Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 49

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

67
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 49:Thạch Phu Nhân Kễ Lại Tích Xưa Xung Hư ra chiêu thức này là một chiêu liều mạng. Phép cầm nã của phái Thượng Thanh là một trong những tuyệt công về võ học trong bản phái. Ngờ đâu hai tay lão vừa chạm vào huyệt đạo Thạch Phá Thiên liền bị nội lực của chàng hất ngược lại khiến cho người lão suýt nữa ngã ngữa về phía sau... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 49

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI CHÍN THAÏCH PHU NHAÂN KEÅ LAÏI TÍCH XÖA Xung Hö ra chieâu thöùc naøy laø moät chieâu lieàu maïng. Pheùp caàm naõ cuûa phaùi Thöôïng Thanh laø moät trong nhöõng tuyeät coâng veà voõ hoïc trong baûn phaùi. Ngôø ñaâu hai tay laõo vöøa chaïm vaøo huyeät ñaïo Thaïch Phaù Thieân lieàn bò noäi löïc cuûa chaøng haát ngöôïc laïi khieán cho ngöôøi laõo suyùt nöõa ngaõ ngöõa veà phía sau. Löïc ñaïo cuûa Xung Hö caøng maïnh bao nhieâu thì söùc haát laïi caøng maïnh baáy nhieâu, laõo thaáy mình khoâng theå ñöùng vöõng ñöôïc maø ngoài xuoáng thì maát maët. Thieân Hö ñaïo nhaân voït ngöôøi veà phía tröôùc ñöa tay ra ñaåy vaøo vai Xung Hö ñeå cho söùc haát laïi giaûm bôùt ñi. Xung Hö phaûi nhaûy tung ngöôøi leân roài môùi ñöùng laïi ñöôïc. Maët laõo xaùm ngaét khoâng coøn chuùt huyeát saéc. Thieân Hö ñaåy Xung Hö sang moät beân roài ruùt tröôøng kieám ra noùi: -Quaû nhieân ngöôøi anh huøng xuaát phaùt ngay töø buoåi thieáu nieân, baàn ñaïo raát laáy laøm boäi phuïc. Baây giôø baàn ñaïo muoán laõnh giaùo maáy chieâu nhöng e raèng tuoåi giaø söùc keùm khoâng phaûi laø tay ñoái thuû cuûa caùc haï. Thieân Hö noùi xong töø töø phoùng kieám ra. Thaïch Phaù Thieân vung ñao leân gaït, boãng thaáy kình löïc vaän vaøo löôõi ñao bò tieâu tan khoâng coøn moät chuùt naøo . Nguyeân Thieân Hö bieát noäi löïc cuûa Thaïch Phaù Thieân raát lôïi haïi, laõo söû chieâu kieám naøy ñeå hoùa giaûi noäi löïc ñoái phöông. Nhöng chính tay laõo bò rung maïnh ñeán teân nhöùc. Tröôùc ngöïc cuõng thaáy ngaám ngaàm ñau thì ngaám ngaàm kinh haõi, chæ sôï mình bò noäi thöông. Ñeán chieâu thöù hai, Thaïch Phaù Thieân laïi vung ñao leân gaït. Laõo khoâng daùm phaù noäi kình cuûa ñoái phöông maø chæ cheânh cheách ñaâm tôùi. Thieân Hö tuy ñaõ saùu chuïc tuoåi maø chaân tay mau leï chaúng keùm gì hoài nieân thieáu, laõo ra chieâu laïi caøng maõnh lieät lôïi haïi. Hai ngöôøi tyû ñaáu môùi trong khoaûnh khaéc ñaõ qua laïi hôn hai chuïc chieâu. Ñao phong kieám khí khoâng ngôùt voït ra ngoaøi. Nhöõng ngöôøi baøng quang vaây quanh moãi luùc moät daõn roän g voøng ra, boïn Linh Hö hai ngöôøi ñöùng giaùm thò vôï choàng Thaïch Thanh ñeå ngaên ngöøa khoâng cho hai oâng baø ra tay vieän trôï Thaïch Phaù Thieân. Nhöng chuùng thaáy Thieân Hö cuøng Thaïch Phaù Thieân tyû ñaáu kòch lieät, cuõng khoâng töï chuû ñöôïc , ñeå maét chaêm chuù nhìn vaøo tröôøng ñaáu. 438 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân söû ñao phaùp maø