intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager

Chia sẻ: PhuVi Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

3
2.676
lượt xem
449
download

Hướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về cách sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager rất chi tiết và dễ hiểu qua hình ảnh minh họa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager

 1.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            1                                                                               HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MINDJET MIND MANAGER 1.  ử dụng Open ­ Import ­ Save ­ Print ­ Send ­ Export củ   S a Mindjrt Mind Manager : 1.1. Tạo file mới : Tạo file  blank mới Tạo file mới từ  Templates có sẵn Tạo file  Tạo file mới giống  mới file có sẵn 1.2. Mở file đã có sẵn : Mở file có  sẵn Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 2.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            2                                                                               1.3. Mở file đã có sẵn : Import từ   file có sẵn 1.4. Lưu file :   Dùng  Save  hoặc  Save  As  để lưu file  Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 3.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            3                                                                               1.5. In file và gửi mail: In  file  Gửi  mail  1.6. Xuất file ra bằng định dạng khác : Tùy chọn định  dạng : web,  Xuất file ra bằng định  dạng khác Đóng  file Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 4.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            4                                                                               1.7. Thay đổi Option Mindjet Mind Manager : Thay đổi  Option  Mindjet  Bảng Mindmanager  Option 1.8. Thanh công cụ : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 5.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            5                                                                               Chèn   Itemp  vào   Định  dạng   Các chế độ   Tools của   Hướng dẫn của  2.  ạo Map và hiệu chỉnh Map T   : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 6.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            6                                                                               2.1. Tạo Map : Tạo Subopic (con của Main  Topic) bằng cách : Chọn chuột  trái vào SubTopic →  Bấm insert Tạo Main Topic (con của  Central Topic) bằng  cách : Chọn chuột trái  vào Central Topic →  Bấm  Tương tự  tạo  Subopic  (con của  Chọn vào : (+) : đóng lại  (thu gọn) (­) : mở ra (mở  2.2. Hiệu chỉnh Map : 2.2.1. Đặt tên ­ đổi tên cho Topic hay Subtopic : Chọn   chuột   trái   vào  đối tượng cần  đặt tên  hoặc   đổi   tên  →  điền    Chọn chuột trái 2  lần vào đối tượng cần  đặt tên hoặc đổi tên  → điền tên vào đối  tượng. (cách này có  thể thay đổi thành   2.2.2. Thêm icon Task Priorities cho Topic hay Subtopic :   Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 7.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            7                                                                               Tháo bỏ icon : chọn  chuột phải đối tượng  →  chọn Remove Chọn   chuột   trái   vào   đối  tượng   cần   chèn   icon  → chọn   chuột   trái   Task  Priorities   (ở   mục   Icon  2.2.3. Thêm icon Task Complete cho Topic hay Subtopic : Hiệu chỉnh Task Complete  :  +  Chọn Task info  (thanh công cụ) +  Hiệu chỉnh Task  Chọn   chuột   trái   vào   đối  tượng   cần   chèn   icon  → Tháo bỏ icon : chọn  chọn   chuột   trái   Task  chuột phải đối tượng  →  chọn Remove 2.2.4. Chèn Notes (ghi chú) : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 8.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            8                                                                               Chọn   chuột   trái   vào  đối   tượng   cần   chèn  Notes  →  chọn   chuột  Ghi   nội   dung   cần  ghi chú vào Topic  Notes. ( Nội dung ghi   chú được thể  hiện khi chọn   2.2.5. Chèn liên kết Hyperlink :    Chọn tên file, Topic,  Document, Email cần chèn liên kết     Chọn chuột trái  Hyperlink → chọn OK để kết thúc vào đối tượng cần  chèn   liên   kết  Hyperlink  →  chọn  chuột   trái   vào  Hyperlink   (Xuất  2.2.6. Chèn liên kết Attachment : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 9.