Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 47

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

73
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 47: Thương Con Trẻ Hiền Phụ Rơi Châu Xung Hư đạo nhân là người rất nhiệt tâm, liền dõng dạc nói: -Sư đệ! sư muội! Kẻ đối đầu đã cướp lệnh lang còn coi chùa Thượng Thanh chẳng ra đâu nữa.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 47

 1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI BAÛY THÖÔNG CON TREÛ HIEÀN PHUÏ RÔI CHAÂU Xung Hö ñaïo nhaân laø ngöôøi raát nhieät taâm, lieàn doõng daïc noùi: -Sö ñeä! sö muoäi! Keû ñoái ñaàu ñaõ cöôùp leänh lang coøn coi chuøa Thöôïng Thanh chaúng ra ñaâu nöõa. Baát luaän haún laø moät nhaân vaät gheâ gôùm ñeán ñaâu duø ngu huynh laøm khoâng neân vieäc cuõng quyeát giuùp hieàn ñeä moät tay. Y ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp: -Leänh lang ñaõ bò ngöôøi baét maø vaãn quay veà sö moân ñeå chung lo kieáp naïn ñuû, thaáy sö ñeä thaâm tình chaúng leõ boïn muõi traâu chuùng ta baáy nhieâu ngöôøi laïi khoâng ai laø ngöôøi can ñaûm ö? Xung Hö noùi vaäy vì y töôûng keû ñoái ñaàu ñaõ chaúng sôï vôï choàng Thaïch Thanh laïi coi thöôøng caû phaùi Tuyeát Sôn ngöôøi nhieàu theá maïnh thì taát phaûi laø moät nhaân vaät voâ cuøng lôïi haïi. Y coù bieát ñaâu ngöôøi cöôùp con Thaïch Thanh laò chính laø nhaân só phaùi Tuyeát Sôn. Thaïch Thanh moät laø khoâng muoán phoâ baøy söï xaáu xa cuûa nhaø mình hai laø giöõa luùc chuøa Thöôïng thanh ñang laâm ñaïi naïn y khoâng muoán gaây theâm cöôøng ñòch keát moái oan cöøu vôùi phaùi Tuyeát Sôn. Y ñaùp: -Taám thònh tình cuûa caùcvò khieán cho vôï choàng tieåu ñeä caûm kích voâ cuøng! Hieän ñieàu naøy chöa ñöôïc ñieàu tra roõ raøng, vaäy chôø khi tìm ra manh moái maø vôï choàng tieåu ñeä thaân ñôn theá coâ seõ veà chuøa caàu cöùu xin caùc vò sö huynh ñeä vieän trôï cho. Xung Hö noùi: -Theá cuõng ñöôïc. Nhöng khi aáy hieàn ñeä baát taát phaûi thaân haønh ñeán nôi, chæ ñöa tin laïi laø ñuû. Chuøa Thöông Thanh seõ gôûi löïc löôïng ñeán tieáp tay cho hieàn ñeä. Vôï choàng Thaïch Thanh chaép tay ngoû lôøi caûm taï. Nhöng trong buïng nghó thaàm: -Duø phaùi Tuyeát Sôn coù ñem con mình ra maø baêm vaèm moå xeû thì vôï choàng mình cuõng raùng maø chòu theo soá meänh, quyeát chaúng bao giôø caàn ñeán chuøa Thöôïng Thanh ñem binh cöùu trôï. Vôï choàng Thaïch Thanh caùo töø ra ñi. Boïn Thieân Hö, Xung Hö vaø toaøn theå ñaïo nhaân ñeàu tieãn chaân ra ngoaøi saûnh ñöôøng. Thaïch Phaù Thieân thaáy moïi ngöôøi ñi xa roài, lieàn chui ra khoûi böùc hoaønh. Chaøng xoay mình baùm noùc nhaø roài nhaûy xuoáng meù ngoaøi töôøng, buïng baûo daï: -Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân noùi laø coù caäu con bò ngöôøi cöôùp ñi, chaúng hieåu keû naøo ñaõ haï thuû? taám baøi ñoàng kia chæ laø ñoø chôi, cöôùp laïi hay khoâng cuõng 417 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn chaúng quan heä gì. Thaïch phu nhaân ñoái vôùi mình raát toát, mình neân giuùp baø ta ñi tìm kieám caäu con. Neáu mình tìm ñöôïc caäu ñöa veà, chaéc baø möøng rôõ laém. Baây giôø mình haõy chaïy ñeán choã baø xem caäu con chöøng bao nhieâu tuoåi? Hình daïng theá naøo? Bò ai cöôùp ñi? Chaøng nhaûy voït leân ñöùng treân ngoïn caây, troâng veà phía Ñoâng baéc thaáy möôøi maáy chieác ñeøn loàng xeáp thaønh haøng hai. Quaàn ñaïo chuøa Thöôïng Thanh ñang tieãn chaân vôï choàng Thaïch Thanh ra khoûi cöûa sôn moân. Thaïch Phaù Thieân nghó thaàm: -Vôï choàng Thaïch trang chuùa cöôõi ngöïa ñi raát mau vaäy mình phaûi chaïy ngay töø baây giôø môùi ñuoåi kòp. Chaøng nhìn roõ ñöôøng ñi cuûa vôï choàng Thaïch Thanh roài môùi töø treân caây nhaûy