intTypePromotion=1

hội thoại tiếng Hàn phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Thi Ngoc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
586
lượt xem
181
download

hội thoại tiếng Hàn phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một khuôn khổ nhất định, cuốn sách này chỉ tuyển chọn những từ ngữ, những câu hội thoại được sử dụng trong các lĩnh vực như sinh hoạt hàng ngày, học tập, lao động, giao thông, sức khoẻ... để có thể giới thiệu voí các bạn có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc. Đồng thời để người sử dụng có thể dễ nhớ, dễ thuộc, câu và từ được phiên âm theo phát âm tiếng Việt một cách tương đối. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hội thoại tiếng Hàn phần 1

 1. Bieân soaïn LEÂ HUY KHOA TÖÏ HOÏC Giao tieáp tieáng Haøn cô baûn 한국어 기본회화 NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ 2003
 2. Lôøi giôùi thieäu Sau hôn möôøi naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao chính thöùc giöõa hai nöôùc Vieät Nam vaø Haøn Quoác, söï hôïp taùc treân nhieàu lónh vöïc cuûa hai quoác gia khoâng ngöøng phaùt trieån. Cuøng vôùi tình höõu nghò ngaøy caøng gaén boù naøy, taïi Vieät Nam nhu caàu tìm hieåu veà ñaát nöôùc, con ngöôøi vaø neàn vaên hoùa Haøn Quoác ngaøy caøng taêng. Bieåu hieän cuï theå cuûa söï quan taâm naøy laø vieäc ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi Vieät Nam coù nhu caàu hoïc tieáng Haøn Quoác. Beân caïnh muïc ñích tìm hieåu vaên hoùa, hoïc tieáng Haøn coøn laø moät phöông tieän giuùp thuùc ñaåy söï hôïp taùc kinh teá giöõa hai nöôùc. Ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty Haøn Quoác ñaàu tö vaøo Vieät Nam, cuõng nhö soá löôïng tu nghieäp sinh Vieät Nam lao ñoäng taïi Haøn Quoác cuõng raát lôùn. Chính vì vaäy, söï hieåu bieát veà ngoân ngöõ seõ taïo raát nhieàu thuaän lôïi trong hôïp taùc kinh doanh, ñoàng thôøi giuùp giaûm thieåu nhöõng tranh chaáp khoâng ñaùng coù do baát ñoàâng ngoân ngöõ. Quyeån saùch “Töï hoïc giao tieáp tieáng Haøn cô baûn” ra ñôøi ñeå ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu naøy. Noäi dung saùch bao quaùt moät voán ngoân ngöõ lôùn, thöïc teá vaø höõu duïng trong moïi khía caïnh cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy, ñöôïc saép xeáp theo chuû ñeà ñeå tieän vieäc tra cöùu. Caùc maãu caâu tieáng Haøn ñeàu ñöôïc phieân aâm caùch noùi sang tieáng Vieät ñeå giuùp ngöôøi hoïc nhanh choùng vaø deã daøng noùi ñöôïc tieáng Haøn. Ñaây laø moät taøi lieäu khoâng theå thieáu ñöôïc cho taát caû nhöõng ai ñang caàn söû duïng tieáng Haøn.