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            9                                                                                  Chọn tên file cần chèn liên       Chọn chuột trái  kết Attachment → chọn OK để  vào   đối   tượng   cần  kết thúc chèn   liên   kết  Attachment  →  chọn  chuột   trái   vào  Attachment  (Xuất  2.2.7. Chèn Image :       Chọn   chuột  trái   vào   đối  tượng   cần   chèn  Image  →  chọn     Chọn Iamge cần  chuột   trái   vào  chèn  Image  (Xuất  → chọn Insert để  2.2.8. Hiệu chỉnh màu Background :   Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 10.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            10                                                                              Tháo bỏ icon : chọn  chuột phải đối tượng  →  chọn Remove    Chọn chuột trái vào  Map   Style  →  chọn  Background   (Xuất   hiện  bảng Background) Chọn   chuột   trái   vào   đối  tượng   cần   chèn   icon  → chọn   chuột   trái   Task  Priorities   (ở   mục   Icon  2.2.9. Thêm icon Task Complete cho Topic hay Subtopic : Chọn   Select   Color  để   chọn   màu   (Xuất  hiện bảng màu) →  chọn   OK   để   kết  2.2.10. Hiệu chỉnh màu cho Topic hay Subtopic :   Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 11.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            11                                                                              Chọn   chuột  trái   vào  Format   trên  thanh   công  Chọn chuột trái vào đối tượng cần  hiệu chỉnh màu  → chọn công cụ ở bảng (trong mục  Formating) để hiệu chỉnh Hiệu chỉnh màu  Hiệu chỉnh màu  nền khung  2.2.11. Hiệu chỉnh hình dạnh cho Topic hay Subtopic :   Chọn   chuột  trái   vào  Format   trên  thanh   công  Chọn chuột trái vào đối tượng  cần hiệu chỉnh hình dạng  → chọn hình dạng ở bảng (trong  mục Topic Shapes) để hiệu  chỉnh  2.2.12. Hiệu chỉnh hình dạnh Map : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 12.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            12                                                                              Chọn   chuột  trái   vào  Format   trên  thanh   công  Chọn chuột trái vào đối tượng  cần hiệu chỉnh hình dạng  → chọn hình dạng ở bảng (trong  mục Growth Direction) để hiệu  chỉnh  2.3. Xem Map ở chế độ Outline : Chọn   chuột  trái   vào  View   trên  thanh   công  Chọn Outline trong mục Document  trên thanh công cụ để xem Map ở  chế độ Outline 3.   ất file ra bằng định dạng khác Xu   : 3.1. Xuất file ra định dạng PowerPoint : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 13.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            13                                                                                 Chọn thư mục lưu, đặt  tên file cần lưu → chọn Save  để kết thúc (Xuất hiện bảng  Ms PowerPoint Export Format     Chọn chuột trái vào  biểu tượng     → chọn chuột trái vào  Export to Microsoft     Hiệu chỉnh file  theo bảng bên   → chọn Export để kết  Sau khi chọn Export (Xuất  hiện bảng Ms PowerPoint  Export Progress)  → chọn Open (khi vết màu  Biên soạn : TRẦN NGết) để mở  xanh đã quét hỌC HUY xem file Map đã chuyển 
 14.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            14                                                                              Hình ảnh file Map sau khi đã chuyển sang Ms PowerPoint 3.2. Xuất file ra định dạng Word : Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 15.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            15                                                                                 Chọn thư mục lưu, đặt  tên file cần lưu → chọn Save  để kết thúc (Xuất hiện bảng  Ms Word Export Settings)    Chọn chuột trái vào  biểu tượng     → chọn chuột trái vào  Export to Microsoft Word     Hiệu chỉnh file  theo bảng bên   → chọn Export để kết  Sau khi chọn Export (Xuất  hiện bảng Ms Word Export  Progress)  → chọn Open (khi vết màu  xanh đã quét hết) để mở  xem file Map đã chuyển  Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
 16.   ướng dẫn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager  H            16                                                                              Hình ảnh file Map sau khi đã chuyển sang Ms Word Biên soạn : TRẦN NGỌC HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản