Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 21

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

78
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 21

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 321 Håi thø hai m−¬i mèt Hai cäp gh×m nhau T hïng xe kh¸ réng vµ kh¸ cao . Long ThiÕu V©n ngåi trong gãc nh×n mét con ng−êi tr−íc mÆt . Ng−êi Êy ®øng trong xe . §i xe mµ h¾n còng kh«ng ngåi . BÊt luËn xe l¨n trªn ®−êng th¼ng hay ®æ dèc gËp ghÒnh , h¾n vÉn cø ®øng yªn nh− c©y trô . Long ThiÕu V©n thËt ch−a thÊy ng−êi nµo nh− thÕ , h¾n còng kh«ng t−ëng t−îng trªn ®êi nµy l¹i cã ng−êi nh− thÕ . H¾n nghÜ r»ng trªn ®êi nµy toµn nh÷ng th»ng ngu , tÊt c¶ ®Òu cã thÓ bÞ h¾n n¾m tay trªn mµ ®ïa cît nh−ng kh«ng hiÓu sao ®øng tr−íc mÆt con ng−êi nµy , h¾n bçng h¬i sê sî . §øng tr−íc mÆt ng−êi , h¾n bçng c¶m thÊy h×nh nh− s¸t khÝ l·ng ®·ng ®©u ®©y , h¾n c¶m nghe rên rîn . Nh−ng h¾n l¹i v« cïng ®¾c ý . §iÒu mµ h¾n yªu cÇu , Th−îng Quan Kim Hång ®· b»ng lßng . " Anh Hïng ThiÕp " ®· ®−îc ph¸t hµnh ®i råi , nhiÒu ng−êi nhËn ®−îc , ngµy ®¹i lÔ kÕt giao ®· ®−îc ®Þnh vµn ngµy mång mét th¸ng s¸u . B©y giê cã Kinh V« M¹ng cïng ®i , Lý TÇm Hoan nhÊt ®Þnh lµ ph¶i chÕt . H¾n nghÜ r»ng trªn ®êi nµy kh«ng cã ng−êi nµo cøu ®−îc Lý TÇm Hoan . NghÜ kh«ng ra tøc lµ kh«ng cã . H¾n thë phµo vµ dùa vµo thµnh xe lim dim ®«i m¾t , h¾n chØ lim dim chø kh«ng hÒ ngñ , h¾n rÊt c¶nh gi¸c , kh«ng khi nµo h¾n ngñ däc ®−êng . H¾n nh¾m m¾t l¹i vµ h¾n chît nh− cßn thÊy nô c−êi t−¬i víi ®«i m¾t long lanh vµ giäng nãi ngät xít cña " D× L©m " :" C«ng tö qu¶ thËt kh«ng cßn bÐ n÷a , c«ng tö cßn biÕt nhiÒu chuyÖn h¬n ng−êi lín , t«i thËt kh«ng biÕt c«ng tö häc ®−îc nh÷ng " c¸i Êy " ë ®©u ?". Nhí l¹i ®Õn chuyÖn Êy Long ThiÕu V©n c−êi thÇm : - Cã nh÷ng chuyÖn mµ kh«ng cÇn ph¶i häc , chØ ®Õn lóc " hµnh sù " råi tù nhiªn biÕt . H¾n c¶m thÊy qu¶ thËt m×nh lµ ng−êi lín h¼n hoi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 322 Thø c¶m gi¸c Êy ®· lµm cho ®¹i ®a sè nh÷ng ®øa trÎ vÞ thµnh niªn ph¶i say s−a. Con nÝt th−êng cè g¾ng lµm ra bé ng−êi lín , ng−êi giµ th× l¹i cè hÕt søc t¹o d¸ng c¸ch cña trÎ con , ©u ®ã còng lµ chuyÖn bi th−¬ng nhÊt cña ®êi ng−êi . Gi¸ nh− mét ®øa trÎ kh¸c , khi nghÜ ®Õn chuyÖn Êy tÊt sÏ say s−a , sÏ nghiÒn ngÉm m·i cho chÝn mïi sù say s−a Êy chø kh«ng thÌm nghÜ thªm g× n÷a nh−ng Long ThiÕu V©n th× cã kh¸c , h¾n nghÜ s©u h¬n . T¹i sao " D× L©m " l¹i lµm nh− thÕ víi m×nh ? V× ham muèn thËt t×nh hay v× muèn dß tin tøc cña Lý TÇm Hoan ? NghÜ ®Õn chuyÖn Êy , tinh thÇn cña Long ThiÕu V©n chît tØnh t¸o l¹ th−êng . T¹i sao nµng l¹i hái vÒ chç hiÖn t¹i cña Lý TÇm Hoan ? Ch¼ng lÏ nµng mong cøu h¾n ? §ã chØ lµ suy luËn theo thø líp , chø Long ThiÕu V©n biÕt ch¾c chuyÖn ®ã kh«ng thÓ cã , h¾n biÕt L©m Tiªn Nhi c¨m hËn Lý TÇm Hoan d÷ l¾m , h¾n còng biÕt nµng s¾p bµy m−u kÕ cho Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng giÕt Lý TÇm Hoan ? Nh−ng nÕu thÕ nµng dß hái víi môc ®Ých g× ? H¾n kh«ng cßn c¸ch nµo nghÜ thªm g× n÷a v× h¾n nghÜ kh«ng ra . H¾n kh«ng biÕt r»ng t×nh tr¹ng b©y giê ®· thay ®æi h¼n råi . Ban ®Çu , thËt sù th× L©m Tiªn Nhi muèn nhê tay Th−îng Quan Kim Hång giÕt Lý TÇm Hoan nh−ng ®Õn b©y giê th× c¸i thÕ chung ®· biÕn ®æi l¹ lïng , nÕu kh«ng nãi lµ kú diÖu . NÕu L©m Tiªn Nhi muèn gi÷ thÕ qu©n b×nh gi÷a nµng vµ Th−îng Quan Kim Hång th× nµng kh«ng thÓ ®Ó cho Lý TÇm Hoan chÕt ®−îc . NÕu Lý TÇm Hoan mµ chÕt , nµng kh«ng cßn ng−êi lîi dông ®Ó nµng lîi dông khèng chÕ Th−îng Quan Kim Hång th× thÕ qu©n b×nh gi÷a nµng vµ h¾n sÏ kh«ng cßn , h¾n sÏ ®¹p trªn ®Çu nµng chø kh«ng cßn nh©n nh−îng . B»ng vµo khÈu khÝ cña Th−îng Quan Kim Hång , nµng thÊy lßng d¹ h¾n nh− lËt ngöa bµn tay : - Ta kh«ng ph¶i lµ Kinh V« M¹ng còng kh«ng gièng TiÓu Phi , ta víi nµng chØ n−¬ng tùa ®Ó cã lîi c¶ ®«i bªn , cho ®Õn khi nµo gi¸ trÞ lîi dông hÕt råi th× lóc Êy sÏ tÝnh sau . Nh− vËy , Lý TÇm Hoan ch−a chÕt ®−îc , Lý TÇm Hoan ch−a chÕt th× TiÓu Phi vÉn ph¶i sèng hoµi , h¾n l¹i lµ c¸i thÕ ®Ó L©m Tiªn Nhi dùa vµo mµ khèng chÕ Lý TÇm Hoan . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 323 TiÓu Phi ph¶i sèng vµ ph¶i ë víi nµng , ë víi nµng nh−ng kh«ng thÓ h−ëng thô n¬i nµng , nµng ph¶i lµm cho h¾n thÊy nµng lµ c« g¸i tr¾ng trong , thuû chung víi h¾n ®Ó chê ngµy h«n lÔ , nÕu nµng ®Ó cho h¾n tháa m·n , h¾n sÏ thÊy dÔ dµng lµ nµng kh«ng trinh tr¾ng nh− h¾n t−ëng , thÇn t−îng nµng trong ãc h¾n sÏ ®æ ngay . ThÇn t−îng cña nµng trong ãc h¾n bÞ ®æ th× nµng kh«ng cßn lîi dông ®−îc con ng−êi cña h¾n . Long ThiÕu V©n tù cho m×nh lµ kh«n quû , lµ qu¸ th«ng minh nh−ng sù thËt khi gÆp L©m Tiªn Nhi , h¾n chØ lµ chó cõu non ®øng tr−íc c¸o giµ. Lßng d¹ ®µn bµ , sù tr¬ tr¸o cña ®µn bµ , nh÷ng bËc th«ng minh nhÊt trªn ®êi ®«i khi ®µnh b¸i phôc . *** Cç xe ®ç l¹i n¬i n¸o nhiÖt nhÊt trong thÞ trÊn . Cç xe ®ç ngay tr−íc cöa mét tiÖm bu«n t¬ lôa lín nhÊt trong thµnh . Ph¶i ch¨ng Lý TÇm Hoan bÞ giam gi÷ n¬i ®©y ? Cha con cña Long Tiªu V©n thËt kh«ng hæ danh lµ h¹ng ng−êi lîi h¹i , hä hiÓu rÊt râ ý nghÜa cña c©u :" TiÓu Èn th× Èn trong nói cßn ®¹i Èn th× Èn ngay gi÷a chî " . Hä hiÓu rÊt râ ë vµo mét n¬i ®«ng ®¶o nhÊt , nhén nhÞp nhÊt sÏ tr¸nh ®−îc nhiÒu tai m¾t . Long ThiÕu V©n ®øng lªn mØm c−êi : - Xin mêi tiªn sinh lªn xe . Kinh V« M¹ng nãi : - H·y ®i tr−íc . Tõ lóc lªn xe cho ®Õn b©y giê , h¾n chØ nãi víi Long ThiÕu V©n mét c©u . H¾n kh«ng bao giê ®i tr−íc mét ai , h¾n còng kh«ng b»ng lßng ai theo ë phÝa sau m×nh . C¶ mét hµng qu¶n lý vµ kÎ lµm c«ng c−êi c−êi nghinh lÔ , Long