intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 21

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
67
lượt xem
12
download

Huyết tâm lệnh - tập 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 21

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 321 Håi thø hai m−¬i mèt Hai cäp gh×m nhau T hïng xe kh¸ réng vµ kh¸ cao . Long ThiÕu V©n ngåi trong gãc nh×n mét con ng−êi tr−íc mÆt . Ng−êi Êy ®øng trong xe . §i xe mµ h¾n còng kh«ng ngåi . BÊt luËn xe l¨n trªn ®−êng th¼ng hay ®æ dèc gËp ghÒnh , h¾n vÉn cø ®øng yªn nh− c©y trô . Long ThiÕu V©n thËt ch−a thÊy ng−êi nµo nh− thÕ , h¾n còng kh«ng t−ëng t−îng trªn ®êi nµy l¹i cã ng−êi nh− thÕ . H¾n nghÜ r»ng trªn ®êi nµy toµn nh÷ng th»ng ngu , tÊt c¶ ®Òu cã thÓ bÞ h¾n n¾m tay trªn mµ ®ïa cît nh−ng kh«ng hiÓu sao ®øng tr−íc mÆt con ng−êi nµy , h¾n bçng h¬i sê sî . §øng tr−íc mÆt ng−êi , h¾n bçng c¶m thÊy h×nh nh− s¸t khÝ l·ng ®·ng ®©u ®©y , h¾n c¶m nghe rên rîn . Nh−ng h¾n l¹i v« cïng ®¾c ý . §iÒu mµ h¾n yªu cÇu , Th−îng Quan Kim Hång ®· b»ng lßng . " Anh Hïng ThiÕp " ®· ®−îc ph¸t hµnh ®i råi , nhiÒu ng−êi nhËn ®−îc , ngµy ®¹i lÔ kÕt giao ®· ®−îc ®Þnh vµn ngµy mång mét th¸ng s¸u . B©y giê cã Kinh V« M¹ng cïng ®i , Lý TÇm Hoan nhÊt ®Þnh lµ ph¶i chÕt . H¾n nghÜ r»ng trªn ®êi nµy kh«ng cã ng−êi nµo cøu ®−îc Lý TÇm Hoan . NghÜ kh«ng ra tøc lµ kh«ng cã . H¾n thë phµo vµ dùa vµo thµnh xe lim dim ®«i m¾t , h¾n chØ lim dim chø kh«ng hÒ ngñ , h¾n rÊt c¶nh gi¸c , kh«ng khi nµo h¾n ngñ däc ®−êng . H¾n nh¾m m¾t l¹i vµ h¾n chît nh− cßn thÊy nô c−êi t−¬i víi ®«i m¾t long lanh vµ giäng nãi ngät xít cña " D× L©m " :" C«ng tö qu¶ thËt kh«ng cßn bÐ n÷a , c«ng tö cßn biÕt nhiÒu chuyÖn h¬n ng−êi lín , t«i thËt kh«ng biÕt c«ng tö häc ®−îc nh÷ng " c¸i Êy " ë ®©u ?". Nhí l¹i ®Õn chuyÖn Êy Long ThiÕu V©n c−êi thÇm : - Cã nh÷ng chuyÖn mµ kh«ng cÇn ph¶i häc , chØ ®Õn lóc " hµnh sù " råi tù nhiªn biÕt . H¾n c¶m thÊy qu¶ thËt m×nh lµ ng−êi lín h¼n hoi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 322 Thø c¶m gi¸c Êy ®· lµm cho ®¹i ®a sè nh÷ng ®øa trÎ vÞ thµnh niªn ph¶i say s−a. Con nÝt th−êng cè g¾ng lµm ra bé ng−êi lín , ng−êi giµ th× l¹i cè hÕt søc t¹o d¸ng c¸ch cña trÎ con , ©u ®ã còng lµ chuyÖn bi th−¬ng nhÊt cña ®êi ng−êi . Gi¸ nh− mét ®øa trÎ kh¸c , khi nghÜ ®Õn chuyÖn Êy tÊt sÏ say s−a , sÏ nghiÒn ngÉm m·i cho chÝn mïi sù say s−a Êy chø kh«ng thÌm nghÜ thªm g× n÷a nh−ng Long ThiÕu V©n th× cã kh¸c , h¾n nghÜ s©u h¬n . T¹i sao " D× L©m " l¹i lµm nh− thÕ víi m×nh ? V× ham muèn thËt t×nh hay v× muèn dß tin tøc cña Lý TÇm Hoan ? NghÜ ®Õn chuyÖn Êy , tinh thÇn cña Long ThiÕu V©n chît tØnh t¸o l¹ th−êng . T¹i sao nµng l¹i hái vÒ chç hiÖn t¹i cña Lý TÇm Hoan ? Ch¼ng lÏ nµng mong cøu h¾n ? §ã chØ lµ suy luËn theo thø líp , chø Long ThiÕu V©n biÕt ch¾c chuyÖn ®ã kh«ng thÓ cã , h¾n biÕt L©m Tiªn Nhi c¨m hËn Lý TÇm Hoan d÷ l¾m , h¾n còng biÕt nµng s¾p bµy m−u kÕ cho Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng giÕt Lý TÇm Hoan ? Nh−ng nÕu thÕ nµng dß hái víi môc ®Ých g× ? H¾n kh«ng cßn c¸ch nµo nghÜ thªm g× n÷a v× h¾n nghÜ kh«ng ra . H¾n kh«ng biÕt r»ng t×nh tr¹ng b©y giê ®· thay ®æi h¼n råi . Ban ®Çu , thËt sù th× L©m Tiªn Nhi muèn nhê tay Th−îng Quan Kim Hång giÕt Lý TÇm Hoan nh−ng ®Õn b©y giê th× c¸i thÕ chung ®· biÕn ®æi l¹ lïng , nÕu kh«ng nãi lµ kú diÖu . NÕu L©m Tiªn Nhi muèn gi÷ thÕ qu©n b×nh gi÷a nµng vµ Th−îng Quan Kim Hång th× nµng kh«ng thÓ ®Ó cho Lý TÇm Hoan chÕt ®−îc . NÕu Lý TÇm Hoan mµ chÕt , nµng kh«ng cßn ng−êi lîi dông ®Ó nµng lîi dông khèng chÕ Th−îng Quan Kim Hång th× thÕ qu©n b×nh gi÷a nµng vµ h¾n sÏ kh«ng cßn , h¾n sÏ ®¹p trªn ®Çu nµng chø kh«ng cßn nh©n nh−îng . B»ng vµo khÈu khÝ cña Th−îng Quan Kim Hång , nµng thÊy lßng d¹ h¾n nh− lËt ngöa bµn tay : - Ta kh«ng ph¶i lµ Kinh V« M¹ng còng kh«ng gièng TiÓu Phi , ta víi nµng chØ n−¬ng tùa ®Ó cã lîi c¶ ®«i bªn , cho ®Õn khi nµo gi¸ trÞ lîi dông hÕt råi th× lóc Êy sÏ tÝnh sau . Nh− vËy , Lý TÇm Hoan ch−a chÕt ®−îc , Lý TÇm Hoan ch−a chÕt th× TiÓu Phi vÉn ph¶i sèng hoµi , h¾n l¹i lµ c¸i thÕ ®Ó L©m Tiªn Nhi dùa vµo mµ khèng chÕ Lý TÇm Hoan . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 323 TiÓu Phi ph¶i sèng vµ ph¶i ë víi nµng , ë víi nµng nh−ng kh«ng thÓ h−ëng thô n¬i nµng , nµng ph¶i lµm cho h¾n thÊy nµng lµ c« g¸i tr¾ng trong , thuû chung víi h¾n ®Ó chê ngµy h«n lÔ , nÕu nµng ®Ó cho h¾n tháa m·n , h¾n sÏ thÊy dÔ dµng lµ nµng kh«ng trinh tr¾ng nh− h¾n t−ëng , thÇn t−îng nµng trong ãc h¾n sÏ ®æ ngay . ThÇn t−îng cña nµng trong ãc h¾n bÞ ®æ th× nµng kh«ng cßn lîi dông ®−îc con ng−êi cña h¾n . Long ThiÕu V©n tù cho m×nh lµ kh«n quû , lµ qu¸ th«ng minh nh−ng sù thËt khi gÆp L©m Tiªn Nhi , h¾n chØ lµ chó cõu non ®øng tr−íc c¸o giµ. Lßng d¹ ®µn bµ , sù tr¬ tr¸o cña ®µn bµ , nh÷ng bËc th«ng minh nhÊt trªn ®êi ®«i khi ®µnh b¸i phôc . *** Cç xe ®ç l¹i n¬i n¸o nhiÖt nhÊt trong thÞ trÊn . Cç xe ®ç ngay tr−íc cöa mét tiÖm bu«n t¬ lôa lín nhÊt trong thµnh . Ph¶i ch¨ng Lý TÇm Hoan bÞ giam gi÷ n¬i ®©y ? Cha con cña Long Tiªu V©n thËt kh«ng hæ danh lµ h¹ng ng−êi lîi h¹i , hä hiÓu rÊt râ ý nghÜa cña c©u :" TiÓu Èn th× Èn trong nói cßn ®¹i Èn th× Èn ngay gi÷a chî " . Hä hiÓu rÊt râ ë vµo mét n¬i ®«ng ®¶o nhÊt , nhén nhÞp nhÊt sÏ tr¸nh ®−îc nhiÒu tai m¾t . Long ThiÕu V©n ®øng lªn mØm c−êi : - Xin mêi tiªn sinh lªn xe . Kinh V« M¹ng nãi : - H·y ®i tr−íc . Tõ lóc lªn xe cho ®Õn b©y giê , h¾n chØ nãi víi Long ThiÕu V©n mét c©u . H¾n kh«ng bao giê ®i tr−íc mét ai , h¾n còng kh«ng b»ng lßng ai theo ë phÝa sau m×nh . C¶ mét hµng qu¶n lý vµ kÎ lµm c«ng c−êi c−êi nghinh lÔ , Long ThiÕu V©n vµ Kinh V« M¹ng ®i th¼ng vµo trong . Bªn sau lµ kho chøa t¬ lôa ngËp ®Çy . Lý TÇm Hoan bÞ giam dÊu trong kho t¬ lôa nµy ch¨ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 324 ThËt qu¶ ®óng lµ mét chç giam lý t−ëng cho ng−êi muèn dÊu . Nh−ng Long ThiÕu V©n kh«ng dõng ch©n , h¾n ®i th¼ng ra phÝa sau , cöa sau . Bªn ngoµi cöa sau cã s½n mét cç xe . B©y giê Long ThiÕu V©n kh«ng nãi mét lêi , h¾n chØ vßng tay võa thi lÔ võa ra hiÖu cho Kinh V« M¹ng råi nh¶y tuèt lªn xe . Nh− vËy , Lý TÇm Hoan kh«ng cã bÞ giam gi÷ n¬i ®©y . ChuyÖn ghÐ vµo ®Ó ®æi xe , ch¼ng qua lµ chuyÖn ®¸nh l¹c h−íng nÕu cã ng−êi theo dâi . ChuyÖn suy tÝnh cña cha con Long Tiªu V©n qu¶ cã s©u h¬n ng−êi kh¸c . Cç xe l¨n b¸nh vßng ra phÝa sau ®Ó th¼ng vÒ nÎo ngo¹i « . Sau cïng , cç xe dõng l¹i tr−íc mét kho chøa lóa . Nh−ng Lý TÇm Hoan còng kh«ng cã n¬i ®©y v× Long ThiÕu V©n l¹i thay ®æi thªm mét cç xe . LÇn nµy th× hä ®i b»ng mét chiÕc xe bß , chiÕc xe chë ®Çy nh÷ng bao lóa . Long ThiÕu V©n c−êi nãi víi Kinh V« M¹ng : - Xin vui lßng . Kinh V« M¹ng kh«ng nãi tiÕng nµo . Cç xe bß l¹i trë vßng ra thÞ trÊn . Ch¼ng nh÷ng kÕ ho¹ch chu mËt , hµnh ®éng thËt nhanh , ®−êng ®i cong quÑo l¹i cµng lµm cho ng−êi kh«ng lµm sao ngê ®Õn . Cho dÇu gÆp ph¸i V¹n V« ThÊt , ng−êi th¸m tö kinh ®« næi danh Cöu Tû S− Tö theo ®Õn ®©y còng ®µnh ph¶i trë vÒ kh«ng . Long ThiÕu V©n biÕt Kinh V« M¹ng kh«ng khi nµo ngá lêi khen , chØ mong h¾n ®iÓm nhÑ mét nô c−êi kÝn ®¸o , thÕ nh−ng h¾n vÉn tr¬ tr¬ . Lµm ®−îc chuyÖn ®¾c ý , ®−îc mét lêi khen tÆng , còng gièng nh− t×nh nh©n hÑn −íc t×nh nh©n , hä bá c«ng phu trau chuèc kh«ng hÒ biÕt mái , hä chØ mong gÆp ®−îc mét t×nh nh©n ban cho mét nô c−êi t¸n th−ëng . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 325 ThÕ mµ Kinh V« M¹ng vÉn tr¬ tr¬ ®«i m¾t c¸ chÕt nh×n vµo kho¶ng trèng chø kh«ng liÕc vµo mÆt Long ThiÕu V©n , lµm nh− h¾n kh«ng coi c¸i c«ng phu cña cha con Long ThiÕu V©n vµo ®©u . ChiÕc xe bß rÏ vµo mét con ®−êng v¾ng vÎ nhÊt trong thµnh , n¬i ®©y chØ ®é kho¶ng b¶y nãc gia . Nh−ng b¶y nãc gia nµy lµ b¶y nhµ quyÒn thÕ , nÕu kh«ng ph¶i V−¬ng HÇu th× còng lµ Phó Hé . Xe ®ang ®i chÇm chËm , mét trong b¶y nãc nhµ ®ã vôt më ho¸t cöa ngoµi . ChiÕc xe ®i ngay vµo ®ã . Nhµ nµy ai còng biÕt , ®ã lµ t− gia cña ®−¬ng triÒu T¶ Lang Ngù Sö Phan L©m TuyÒn . Giang hå hµo kiÖt kh«ng thÓ giao tiÕp víi nhµ quan , ch¼ng lÏ Lý TÇm Hoan l¹i ®−îc giam gi÷ kÝn trong ng«i nhµ Êy . ChuyÖn nhÊt ®Þnh kh«ng tÕ cã . Nh−ng ng−êi ®øng gi÷a s©n lé thiªn tr−íc tßa ®¹i s¶nh t−¬i c−êi ®ãn tiÕp th× qu¶ lµ Long Tiªu V©n . Kinh V« M¹ng xuèng xe , Long Tiªu V©n b−íc l¹i nghªnh ®ãn , h¾n vßng tay c−êi r¹ng rì : - §· nghe ®¹i danh cña Kinh Tiªn Sinh l©u råi , h«m nay gÆp gì thËt lµ v¹n h¹nh , chØ tiÕc ®−êng kh«ng thuËn tiÖn , kh«ng nghªnh tiÕp ®−îc xa h¬n , xin tiªn sinh thø cho . Kinh V« M¹ng chØ nh×n xuèng tay m×nh b»ng tia m¾t tr¬ tr¬ chø kh«ng ®¸p lÔ . Long Tiªu V©n c−êi c−êi nãi tiÕp : - §¹i s¶nh ®· s½n bµy tiÖc r−îu tÈy trÇn , xin thØnh Kinh Tiªn Sinh vµo dïng ®«i chÐn cho Êm d¹ . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng yªn vµ hái b»ng mét giäng l¹nh lïng : - Lý TÇm Hoan ë t¹i ®©y ? Long Tiªu V©n lu«n në nô c−êi : - §©y vèn lµ t− gia cña Phµn t−íng c«ng , «ng ta võa ®−îc Hßang Th−îng cho nghØ phÐp ba th¸ng ®Ó nhµn du vµ nh©n v× vÞ qu¶n gia n¬i nµy vèn lµ chç b¹n bÌ vµ nh©n Phµn t−íng c«ng v¾ng nhµ , t¹i h¹ xin m−în n¬i ®©y dïng ®ì . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 326 Tá ra m×nh ®· chän mét chç mµ kh«ng ai ngê ®Õn , Long Tiªu V©n lé vÎ ®¾c ý v« cïng . Kinh V« M¹ng vÉn nh×n s÷ng tay m×nh , nh−ng th×nh l×nh h¾n hái : - C¸c h¹ cho r»ng kh«ng ai cã thÓ theo dâi h¾n ®Õn ®©y ? Long Tiªu V©n t¸i mÆt nh−ng h¾n ®· c−êi ngay : - NÕu cã ng−êi theo dâi ®−îc ®Õn ®©y th× t¹i h¹ xin khÊu ®Çu b¸i phôc . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - §−îc c¸c h¹ chuÈn bÞ khÊu ®Çu . Long Tiªu V©n c−êi : - NÕu lµ ... H¾n chØ nãi ®−îc hai tiÕng lµ nô c−êi biÕn mÊt . Nh×n theo tia m¾t cña cha m×nh , da mÆt cña Long ThiÕu V©n vôt xuèng mµu xanh . N¬i gãc t−êng ®ang ®øng mét ng−êi . Ng−êi Êy kh«ng biÕt ®Õn tù bao giê vµ tõ ®©u ®Õn . M×nh h¾n mÆc bé y phôc mµu xanh vèn lµ y phôc míi nh−ng b©y giê th× bÞ x©y x¸t c¶ ë khuûu tay ®Çu gè , m×nh mÈy tãc tai cña h¾n bôi ®Êt b¸m ®Çy . Nh−ng tuy h¾n ®øng xa xa mµ Long Tiªu V©n bçng c¶m nghe s¸t khÝ ®»ng ®»ng . Mäi ng−êi nh×n h¾n nh−ng thËt sù th× ®ang nh×n thanh kiÕm bªn h«ng cña h¾n . Thanh kiÕm kh«ng cã vá . H¾n lµ TiÓu Phi . Trªn ®êi ch¾c cã lÏ mét m×nh TiÓu Phi cã thÓ theo dâi ®Õn ®©y . Gi¶o ho¹t nhÊt , giái ch¹y nhÊt , giái trèn tr¸nh nhÊt lµ Hå Ly . ThÝnh h¬i nhÊt ®−îc huÊn luyÖn kü cµng nhÊt lµ chã s¨n nh−ng ch−a ch¾c ®· theo næi Hå Ly . TiÓu Phi håi míi m−êi mét tuæi tay kh«ng ®· b¾t ®−îc Hå Ly , mét l·o Hå Ly . H¾n b¾t Hå Ly b»ng theo dâi chø kh«ng ph¶i b»ng t×nh cê . Suèt lé tr×nh râ rµng lµ gian khæ , v× thÕ cho nªn th©n h¾n x¸c x¬ . Nh−ng chÝnh nh− thÕ míi ®óng lµ TiÓu Phi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 327 ChØ cã tr−êng hîp nh− thÕ hiÓn lé sù kiªn c−êng , dòng m·nh cña TiÓu Phi , hiÓn lé c¸ tÝnh víi rõng cña h¾n . Mét c¸ tÝnh trÇm tÜnh , mét c¸ tÝnh dÞ th−êng . Long Tiªu V©n kh«i phôc ®ùoc sù trÊn tÜnh rÊt nhanh , h¾n t−¬i c−êi : - µ , TiÓu Phi t«n huynh , h©n h¹nh , h©n h¹nh . TiÓu Phi nh×n b»ng tia m¾t l¹nh lïng . Long Tiªu V©n l¹i nãi : - Huynh ®µi qu¶ thËt ®· theo dâi ®−îc ®Õn ®©y , thËt ®Ö v« cïng béi phôc . TiÓu Phi vÉn nh×n th¼ng , m¾t h¾n thËt s¸ng thËt bÐn . Tr¶i qua hai ngµy ®ªm theo dâi , h×nh nh− h¾n ®· kh«i phôc phÇn nµo trong c¸i bÐn nhän cña tia nh×n . Long Tiªu V©n vÉn t−¬i c−êi : - Ph−¬ng thøc theo dâi cña huynh ®µi qu¶ thËt cao minh . ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ sù cao minh Êy sím bÞ vÞ Kinh Tiªn Sinh ®©y ph¸t gi¸c . Tia m¾t nh− ®iÖn cña TiÓu Phi quÐt vµo mÆt Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng còng ®ang nh×n h¾n . ¸nh m¾t hai ng−êi ®ông vµo nhau y nh− mòi kiÕm b¸u ch¹m vµo ®¸ cøng . Kh«ng ai ®o¸n næi mòi kiÕm cøng v× thÐp tèt hay mÆt ®¸ r¾n ch¾c bëi trui rÌn bëi tuÕ nguyÖt t−êng l−u ? Hai ng−êi tuy kh«ng nãi lêi nµo nh−ng hai tia m¾t ph¸t ra nhiÒu hoa löa . Long Tiªu V©n nh×n Kinh V« M¹ng råi l¹i nh×n TiÓu Phi , h¾n hái : - Kinh Tiªn Sinh tuy ®· ph¸t gi¸c huynh ®µi nh−ng tr−íc sau vÉn kh«ng nãi mét lêi , huynh ®µi cã biÕt t¹i sao ? Tia m¾t cña TiÓu Phi h×n nh− bÞ hót vµo nhau víi tia m¾t cña Kinh V« M¹ng nªn cø ®¨m ®¨m chø kh«ng hÒ dêi ®æi , kh«ng hÒ chíp nh¸y . Long Tiªu V©n thong dong nãi tiÕp : - Bëi v× vÞ Kinh Tiªn Sinh vèn rÊt muèn huynh ®µi ®Õn ®©y . H−íng vÒ phÝa Kinh V« M¹ng , Long Tiªu V©n c−êi c−êi : - Kinh Tiªn Sinh , kh«ng biÕt t¹i h¹ ®o¸n cã tróng kh«ng nhØ ? ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng còng ®· bÞ hót vµo nhau víi tia m¾t cña TiÓu Phi , h¾n ®· ch¼ng nãi mét tiÕng nµo mµ còng kh«ng rêi tia m¾t , c¶ hai nh− kh«ng cßn nghe thÊy tiÕng ®éng xung quanh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 328 ThËt l©u , Long Tiªu V©n l¹i c−êi t−¬i : - Kinh Tiªn Sinh mong huynh ®µi ®Õn ®©y chØ cã mét nguyªn nh©n lµ giÕt huynh ®µi . Long ThiÕu V©n tiÕp theo : - Kinh Tiªn Sinh muèn giÕt ai , tõ tr−íc ®Õn giê ch−a mét ai tho¸t khái . Tia m¾t cña TiÓu Phi b©y giê míi b¾t ®Çu di ®éng . H¾n dêi ngay vµo thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng . GÇn nh− ®ång thêi , tia m¾t cña Kinh V« M¹ng còng ®−a ngay thanh kiÕm cña TiÓu Phi thËt nhanh . Cã lÏ trªn ®êi nµy ch−a cã hai thanh kiÕm nµo gièng nh− thÕ . Hai thanh kiÕm dï kh«ng ph¶i lµ thø " cæ kiÕm thiªn niªn " còng kh«ng ph¶i thø danh l−u Binh KhÝ Phæ , nã lµ hai thanh kiÕm th−êng . ChØ cã ®iÒu , hai thanh kiÕm rÊt bÐn , rÊt máng , thø kiÕm dÔ g·y lµm ®«i . KiÕm tuy gièng nhau nh−ng c¸ch gi¾t kiÕm cña hai ng−êi l¹i kh¸c . KiÕm cña TiÓu Phi gi¾t chÝnh gi÷a sîi d©y ®ai , ®èc kiÕm xÐo vÒ bªn ph¶i . KiÕm cña Kinh V« M¹ng gi¾t ngay bªn ph¶i , ®èc kiÕm quay qua phÝa tr¸i . Nh−ng c¶ hai ng−êi ph¶ng phÊt mét thø hÊp lùc dÞ th−êng , thø hÊp lùc kh«ng ai cã thÓ gi¶i thÝch thËt th«ng . ¸nh m¾t cña hai ng−êi khi ch¹m vµo thanh kiÕm cña nhau th× ch©n hä cïng mét lóc tiÕn lªn nh−ng ¸nh m¾t vÉn kh«ng rêi thanh kiÕm . ChØ trong nh¸y m¾t , kho¶ng c¸ch hai ng−êi chØ cßn h¬n mét s¶i tay vµ c¶ hai cïng dõng l¹i . Hä gièng nh− hai c©y cét trô bÞ ch«n cøng s©u mÆt ®Êt . Kh«ng ai cã thÓ t×m thÊy mét sù may ®éng nµo . Hä hµnh ®éng thËt rËp khu«n nh−ng kh«ng ph¶i kÎ tr−íc ng−êi sau mµ cïng mét lóc , d−êng nh− ý nghÜ cña ng−êi nµy ch−a ph¸t lé th× ng−êi kia ®· hay råi . Trùc gi¸c cña hä v« cïng bÐn nh¹y . Kinh V« M¹ng vËn tr−êng bµo nh−ng v¹t ¸o còng chØ khuÊt qua ®Çu gèi , tay ¸o cña h¾n buéc l¹i , bµn tay lã h¼n ra ngoµi , nh÷ng ngãn tay kh¸ dµi , nh÷ng ®èt x−¬ng låi cao chøng tá con ng−êi nhiÒu søc m¹nh . ¸o cña TiÓu Phi ng¾n h¬n , èng tay ¸o cña h¾n bÞ x−ít r¸ch ®i nhiÒu chç thËt dµi , ngãn tay cña h¾n thËt dµi , thËt nhá , nh−ng da dÎ tr«ng qu¸ nh¸m , ë xa nh×n nh− cã hét . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 329 H×nh nh− mãng tay cña hä ®−îc c¾t lu«n , h×nh nh− hä kh«ng b»ng lßng bÊt cø thø g× cã thÓ can ng¹i hä khi rót kiÕm . *** Cã thÓ nãi ®©y lµ hai con ng−êi gièng nhau nhÊt trªn ®êi . Tù nhiªn hä kh«ng ph¶i gièng nhau vÒ s¾c diÖn nh− hai em ruét , hä gièng nhau vÒ phong c¸ch , vÒ t− thÕ vµ vÒ th¸i ®é ®èi ®Çu . B©y giê th× hä ®· gÆp nhau , ®èi diÖn . ChØ khi nµo hä ®øng ®èi diÖn víi nhau , ng−êi ta míi thÊy nh÷ng ®iÒu dÞ biÖt , d¸ng c¸ch cña hä cã gièng nhau nh−ng trong c¨n b¶n khÝ chÊt l¹i kh¸c hoµn toµn . S¾c diÖn cña TiÓu Phi tuy trÇm tÜnh , l¹nh lïng nh−ng m¾t h¾n nhiÒu lóc loÐ lªn nh− löa , thø löa c−¬ng quyÕt dÞ th−êng , chØ nh×n vµo ai còng cã thÓ thÊy con ng−ßi ®ã cã bÞ ch¸y c¶ thÓ x¸c tiÓu c¶ linh hån , h¾n còng kh«ng khi nµo hèi tiÕc . Kinh V« M¹ng th× nh− lóc nµo còng mang mét chiÕc mÆt n¹ m·i m·i kh«ng hÒ béc lé mét c¸i g× ®ang cã trong lßng . Nh−ng bÊt cø chiÕc mÆt n¹ nµo còng chõa hai con m¾t , tõ n¬i ®ã ng−êi ta cã thÓ nh×n thÊy ®ùoc nh÷ng g× , tr¸i l¹i víi Kinh V« M¹ng th× ph¶i chÞu bã tay v× ®«i m¾t h¾n lµ ®«i m¾t c¸ chÕt . Cöa sæ t©m hån cña h¾n lu«n lu«n ®ãng chÆt , kÝn rim . Toµn th©n Kinh V« M¹ng gièng y nh− t−îng ®Êt , cã lÏ khi ch−a sinh ra h¾n ®· bÞ bá vµo löa , th©n h×nh h¾n biÕn thµnh mét khèi kh«ng cã huyÕt m¹ch l−u th«ng . TiÓu Phi cã thÓ nhÉn n¹i , cã thÓ ®îi chê nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng thÓ chÞu ®ùng ®Ó cho bÊt cø ai sai khiÕn . Kinh V« M¹ng cã thÓ chØ v× mét lêi nãi mµ giÕt ng−êi , thËm chÝ cã thÓ v× mét khÝa c¹nh mong manh nµo ®ã mµ giÕt ng−êi nh−ng lóc cÇn l¹i cã thÓ chÞu ®ùng cho ng−êi ®iÒu khiÓn . C¶ hai ®Òu cã nh÷ng dÞ th−êng ®¸ng sî . Ng−êi ta sÏ thÇm nghÜ kh«ng hiÓu t¹i sao , t¹o ho¸ l¹i sinh ra hai con ng−êi nh− thÕ mµ l¹i ®Ó cho hä gÆp nhau ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 330 *** Thu ®· tµn råi . C©y l¸ thËt tiªn s¬ . Giã kh«ng m¹nh nh−ng nh÷ng chiÕc l¸ mÊt nguån nhùa sèng vÉn bay l¶ t¶ , kh«ng biÕt cã ph¶i qu¶ thËt chóng v× kh«ng cuèng hay v× s¸t khÝ cña hai con hæ ghim nhau lµm cho ph¶i bÞ bøt mét c¸ch véi vµng . C¶ mét bÇu trêi ®Êt bçng nh− ®«ng ®Æc , bçng nh− kh«ng cßn mét sinh vËt nµo kh¸c n÷a . Thanh kiÕm cña hai ng−êi tuy h·y cßn gi¾t cøng trong l−ng , tay cña hä tuy ch−a m¸y ®éng nh−ng hai cha con Long Tiªu V©n ®· c¶m thÊy h¬i thë nghÑt dÇn . Th×nh l×nh , mét võng ¸nh s¸ng tóa ra b¾n xÑt vµo con ng−êi TiÓu Phi . Long Tiªu V©n ®· " tiªn h¹ thñ vi c−êng " . H¾n kh«ng hoµn toµn hy väng ¸m khÝ cã thÓ ®¸nh ng· ®−îc TiÓu Phi , h¾n chØ cè lµm cho TiÓu Phi ph©n t©m ®Ó thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng cã thÓ dÔ tróng môc tiªu . *** ¸nh kiÕm loÐ lªn . Mét lo¹t tiÕng " leng keng " ph¸t ra , võng ¸nh s¸ng tõ trong tay cña Long Tiªu V©n bay lªn vïng t¾t ngÊm . Thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng ®· tuèt ra vµ bay l−în s¸t mang tai TiÓu Phi . TiÓu Phi ®· n¾m cøng ®èc kiÕm cña m×nh nh−ng mòi kiÕn dõng l¹i chø kh«ng tho¸t h¼n sîi d©y ®ai . ¸m khÝ ®· bÞ kiÕm cña Kinh V« M¹ng ®¸nh r¬i . Hai c¸i mÆt cña cha con Long Tiªu V©n t¸i x¹m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 331 ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng vµ TiÓu Phi vÉn d¸n y chç cò , mÆt hä kh«ng ®æi s¾c . Kinh V« M¹ng chÇm chËm tra kiÕm trë vµo . Bµn tay cña TiÓu Phi chÇm chËm bu«ng ra . Qua mét lóc thËt l©u , Kinh V« M¹ng vôt nãi : - Ng−¬i ®· thÊy thanh kiÕm cña ta nh¾m vµo ¸m khÝ chø kh«ng ph¶i h−íng vµo ng−¬i . TiÓu Phi nãi : - ThÊy . Kinh V« M¹ng nãi : - Ng−¬i thËt lµ b×nh tÜnh . §óng , sù b×nh tÜnh cña TiÓu Phi ®· lµm cho m¾t h¾n v« cïng chÝnh x¸c . ¸m khÝ cña Long Tiªu V©n tung ra gÇn nh− cïng mét l−ît víi thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng tuèt ra , bÊt cø ai còng cã thÓ hiÓu r»ng c¶ hai cïng nh¾m mét môc tiªu lµ tËp kÝch TiÓu Phi nh−ng víi con m¾t cña TiÓu Phi th× kh«ng . Còng kh«ng ph¶i h¾n hiÓu ng−êi mµ lµ h¾n thÊy . M¾t h¾n thËt tinh . NÕu h¾n hiÓu ng−êi th× h¾n khái ph¶i ®Æt tay vµo ®èc kiÕm nh−ng nÕu h¾n kh«ng thÊy chÝnh x¸c th× h¾n ®· rót h¼n thanh kiÕm ra chø kh«ng khi nµo l¹i ng−ng ngang . Nh−ng dÇu víi c¸ch nµo , h¾n còng chØ rót kiÕm chø th©n h×nh h¾n kh«ng nhóc nhÝch , h¾n kh«ng tr¸nh nÐ . Kinh V« M¹ng nãi tiÕp : - Nh−ng nh·n øng cña ng−¬i h¬i chËm . TrÇm ng©m mét lóc , vÎ mÆt cña TiÓu Phi vôt hiÖn nhiÒu thèng khæ vµ cuèi cïng h¾n nãi : - §óng . Kinh V« M¹ng nãi : - Ta cã thÓ giÕt ng−¬i . TiÓu Phi ®¸p ngay : - §óng . Nghe ®Õn ®©y , hai cha con Long Tiªu V©n ®−a m¾t liÕc vµo nhau vµ còng thë phµo nhÑ nhâm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 332 Kinh V« M¹ng vôt nãi : - Nh−ng ta kh«ng giÕt ng−¬i . Hai cha con Long Tiªu V©n t¸i mÆt . TiÓu Phi nh×n th¼ng vµo ®«i m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng vµ h¾n hái chÇm chËm : - Ng−¬i kh«ng giÕt ta ? Kinh V« M¹ng nãi : - Ta kh«ng giÕt ng−¬i t¹i v× ng−¬i lµ TiÓu Phi . §«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n vôt nh− sèng l¹i , bøc mµn thèng khæ vôt næi lªn , so víi thèng khæ cña TiÓu Phi võa råi cã lÏ cßn h¬n mét bËc . Tia m¾t h¾n nh×n vµo kho¶ng trèng kh«ng lµm nh− n¬i trèng kh«ng ®ã cã mét ng−êi ®ang ®øng . Mét tiªn n÷ , mét hå ly ngåi n¾m thµnh mét h×nh ng−êi . Qua mét lóc kh¸ l©u , h¾n nãi : - NÕu ta lµ ng−¬i th× h«m nay ta kh«ng thÓ giÕt ng−¬i . C©u nãi ®o cã lÏ lu«n c¶ TiÓu Phi còng kh«ng hiÓu chø ®õng nãi ®Õn ai kh¸c . C©u nãi cña Kinh V« M¹ng chØ mét m×nh Kinh V« M¹ng hiÓu . BÊt luËn lµ ai , nÕu trong hai n¨m ë vµo c¸i sinh ho¹t cña TiÓu Phi , ph¶n øng tù nhiªn trë thµnh chËm ch¹p , huèng chi , trong c¸i thêi gian ®ã , mçi ®ªm h¾n l¹i ph¶i uèng t« canh . BÊt luËn lµ ai , nÕu mçi ®ªm ®Òu bÞ chÊt ma tuý ngÊm vµo c¬ thÕ nh− thÕ suèt hai n¨m th× ph¶n øng nhÊt ®Þnh ph¶i bÞ tr× ®éc . Kinh V« M¹ng kh«ng giÕt TiÓu Phi , kh«ng ph¶i v× ®éng lßng tr¾c Èn mµ nhiÒu nçi thèng khæ cña TiÓu Phi , bëi v× chÝnh h¾n còng cã nçi thèng khæ gièng nh− TiÓu Phi . H¾n muèn TiÓu Phi sèng , còng cã thÓ kh«ng râ rµng nh−ng ngé thøc h¾n muèn TiÓu Phi chia c¸i thèng khæ cña h¾n ®ang mang . Mét kÎ thÊt t×nh , nÕu hay biÕt cã mét ng−êi còng bÞ bá r¬i tù nhiªn nçi thèng khæ trong lßng m×nh v« h×nh ®−îc gi¶m ®i ®«i chót . Ng−êi thua b¹c nÕu thÊy mét ng−êi thua ®Ëm h¬n m×nh trong lßng tøc kh¾c nghe cã phÇn dÔ chÞu h¬n . TiÓu Phi ®øng nh− trêi trång , h×nh nh− h¾n ®ang nhai ®i nhai l¹i c©u nãi cña Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 333 - Ng−¬i cã thÓ ®i ®i . TiÓu Phi ngÈng mÆt quyÕt liÖt : - Ta kh«ng ®i . Kinh V« M¹ng gÆn l¹i ; - Ng−¬i kh«ng ®i ? Ng−¬i muèn ta giÕt ng−¬i ? TiÓu Phi nãi : - §óng . TrÇm ng©m mé lóc , Kinh V« M¹ng hái : - V× Lý TÇm Hoan . TiÓu Phi ®¸p : - Ph¶i , chØ cÇn ta cßn sèng , chØ cÇn h¬i thë vÉn cßn , ta kh«ng bao giê ®Ó h¾n chÕt bëi tay ng−¬i . Long ThiÕu V©n vïng kªu lín : - ThÕ cßn L©m Tiªn Nhi ? Ng−¬i ®µnh nhÉn t©m ®Ó cho nµng v× ng−¬i mµ ®au khæ ? Tr¸i tim TiÓu Phi vôt nh− bÞ ai ®©m vµo mét mòi kim , h¾n c¶m nghe nhøc nhèi , ngùc h¾n nh− dÇn . Kinh V« M¹ng kh«ng nh×n h¾n n÷a , h¾n quay l¹i ngã Long Tiªu V©n nãi tõng tiÕng mét : - Ta thÝch giÕt ng−êi , ta thÝch chÝnh tay ta giÕt , ng−¬i hiÓu râ hay kh«ng ? Long Tiªu V©n cè g¾ng mØm c−êi : - BiÕt , t«i biÕt râ . Kinh V« M¹ng nãi : - Tèt , ng−¬i biÕt râ lµ tèt , kh«ng th× ta sÏ giÕt ng−¬i . H¾n xoay m×nh l¹i vµ nãi lu«n : - Lý TÇm Hoan ë ®©u ? H·y ®−a ta ®Õn ®ã . Long ThiÕu V©n khÏ liÕc vÒ phÝa TiÓu Phi : - Cßn h¾n ? Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - Ta muèn giÕt h¾n lóc nµo còng ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2