 3. Muïc luïc Chöông 1: Phaùt aâm..........................................................1 Chöông 2: Töø loaïi ............................................................9 Chöông 3: Caùc töø ngöõ thoâng duïng................................19 Chöông 4: Caùc maãu caâu cô baûn ...................................31 Chöông 5: Chaøo hoûi ......................................................47 Chöông 6: Mua saém ......................................................53 Chöông 7: Taïi hieäu saùch ...............................................63 Chöông 8: AÊn uoáng .......................................................67 Chöông 9: Cô theå, beänh taät, ñieàu trò ..............................75 Chöông 10: Khaùch saïn..................................................85 Chöông 11: Giao thoâng .................................................91 Chöông 12: Ngaân haøng, böu ñieän .................................99 Chöông 13: Tröôøng hoïc ..............................................105 Chöông 14: Coâng vieäc, sinh hoaït ................................113 Phuï luïc • Baûng phieân aâm chöõ Haøn Quoác sang chöõ La-tinh ...134 • Giôùi thieäu cô baûn veà Haøn Quoác..............................135 • Ngaøy quoác leã, ngaøy nghæ do phaùp luaät quy ñònh ....136 • YÙ nghóa caùc bieån baùo, baûng hieäu...........................136
 4. Chöông 1 제 일장 발음 Phát âm
 5. Chöông 1 – Phaùt aâm Chöõ Haøn Ñoïc laø CAÙC NGUYEÂN AÂM ÑÔN a 아 ia 야 ô 어 iô 여 oâ 오 ioâ 요 u 우 iu 유 ö 으 i 이 CAÙC NGUYEÂN AÂM KEÙP e 애 ie 얘 eâ 에 ieâ 예 외 (오+이) ueâ 위 (우+이) uy 의 (으+이) öi 와 (오+아) oa 왜 (오+애) oe 워 (우+어) uô 웨 (우+에) ueâ 2
 6. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn Chöõ Haøn Ñoïc laø CAÙC PHUÏ AÂM ÑÔN c/k ㄱ n ㄴ t ㄷ r ㄹ m ㅁ b ㅂ x ㅅ ng ㅇ ch ㅈ sh ㅊ kh ㅋ th ㅌ p ㅍ h ㅎ CAÙC PHUÏ AÂM KEÙP c/k ㄲ t ㄸ b ㅃ x ㅆ ch ㅉ 3
 7. Chöông 1 – Phaùt aâm CAÙC PATXIM Patxim laø phaàn naèm döôùi cuøng trong thaønh phaàn caáu taïo neân chöõ Haøn Quoác. Ví duï: coù patxim laø ㅁ (aâm) 음 coù patxim laø ㅇ (doøng soâng) 강 khoâng coù patxim (con chim) 새 coù patxim laø ㄹ (haøng, haøng nguõ) 줄 coù patxim laø ㄶ (nhieàu) 많다 CAÙCH ÑOÏC CAÙC PATXIM § Ñoïc thaønh ㄱ (c/k) neáu caùc patxim laø ㄱ, ㅋ, ㄲ, ㄳ, ㄺ Ví duï: caùc taøø (caét, xeùn, caïo) 깎다 moác (phaàn) 몫 nöùc taøø (giaø) 늙다 § Ñoïc thaønh ㄴ (n) neáu caùc patxim laø ㄴ, ㄵ, ㄶ Ví duï: an (khoâng) 안 coeùn shaùn taøø (khoâng sao) 괜찮다 un chôn (laùi xe) 운전 § Ñoïc thaønh ㄷ (t) neáu patxim laø ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ Ví duï: taùt taøø (ñoùng) 닫다 uùt taøø (cöôøi) 웃다 maùt taøø (ñuùng) 맞다 choát taøø (ñuoåi) 쫓다 caùt taøø (gioáng) 같다 choát taøø (toát) 좋다 ít taøø (coù) 있다 4