ThiÕu V©n vµ Kinh V« M¹ng ®i th¼ng vµo trong . Bªn sau lµ kho chøa t¬ lôa ngËp ®Çy . Lý TÇm Hoan bÞ giam dÊu trong kho t¬ lôa nµy ch¨ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 324 ThËt qu¶ ®óng lµ mét chç giam lý t−ëng cho ng−êi muèn dÊu . Nh−ng Long ThiÕu V©n kh«ng dõng ch©n , h¾n ®i th¼ng ra phÝa sau , cöa sau . Bªn ngoµi cöa sau cã s½n mét cç xe . B©y giê Long ThiÕu V©n kh«ng nãi mét lêi , h¾n chØ vßng tay võa thi lÔ võa ra hiÖu cho Kinh V« M¹ng råi nh¶y tuèt lªn xe . Nh− vËy , Lý TÇm Hoan kh«ng cã bÞ giam gi÷ n¬i ®©y . ChuyÖn ghÐ vµo ®Ó ®æi xe , ch¼ng qua lµ chuyÖn ®¸nh l¹c h−íng nÕu cã ng−êi theo dâi . ChuyÖn suy tÝnh cña cha con Long Tiªu V©n qu¶ cã s©u h¬n ng−êi kh¸c . Cç xe l¨n b¸nh vßng ra phÝa sau ®Ó th¼ng vÒ nÎo ngo¹i « . Sau cïng , cç xe dõng l¹i tr−íc mét kho chøa lóa . Nh−ng Lý TÇm Hoan còng kh«ng cã n¬i ®©y v× Long ThiÕu V©n l¹i thay ®æi thªm mét cç xe . LÇn nµy th× hä ®i b»ng mét chiÕc xe bß , chiÕc xe chë ®Çy nh÷ng bao lóa . Long ThiÕu V©n c−êi nãi víi Kinh V« M¹ng : - Xin vui lßng . Kinh V« M¹ng kh«ng nãi tiÕng nµo . Cç xe bß l¹i trë vßng ra thÞ trÊn . Ch¼ng nh÷ng kÕ ho¹ch chu mËt , hµnh ®éng thËt nhanh , ®−êng ®i cong quÑo l¹i cµng lµm cho ng−êi kh«ng lµm sao ngê ®Õn . Cho dÇu gÆp ph¸i V¹n V« ThÊt , ng−êi th¸m tö kinh ®« næi danh Cöu Tû S− Tö theo ®Õn ®©y còng ®µnh ph¶i trë vÒ kh«ng . Long ThiÕu V©n biÕt Kinh V« M¹ng kh«ng khi nµo ngá lêi khen , chØ mong h¾n ®iÓm nhÑ mét nô c−êi kÝn ®¸o , thÕ nh−ng h¾n vÉn tr¬ tr¬ . Lµm ®−îc chuyÖn ®¾c ý , ®−îc mét lêi khen tÆng , còng gièng nh− t×nh nh©n hÑn −íc t×nh nh©n , hä bá c«ng phu trau chuèc kh«ng hÒ biÕt mái , hä chØ mong gÆp ®−îc mét t×nh nh©n ban cho mét nô c−êi t¸n th−ëng . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 325 ThÕ mµ Kinh V« M¹ng vÉn tr¬ tr¬ ®«i m¾t c¸ chÕt nh×n vµo kho¶ng trèng chø kh«ng liÕc vµo mÆt Long ThiÕu V©n , lµm nh− h¾n kh«ng coi c¸i c«ng phu cña cha con Long ThiÕu V©n vµo ®©u . ChiÕc xe bß rÏ vµo mét con ®−êng v¾ng vÎ nhÊt trong thµnh , n¬i ®©y chØ ®é kho¶ng b¶y nãc gia . Nh−ng b¶y nãc gia nµy lµ b¶y nhµ quyÒn thÕ , nÕu kh«ng ph¶i V−¬ng HÇu th× còng lµ Phó Hé . Xe ®ang ®i chÇm chËm , mét trong b¶y nãc nhµ ®ã vôt më ho¸t cöa ngoµi . ChiÕc xe ®i ngay vµo ®ã . Nhµ nµy ai còng biÕt , ®ã lµ t− gia cña ®−¬ng triÒu T¶ Lang Ngù Sö Phan L©m TuyÒn . Giang hå hµo kiÖt kh«ng thÓ giao tiÕp víi nhµ quan , ch¼ng lÏ Lý TÇm Hoan l¹i ®−îc giam gi÷ kÝn trong ng«i nhµ Êy . ChuyÖn nhÊt ®Þnh kh«ng tÕ cã . Nh−ng ng−êi ®øng gi÷a s©n lé thiªn tr−íc tßa ®¹i s¶nh t−¬i c−êi ®ãn tiÕp th× qu¶ lµ Long Tiªu V©n . Kinh V« M¹ng xuèng xe , Long Tiªu V©n b−íc l¹i nghªnh ®ãn , h¾n vßng tay c−êi r¹ng rì : - §· nghe ®¹i danh cña Kinh Tiªn Sinh l©u råi , h«m nay gÆp gì thËt lµ v¹n h¹nh , chØ tiÕc ®−êng kh«ng thuËn tiÖn , kh«ng nghªnh tiÕp ®−îc xa h¬n , xin tiªn sinh thø cho . Kinh V« M¹ng chØ nh×n xuèng tay m×nh b»ng tia m¾t tr¬ tr¬ chø kh«ng ®¸p lÔ . Long Tiªu V©n c−êi c−êi nãi tiÕp : - §¹i s¶nh ®· s½n bµy tiÖc r−îu tÈy trÇn , xin thØnh Kinh Tiªn Sinh vµo dïng ®«i chÐn cho Êm d¹ . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng yªn vµ hái b»ng mét giäng l¹nh lïng : - Lý TÇm Hoan ë t¹i ®©y ? Long Tiªu V©n lu«n në nô c−êi : - §©y vèn lµ t− gia cña Phµn t−íng c«ng , «ng ta võa ®−îc Hßang Th−îng cho nghØ phÐp ba th¸ng ®Ó nhµn du vµ nh©n v× vÞ qu¶n gia n¬i nµy vèn lµ chç b¹n bÌ vµ nh©n Phµn t−íng c«ng v¾ng nhµ , t¹i h¹ xin m−în n¬i ®©y dïng ®ì . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 326 Tá ra m×nh ®· chän mét chç mµ kh«ng ai ngê ®Õn , Long Tiªu V©n lé vÎ ®¾c ý v« cïng . Kinh V« M¹ng vÉn nh×n s÷ng tay m×nh , nh−ng th×nh l×nh h¾n hái : - C¸c h¹ cho r»ng kh«ng ai cã thÓ theo dâi h¾n ®Õn ®©y ? Long Tiªu V©n t¸i mÆt nh−ng h¾n ®· c−êi ngay : - NÕu cã ng−êi theo dâi ®−îc ®Õn ®©y th× t¹i h¹ xin khÊu ®Çu b¸i phôc . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - §−îc c¸c h¹ chuÈn bÞ khÊu ®Çu . Long Tiªu V©n c−êi : - NÕu lµ ... H¾n chØ nãi ®−îc hai tiÕng lµ nô c−êi biÕn mÊt . Nh×n theo tia m¾t cña cha m×nh , da mÆt cña Long ThiÕu V©n vôt xuèng mµu xanh . N¬i gãc t−êng ®ang ®øng mét ng−êi . Ng−êi Êy kh«ng biÕt ®Õn tù bao giê vµ tõ ®©u ®Õn . M×nh h¾n mÆc bé y phôc mµu xanh vèn lµ y phôc míi nh−ng b©y giê th× bÞ x©y x¸t c¶ ë khuûu tay ®Çu gè , m×nh mÈy tãc tai cña h¾n bôi ®Êt b¸m ®Çy . Nh−ng tuy h¾n ®øng xa xa mµ Long Tiªu V©n bçng c¶m nghe s¸t khÝ ®»ng ®»ng . Mäi ng−êi nh×n h¾n nh−ng thËt sù th× ®ang nh×n thanh kiÕm bªn h«ng cña h¾n . Thanh kiÕm kh«ng cã vá . H¾n lµ TiÓu Phi . Trªn ®êi ch¾c cã lÏ mét m×nh TiÓu Phi cã thÓ theo dâi ®Õn ®©y . Gi¶o ho¹t nhÊt , giái ch¹y nhÊt , giái trèn tr¸nh nhÊt lµ Hå Ly . ThÝnh h¬i nhÊt ®−îc huÊn luyÖn kü cµng nhÊt lµ chã s¨n nh−ng ch−a ch¾c ®· theo næi Hå Ly . TiÓu Phi håi míi m−êi mét tuæi tay kh«ng ®· b¾t ®−îc Hå Ly , mét l·o Hå Ly . H¾n b¾t Hå Ly b»ng theo dâi chø kh«ng ph¶i b»ng t×nh cê . Suèt lé tr×nh râ rµng lµ gian khæ , v× thÕ cho nªn th©n h¾n x¸c x¬ . Nh−ng chÝnh nh− thÕ míi ®óng lµ TiÓu Phi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 327 ChØ cã tr−êng hîp nh− thÕ hiÓn lé sù kiªn c−êng , dòng m·nh cña TiÓu Phi , hiÓn lé c¸ tÝnh víi rõng cña h¾n . Mét c¸ tÝnh trÇm tÜnh , mét c¸ tÝnh dÞ th−êng . Long Tiªu V©n kh«i phôc ®ùoc sù trÊn tÜnh rÊt nhanh , h¾n t−¬i c−êi : - µ , TiÓu Phi t«n huynh , h©n h¹nh , h©n h¹nh . TiÓu Phi nh×n b»ng tia m¾t l¹nh lïng . Long Tiªu V©n l¹i nãi : - Huynh ®µi qu¶ thËt ®· theo dâi ®−îc ®Õn ®©y , thËt ®Ö v« cïng béi phôc . TiÓu Phi vÉn nh×n th¼ng , m¾t h¾n thËt s¸ng thËt bÐn . Tr¶i qua hai ngµy ®ªm theo dâi , h×nh nh− h¾n ®· kh«i phôc phÇn nµo trong c¸i bÐn nhän cña tia nh×n . Long Tiªu V©n vÉn t−¬i c−êi : - Ph−¬ng thøc theo dâi cña huynh ®µi qu¶ thËt cao minh . ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ sù cao minh Êy sím bÞ vÞ Kinh Tiªn Sinh ®©y ph¸t gi¸c . Tia m¾t nh− ®iÖn cña TiÓu Phi quÐt vµo mÆt Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng còng ®ang nh×n h¾n . ¸nh m¾t hai ng−êi ®ông vµo nhau y nh− mòi kiÕm b¸u ch¹m vµo ®¸ cøng . Kh«ng ai ®o¸n næi mòi kiÕm cøng v× thÐp tèt hay mÆt ®¸ r¾n ch¾c bëi trui rÌn bëi tuÕ nguyÖt t−êng l−u ? Hai ng−êi tuy kh«ng nãi lêi nµo nh−ng hai tia m¾t ph¸t ra nhiÒu hoa löa . Long Tiªu V©n nh×n Kinh V« M¹ng råi l¹i nh×n TiÓu Phi , h¾n hái : - Kinh Tiªn Sinh tuy ®· ph¸t gi¸c huynh ®µi nh−ng tr−íc sau vÉn kh«ng nãi mét lêi , huynh ®µi cã biÕt t¹i sao ? Tia m¾t cña TiÓu Phi h×n nh− bÞ hót vµo nhau víi tia m¾t cña Kinh V« M¹ng nªn cø ®¨m ®¨m chø kh«ng hÒ dêi ®æi , kh«ng hÒ chíp nh¸y . Long Tiªu V©n thong dong nãi tiÕp : - Bëi v× vÞ Kinh Tiªn Sinh vèn rÊt muèn huynh ®µi ®Õn ®©y . H−íng vÒ phÝa Kinh V« M¹ng , Long Tiªu V©n c−êi c−êi : - Kinh Tiªn Sinh , kh«ng biÕt t¹i h¹ ®o¸n cã tróng kh«ng nhØ ? ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng còng ®· bÞ hót vµo nhau víi tia m¾t cña TiÓu Phi , h¾n ®· ch¼ng nãi mét tiÕng nµo mµ còng kh«ng rêi tia m¾t , c¶ hai nh− kh«ng cßn nghe thÊy tiÕng ®éng xung quanh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 328 ThËt l©u , Long Tiªu V©n l¹i c−êi t−¬i : - Kinh Tiªn Sinh mong huynh ®µi ®Õn ®©y chØ cã mét nguyªn nh©n lµ giÕt huynh ®µi . Long ThiÕu V©n tiÕp theo : - Kinh Tiªn Sinh muèn giÕt ai , tõ tr−íc ®Õn giê ch−a mét ai tho¸t khái . Tia m¾t cña TiÓu Phi b©y giê míi b¾t ®Çu di ®éng . H¾n dêi ngay vµo thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng . GÇn nh− ®ång thêi , tia m¾t cña Kinh V« M¹ng còng ®−a ngay thanh kiÕm cña TiÓu Phi thËt nhanh . Cã lÏ trªn ®êi nµy ch−a cã hai thanh kiÕm nµo gièng nh− thÕ . Hai thanh kiÕm dï kh«ng ph¶i lµ thø " cæ kiÕm thiªn niªn " còng kh«ng ph¶i thø danh l−u Binh KhÝ Phæ , nã lµ hai thanh kiÕm th−êng . ChØ cã ®iÒu , hai thanh kiÕm rÊt bÐn , rÊt máng , thø kiÕm dÔ g·y lµm ®«i . KiÕm tuy gièng nhau nh−ng c¸ch gi¾t kiÕm cña hai ng−êi l¹i kh¸c . KiÕm cña TiÓu Phi gi¾t chÝnh gi÷a sîi d©y ®ai , ®èc kiÕm xÐo vÒ bªn ph¶i . KiÕm cña Kinh V« M¹ng gi¾t ngay bªn ph¶i , ®èc kiÕm quay qua phÝa tr¸i . Nh−ng c¶ hai ng−êi ph¶ng phÊt mét thø hÊp lùc dÞ th−êng , thø hÊp lùc kh«ng ai cã thÓ gi¶i thÝch thËt th«ng . ¸nh m¾t cña hai ng−êi khi ch¹m vµo thanh kiÕm cña nhau th× ch©n hä cïng mét lóc tiÕn lªn nh−ng ¸nh m¾t vÉn kh«ng rêi thanh kiÕm . ChØ trong nh¸y m¾t , kho¶ng c¸ch hai ng−êi chØ cßn h¬n mét s¶i tay vµ c¶ hai