intTypePromotion=1

Hiệu quả giảm đau của điện châm kết hợp đắp paraffin trên thoái hóa khớp gối

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
19
lượt xem
2
download

Hiệu quả giảm đau của điện châm kết hợp đắp paraffin trên thoái hóa khớp gối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích đánh giá hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp điện châm kết hợp đắp paraffin để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu quả giảm đau của điện châm kết hợp đắp paraffin trên thoái hóa khớp gối

<br /> <br /> MNOOPQRSRQMTP<br /> UVWQXRYRZZY[\]RU^_<br /> <br /> Q`abQcadefgQhbibjab`kal<br /> <br /> 6."/ <br /> 3"0!!123,45'<br /> 0367'+8%"0!3492:%<br /> <br /> m 3nn%'$9G"6o'+G"pG'"%(2q!V31!':"!A="W%'!78!.X!YJ%!AZ!":"!"[-!(FO"!H\!(F2%!I]%<br /> AJ%!'31!"#$"!%&%'!7D%A9%'!"^=!H#8E!'5G<br /> %#C-!(F@_%'!#`E!H#J%!Y4%#!%#S%!(K%!E#J><br /> ?'#2%!"$-!"^=!(:"!'3 a%.(=%(%I.!bc<br /> defghi!(!jT!*E!(F2%!kl!Y4%#!%#S%!AB!"#$%'<br /> 1 %#!.X!(@6%'!,-=%!"#P(!"#m!'n=!*+,-).%)<br /> 7K!ocpqggr>!s!7DT!H#!#4-!.-[(!'31!A=(#)!(#=%'!A\1!ocp!(5(!(#t!"0!(#\!"3!(#4%<br /> "#$"!%&%'!H#8E!'5!(#)!(#=%'!A\1!*).u<br /> ,-).%)><br /> p=-!gv!%'KT!AC-!(FLG1$"!A9!"3!(#4%!(N1<br /> 7D%!A9%'!"^=!H#8E!'5!/!#=!%#01!.=-!AC-!(FL<br /> AC-!(&%'!2%G!.X!H#:"!Y4(!"0!;!%'#<br /> <br /> <br /> (#=%'!A\1!ocpG!"#$"!%&%'!.%#!#(!#K%'<br /> %'KT!(#)!(#=%'!A\1!*+,-).%)!7K!(N1!7D%<br /> A9%'!H#8E!'5!(F-%'!Yt%#G!'n=!#=!%#01!"0<br /> .X!H#:"!Y4(!"0!;!%'#<br /> <br /> ‡‹ŒŽ‘<br /> <br /> V#O%'!(!M%!"#S%!(#K%#!"31 6%!":"!":%<br /> Y9!H#=!V#S1!"$-u’#R"!#“!"#$"!%&%'<br /> Y4%#!74%!”!#•"!"Z!(F-TC%!–9!V%'!=%!AB!(<br /> AC-!H4%!"#!%#01!%'#2%!"$-!(#X"!#4%AC<br /> (K!%KT><br /> <br /> —‡˜™š…›œ<br /> <br /> „žŸ ¡‘ƒ¢‘£ž¤¥¦§‘ž¤¨‘¥<br /> žŸ ¡‘£ŸŒ©‘ª«¬¬«­„®:%#!':!(t%#!#t%#<br /> Y4%#!H#8E!(!H#=!V6!M@6%'!H#8E¯–4%#<br /> 74%!–"#!°=!(F%'!gf!%&1!dgkkg¯efffi><br /> –:!":!H#=!#•"!®!#9!(K%!,-5"!N%!(#$!wG<br /> 4±²³´µ¶·´¸¶´¹º»²¼³2½¾G!ezwuezl><br /> «„™žž¿¿¦À¿Á™‘ŒÂ¿„™„ª«¬¬Ã­>!%Ä)"(%<br /> |F!H%))!.()=F(#F(.>!V=%=I=%!|=1 T!E#T.u<br /> "=%G¬ÅG!gwwugwv><br /> ÄÆǿŒ¥È¿¦ÉŒ‘Æ£¦™¥šÊ¦¿ËŒÌ‡¿ÍÆ£<br /> šª«¬Î­„Ï#)!)||)"(!|!)M)F".)!(#)F=ET!%<br /> H%))!.()=F(#F(.Š!=!F=%I1 Ð)I!"%"=!(F=G<br /> °)I"=!Ñ-F%=!|!!Ï#)!Ò.=1 "!Ó)E-Y"!|<br /> ÒF=%G¬ÔGwyuhh><br /> Մ֌ÁÆÍת«¬Ã­„Ø||"="T!|!E=F=||%!Y=(#<br /> (#)F=ET!%!#=%I!.()=F(#F(.Š!=!.%')uY%I)I<br /> F=%I1 Ð)I!"%(F)I!(F=G!cF"#7).!|!’#T.u<br /> "=!°)I"%)!=%I!Ó)#=Y(=(%G¬ÃG!eeueh><br /> ΄Êّž×ÚÊ£ÛŸª«¬¬Å­„V#$%'!(;G!?9<br /> H#=!”!#•"!"Z!(F-TC%>!?#K!M-[(!Y3%!”!#•"G<br /> veyuvwy><br /> ń܌‘žžŸ¿‘žÝª«¬Î­„b=(!=%=T..!|<br /> E=()%(.!Þ(#!H%))!.()=F(#F(.!Y)|F)!=%I<br /> =|()F!V#%).)!1=..=')!(F)=(1)%(Gßàáâã½äàå<br /> ƒ„…†‡ˆ<br /> 0â½æ²³²àã½ä1´²ãçèçéç沺²ãçG¬êG!gyuef><br /> 넦싑žíÙ«¬¬Å­„®=‰-=!":"!HJ(!,-3!(#-!A@`"G!"#O%'!(!FO(!F=<br /> %<br /> #<br /> $"<br /> !":"!H#8E!H#%'!"0!%0%'!AQG!V#-T2%!AC<br /> HJ(!-D%Š!V0!.X!"3!(#4%!1$"!A9!A=-!(#)<br /> 012134667869<br /> 76 <br /> <br /> <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản