Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 55

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

93
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 55: Một cuộc Ước Hội Trong Rừng Tòng Bọn Phạm Nhất Phi ở Quan Ðông xưng hùng, xưng bá đã mấy đời nay. Chuyến này họ xuống Trung Nguyên, trừ lúc qua Sơn Ðông giết được mười mấy tên cường đạo rồi tới đây chạm trán với Ðinh Bất Tứ xảy ra cuộc chiến ác liệt, suýt nữa toàn quân bị tan rã nên lòng đà chán ngắt..... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 55

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI LAÊM MOÄT CUOÄC ÖÔÙC HOÄI TRONG RÖØNG TUØNG Boïn Phaïm Nhaát Phi ôû Quan Ñoâng xöng huøng, xöng baù ñaõ maáy ñôøi nay. Chuyeán naøy hoï xuoáng Trung Nguyeân, tröø luùc qua Sôn Ñoâng gieát ñöôïc möôøi maáy teân cöôøng ñaïo roài tôùi ñaây chaïm traùn vôùi Ñinh Baát Töù xaûy ra cuoäc chieán aùc lieät, suùyt nöõa toaøn quaân bò tan raõ neân loøng ñaø chaùn ngaét. Laõ Chính Bình bò cheát maát moät teân ñeä töû raát ñaéc löïc laïi caøng phieàn naõo. Nhöng tröôùc maët Thaïch Phaù Thieân cuøn g Ñinh Ñang haén ñaønh mieãn cöôõng aên no uoáng say moät böõa. Sau khi tan tieäc, Cao Tam nöông töû ñöa maét ra hieäu cho Phaïm Nhaát Phi roài cuøng nhau keû daét Thaïch Phaù Thieân ñöa vaøo moät gian phoøng treân laàu. Phaïm Nhaát Phi töôi cöôøi ñi ra. Cao Tam nöông töû cöôøi hoûi: -AÂn coâng! AÂn coâng thöû coi vò taân nöông töû naøy coù ñeïp khoâng? Thaïch Phaù Thieân maët ñoû böøng leân lieác maét nhìn Ñinh Ñang thì thaáy naøng hai maù öûng hoàng, laøn soùng thu traøn ngaäp baát giaùc traùi tim chaøng ñaäp thình thình. Hai ngöôøi lieàn ngoaûnh ñaàu nhìn ñi choã khaùc vaø luøi laïi hai böôùc ñöùng töïa vaøo töôøng. Cao Tam nöông töû cöôøi khanh khaùch noùi: -Böõa nay hai vò vaøo ñoäng phoøng hoa chuùc maø coøn maéc côõ ö? Tay traùi muï kheùp cöûa phoøng. Tay phaûi vung leân ñaùnh veùo moät tieáng. Moät löôõi phi ñao bay ra caét ñöùt ñoâi ngoïn neán ñang chaùy dôû. Dö löïc löôõi phi ñao haõy coøn maõnh lieät xuyeân thuûng caùnh cöûa soå ra ngoaøi. Trong phoøng toái ñen nhö möïc. Cao Tam nöông töû cöôøi noùi: -Kính chuùc hai vò traêm naêm hoaø hôïp cho ñeán thöôû baïc ñaàu. Binh moät tieáng! Muï ñoùng cöûa phoøng laïi. Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang noùng caû maët maøy, taâm tình lai laùng. Baát thình lình nghe ngoaøi hieân coù tieáng ngöôøi ñaøn oâng quaùt leân: -Ñaõ laø anh huøng haûo haùn thì chuùng ta neân göôm ñaùo ñöôøng hoaøng ñoái dieän tæ ñaáu moät traän. Ngaám ngaàm phoùng ra moät löôõi phi ñao phoûng coù khaùc gì choù caén troäm? 