xuoáng theo söôøn nuùi maø röôït. Chaøng chöa chaïy ra khoûi coång chuøa Thöôïng Thanh ñaõ nghe coù tieáng ngöôøi quaùt: -Ai ñoù ? Ñöùng laïi ! Nguyeân luùc Thaïch Phaù Thieân naèm sau böùa hoaønh chaøng ngöøng hôi nín thôû neân chaúng phaùt ra maûy may tieáng ñoäng vaø moïi ngöôøi trong saûnh ñöôøng chöa phaùt giaùc ra. Nhöng baây giôø chaøng chaïy nhanh quaù maø quaàn ñaïo chuøa Thöôïng Thanh toaøn laø nhöõng tay cao thuû, laäp töùc bieát ngay coù ngöôøi ngoaøi ñeán. Ban ñaàu hoï vaãn laøm ngô, chôø cho vôï choàng Thaïch Thanh leân ngöïa ñi khaù xa, môùi chia ra chaïy ñi ñoùn ñöôøng. Trong boùng toái, Thaïch Phaù Thieân baát thình lình thaáy kieám khí voït leân roài hai ñaïo nhaân choáng kieám ñöùng chaén tröôùc maët. AÙnh sao lôø môø chieáu vaøo löôõi kieám loeù leân moät chuùt, Thaïch Phaù Thieân nhanh maét nhaän ra ngöôøi ñöùng meù taû chính laø Chieáu Hö. Trong buïng möøng thaàm, chaøng caát tieáng hoûi: -Chieáu Hö ñaïo chöôûng ñaáy ö? Chieáu Hö söûng soát nghó thaàm: -Teù ra ngöôøi ñeán ñaây laïi nhaän ra mình. Y lieàn ñaùp: -Chính thò baàn ñaïo, caùc haï laø ai? Thaïch Phaù Thieân ruùt tay phaûi ra noùi: -Ñöa hai taám ñoàng baøi cho taïi haï. Chieáu Hö töùc giaän quaùt leân: -Ta cho ngöôi caùi naøy! Roài vung kieám leân cheùm vaøo chaân chaøn g. Giôùi luaät cuûa chuøa Thöôïng Thanh raát nghieâm, khoâng ñöôïc gieát caøn ngöôøi voâ toäi. Hieän chöa bieát roõ lai lòch ñoái phöông, thì duø Thaïch Phaù Thieân coù môû mieäng ñoøi baøi 418 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn ñoàng laø phaïm vaøo moät ñieàu toái kò. Maø Chieáu Hö cuõng chöa daùm phoùng kieám ñaâm vaøo choã troïng yeáu trong ngöôøi chaøng. Thaïch Phaù Thieân neù ngöôøi ñi traùnh khoûi, tay phaûi chaøng chuïp xuoáng vai ñoái phöông. Chieáu Hö thaáy thuû phaùp Thaïch Phaù Thieân raát lôïi haïi lieàn vung thanh kieám chuyeån höôùng nhaèm vaøo vai chaøng. Thaïch Phaù Thieân cuùi ñaàu xuoáng chuoàn döôùi löôõi kieám, nhöng chaøng sôï löôõi kieám hôùt vaøo ñaàu mình, töï nhieân vaän khí vaøo tay phaûi giô leân ñôõ. Chieáu Hö caûm thaáy muøi tanh xoâng thaúng vaøo muõi, ñaàu oùc meâ man, laäp töùc ngaõ laên ra. Thaïch Phaù Thieân coøn ñang ñöùng söõng thì ñaïo nhaân thöù hai ñaõ phoùng kieám ñeán sau löng chaøng. Chaøng töï bieát baøn tay cuûa mình quaû coù ñieàu quaùi dò, cöù moãi laàn ñoäng thuû laø y nhö raèng laøm cheát ngöôøi. Chaøng khoâng daùm vung chöôûng ra phaûn kích nöõa, voäi nhaûy voït veà phía tröôùc. Roaït moät tieáng vang leân! Vaït aùo sau löng chaøng ñaõ bò muõi kieám cuûa ñaïo nhaân raïch moät ñöôøng, da thòt chaøng cuõng bò xaây xaùt moät chuùt. Voõ coâng ñaïo nhaân naøy tuy coøn keùm Chieáu Hö, nhöng y thaáy Chieáu Hö hoân meâ ngaõ laên ra baát tænh khoâng hieåu ñoái phöông ñaõ duøng caùch naøo ñeå haï thuû. Vì noùng naûy cöùu ñoàng ñaïo neân y voäi vaõ phoùng kieám ra ñaâm Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân nhaûy xeùo ñi ñeå traùnh nhöõng chieâu kieám cuûa ñaïo nhaân. Trong luùc hoang mang chaøng voäi löôïm laáy thanh tröôøng kieám cuûa Chieáu Hö ñaõ quaêng xuoáng ñaát vöøa roài. Chaøng thaáy ñoái phöông phoùng ra nhöõng chieâu aùc lieät vaø toaøn nhaèm vaøo nhöõng yeáu huyeät ñaâm tôùi. Chaøng lieàn duøng kieám laøm ñao ñeå thu trieån Kim ñao phaùp. Choang! Chaøng ñaõ vung kieám leân gaït löôõi kieám cuûa ñoái phöông phoùng tôùi. Noäi löïc trong tay Thaïch Phaù Thieân thieät laø gheâ gôùm! Ñaïo nhaân tay kieám khoâng naém chaët ñöôïc, thanh kieám bò vaêng ñi. Voõ coâng phaùi Thöôïng Thanh chaúng nhöõng chæ sôû tröôøng veà kieám phaùp maø thoâi, “Caàm Naõ thuû phaùp” phaùi naøy cuõng vaän vaøo haïng kyø tuyeät trong voõ laâm. Ñaïo nhaân maát