intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 26

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
74
lượt xem
9
download

Huyết tâm lệnh - tập 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 26

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 392 Håi thø hai m−¬i s¸u Bi kÞch cña ®êi nh kiÕm chíp lªn xÑt th¼ng vµo yÕt hÇu cña Th−îng Quan Phi . ¸ Mòi kiÕm lón s©u kho¶ng b¶y ph©n . H¬i thë cña Th−îng Quan Phi h·y cßn , g©n xanh trªn tr¸n h¾n næi lªn cuån cuén , hai m¾t h¾n låi ra ngã s÷ng vµo mÆt Kinh V« M¹ng . H×nh nh− h¾n kinh ng¹c tËn cïng , h¾n kh«ng hiÓu nh¸t kiÕm Êy Kinh V« M¹ng lµm sao xuÊt ph¸t ? Kinh V« M¹ng nãi tõng tiÕng mét : - So víi tay tr¸i , tay ph¶i cña ta cßn nhanh h¬n gÊp béi , ®ã lµ bÝ mËt cña ta . Bùt ! Mòi kiÕm ®−îc rót ra , m¸u tõ yÕt hÇu cña Th−îng Quan Phi bøn th¼ng mét vßi . §«i m¾t cña Th−îng Quan Phi nh− muèn låi h¼n ra ngoµi , h¾n béc lä mét th¸i ®é hoµi nghi vµ kinh khñng . H×nh nh− h¾n kh«ng tin , chÕt vÉn ch−a tin . ThÕ nh−ng h¾n ph¶i tin . CÆp Long Phông Song Hoµn cña Th−îng Quan Phi dÝnh vµo tay tr¸i cña Kinh V« M¹ng , h¾n ®· dïng c¸nh tay tµn phÕ Êy , h¾n ®· cè søc tËn dông ®Ó ®ì lÊy cÆp vßng sinh tö cña Th−îng Quan Phi vµ tay ph¶i tõ d−íi n¸ch ®©m th¼ng ra mét kiÕm . Mòi kiÕm ®i ngay vµo yÕt hÇu cña Th−îng Quan Phi . KiÕm ph¸p l¹ th−êng . Nh¸t kiÕm võa nhanh , võa hiÓm võa chÝnh x¸c . " So víi tay tr¸i , tay ph¶i cña ta cßn nhanh h¬n gÊp béi , ®ã lµ bÝ mËt cña ta " Kinh V« M¹ng kh«ng hÒ nãi l¸o . Nh−ng thËt lµ mét chuyÖn khã tin . §· cïng Kinh V« M¹ng ë chung m−êi mÊy n¨m trêi , Th−îng Quan Phi ch−a bao giê thÊy Kinh V« M¹ng rê ®èc kiÕm b»ng tay ph¶i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 393 Cho ®Õn chÕt h¾n còng kh«ng biÕt Kinh V« M¹ng luyÖn kiÕm b»ng tay ph¶i tù bao giê . Nh−ng h¾n vÉn ph¶i tin v× trªn ®êi nµy kh«ng cã mét vÊn ®Ò nµo thËt h¬n c¸i chÕt , chÕt lµ thËt h¬n tÊt c¶ , Th−îng Quan Phi cã thÓ vÉn ch−a tin Kinh V« M¹ng sö dông thanh kiÕm b»ng tay ph¶i h÷u hiÖu nh−ng h¾n ph¶i tin r»ng h¾n chÕt . Kinh V« M¹ng ®øng nh×n thi thÓ Th−îng Quan Phi thËt l©u vµ h¾n chît thë dµi : - Ng−¬i kh«ng cÇn thiÐt ph¶i giÕt ta , ta còng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i giÕt ng−¬i . H¾n quay m×nh ®i th¼ng . Trªn c¸nh tay tr¸i cña h¾n vÉn cßn dÝnh cÆp Long Phông Song Hoµn . *** Hoµi nghi , khñng khiÕp vµ khã tin . Nã lµ t©m t×nh cña TiÓu Phi hiÖn t¹i . KiÕm ph¸p Kinh V« M¹ng thËt ®¸ng sî , cã thÓ kh«ng nhanh h¬n TiÓu Phi nh−ng thËt ®éc , thËt kú ¶o . Ch¼ng lÏ m×nh kh«ng cã c¸ch nµo th¾ng h¾n ? Cho dÇu biÕt ®ã lµ sù thËt nh−ng con ng−êi cña TiÓu Phi kh«ng thÓ nµo dÔ dµng c«ng nhËn . Nh×n theo h−íng ®i cña Kinh V« M¹ng , TiÓu Phi chît nghe thÊy nãng tõ trong ng−êi s«i sôc . H¾n kh«ng cßn d»n ®−îc n÷a , h¾n ®Þnh bay xuèng nói . Nh−ng ngay khi Êy cã mét bµn tay tõ sau ®−a tíi gi÷ h¾n l¹i . Mét bµn tay thËt v÷ng , bµn tay x−¬ng xÈu nh−ng h÷u lùc . TiÓu Phi quay ®Çu , b¾t gÆp cÆp m¾t cña