû laïi moät laàn nöõa cho coi naøo... A Tuù laøm maët giaän noùi: -Khoâng söû nöõa! Thaïch Phaù Thieân xaù daøi noùi: -Thænh caàu coâ nöông söû laïi laàn nöõa. A Tuù cöôøi ñaùp: -Ñöôïc roài ! Tieåu muoäi chæ söû moät laàn nöõa thoâi, chöù chaúng coù hôi söùc ñaâu maø söû ñeán laàn thöù ba. Naøng noùi xong laïi giô ñao leân muùa taû ñaâm höõu vung leân boå xuoáng, töø töø söû laïi moät löôït nhö tröôùc. Laàn naøy Thaïch Phaù Thieân ñeå heát tinh thaàn ghi nhôù thuû theá, boä phaùp, ñao thöùc, phöông vò cuûa naøng. A Tuù laïi ñinh ninh daën chaøng thu ñao veà roài vaãn phaûi phoøng veä ñòch nhaân aùm toaùn. Thaïch Phaù Thieân nhaát nhaát ghi nhôù vaøo loøng, chaøng ñoùn laáy con dao chaët cuûi roài theo ñuùng caùch thöùc ra chieâu. A Tuù thaáy chaøng vöøa hoïc ñaõ hieåu ngay thì trong buïng möøng thaàm, traàm troà khen ngôïi: -Ñaïi ca! Ñaïi ca thieät laø thoâng minh phi thöôøng. Heã duïng taâm laø hoïc ñöôïc ngay. Chieâu ñao ñoù keâu baèng " Baøng Xao traéc kích". Löôõi ñao ñi tôùi ñaâu noäi löïc xoâ ra tôùi ñoù. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Chieâu thöùc naøy quaû nhieân tuyeät dieäu! Dieäu ôû choã chôït taû chôït höõu, leân xuoáng baát thöôøng, khieán ñòch nhaân khoâng bieát ñaâu maø ñeà phoøng. A Tuù noùi: -Chieâu thöùc naøy coøn dieäu ôû choã duøng ñeå tha maïng cho ngöôøi. Nhöõng tay cao thuû tæ voõ, binh khí ñaõ vung leân roài thaønh cuoäc tæ ñaáu noäi löïc cöïc kyø hung hieåm. Keû yeáu chaúng cheát cuõng bò troïng thöông. Neáu ñaïi ca keùm ngöôøi thì chaúng noùi laøm chi, nhöng baûn laõnh hôn ngöôøi maø khoâng muoán haïi ñoái phöông ñeå hoï toaøn thaân ruùt lui cuõng laø moät vieäc raát khoù. Chieâu "Bang xao traéc kích" naøy ñaõ khoâng haïi ngöôøi maø laïi giöõ mình khoâng ñeå ngöôøi ñaùnh bò thöông. Caùi hay laø ôû choã ñoù. 340 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân thaáy A Tuù ñöùng töïa vai vaøo thaân caây ra chieàu nhoïc meät lieàn noùi: -A Tuù muoäi meät roài! Ngoài xuoáng noùi chuyeän. A Tuù co ñaàu goái töø töø quyø xuoáng roài ngoài xoåm leân goùt chaân. Naøng hoûi: -Ñaïi ca ñaõ nghe roõ lôøi cuûa tieåu muoäi chöa? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Hieåu roài: Chieâu ñoù keâu baèng "Baøng xao... baøng xao gì nhæ!" Chaøng khoâng duïng taâm ghi nhôù maø boán chöõ "baøng xao traéc kích" chaøng khoâng hieåu roõ yù töù, neân khoâng nhôù ñöôïc heát. A Tuù noùi: -Ha ha! Ñaïi ca laïi phaân taâm roài. Ñaïi ca quay ñaàu ñi ñöøng nhìn tieåu muoäi nöõa. A Tuù noùi caâu naøy laø ñeå treâu côït Thaïch Phaù Thieân. Ngôø ñaâu chaøng baûn tính hoàn haäu chaát phaùc laïi töôûng laø naøng noùi thaät quaû nhieân chaøng quay ñaàu ñi khoâng daùm nhìn naøng nöõa. A Tuù tuûm tæm cöôøi noùi: -Caùi ñoù keâu baèng "Baøng xao traéc kích". Ñaïi ca! Ñaïi