kieám roài, vaãn khoâng loä veû sôï haõi chuùt naøo, voït ngöôøi ñi nhaûy xoå vaøo ngöôøi Thaïch Phaù Thieân. Boán chöôûng thaønh troaû, y nhaèm ñaâm vaøo nhöõng huyeät ñaïo troïng yeáu treân ngöïc vaø buïng chaøng. Ta neân bieát raèng ñaïo nhaân tay khoâng maø ñoái ñòch vôùi Thaïch Phaù Thieân caàm kieám trong tay, caàn phaûi ñaùnh giaùp laù caø, saùt haún vaøo ñòch nhaân khieán ñoái phöông khoù beà thi trieån khí giôùi môùi coù cô thuû thaéng ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân la leân: 419 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Khoâng ñöôïc ñaâu! Chaøng haát tay traùi ra ñaåy ñaïo nhaân. Giöõa luùc aáy noäi löïc chaøng ñaõ ñöôïc phaùt huy, chaát kòch ñoäc ñaõ ra ñeán loøng baøn tay. Vöøa bò ñaåy, ñaïo nhaân laäp töùc ngaõ laên xuoáng ñaát naèm co ruùm laïi. Thaïch Phaù Thieân vöøa daäm chaân vöøa la hoaûng: -Trôøi ôi! Thieät tình taïi haï khoâng muoán haïi ñaïo tröôûng. Ñaây chaúng qua söï baát ngôø …. Boãng chaøng nghe tieáng la où khaép xung quanh. Quaàn ñaïo boán maët töø töø tieán gaàn vaøo. Thaïch Phaù Thieân voäi thoø tay vaøo sôø trong boïc Chieáu Höm quaû nhieân coù hai taám baøi ñoàng. Chaøng lieàn laáy ra hai taám baøi ñoàng boû vaøo tuùi mình roài co gioø chaïy veà phía vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ ñi tröôùc ñeå röôït theo. Thaïch Phaù Thieân chaïy lieàn moät maïch ñöôïc hôn möôøi daëm, maø vaãn khoâng thaáy tieáng voù ngöïa chi heát thì töï hoûi: -Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân chaúng leõ ñi nhanh ñeán theá ö? Mình ñuoåi nöõa chöa chaéc ñaõ aên thua gì? Hay laø mình ñuoåi khoâng ñuùng neûo ñöôøng? Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân khoâng ñi theo ñöôøng caùi thì reõ vaøo ngaû naøo? Tuy Thaïch Phaù Thieân nghó vaäy nhöng vaãn tieáp tuïc röôït theo. Chaøng chaïy theâm maáy daëm nöõa thì ñoät nhieân nghe tieáng ngöïa hí. Chaøng lieàn ngaång ñaàu ngoù veà phía phaùt ra thanh aâm thì thaáy moät ñoâi ngöïa buoäc vaøo döôùi goác caây lieãu. Ñoâi ngöïa naøy moät ñen moät traéng, ñuùng laø ngöïa cuûa vôï choàng Thaïch Thanh. Thaïch Phaù Thieân möøng rôõ voâ cuøng. Chaøng moùc tuùi laáy hai taám baøi ñoàng ra caàm saün trong tay. Chaøng toan caát tieáng goïi thì ñoät nhieân nghe thanh aâm Thaïch Thanh töø xa voïng laïi: -Nhu muoäi! Thaèng giaëc non ñoù cöù naáp naùnh röôït theo chuùng ta hoaøi, chaéc laø coù loøng ñen toái. Chi baèng thu thaäp gaõ ñi quaùch cho roài. Thaïch Phaù Thieân vöøa nghe thaáy ñaõ giaät mình kinh haõi töï hoûi: -Taïi sao laïi khoâng muoán cho mình röôït theo? Tuy chaøng coù nghe thaáy thanh aâm Thaïch Thanh nhöng khoâng nhìn thaáy hai ngöôøi. Chaøng sôï Thaïch phu nhaân ñoäng thuû ñaùnh chaøng, neáu chaøng laâm vaøo tình traïng baét buoäc phaûi traû ñoøn maø khoâng caån thaän laøm cheát Thaïch phu nhaân thì coøn ra theá naøo? Chaøng voäi aån mình vaøo trong ñaùm coû raäm ñònh buïng neáu Maãn Nhu saán laïi thì chaøng seõ lieäng baøi ñoàng cho baø, roài xoay ngöôøi chaïy troán. 420 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boãng chaøng nghe ñaùnh vuø moät tieáng. Moät boùng ngöôøi ñöùng naáp phía sau caây hoeø lôùn ôû meù taû nhaûy voït ra. Tay caàm tröôøng kieám troû muõi vaøo buïi coû raäm, quaùt leân: -Thaèng nhoû naøy! Ngöôi theo huùt boïn ta laøm chi? Ra ñaây mau! Boùng ngöôøi ñoù chính laø Maãn Nhu. Thaïch Phaù Thieân toan leân tieáng thì töø trong buïi coû raäm voït ra ba tieáng veo veùo. Coù ngöôøi phoùng aùm khí baén laïi Maãn Nhu. Maãn Nhu rung ñoäng thanh tröôøng kieám trong tay moät caùi lieàn gaït ñöôïc aùm khí rôùt xuoáng, thì moät haùn töû aùo xanh töø trong buïi raäm nhaûy ra. Gaõ caàm ñôn ñao trong tay nhaèm