Lý TÇm Hoan , cÆp m¾t ®Çy nhiÖt ¸i vµ nÆng t×nh . Gi÷ ®−îc TiÓu Phi kh«ng ph¶i ë bµn tay mµ lµ ë ®«i m¾t ®ã . TiÓu Phi thë dµi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 394 - Cã lÏ t«i thËt kh«ng b»ng h¾n . Lý TÇm Hoan nãi : - Anh chØ cã mét ®iÓm kh«ng b»ng h¾n . TiÓu Phi hái : - §iÓm nµo ? Lý TÇm Hoan nãi: - V× ®Ó giÕt ng−êi , Kinh V« M¹ng kh«ng tõ mét thñ ®o¹n nµo c¶ thËm chÝ h¾n kh«ng tiÕc c¶ sinh m¹ng cña h¾n nh−ng anh th× kh«ng thÓ . TiÓu Phi trÇm ng©m : - Qu¶ thËt t«i kh«ng thÓ . Lý TÇm Hoan nãi : -Anh kh«ng thÓ lµ t¹i v× anh cã t×nh c¶m , kiÕm cña anh tuy v« t×nh nh−ng con ng−êi cña anh l¹i cã t×nh . TiÓu Phi nãi : - V× thÕ , t«i m·i m·i kh«ng thÓ th¾ng h¾n ®−îc . Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Anh lÇm , anh nhÊt ®Þnh th¾ng h¾n . TiÓu Phi kh«ng nãi , h¾n chØ l¾ng nghe . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - Cã t×nh c¶m míi cã sinh m¹ng , cã sinh m¹ng míi cã t©m linh vµ cã t©m linh th× míi cã c¬ biÕn th¸i . TiÓu Phi trÇm ng©m vµ chÇm chËm gËt ®Çu : - T«i hiÓu . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng ®ã kh«ng ph¶i lµ ®iÒu tèi träng yÕu . TiÓu Phi hái : - Tèi träng yÕu lµ g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - §iÓm träng yÕu lµ anh kh«ng cÇn ph¶i giÕt h¾n , kh«ng thÓ giÕt h¾n . TiÓu Phi hái : - T¹i sao kh«ng cÇn ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 395 Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× h¾n ®· chÕt råi , cÇn g× anh ph¶i giÕt ? TiÓu Phi cã vÎ trÇm t− : - §óng , h¾n ®· chÕt råi nh−ng ®· kh«ng cÇn th× t¹i sao anh cßn thªm kh«ng thÓ ? Lý TÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i : - Anh cã biÕt h¾n ©m thÇm khæ luyÖn c¸ch sö dông kiÕm tay ph¶i ®Ó lµm g× kh«ng ? TiÓu Phi hái : - Anh nãi h¾n ®Ó lµm g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - NÕu t«i ®o¸n kh«ng lÇm th× v× Th−îng Quan Kim Hång . TiÓu Phi hái : - Anh cho r»ng Th−îng Quan Kim Hång vÉn kh«ng biÕt vÒ bÝ mËt cña h¾n ? Lý TÇm Hoan nãi : - Tay ph¶i cña Kinh V« M¹ng ®· nhanh h¬n tay tr¸i , ®¸ng lý cã thÓ lÊy m¹ng cña Th−îng Quan Phi dÔ nh− ch¬i , nhÊt ®Þnh Th−îng Quan Phi kh«ng lµm sao ®¸nh tr¶ . TiÓu Phi gËt ®Çu : - §óng nh− thÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ nh−ng h¾n l¹i cø ®Ó cho Th−îng Quan Phi ra tay tr−íc råi h¾n míi dïng tay tr¸i chÞu lÊy cÆp vßng lîi h¹i , t¹i lµm sao h¾n l¹i ph¶i lµm chuyÖn ®au thªm cho m×nh nh− thÕ ? TiÓu Phi rÇm ng©m : - Cã lÏ tay tr¸i h¾n ®· bÞ tµn phÕ , b©y giê nÕu chÞu thªm mét ®ßn n÷a còng ch¼ng cã g× quan träng . Lý TÇm Hoan nãi : - Còng kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n träng yÕu . TiÓu Phi lµm thinh . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - H¾n lµm nh− thÕ , theo t«i còng chØ v× Th−îng Quan Kim Hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 396 TiÓu Phi l¾c ®Çu : - T«i ch−a hiÓu lÏ ®ã . Lý TÇm Hoan nãi : - §−¬ng nhiªn h¾n rÊt hiÓu Th−îng Quan Kim Hång , biÕt r»ng Th−îng Quan Kim Hång xem bÊt cø ng−êi nµo còng ®Òu nh− c«ng cô , nÕu mét ng−êi bé h¹ nµo cña h¾n mµ kh«ng cßn lîi dông ®−îc n÷a th× h¾n sÏ giÕt ngay . TiÓu Phi nãi : - §iÒu ®ã Th−îng Quan Phi ®· nãi råi . Lý TÇm Hoan nãi : - Kinh V« M¹ng sî Th−îng Quan Kim Hång còng sÏ ®èi xö víi h¾n nh− thÕ . TiÓu Phi nãi : - NÕu Th−îng Quan Kim Hång biÕt r»ng tay ph¶i cña h¾n cßn nhanh h¬n tay tr¸i th× ®©u cã ®èi xö víi h¾n nh− thÕ ®−îc . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ nh−ng Th−îng Quan Kim Hång ®©u cã biÕt . TiÓu Phi hái : - ThÕ t¹i sao h¾n l¹i kh«ng cho Th−îng Quan Kim Hång biÕt ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× gi÷a h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång h×nh nh− cã mét thø t×nh c¶m ®Æc biÖt , h¾n hy väng Th−îng Quan Kim Hång còng sÏ ®èi xö tèt víi h¾n , kh«ng ph¶i v× thanh kiÕm cña h¾n mµ lµ v× con ng−êi cña h¾n . TiÓu Phi lµm thinh . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - V× thÕ nªn b©y giê chÝnh lµ lóc h¾n ®ang th¨m dß Th−îng Quan Kim Hång , h¾n muèn biÕt sau khi thÊy c¸nh tay tr¸i cña h¾n bÞ tµn phÕ , th¸i ®é cña Th−îng Quan Kim Hång sÏ ra sao . TiÓu Phi gËt ®Çu : - Cã lÏ t«i ®· hiÓu . Lý TÇm Hoan nãi : - Th−îng Quan Phi nãi ®óng , qu¶ thËt Kinh V« M¹ng cã h¬i sî sÖt nh−ng h¾n kh«ng ph¶i v× sî chÕt mµ lµ sî Th−îng Quan Kim Hång sÏ l·nh ®¹m ®èi víi h¾n . TiÓu Phi nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 397 - NÕu thÕ th× con ng−êi cña h¾n h¸ ch¼ng cã t×nh c¶m hay sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - §èi víi ai h¾n còng ®Òu v« t×nh nh−ng ®èi víi Th−îng Quan Kim Hång th× ngo¹i lÖ bëi v× h×nh nh− ®êi h¾n ®· v× Th−îng Quan Kim Hång sèng . TiÓu Phi nãi thë ra : - Trªn ®êi nµy nh÷ng kÎ v× chÝnh m×nh mµ sèng th× biÕt cã ®−îc mÊy ai . Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n cã thÓ v× Th−îng Quan Kim Hång mµ chÕt nh−ng kh«ng muèn chÕt vµo tay cña Th−îng Quan Kim Hång . TiÓu Phi nãi : - V× thÕ nªn h¾n míi ©m thÇm khá luyÖn c¸nh tay ph¶i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng nh− thÕ . TiÓu Phi nãi : - H¾n cè chÞu cho cÆp vßng cña Th−îng Quan Phi ®¸nh vµo tay , cã lÏ h¾n muèn luyÖn ph−¬ng ph¸p ®èi phã víi cÆp vßng cña Th−îng Quan Kim Hång . Lý TÇm Hoan nãi : - ChÝnh t«i còng nghÜ nh− thÕ Êy . TiÓu Phi nãi : - H¾n ®Þnh nÕu Th−îng Quan Kim Hång thay ®æi th¸i ®é ®èi víi h¾n th× h¾n sÏ dïng c¸ch ®ã mµ ®èi phã . Lý TÇm Hoan nãi : - Cã thÓ h¾n kh«ng lµm ®−îc nh−ng h¾n Ýt nhÊt còng ph¶i lµm mét chuyÖn th¨m dß . TiÓu Phi lµm thinh , thÇn th¸i h¾n v« cïng ¶m ®¹m . H×nh nh− h¾n bÞ mét xóc c¶m trÇm träng . Lý TÇm Hoan nãi : - Long Phông Song Hoµn cña Th−îng Quan Kim Hång ®−îc liÖt vµo hµng thø hai trong Binh KhÝ Phæ hoµn toµn kh«ng ph¶i v× chiªu thøc cña h¨ns hiÓm ®éc cao th©m mµ chÝnh do sù æn ®Þnh v÷ng ch¾c . TiÓu Phi cau mµy : - æn ®Þnh ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 398 Lý TÇm Hoan nãi : - Cã thÓ ®em thø binh khÝ thËt tuyÖt , thËt hiÓm luyÖn ®Õn møc " æn " , nghÜ thËt thËt lµ v÷ng vµng , nã kh«ng ph¶i v÷ng vÒ chiªu thøc kh«ng th«i , nã v÷ng vµng mµ t«i dïng tiÕng " æn " ë ®©y lµ vÒ mét thÕ " æn " trong vâ häc ng−êi ta cho r»ng ®· nhËp vµo c¶nh giíi v« thùc v« h− , ®ã lµ chç mµ kh«ng ai cã thÓ b× kÞp Th−îng Quan Kim Hång , vâ c«ng cña Th−îng Quan Phi kh«ng so ®−îc mét phÇn ngµn cha h¾n . TiÓu Phi ®Þnh hái nh−ng Lý TÇm Hoan ®· hái lu«n : - Th−îng Quan Phi së dÜ hËn Kinh V« M¹ng lµ v× h¾n cho r»ng cha h¾n kh«ng tËn truyÒn cho h¾n mµ l¹i tËn truyÒn cho Kinh V« M¹ng . TiÓu Phi hái : - §èi víi Th−îng Quan Kim Hång , Kinh V« M¹ng cã tho¸t ®−îc khi l·o ta muèn giÕt h¾n kh«ng ? Lý TÇm Hoan nãi : - NÕu Th−îng Quan Kim Hång ®õng dïng chiªu Long T−êng Phông Vò Tho¸t Thñ Song Phi nh− Th−îng Quan Phi th× c¬ héi ®Ó Kinh V« M¹ng th¾ng h¾n rÊt Ýt . TiÓu Phi gËt ®Çu : - Cã lÏ . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng cã lÏ Th−îng Quan Kim Hång sÏ dïng chiªu thÕ Êy bëi v× h¾n thÊy Kinh V« M¹ng ®· bÞ phÕ c¸nh tay tr¸i , ch¾c ch¾n sÏ ch¼ng ®¾n ®o cho nªn Kinh V« M¹ng hoµn toµn kh«ng cã c¬ héi . TiÓu Phi vôt nh− giËt m×nh : - Nh− Th−îng Quan Phi ®· nãi , Kinh V« M¹ng lµ con riªng cña Th−îng Quan Kim Hång . Lý TÇm Hoan nãi : - Hoµn toµn kh«ng ph¶i . TiÓu Phi nh−íng m¾t : - Nh−ng chÝnh Th−îng Quan Phi ®· ... Lý TÇm Hoan ng½t ngang : - Th−îng Quan Phi chØ ®é chõng . TiÓu Phi nãi : - ThÕ th× nh÷ng lêi nãi cña h¾n ®Òu kh«ng ®óng c¶ hay sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 399 Lý TÇm Hoan nãi : - ChuyÖn ®ã th× ®óng nh−ng h¾n nh×n lÇm . TiÓu Phi hái : - Sao l¹i nh×n lÇm ? Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n nãi tõ lóc Kinh V« M¹ng tíi Kim TiÒn Bang th× cha h¾n b¾t ®Çu l·nh ®¹m víi h¾n , ®ã lµ mét sù thËt nh−ng h¾n kh«ng hiÓu ®ã lµ do Th−îng Quan Kim Hång v× qu¸ th−¬ng yªu h¾n mµ th«i chø kh«ng ph¶i v× coi träng Kinh V« M¹ng h¬n h¾n . TiÓu Phi hái : - Th−¬ng h¾n th× sao l¹i l·nh ®¹m víi h¾n ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× Th−îng Quan Kim Hång toµn t©m toµn ý huÊn luyÖn cho Kinh V« M¹ng thµnh mét c«ng cô giÕt ng−êi , chÝnh cuéc sèng cña Kinh V« M¹ng b¾t ®Çu bÞ huû diÖt tõ d¹o Êy . TiÓu Phi cã vÎ buån buån : - §óng , con ng−êi chØ sèng b»ng c¸ch giÕt ng−êi th× sÏ lµ mét chuyÖn bi ai . Lý TÇm Hoan nãi : Nh−ng Th−îng Quan Kim Hång còng lµ ng−êi , h¾n kh«ng lµm sao tho¸t khái t×nh phô tö v× thÕ h¾n khong ®em vâ c«ng tËn truyÒn cho Th−îng Quan Phi . H¾n muèn lËp nghiÖp b»ng " c«ng cô Kinh V« M¹ng " cho nªn t«i míi nãi Kinh V« M¹ng ®· " chÕt " tõ d¹o Êy . TiÓu Phi cau m¾t , h¾n béc lé nçi buån v« h¹n . Lý TÇm Hoan thë dµi nãi tiÕp : - §¸ng tiÕc lµ Th−îng Quan Phi kh«ng thÊy nçi lßng cña cha m×nh . TiÓu Phi gËt ®Çu : - Nh− vËy , mÆc nhiªn Th−îng Quan Phi l¹i chÕt v× chÝnh hµnh ®éng cña cha h¾n . Lý TÇm Hoan thë dµi : - Mét con ng−êi mµ dôc väng qu¸ cao , nhÊt ®Þnh sÏ nghÜ sai vµ lµm sai nhiÒu chuyÖn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 400 *** Rõng thu , c©y tr¬ nh− x¸c chÕt . Xuyªn qua c¸nh rõng lµ mét con ®−êng v¾ng tªnh . TiÓu Phi chØ mót con ®−êng : - §ã lµ nhµ cña t«i . " Nhµ " . C¸i tiÕng Êy ®èi víi Lý TÇm Hoan thËt lµ qu¸ xa x«i , qu¸ l¹ . TiÓu Phi ®−a ¸nh m¾t vÒ phÝa ®Ìn ®á xa xa : - §Ìn cßn s¸ng nghÜa lµ nµng ch−a ngñ . Ai còng cã thÓ t−ëng t−îng , trong mét gian nhµ nhá , mét ngän ®Ìn võa ®ñ s¸ng , mét ng−êi thiÕu phô trÎ tuæi ®ang ngåi kh©u v¸ ®îi chång . §ã lµ mét bøc tranh h¹nh phóc . NghÜ ®Õn ®ã lµ TiÓu Phi c¶m nghe h¬i Êm l¹ lïng , ®«i m¾t h¾n chît nh− thu nhá l¹i ªm ®Òm . H¾n vèn lµ mét con ng−êi c« ®¬n tÞch mÞch nh−ng b©y giê th× kh¸c h¼n , b©y giê h¾n biÕt h¾n cã mét ng−êi ®ang ®îi , mét ng−êi th−¬ng c¶m ®ang ®îi . C¶m gi¸c ®ã qu¶ lµ h¹nh phóc , trªn ®êi nµy kh«ng cã chuyÖn g× cã thÓ so s¸nh , kh«ng cã chuyÖn g× thay thÕ ®−îc . L−¬ng t©m cña Lý TÇm Hoan vïng nÆng trÜu . Nh×n vµo vÎ mÆt r¹ng rì cña TiÓu Phi , h¾n chît c¶m thÊy nh− mang träng téi . H¾n kh«ng muèn cho TiÓu Phi thÊt väng . H¾n kh«ng ®µnh lßng . H¾n b»ng lßng cho m×nh nhËn tÊt c¶ thèng khæ trªn ®êi chø kh«ng muèn cho TiÓu Phi bÞ thÊt väng . Nh−ng b©y giê , chÝnh h¾n lµm cho TiÓu Phi thÊt väng råi . H¾n thËt kh«ng d¸m t−ëng t−îng ®Õ c¶nh TiÓu Phi vÒ mµ kh«ng cã L©m Tiªn Nhi , h¾n kh«ng thÓ t−ëng t−îng næi råi ®©y TiÓu Phi sÏ biÕn ®æi ra sao ? Tuy h¾n lµm nh− thÕ còng chØ v× TiÓu Phi , h¾n muèn cho TiÓu Phi ®−îc sèng mét c¸ch ®−êng ®−êng lµ mét ng−êi con trai , xøng ®¸ng lµ mét ng−êi con trai . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 401 Nh−ng h¾n c¶m thÊy h¾n ®· lµm mét chuyÖn kh«ng ph¶i víi TiÓu Phi qu¸ nhiÒu . " Thµ chÞu mét lÇn ®au cßn h¬n lµ l©y lÊt " H¾n hiªu râ rµng nh− thÕ nh−ng b©y giê kh«ng thÓ −íc l−îng ®−îc lÇn sau nµy ®èi víi TiÓu Phi ®Õn møc nµo ? H¾n chØ mong TiÓu Phi mau mau tho¸t ®−îc nçi thèng khæ , mau mau quªn ®−îc ng−êi ®µn bµ Êy . Nµng ch¼ng nh÷ng kh«ng ®¸ng ®−îc yªu mµ l¹i cµng kh«ng ®¸ng ®−îc t−ëng nhí . §iÒu bÊt h¹nh lµ l¹i cã ng−êi lu«n lu«n ®i yªu mét ng−êi kh«ng xøng víi tÇm t×nh yªu hä , lµm nh− thÕ kh«ng ai c¶n ®−îc hä kh«ng cßn tin ai h¬n c¸i t×nh yªu kh«ng xøng ®¸ng Êy . §óng y nh− mét con ngùa ®· sót c−¬ng , nã sÏ lµ mét thø mµ kh«ng ai ng¨n chÆn ®−îc . §ã lµ nh÷ng ®iÒu bi th¶m nhÊt cña loµi ng−êi . ChÝnh v× thÕ mµ kh«ng biÕt bao nhiªu vÎ bi kÞch nh©n gian cø ph¶i tiÕp tôc diÔn m·i . *** §ªm vÉn s¸ng vµ cöa khÐp hê . ¸nh ®Ìn tõ khe hë chiÕu h¾t ra con ®−êng nhá dÉn vµo nhµ . §ªm råi , h×nh nh− cã m−a nhá , ®−êng h·y cßn −ít vµ chung quanh cã kh¸ nhiÒu dÊu vÕt b−íc ch©n . Cã c¶ dÊu ch©n ®µn «ng , TiÓu Phi cau mµy nh−ng h¾n lËp tøc ®¸nh tan nh÷ng ý nghÜ kh«ng hay , h¾n rÊt tÝn nhiÖm L©m Tiªn Nhi , h¾n tin nµng kh«ng lµm nh÷ng chuyÖn g× kh«ng ph¶i . Lý TÇm Hoan ®i theo ®»ng sau h¾n xa xa , h×nh nh− h¾n kh«ng d¸m ®i vµo gian nhµ nhá ®ã . TiÓu Phi quay mÆt l¹i c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 402 - T«i hy väng h«m nay nµng nÊu canh kh«ng cã bá m¨ng non ®Ó cho anh cã hóp mét chÐn , anh sÏ thÊy tµi nÊu canh cña nµng cßn hay h¬n tµi dïng ®ao cña anh ®Êy nhÐ . Lý TÇm Hoan còng c−êi nh−ng lßng h¾n nghe chua xãt . Ngµy h«m Êy , gi¸ nh− chÐn canh cña L©m Tiªn Nhi ®õng cã bá m¨ng , thø mµ h¾n kh«ng thÝch th× cã lÏ h¾n còng ®· ¨n vµ h¾n còng b¾t ®Çu ngñ nh− TiÓu Phi , tù nhiªn h¾n kh«ng lµm sao kh¸m ph¸ ®−îc bÝ mËt L©m Tiªn Nhi vµ nhÊt ®Þnh ngµy nay còng kh«ng cã chuyÖn x¶y ra . Lý TÇm Hoan thËt kh«ng thÓ t−ëng t−îng næi t¹i sao mét ng−êi ®µn bµ l¹i nhÉn t©m dïng thñ ®o¹n ®èi víi ng−êi ®µn «ng ®· hÕt møc yªu m×nh nh− thÕ Êy . T¹i sao ng−êi ®µn bµ l¹i cã thÓ lõa dèi nh− thÕ Êy ? Nh−ng h¾n ®· ch¼ng lõa dèi TiÓu Phi hay sao ? Lý TÇm Hoan tù tr¸ch m×nh t¹i sao kh«ng thÓ nãi th¼ng víi TiÓu Phi , t¹i sao h¾n l¹i kh«ng thÓ nãi tr−íc cho TiÓu Phi r»ng L©m Tiªn Nhi nhÊt ®Þnh b©y giê cã ë ®©y ? T¹i lµm sao h¾n cã thÓ ©m thÇm lµm mét chuyÖn kh«ng quang minh nh− thÕ nµy ? Lý TÇm Hoan khom m×nh ho sÆc sôa . TiÓu Phi c−êi : - NÕu anh b»ng lßng ë l¹i n¬i nµy mét lóc l©u , nh÷ng c¬n ho cña anh nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng cÇn dïng thuèc , anh chØ cÇn ¨n mãn canh bæ d−ìng cña nµng bëi v× n¬i ®©y chØ cã canh chø kh«ng hÒ cã r−îu . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë dµi . Lµm sao TiÓu Phi biÕt ®−îc r»ng mãn canh cña L©m Tiªn Nhi ®· lµm h¹i cuéc ®êi cña h¾n , h¹i ®Õn møc mµ r−îu kh«ng lµm sao s¸nh kÞp . R−îu ph¶i thËt t×nh lµ thø lµm cho con ng−êi gi¶m ký nh−ng chÊt ma tuý trong chÐn canh cña L©m Tiªn Nhi th× l¹i lµm cho con ng−êi mª muéi , kh«ng cßn biÕt ®ùoc bÊt cø nh÷ng g×, cho ®Õn c¶ viÖc ng−êi m×nh yªu ®i ngñ víi ng−êi kh¸c h»ng ®ªm mµ kh«ng hÒ hay biÕt . Trong cöa kh«ng cã tiÕng ng−êi . TiÓu Phi l¹i hái : - Nµng ch¾c ch¾n ®ang ë ®©u nhµ bÕp v× thÕ cho nªn kh«ng nghe thÊy m×nh nãi chuyÖn , nÕu nghe th× nµng\®· bá ch¹y ra råi . Lý TÇm Hoan cø lµm thinh . V× h¾n cßn biÕt ph¶i nãi nh÷ng g× ? Cuèi cïng cöa còng ®−îc TiÓu Phi x« ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 403 Gian phßng kh¸ch nho nhá h·y cßn s¹ch , rÊt s¹ch . C©y ®Ìn trªn bµn tuy kh«ng s¸ng l¾m nh−ng TiÓu Phi vÉn nghe h¬i Êm ¸p . TiÓu Phi thë phµo . Cuèi cïng h¾n vÉn vÒ ®Õn nhµ , b×nh yªn trë vÒ nhµ . H¾n vÉn kh«ng lµm cho L©m Tiªn Nhi thÊt väng . Nh−ng nµng ë ®©u ? Nhµ bÕp kh«ng ngã thÊy ¸nh ®Ìn còng kh«ng nghe thÊy mïi thøc ¨n , thøc uèng . Gian phßng cña L©m Tiªn Nhi ®ãng kÝn . TiÓu Phi quay nh×n Lý TÇm Hoan , h¾n nãi trong tiÕng c−êi khoan kho¸i : - Nµng cã lÏ ®· ngñ råi , nµng th−êng th−êng lµ ®i ngñ sím . Lý TÇm Hoan thªm mét lÇn chua xãt . Lµm sao TiÓu Phi biÕt ®−îc nµng ngñ sím ? Nµng ngñ sím hay h¾n ngñ sím ? Nh÷ng b¸t canh h»ng ®ªm cña nµng lµm cho h¾n ngñ mét giÊc th¼ng cho ®Õn s¸ng , h¾n lµm sao biÕt ®−îc h»ng ®ªm sau khi h¾n ngñ , nµng ®· lµm nh÷ng chuyÖn g× ? TiÓu Phi vÉn c−êi nh−ng th×nh l×nh h¾n cau mÆt l¹i . H¾n ®· nghe thÊy còng nh− Lý TÇm Hoan ®· nghe thÊy . C¶ hai ®Òu nghe thÊy tiÕng rªn . TiÕng rªn cña mét ng−êi con g¸i . TiÕng