Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 18

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

69
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 18

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 280 Håi thø m−êi t¸m cäp xuèng ®Êt b»ng BÞ mét l−ît bèn thÕ hiÓm ®éc , nhÊt lµ c¸i vËt sau cïng lµm cho m¾t Lý TÇm Hoan næi ®om ®ãm , cho ®Õn khi b×nh tÜnh l¹i th× thÊy bé mÆt cña g· ¨n mµy . G· ngåi xæm ngang m×nh , tay h¾n chËn ngang cæ Lý TÇm Hoan , h¾n c−êi hÒnh hÖch. H¾n lµ ai ? T¹i sao h¾n l¹i ¸m to¸n m×nh ? H¾n ®· nhËn ra m×nh tõ lóc nµo ? H¾n vµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng cã quan hÖ ra sao ? Cã nh÷ng c©u ®¸ng hái nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn nÝn thinh . Trong t×nh c¶nh nh− thÕ nµy , Lý TÇm Hoan biÕt hay nhÊt lµ lµm thinh . G· ¨n mµy nhÝu m¾t : - T¹i sao ng−¬i kh«ng nãi ? Lý TÇm Hoan nhÕch m«i c−êi : - NÕu c¸c h¹ bÞ ng−êi ta ®Ì nh− thÕ nµy th× c¸c h¹ lµm sao ? G· ¨n mµy nãi : - Ta sÏ kªu rÐo thËp b¸t ®¹i tæ tiªn cña nã ra mµ chöi . Lý TÇm Hoan nãi : - M¾t t«i kh«ng mï , thÕ mµ kh«ng thÊy ®−îc c¸c h¹ lµ mét cao thñ vâ l©m , nh− vËy kÎ ®¸ng chöi lµ t«i chø ®©u ph¶i c¸c h¹ . G· ¨n mµy l¾c ®Çu c−êi : - §óng ng−¬i lµ con ng−êi cæ qu¸i , cæ qu¸i ®Õn møc ta ch−a tõng thÊy bao giê , nÕu ng−¬i cßn nãi thªm ch¾c ch¾n lµ ta sÏ ®á mÆt . H¾n ®øng lªn kªu lín : - Con ng−êi nµy lµ bËc qu©n tö , lµ con ng−êi tèt , nÕu c¸c ng−¬i kh«ng ra th× ta bá ®Êy . C¸nh cöa sau cña mét c¨n nhµ më hÐ , mét tèp ng−êi trong ®ã b−íc ra . Lý TÇm Hoan kh«ng ngê khi thÊy ®¸m ng−êi nµy th× h¾n nh− ngñ m¬ võa tØnh giÊc . Th× ra , tõ ®Çu ®Õn cuèi , hä ®· s½n mét c¸i bÉy cho h¾n dÉm ch©n . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 281 Ng−êi thø nhÊt ®i ra ®óng lµ tªn thÇy bãi m¾t mï . Theo sau ®ã lµ mét ng−êi ®µn bµ mét m¾t , tªn g¸nh r−îu , g· ®¹i h¸n ¸o xanh vµ tªn b¸n ®Ëu hò chiªn . Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - ThËt lµ diÖu kÕ , t¹i h¹ v« cïng béi phôc . Tªn thÇy bãi l¹nh lïng : - Kh«ng d¸m . Lý TÇm Hoan nãi : - Th× ra chuyÖn nµy kh«ng dÝnh lÝu g× ®Õn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng c¶ µ ? Tªn thÇy bãi nãi : - Quan hÖ th× tù nhiªn lµ cã , chØ cã ®iÒu ... G· ¨n mµy hít lêi nãi : - ChØ cã ®iÒu ch−a gÆp ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , chuyÖn võa råi lµ vë kÞch riªng diÔn riªng cho ng−¬i xem . Lý TÇm Hoan c−êi : - Vë kÞch thËt lµ hay . Tªn thÇy bãi nãi : - §óng lµ hay , nÕu kh«ng hay th× lµm sao lõa ®−îc Lý Th¸m Hoa ? Lý TÇm Hoan hái : - Lµm sao c¸c vÞ l¹i biÕt t«i ? Tªn thÇy bãi nãi : - Bän nµy tuy kh«ng biÕt nh−ng cã ng−êi kh¸c biÕt . Lý TÇm Hoan cau mÆt : - C¸c vÞ ch−a biÕt t«i th× t¹i sao chiÕu cè kü nh− thÕ ? Tªn thÇy bãi nãi : - T¹i chuyÖn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Vµ mÆt h¾n vôt ®Çy o¸n ®éc : - Chóng ta v« cïng t−ëng niÖm h¾n nh−ng hiÒm v× kh«ng t×m ®−îc h¾n , nÕu h¾n biÕt Lý Th¸m Hoa cïng ë chung víi bän nµy th× nhÊt ®Þnh h¾n sÏ dêi gãt ngäc ®Õn ngay . Lý TÇm Hoan mÝm miÖng : - Nh−ng nÕu h¾n kh«ng ®Õn th× ch¼ng hãa ra c¸c vÞ phÝ c«ng v« Ých hay sao ? Tªn thÇy bãi nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 282 - ChuyÖn ng−êi kh¸c th× ng−êi ®õng nhäc c«ng lo , h·y lo tÝnh chuyÖn cña m×nh , bän nµy n¾m vÊn ®Ò ch¾c l¾m chø nÕu kh«ng th× téi g× l¹i ph¶i phÝ c«ng . Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - C¸c h¹ cã thÓ nghÜ ra mét c¸i kÕ nh− thÕ còng ch¼ng dÔ dµng . TrÇm ng©m mét lóc , g· thÇy bãi nãi : - NÕu t¹i h¹ cã ®−îc m−u kÕ hay nh− thÕ th× ®«i m¾t nµy lµm sao mï ®−îc . Lý TÇm Hoan cau mµy : - Nh− vËy kÎ bµy kÕ kh«ng ph¶i lµ c¸c h¹ ? Tªn thÇy bãi l¾c ®Çu : - Kh«ng . G· ¨n mµy nãi theo lu«n : - Còng kh«ng ph¶i lµ ta , trong ®Çu ta vèn cã mét c¸i bÖnh kinh niªn , cø hÔ nghÜ ®Õn chuyÖn h¹i ng−êi lµ thøc suèt c¶ ngµy . Lý TÇm Hoan gËt gËt ®Çu : - Nh− vËy c¸c vÞ chØ lµ diÔn viªn , bªn sau h·y cßn ng−êi ®¹o diÔn vµ sau n÷a lµ t¸c gi¶ . Tªn thÇy bãi nãi : - Ng−¬i còng kh«ng cÇn ph¶i hái v× råi ®©y ng−¬i sÏ biÕt ngay . H¾n vung c©y gËy tróc trong tay ®iÓm nhanh vµo huyÖt Hoµn Khiªu n¬i hai ®Çu gèi cña Lý TÇm Hoan vµ nãi tiÕp : - Khi ng−¬i thÊy h¾n råi cã lÏ ng−¬i sÏ c¶m thÊy r»ng sèng trªn ®êi nµy n÷a lµ thõa , ch¼ng thµ chÕt sím mµ sÏ hay h¬n . *** Cöa tuy nhá mµ t−êng rÊt cao . Trong vßng t−êng , s©n tuy cã h¬i réng nh−ng v¾ng lÆng im l×m . Qua ngâ ngo»n ngÌo theo lèi kiÕn tróc hoa viªn lµ lät vµo gi¶i hµnh lang , qua khái hµnh lang th× nghe bªn trong ®¹i s¶nh cã tiÕng c−êi : - C¸c vÞ ®· thØnh ng−êi anh em cña t«i ®Õn hay ch−a ? Nghe giäng nãi tiÕng c−êi ®ã , Lý TÇm Hoan chît c¶m thÊy l¹nh c¶ tay ch©n . Ng−êi t¸c gi¶ vë kÞch , ng−êi chñ m−u trong viÖc b¾t h¾n l¹i lµ ng−êi anh em kÕt nghÜa cña h¾n : Long Tiªu V©n . Tªn thÇy bãi dõng ch©n ngoµi tÊm b×nh phong : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 283 - Chóng t¹i h¹ may mµ kh«ng lµm nhôc m¹ng , cuèi cïng ®· thØnh ®−îc Lý Th¸m Hoa . TiÕng nãi h¾n võa døt th× tõ sau tÊm b×nh phong tho¸ng ra mét ng−êi ¨n vËn cùc kú hoa quý , s¾c diÖn hång hµo , qu¶ ®óng lµ ng−êi b¹n mÊy n¨m kh«ng gÆp : chñ nh©n H−ng V©n Trang Long Tiªu V©n . Võa b−íc ra lµ Long Tiªu V©n ®· n¾m chÆt tay cña Lý TÇm Hoan në nô c−êi t−¬i : - §· hai n¨m råi , Lý hiÒn ®Ö lµm cho ®¹i ca nhí tr«ng gÇn chÕt . Lý TÇm Hoan còng c−êi : - NÕu ®¹i ca muèn gÆp tiÓu ®Ö th× chØ cÇn nãi lªn mét tiÕng , tiÓu ®Ö l©p tøc ®Õn n¬i chø chuyÖn chi ph¶i nhäc ®Õn ch− vÞ b»ng h÷u ®©y nh− thÕ ? G· ¨n mµy bËt c−êi thËt lín , h¾n vç tay ®¸nh bÐp : - Hay , nãi thËt hay , lu«n c¶ da mÆt dµy cña ta mµ bÞ c¸c h¹ nãi ®Õn ph¶i öng hång , b©y giê cã ng−êi nghe mµ kh«ng ®æi s¾c th× thËt t×nh ph¶i phôc l¨n . Long Tiªu