chaøng saùng laäp ra moãi luùc moät thoâng thaïo hôn. Noäi löïc theo ñoù maø gia taêng. Thieân Hö luùc ñaàu coøn choáng choïi ñöôïc, nhöng moãi laàn chieát giaûi chieâu thöùc cuûa ñoái phöông thì kình löïc ñoái phöông laïi maïnh theâm moät phaàn töïa hoà khoâng bieát tôùi ñaâu laø cuøng taän, khoâng bao giôø khoâ kieät. Kieám chieâu cuûa laõo tuy chieám ñöôïc thöôïng phong nhöng hai chaân moãi luùc moät baûi hoaûi, caùnh tay moãi luùc caøng theâm teâ nhöùc. Caøng ñoùn ñôõ nhieàu caøng thaáy khoù khaên hôn. Luùc naøy vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ nhìn roõ neáu coøn tieáp tuïc ñaáu nöõa thì Thieân Hö taát ñi ñeán choã thaát baïi. Nhöng neáu leân tieáng ngaên trôû caäu con thì khaùc naøo baûo chaøng nhöôøng nhòn moät caùch coâng khai vaø laøm toån thöông ñeán theå dieän Thieân Hö. Hai ngöôøi khoâng bieát laøm theá naøo neân trong loøng noùng naûy voâ cuøng. Thaïch Phaù Thieân caøng ñaáu caøng haêng, nhöõng chieâu thöùc cuûa chaøng moãi luùc moät aùp böùc ñoái phöông. Ñoät nhieân moïi ngöôøi thaáy ñaàu goái beân phaûi Thieân Hö nhuõn ra cô hoà khuïy xuoáng. Laõo gaéng göôïng choáng ñôõ. Saéc maët bieán ñoåi raát nhieàu. Thaïch Phaù Thieân cuõng ñaõ nhìn roõ ñoái phöông keùm theá, lieàn nhôù tôùi lôøi A Tuù luùc ôû treân ñaûo Töû Yeân töøng daën chaøng : “Khi naøo Thieân ca ñoäng thuû vôùi ai thì neân ra tay nheï ñoøn. Heã tha ngöôøi ñöôïc thì tha ngay.” Thaïch Phaù Thieân nhôù tôùi lôøi daën naøy thì ñoàng thôøi tröôùc maët chaøng laïi hieän ra con ngöôøi thuaàn haäu oân nhu. Laäp töùc chaøng caàm ngang löôõi ñao haát veà phía tröôùc. Thieân Hö thaáy chaøng ñaåy ñao tôùi maø luoàng kình phong laøm cho mình khoù thôû, laõo voäi luøi laïi hai böôùc. Chaân ñi loaïng choaïng ngöôøi laûo ñaûo. Laõo than thaàm: -Gaõ maø con tieán theâm hai böôùc nöõa thì mình seõ maát heát khí löïc. Nhöng laïi thaáy Thaïch Phaù Thieân phoùng ñao veà meù taû ra moät hö chieâu. Chaøng thu ñao laïi ñaâm veà quaûng khoâng meù höõu. Chaøng laïi xoay ñao nhaém vaøo tröôùc maët mình roài ñöa thaúng löôõi ñao boå xuoáng. Caû ba chieâu naøy ñeàu laø hö chieâu. Nhöng noäi löïc chaøng phoùng gheâ gôùm quaù haát tung caùt buïi bay leân môø mòt. Thieân Hö thôû leân hoàng hoäc. Laõo coøn ñang kinh dò thì thaáy Thaïch Phaù Thieân thu ñao veà luøi laïi hai böôùc ñöùng yeân. Chaøng noùi: -Kieám phaùp cuûa ñaïo tröôûng voâ cuøng tinh dieäu, taïi haï khaâm phuïc voâ cuøng. Böõa nay khoù loøng phaân thaéng baïi ñöôïc. Vaäy ta ngöøng tay thoâi roài cuøng nhau ñi ñeán choã hoøa haûo neân chaêng. Thieân Hö töïa hoà khoâng tin ôû tai mình. Laõo ñöùng ngaång ngöôøi ra khoâng bieát noùi sao. 439 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Moïi ngöôøi thaáy Thaïch Phaù Thieân luøi laïi moät böôùc, oâm ñao ñöùng yeân, kieåu caùch tuyeät dieäu vöõng nhö nuùi Thaùi sôn maø kình khí phaùt huy ra toaøn thaân, baát giaùc ñeàu noåi leân nhöõng tieáng reo hoø ca ngôïi. Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi. Baây giôø y môùi truùt boû ñöôïc moái lo aâu chaúng khaùc chi caát ñöôïc gaùnh naëng. Maãn Nhu thì vui veû loä ra ngoaøi maët, baø hôùn hôû töôi cöôøi. Caû hai vôï choàng thaáy voõ coâng con mình raát cao thaâm cuõng ñaõ khoan khoaùi trong loøng. Hai ngöôøi coøn vui möøng hôn nöõa ôû choã luùc chaøng saép thaéng ñeán nôi laïi bieát ruùt lui nhöôïng boä, raát hôïp yù vôï choàng y khoâng bao giôø caïn taøu raùo maùng vôùi ai. Maãn Nhu quaùt leân: -Thaèng nhoû ngoác daïi kia ! Ngöôi noùi caùi gì maø ñaïo tröôûng vôùi taïi haï ? Sao khoâng keâu ngöôøi baèng sö baù vaø töï xöng laø tieåu ñieät ? Baø quaùt caâu naøy lôøi leõ ra chieàu khoù chòu maø thöïc tình baø raát vui möøng. Loøng ngöôøi töø maãu ñöôïc an uûi khoâng buùt naøo taû xieát. Thieân Hö thôû phaøo moät caùi roài than raèng: -Treân soâng Tröôøng Giang laøn soùng sau xoâ laøn soùng tröôùc, chuùng ta giaø maát roài khoâng laøm gì ñöôïc nöõa. Maãn Nhu cöôøi noùi: -Haøi töû ! Ngöôi ñaõ phaïm toäi vôùi sö baù, mau tieán ra baùi taï ñi. Thaïch Phaù Thieân vaâng lôøi boû thanh ñôn ñao xuoáng, kính caån tieán ra xaù daøi moät caùi. Maãn Nhu raát laáy laøm ñaéc yù. Baø noùi: -Chöôûng moân sö ca ! Ñaây chính laø ñöùa con hoå xöôïc cuûa vôï choâng tieåu muoäi. Töø thuôû nhoû gaõ thieáu beà gia huaán neân phaïm loãi laàm. Xin sö ca mieãn traùch cho. Thieân Hö khoâng khoûi kinh haõi noùi: -Teù ra laø leänh lang ? Thaûo naøo, thaûo naøo ! Tröôùc sö ñeä ñaõ noùi laø leänh lang bò ngöôøi cöôùp ñi, vaäy ñoù chæ laø ngoân truyeàn khoâng ñuùng söï thaät ? Thaïch Thanh ñaùp: -Tieåu ñeä khi naøo daùm doái traù sö huynh ? Nguyen thaèng nhoû naøy bò ngöôøi cöôùp ñi thieät. Tieåu ñeä cuõng chöa hieåu gaõ laøm theá naøo maø thoaùt hieåm ñöôïc. Trong luùc voäi vaøng tieåu ñeä chöa kòp hoûi laïi. -Theá thì phaûi roài. Baûn laõnh cuûa gaõ nhö vaäy thì vieäc thoaùt thaân cuõng chaúng khoù gì. Coù ñieàu voõ coâng cuûa hieàn lang khoâng phaûi laø do sö ñeä cuøng sö muoäi truyeàn cho, ñoàng thôøi ñao phaùp cuûa gaõ cuõng chaúng coù maáy chieâu soá veà kieám phaùp cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Song noäi löïc gaõ thì thieät laø gheâ gôùm khoâng bieát ñeán ñaâu maø löôøng. Nhaát laø chieâu thöùc cuoái cuøng cuûa gaõ, tieåu huynh ít thaáy trong voõ laâm. Thaïch Phaù Thieân noùi ngay: 440 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Phaûi roài chieâu ñoù tieåu ñieät hoïc ñöôïc cuûa A Tuù. Naøng baûo khi naøo gaëp ngöôøi ñaùnh khoâng laïi mình thì neân ñeå yù nheï ñoøn. Heã tha ñöôïc taát tha, ngay chieâu thöùc ñoù keâu baèng “Baøng Xao Traéc Kích”, vöøa nhöôïng boä ñoái phöông laïi vöøa giöõ mình khoâng ñeå ñoái phöông ñaû thöông. Thaïch Phaù Thieân voán laø ngöôøi ngay ruoät thaúng, chaøng noùi thao thao baát tuyeät chaúng neå nang gì. Thieân Hö saéc maët luùc ñoû hoàng luùc traéng bôït ra veû beõ baøng khoâng bieát aån vaøo ñaâu cho ñöôïc. Thaïch Thanh noùi : -Caâm mieäng ngay ! Mi noùi gì laém theá ? Thaïch Phaù Thieân voäi ñaùp: -Daï ! Chaùu khoâng daùm noùi nöõa. Neáu chaùu sôùm nghó ñeán hai baøn tay coù chaát ñoäc maø coät laïi töø tröôùc vaø chæ duøng ñôn ñao ñoäng thuû cuøng ngöôøi