496 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Ñang kheõ la leân moät tieáng roài chaïy ñeán tröôùc maët Thaïch Phaù Thieân. Hai ngöôøi boán tay naém laáy nhau roài khoâng nhòn ñöôïc, cöôøi thaàm laåm baåm: -Nhaùt dao naøy laø do Cao Tam nöông töû phoùng ra ñeå taét neán giuùp cho mình maø khieán cho ngöôøi khaùc hieåu laàm. Thaïch Phaù Thieân muoán môû mieäng phaân traàn thì thaáy moät baøn tay meàm maïi bòt laáy mieäng khoâng cho noùi. Chaøng vöôn hai tay ra oâm Ñinh Ñang vaøo loøng. Laïi nghe ngöôøi ôû ngoaøi vieän caát tieáng maéng: -Thöù phi ñao naøy hieåm ñoäc laém, chaéc laø do con tieän nhaân maët daøy ôû Quan Ñoâng phoùng ra. Ta thöôøng nghe noùi ôû Lieâu Ñoâng coù Haøn Mai Trang gì ñoù coù muï quaû phuï hoï Cao, muï voõ coâng taàm thöôøng, lieàn duøng phi ñao ñeå aùm toaùn ngöôøi. Khaùch giang hoà Trung Nguyeân chuùng ta laøm gì coù thöù aùm khí nhö vaäy? Cao Tam nöông töû phoùng ñao ra khieán cho coù söï hieåu laàm. Muï cuõng chaúng muoán ña söï laøm chi, ñeå hoï noùi coøn maáy caâu cho söôùng mieäng. Ngôø ñaâu ngöôøi kia laïi thoaù maï thaúng vaøo maët muï. Muï töï hoûi: -Khoâng hieåu hoï nhaän ñöôïc ñoù laø phi ñao cuûa mình hay laø hoï gaëp ñaâu noùi ñaáy? Boãng nghe ngöôøi kia thoaù maï thaäm teä hôn: -Ñaát Quan Ñoâng ôû choã ñeøo heo huùt gioù, thieáu gì giaëc coû cöôùp ñöôøng. Meï kieáp! Thaèng cha ôû Maïo Ñao Moân naøo ñoù. Gaõ söû ñao khoâng ñöôïc mau leï laïi chuyeân duøng chaát ñoäc haïi ngöôøi. Coøn moân phaùi nöõa laø Thanh xaø moân chi chi ñoù, baét maáy con raén ñoäc ñem ñi caùc cöûa xin aên. Sau cuøng laø gaõ hoï Phaïm teân goïi “Nhaát Phi Laïc Thuyû” gì ñoù bieát söû duïng hai caây ñoaûn coân can cao xuùc phaân khieán cho ngöôøi ta phaûi cöôøi ñeán treïo quai haøm. Ngöôøi kia ôû ngoaøi vieän lôùn tieáng la où om soøm, khieán cho quaàn haøo Quan Ñoâng chaúng ai khoâng bieán saéc. Hoï bieát gaõ coù yù chaâm choïc maït saùt boïn mình. Laõ Chính Bình caàm thanh Kim Ñao xoàng xoäc chaïy ra ngoaøi vieän thì thaáy moät gaõ haùn töû nhoû beù vaø thaáp luøn ñang khoa chaân muùa tay, chöûi bôùi om soøm. -Laõ Chính Bình quaùt hoûi: -OÂng baïn! OÂng baïn ñeán ñaây aên noùi hoà ñoà laø coù duïng yù gì? Ngöôøi kia ñaùp: -Coù duïng yù gì ñaâu? Laõo gia thaáy boïn Quan Ñoâng choù cheát maø gheùt cay gheùt ñaéng muoán cheùm cheát treo leân xaø nhaø. Laõ Chính Bình quaùt leân: -Hay laém! Boïn Quan Ñoâng choù cheát ôû caû ñaây, ngöôi laïi maø cheùm. Haén laïng ngöôøi ñi moät caùi ñaõ ñeán beân haùn töû vung thanh Töû kim ñao leân nhaèm cheùm xuoáng ngang löng gaõ ñöùt laøm hai ñoaïn. Nöûa ngöôøi treân baén ra xa hôn tröôïng, maùu chaûy tung toeù khaép maët ñaát. 497 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luùc naøy boïn Phaïm Nhaát Phi vaø Cao Tam nöông töû cuõng ñöùng ôû trong vieän coi khoâng hieåu haùn töû thaáp luøn