V©n lµm nh− chît ®iÕc ngang , h¾n lµm nh− kh«ng nghe g× c¶ , h¾n n¾m lÊy tay Lý TÇm Hoan c−êi nãi : - Ta ®· ®o¸n ®óng , hiÒn ®Ö nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn nªn ®· chuÈn bÞ xong b÷a tiÖc tÈy trÇn , anh em m×nh bao nhiªu n¨m kh«ng gÆp , b÷a nay cø ph¶i say nghe . Võa d×u Lý TÇm Hoan , Long Tiªu V©n võa thØnh kh¸ch : - Xin mêi c¸c vÞ , xin mêi . Tªn thÇy bãi nãi : - Chóng t¹i h¹ b»ng lßng lµm viÖc cho Long ®¹i gia , hoµn toµn v× vÊn ®Ò ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , b©y giê chóng t¹i h¹ lµm viÖc ®· xong , nhí khi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®Õn th× mong Long ®¹i gia cho hay mét tiÕng lµ ®−îc råi . MÆt h¾n trÇm xuèng ngang vµ nãi tiÕp : - Cßn nh− r−îu cña Long ®¹i gia thËt t×nh chóng t¹i h¹ kh«ng d¸m khuÊy nhiÔu , b»ng h÷u cña Long ®¹i gia nh− thÕ thËt t×nh chóng t¹i h¹ kh«ng d¸m s¸nh ngang . C©y gËy tróc cña h¾n ®iÓm nhÑ xuèng ®Êt , th©n h×nh h¾n tho¸t nhanh ra cöa . *** Qu¶ nhiªn , tiÖc r−îu ®· bµy ½n . Thøc nh¾m tù nhiªn lµ s¬n tr©n h¶i vÞ cßn r−îu th× còng tù nhiªn lµ mü töu tróc thanh . G· ¨n mµy kh«ng hÒ kh¸ch s¸o , h¾n tiÕn ngay vµo vµ ngåi xuèng ®Çu bµn : - ThËt th× ta còng ®· muèn ®i nh−ng bá ®i mét b÷a tiÖc thÞnh so¹n nh− thÕ nµy th× còng uæng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 284 Vµ h¾n vôt ®−a tay n©ng chÐn r−îu h−íng vÒ Lý TÇm Hoan : - C¸c h¹ còng nªn uèng mét chÐn , r−îu cña h¹ng ng−êi nµy kh«ng uèng còng phÝ . Long Tiªu V©n nãi víi Lý TÇm Hoan : - §©y lµ Hå ®¹i hiÖp , ch¾c hiÒn ®Ö ch−a biÕt . Lý TÇm Hoan hái : - Hå ®¹i hiÖp ? Cã ph¶i t«n danh lµ BÊt Quy . G· ¨n mµy c−êi : - §óng , ®óng , Hå BÊt Quy tøc lµ ta , ta lµ Hå BÊt Quy , c¸c h¹ ngoµi miÖng th× lu«n nãi lµ Hå ®¹i hiÖp chø trong bông nhÊt ®Þnh nãi r»ng " µ , th× ra ®©y lµ Hå ®iªn , th¶o nµo h¾n tr«ng gièng khËt khïng " cã ph¶i thÕ kh«ng nµo ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi kh«ng nãi . Hå BÊt Quy nãi tiÕp : - Tèt l¾m , ta xem d¸ng c¸c h¹ kh«ng chõng còng thuéc lo¹i nh− ta , nghÜa lµ còng khËt khïng khËt kh−îng , nÕu kh«ng nãi lµ ®iªn bëi v× nÕu kh«ng ®iªn th× sao l¹i ®i kÕt b¹n víi Long Tiªu V©n . Cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan cói mÆt lµm thinh . Hå BÊt Quy cµng nãi lín tiÕng : - Nh−ng c¸c h¹ còng ®õng bao giê t−ëng ta lµ b»ng h÷u cña h¾n mÆc dï ta còng khËt khïng , ta gióp h¾n v× ta thiÕu h¾n mét mãn nî , lµm xong chuyÖn nµy ta víi h¾n hoµn toµn xa l¹ . Vµ h¾n bçng ®Ëp tay xuèng bµn ®¸nh rÇm mét tiÕng : - ChØ cã ®iÒu chuyÖn nµy lµm qu¸ kÐm quang minh , lµm mÊt mÆt con ng−êi , dï ®ã lµ mét ng−êi ®iªn , mét viÖc lµm kh«ng ra g× , kh«ng ra c¸i g× c¶ , kh«ng ra c¸i g× con khØ g× c¶ . H¾n võa nãi võa t¸t vµo mÆt m×nh h¬n m−êi c¸i vµ gôc xuèng mÆt bµn khãc rèng. Long Tiªu V©n nh− ®· tõng thÊy c¸i khïng cña h¾n ta mµ còng nh− kh«ng muèn ®Ó ý , h¾n lµm nh− kh«ng nghe thÊy . Nh−ng Lý TÇm Hoan th× kh«ng thÕ , h¾n thÊy hä Hå còng cã lý , h¾n c−êi : - Nh−ng dï sao th× có ®¸nh cuèi cïng cña Hå huynh , t¹i h¹ cã phßng ®i n÷a còng kh«ng tr¸nh næi . C©u nãi cña Lý TÇm Hoan nh− muèn l¶ng sang chuyÖn kh¸c ®Ó cho hä Hå bít nçi tù tr¸ch , kh«ng ngê cµng lµm cho h¾n næi ®iªn h¬n , h¾n ®Ëp bµn rÇm rÇm la lín : - C¸i khØ mèc , c¸i khØ kh« , nÕu kh«ng dïng gian kÕ th× lµm g× ta l¹i ®−îc ®ông vµo tay ng−¬i , kh«ng ®ông ®−îc vµo tay th× th¾ng c¸i khØ kh« . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 285 Lý TÇm Hoan chØ cßn c¸ch lµm thinh lu«n . Hå BÊt Quy l¶m nh¶m mét m×nh : - Con ng−êi cña ta thÇn hån bÊt ®Þnh , vui giËn kh«ng chõng , h¾c b¹ch ch¼ng ph©n minh , thËt ®óng lµ c¸i thø kh«ng ra con chã g× c¶ . Vµ h¾n vôt ngÈng lªn trîn trõng vµo mÆt Long Tiªu V©n : -Nh−ng ng−¬i so víi ta th× l¹i kh«ng ra c¸i gièng g× c¶ , c¸i th»ng con cña ng−¬i l¹i cµng kh«ng ra c¸i gièng g× c¶ , râ rµng nã cã hai ch©n , thÕ mµ l¹i häc theo c¸i gièng chã bß lÕt d−íi gÇm bµn , kh«ng lÏ kh«ng cã thÞt ¨n nªn ph¶i bß d−íi gÇm bµn . Long Tiªu V©n ®á mÆt , h¾n nh×n cuèng gÇm bµn thÊy Long ThiÕu V©n qu¶ nhiªn ®ang bß ë d−íi , tay cÇm mét con ®ao vµ ®· bß gÇn tíi chç Lý TÇm Hoan . Long Tiªu V©n thß tay xuèng l«i cæ Long ThiÕu V©n vµ qu¸t hái : - Ng−¬i lµm gièng g× thÕ ? Long ThiÕu V©n vÉn ung dung : - §¹i tr−îng phu ©n o¸n ph©n minh , c©u nãi ®ã cha b¶o ®óng hay kh«ng ®óng ? Long Tiªu V©n ®¸p : - Tù nhiªn lµ ®óng . Long ThiÕu V©n nãi : - LuËt lÖ giang hå cø hÔ cã cõu ph¶i b¸o cã ©n ph¶i tr¶ , h¾n ®· phÕ mÊt vâ c«ng cña con , lµm cho trän ®êi con trë thµnh tµn phÕ , h«m nay con muèn hai ch©n cña h¾n bÞ tµn phÕ ©u còng lµ luËt lÖ giang hå . Long Tiªu V©n hái : - Ng−¬i muèn b¸o cõu cã ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n nãi : - V©ng , con muèn b¸o cõu . Long Tiªu V©n rÝt giäng : - Nh−ng ng−¬i cã biÕt ®ã lµ ai kh«ng ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - Con chØ biÕt h¾n lµ cõu nh©n . C©u nãi võa døt th× Long Tiªu V©n ®¸ t¸t lu«n mÊy c¸i vµ trÇm giäng : - Lý ®¹i thóc ®©y lµ ng−êi b¹n ®ång sinh tö cña cha , bÊt luËn ng−êi cã gi¸o huÊn con c¸ch nµo hay ph¶i giÕt con ®i n÷a , con còng kh«ng ®−îc nghÜ chuyÖn b¸o cõu , t¹i sao con d¸m v« lÔ nh− thÕ Êy ? Long ThiÕu V©n vïng quú xuèng tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan : - DiÖt nhi biÕt lçi , diÖt nhi cßn nhá d¹i , kiÕn thøc ch−a cã , xin Lý thóc thóc thø téi cho . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 286 Lý TÇm Hoan lµm thinh , h¾n c¶m nghe trong lßng ch−a xãt . Hai n¨m tr−íc bçng hiÖn ra tr−íc mÆt . Vî chång Long Tiªu V©n qu¸ nu«ng chiÒu con , ®øa bÐ l¹i hung h¨ng tµn nhÉn , mong lßng ¸m h¹i Lý TÇm Hoan trong khi Lý TÇm Hoan xa c¸ch bao n¨m kh«ng ngê h¾n l¹i lµ Long Tiªu V©n , ®¸ng lý ph¶i giÕt ®i nh−ng v× th−¬ng xãt trÎ th¬ nªn chØ phÕ vâ c«ng , kh«ng ngê Long ThiÕu V©n lÊy ®ã lµm mèi thï s©u huyÕt b¸o . B©y giê Lý TÇm Hoan thiÖt kh«ng biÕt nãi sao . H¾n cßn ®ang bµng hoµng th× Hå BÊt Quy ®· nh¶y dùng lªn : - Hai cha con tªn nµy thËt lµm ta kh«ng cßn chÞu næi , thËt ta muèn ãi c¶ r−îu ra ngoµi . H¾n chØ nãi mÊy tiÕng råi ®¹p ghÕ d«ng tuèt ra ngoµi cöa . Long Tiªu V©n h¬i s−îng nh−ng h¾n cè g¾ng c−êi : - Ng−êi hiÖu qu¸ ®óng víi con ng−êi , th¶o nµo thiªn h¹ ch¼ng gäi h¾n lµ Hå ®iªn . Mét con ng−êi ngu nh− bß còng cã thÓ dïng mét ngo¹i hiÖu th«ng minh còng kh«ng sao nh−ng ngo¹i hiÖu lµ " ®iªn " th× con ng−êi kh«ng thÓ nµo tØnh næi . Vèn muèn lµm thinh lu«n nh−ng Lý TÇm Hoan l¹i buéc miÖng : - Nh−ng nÕu mét con ng−êi qu¸ th«ng minh , hiÓu qóa nhiÒu còng cã thÓ lÇn lÇn trë thµnh ®iªn ®−îc . Long Tiªu V©n nghiªng mÆt : - Sao ? Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - Bëi v× ®Õn mét lóc nµo ®ã , cã ng−êi l¹i c¶m thÊy kÎ ®iªn kh«ng chõng l¹i thÝch thó h¬n , v× thÕ cã ng−êi mang mét thèng khæ tËn cïng muèn lµm mét th»ng ®iªn mµ kh«ng lµm ®−îc . Long Tiªu V©n c−êi : - Còng may t«i vèn kh«ng ph¶i lµ kÎ th«ng minh vµ còng m·i m·i kh«ng bao giê phiÒn n·o . §óng lµ Long Tiªu V©n kh«ng bao giê phiÒn n·o bëi v× tÊt c¶ nh÷ng phiÒn n·o h¾n ®· trót lªn ®Çu kÎ kh¸c . Lý TÇm Hoan lÆng thinh , h¾n cói mÆt uèng mét ngôm r−îu . Long Tiªu V©n yªn lÆng nh×n h¾n chê ®îi . H¾n rÊt biÕt khi mµ Lý TÇm Hoan uèng r−îu thËt chËm th× chÝnh lµ lóc mµ t©m sù cña h¾n nÆng nÒ vµ h¾n s¾p s−¶ nãi ra . L¹i qua mét lóc thËt l©u , Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt : - §¹i ca . Long Tiªu V©n chíp m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 287 - Sao ? Qu¶ nhiªn Lý TÇm Hoan nãi th¼ng : - Trong lßng t«i cã ®iÒu muèn nãi nh−ng kh«ng biÕt cã nªn nãi hay kh«ng ? Long Tiªu V©n nãi : - HiÒn ®Ö cø nãi . Lý TÇm Hoan nãi : - BÊt luËn nh− thÕ nµo, chóng ta còng lµ ®«i b¹n l©u n¨m . Long Tiªu V©n nãi ; - Kh«ng ph¶i lµ b¹n bÌ mµ lµ anh em . Lý TÇm Hoan nãi ; - T«i lµ con ng−êi nh− thÕ nµo , ch¾c ®¹i ca ®· biÕt rÊt râ rµng . Long Tiªu V©n nãi : - Ph¶i . H¾n chØ nãi mét tiÕng vµ nãi thËt chËm, ®«i m¾t cã vÎ thÑn thïa . H¾n còng vÉn lµ ng−êi , vÉn lµ con ng−êi . BÊt luËn mét con ng−êi nh− thÕ nµo còng vÉn cã rÊt nhiÒu nh©n tÝnh . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ th× ®¹i ca muèn tiÓu ®Ö lµm bÊt cø chuyÖn g× còng ®Òu cã thÓ nãi th¼ng ra tr−íc mÆt , chØ cÇn lµ chuyÖn mµ tiÓu ®Ö cã thÓ lµm ®−îc , tiÓu ®Ö sÏ t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó hoµn thµnh . Long Tiªu V©n chÇm chËm n©ng chÐn r−îu lªn . H×nh nh− h¾n cè ý dïng chÐn r−îu ®Ó che mÆt h¾n . Lý TÇm Hoan v× Long Tiªu V©n mµ lµm th× chuyÖn ®· lµm ®· qu¸ nhiÒu råi . Qua mét lóc thËt l©u , h¾n míi thë mét h¬i dµi vµ nãi thËt chËm : - T«i ®· hiÓu ý cña hiÒn ®Ö nh−ng ... nh−ng thêi gian cã nhiÒu lóc ®· thay ®æi ®i nhiÒu chuyÖn . Giäng cña Lý TÇm Hoan thËt buån : - TiÓu ®Ö biÕt cã nhiÒu viÖc mµ ®¹i ca hiÓu lÇm . Long Tiªu V©n nghiªng mÆt : - HiÓu lÇm ? Lý TÇm Hoan nãi : - Ph¶i , hiÓu lÇm , hoµn toµn hiÓu lÇm nh−ng ®¸ng lý ®¹i ca kh«ng nªn hiÓu lÇm nh− thÕ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 288 ¸nh m¾t cña Long Tiªu V©n hiÖn lªn nhiÒu ®au khæ , h¾n trÇm ng©m thËt l©u mµ nãi tõng tiÕng mét : - Nh−ng còng cã viÖc mµ t«i kh«ng hiÓu lÇm mét chót nµo c¶ . Lý TÇm Hoan hái : - Ch¼ng h¹n nh− ? C©u hái võa bu«ng ra h×nh nh− Lý TÇm Hoan hèi hËn . Bëi v× h¾n biÕt Long Tiªu V©n nãi ®Õn chuyÖn nµo råi . §¸ng lý ph¶i biÕt , chuyÖn ®¸ng lý nhÊt lµ , mét ®øa bÐ míi h¬n m−êi tuæi mµ còng ®· hiÓu nh÷ng lêi cha nã s¾p nãi nªn nã len lÐn b−íc ra ngoµi . Long Tiªu V©n nãi : - T«i biÕt trong nh÷ng n¨m nay hiÒn ®Ö lu«n lu«n lµ ®au khæ . Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - §a sè ng−êi ai còng cã ®au khæ . Long Tiªu V©n nãi : - Nh−ng nçi ®au khæ cña hiÒn ®Ö nhiÒu h¬n ng−êi kh¸c , nÆng h¬n ng−êi kh¸c . Lý TÇm Hoan cau mµy : - Sao ? Long Tiªu V©n nãi : - Bëi v× hiÒn dÖ ®· ®em con ng−êi th−¬ng yªu nhÊt nh−êng cho ng−êi kh¸c lµm vî . Råi , chuyÖn ph¶i nãi ®· nãi ra råi . R−îu b¾n r¬i xuèng mÆt bµn , bµn tay cña Lý TÇm Hoan ®· thËt rung . Long Tiªu V©n nãi tiÕp : - Nh−ng nçi thèng khæ cña hiÒn ®Ö ch−a nÆng l¾m bëi v× nÕu mét con ng−êi ®· tù nguyÖn hy sinh cho ng−êi kh¸c thµnh toµn cho ng−êi kh¸c , tù nhiªn sÏ c¶m thÊy con ng−êi m×nh vÜ ®¹i , c¸i c¶m gi¸c ®ã sÏ lµm cho nçi thèng khæ gi¶m nhiÒu . C©u nãi ®ã ®· v« cïng bÐn nhän mµ còng kh«ng thÓ nµo b¶o r»ng v« lý . ChØ cã ®iÒu c¸i ch©n lý Êy l¹i kh«ng tuyÖt ®èi . Tay cña Long Tiªu V©n còng ph¸t rung : - Ch©n chÝnh thèng khæ lµ g× , ®iÒu ®ã ch¾c hiÒn ®Ö thõa biÕt h¬n ai hÕt . Lý TÇm Hoan nãi : - Cã lÏ . Long Tiªu V©n nãi nhanh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 289 - Khi mét ng−êi ®µn «ng biÕt r»ng vî cña m×nh lµ do ng−êi kh¸c nh−êng cho , nhÊt lµ vî h¾n lu«n lu«n th−¬ng nhí con ng−êi Êy th× ®ã míi lµ ®¹i thèng khæ . §óng , ®ã míi ®Ých x¸c lµ thèng khæ . Ch¼ng nh÷ng thèng khæ mµ cßn lµ c¸i nhôc . Lêi nãi ®ã, ®¸ng lý ng−êi ®µn «ng kh«ng bao giê chÞu nãi ra bëi v× chuyÖn ®ã ®èi víi h¾n rÊt th−¬ng t©m , mét sù th−¬ng t©m qu¸ s©u qu¸ nÆng . Kh«ng mét ai nì nhÉn t©m hèi nhôc chÝnh m×nh , lµm th−¬ng tæn chÝnh m×nh . ThÕ nh−ng Long Tiªu V©n b©y giê ®· nãi ra , nãi ra tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan . Lßng cña Lý TÇm Hoan nÆng nh− treo ®¸ Tõ c©u nãi cña Long Tiªu V©n , h¾n ®· ph¸t hiÖn ra hai chuyÖn . Thø nhÊt , Long Tiªu V©n qu¶ ®· ®au khæ , ®au khæ qóa nhiÒu , qu¸ nÆng , v× thÕ con ng−êi cña h¾n biÕn ®æi , biÕn ®æi ®Õn møc tµn nhÉn , nÕu ®æi l¹i ng−êi ®µn «ng kh¸c , cã lÏ còng sÏ nh− thÕ Êy hoÆc h¬n lªn . Lý TÇm Hoan bçng