thì khoâng ñeán noãi … Chaøng noùi tôùi ñaây chôït nghó ra neáu mình thöøa nhaän ñaõ ñaùnh cheát Thoâng Hu, Chieáu Hö thì nhaát ñònh seõ phaûi raéc roái, chaøng lieàn imm ieäng khoâng noùi nöõa. Nhöng Thieân Hö ñaõ run leân, hoát hoaûng chaát vaán: -Baøn tay ngöôi coù chaát ñoäc ö ? Hai vò ñaïo tröôûng Chieáu Hö vaø Thoâng Hö truùng phaûi chaát ñoäc cuûa ngöôi maø cheát phaûi khoâng ? Hai taám baøi ñoàng phaûi chaêng do ngöôi ñaõ laáy caép ? Quaàn ñaïo ñaõ tra göôm vaøo voõ. Baây giôø noåi leân nhöõng tieáng loaûng xoaûng. Hoï laïi ruùt tröôøng kieám ra. Thaïch Phaù Thieân thôû daøi ñaùp: -Chaùu voán khoâng coù yù saùt haïi caùc vò ñoù. Chaúng ngôø vöøa giô tay leân caùc vò ñaõ ngaõ laên ra khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Xung Hö töùc giaän ñeán cöïc ñieåm nhìn Thaïch Thanh lôùn tieáng hoûi: -Thaïch sö ñeä ! Chuyeän naøy baây giôø laøm theá naøo ? Sö ñeä noùi cho ta hay ! Thaïch Thanh roái ruoät nhö boøng bong. Y ngoaûnh ñaàu nhìn laïi thaáy Maãn Nhu nöôùc maét chaïy quanh, veû maët cöïc kyø khieáp sôï, nhöng y cuõng ñaùnh baïo ñaùp: -Ta phaûi laáy nghóa khí sö moân laøm troïng. Thaèng suùc sinh naøy ñeán ñaâu gieo tai raéc hoïa ñeán ñoù. Vôï choàng tieåu ñeä khoâng theå che chôû ñöôïc. Xin chöôûng moân sö ca xöû trò cho. Xung Hö noùi: -Hay laém ! Laõo vung tröôøng kieám leân muoán tieán laïi giaùp coâng. Maãn Nhu voäi noùi: -Khoan ñaõ ! Xung Hö nhìn baø baèng con maét laïnh luøng hoûi : 441 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Sö muoäi coøn muoán noùi gì nöõa ? Maãn Nhu ñaùp baèng moät gioïng run run : -Hai vò sö huynh Chieáu Hö vaø Thoâng Hö hieän giôø chöa cheát, may ra coøn cöùu ñöôïc khoâng chöøng ? Xung Hö ngöûa maët leân trôøi cöôøi khaønh khaïch noùi : -Hai vò sö ñeä ñaõ truùng phaûi chaát kòch ñoäc nhö vaäy, khi naøo coøn coù hy voïng soáng ñöôïc ? Sö muoäi noùi ñuøa chaêng ? Maãn Nhu bieát laø voâ voïng roài, baø nhìn Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Haøi nhi ! Trong loøng baøn tay haøi nhi coù chaát ñoäc gì vaäy ? Lieäu coøn caùch naøo giaûi tröø ñöôïc khoâng ? Baø vöøa hoûi vöøa chaïy ñeán beân chaøng noùi tieáp: -ta chaéc raèng trong tuùi aùo haøi nhi coù thuoác giaûi. Baø giaû vôø ñöa tay ra moø vaøo tuùi aùo chaøng, nhöng noùi thaàm vaøo tai: -Troán mau ñi, troán mau ñi ! Gia gia cuøng maù maù khoâng cöùu ñöôïc haøi nhi ñaâu. Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi la leân: -Gia gia maù maù ö ? Ai laø gia gia maù maù chaùu ? Nguyeân Xung Hö ñaõ nhaéc ñi nhaéc laïi maáy laàn hai chöõ “leänh lang” , song Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu “leänh lang” laø tieáng xöng hoâ con trai ngöôøi ñoái dieän, coøn vôï choàng Thaïch Thanh keâu chaøng baèng “haøi nhi” thì chaøng laïi cho laø moät danh töø thoâng thöôøng ñeå xöng hoâ ngöôøi nhoû tuoåi, chaøng khoâng bao giôø ngôø tôùi vôï choàng Thaïch Thanh laïi nhaän laàm mình laø con trai ñöôïc. Giöõa luùc aáy chaøng caûm thaáy sau löng hôi teâ thì ra Thaïch Thanh ñaõ dí muõi kieám vaøo sau löng chaøng, y leân tieáng: -Nhu muoäi ! Chuùng khoâng theå vì thaèng suùc sinh naøy maø phaù hoaïi nghóa khí sö moân. Gaõ khoâng troán ñöôïc ñaâu. Gioïng noùi cuûa Thaïch Thanh ñaày veû ñau khoå. Maãn Nhu cuõng loøng ñau nhö caét, cô hoà ngaát ñi. Baø hoûi baèng moät gioïng run run: -Thaät tình haøi nhi khoâng coù thuoác cöùu maïng hai vò sö baù kia ö ? Linh Hö ñöùng beân Maãn Nhu thaáy baø saéc maët xaùm ngaét thì nghó ngay boïn ñaøn baø coù theå laøm ñöôïc heát moïi söï, y sôï baø ñoäng thuû ngaên caûn hoaëc baø vung kieám töï töû, y lieàn ñöa naêm ngoùn tay ra naém laáy coå tay baø ñeå cöôùp laáy thanh tröôøng kieám. Luùc naøy, Maãn Nhu ñeå heát taâm thaàn vaøo Thaïch Phaù Thieân , baø khoâng löu yù ñeán nhöõng chuyeän chung quanh mình, vì theá maø Linh Hö ñaïo nhaân ñoaït ñöôïc thanh tröôøng kieám trong tay baø moät caùch deã daøng. Thaïch Phaù Thieân thaáy linh Hö khinh nhôøn Maãn Nhu lieàn la leân: -ñaïo tröôûng laøm gì vaäy ? Chaøng vöôn tay traùi ra toan ñoaït laïi thanh tröôøng kieám cho Maãn Nhu. 442 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Linh Hö vung tröôø ng kieám leân cheùm baøn tay chaøng. Thaïch Phaù Thieân haï thaáp tay xuoáng, xoay laïi toan naém laáy coå tay Linh Hö. Ñaây laø chieâu thöùc “Cöûu Lieân Hoaøn” trong möôøi taùm ñöôøng Caàm Naõ Thuû maø Ñinh Ñang ñaõ truyeàn daïy cho chaøng. Chieâu thöùc naøy coù chín laàn bieán caû thaûy. “Cöûu Lieân Hoaøn” tuy laø moät chieâu caàm naõ kyø dieäu, nhöng chuïp theá naøo ñöôïc Linh Hö, moät tay cao thuû trong chuøa Thöôïng Thanh. Y quaùt leân moät tieáng: -Hay laém ! Ñoàng thôøi xoay kieám laïi gaït thì ñoät nhieân ngöôøi y laûo ñaûo roài ngaõ laên ra. Nguyeân chaát ñoäc trong baøn tay Thaïch Phaù Thieân ñaõ nhaân luùc chaøng thi trieån “Caàm Naõ Thuû” maø xoâ ra. Linh Hö quaùt leân moät tieáng roài töï nhieân hít vaøo moät hôi lieàn bò truùng ñoäc. Quaàn ñaïo cöïc kyø kinh haõi, khoâng töï chuû ñöôïc luøi laïi phía sau maáy böôùc. Ñoù laø baûn naêng thieân nhieân cuûa con ngöôøi. Ai naáy caû kinh thaát saéc töôûng chöøng nhö gaëp ma quyû. Thaïch Phaù Thieân bieát mình gaây ra ñaïi hoïa nöõa. Chaøng thaáy quaàn ñaïo tuy luøi ra höng ñeàu laêm laêm caàm kieám trong tay chuyeån ñoäng thaân hình vaây chaøng vaøo giöõa. Thaïch Phaù Thieân nghó buïng: -Neáu mình muoán xoâng ra khoûi voøng vaây taát laïi laøm cho ngöôøi maát maïng. Chaøng ñöa maét nhìn Linh Hö thì thaáy y hai tay oâm buïng xoa xít hoaøi, roõ ra ngöôøi bò ñau buïng khoâng theå chòu ñöôïc. Nguyeân quaàn ñaïo chuøa Thöôïng Thanh ñeàu noäi löïc thaâm haäu khoâng phaûi nhö quaàn chuùng Thieát Xoa hoäi bò truùng ñoäc laø cheát ngay laäp töùc, maø coøn choáng ñôõ ñöôïc maáy giôø. Thaïch Phaù Thieân nhôù laïi hai gaõ nghóa huynh laø Tröông Tam, Lyù Töù sau khi truùng ñoäc ôû trong nhaø ñaïi saûnh cuõng coù nhöõng cöû ñoäng gioáng heät Linh Hö, sau ñoù Tröông Tam daïy chaøng phöông phaùp cöùu trò roài giaûi ñoäc ñöôïc cho hai gaõ. Chaøng lieàn naângLinh Hö ngoài daäy. Boán maët quaàn ñaïo vung kieám leân. Kieám quang laáp loaùng. Moïi ngöôøi thuû theá töôûng chöøng nhö muoán ñaâm