boå xuoáng Maãn Nhu. Dieãn bieán naøy khieán cho Thaïch Phaù Thieân cöïc kyø kinh ngaïc. Chaøng khoâng ngôø coù ngöôøi aån naáp trong buïi coû raäm. Thaân thuû haén cöïc kyø maãn tieäp, gaõ muùa thanh ñôn ñao rít leân veùo veùo. Maãn Nhu chæ vung kieám ñeå gaït chöù khoâng traû ñoøn. Thaïch Thanh cuõng töø goác caây hoeø chaïy ra. Thanh tröôøng kieám vaãn caøi sau löng, y choáng tay ñöùng baøng quan, coi hai beân ñoäng thuû moät luùc roài leân tieáng: -Gaõ haùn töû kia! Ngöôi laø ñoà ñeä Lö Thaäp Baùt treân nuùi Thaùi Sôn phaûi khoâng? Haùn töû cuõng quaùt laïi: -Phaûi thì laøm sao? Tay gaõ vaãn tôùi taáp ra chieâu khoâng chaäm laïi chuùt naøo. Thaïch Thanh cöôøi hoûi: -Lö Thaäp Baùt tuy khoâng coù giao tình gì vôùi chuùng ta, nhöng cuõng chaúng coù chuyeän cho xích mích. Ngöôøi theo doõi chuùng ta saùu baûy daëm ñöôøng laø coù yù gì? Haùn töû ñaùp: -Ta baát phaûi noùi vôùi ngöôi voâ ích …. Tuy Maãn Nhu ra tay hôøi hôït, troâng beà ngoaøi chaúng coù chi maõnh lieät, nhöng baø ñaõ böùc baùch haùn töû phaûi luoáng cuoáng chaân tay. Thaïch Thanh cöôøi noùi: -Ñao phaùp cuûa Lö thaäp Baùt coøn cao thaâm hôn boïn ta. Nhöng ngöôi chöa hoïc ñöôïc baèng ba phaàn möôøi cuûa sö phuï thì haï ñao ñöùng yeân laø hôn. Thaïch Thanh vöøa döùt caâu naøy thì Maãn Nhu phoùng kieám ñaâm truùng vaøo coå tay haùn töû. Baø laïi laïng ngöôøi di chuyeån ñeán sau löng gaõ. Ñoàng thôøi baø xoay ngöôïc doác kieám ñieåm truùng vaøo huyeät ñaïo gaõ. “Choang” moät tieáng vang leân! Thanh ñôn ñao ôû trong tay haùn töû rôùt xuoáng. Nhöõng ñaïi huyeät bò phong toaû, gaõ khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi hoûi: -Quyù tính oâng baïn laø gì? 421 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Gaõ haùn töû naøy vaãn giöõ thaùi ñoä quaät cöôøng. Tuy gaõ bò keàm cheá maø khoâng toû veû gì khieáp sôï. Veû maët vaãn hung haêng, gaõ hoûi laïi: -Ngöôi gieát ta thì cöù vieäc gieát ñi. Haø taát coøn phaûi hoûi laøm chi? Thaïch Thanh cöôøi noùi: -OÂng baïn khoâng chòu noùi, caùi ñoù cuõng chaúng quan heä gì. Nhöng oâng baïn gia nhaäp vaøo moät bang hoäi naøo, chaúng leõ khoâng e leänh söï bieát ra hay sao? Haùn töû loä veû kinh dò töï hoûi: -Sao thaèng cha naøy laïi bieát lai lòch mình? Thaïch Thanh laïi noùi tieáp: -Taïi haï cuøng leänh sö laø Lö Thaäp Baùt sö phoù voán khoâng hieàm khích maø y laïi phaùi ngöôøi ñi theo doõi haønh tung vôï choàng taïi haï ö? Ha ha! Chaúng giaáu gì laõo huynh: Leänh sö ñoái vôùi boïn taïi haï coøn coù chuùt neå nang, quyeát chaúng khi naøo phaùi laõo huynh laøm chuyeän naøy. Lôøi noùi cuûa Thaïch Thanh hieån nhieân laø baûo cho haùn töû hay voõ coâng gaõ coøn keùm laém. Dó nhieân sö phuï gaõ khoâng sai ñi laøm moät vieäc quaù khaû naêng cuûa gaõ. Haùn töû maët tím baàm, may trong ñeâm toái khoâng ai nhìn thaáy roõ. Thaïch Thanh ñöa tay ra voã vai gaõ noùi: -Vôï choàng taïi haï laøm vieäc gì cuõng quang minh loãi laïc, khoâng caàn leùn luùt duø ai hay cuõng chaúng sôï gì. Laõo huynh coù muoán bieát haønh tung vôï choàng taïi haï ôû chuøa Thöôïng Thanh ñeán ñaây. Taïi haï ñi thaêm Thieân Hö ñaïo tröôûng treân chuøa ñoù. Laõo huynh cöù veà hoûi leänh sö seõ bieát laø Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu luùc coøn nhoû tuoåi ñaõ töøng hoïc ngheä ôû chuøa Thöôïng Thanh vaø Thieân Hö ñaïo tröôûng laø sö huynh boïn taïi haï. Hieän giôø boïn taïi haï ñònh ñeán thaønh Laêng Tieâu treân nuùi Tuyeát Sôn ñeå baùi yeát chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn laø Uy Ñöùc tieân sinh. Laõo huynh coù muoán hoûi ñieàu chi nöõa thì cöù vieäc noùi ra. Gaõ haùn töû thaáy töù chi töï nhieân heát teâ. Hieån nhieân Thaïch Thanh vöøa voã vai