beù nhoû kia ñaõ trieån moân voõ gì maø ñeå Laõ Chính Bình môùi cheùm moät nhaùt ñaõ bò ñöùt laøm hai ñoaïn. Moïi ngöôøi kinh haõi voâ cuøng. Laõ Chính Bình caøng kinh dò hôn, ñöùng ngaån ngöôøi ra. Haén nghe haùn töû noùi khuyeách noùi khoaùc coi voõ coâng boán moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng chaúng ra gì ñaõ töôûng duø gaõ coù baûn laõnh sieâu quaàn thì ít ra cuõng phaûi ñaáu ñöôïc vôùi Laõ Chính Bình coù maáy chieâu. Ngôø ñaâu gaõ laïi chaúng bieát chuùt voõ veõ naøo. Quaàn haøo ñang kinh dò ngô ngaùc nhìn nhau, boãng nghe treân noùc nhaø coù tieáng ngöôøi leân tieáng mæa mai: -Coâng phu tuyeät dieäu! Thaät laø tuyeät dieäu! Laõ ñaïi hieäp ôû Khoaùi Ñao taïi Quan Ñoâng vung moät dao maø cheùm ñöùt ñoâi ñöôïc teân ñieám tieåu nhò haàu côm böng nöôùc roùt trong phaïm ñieám. Quaàn haøo Quan Ñoâng ngaång ñaàu troâng veà phía phaùt ra thanh aâm thì thaáy moät ngöôøi mình maëc aùo baøo xaùm, hai tay chaép ñeå sau löng ñöùng treân noùc nhaø. Moïi ngöôøi vöøa nhìn thaáy lieàn tænh ngoä hieåu ngay. Laõ Chính Bình vöøa môùi gieát moät teân ñieám tieåu nhò trong quaùn troï laø vì gaõ chòu söï sai khieán cuûa ngöôøi naøy. Haén tìm ñeán boán moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng ñeå röûa haän. Cao Tam nöông töû vung tay leân moät caùi. Maáy tieáng veo veùo rít leân. Ba löôõi phi ñao voït tôùi ngöôøi ñoù. Haén vöôn tay traùi ra chuïp laáy chuoâi moät löôõi ñao roài sang meù taû traùnh hai löôõi kia. Haén baät leân traøng cöôøi khanh khaùch noùi: -Ñaïi giaù boán moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng ñaõ tôùi ñaây. Boïn ta muoán môøi caùc vò ñeán khu röøng ôû phía Baéc thò traán caùch ñaây möôøi hai daëm. Caùc vò khoâng muoán tôùi ñoù thì thoâi cuõng chaúng sao. Roài khoâng chôø boïn Phaïm Nhaát Phi traû lôøi, haén ñaõ töø treân noùc nhaø nhaûy xuoáng, chaïy ñi nhö bay. Hieån nhieân haén sôï boïn quaàn haøo Quan Ñoâng ngöôøi nhieàu theá lôùn coù theå xaûy chuyeän baát traéc. Cao Tam nöông töû hoûi: -Chuùng ta coù neân ñi khoâng? Phaïm Nhaát Phi ñaùp: -Baát luaän ñoái phöông laø ai? Hoï ñaõ keâu boïn Quan Ñoâng chuùng ta, khoâng ñeán phoá öôùc khoâng ñöôïc. Cao Tam nöông töû noùi: -Ñuùng theá! Chuùng ta khoâng theå laøm maát thanh danh boïn voõ laâm Quan Ñoâng ñöôïc. Muï chaïy ñeán tröôùc cöûa soå phoøng Thaïch Phaù Thieân lôùn tieáng noùi: -Thaïch aân coâng cuøng tieåu muoäi töû! Boïn taïi haï ñi öôùc hoäi vôùi ngöôøi ta. Vaäy saùng mai seõ cuøng nhau uoáng röôïu ôû ngoaøi thò traán naøy. 498 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Muï ngöøng laïi moät chuùt, khoâng nghe tieáng Thaïch Phaù Thieân traû lôøi lieàn noùi tieáp: -Choã naøy ñaõ xaûy ra aùn maïng, khoâng khoûi coù