tôùi ngöôøi chaøng. Thaïch Phaù Thieân voäi cöùu ngöôøi khoâng coù thì giôø ñeå giaûi thích. Chaøng ñaët tay vaøo huyeät “Linh ñaøi” ôû sau löng vaø tay phaûi vaøo huyeät “Ñaûn Trung” tröôùc ngöïc Linh Hö. Chaøng theo phöông phaùp Tröông Tam ñaõ truyeàn thuï cho: Tay traùi thuùc ñaåy chaân khí vaøo ngöôøi ñoái phöông, coøn tay phaûi huùt chaân khí. Quaû nhieân chæ trong thôøi gian chöøng uoáng caïn tuaàn traø, Linh Hö thôû phaøo moät caùi, y caát tieáng thoùa maï: -Meï kieáp ! Thaèng loõi con naøy … ! 443 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Moïi ngöôøi nghe thaáy ñeàu noåi tieáng hoan hoâ nhö saám daäy. Linh Hö ngoaùc mieäng ra maø chöûi tuïc khoâng xöùng vôùi phong ñoä cuûa ngöôøi xuaát gia thanh tu. Nhöng chæ moät caâu chöûi naøy ñuû khieán cho ai naáy ñeàu bieát raèng coù theå vaõn hoài ñöôïc tính maïng cho y. Maãn Nhu möøng quaù ñeán sa nöôùc maét, noùi: -Haøi töû ! Hai vò sö baù Chieáu Hö vaø Thoâng Hö truùng ñoäc luùc tröôùc, haøi nhi mau ñi cöùu trò cho hai vò … Baø chöa döùt lôøi ñaõ thaáy hai ñaïo nhaân oâm Chieáu Hö vaø Thoâng Hö ñeán tröôùc maët pt. Hai vò naøy chæ coøn thoi thoùp thôû. Thaïch Phaù Thieân laïi laøm theo phöông phaùp vöøa roài. Nhöng hai vò naøy bò truùng ñoäc khaù laâu neân cöùu trò moãi ngöôøi phaûi maát moät quaûng thôøi gian chöøng chaùy taøn neùn höông môùi huùt ñöôïc chaát ñoäc ra. Chieáu Hö tænh laïi roài cuõng lôùn tieáng chöûi: -Meï quaân choù maù ! … Thoâng Hö coøn chöûi teä hôn : -Quaân choù … lôùn maät daùm duøng ñoäc ñaùnh ñaïo gia ! … Vôï choàng Thaïch Thanh möøng rôõ khoân xieát. Tuy ba vò sö huynh maéng chöûi ñoäng chaïm ñeán mình, nhöng hai ngöôøi cuõng khoâng laáy theá laøm baát maõn maø chæ cöôøi thaàm, nghó buïng: -Ba vò sö ca ñaõ tu haønh baáy nhieâu, luùc bình thôøi coøn giöõ ñöôïc chính khí nhö baäc cao só coù ñaïo, maø luùc noùng tieát leân cuõng buoâng lôøi thoâ tuïc. Quaàn ñaïo thaáy Thaïch Phaù Thieân chöõa soáng ñöôïc boïn Chieáu Hö thì löûa giaän ñaõ dòu xuoáng quaù nöûa. Maãn Nhu laïi noùi: -Haøi töû ! Neáu haøi nhi coù laáy hai taám baøi ñoàng thì traû laïi Chieáu Hö sö baù ñi. Maù maù khoâng caàn ñaâu. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi laåm baåm hai tieáng “maù maù” ? Chaøng laáy baøi ñoàng trong boïc ra traû laïi Chieáu Hö roài töï noùi moät mình: -Baø laø … maù maù ta ö ? thieân Hö ñaïo nhaân buoâng moät tieáng thôû daøi nhìn Thaïch Thanh, Maãn Nhu noùi: -Sö ñeä cuøng sö muoäi ! Chuùng ta töø bieät nhau töø ñaây ! Laõo bieát raèng khoâng coøn coù ngaøy gaëp nhau nöõa, neân khoâng duøng caâu “haäu hoäi höõu kyø”. Laõo noùi xong daãn quaàn ñaïo caùo töø ñi ngay. Thaïch Phaù Thieân ngô ngaån nhìn Maãn Nhu, trong loøng ñaày moái nghi ngôø. Maãn Nhu hai maét ñaãm leä, mæm cöôøi noùi: -Ngoác haøi töû ! Ngöôi … khoâng nhaän ñöôïc gia gia cuøng maù maù ö ? Baø giang hai tay ra oâm chaøng vaøo loøng. 