cïng dõng l¹i . Hä gièng nh− hai c©y cét trô bÞ ch«n cøng s©u mÆt ®Êt . Kh«ng ai cã thÓ t×m thÊy mét sù may ®éng nµo . Hä hµnh ®éng thËt rËp khu«n nh−ng kh«ng ph¶i kÎ tr−íc ng−êi sau mµ cïng mét lóc , d−êng nh− ý nghÜ cña ng−êi nµy ch−a ph¸t lé th× ng−êi kia ®· hay råi . Trùc gi¸c cña hä v« cïng bÐn nh¹y . Kinh V« M¹ng vËn tr−êng bµo nh−ng v¹t ¸o còng chØ khuÊt qua ®Çu gèi , tay ¸o cña h¾n buéc l¹i , bµn tay lã h¼n ra ngoµi , nh÷ng ngãn tay kh¸ dµi , nh÷ng ®èt x−¬ng låi cao chøng tá con ng−êi nhiÒu søc m¹nh . ¸o cña TiÓu Phi ng¾n h¬n , èng tay ¸o cña h¾n bÞ x−ít r¸ch ®i nhiÒu chç thËt dµi , ngãn tay cña h¾n thËt dµi , thËt nhá , nh−ng da dÎ tr«ng qu¸ nh¸m , ë xa nh×n nh− cã hét . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 329 H×nh nh− mãng tay cña hä ®−îc c¾t lu«n , h×nh nh− hä kh«ng b»ng lßng bÊt cø thø g× cã thÓ can ng¹i hä khi rót kiÕm . *** Cã thÓ nãi ®©y lµ hai con ng−êi gièng nhau nhÊt trªn ®êi . Tù nhiªn hä kh«ng ph¶i gièng nhau vÒ s¾c diÖn nh− hai em ruét , hä gièng nhau vÒ phong c¸ch , vÒ t− thÕ vµ vÒ th¸i ®é ®èi ®Çu . B©y giê th× hä ®· gÆp nhau , ®èi diÖn . ChØ khi nµo hä ®øng ®èi diÖn víi nhau , ng−êi ta míi thÊy nh÷ng ®iÒu dÞ biÖt , d¸ng c¸ch cña hä cã gièng nhau nh−ng trong c¨n b¶n khÝ chÊt l¹i kh¸c hoµn toµn . S¾c diÖn cña TiÓu Phi tuy trÇm tÜnh , l¹nh lïng nh−ng m¾t h¾n nhiÒu lóc loÐ lªn nh− löa , thø löa c−¬ng quyÕt dÞ th−êng , chØ nh×n vµo ai còng cã thÓ thÊy con ng−ßi ®ã cã bÞ ch¸y c¶ thÓ x¸c tiÓu c¶ linh hån , h¾n còng kh«ng khi nµo hèi tiÕc . Kinh V« M¹ng th× nh− lóc nµo còng mang mét chiÕc mÆt n¹ m·i m·i kh«ng hÒ béc lé mét c¸i g× ®ang cã trong lßng . Nh−ng bÊt cø chiÕc mÆt n¹ nµo còng chõa hai con m¾t , tõ n¬i ®ã ng−êi ta cã thÓ nh×n thÊy ®ùoc nh÷ng g× , tr¸i l¹i víi Kinh V« M¹ng th× ph¶i chÞu bã tay v× ®«i m¾t h¾n lµ ®«i m¾t c¸ chÕt . Cöa sæ t©m hån cña h¾n lu«n lu«n ®ãng chÆt , kÝn rim . Toµn th©n Kinh V« M¹ng gièng y nh− t−îng ®Êt , cã lÏ khi ch−a sinh ra h¾n ®· bÞ bá vµo löa , th©n h×nh h¾n biÕn thµnh mét khèi kh«ng cã huyÕt m¹ch l−u th«ng . TiÓu Phi cã thÓ nhÉn n¹i , cã thÓ ®îi chê nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng thÓ chÞu ®ùng ®Ó cho bÊt cø ai sai khiÕn . Kinh V« M¹ng cã thÓ chØ v× mét lêi nãi mµ giÕt ng−êi , thËm chÝ cã thÓ v× mét khÝa c¹nh mong manh nµo ®ã mµ giÕt ng−êi nh−ng lóc cÇn l¹i cã thÓ chÞu ®ùng cho ng−êi ®iÒu khiÓn . C¶ hai ®Òu cã nh÷ng dÞ th−êng ®¸ng sî . Ng−êi ta sÏ thÇm nghÜ kh«ng hiÓu t¹i sao , t¹o ho¸ l¹i sinh ra hai con ng−êi nh− thÕ mµ l¹i ®Ó cho hä gÆp nhau ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 330 *** Thu ®· tµn råi . C©y l¸ thËt tiªn s¬ . Giã kh«ng m¹nh nh−ng nh÷ng chiÕc l¸ mÊt nguån nhùa sèng vÉn bay l¶ t¶ , kh«ng biÕt cã ph¶i qu¶ thËt chóng v× kh«ng cuèng hay v× s¸t