chuyeän raéc roái. Vaäy hai vò saùng mai neân thöôïng loä sôùm ñi ñeå khoûi bò phieàn luî. Muï khoâng yeâu caàu Thaïch, Ñinh hai ngöôøi cuøng ñi phoù öôùc. Ta neân bieát raèng luùc ban ngaøy hoï gaëp laõo aùc ma Ñinh Baát Töù, Thaïch Phaù Thieân ñaõ cöùu maïng cho boán ngöôøi. Neáu baây giôø laïi môøi chaøng cuøng ñi thì chaúng khaùc naøo yeâu caàu chaøng baûo veä cho boïn hoï vaø hieån nhieân boán moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng toaøn laø ñoà bò thòt. Nhöõng caâu baøn baïc ôû trong vieän vaø moïi ñoäng tónh beân ngoaøi Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang chæ caùch coù moät laàn cöûa soå neân ñeàu nghe roõ heát. Thaïch Phaù Thieân kheõ hoûi Ñinh Ñang: -Baây giôø laøm theá naøo? Ñinh Ñang thôû daøi ñaùp: -Nôi ñaây cuõng khoâng theå ôû ñöôïc nöõa. Chuùng ta ñi theo hoï xem sao. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Khoâng bieát ñoái phöông laø ai hay laø Ñinh Baát Töù gia gia? Ñinh Ñang ñaùp: -Tieåu muoäi cuõng khoâng bieát … Chuùng ta ñöøng loä dieän, khoâng chöøng laø gia gia tieåu muoäi cuõng neân. Thaïch Phaù Thieân “oà” leân moät tieáng roài noùi: -Neáu theá thì hoûng beùt! Ta …. khoâng ñi nöõa. Ñinh Ñang noùi: -Chaøng ngoác ôi! Neáu laø gia gia tieåu muoäi thì baây giôø chuùng ta haõy chuoàn cuõng khoâng sao. Hieän nay voõ coâng Thieân ca ñaõ cao cöôøng nhö vaäy, gia gia khoâng gieát cheát ngay ñöôïc ñaâu. Tieåu muoäi chaúng quan taâm chuùt naøo maø Thieân ca laïi sôï co voøi. Hai ngöôøi coøn ñang baøn ñònh boãng nghe tieáng voù ngöïa doàn daäp. Quaàn haøo Quan Ñoâng luïc tuïc ra khoûi phaïm ñieám. Boãng nghe Cao Tam nöông töû lôùn tieáng daën nhaø haøng: -Choã hai traêm möôi laïng naøy thì möôøi laïng laø tieàn aên tieàn phoøng, coøn hai traêm laïng laø cho phí vaøo vieäc toáng taùng cho gaõ ñieám tieåu nhò. Vieäc gieát ngöôøi naøy laø do moät teân giöõ ngöïa ôû Sôn Ñoâng teân goïi Vöông Ñaïi Hoå gaây ra khoâng lieân luî ñeán ai caû. Thaïch Phaù Thieân kheõ hoûi: -Sao laïi moïc ra teân giöõ ngöïa ôû Vöông Ñaïi Hoå naøo ñoù? Ñinh Ñang ñaùp: -Ñoù laø teân giaû. Hoï chæ noùi cho coù baêng côù ñeå saùng mai nhaø haøng ñi baùo quan cöù vaäy maø trình. 499 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hai ngöôøi vöøa ra khoûi quaùn troï, ñaõ thaáy hai con ngöïa yeân cöông saün saøng chôø ngay tröôùc cöûa, lieàn nhaûy voït leân löng ra roi cho ngöïa chaïy veà höôùng Baéc. Khaùch troï trong quaùn cuõng bieát vöøa xaûy ra aùn maïng nhöng chaúng ai daùm ra ho he moät caâu naøo. Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang cho ngöïa chaïy theo huùt caùch boïn quaàn haøo Quan Ñoâng moät quaõng xa. Ñi khoûi thò traán ngoaøi möôøi daëm, quaû nhieân thaáy phía tröôùc coù moät khu röøng tuøng ñen sì. Hai ngöôøi boãng nghe tieáng Phaïm Nhaát Phi hoûi: -Caùc baïn ôû phöông naøo môøi boïn taïi haï ñoù? Boïn taïi haï laø Haøn Mai Trang, Khoaùi Ñao Moân, Thanh Long moân, Ngoaï Hoå Moân ôû Quan Ñoâng ñeán baùi sôn ñaây. Treân choán giang hoà ñaõ coù caâu: “Gaëp röøng chôù voäi ñi vaøo”. Huoáng chi laïi giöõa luùc ñeâm toái, bieát ñaâu trong buïi coû raäm ñeå coi xem coù phaûi Töù gia gia hay khoâng? Hai ngöôøi lieàn xuoáng ngöïa, khom ngöôøi thaáp xuoáng ñi vaøo aån sau moät taûng ñaù lôùn beân buïi coû. Phaïm Nhaát Phi nghe tieáng voù ngöïa bieát laø hai ngöôøi cuõng ñeán roài, nhöng khoâng muoán quay laïi goïi. Haén chaêm chuù nhìn vaøo trong röøng. Boán vò chöôûng moân ñöùng moät haøng ôû phía tröôùc, coøn möôøi maáy teân ñeä töû ñöùng ôû ñaèng sau, caùch chöøng hôn moät tröôïng. Boán beà vaãn im laëng nhö tôø, khoâng thaáy ñoäng tónh chi heát. Maûnh traêng cuoái tuaàn khoâng saùng toû chieáu xuoáng röøng tuøng aùnh vaøo maët ngöôøi maøu xanh lô. Sau moät luùc laâu, boãng nghe trong röøng tuøng noâæ leân moät tieáng coøi. Meù taû vaø meù höõu ñeàu coù moät haøng haùn töû aùo ñen chaïy ra, xoâng thaúng tôùi hai beân hoâng boïn quaàn haøo Quan Ñoâng. Moãi ñoaøn ñeàu coù naêm saùu chuïc ngöôøi. Caû hai ñoaøn coäng treân moät traêm. Hoï ñi quanh ra phía sau quaàn haøo roài voøng laïi thaønh theá bao vaây boïn Phaïm Nhaát Phi cuøng Ñinh, Thaïch. Dö traêm ngöôøi naøy ñöùng laïi roài. Ai naáy laêm laêm caàm binh khí trong tay, khoâng noùi nöûa lôøi. Tieáp theo laïi coù möôøi haùn töû aùo ñen töø trong röøng tuøng ñi ra. Hoï ñöùng thaønh haøng chöõ nhaát. Thaïch Phaù Thieân nhaõn quang tinh nhueä, chaøng vöøa troâng thaáy hoï lieàn kheõ keâu leân moät tieáng. Nguyeân möôøi ngöôøi naøy laø chaùnh, phoù Höông chuû taïi Nguõ ñöôøng bang Tröôøng Laïc, trong ñoù coù caû boïn Meâ Hoaønh Daõ, Traàn Xung Chi, Trieån Phi. Möôøi ngöôøi naøy ñöùng yeân roài laïi theâm moät ngöôøi nöõa töø trong röøng ñi ñeán. Laõo chính laø Tröôùc Thuû Thaønh Xuaân Boái Haûi Thaïch. 500 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boái Haûi Thaïch noåi côn ho roài leân tieáng: -Quyù vò Chöôûng moân boán moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng coù loøng chieáu coá anh em teä bang, (laõo ngöøng laïi vì noåi côn ho) khoâng daùm ngoài yeân ôû Toång ñaø ñeå chôø ñôïi, voäi vaõ ra ñaây ñoùn tieáp (laïi ho…) Coù ñieàu caùc vò ñeán chaäm maát roài, khieán cho teä bang töø treân xuoáng döôùi raát ñoãi noùng loøng chôø ñôïi. Phaïm Nhaát Phi nghe laõo vöøa noùi vöøa ho luoân mieäng thì bieát ngay laø Boái Haûi Thaïch, moät nhaân vaät coù danh voïng trong voõ laâm thì nghó buïng: -Chuyeán naøy boïn mình ñeán ñaây muïc ñích ñeå tìm bang