444 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân töø ngaøy hieåu bieát nhaân söï chöa ñöôïc ngöôøi naøo thöông meán chaøng. Loøng chaøng ñoái vôùi Maãn Nhu vöøa caûm kích laïi vöøa kính yeâu töø tröôùc. Baây giôø chaøng boãng gaëp caûnh suûng aùi naøy thì trong loøng xieát bao xuùc ñoäng, khoâng bieát noùi theá naøo cho phaûi. Hoàilaâu ch2ng môùi aáp uùng: -Thaïch … trang chuùa laø gia gia chaùu ö ? Caùi ñoù …chaùu khoâng bieát. Nhöng … nhöng baø khoâng phaûi maù maù chaùu. Chaùu ñang ñi kieám maù chaùu ñaây. Maãn Nhu thaáy Thaïch Phaù Thieân khoâng nhìn nhaän mình thì loøng nhö se laïi cô hoà sa leä. Baø noùi: -Thaät laø ñöùa beù ñaùng thöông ! Caùi ñoù khoâng ñaùng traùch ngöôi. Vì caùch maët baáy nhieâu naêm neân ngöôi khoâng nhaän ñöôïc gia gia, maù maù nöõa. Khi ngöôi rôøi Huyeàn Toá trang môùi ñöùng ñeán buïng maù maù maø baây giôø ngöôi ñaõ cao hôn caû gia gia cuøng maù maù roài. Töôùng maïo ngöôi cuõng bieán ñoåi khaù nhieàu. Tôùi hoâm gaëp ngöôi trong mieáu Thoå ñòa, neáu gia gia khoâng bieát tröôùc ngöôi bò Baïch Vaïn Kieám sö phoù baét ñi thì khoù loøng nhaän ra ngöôi ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân caøng nghe Maãn Nhu noùi caøng laáy laøm kyø. Chaøng bò Baïch Vaïn Kieám baét ñöa ñeán mieáu Thoå Ñòa laø vieäc coù thöïc. Nhöng chaøng chæ bieát maãu thaân chaøng da maët vaøng öûng, khoå ngöôøi thaáp luøn vaø beù nhoû hôn Maãn Nhu nhieàu. Khi naøo chaøng nhìn laàm ñöôïc ? Chaøng aáp uùng noùi : -Thaïch phu nhaân ! Phu nhaân nhaän laàm roài. Chaùu … khoâng phaûi … laø con phu nhaân ñaâu. Maãn Nhu quay laïi nhìn Thaïch Thanh noùi: -Thanh ca ! Thanh ca haõy coi thaèng nhoû naøy naøy xem. Thaïch Thanh thaáy Thaïch Phaù Thieân khoâng nhìn nhaän cha meï thì nghó thaàm: -Thaèng nhoû naøy cuõng cô möu laém ñaây. Gaõ khoâng muoán nhaän mình, haún laø coù thaâm yù. Phaûi chaêng gaõ ñaõ gaây neân ñaïi hoïa ôû thaønh Laêng Tieâu, hoaëc laøm ñieàu caøn rôõ ôû bang Tröôøng Laïc ñeán noåi nhô danh, gaõ khoâng coøn maët muõi naøo nhìn nhaän cha meï nöõa, hay laø gaõ sôï mình traùch phaït. Coù khi gaõ lo ñeå lieân luïy ñeán mình cuõng neân. Y nghó vaäy lieàn hoûi: -Vaäy ngöôi coù phaûi laø Thaïch bang chuùa ôû bang Tröôøng laïc khoâng ? Thaïch Phaù Thieân voø ñaàu böùt tai ñaùp: -Ai cuõng keâu chaùu laø Thaïch bang chuùa, nhöng thöïc ra khoâng phaûi. Hoï nhaän laàm maø thoâi. Thaïch Thanh laïi hoûi: -Vaây teân ngöôi laù chi ? Thaïch Phaù Thieân veû maët baâng khuaâng ñaùp: -Chaùu khoâng teân khoâng hoï. Maù chaùu thöôøng leâu chaùu baèng Caåu Taïp Chuûng. 445 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Vôï choàng Thaïch Thanh ñöa maét nhìn nhau. Hai ngöôøi cuøng nhaän thaát Thaïch Phaù Thieân noùi thaät, chöù khoâng coù yù löøa doái. Thaïch Thanh laïi ñöa maét ra hieäu cho Maãn Nhu roài hai ngöôøi laûng ra xa hôn möôøi böôùc. Thaïch Thanh noùi: -Nhu muoäi ! Thaèng nhoû naøy coù ñuùng laø Trung Ngoïc khoâng ? Chuùng ta ñaõ nghe noùi Trung Ngoïc laøm bang chuùa bang Tröôøng Laïc. Nhöng ngöôøi laøm chuùa teå moät bang, khi naøo laïi ngôù ngaån theá ñöôïc ? Maãn Nhu ngheïn ngaøo ñaùp: -Ngoïc nhi xa lìa song thaân ñaõ möôøi maáy naêm ñöùa nhoû lôùn leân thì thaân hình cuøng töôùng maïo thay ñoåi raát nhieàu. Nhöng, nhöng … tieåu muoäi nhaän ñònh gaõ ñuùng laø con chuùng ta. Thaïch Thanh traàm ngaâm roài hoûi: -Nhu muoäi coù nghi ngôø gì nöõa khoâng ? Maãn Nhu ñaùp: -Keå ra tieåu muoäi vaãn coøn ngôø vöïc, nhöng khoâng hieåu taïi sao tieåu muoäi yin chaéc gaõ ñuùng laø con cuûa chuùng ta. Coù ñieàu vì leõ gì tieåu muoäi khoâng noùi ra ñöôïc. Thaïch Thanh söïc nhôù ra ñieàu gì lieàn hoûi: -OÀ ! Ñuùng roài ! Nhu muoäi coù nhôù ngaøy tröôùc con tieåu tieän nhaân kia ñaõ ñoäng thuû haïi mình khoâng ? Ñaây laø moät vuï maø Maãn Nhu caêm haän suoát ñôøi vaø caû hai vôï choàng baø khoâng luùc naøo queân, nhöng khoâng muoán nhaéc tôùi. Thaïch Thanh cuõng chæ noùi ñaàu hôû ñuoâi coù vaäy thoâi roài khoâng noùi tieáp nöõa. Maãn Nhu tænh ngoä ñaùp: -Ñuùng roài ! Ñeå tieåu muoäi noùi laïi cho gaõ bieát. Baø laïi beân khoái ñaù lôùn ngoài xuoáng, quay laïi ngoù Thaïch Phaù Thieân vaãy tay noùi: -Haøi töû ! Laïi ñaây ! Maù maù coù caâu chuyeän muoán noùi vôùi haøi nhi. Thaïch Phaù Thieân vaâng lôøi chaïy laïi. Maãn Nhu troû phieán ñaù lôùn baûo chaøng ngoài xuoáng beân caïnh, roài noùi: -Haøi töû ! Luùc con môùi leân hai, naêm aáy maù maù bò moät con nöõ taëc ñeán gia haïi. Gia gia con vaéng nhaø, ,maø maù maù laïi sanh haï em con chöa ñaày moät thaùng, thì laøm gì coøn hôi söùc ñeå ñoái phoù vôùi nöõ taëc. Con nöõ taëc naøy taëc taøn aùc voâ cuøng ! Chaúng nhöõng yù ñònh gieát maù maù, maø coøn muoán saùt haïi luoân caû con cuøng em con nöõa. Thaïch Phaù Thieân khieáp sôï hoûi ngay: -Theá roài y coù gieát cheát haøi nhi khoâng ? Roài chaøng baät cöôøi noùi tieáp: 446 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Haøi nhi thaät laø hoà ñoà. Dó nhieân y chöa gieát cheát môùi coøn soáng ñeán nay. Maãn Nhu vaãn khoâng cöôøi baø keå tieáp: -Maù maù tay traùi boàng con, tay phaûi caàm kieám lieàu maïng. Con nöõ taëc kia voõ coâng thieät laø gheâ gôùm. Giöõa luùc nguy caáp thì gia gia con vöøa veà tôùi nôi. Con nöõ taëc lieàn phoùng ra ba muõi Kim Tieàn Tieâu. Maù maù haát ñöôïc hai muõi ñi, coøn muõi thöù ba baén truùng vaøo ñuøi con. Con gaøo khoùc raàm leân, maù maù vöøa hoát hoaûng vöøa meät nhoïc, ngaát ñi. Con nöõ taëc thaáy gia gia con veà ñeán, lieàn boû troán. Khoâng ngôø y taøn ñoäc daõ man, giöõa luùc y chaïy troán tieän tay boàng em con ñi. Gia gia con voäi laïi cöùu caáp maù maù, trong loøng vaãn hoài hoäp lo sôï coù ñoàng ñaûng cuûa nöõa taëc aån nuùp gaàn ñaâu ñaây ñeå vieän trôï cho y seõ thöøa cô gieát maù maù, neân gia gia con khoâng daùm röôït theo. Vaû laïi gia gia con nghó raèng nöõ taëc chaúng gieát con nít laøm chi, maø y boàng ñi chæ laø ñeå haêm doïa. Maãn Nhu ngöøng laïi moät chuùt roài keå tieáp: -Ngôø ñaâu ñeán ngaøy thöù ba, con nöõ taëc khi cho ngöôøi ñöa thi theå em con ñeán traû … Hai thanh ñoaûn kieám coøn caém vaøo traùi tim ñöùa con nít. Moät thanh haéc kieám vaø moät thanh baïch kieám. Treân hai thanh kieám khaéc teân gia gia vaø maù maù vaøo. Maãn Nhu noùi tôùi ñaây thì nöôùc maét tuoân ra nhö möa. oOo 447 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2