 8. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn § Ñoïc thaønh ㄹ (l) neáu caùc patxim laø ㄹ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㅀ Ví duï: al taøø (bieát) 알다 bal taøø (daãm) 밟다 xil thaø (gheùt) 싫다 hal taøø (lieám) 핥다 § Ñoïc thaønh ㅁ (m) neáu caùc patxim laø ㅁ, ㄻ. Ví duï: cum (giaác mô) 꿈 cham (giaác nguû) 잠 tam taøø (gioáng) 닮다 § Ñoïc thaønh ㅍ (p) neáu caùc patxim laø ㅂ, ㅍ, ㅄ, ㄿ Ví duï: baùp (côm) 밥 caùp taøø (traû, traû laïi) 갚다 caùp (giaù caû) 값 § Ñoïc thaønh ㅇ (ng) neáu caùc patxim laø ㅇ Vi duï: cang (doøng soâng) 강 coâng hang (saân bay) 공항 5
 9. Chöông 1 – Phaùt aâm CAÁU TRUÙC CAÂU CHÍNH TRONG TIEÁNG HAØN QUOÁC Chuû ngöõ 가/이 + vò ngöõ 1. 는/은 Ví duï: 내 애인이 예쁩니다. − Ngöôøi yeâu toâi ñeïp. − 날씨가 좋습니다. Thôøi tieát ñeïp. Chuû ngöõ 가/이 + taân ngöõ + 를/을 + ñoäng töø 2. 는/은 Duøng 가, 는 khi töø laøm chuû ngöõ khoâng coù patxim Duøng 은, 이 khi töø laøm chuû ngöõ coù patxim Duøng 를 khi töø laøm taân ngöõ khoâng coù patxim Duøng 을 khi töø laøm taân ngöõ coù patxim Ví duï: − 저는 친구를 만납니다. Toâi gaëp baïn. − 그는 장미꽃을 좋아합니다. Anh aáy thích hoa hoàng. CAÙC THÌ TRONG TIEÁNG HAØN QUOÁC A. Thì hieän taïi: ñang ÑOÄNG TÖØ + 은/는 Ví duï: ñang aên 먹다 먹는다 ñang ñi 가다 간다 6
 10. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn B. Thì quaù khöù: ñaõ ÑOÄNG TÖØ + 았 (었, 였) 다 Ví duï: ñaõ ñeán 오다 왔다 ñaõ aên 먹다 먹었다 C. Thì töông lai: seõ ÑOÄNG TÖØ + 겠다 Ví duï: seõ laøm 하다 하겠다 seõ chôø 기다리다 기다리겠다 ÑOÄNG TÖØ + (으)ㄹ 것 Ví duï: 할것이다. seõ laøm 하다 갈것이다. seõ ñi 가다 D. Thì hieän taïi tieáp dieãn ÑOÄNG TÖØ + 고 있다 Ví duï: ñang ñi 가다 가고 있다 ñang aên 먹다 먹고 있다 CAÙCH CHIA PHUÛ ÑÒNH: KHOÂNG, KHOÂNG PHAÛI ÑOÄNG TÖØ + 지 않다 안 + ÑOÄNG TÖØ DANH TÖØ + 아니다 Ví duï: 가다 (ñi) khoâng ñi 가지 않다 7
 11. Chöông 1 – Phaùt aâm 했다 (ñaõ laøm) ñaõ khoâng laøm 안했다 학생 (hoïc sinh) khoâng phaûi hoïc sinh 학생 아니다 CAÙC THOÂ SÖÛ DUÏNG CUOÁI CAÂU: Ngoân ngöõ vieát, noùi moät caùch moâ phaïm, toân kính 1. Neáu caùc ñoäng töø, tính töø coù patxim: ÑOÄNG/TÍNH TÖØ + 습니다 Neáu khoâng coù patxim ÑOÄNG/TÍNH TÖØ + ㅂ니다 Ví duï: aên 먹다 먹습니다 gaàn 가깝다 가깝습니다 laøm 하다 합니다 ñeïp 예쁘다 예쁩니다 Ngoân ngöõ noùi 2. Theâm 아요, 어요, 워요 tuøy theo nguyeân aâm caáu thaønh thaân ñoäng töø. Ví duï: aên 먹다 먹어요 nhoû 작다 작아요 lôùn 크다 커요 누워요. naèm 눕다 Noùi, vieát thöïc söï toân kính 3. ÑOÄNG/TÍNH TÖØ + 시 Ví duï: gaëp gôõ 만나다 만나시다 ñeán 왔다 왔시다 8
 12. Chöông 2 제 이장 많이 쓰는 단어 Từ loại
 13. Chöông 2 – Töø loaïi 1. ÑAÏI DANH TÖØ 대명사 (te-miông-xa) na Toâi 나 chô (khieâm toán) 저 xôn-xeng-nim OÂng, ngaøi 선생님 tang-xin Caäu, anh, maøy 당신 xa-moâ-nim Quí baø, phu nhaân 사모님 a-ca-xi Coâ, coâ gaùi 아가씨 a-chum-ma Dì, baø 아줌마 a-chô-xi OÂng, baùc, chuù 아저씨 cö Noù, caäu aáy 그 cö Baø aáy, oâng aáy 그 cö-töl Chuùng noù, boïn noù, hoï 그들 cö-xa-ram Ngöôøi aáy 그사람 u-ri Chuùng toâi 우리 chô-höi (khieâm toán) 저희 iô-rô-bun Caùc oâng, caùc ngaøi 여러분 nô, ni Maøy, caäu 너, 니 2. DANH TÖØ 명사 miông-xa hueâ-xa Coâng ty 회사 chíp Nhaø 집 toâ-roâ Ñöôøng phoá 도로 chôn-shô-liôùc Ga xe ñieän 전철역 cha-toâng-sha Xe oâ toâ 자동차 bi-heng-ci Maùy bay 비행기 haéc-cioâ Nhaø tröôøng 학교 haéc-xeng Hoïc sinh 학생 10
 14. Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn te-haéc-xeng Sinh vieân 대학생 xôn-xeng-nim Thaày giaùo/ coâ giaùo 선생님 xi-chang Chôï 시장 coa-il Hoa quaû 과일 xoâ-chu Röôïu 소주 meùc-chu Bia 맥주 xíc-tang Tieäm aên 식당 neng-chang-coâ Tuû laïnh 냉장고 theâ-leâ-bi-chôn Tivi 텔레비전 khôm-piu-thô Maùy tính 컴퓨터 xang Caùi baøn 상 öi-cha Gheá 의자 xôn-pung-ci Quaït 선풍기 xi-cieâ Ñoàng hoà 시계 cang Doøng soâng 강 xan Nuùi 산 tang Ñaát 땅 ha-nöl Baàu trôøi 하늘 ba-taø Bieån 바다 the-iang Maët trôøi 태양 tal Traêng 달 ba-ram Gioù 바람 bi Möa 비 cöùc-chang Raïp haùt 극장 iông-hoa Phim 영화 pioâ Veù 표 coâng-uoân Coâng vieân 공원 toâng-mu-ruoân Vöôøn thuù 동물원 11
 15. Chöông 2 – Töø loaïi shuùc-cu Boùng ñaù 축구 un-toâng-chang Saân vaän ñoäng 운동장 coâng-hang Saân bay 공항 mul-côn Ñoà vaät 물건 3. ÑOÄNG TÖØ 동사 toâng-xa moác-taø AÊn 먹다 ma-xi-taøø Uoáng 마시다 íp-taø Maëc 입다 mal-ha-taø Noùi 말하다 te-ri-taø Ñaùnh, ñaäp 때리다 xô-taø Ñöùng 서다 boâ-taø Xem 보다 chuùc-taø Cheát 죽다 xal-taø Soáng 살다 chu-ci-taøø Gieát 죽이다 shuy-ha-taøø Say 취하다 ioác-ha-taøø Chöûi maéng 욕하다 coâng-bu-ha-taøø Hoïc 공부하다 an-taø Ngoài 앉다 töùt-taøø Nghe 듣다 oâ-taøø Ñeán 오다 ca-taøø Ñi 가다 ha-taøø Laøm 하다 xuy-taø Nghæ 쉬다 xít-taø Röûa 씻다 bal-taø Giaët 빨다 ioâ-ri-ha-taø Naáu 요리하다 xíc-xa-ha-taø AÊn côm 식사하다 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2