chuùa hoï thì duø ñoái phöông coù nhieàu ngöôøi theá maïnh cuõng chaúng coù gì ñaùng ngaïi. Hoï chæ laø ngöôøi bang Tröôøng Laïc thì duø mình coù phaûi quyeát ñaáu moät traän töû sinh vinh nhuïc cuõng coøn hôn giaûng maéc vôùi laõo Ñinh Baát Töù laø ngöôøi chaúng coù lieân quan gì ñeán mình. Haén nghó vaäy lieàn chaép tay ñaùp: -Teù ra laø Boái tieân sinh ra ñeán taän ñaây tieáp ñoùn anh em taïi haï, khieán cho taïi haï ñaây aùy naùy voâ cuøng. Taïi haï laø Ngoaï Hoå Caân Phaïm Nhaát Phi. Tieáp theo haén giôùi thieäu boïn Laõ Chính Bình, Phong Löông, Cao Tam nöông töû. Thaïch Phaù Thieân thaáy boïn hoï aên noùi khaùch khí, lòch söï thì nghó buïng: -Teù ra khoâng phaûi laø ñi ñaùnh nhau! Roài chaøng gheù tai baûo Ñinh Ñang: -Hoï toaøn laø ngöôøi trong nhaø caû. Chuùng ta ra ñi thoâi chöù? Ñinh Ñang keùo chaøng laïi ræ tai: -Khoan ñaõ! Haõy thong thaû chôø xem sao roài haõy tính. Boãng nghe Phaïm Nhaát Phi laïi noùi: -Boïn taïi haï öôùc ñònh ñeán quyù bang baùi sôn tröôùc ngaøy teát truøng döông nhöng doïc ñöôøng gaëp chuyeän baát ngôø phaûi naùn laïi, thaønh ra ñeán chaäm xin Boái ñaïi phu cuøng caùc vò tha toäi cho. Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Caùc haï daïy quaù lôøi! Coù ñieàu ñaùng tieác laø teä bang chuùa kính caån chôø ñôïi laâu ngaøy, khoâng thaáy ñaïi giaù quan laâm, roài vieäc troïng yeáu, töôûng raèng caùc vò ñaõ baõi boû cuoäc öôùc hoäi, neân khoâng chôø nöõa. Phaïm Nhaát Phi söûng soát hoûi: -Khoâng hieåu Thaïch anh huøng ñi ñaâu? Chaúng noùi giaáu gì Boái tieân sinh, sôû dó boïn taïi haï laën loäi ñöôøng xa qua haøng vaïn daëm ñeán Trung Nguyeân laø chæ mong ñöôïc gaëp Thaïch anh huøng beân quyù bang. Neáu khoâng ñöôïc cuøng ngöôøi hoäi dieän thì boïn taïi haï raát laáy laøm thaát voïng… Ñinh Ñang gheù tai Thaïch Phaù Thieân noùi: -Haén noùi theá thaät laø hoà ñoà. Chuùng vöøa aên côm uoáng röôïu vôùi Thieân ca, maø baây giôø laïi baûo chöa ñöôïc hoäi dieän ñeå cho boïn chuùng phaûi thaát voïng môùi thaät laø kyø. 501 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Phaïm Nhaát Phi ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp: -Boïn taïi haï ôû Quan Ñoâng ñoù laø maáy boä gia ñieàn, vaøi caân nhaân saâm ñöa ñeán Thaïch anh huøng. Boái tieân sinh cuøng caùc vò ñaø chuùa. Leã moïn chaúng coù chi ñaùng keå xin caùc vò caûm ñoäng nieäm tình ñöôøn g xa dieäu vôïi maø vui loøng nhaän cho. Haén vöøa noùi vöøa vaãy tay ra hieäu cho ba teân ñeä töû ra côûi boïc treân löng ngöïa xuoáng. Ba teân côûi boïc xong khom löng ñaët xuoáng tröôùc maët Boái Haûi Thaïch. Boái Haûi Thaïch cöôøi noùi: -Caùi naøy ….. caùi naøy …… Caùc vò thaät kheùo baøy veõ! Vaäy caùc vò ñaõ coù thònh yù cho quaù haäu (laïi ho)…. Teä bang maø khöôùc töø thì laø baát cung maø nhaän laáy thì cuõng khoâng khoûi hoå theïn. Vaäy xin ña taï, ña taï! Laõo noùi xong chaép tay taï ôn. Phaïm Nhaát Phi laïi côûi moät goùi nhoû ôû sau löng ra hai tay tieán leân ba böôùc, doõng daïc noùi: -Ñoâng Phöông bang chuùa beân quyù bang hoài coøn ôû Quan Ñoâng coù thaâm giao vôùi taïi haï vaø maáy vò ñaây. Boïn taïi haï ñöôïc Ñoâng Phöông bang chuùa khoâng ñeán noãi khinh reû, coi nhö goùi naøy laø moät con nhaân saâm thaønh hình ñaõ ngaâm naêm, uoáng vaøo ñöôïc theâm tuoåi thoï. Vaät hi höõu naøy xin ñeå taëng Ñoâng Phöông ñaïi ca. Haén hai tay kính caån ñaët goùi xuoáng, ñöa maét nhìn Boái Haûi Thaïch. Thaïch Phaù Thieân raát laáy laøm kyø töï hoûi: -Sao laïi coøn Ñoâng Phöông bang chuùa naøo nöõa? Boái Haûi Thaïch laïi thuûng thaúng ho maáy tieáng roài thôû daøi noùi: -Teä bang chuùa tröôùc kia laø Ñoâng Phöông ñaïi ca, maáy naêm gaàn ñaây gaëp ñieàu baát nhö yù roài sinh loøng chaùn naûn, khoâng muoán xöû trí bang vuï neân ñem vieäc lôùn trong bang giao laïi cho hoï Thaïch bang chuùa roài ngöôøi vaøo nuùi aån cö … Laâu nay khoâng ñöôïc tin töùc gì …. Anh em trong bang luùc naøo cuõng töôûng nhôù. Vaäy ñoà leã haäu cuûa caùc vò ñaây khoâng bieát laøm theá naøo maø göûi ñeán tay laõo gia ñöôïc? Phaïm Nhaát Phi noùi: -Theá ra caùc vò ñaõ khoâng bieát Ñoâng Phöông ñaïi ca aån cö nôi ñaâu? Maø laïi khoâng hieåu caû vì leõ gì maø ngöôøi ñi aån laùnh ö? Gioïng noùi toû veû laø nhöõng lôøi chaát vaán nghieâm troïng. Boái Haûi Thaïch tuûm tæm cöôøi ñaùp: -Taïi haï chæ laø boä thuoäc döôùi tröôùng Ñoâng Phöông bang chuùa neân vieäc rieâng cuûa laõo gia ñöôïc bieát raát ít. Phaïm huynh cuøng maáy vò ñaõ laø baïn tri giao cuûa Ñoâng Phöông bang chuùa, chính taïi haï cuøng maáy vò ñaõ laø baïn tri giao cuûa Ñoâng Phöông bang chuùa, chính taïi haï muoán hoûi vì leõ gì maø bang Tröôøng Laïc luùc höng thònh, 502 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn thanh theá noåi nhö coàn maø Ñoâng Phöông bang chuùa laïi giao troïng traùch cho Thaïch bang chuùa. Ñieàu ñoù töôûng caùc vò hieåu roõ hôn taïi haï. Laõo ñöa caâu hoûi naøy laø keá phaûn khaùch vi chuû chaúng nhöõng ñoå caû bao lôøi chaát vaán Phaïm Nhaát Phi vaøo ñaàu haén maø coøn khieán cho haén khoù loøng traû lôøi ñöôïc. Phaïm Nhaát Phi aáp uùng: Boái Haûi Thaïch laïi noùi: -Laõo Ñoâng Phöông bang chuùa giao bang vuï laïi cho ngöôøi khaùc, boïn anh em taïi haï chöa bieát roõ nhaân phaåm cuøng voõ coâng cuûa Thaïch bang chuùa maø chæ thaáy ngöôøi coøn nhoû tuoåi laïi khoâng coù danh voïng gì trong voõ laâm maø ñöùng ra laõnh ñaïo quaàn haøo thì ña soá trong loøng khoâng phuïc. Nhöng sau Thaïch bang chuùa leân tieáp nhaäm, ngöôøi ñaõ laøm cho baûn bang ñöôïc nhieàu vieäc lôùn. Nhö vaäy ñuû chöùng toû Ñoâng Phöông bang chuùa laø ngöôøi coù maét tinh ñôøi, bieát roõ maët anh huøng, chaúng nhöõng voõ coâng cao hôn ngöôøi moät baäc maø kieán thöùc cuõng khoâng phaûi haïng taàm thöôøng ….(laïi ho)….. Neáu khoâng theá thì giao du vôùi caùc vò theá naøo ñöôïc? Ha ha….. Caâu noùi cuûa Boái Haûi Thaïch coù nguï yù baûo boïn kia: neáu caùc ngöôi cho Ñoâng Phöông bang chuùa keùm coûi, löïa ngöôøi khoâng xöùng ñaùng, thì caùc ngöôi cuõng chaúng ra gì. Laõ Chính Bình ñoät nhieân xen vaøo: -Boái ñaïi phu! Boïn taïi haï ôû Quan Ñoâng ñöôïc tin, neân laën loäi ñöôøng xa ngaøn daëm vaøo ñeán Trung Nguyeân ñeå ñieàu tra cho roõ thöïc hö. Khoâng thì cuõng chaúng ñeán phieàn quyù bang laøm chi. Boái Haûi Thaïch höõng hôø ñaùp: -Coøn laï gì ñöôøng xa ngaøn daëm, tin töùc laáy chi laøm ñích xaùc . Chaúng hieåu coù phaûi phao ngoân hay khoâng? Moät oâng baïn cho boïn taïi haï hay raèng: Ñoâng Phöông bang chuùa bò….. Tia maét haén boãng saùng röïc leân, doõng daïc noùi tieáp: -…..Bò gian nhaân ôû bang Tröôøng Laïc saùt haïi. Ngöôøi cheát moät caùch bí maät …. Ngoâi bang chuùa loït vaøo tay moät thanh nieân laõng maïn tham daâm hieáu saéc, ngang ngöôïc baïo taøn. OÂng baïn naøy noùi coù veû ñöùng ñaén chöù khoâng ra chieàu giaû doái. Nghó ñeán tình thaâm giao vôùi Ñoâng Phöông ñaïi ca ngaøy tröôùc. Boïn taïi haï töï bieát voõ coâng cuøng danh voïng khoâng ñaùng hoûi tôùi vieäc lôùn cuûa quyù bang nhöng noùng loøng vì baïo …. khoâng khoûi coù ñieàu …… maïo muoäi. Boái Haûi Thaïch cöôøi khaønh khaïch ñaùp: -Laõ huynh noùi ñuùng ñoù, nhö vaäy khoâng khoûi coù ñieàu maïo muoäi. Laõ Chính Bình noùng maët nghó thaàm: -Ngöôøi ta ñoàn: Thaèng cha Boái Haûi Thaïch tay ñaùo ñeå, quaû nhieân danh baát hö truyeàn. 503 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Haén lieàn lôùn tieáng hoûi: -Quyù bang toân ai laøm chuû, ngöôøi ngoaøi cuoäc coù lyù naøo hoûi ñeán ñöôïc? Boïn Quan Ñoâng chuùng ta chæ muoán hoûi quyù bang xem Ñoâng Phöông ñaïi ca coøn soáng hay cheát roài? Y khoâng laøm bang chuùa quyù bang xem Ñoâng phöông ñaïi ca coøn soáng hay cheát roài? Y khoâng laøm bang chuùa quyù bang vì baûn taâm muoán theá, hay vì keû khaùc aùp böùc? Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Boái moã tuy keùm coûi nhöng cuõng ñöôïc chuùt hö danh treân giang hoà, vaäy ñaõ noùi caâu gì khi naøo coøn canh caûi nöõa? Haø haø! Caùc vò ñeàu laø nhöõng nhaân vaät noåi tieáng trong voõ laâm laïi nhieät tình baïn höõu, khieán ngöôøi ta ai chaúng khaâm phuïc? Nhöng veà vieäc naøy thieät tình maø noùi thì caùc vò coøn coù choã chöa thoâng tình lyù. oOo 504 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2