hai caùi laø ñeå giaûi huyeät ñaïo cho mình. Gaõ khoâng khoûi sinh loøng kính phuïc, chaép tay ñaùp: -Thaïch trang chuùa laáy nhaân nghóa ñoái ñaõi vôùi moïi ngöôøi. Tieáng ñoàn quaû ñaõ khoâng sai. Vaïn boái töï bieát mình ñaõ maïo phaïm moät caùch hoãn haøo. Thaïch Thanh khieâm toán noùi: -Laõo huynh daïy quaù lôøi. Haùn töû khoâng daùm löôïm thanh ñôn ñao döôùi ñaát leân. Gaõ nhìn veà phía Thaïch phu nhaân khoanh tay xin loãi: -Vaïn boái thaät laø ñaéc toäi. Roài trôû goùt ñi luoân. Thaïch phu nhaân cuõng khoanh tay ñaùp leã. Haùn töû vöøa ñi ñöôïc maáy böôùc thì Thaïch Thanh laïi leân tieáng: 422 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -OÂng baïn! Bang chuùa quyù bang ñaõ deán ñaâu chöa? Haùn töû giaät mình kinh haõi quay laïi hoûi: -Tieàn boái … tieàn boái ñaõ bieát caû roài ö? Thaïch Thanh kheõ thôû daøi hoûi laïi: -Laõo huynh chöa ñöôïc tin töùc gì hay sao? Haùn töû laéc ñaàu ñaùp: -Vaïn boái chöa ñöôïc tin töùc gì heát. Thaïch Thanh laïi noùi: -Vôï choàng taïi haï muoán kieám y. Ba ngöôøi nhìn nhau moät luùc roài haùn töû laïi trôû goùt ra ñi. Maãn Nhu chôø cho haùn töû ñi xa roài môùi hoûi: -Thanh ca! Phaûi chaêng gaõ laø ngöôøi bang Tröôøng Laïc? Thaïch Phaù Thieân nghe ñeán ba chöõ bang Tröôøng Laïc baát giaùc chaán ñoäng taâm thaàn. Thaïch Thanh noùi: -Luùc gaõ vöøa xoay mình ra ñi, vaït aùo bay leân ta troâng phaûng phaát goùc vaït aùo baøo coù theâu moät ñoaù hoa vaøng nhöng khoâng ñöôïc roõ. Ta buoät mieäng hoûi caâu ñoù thì quaû nhieân khoâng laàm. Gaõ theo doõi chuùng ta chæ vì Ngoïc nhi. Neáu mình sôùm bieát vaäy thì chaún g laøm khoù deã gaõ. Maãn Nhu noùi: --Boïn hoï … thaáy Ngoïc nhi bò Baïch Vaïn Kieám baét ñi vaãn ñem loøng lo laéng, taát nhieân phaùi ngöôøi trong bang ñi chaän khaép nôi. bang Tröôøng Laïc ngöôøi nhieàu theá lôùn, ñaâu cuõng coù tai maét maø sao laïi khoâng ñöôïc tin töùc gì? Ngöøng moät laùt baø laïi hoûi baèng moät gioïng theâ löông: -Sao Thanh ca bieát … hoï chöa ñöôïc tin töùc gì? Thaïch Thanh naém laáy tay vôï roài hai ngöôøi cuøng saùnh vai ngoài xuoáng goác caây lieãu noùi baèng moät gioïng oân toàn: -Nhu muoäi! Neáu boïn hoï ñöôïc tin töùc Ngoïc Nhi taát khoâng phaùi ngöôøi theo doõi haønh tung nhöõng nhaân vaät treân choán giang hoà. Vöøa roài gaõ ñeä töû cuûa Lö Thaäp Baùt töï nhieân voâ côù theo doõi boïn mình thì ngoaøi vieäc doø la toâng tích bang chuùa gaõ, thì coøn coù chuyeän gì nöõa? Choã vôï choàng Thaïch Thanh ngoài chæ caùch buïi coû raäm maø Thaïch Phaù Thieân aån naùu khoâng ñaày hai tröôïng, neân vôï choàng Thaïch Thanh noùi chuyeän nhoû vôùi nhau maø cuõng nghe thaáy roõ moàn moät. Keå ra thì baûn lónh cuûa hai vôï choàng Thaïch Thanh ñaùng lyù ñaõ phaùt giaùc ra Thaïch Phaù Thieân töø luùc chaøng coøn ôû ñaèng xa chaïy tôùi roài môùi phaûi. Nhöng luùc ñoù caû hai ngöôøi taâm thaàn ñang chuù yù ñeán gaõ haùn töû theo doõi haønh tung mình ôû phía sau, vaû 423 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn laïi noäi coâng Thaïch Phaù Thieân raát cao thaâm, chaân böôùc khoâng phaùt ra thanh aâm raát khoù maø phaùt giaùc ra ñöôïc. Khi haùn töû ñi roài, hai ngöôøi khoâng ngôø trong buïi coû raäm coøn ngöôøi khaùc aån naáp. Thaïch Phaù Thieân nghe hai vôï choàng Thaïch Thanh noùi nhöõng gì veà bang chuùa bang Tröôøng Laïc bò Baïch Vaïn Kieám baét ñi thì chaøng töôûng chöøng nhö hoï noùi chuyeän mình. Nhöng luùc nghe hai oâng baø noùi ñeán Ngoïc nhi naøo ñoù thì xaáu hoå voâ cuøng. Nhöng chaøng cuõng ñaùnh baïo laéng nghe cho bieát ro. Luùc naøy boán beà chæ thaáy tieáng coân truøng reân ræ, ngoïn gioù lay ñoäng ñaàu caønh. Vôï choàng Thaïch Thanh ngoài yeân khoâng noùi chuyeän nöõa. Thaïch