intTypePromotion=1
ADSENSE

Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 4): Phần 1

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:136

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu được ra đời nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tổ chức biên soạn tài liệu. Bên cạnh những câu chuyện về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó với nhân dân của Bác và tấm gương của những chiến sĩ cách mạng trung kiên, tập tài liệu tập trung giới thiệu những tập thể cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể trên nhiều lĩnh vực, thuộc nhiều giới, nhiều ngành, nhiều tầng lớp, thành phần xã hội, đang từng ngày từng giờ thầm lặng làm đẹp cho đời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 4): Phần 1

NHÖÕNG CHUYEÄN KEÅ<br /> VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC<br /> <br /> HOÀ CHÍ MINH<br /> Taäp 4<br /> <br /> 2  NHIỀU TÁC GIẢ<br /> <br /> THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> BAN TUYÊN GIÁO<br /> <br /> NHÖÕNG CHUYEÄN KEÅ<br /> <br /> VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC<br /> <br /> HOÀ CHÍ MINH<br /> Taäp 4<br /> <br /> Nhaø xuaát baûn Vaên hoùa - Vaên ngheä<br /> TP. Hoà Chí Minh 2015<br /> <br /> Trôøi coù boán muøa: Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng.<br /> Ñaát coù boán phöông: Ñoâng, Taây, Nam, Baéc.<br /> Ngöôøi coù boán ñöùc: Caàn, Kieäm, Lieâm, Chính.<br /> Thieáu moät muøa, thì khoâng thaønh trôøi.<br /> Thieáu moät phöông, thì khoâng thaønh ñaát.<br /> Thieáu moät ñöùc, thì khoâng thaønh ngöôøi.<br /> HOÀ CHÍ MINH - 1949<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2