khÝ cña hai con hæ ghim nhau lµm cho ph¶i bÞ bøt mét c¸ch véi vµng . C¶ mét bÇu trêi ®Êt bçng nh− ®«ng ®Æc , bçng nh− kh«ng cßn mét sinh vËt nµo kh¸c n÷a . Thanh kiÕm cña hai ng−êi tuy h·y cßn gi¾t cøng trong l−ng , tay cña hä tuy ch−a m¸y ®éng nh−ng hai cha con Long Tiªu V©n ®· c¶m thÊy h¬i thë nghÑt dÇn . Th×nh l×nh , mét võng ¸nh s¸ng tóa ra b¾n xÑt vµo con ng−êi TiÓu Phi . Long Tiªu V©n ®· " tiªn h¹ thñ vi c−êng " . H¾n kh«ng hoµn toµn hy väng ¸m khÝ cã thÓ ®¸nh ng· ®−îc TiÓu Phi , h¾n chØ cè lµm cho TiÓu Phi ph©n t©m ®Ó thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng cã thÓ dÔ tróng môc tiªu . *** ¸nh kiÕm loÐ lªn . Mét lo¹t tiÕng " leng keng " ph¸t ra , võng ¸nh s¸ng tõ trong tay cña Long Tiªu V©n bay lªn vïng t¾t ngÊm . Thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng ®· tuèt ra vµ bay l−în s¸t mang tai TiÓu Phi . TiÓu Phi ®· n¾m cøng ®èc kiÕm cña m×nh nh−ng mòi kiÕn dõng l¹i chø kh«ng tho¸t h¼n sîi d©y ®ai . ¸m khÝ ®· bÞ kiÕm cña Kinh V« M¹ng ®¸nh r¬i . Hai c¸i mÆt cña cha con Long Tiªu V©n t¸i x¹m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 331 ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng vµ TiÓu Phi vÉn d¸n y chç cò , mÆt hä kh«ng ®æi s¾c . Kinh V« M¹ng chÇm chËm tra kiÕm trë vµo . Bµn tay cña TiÓu Phi chÇm chËm bu«ng ra . Qua mét lóc thËt l©u , Kinh V« M¹ng vôt nãi : - Ng−¬i ®· thÊy thanh kiÕm cña ta nh¾m vµo ¸m khÝ chø kh«ng ph¶i h−íng vµo ng−¬i . TiÓu Phi nãi : - ThÊy . Kinh V« M¹ng nãi : - Ng−¬i thËt lµ b×nh tÜnh . §óng , sù b×nh tÜnh cña TiÓu Phi ®· lµm cho m¾t h¾n v« cïng chÝnh x¸c . ¸m khÝ cña Long Tiªu V©n tung ra gÇn nh− cïng mét l−ît víi thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng tuèt ra , bÊt cø ai còng cã thÓ hiÓu r»ng c¶ hai cïng nh¾m mét môc tiªu lµ tËp kÝch TiÓu Phi nh−ng víi con m¾t cña TiÓu Phi th× kh«ng . Còng kh«ng ph¶i h¾n hiÓu ng−êi mµ lµ h¾n thÊy . M¾t h¾n thËt tinh . NÕu h¾n hiÓu ng−êi th× h¾n khái ph¶i ®Æt tay vµo ®èc kiÕm nh−ng nÕu h¾n kh«ng thÊy chÝnh x¸c th× h¾n ®· rót h¼n thanh kiÕm ra chø kh«ng khi nµo l¹i ng−ng ngang . Nh−ng dÇu víi c¸ch nµo , h¾n còng chØ rót kiÕm chø th©n h×nh h¾n kh«ng nhóc nhÝch , h¾n kh«ng tr¸nh nÐ . Kinh V« M¹ng nãi tiÕp : - Nh−ng nh·n øng cña ng−¬i h¬i chËm . TrÇm ng©m mét lóc , vÎ mÆt cña TiÓu Phi vôt hiÖn nhiÒu thèng khæ vµ cuèi cïng h¾n nãi : - §óng . Kinh V« M¹ng nãi : - Ta cã thÓ giÕt ng−¬i . TiÓu Phi ®¸p ngay : - §óng . Nghe ®Õn ®©y , hai cha con Long Tiªu V©n ®−a m¾t liÕc vµo nhau vµ còng thë phµo nhÑ nhâm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 332 Kinh V« M¹ng vôt nãi : - Nh−ng ta kh«ng giÕt ng−¬i . Hai cha con Long Tiªu V©n t¸i mÆt . TiÓu Phi nh×n th¼ng vµo ®«i m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng vµ h¾n hái