ña soá nhaân só voõ laâm ñeàu laø haïng hieáu danh. Moït nhaân vaät naøo ñaõ noåi tieáng maø ñaû thöông ñaïi ca tì chaúng sao ñaâu, nhöng neáu hoï bò haïi veà tay ñaïi ca laø hoï khoù chòu muoán cheát. Vì theá maø luùc tæ voõ, hay hôn heát laø ñaïi ca ñeå loái thoaùt cho hoï. Neáu quaû ñaïi ca thaéng roài thì neân söû chieâu naøy cheùm ñoâng ñaùnh taây ñeå ngöôøi ngoaøi hoa maét neân roài mình luøi laïi hai böôùc vaø thu binh khí veà. Theo caùch naøy thì ngöôøi baøng quan khoâng hieåu ai thaéng ai baïi vaø gôõ ñöôïc theå dieän cho ñoái phöông, khoûi gaây oaùn thuø. Ñoaïn ñaïi ca laïi noùi theâm moät vaøi caâu taùn döông ñaïi khaùi nhö: "Kieám phaùp caùc haï thieät laø tinh dieäu! Taïi haï khaâm phuïc voâ cuøng. Böõa nay baát phaân thaéng baïi. Vaäy chuùng ta hoaø ñi ñeå keát baïn ñöôïc chaêng?" Ñaïi ca laøm nhö vaäy laø ñoái phöông bieát ngay mình coù yù nhöôøng nhòn ñaëng giöõ theå dieän cho hoï vaø chaéc hoï keát baïn vôùi ñaïi ca ngay. Thaïch Phaù Thieân nghe A Tuù noùi vaäy thì trong loøng raát khaâm phuïc chaøng noùi: -A Tuù! Hieàn muoäi coøn nhoû tuoåi maø sao ñaõ hieåu ñöôïc theá söï nhieàu nhö vaäy? Phöông phaùp ñoù quaû thaät laø hay! A Tuù laïi cöôøi noùi: -Tieåu muoäi noùi xong roài, ñaïi ca quay ñaàu laïi ñi ! Thaïch Phaù Thieân quay laïi nhìn A Tuù thì thaáy neùt maët naøng hôùn hôû töôi cöôøi, loøng chaøng baát giaùc cuõng baâng khuaâng mô moäng. A Tuù noùi : -Tieåu muoäi coù hieåu gì ñaâu. Ñoù chaúng qua laø boïn ngöôøi lôùn laøm nhö vaäy hay noùi nhöõng caâu lòch söï ñaõ nhieàu, neân nhôù ñöôïc moät ít maø thoâi. Thaïch Phaù Thieân noùi: 341 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tieåu huynh luyeän laïi moät laàn nöõa cho khoûi queân. Noùi xong chaøng nhaûy tung mình leân vung dao chaët cuûi thi trieån chieâu " Baøng xao traéc kích" luoân hai löôït. A Tuù gaät ñaàu khen: -Hay laém roài! Ñaïi ca chaúng queân choã naøo caû. Thaïch Phaù Thieân hí höûng möøng thaàm, töø töø ñeán ngoài beân A Tuù. A Tuù boãng thôû daøi noùi: -Ñaïi ca ôi ! Tieåu muoäi daïy ñaïi ca chieâu "Baøng xao traéc kích" ñoù, ñaïi ca ñöøng noùi vôùi nhöng nhöng nheù! Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ñöôïc roài! Tieåu huynh khoâng noùi ñaâu. Tieåu huynh cuõng bieát laø nhöng nhöng khoâng thích theá. A Tuù hoûi: -Sao ñaïi ca laïi bieát nhöng nhöng khoâng thích ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Tuù muoäi khoâng phaûi ngöôøi phaùi Kim OÂ, tieåu huynh laø ñeä töû phaùi Kim OÂ maø ñi hoïc voõ coâng phaùi khaùc thì dó nhieân nhöng nhöng khoâng thích. A Tuù cöôøi hì hì noùi: -Kim oâ phaùi! Haø haø! Phaùi Kim oâ ö ? Nhöng nhöng thieät chaúng khaùc gì treû nít. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Tình thöïc thì nhöng nhöng Tuù muoäi cuõng coù ñieåm coøn gioáng tính neát con nít. Tæ nhö Ñinh Baát Töù laõo gia môøi baø leân ñaûo Bích Loa du ngoaïn, baø cöù ñi chôi moät chuyeán ñaõ sao? Vieäc gì laïi keùo caû Tuù muoäi nhaûy xuoâng soâng. Nhö theá thì baø to gan thaät! A Tuù tuûm tæm cöôøi noùi: -Haø haø. Ñaïi ca neâu nhöõng caùi ñôõ cuûa sö phuï luùc vaéng ngöôøi nheù! Tieåu muoäi maø caùo toá vôùi ngöôøi thì khoâng chöøng ngöôøi seõ ruùt gaân loät da ñaïi ca ñoù. Thaïch Phaù Thieân tuy thaáy naøng vöøa noùi vöøa cöôøi cuõng bieát laø caâu noùi ñuøa, song loøng chaøng khoâng khoûi baên khoaên. Chaøng noùi: -Töø ñaây tieåu huynh khoâng noùi nöõa. A Tuù thaáy Thaïch Phaù Thieân loä veû hoaûng hoát thì trong loøng khoâng khoûi aùy naùy. Naøng bieát noùi ñuøa quaù ñoä vôùi con ngöôøi thaønh thaät nhö chaøng laø khoâng neân. Naøng coøn nghó caû ñeán mình ñaõ daïy chaøng chieâu "Baøng xao traéc kích" chöa chaéc ñaõ coù haïi gì cho chaøng, nhöng caûm thaáy mình haõy coøn coù yù vò kyû thì trong loøng cuõng hôi hoái haän. Naøng lieàn dòu daøng noùi: -Ñaïi ca! Ñaïi ca ñaõ öng lôøi tieåu muoäi sau naøy coù ñoäng thuû vôùi ai ñaõ khoâng gieát hay ñaû thöông ngöôøi moät caùch khinh xuaát, maø coøn muoán giöõ theå dieän cho ngöôøi 342 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn nöõa. Tieåu muoäi ... raát laáy laøm caûm kích. Tieåu muoäi chaúng bieát laáy chi baùo ñaùp vaäy tröôùc heát haõy toû loøng caûm taï ñaïi ca. Naøng noùi xong suïp xuoáng laïy Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi hoûi: -Sao A Tuù muoäi laïi thi haønh ñaïi leã naøy? Chaøng thaáy A Tuù suïp laïy cuõng voäi vaøng quyø xuoáng daäp ñaàu ñaùp leã. Baát thình lình caùch ñoù ngoaøi möôøi tröôïng coù thanh aâm moät thieáu nöõ töùc giaän quaùt leân: -UÙi chao! Ñoà maët daày! Sao ngöôi laïi coøn laøm leã baùi thieân ñòa vôùi keû khaùc? Ñuùng laø tieáng Ñinh Ñang. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi giaät baén ngöôøi leân. Chaøng cuõng lôùn tieáng la: -Trôøi ôi! Roài ñöùng phaét daäy keâu leân: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Quaû thaáy Ñinh Ñang töø ven röøng ñaàu kia voït ngöôøi chaïy laïi. Ñinh Baát Tam cuõng theo sau naøng. Thaïch Phaù Thieân vöøa thaáy hai ngöôøi ñaõ bôû vía. Chaøng khom löng oâm A Tuù vaøo trong tay roài co gioø chaïy tuoát. Thaân phaùp Ñinh Baát Tam mau leï phi thöôøng. Laõo chæ nhoâ leân huïp xuoáng maáy caùi laø ñaõ vöôït qua Thaïch Phaù Thieân ñöùng laïi chaën ñöôøng. Thaïch Phaù Thieân laïi la leân: -Trôøi ôi! Roài chaïy cheânh cheách ñi ñeå troán. Khinh coâng chaøng voán dó chöa baèng Ñinh Baát Tam, huoáng chi chaøng coøn oâm moät ngöôøi trong tay. Chæ trong chôùp maét Ñinh Baát Tam ñaõ ñöùng ñaèng tröôùc chaën ñöôøng chaøng. oOo 343 Typed by COI http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2