c¶m thÊy Long Tiªu V©n qu¶ lµ con ng−êi ®¸ng th−¬ng hÕt søc . Con ng−êi ®¸ng th−¬ng lu«n lu«n cã nh÷ng hµng ®éng ®¸ng sî . Thø hai , Long Tiªu V©n ®· nãi nh÷ng lêi Êy tr−íc mÆt h¾n , e r»ng sÏ kh«ng bao giê tha h¾n . ChuyÖn sèng chÕt , Lý TÇm Hoan vèn xem c¸i chÕt rÊt nhÑ nh−ng b©y giê h¾n chÕt thËt trong tr−êng hîp nµy − ? *** ChuyÖn vÉn còng kh«ng nhiÒu nh−ng mçi c©u nãi ®Òu ®Õn rÊt chËm vµ mçi c©u nãi ®−îc suy nghÜ kh¸ nhiÒu , ng−ng trÖ kh¸ l©u . Vµo mïa m©y nÆng trªn trêi thËt thÊp , v× thÕ ®¸ng lý ch−a ®Õn giê lªn ®Ìn nh−ng bãng tèi ®· ngËp trµn . S¾c diÖn cña Long Tiªu V©n l¹i tèi h¬n nhiÒu . H¾n n©ng chÐn r−¬u lªn råi l¹i bu«ng xuèng . N©ng lªn , bu«ng xuèng . Kh«ng ph¶i h¾n kh«ng thÓ uèng r−îu nh−ng h¾n kh«ng muèn uèng , h¾n biÕt r−îu dÔ lµm cho con ng−êi dao ®éng . Con ng−êi tµn khèc c¸ch mÊy nh−ng khi cã r−îu vµo cã thÓ sinh ra mèi c¶m t×nh. L¹i qua mét lóc thËt l©u , Long Tiªu V©n l¹i nãi : - H«m nay , t«i nãi nh÷ng lêi mµ ®¸ng lý kh«ng nªn nãi ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 290 Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - Mçi con ng−êi t×nh cê nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng nªn nãi , t«i nghÜ còng nªn v× nÕu kh«ng th× ng−êi Êy kh«ng ph¶i lµ ng−êi . Long Tiªu V©n nãi : - H«m nay mêi hiÒn ®Ö ®Õn ®©y còng ph¶i ®Ó nãi vÒ chuyÖn Êy . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i biÕt . LÇn thø nhÊt , Long Tiªu V©n lé vÎ ng¹c nhiªn : - HiÒn ®Ö biÕt ? Lý TÇm Hoan lËp l¹i : - T«i biÕt . Kh«ng ®îi cho Long Tiªu V©n hái , Lý TÇm Hoan hái tr−íc : - §¹i ca cho r»ng trong v−ên hoa cña H−ng V©n Trang cã ch«n b¸u vËt ph¶i kh«ng ? LÇn nµy Long Tiªu V©n suy nghÜ thËt l©u råi ®¸p: - Cã . Lý TÇm Hoan hái : - §¹i ca cho r»ng tiÓu ®Ö biÕt chç ch«n dÊu Êy ph¶i kh«ng ? Long Tiªu V©n ®¸p : - HiÒn ®Ö ph¶i biÕt chuyÖn ®ã ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i lµ con ng−êi tõ l©u cã tËt . Long Tiªu V©n hái nhanh : - TËt ? TËt g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - C¸i tËt ®ã lµ biÕt nh÷ng chuyÖn kh«ng cÇn biÕt cßn nh÷ng chuyÖn ®¸ng biÕt th× hoµn toµn kh«ng biÕt . Long Tiªu V©n nÝn thinh . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - ThËt ra th× ®¹i ca còng cÇn ph¶i biÕt chuyÖn ®ã tõ ®Çu ®Õn cuèi toµn lµ mét chuyÖn lõa . Kh«ng khÝ vïng s«i ®éng ngang , Long Tiªu V©n chËn nãi kh«ng cÇn suy nghÜ nh− bao lÇn tr−íc : - T«i tin hiÒn ®Ö v× t«i biÕt hiÒn ®Ö kh«ng bao giê nãi dèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 291 Nãi xong mét c©u h¬i véi v· , h¾n nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan råi chËm l¹i : - NÕu cã trªn ®êi nµy cã mét kÎ lµm cho t«i tÝn nhiÖm th× kÎ Êy lµ hiÒn ®Ö , nÕu nãi trªn ®êi nµy cßn cã mét kÎ lµ b»ng h÷u cña t«i th× kÎ Êy còng lµ hiÒn ®Ö , nh÷ng lêi lÏ cña t«i cã thÓ lµ gi¶ hÕt nh−ng c©u nµy lµ thËt . Lý TÇm Hoan còng nh×n s÷ng Long Tiªu V©n vµ chît thë ra : - TiÓu ®Ö còng tin t−ëng ®¹i ca bëi v× ... H¾n kh«ng nãi hÕt c©u v× h¾n ®· «m bông ho khan . Chê h¾n ho xong , Long Tiªu V©n míi nãi tiÕp c©u cña h¾n ; - HiÒn ®Ö tin t−ëng t«i bëi v× hiÒn ®Ö biÕt r»ng gi¸ trÞ cña hiÒn ®Ö kh«ng khi nµo bÞ t«i lîi dông , t«i kh«ng cÇn ph¶i g¹t hiÒn ®Ö , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan lÆng thinh kh«ng ®¸p . Long Tiªu V©n ®øng lªn chÇm chËm ®i tíi ®i lui . Gian phßng rÊt im tÞnh , b−íc ch©n cña h¾n cµng lóc cµng nÆng nÒ , ®ñ thÊy lßng h¾n bÊt an , còng cã thÓ h¾n cè ý lµm cho Lý TÇm Hoan hiÓu nh− thÕ Êy . Sau cïng , h¾n ®ét nhiªn dõng l¹i tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan : - HiÒn ®Ö cho r»ng t«i nhÊt ®Þnh sÏ giÕt hiÒn ®Ö ? Lý TÇm Hoan rÊt b×nh tÜnh , bÜnh tÜnh ®Õn møc kh«ng ai ®o¸n næi , h¾n ®iÒm ®¹m tr¶ lêi : - BÊt cø ®¹i ca lµm g× , tiÓu ®Ö còng kh«ng hÒ tr¸ch cø . Long Tiªu V©n nãi : -Nh−ng t«i kh«ng bao giê giÕt hiÒn ®Ö c¶ . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i biÕt . Long Tiªu V©n nãi : - §óng , tù nhiªn lµ hiÒn ®Ö biÕt , tõ tr−íc ®Õn nay hiÒn ®Ö lu«n lu«n hiÓu râ lßng t«i . Giäng nãi cña h¾n chît nh− kÝch ®éng : - Bëi v× cho dï t«i cã giÕt hiÒn ®Ö th× còng kh«ng kÐo næi lßng nµng , chØ lµm cho nµng thªm o¸n hËn . Lý TÇm Hoan thë dµi : - Trªn ®êi cã rÊt nhiÒu viÖc mµ con ng−êi kh«ng biÕt ph¶i lµm sao . " Kh«ng biÕt ph¶i lµm sao " N¨m tiÕng thËt ng¾n ngñn , b×nh th−êng nh−ng ®ã lµ tiÕng bi ai cña c¶ mét kiÕp ng−êi , ®ã lµ nçi thèng khæ h¬n bÊt cø nh÷ng g× . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 292 GÆp ph¶i mét chuyÖn mµ kh«ng biÕt ph¶i tr¸nh nÐ lµm sao , kh«ng cßn c¸ch nµo vïng vÉy , kh«ng cßn c¸ch nµo ph¶n kh¸ng th× cho dÇu ®em thÞt x−¬ng ra bÇm n¸t còng " kh«ng biÕt ph¶i lµm sao " . Long Tiªu V©n n¾m chÆt hai bµn tay , giäng h¾n nh− cã vÎ rÝt lªn : - T«i tuy kh«ng giÕt hiÒn ®Ö nh−ng còng kh«ng thÓ th¶ hiÒn ®Ö . Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu . " Bëi v× gi¸ trÞ cña t«i anh vÉn cßn lîi dông " . Lý TÇm Hoan kh«ng chÞu nãi ra c©u Êy . Cho dï Long Tiªu V©n ®· bao lÇn lµm h¹i h¾n , ®· bao lÇn lµm th−¬ng tæn h¾n nh−ng h¾n còng kh«ng bao giê nãi mét c©u lµm th−¬ng tæn ®Õn Long Tiªu V©n . Së dÜ Long Tiªu V©n ph¶i n¾m cøng bµn tay lµ v× tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan , h¾n c¶m thÊy m×nh nhá nhÝt , míi thÊy m×nh ti tiÖn vµ còng chÝnh v× thÕ , t×nh b¹n vÜ ®¹i cña Lý TÇm Hoan ®· kh«ng lµm cho h¾n c¶m ®éng mµ tr¸i l¹i , h¾n thªm phÉn né . H¾n n¾m chÆt hai bµn tay b−íc tíi tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan , mÆt h¾n c¨ng lªn nh−ng h¾n vÉn nãi chÇm chËm : - Ta sÏ mang hiÒn ®Ö ®Õn gÆp mét ng−êi , ng−êi Êy rÊt muèn gÆp hiÒn ®Ö mµ hiÒn ®Ö cã lÏ còng muèn gÆp con ng−êi Êy . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2