Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 26

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

83
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 26

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 392 Håi thø hai m−¬i s¸u Bi kÞch cña ®êi nh kiÕm chíp lªn xÑt th¼ng vµo yÕt hÇu cña Th−îng Quan Phi . ¸ Mòi kiÕm lón s©u kho¶ng b¶y ph©n . H¬i thë cña Th−îng Quan Phi h·y cßn , g©n xanh trªn tr¸n h¾n næi lªn cuån cuén , hai m¾t h¾n låi ra ngã s÷ng vµo mÆt Kinh V« M¹ng . H×nh nh− h¾n kinh ng¹c tËn cïng , h¾n kh«ng hiÓu nh¸t kiÕm Êy Kinh V« M¹ng lµm sao xuÊt ph¸t ? Kinh V« M¹ng nãi tõng tiÕng mét : - So víi tay tr¸i , tay ph¶i cña ta cßn nhanh h¬n gÊp béi , ®ã lµ bÝ mËt cña ta . Bùt ! Mòi kiÕm ®−îc rót ra , m¸u tõ yÕt hÇu cña Th−îng Quan Phi bøn th¼ng mét vßi . §«i m¾t cña Th−îng Quan Phi nh− muèn låi h¼n ra ngoµi , h¾n béc lä mét th¸i ®é hoµi nghi vµ kinh khñng . H×nh nh− h¾n kh«ng tin , chÕt vÉn ch−a tin . ThÕ nh−ng h¾n ph¶i tin . CÆp Long Phông Song Hoµn cña Th−îng Quan Phi dÝnh vµo tay tr¸i cña Kinh V« M¹ng , h¾n ®· dïng c¸nh tay tµn phÕ Êy , h¾n ®· cè søc tËn dông ®Ó ®ì lÊy cÆp vßng sinh tö cña Th−îng Quan Phi vµ tay ph¶i tõ d−íi n¸ch ®©m th¼ng ra mét kiÕm . Mòi kiÕm ®i ngay vµo yÕt hÇu cña Th−îng Quan Phi . KiÕm ph¸p l¹ th−êng . Nh¸t kiÕm võa nhanh , võa hiÓm võa chÝnh x¸c . " So víi tay tr¸i , tay ph¶i cña ta cßn nhanh h¬n gÊp béi , ®ã lµ bÝ mËt cña ta " Kinh V« M¹ng kh«ng hÒ nãi l¸o . Nh−ng thËt lµ mét chuyÖn khã tin . §· cïng Kinh V« M¹ng ë chung m−êi mÊy n¨m trêi , Th−îng Quan Phi ch−a bao giê thÊy Kinh V« M¹ng rê ®èc kiÕm b»ng tay ph¶i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 393 Cho ®Õn chÕt h¾n còng kh«ng biÕt Kinh V« M¹ng luyÖn kiÕm b»ng tay ph¶i tù bao giê . Nh−ng h¾n vÉn ph¶i tin v× trªn ®êi nµy kh«ng cã mét vÊn ®Ò nµo thËt h¬n c¸i chÕt , chÕt lµ thËt h¬n tÊt c¶ , Th−îng Quan Phi cã thÓ vÉn ch−a tin Kinh V« M¹ng sö dông thanh kiÕm b»ng tay ph¶i h÷u hiÖu nh−ng h¾n ph¶i tin r»ng h¾n chÕt . Kinh V« M¹ng ®øng nh×n thi thÓ Th−îng Quan Phi thËt l©u vµ h¾n chît thë dµi : - Ng−¬i kh«ng cÇn thiÐt ph¶i giÕt ta , ta còng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i giÕt ng−¬i . H¾n quay m×nh ®i th¼ng . Trªn c¸nh tay tr¸i cña h¾n vÉn cßn dÝnh cÆp Long Phông Song Hoµn . *** Hoµi nghi , khñng khiÕp vµ khã tin . Nã lµ t©m t×nh cña TiÓu Phi hiÖn t¹i . KiÕm ph¸p Kinh V« M¹ng thËt ®¸ng sî , cã thÓ kh«ng nhanh h¬n TiÓu Phi nh−ng thËt ®éc , thËt kú ¶o . Ch¼ng lÏ m×nh kh«ng cã c¸ch nµo th¾ng h¾n ? Cho dÇu biÕt ®ã lµ sù thËt nh−ng con ng−êi cña TiÓu Phi kh«ng thÓ nµo dÔ dµng c«ng nhËn . Nh×n theo h−íng ®i cña Kinh V« M¹ng , TiÓu Phi chît nghe thÊy nãng tõ trong ng−êi s«i sôc . H¾n kh«ng cßn d»n ®−îc n÷a , h¾n ®Þnh bay xuèng nói . Nh−ng ngay khi Êy cã mét bµn tay tõ sau ®−a tíi gi÷ h¾n l¹i . Mét bµn tay thËt v÷ng , bµn tay x−¬ng xÈu nh−ng h÷u lùc . TiÓu Phi quay ®Çu , b¾t gÆp cÆp m¾t cña Lý TÇm Hoan , cÆp m¾t ®Çy nhiÖt ¸i vµ nÆng t×nh . Gi÷ ®−îc TiÓu Phi kh«ng ph¶i ë bµn tay mµ lµ ë ®«i m¾t ®ã . TiÓu Phi thë dµi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 394 - Cã lÏ t«i thËt kh«ng b»ng h¾n . Lý TÇm Hoan nãi : - Anh chØ cã mét ®iÓm kh«ng b»ng h¾n . TiÓu Phi hái : - §iÓm nµo ? Lý TÇm Hoan nãi: - V× ®Ó giÕt ng−êi , Kinh V« M¹ng kh«ng tõ mét thñ ®o¹n nµo c¶ thËm chÝ h¾n kh«ng tiÕc c¶ sinh m¹ng cña h¾n nh−ng anh th× kh«ng thÓ . TiÓu Phi trÇm ng©m : - Qu¶ thËt t«i kh«ng thÓ . Lý TÇm Hoan nãi : -Anh kh«ng thÓ lµ t¹i v× anh cã t×nh c¶m , kiÕm cña anh tuy v« t×nh nh−ng con ng−êi cña anh l¹i cã t×nh . TiÓu Phi nãi : - V× thÕ , t«i m·i m·i kh«ng thÓ th¾ng h¾n ®−îc . Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Anh lÇm , anh nhÊt ®Þnh th¾ng h¾n . TiÓu Phi kh«ng nãi , h¾n chØ l¾ng nghe . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - Cã t×nh c¶m míi cã sinh m¹ng , cã sinh m¹ng míi cã t©m linh vµ cã t©m linh th× míi cã c¬ biÕn th¸i . TiÓu Phi trÇm ng©m vµ chÇm chËm gËt ®Çu : - T«i hiÓu . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng ®ã kh«ng ph¶i lµ ®iÒu tèi träng yÕu . TiÓu Phi hái : - Tèi träng yÕu lµ g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - §iÓm träng yÕu lµ anh kh«ng cÇn ph¶i giÕt h¾n , kh«ng thÓ giÕt h¾n . TiÓu Phi hái : - T¹i sao kh«ng cÇn ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 395 Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× h¾n ®· chÕt råi , cÇn g× anh ph¶i giÕt ? TiÓu Phi cã vÎ trÇm t− : - §óng , h¾n ®· chÕt råi nh−ng ®· kh«ng cÇn th× t¹i sao anh cßn thªm kh«ng thÓ ? Lý TÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i : - Anh cã biÕt h¾n ©m thÇm khæ luyÖn c¸ch sö dông kiÕm tay ph¶i ®Ó lµm g× kh«ng ? TiÓu Phi hái : - Anh nãi h¾n ®Ó lµm g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - NÕu t«i ®o¸n kh«ng lÇm th× v× Th−îng Quan Kim Hång . TiÓu Phi hái : - Anh cho r»ng Th−îng Quan Kim Hång vÉn kh«ng biÕt vÒ bÝ mËt cña h¾n ? Lý TÇm Hoan nãi : - Tay ph¶i cña Kinh V« M¹ng ®· nhanh h¬n tay tr¸i , ®¸ng lý cã thÓ lÊy m¹ng cña Th−îng Quan Phi dÔ nh− ch¬i , nhÊt ®Þnh Th−îng Quan Phi kh«ng lµm sao ®¸nh tr¶ . TiÓu Phi gËt ®Çu : - §óng nh− thÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ nh−ng h¾n l¹i cø ®Ó cho Th−îng Quan Phi ra tay tr−íc råi h¾n míi dïng tay tr¸i chÞu lÊy cÆp vßng lîi h¹i , t¹i lµm sao h¾n l¹i ph¶i lµm chuyÖn ®au thªm cho m×nh nh− thÕ ? TiÓu Phi rÇm ng©m : - Cã lÏ tay tr¸i h¾n ®· bÞ tµn phÕ , b©y giê nÕu chÞu thªm mét ®ßn n÷a còng ch¼ng cã g× quan träng . Lý TÇm Hoan nãi : - Còng kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n träng yÕu . TiÓu Phi lµm thinh . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - H¾n lµm nh− thÕ , theo t«i còng chØ v× Th−îng Quan Kim Hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 396 TiÓu Phi l¾c ®Çu : - T«i ch−a hiÓu lÏ ®ã . Lý TÇm Hoan nãi : - §−¬ng nhiªn h¾n rÊt hiÓu Th−îng Quan Kim Hång , biÕt r»ng Th−îng Quan Kim Hång xem bÊt cø ng−êi nµo còng ®Òu nh− c«ng cô , nÕu mét ng−êi bé h¹ nµo cña h¾n mµ kh«ng cßn lîi dông ®−îc n÷a th× h¾n sÏ giÕt ngay . TiÓu Phi nãi : - §iÒu ®ã Th−îng Quan Phi ®· nãi råi . Lý TÇm Hoan nãi : - Kinh V« M¹ng sî Th−îng Quan Kim Hång còng sÏ ®èi xö víi h¾n nh− thÕ . TiÓu Phi nãi : - NÕu Th−îng Quan Kim Hång biÕt r»ng tay ph¶i cña h¾n cßn nhanh h¬n tay tr¸i th× ®©u cã ®èi xö víi h¾n nh− thÕ ®−îc . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ nh−ng Th−îng Quan Kim Hång ®©u cã biÕt . TiÓu Phi hái : - ThÕ t¹i sao h¾n l¹i kh«ng cho Th−îng Quan Kim Hång biÕt ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× gi÷a h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång h×nh nh− cã mét thø t×nh c¶m ®Æc biÖt , h¾n hy väng Th−îng Quan Kim Hång còng sÏ ®èi xö tèt víi h¾n , kh«ng ph¶i v× thanh kiÕm cña h¾n mµ lµ v× con ng−êi cña h¾n . TiÓu Phi lµm thinh . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - V× thÕ nªn b©y giê chÝnh lµ lóc h¾n ®ang th¨m dß Th−îng Quan Kim Hång , h¾n muèn biÕt sau khi thÊy c¸nh tay tr¸i cña h¾n bÞ tµn phÕ , th¸i ®é cña Th−îng Quan Kim Hång sÏ ra sao . TiÓu Phi gËt ®Çu : - Cã lÏ t«i ®· hiÓu . Lý TÇm Hoan nãi : - Th−îng Quan Phi nãi ®óng , qu¶ thËt Kinh V« M¹ng cã h¬i sî sÖt nh−ng h¾n kh«ng ph¶i v× sî chÕt mµ lµ sî Th−îng Quan Kim Hång sÏ l·nh ®¹m ®èi víi h¾n . TiÓu Phi nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 397 - NÕu thÕ th× con ng−êi cña h¾n h¸ ch¼ng cã t×nh c¶m hay sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - §èi víi ai h¾n còng ®Òu v« t×nh nh−ng ®èi víi Th−îng Quan Kim Hång th× ngo¹i lÖ bëi v× h×nh nh− ®êi h¾n ®· v× Th−îng Quan Kim Hång sèng . TiÓu Phi nãi thë ra : - Trªn ®êi nµy nh÷ng kÎ v× chÝnh m×nh mµ sèng th× biÕt cã ®−îc mÊy ai . Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n cã thÓ v× Th−îng Quan Kim Hång mµ chÕt nh−ng kh«ng muèn chÕt vµo tay cña Th−îng Quan Kim Hång . TiÓu Phi nãi : - V× thÕ nªn h¾n míi ©m thÇm khá luyÖn c¸nh tay ph¶i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng nh− thÕ . TiÓu Phi nãi : - H¾n cè chÞu cho cÆp vßng cña Th−îng Quan Phi ®¸nh vµo tay , cã lÏ h¾n muèn luyÖn ph−¬ng ph¸p ®èi phã víi cÆp vßng cña Th−îng Quan Kim Hång . Lý TÇm Hoan nãi : - ChÝnh t«i còng nghÜ nh− thÕ Êy . TiÓu Phi nãi : - H¾n ®Þnh nÕu Th−îng Quan Kim Hång thay ®æi th¸i ®é ®èi víi h¾n th× h¾n sÏ dïng c¸ch ®ã mµ ®èi phã . Lý TÇm Hoan nãi : - Cã thÓ h¾n kh«ng lµm ®−îc nh−ng h¾n Ýt nhÊt còng ph¶i lµm mét chuyÖn th¨m dß . TiÓu Phi lµm thinh , thÇn th¸i h¾n v« cïng ¶m ®¹m . H×nh nh− h¾n bÞ mét xóc c¶m trÇm träng . Lý TÇm Hoan nãi : - Long Phông Song Hoµn cña Th−îng Quan Kim Hång ®−îc liÖt vµo hµng thø hai trong Binh KhÝ Phæ hoµn toµn kh«ng ph¶i v× chiªu thøc cña h¨ns hiÓm ®éc cao th©m mµ chÝnh do sù æn ®Þnh v÷ng ch¾c . TiÓu Phi cau mµy : - æn ®Þnh ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 398 Lý TÇm Hoan nãi : - Cã thÓ ®em thø binh khÝ thËt tuyÖt , thËt hiÓm luyÖn ®Õn møc " æn " , nghÜ thËt thËt lµ v÷ng vµng , nã kh«ng ph¶i v÷ng vÒ chiªu thøc kh«ng th«i , nã v÷ng vµng mµ t«i dïng tiÕng " æn " ë ®©y lµ vÒ mét thÕ " æn " trong vâ häc ng−êi ta cho r»ng ®· nhËp vµo c¶nh giíi v« thùc v« h− , ®ã lµ chç mµ kh«ng ai cã thÓ b× kÞp Th−îng Quan Kim Hång , vâ c«ng cña Th−îng Quan Phi kh«ng so ®−îc mét phÇn ngµn cha h¾n . TiÓu Phi ®Þnh hái nh−ng Lý TÇm Hoan ®· hái lu«n : - Th−îng Quan Phi së dÜ hËn Kinh V« M¹ng lµ v× h¾n cho r»ng cha h¾n kh«ng tËn truyÒn cho h¾n mµ l¹i tËn truyÒn cho Kinh V« M¹ng . TiÓu Phi hái : - §èi víi Th−îng Quan Kim Hång , Kinh V« M¹ng cã tho¸t ®−îc khi l·o ta muèn giÕt h¾n kh«ng ? Lý TÇm Hoan nãi : - NÕu Th−îng Quan Kim Hång ®õng dïng chiªu Long T−êng Phông Vò Tho¸t Thñ Song Phi nh− Th−îng Quan Phi th× c¬ héi ®Ó Kinh V« M¹ng th¾ng h¾n rÊt Ýt . TiÓu Phi gËt ®Çu : - Cã lÏ . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng cã lÏ Th−îng Quan Kim Hång sÏ dïng chiªu thÕ Êy bëi v× h¾n thÊy Kinh V« M¹ng ®· bÞ phÕ c¸nh tay tr¸i , ch¾c ch¾n sÏ ch¼ng ®¾n ®o cho nªn Kinh V« M¹ng hoµn toµn kh«ng cã c¬ héi . TiÓu Phi vôt nh− giËt m×nh : - Nh− Th−îng Quan Phi ®· nãi , Kinh V« M¹ng lµ con riªng cña Th−îng Quan Kim Hång . Lý TÇm Hoan nãi : - Hoµn toµn kh«ng ph¶i . TiÓu Phi nh−íng m¾t : - Nh−ng chÝnh Th−îng Quan Phi ®· ... Lý TÇm Hoan ng½t ngang : - Th−îng Quan Phi chØ ®é chõng . TiÓu Phi nãi : - ThÕ th× nh÷ng lêi nãi cña h¾n ®Òu kh«ng ®óng c¶ hay sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 399 Lý TÇm Hoan nãi : - ChuyÖn ®ã th× ®óng nh−ng h¾n nh×n lÇm . TiÓu Phi hái : - Sao l¹i nh×n lÇm ? Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n nãi tõ lóc Kinh V« M¹ng tíi Kim TiÒn Bang th× cha h¾n b¾t ®Çu l·nh ®¹m víi h¾n , ®ã lµ mét sù thËt nh−ng h¾n kh«ng hiÓu ®ã lµ do Th−îng Quan Kim Hång v× qu¸ th−¬ng yªu h¾n mµ th«i chø kh«ng ph¶i v× coi träng Kinh V« M¹ng h¬n h¾n . TiÓu Phi hái : - Th−¬ng h¾n th× sao l¹i l·nh ®¹m víi h¾n ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× Th−îng Quan Kim Hång toµn t©m toµn ý huÊn luyÖn cho Kinh V« M¹ng thµnh mét c«ng cô giÕt ng−êi , chÝnh cuéc sèng cña Kinh V« M¹ng b¾t ®Çu bÞ huû diÖt tõ d¹o Êy . TiÓu Phi cã vÎ buån buån : - §óng , con ng−êi chØ sèng b»ng c¸ch giÕt ng−êi th× sÏ lµ mét chuyÖn bi ai . Lý TÇm Hoan nãi : Nh−ng Th−îng Quan Kim Hång còng lµ ng−êi , h¾n kh«ng lµm sao tho¸t khái t×nh phô tö v× thÕ h¾n khong ®em vâ c«ng tËn truyÒn cho Th−îng Quan Phi . H¾n muèn lËp nghiÖp b»ng " c«ng cô Kinh V« M¹ng " cho nªn t«i míi nãi Kinh V« M¹ng ®· " chÕt " tõ d¹o Êy . TiÓu Phi cau m¾t , h¾n béc lé nçi buån v« h¹n . Lý TÇm Hoan thë dµi nãi tiÕp : - §¸ng tiÕc lµ Th−îng Quan Phi kh«ng thÊy nçi lßng cña cha m×nh . TiÓu Phi gËt ®Çu : - Nh− vËy , mÆc nhiªn Th−îng Quan Phi l¹i chÕt v× chÝnh hµnh ®éng cña cha h¾n . Lý TÇm Hoan thë dµi : - Mét con ng−êi mµ dôc väng qu¸ cao , nhÊt ®Þnh sÏ nghÜ sai vµ lµm sai nhiÒu chuyÖn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 400 *** Rõng thu , c©y tr¬ nh− x¸c chÕt . Xuyªn qua c¸nh rõng lµ mét con ®−êng v¾ng tªnh . TiÓu Phi chØ mót con ®−êng : - §ã lµ nhµ cña t«i . " Nhµ " . C¸i tiÕng Êy ®èi víi Lý TÇm Hoan thËt lµ qu¸ xa x«i , qu¸ l¹ . TiÓu Phi ®−a ¸nh m¾t vÒ phÝa ®Ìn ®á xa xa : - §Ìn cßn s¸ng nghÜa lµ nµng ch−a ngñ . Ai còng cã thÓ t−ëng t−îng , trong mét gian nhµ nhá , mét ngän ®Ìn võa ®ñ s¸ng , mét ng−êi thiÕu phô trÎ tuæi ®ang ngåi kh©u v¸ ®îi chång . §ã lµ mét bøc tranh h¹nh phóc . NghÜ ®Õn ®ã lµ TiÓu Phi c¶m nghe h¬i Êm l¹ lïng , ®«i m¾t h¾n chît nh− thu nhá l¹i ªm ®Òm . H¾n vèn lµ mét con ng−êi c« ®¬n tÞch mÞch nh−ng b©y giê th× kh¸c h¼n , b©y giê h¾n biÕt h¾n cã mét ng−êi ®ang ®îi , mét ng−êi th−¬ng c¶m ®ang ®îi . C¶m gi¸c ®ã qu¶ lµ h¹nh phóc , trªn ®êi nµy kh«ng cã chuyÖn g× cã thÓ so s¸nh , kh«ng cã chuyÖn g× thay thÕ ®−îc . L−¬ng t©m cña Lý TÇm Hoan vïng nÆng trÜu . Nh×n vµo vÎ mÆt r¹ng rì cña TiÓu Phi , h¾n chît c¶m thÊy nh− mang träng téi . H¾n kh«ng muèn cho TiÓu Phi thÊt väng . H¾n kh«ng ®µnh lßng . H¾n b»ng lßng cho m×nh nhËn tÊt c¶ thèng khæ trªn ®êi chø kh«ng muèn cho TiÓu Phi bÞ thÊt väng . Nh−ng b©y giê , chÝnh h¾n lµm cho TiÓu Phi thÊt väng råi . H¾n thËt kh«ng d¸m t−ëng t−îng ®Õ c¶nh TiÓu Phi vÒ mµ kh«ng cã L©m Tiªn Nhi , h¾n kh«ng thÓ t−ëng t−îng næi råi ®©y TiÓu Phi sÏ biÕn ®æi ra sao ? Tuy h¾n lµm nh− thÕ còng chØ v× TiÓu Phi , h¾n muèn cho TiÓu Phi ®−îc sèng mét c¸ch ®−êng ®−êng lµ mét ng−êi con trai , xøng ®¸ng lµ mét ng−êi con trai . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 401 Nh−ng h¾n c¶m thÊy h¾n ®· lµm mét chuyÖn kh«ng ph¶i víi TiÓu Phi qu¸ nhiÒu . " Thµ chÞu mét lÇn ®au cßn h¬n lµ l©y lÊt " H¾n hiªu râ rµng nh− thÕ nh−ng b©y giê kh«ng thÓ −íc l−îng ®−îc lÇn sau nµy ®èi víi TiÓu Phi ®Õn møc nµo ? H¾n chØ mong TiÓu Phi mau mau tho¸t ®−îc nçi thèng khæ , mau mau quªn ®−îc ng−êi ®µn bµ Êy . Nµng ch¼ng nh÷ng kh«ng ®¸ng ®−îc yªu mµ l¹i cµng kh«ng ®¸ng ®−îc t−ëng nhí . §iÒu bÊt h¹nh lµ l¹i cã ng−êi lu«n lu«n ®i yªu mét ng−êi kh«ng xøng víi tÇm t×nh yªu hä , lµm nh− thÕ kh«ng ai c¶n ®−îc hä kh«ng cßn tin ai h¬n c¸i t×nh yªu kh«ng xøng ®¸ng Êy . §óng y nh− mét con ngùa ®· sót c−¬ng , nã sÏ lµ mét thø mµ kh«ng ai ng¨n chÆn ®−îc . §ã lµ nh÷ng ®iÒu bi th¶m nhÊt cña loµi ng−êi . ChÝnh v× thÕ mµ kh«ng biÕt bao nhiªu vÎ bi kÞch nh©n gian cø ph¶i tiÕp tôc diÔn m·i . *** §ªm vÉn s¸ng vµ cöa khÐp hê . ¸nh ®Ìn tõ khe hë chiÕu h¾t ra con ®−êng nhá dÉn vµo nhµ . §ªm råi , h×nh nh− cã m−a nhá , ®−êng h·y cßn −ít vµ chung quanh cã kh¸ nhiÒu dÊu vÕt b−íc ch©n . Cã c¶ dÊu ch©n ®µn «ng , TiÓu Phi cau mµy nh−ng h¾n lËp tøc ®¸nh tan nh÷ng ý nghÜ kh«ng hay , h¾n rÊt tÝn nhiÖm L©m Tiªn Nhi , h¾n tin nµng kh«ng lµm nh÷ng chuyÖn g× kh«ng ph¶i . Lý TÇm Hoan ®i theo ®»ng sau h¾n xa xa , h×nh nh− h¾n kh«ng d¸m ®i vµo gian nhµ nhá ®ã . TiÓu Phi quay mÆt l¹i c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 402 - T«i hy väng h«m nay nµng nÊu canh kh«ng cã bá m¨ng non ®Ó cho anh cã hóp mét chÐn , anh sÏ thÊy tµi nÊu canh cña nµng cßn hay h¬n tµi dïng ®ao cña anh ®Êy nhÐ . Lý TÇm Hoan còng c−êi nh−ng lßng h¾n nghe chua xãt . Ngµy h«m Êy , gi¸ nh− chÐn canh cña L©m Tiªn Nhi ®õng cã bá m¨ng , thø mµ h¾n kh«ng thÝch th× cã lÏ h¾n còng ®· ¨n vµ h¾n còng b¾t ®Çu ngñ nh− TiÓu Phi , tù nhiªn h¾n kh«ng lµm sao kh¸m ph¸ ®−îc bÝ mËt L©m Tiªn Nhi vµ nhÊt ®Þnh ngµy nay còng kh«ng cã chuyÖn x¶y ra . Lý TÇm Hoan thËt kh«ng thÓ t−ëng t−îng næi t¹i sao mét ng−êi ®µn bµ l¹i nhÉn t©m dïng thñ ®o¹n ®èi víi ng−êi ®µn «ng ®· hÕt møc yªu m×nh nh− thÕ Êy . T¹i sao ng−êi ®µn bµ l¹i cã thÓ lõa dèi nh− thÕ Êy ? Nh−ng h¾n ®· ch¼ng lõa dèi TiÓu Phi hay sao ? Lý TÇm Hoan tù tr¸ch m×nh t¹i sao kh«ng thÓ nãi th¼ng víi TiÓu Phi , t¹i sao h¾n l¹i kh«ng thÓ nãi tr−íc cho TiÓu Phi r»ng L©m Tiªn Nhi nhÊt ®Þnh b©y giê cã ë ®©y ? T¹i lµm sao h¾n cã thÓ ©m thÇm lµm mét chuyÖn kh«ng quang minh nh− thÕ nµy ? Lý TÇm Hoan khom m×nh ho sÆc sôa . TiÓu Phi c−êi : - NÕu anh b»ng lßng ë l¹i n¬i nµy mét lóc l©u , nh÷ng c¬n ho cña anh nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng cÇn dïng thuèc , anh chØ cÇn ¨n mãn canh bæ d−ìng cña nµng bëi v× n¬i ®©y chØ cã canh chø kh«ng hÒ cã r−îu . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë dµi . Lµm sao TiÓu Phi biÕt ®−îc r»ng mãn canh cña L©m Tiªn Nhi ®· lµm h¹i cuéc ®êi cña h¾n , h¹i ®Õn møc mµ r−îu kh«ng lµm sao s¸nh kÞp . R−îu ph¶i thËt t×nh lµ thø lµm cho con ng−êi gi¶m ký nh−ng chÊt ma tuý trong chÐn canh cña L©m Tiªn Nhi th× l¹i lµm cho con ng−êi mª muéi , kh«ng cßn biÕt ®ùoc bÊt cø nh÷ng g×, cho ®Õn c¶ viÖc ng−êi m×nh yªu ®i ngñ víi ng−êi kh¸c h»ng ®ªm mµ kh«ng hÒ hay biÕt . Trong cöa kh«ng cã tiÕng ng−êi . TiÓu Phi l¹i hái : - Nµng ch¾c ch¾n ®ang ë ®©u nhµ bÕp v× thÕ cho nªn kh«ng nghe thÊy m×nh nãi chuyÖn , nÕu nghe th× nµng\®· bá ch¹y ra råi . Lý TÇm Hoan cø lµm thinh . V× h¾n cßn biÕt ph¶i nãi nh÷ng g× ? Cuèi cïng cöa còng ®−îc TiÓu Phi x« ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 403 Gian phßng kh¸ch nho nhá h·y cßn s¹ch , rÊt s¹ch . C©y ®Ìn trªn bµn tuy kh«ng s¸ng l¾m nh−ng TiÓu Phi vÉn nghe h¬i Êm ¸p . TiÓu Phi thë phµo . Cuèi cïng h¾n vÉn vÒ ®Õn nhµ , b×nh yªn trë vÒ nhµ . H¾n vÉn kh«ng lµm cho L©m Tiªn Nhi thÊt väng . Nh−ng nµng ë ®©u ? Nhµ bÕp kh«ng ngã thÊy ¸nh ®Ìn còng kh«ng nghe thÊy mïi thøc ¨n , thøc uèng . Gian phßng cña L©m Tiªn Nhi ®ãng kÝn . TiÓu Phi quay nh×n Lý TÇm Hoan , h¾n nãi trong tiÕng c−êi khoan kho¸i : - Nµng cã lÏ ®· ngñ råi , nµng th−êng th−êng lµ ®i ngñ sím . Lý TÇm Hoan thªm mét lÇn chua xãt . Lµm sao TiÓu Phi biÕt ®−îc nµng ngñ sím ? Nµng ngñ sím hay h¾n ngñ sím ? Nh÷ng b¸t canh h»ng ®ªm cña nµng lµm cho h¾n ngñ mét giÊc th¼ng cho ®Õn s¸ng , h¾n lµm sao biÕt ®−îc h»ng ®ªm sau khi h¾n ngñ , nµng ®· lµm nh÷ng chuyÖn g× ? TiÓu Phi vÉn c−êi nh−ng th×nh l×nh h¾n cau mÆt l¹i . H¾n ®· nghe thÊy còng nh− Lý TÇm Hoan ®· nghe thÊy . C¶ hai ®Òu nghe thÊy tiÕng rªn . TiÕng rªn cña mét ng−êi con g¸i . TiÕng rªn cña mét ng−êi s¾p chÕt . *** TiÕng rªn tõ trong phßng cña L©m Tiªn Nhi . TiÓu Phi t¸i mÆt , h¾n b−íc nhanh vÒ phÝa ®ã , ®Ëp tay vµo cöa : - Ai , chuyÖn g× ? Më cöa mau ! ChØ cã tiÕng rªn kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 404 TiÓu Phi nghiªng vai ®Èy m¹nh . Lý TÇm Hoan gÇn nh− nh¾m m¾t , h¾n c¶m thÊy rên rîn . H¾n ®· tõng chøng kiÕn c¶nh chÕt chãc , chÕt hµng lo¹t , chÕt c¶ tr¨m , chÝnh tay h¾n còng ®· tõng vÊy m¸u nh−ng b©y giê th× h¾n sî . H¾n sî c¸i chÕt trong phßng . H¾n kh«ng sî ng−êi chÕt , h¾n sî ph¶i chøng kiÕn ph¶n øng cña TiÓu Phi . H¾n cã thÓ chÞu c¶nh ®au lßng nh− c¾t chø h¾n kh«ng thÓ nh×n ng−êi kh¸c ®au ®ín nhÊt lµ ng−êi Êy l¹i lµ TiÓu Phi , ng−êi mµ h¾n lu«n muèn ph¶i ®−îc sèng cuéc ®êi t−¬i s¸ng . Nh−ng h¾n vÉn kh«ng thÓ nh¾m m¾t . TiÓu Phi ®Èy bËt c¸nh cöa phßng , h¾n kh«ng b−íc vµo , h¾n khùng l¹i gi÷a cöa . L¹ lïng ch−a ? MÆt TiÓu Phi chØ lé ®Çy kinh dÞ chø kh«ng mét chót bi th−¬ng . Trong phßng ®· ph¸t sinh ra chuyÖn g× ? TiÕng rªn vÉn cßn , tiÕng rªn ®ã cña ai ? Cña L©m Tiªn Nhi ? L©m Tiªn Nhi ®· bÞ L÷ Phông Tiªn s¸t h¹i ? Nh−ng sao ph¶n øng cña TiÓu Phi l¹i l¹ lïng nh− thÕ ? Theo −íc l−îng cña Lý TÇm Hoan lµ nhÊt ®Þnh h¾n sÏ nhµo tíi «m lÊy thi thÓ cña nµng võa lay võa khãc , h¬n trªn møc n÷a lµ h¾n cã thÓ ngÊt ®i . Nh−ng b©y giê th× h¾n vÉn ®øng tr¬ tr¬ , h¾n chØ nh×n vµo kinh ng¹c . *** M¸u . C¸i nh×n tr−íc nhÊt cña Lý TÇm Hoan lµ m¸u . KÕ ®ã h¾n nh×n thÊy ng−êi ®ang qu»n qu¹i trong vòng m¸u . Kh«ng ph¶i chØ mét m×nh TiÓu Phi kinh ng¹c , Lý TÇm Hoan cßn kinh ng¹c gÊp tr¨m lÇn h¬n h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 405 ThËt kh«ng ngê , Lý TÇm Hoan kh«ng ngê ng−êi n»m trong vòng m¸u kh«ng ph¶i lµ L©m Tiªn Nhi mµ lµ Linh Linh . M¸u cña Linh Linh vÉn cßn −ít ®Ém nh−ng m¸u trong ng−êi cña Lý TÇm Hoan ®· ®«ng ®Æc l¹i råi . Toµn th©n h¾n huyÕt m¹ch ®×nh l−u , tim h¾n nh− ngõng ®Ëp . TiÓu Phi kh«ng nh×n Linh Linh n÷a , h¾n nh×n b»ng con m¾t l¹ lïng . H¾n ®o¸n ®−îc nguyªn nh©n ph¸t sÝnh sù viÖc ? Ph¶i ch¨ng h¾n ®· hái th¨m " T¹i sao c« bÐ nµy l¹i ®Õn n¬i ®©y ?" Vµ h¾n hái Lý TÇm Hoan b»ng giäng l¹nh lïng : - LÇn nµy ch¾c c« bÐ ®ã còng ë ®©y ®Ó ®îi anh ? Gan ruét cña Lý TÇm Hoan nh− bÞ ai banh xÐ , h¾n lao vµo bång xèc Linh Linh , h¾n dß m¹ch nµng , h¾n dß h¬i thë cña nµng , h¾n hy väng cã thÓ cøu sèng ®−îc nµng . Nh−ng h¾n tuyÖt väng . Cuèi cïng Linh Linh më m¾t , nµng nh×n thÊy Lý TÇm Hoan . N−íc m¾t nµng øa ra , giät n−íc m¾t bi ai mµ còng lµ giät n−íc m¾t vui mõng . Tr−íc giê nµng chÕt , nµng h·y cßn gÆp ®−îc Lý TÇm Hoan . H×nh nh− ®ã lµ t©m nguyÖn . Lý TÇm Hoan lay nµng : - Linh Linh , r¸ng lªn , cè g−îng lªn , tuæi nµng cßn nhá , søc nµng h·y cßn , nµng kh«ng thÓ chÕt . Nh− kh«ng hÒ nghe thÊy tiÕng h¾n , giäng Linh Linh ®øt qu·ng : - ChuyÖn nµy ... chuyÖn nµy anh ... anh ®· lÇm ... Lý TÇm Hoan nãi : - BiÕt , t«i biÕt ®· lÇm nh−ng kh«ng sao , t«i kh«ng sao , Linh Linh h·y cè lªn , cè sèng . Linh Linh nãi : - §¸ng lý anh ph¶i biÕt r»ng trªn ®êi nµy kh«ng mét ng−êi ®µn «ng nµo cã ®ñ cam ®¶m giÕt nµng . Giäng Lý TÇm Hoan còng gÇn nh− ®øt qu·ng : - Ph¶i ... ®¸ng lý t«i kh«ng nªn ... t«i ®· giÕt Linh Linh ... t«i cã lçi víi Linh Linh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 406 Linh Linh vôt n¾m tay Lý TÇm Hoan thËt chÆt : - Kh«ng anh rÊt tèt víi t«i , kh«ng ph¶i t«i lµm háng chuyÖn cña anh mµ chÝnh h¾n h¹i anh ... Lý TÇm Hoan kh«ng nãi lêi nµo , h×nh nh− h¾n ®· biÕt råi , biÕt tÊt c¶ h¾n biÕt ngay khi thÊy Linh Linh n»m trong vòng m¸u . N−íc m¾t Linh Linh r¬i xuèng nh− m−a : - H¾n g¹t ... t«i vµ ... t«i l¹i ... g¹t anh . Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng ... t«i kh«ng tr¸ch g× . Nh÷ng ngãn tay cña Linh Linh bÊm s©u vµo da thÞt cña Lý TÇm Hoan , h×nh nh− nµng cè nÝu kÐo víi tö thÇn : - Kh«ng ... t«i ... t«i g¹t anh , lóc ®îi anh n¬i qu¸n m−êi mÊy ngµy , t«i ... t«i ®· thÊt th©n víi h¾n ... t«i kh«ng d¸m tr¸ch ai ®iÒu ®ã v× ... v× t«i kh«ng c−ìng ®−îc sù ®ßi hái , kh«ng c−ìng næi lßng m×nh , t«i ... t«i chØ tøc t¹i sao t«i kh«ng ®ñ cam ®¶m nãi cho anh biÕt ngay chuyÖn ®ã . Giäng nãi cña nµng kh¸ râ rµng , nãi mét h¬i kh«ng cßn døt qu·ng , h×nh nh− nµng ®· l¹i søc , h×nh nh− nµng cã thÓ chèng chäi víi tö thÇn . Kh«ng , Lý TÇm Hoan biÕt h¬n ai hÕt , h¾n biÕt ®ã lµ ngän ®Ìn hÕt dÇu s¾p t¾t ®ang phùt lªn ¸nh s¸ng cuèi cïng , h¾n «m cøng nµng kh«ng nãi mét tiÕng nµo , cæ häng h¾n nh− nghÑn l¹i . Giäng Linh Linh thª thiÕt : - T«i ®· cè kh«ng ®Ó cho m×nh chÕt sím , t«i ®· cè hÕt søc ®Ó ®îi anh , t«i cßn sèng ®Õn giê phót nµy cèt lµ ®Ó nãi víi anh nh÷ng lêi nãi sau cïng ... t«i yªu anh mµ t«i kh«ng d¸m nãi , anh cao c¶ qu¸ , anh vÜ ®¹i qu¸ , t«i kh«ng víi tíi nªn t«i huû ho¹i cuéc ®êi con g¸i trong tay h¾n nh−ng t«i t−ëng t−îng r»ng t«i ®ang ë trong vßng tay ©u yÕm cña anh ... t«i mong anh hiÓu vµ tha thø cho ®øa con g¸i yÕu mÒm , t«i .. c−êi mµ nh¾m m¾t . Lý TÇm Hoan trµo n−íc m¾t : - T¹i t«i , t¹i t«i kh«ng b¶o vÖ nµng , t¹i t«i chø kh«ng ph¶i t¹i nµng . Linh Linh vôt nhoÎn miÖng c−êi : - H¾n tuy ®· lõa g¹t t«i nh−ng t«i kh«ng o¸n hËn h¾n , t«i biÕt sím muén g× h¾n còng bÞ b¸o øng nh·n tiÒn , sù b¸o øng so víi c¸i chÕt cña t«i cßn th¶m khèc h¬n gÊp tr¨m ngµn lÇn . Lý TÇm Hoan nãi : - §óng ... h¾n ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 407 TiÓu Phi b−íc tíi x« m¹nh Lý TÇm Hoan vµ hÊt mÆt hái Linh Linh : - C« ®−a L÷ Phông Tiªn ®Õn ®©y ? Linh Linh c¾n m«i kh«ng nãi . TiÓu Phi chØ Lý TÇm Hoan : - Cã ph¶i h¾n b¶o c« ®−a L÷ Phông Tiªn ®Õn ®©y ? Linh Linh nh¨n mÆt , nµng cè gom tµn lùc nãi thËt lín : - Ph¶i , chÝnh h¾n nh−ng anh cã biÕt t¹i sao h¾n l¹i lµm nh− thÕ kh«ng ? Anh cã biÕt h¾n ®· v× anh , v× sinh m¹ng cña anh mµ lµm nh÷ng chuyÖn g× råi kh«ng ? V× anh , v× t−¬ng l¹i cña anh , h¾n ®· ch¼ng tiÕc ... Giäng nãi cña nµng ghÑt l¹i vµ cuèi cïng kh«ng lµm sao nãi hÕt . Nµng ®· ®øt h¬i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2