Phaù Thieân chæ sôï bò baïi loä haønh tung, chaøng nín hôi khoâng daùm thôû maïnh. Hoài laâu, chaøng môùi nghe Thaïch phu nhaân buoâng tieáng thôû daøi roài tieáp theo laø tieáng khoùc thuùt thít raát kheõ. Thaïch Thanh boãng leân tieáng: -Nhu muoäi! Vôï choàng mình boân taåu giang hoà laøm ñieàu nghóa hieäp , bình sinh chöa coù chuyeän gì traùi vôùi löông taâm. Nhaát laø maáy naêm nay vì muoán baûo veä cho Ngoïc nhi ñöôïc bình yeân laïi caøng laøm nhieàu vieäc thieän. Neáu trôøi muoán baét vôï choàng mình tuyeät töï thì nhaân löïc khoâng theå tranh thaéng vôùi trôøi ñöôïc. Huoáng chi Ngoïc nhi laø ñöùa con hö ñoán thì thaø laø chaúng coù con coøn hôn. Chuùng mình coi nhö khoâng sinh ra noù nöõa laø xong. Maãn Nhu noùi raát kheõ: -Ngoïc nhi tuy laø moät ñöùa böôùng bænh töø thöûô nhoû nhöng duø sao y … cuõng laø “baûo boái” cuûa chuùng ta, hôn nöõa Kieân nhi bò cheát thaûm veà tay ngöôøi neân chuùng ta laïi caøng thöông yeâu Ngoïc nhi môùi gaây neân caùi vaï ngaøy nay. Nhöng … tieåu muoäi thuûy chung chaúng oaùn than gì. Coù ñieàu, hoâm tröôùc trong toøa mieáu nhoû tieåu muoäi thaáy y cuõng khoâng ñeán noãi laø moät ñöùa hö hoûng cuøng cöïc. Giaû tyû tieåu muoäi khoâng lôõ tay ñaâm y moät kieám thì khoâng chöøng … Baø noùi tôùi ñaây trôû neân ngheïn ngaøo, trong loøng ñau xoùt khoâng bieát ñeán ñaâu maø keå. Thaïch Thanh noùi: -Ta vaãn khuyeân naøng baát taát thöông taâm vì vieäc ñoù. Duø cho hoâm aáy chuùng mình coù cöùu ñöôïc y thì ñaõ chaéc ñaâu laø khoâng bò boïn hoï ñoaït laïi. Vieäc naøy cuõng chaúng laáy chi laøm laï. Coù ñieàu ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn laøm sao laïi maát tích ? Treân choán giang hoà, caùc phaùi voõ Trung Nguyeân cuõng chaúng moät ai ñöôïc tin töùc gì môùi kyø. Nhu muoäi! Saùng mai chuùng ta khôûi trình tìm ñeán thaønh Laêng Tieâu. Phaûi tôùi ñoù môùi bieát roõ moïi chuyeän ñöôïc. Maãn Nhu noùi: 424 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Neáu boïn mình khoâng tìm ñöôïc maáy tay vieän thuû ñaéc löïc thì laøm sao daán thaân vaøo choã ñaàm roàng hang coïp ñeå cöùu Ngoïc nhi ra ñöôïc ? Thaïch Thanh thôû daøi ñaùp: -Vieäc cöùu y ñaâu coù theå deå daøng ñöôïc. Neáu doïc ñöôøng khoâng cöôùp xong Ngoc nhi veà ñeán thaønh Laêng Tieâu thì chaúng khaùc gì deâ vaøo mieäng coïp. Maãn Nhu noùi: -Tieåu muoäi coi chöøng vuï naøy khoâng phaûi hoaøn toaøn loãi ôû Ngoïc nhi. Thanh ca cöù coi Ngoïc nhi söû “Tuyeát Sôn kieám phaùp” moät caùch thoâ sô nhö vaäy thì ñuû bieát phaùi ñoù khoâng truyeàn thuï voõ coâng cho y ñeán nôi ñeán choán. Maët khaùc Ngoïc nhi laø ñöùa nhoû cao ngaïo. Loøng hieáu thaéng cuûa y nhaát ñònh ñaõ keát oaùn vôùi nhieàu ngöôøi. Maáy naêm nay chaéc hoï ñaøy ñoïa y cöïc kyø khoå sôû ! Thaïch Thanh noùi: -Caùi ñoù ñeàu taïi ta tính laàm, baây giôø ta raát hoái haän vôùi naøng. Ngaøy ñoù ta chuû tröông ñöa y ñeán hoïc ngh6eï phaùi Tuyeát Sôn, tuy mieäng naøng khoâng noùi ra, nhöng ta cuõng bieát loøng naøng raát quyeán luyeán khoâng nôõ xa y. Ta khoâng ngôø Phong Hoûa Thaàn Long Phong Vaïn Lyù, moät baäc nam nhi noåi tieáng haøo kieät laïi laø choã thaâm giao vôùi mình maø coøn ngöôïc ñaõi Ngoïc nhi. Maãn Nhu noùi: -Thanh ca ! Vieäc naøy traùch Thanh ca theá naøo ñöôïc ? Thanh ca ñöa Ngoïc nhi leân thaønh Laêng Tieâu cuõng hoaøn toaøn vì tieåu muoäi. Duø Thanh ca chaúng noùi ra, nhöng laøm gì tieåu muoäi chaû hieåu. Muoán baùo thuø cho Kieân nhi, mình tieåu muoäi khoâng ñuû löïc löôïng maø Thanh ca khoâng tieän ñoäng thuû. Hôn nöõa keû ñoái ñaàu laïi bieát roõ voõ coâng cuûa baûn moân, nhaát ñònh haén phaù giaûi ñöôïc. Neáu Ngoïc nhi hoïc kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn thaønh taøi thì m5 con tieåu muoäi seõ coù theå hôïp löïc ñaùnh cheát keû ñòch. Ngôø ñaâu … hôõi oâi ! Thaïch Phaù Thieân nghe hai ngöôøi noùi chuyeän phaàn lôùn chaøng chaúng hieåu gì, chæ nghó buïng: -Soá maïng Thaïch phu nhaân thaät laø ñau khoå. Loøng daï baø luùc naøo cuõng nghó tôùi caäu con. Döôøng nhö con baø bò ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn baét veà thaønh Laêng Tieâu. Chi baèng ta theo tôùi ñoù ñeå giuùp hai vò cöùu ngöôøi. Roõ raøng baø vöøa muoán kieám moät tay giuùp söùc … chaøng coøn ñang ngaãm nghó boãng nghe töø ñaèng xa vaêng vaúng coù tieáng voù ngöïa chöøng hôn möôøi con chaïy raát mau tôùi nôi. Vôï choàng Thaïch Thanh cuõng nghe thaáy roài lieàn ngoài yeân khoâng noùi gì nöõa. Chaúng maáy choác tieáng voù ngöïa ñaõ tôùi gaàn. Coù tieáng ngöôøi la leân: -Coù ôû ñaây khoâng ? Roài ngöôøi khaùc goïi to: 425 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thaïch sö ñeä ! Maãn sö muoäi ! Chuùng ta coù maáy lôøi muoán hoûi ! Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu nghe roõ thanh aâm Xung Hö ñeàu laáy laøm kinh dò. Hai ngöôøi cuøng voït ra. Thaïch Thanh leân tieáng: -Xung Hö sö huynh ñaáy ö ? Trong chuøa coù chuyeän gì chaêng ? Boãng thaáy boïn Thieân Hö, Xung Hö cuøng möôøi maáy vò sö huynh ñeä ñeàu côõi ngöïa ñeán nôi. Trong boïn coù hai ñaïo nhaân ñeàu oâm moät ngöôøi trong loøng. Luùc naøy trôøi chöa saùng neân nhìn khoâng roõ hai ngöôøi ñoù laø ai ? Xung Hö noùng naûy lôùn tieáng goïi: -Thaïch sö ñeä ! Maãn sö muoäi ! Hai vò ôû trong chuøa khoâng ñoaït baøi ñoàng sao coøn duøng nguïy keá ñeå cöôùp ñem ñi ? Cöôùp baøi ñoàng chaúng noùi laøm chi, sao coøn haï thuû ñaùnh cheát Chieáu Hö, Thoâng Hö hai vò sö ñeä ? Theá … theá thì thieät laø taøn nhaãn ! Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu nghe Xung Hö noùi vaäy ñeàu giaät mình kinh haõi. Thaïch Thanh líu löôõi hoûi: -Chieáu Hö, Thoâng Hö hai vò sö huynh … bò ngöôøi ta haï ñoäc thuû … caâu chuyeän naøy ôû ñaâu maø ra ? Hai vò ñoù coøn coù theå cöùu laïi ñöôïc chaêng ? Y raát quan taâm ñeán söï an nguy cuûa hai vò sö huynh, trong luùc hoát hoaûng y khoâng kòp giaûi thích laø khoâng phaûi mình haï thuû. Xung Hö töùc giaän haàm haàm noùi: -Khoâng hieåu ngöôi ñi caáu keát vôùi boïn daõ man naøo maø daùm duøng ñeán chaát kòch ñoäc, moïi ngöôøi voõ laâm ñeàu gheâ tôûm. Hai vò sö ñeä tuy chöa taét thôû nhöng baây giôø e raèng nguy ñeán nôi roài. Thaïch Thanh noùi: -Sö huynh ñöøng voäi noùng giaän. Haõy ñeå tieåu ñeä coi xem sao ñaõ. Y noùi roài chaïy laïi nhìn Chieáu Hö, Thoâng Hö. Maáy ñaïo nhaân ruùt kieám ra khoûi voõ baät leân nhöõng tieáng laùch caùch ñeå chaän ñöôøng. Thieân Hö thôû daøi noùi: -Traùnh ñöôøng ra ! Thaïch sö ñeä haù phaûi con ngöôøi nhö vaäy ! Hai ñaïo nhaân haéng gioïng moät tieáng roài thu kieám veà nhöôøng loái. Thaïch Thanh laáy ñaù löûa queït cho saùng leân soi vaøo maët Chieáu Hö, Thoâng Hö thì thaáy maët xaùm ñen ñuùng laø truùng phaûi chaát kòch ñoäc. Y ñeå tay leân muõi thì thaáy chæ coøn thoi thoùp thôû, tính maïng nguy trong khoaûng khaéc. Ta neân bieát voõ coâng chuøa Thöôïng Thanh ñaõ thaønh moät nhaø noåi tieáng, coù nhöõng choã sôû tröôøng hôn ngöôøi. Chieáu Hö, Thoâng Hö ñeàu coù noäi löïc raát thaâm haäu, theá maø chöa bò ñoäc chöôûng cuûa Thaïch Phaù Thieân chaïm vaøo ngöôøi chæ hít phaûi hôi ñoäc ôû trong tay chaøng xoâ ra ñaõ ngaát ñi ngaõ laên xuoáng ñaát. Tuy vaäy, hai ñaïo nhaân naøy khoâng theå choáng noåi moät giôø ba khaéc nöõa. Thaïch Thanh thaáy hai ñaïo nhaân truùng ñoäc raát naëng lieàn quay laïi hoûi: 426 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 11. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Nhu muoäi ! Nhu muoäi thöû coi xem nhaân vaät phaùi naøo ñaõ haï ñoäc thuû ? Y vöøa quay ñaàu laïi thì baûy taùm vò sö huynh sö ñeä choáng kieám bao vaây caû hai vôï choàng vaøo giöõa. Maãn Nhu thaáy quaàn ñaïo coù yù thuø nghòch mình vaãn lôø ñi nhö khoâng troâng thaáy. Baø caàm laáy boù ñoùm trong tay Thaïch Thanh laïi gaàn hai ñaïo haân ñeå soi xem. Baø thaáy muõi hai ngöôøi cuõng thôû hôi ñoäc ra laøm cho mình nhöùc ñaàu. Baát giaùc baø luøi laïi moät böôùc, traàm ngaâm moät luùc roài ñaùp: -Treân choán giang hoà khoâng laøm gì coù thöù thuoác ñoäc naøy. Xin sö huynh cho bieát hai vò sö ca ñaây ñaõ truùng ñoäc trong tröôøng hôïp naøo ? Hay laø bò ñòch nhaân boû thuoác ñoäc vaøo thöùc aên ? Trong mình coù thöông tích gì khoâng ? Xung Hö töùc mình gaét leân: -Ta bieát ñaâu ñaáy ? Chuùng ta ñònh tìm ñeán hoûi caùc ngöôi. Muï naøy coøn giaû vôø laøm ra boä haûo nhaân. Ta chaéc laø luùc aên côm ngöôi tranh khoâng ñöôïc baøi ñoàng lieàn boû thuoác ñoäc vaøo röôïu. Khoâng theá thì laøm sao moïi ngöôøi kia chaúng vieäc gì maø chæ vì hai taám baøi ñoàng ôû trong mình Chieáu Hö môùi bò truùng ñoäc. Ñoàng thôøi caû hai taám baøi ñoàng trong boïc y cuõng bò caùc ngöôi laáy caép maát. Maãn Nhu töùc quaù maët maøy xaùm ngaét, nhöng baûn tính oân nhu, töø thuôû nhoû baø ñoái vôùi caùc vò sö huynh moät nieàm khieâm cung leã nhöôïng, khoâng muoán gaây loän vôùi hoï. Caëp maét long lanh ngaán leä, cô hoà saép traøo ra. Thaïch Thanh bieát trong vuï naøy coù söï hieåu laàm troïng ñaïi, töï nhuû: -Vôï choàng mình vöøa ôû chuøa Thöôïng Thanh tranh ñoaït baøi ñoàng chöa ñöôïc, maø baây giôø Chieáu Hö vöøamaát baøi ñoàng vöøa truùng kòch ñoäc thì traùch naøo hoï chaúng ñem loøng hoaøi nghi vôï choàng mình. Y ñöa tay traùi ra naém laáy tay phaûi vôï ñeå an uûi baø. Loøng y cuõng baøng hoaøng khoân xieát. Maãn Nhu ngheïn ngaøo: -Tieåu muoäi … tieåu muoäi … Baø chæ noùi ñöôïc hai tieáng “tieåu muoäi” laø ñaõ baät leân tieáng khoùc. Con ngöôøi tinh thoâng kieám thuaät oai danh chaán ñoäng voõ laâm noåi tieáng laø tay nöõ kieät, nhöng luùc bò oan öùc traàm troïng thì cuõng chaúng khaùc chi moät ngöôøi ñaøn baø nhu nhöôïc taàm thöôøng. Xung Hö töùc giaän noùi: -Ngöôi khoùc nöõa ñi thöû xem hai vò sö ñeä coù soáng laïi ñöôïc khoâng, hay laø chæ nhö meøo khoùc chuoät ? Xung Hö chöa döùt lôøi, chôït nghe ôû phía sau coù tieáng ngöôøi quaùt: -Sao caùc vò chaúng phaân roõ traéng ñen laïi ñoå oan cho ngöôøi moät caùch hoà ñoà ? 427 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
 12. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Moïi ngöôøi nghe thanh aâm vang doäi toû ra noäi löïc gheâ gôùm, ai naáy ñeàu ngoaûnh ñaàu laïi xem thì thaáy moät haùn töû quaàn aùo taû tôi, ñöùng xa chöøng vaøi tröôïng. Luùc naøy phöông Ñoâng ñaõ höøng saùng, moïi ngöôøi troâng roõ maët thì ra moät chaøng tuoåi treû. Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu vöøa thaáy thieáu nieân trong loøng möøng rôõ voâ cuøng. Maãn Nhu oà leân moät tieáng hoûi: -Ngöôi … ngöôi … laø … Nhöng baø töøng traûi giang hoà, ñaõ nhieàu lòch duyeät, baø khoâng thoát ra hai tieáng Ngoïc nhi. Thieáu nieân ñoù chính laø Thaïch Phaù Thieân. Nguyeân chaøng naáp trong buïi coû raäm nghe boïn ñaïo nhaân phieàn traùch vôï choàng Thaïch Thanh,chaøng nghó raèng: Neáu mình loä dieän e khoù loøng traùnh khoûi cuoäc ñoäng thuû maø hai ñoäc chöôûng cuûa mình laïi phaûi gieát nhieàu ngöôøi. Nhöng nghe Xung Hö moãi luùc moät hng döõ vôùi Thaïch phu nhaân khieán cho baø phaûi khoùc, chaøng khoâng nhòn ñöôïc nöõa môùi phaûi nhaûy ra. oOo 428 Typed by Nhaät Leä & NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2