chÇm chËm : - Ng−¬i kh«ng giÕt ta ? Kinh V« M¹ng nãi : - Ta kh«ng giÕt ng−¬i t¹i v× ng−¬i lµ TiÓu Phi . §«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n vôt nh− sèng l¹i , bøc mµn thèng khæ vôt næi lªn , so víi thèng khæ cña TiÓu Phi võa råi cã lÏ cßn h¬n mét bËc . Tia m¾t h¾n nh×n vµo kho¶ng trèng kh«ng lµm nh− n¬i trèng kh«ng ®ã cã mét ng−êi ®ang ®øng . Mét tiªn n÷ , mét hå ly ngåi n¾m thµnh mét h×nh ng−êi . Qua mét lóc kh¸ l©u , h¾n nãi : - NÕu ta lµ ng−¬i th× h«m nay ta kh«ng thÓ giÕt ng−¬i . C©u nãi ®o cã lÏ lu«n c¶ TiÓu Phi còng kh«ng hiÓu chø ®õng nãi ®Õn ai kh¸c . C©u nãi cña Kinh V« M¹ng chØ mét m×nh Kinh V« M¹ng hiÓu . BÊt luËn lµ ai , nÕu trong hai n¨m ë vµo c¸i sinh ho¹t cña TiÓu Phi , ph¶n øng tù nhiªn trë thµnh chËm ch¹p , huèng chi , trong c¸i thêi gian ®ã , mçi ®ªm h¾n l¹i ph¶i uèng t« canh . BÊt luËn lµ ai , nÕu mçi ®ªm ®Òu bÞ chÊt ma tuý ngÊm vµo c¬ thÕ nh− thÕ suèt hai n¨m th× ph¶n øng nhÊt ®Þnh ph¶i bÞ tr× ®éc . Kinh V« M¹ng kh«ng giÕt TiÓu Phi , kh«ng ph¶i v× ®éng lßng tr¾c Èn mµ nhiÒu nçi thèng khæ cña TiÓu Phi , bëi v× chÝnh h¾n còng cã nçi thèng khæ gièng nh− TiÓu Phi . H¾n muèn TiÓu Phi sèng , còng cã thÓ kh«ng râ rµng nh−ng ngé thøc h¾n muèn TiÓu Phi chia c¸i thèng khæ cña h¾n ®ang mang . Mét kÎ thÊt t×nh , nÕu hay biÕt cã mét ng−êi còng bÞ bá r¬i tù nhiªn nçi thèng khæ trong lßng m×nh v« h×nh ®−îc gi¶m ®i ®«i chót . Ng−êi thua b¹c nÕu thÊy mét ng−êi thua ®Ëm h¬n m×nh trong lßng tøc kh¾c nghe cã phÇn dÔ chÞu h¬n . TiÓu Phi ®øng nh− trêi trång , h×nh nh− h¾n ®ang nhai ®i nhai l¹i c©u nãi cña Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 333 - Ng−¬i cã thÓ ®i ®i . TiÓu Phi ngÈng mÆt quyÕt liÖt : - Ta kh«ng ®i . Kinh V« M¹ng gÆn l¹i ; - Ng−¬i kh«ng ®i ? Ng−¬i muèn ta giÕt ng−¬i ? TiÓu Phi nãi : - §óng . TrÇm ng©m mé lóc , Kinh V« M¹ng hái : - V× Lý TÇm Hoan . TiÓu Phi ®¸p : - Ph¶i , chØ cÇn ta cßn sèng , chØ cÇn h¬i thë vÉn cßn , ta kh«ng bao giê ®Ó h¾n chÕt bëi tay ng−¬i . Long ThiÕu V©n vïng kªu lín : - ThÕ cßn L©m Tiªn Nhi ? Ng−¬i ®µnh nhÉn t©m ®Ó cho nµng v× ng−¬i mµ ®au khæ ? Tr¸i tim TiÓu Phi vôt nh− bÞ ai ®©m vµo mét mòi kim , h¾n c¶m nghe nhøc nhèi , ngùc h¾n nh− dÇn . Kinh V« M¹ng kh«ng nh×n h¾n n÷a , h¾n quay l¹i ngã Long Tiªu V©n nãi tõng tiÕng mét : - Ta thÝch giÕt ng−êi , ta thÝch chÝnh tay ta giÕt , ng−¬i hiÓu râ hay kh«ng ? Long Tiªu V©n cè g¾ng mØm c−êi : - BiÕt , t«i biÕt râ . Kinh V« M¹ng nãi : - Tèt , ng−¬i biÕt râ lµ tèt , kh«ng th× ta sÏ giÕt ng−¬i . H¾n xoay m×nh l¹i vµ nãi lu«n : - Lý TÇm Hoan ë ®©u ? H·y ®−a ta ®Õn ®ã . Long ThiÕu V©n khÏ liÕc vÒ phÝa TiÓu Phi : - Cßn h¾n ? Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - Ta muèn giÕt h¾n lóc nµo còng ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2