rªn cña mét ng−êi s¾p chÕt . *** TiÕng rªn tõ trong phßng cña L©m Tiªn Nhi . TiÓu Phi t¸i mÆt , h¾n b−íc nhanh vÒ phÝa ®ã , ®Ëp tay vµo cöa : - Ai , chuyÖn g× ? Më cöa mau ! ChØ cã tiÕng rªn kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 404 TiÓu Phi nghiªng vai ®Èy m¹nh . Lý TÇm Hoan gÇn nh− nh¾m m¾t , h¾n c¶m thÊy rên rîn . H¾n ®· tõng chøng kiÕn c¶nh chÕt chãc , chÕt hµng lo¹t , chÕt c¶ tr¨m , chÝnh tay h¾n còng ®· tõng vÊy m¸u nh−ng b©y giê th× h¾n sî . H¾n sî c¸i chÕt trong phßng . H¾n kh«ng sî ng−êi chÕt , h¾n sî ph¶i chøng kiÕn ph¶n øng cña TiÓu Phi . H¾n cã thÓ chÞu c¶nh ®au lßng nh− c¾t chø h¾n kh«ng thÓ nh×n ng−êi kh¸c ®au ®ín nhÊt lµ ng−êi Êy l¹i lµ TiÓu Phi , ng−êi mµ h¾n lu«n muèn ph¶i ®−îc sèng cuéc ®êi t−¬i s¸ng . Nh−ng h¾n vÉn kh«ng thÓ nh¾m m¾t . TiÓu Phi ®Èy bËt c¸nh cöa phßng , h¾n kh«ng b−íc vµo , h¾n khùng l¹i gi÷a cöa . L¹ lïng ch−a ? MÆt TiÓu Phi chØ lé ®Çy kinh dÞ chø kh«ng mét chót bi th−¬ng . Trong phßng ®· ph¸t sinh ra chuyÖn g× ? TiÕng rªn vÉn cßn , tiÕng rªn ®ã cña ai ? Cña L©m Tiªn Nhi ? L©m Tiªn Nhi ®· bÞ L÷ Phông Tiªn s¸t h¹i ? Nh−ng sao ph¶n øng cña TiÓu Phi l¹i l¹ lïng nh− thÕ ? Theo −íc l−îng cña Lý TÇm Hoan lµ nhÊt ®Þnh h¾n sÏ nhµo tíi «m lÊy thi thÓ cña nµng võa lay võa khãc , h¬n trªn møc n÷a lµ h¾n cã thÓ ngÊt ®i . Nh−ng b©y giê th× h¾n vÉn ®øng tr¬ tr¬ , h¾n chØ nh×n vµo kinh ng¹c . *** M¸u . C¸i nh×n tr−íc nhÊt cña Lý TÇm Hoan lµ m¸u . KÕ ®ã h¾n nh×n thÊy ng−êi ®ang qu»n qu¹i trong vòng m¸u . Kh«ng ph¶i chØ mét m×nh TiÓu Phi kinh ng¹c , Lý TÇm Hoan cßn kinh ng¹c gÊp tr¨m lÇn h¬n h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 405 ThËt kh«ng ngê , Lý TÇm Hoan kh«ng ngê ng−êi n»m trong vòng m¸u kh«ng ph¶i lµ L©m Tiªn Nhi mµ lµ Linh Linh . M¸u cña Linh Linh vÉn cßn −ít ®Ém nh−ng m¸u trong ng−êi cña Lý TÇm Hoan ®· ®«ng ®Æc l¹i råi . Toµn th©n h¾n huyÕt m¹ch ®×nh l−u , tim h¾n nh− ngõng ®Ëp . TiÓu Phi kh«ng nh×n Linh Linh n÷a , h¾n nh×n b»ng con m¾t l¹ lïng . H¾n ®o¸n ®−îc nguyªn nh©n ph¸t sÝnh sù viÖc ? Ph¶i ch¨ng h¾n ®· hái th¨m " T¹i sao c« bÐ nµy l¹i ®Õn n¬i ®©y ?" Vµ h¾n hái Lý TÇm Hoan b»ng giäng l¹nh lïng : - LÇn nµy ch¾c c« bÐ ®ã còng ë ®©y ®Ó ®îi anh ? Gan ruét cña Lý TÇm Hoan nh− bÞ ai banh xÐ , h¾n lao vµo bång xèc Linh Linh , h¾n dß m¹ch nµng , h¾n dß h¬i thë cña nµng , h¾n hy väng cã thÓ cøu sèng ®−îc nµng . Nh−ng h¾n tuyÖt väng . Cuèi cïng Linh Linh më m¾t , nµng nh×n thÊy Lý TÇm Hoan . N−íc m¾t nµng øa ra , giät n−íc m¾t bi ai mµ còng lµ giät n−íc m¾t vui mõng . Tr−íc giê nµng chÕt , nµng h·y cßn gÆp ®−îc Lý TÇm Hoan . H×nh nh− ®ã lµ t©m nguyÖn . Lý TÇm Hoan lay nµng : - Linh Linh , r¸ng lªn , cè g−îng lªn , tuæi nµng cßn nhá , søc nµng h·y cßn , nµng kh«ng thÓ chÕt . Nh− kh«ng hÒ nghe thÊy tiÕng h¾n , giäng Linh Linh ®øt qu·ng : - ChuyÖn nµy ... chuyÖn nµy anh ... anh ®· lÇm ... Lý TÇm Hoan nãi : - BiÕt , t«i biÕt ®· lÇm nh−ng kh«ng sao , t«i kh«ng sao , Linh Linh h·y cè lªn , cè sèng . Linh Linh nãi : - §¸ng lý anh ph¶i biÕt r»ng trªn ®êi nµy kh«ng mét ng−êi ®µn «ng nµo cã ®ñ cam ®¶m giÕt nµng . Giäng Lý TÇm Hoan còng gÇn nh− ®øt qu·ng : - Ph¶i ... ®¸ng lý t«i kh«ng nªn ... t«i ®· giÕt Linh Linh ... t«i cã lçi víi Linh Linh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 406 Linh Linh vôt n¾m tay Lý TÇm Hoan thËt chÆt : - Kh«ng anh rÊt tèt víi t«i , kh«ng ph¶i t«i lµm háng chuyÖn cña anh mµ chÝnh h¾n h¹i anh ... Lý TÇm Hoan kh«ng nãi lêi nµo , h×nh nh− h¾n ®· biÕt råi , biÕt tÊt c¶ h¾n biÕt ngay khi thÊy Linh Linh n»m trong vòng m¸u . N−íc m¾t Linh Linh r¬i xuèng nh− m−a : - H¾n g¹t ... t«i vµ ... t«i l¹i ... g¹t anh . Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng ... t«i kh«ng tr¸ch g× . Nh÷ng ngãn tay cña Linh Linh bÊm s©u vµo da thÞt cña Lý TÇm Hoan , h×nh nh− nµng cè nÝu kÐo víi tö thÇn : - Kh«ng ... t«i ... t«i g¹t anh , lóc ®îi anh n¬i qu¸n m−êi mÊy ngµy , t«i ... t«i ®· thÊt th©n víi h¾n ... t«i kh«ng d¸m tr¸ch ai ®iÒu ®ã v× ... v× t«i kh«ng c−ìng ®−îc sù ®ßi hái , kh«ng c−ìng næi lßng m×nh , t«i ... t«i chØ tøc t¹i sao t«i kh«ng ®ñ cam ®¶m nãi cho anh biÕt ngay chuyÖn ®ã . Giäng nãi cña nµng kh¸ râ rµng , nãi mét h¬i kh«ng cßn døt qu·ng , h×nh nh− nµng ®· l¹i søc , h×nh nh− nµng cã thÓ chèng chäi víi tö thÇn . Kh«ng , Lý TÇm Hoan biÕt h¬n ai hÕt , h¾n biÕt ®ã lµ ngän ®Ìn hÕt dÇu s¾p t¾t ®ang phùt lªn ¸nh s¸ng cuèi cïng , h¾n «m cøng nµng kh«ng nãi mét tiÕng nµo , cæ häng h¾n nh− nghÑn l¹i . Giäng Linh Linh thª thiÕt : - T«i ®· cè kh«ng ®Ó cho m×nh chÕt sím , t«i ®· cè hÕt søc ®Ó ®îi anh , t«i cßn sèng ®Õn giê phót nµy cèt lµ ®Ó nãi víi anh nh÷ng lêi nãi sau cïng ... t«i yªu anh mµ t«i kh«ng d¸m nãi , anh cao c¶ qu¸ , anh vÜ ®¹i qu¸ , t«i kh«ng víi tíi nªn t«i huû ho¹i cuéc ®êi con g¸i trong tay h¾n nh−ng t«i t−ëng t−îng r»ng t«i ®ang ë trong vßng tay ©u yÕm cña anh ... t«i mong anh hiÓu vµ tha thø cho ®øa con g¸i yÕu mÒm , t«i .. c−êi mµ nh¾m m¾t . Lý TÇm Hoan trµo n−íc m¾t : - T¹i t«i , t¹i t«i kh«ng b¶o vÖ nµng , t¹i t«i chø kh«ng ph¶i t¹i nµng . Linh Linh vôt nhoÎn miÖng c−êi : - H¾n tuy ®· lõa g¹t t«i nh−ng t«i kh«ng o¸n hËn h¾n , t«i biÕt sím muén g× h¾n còng bÞ b¸o øng nh·n tiÒn , sù b¸o øng so víi c¸i chÕt cña t«i cßn th¶m khèc h¬n gÊp tr¨m ngµn lÇn . Lý TÇm Hoan nãi : - §óng ... h¾n ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 407 TiÓu Phi b−íc tíi x« m¹nh Lý TÇm Hoan vµ hÊt mÆt hái Linh Linh : - C« ®−a L÷ Phông Tiªn ®Õn ®©y ? Linh Linh c¾n m«i kh«ng nãi . TiÓu Phi chØ Lý TÇm Hoan : - Cã ph¶i h¾n b¶o c« ®−a L÷ Phông Tiªn ®Õn ®©y ? Linh Linh nh¨n mÆt , nµng cè gom tµn lùc nãi thËt lín : - Ph¶i , chÝnh h¾n nh−ng anh cã biÕt t¹i sao h¾n l¹i lµm nh− thÕ kh«ng ? Anh cã biÕt h¾n ®· v× anh , v× sinh m¹ng cña anh mµ lµm nh÷ng chuyÖn g× råi kh«ng ? V× anh , v× t−¬ng l¹i cña anh , h¾n ®· ch¼ng tiÕc ... Giäng nãi cña nµng ghÑt l¹i vµ cuèi cïng kh«ng lµm sao nãi hÕt . Nµng ®· ®øt h¬i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2