Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 31

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

63
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 31

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 462 Håi thø ba m−¬i mèt TiÖc r−îu nhôc nh· K h«ng mét ng−êi d¸m nãi . Kh«ng mét ai d¸m ®éng . TÊt c¶ thùc kh¸ch nh− ®ang ngåi trªn mét ®èng gai nh−ng hä kh«ng d¸m nhóc nhÝch th©n m×nh . M¹ng sèng cña hä b©y giê thËt máng manh , chØ cÇn mét cö chØ nho nhá th«i , hËu qu¶ sÏ kh«ng sao t−ëng t−îng . NhiÒu ng−êi khi nhËn ®−îc thiÕp mêi , hä ®· h©n hoan ra mÆt v× mÊy khi mµ ®−îc Bang Chñ Kim TiÒn Bang mêi dù tiÖc ? §−îc ngåi ®ång bµn víi h¾n qu¶ lµ mét vinh dù suèt ®êi . Nh÷ng kÎ ®ã b©y giê ®ang tù ch−ëi m×nh , hä tù v× qu¸ ngu ngèc , d¹i dét , khi kh«ng ®Õn ®Êy nghe thiªn h¹ ch−ëi mµ kh«ng chõng mÊt m¹ng lu«n . Mét tiÕng ró tõ sau déi rung bµn tiÖc . Nh÷ng kÎ cã mÆt n¬i ®©y ®Òu lµ nh÷ng tay tõng vµo ra nhiÒu trËn , kh«ng mét ai l¹ lïng v× chuyÖn giÕt ng−êi nh−ng trong tr−êng hîp nµy , ai ai còng c¶m nghe ín l¹nh . TiÕng ró kÐo dµi råi døt mÊt ,chØ mét tho¸ng sau bèn tªn ®¹i h¸n ¸o vµng khi n·y b−íc vµo cói ®Çu : - BÈm Bang Chñ , ®· xem kü ¹ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Cã g× kh«ng ? Tªn ®¹i h¸n ®¸p : - Kh«ng , bao tö trèng kh«ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tèt . Tia m¾t h¾n qua mét l−ît kh¾p mäi bµn tiÖc : - KÎ nµo nãi l¸o tr−íc mÆt ta , kÕt qu¶ sÏ nh− thÕ Êy , c¸c vÞ biÕt råi chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 463 TÊt c¶ nh÷ng c¸i ®Çu trªn bµn tiÖc gËt gËt liªn håi , hä rÊt sî Th−îng Quan Kim Hång kh«ng thÊy nªn hä y nh− c¸i m¸y bÞ giùt gi©y . Th−îng Quan Kim Hång hái : - C¸c vÞ b©y giê còng kh«ng ®ãi nhØ ? Hä xóm nhau nãi thËt lín : - §ãi ... ®ãi ... d¹ ®ãi ... Hä cïng chôp lÊy ®«i ®òa , y nh− kÎ l©m trËn chôp lÊy thanh ®ao , nhiÒu ng−êi rung tay g¾p lÊy thøc ¨n ®ót vµo c¶ mò m×nh , hä hå héc ¨n nh− heo ®ãi . Th×nh l×nh tÊt c¶ ®Òu ng−ng tay nh×n ra cöa . Mét ng−êi m×nh −ít loi ngi , ®«i m¾t nÆng ngÇu ®á nÆng chÞch ®øng ngay gi÷a cöa , miÖng nãi lÇm bÇm : - ¸o hång , hai kÎ ¸o hång ... ®©u , ë ®©u ? *** TiÓu Phi . Long Tiªu V©n t¸i mÆt ®øng lªn . LÇn thø nhÊt , t¹i H−ng V©n Trang , khi Long Tiªu V©n ©m m−u ®¸nh ng· Lý TÇm Hoan khi Lý TÇm Hoan ®ang n»m nhÑp n¬i ®¹i s¶nh th× TiÓu Phi xuÊt hiÖn . LÇn ®ã , thÇn s¾c h¾n kh«ng ph¶i nh− b©y giê , s¸t khÝ cña h¾n bõng bõng nh−ng chç sî cña h¾n kh«ng ph¶i ®¸ng sî ë chç ®ã , chç ®¸ng sî lµ h¾n ®−a l−ng , chÞu ®¸nh , m¸u thÞt h¾n v¨ng ra mµ hai tay vÉn «m cøng Lý TÇm Hoan tho¸t khái vßng v©y , ®«i m¾t h¾n ®á ngÇu . Vµ míi ®©y , TiÓu Phi l¹i xuÊt hiÖn ®èi ®Çu víi Kinh V« M¹ng , vãc d¸ng h¾n x¸c x¬ nh−ng ¸nh m¾t còng ®á ngÇu . B©y giê còng ®«i m¾t ®á ngÇu . Long Tiªu V©n ®øng dËy thèi lui . ¸nh kiÕm nho¸ng lªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 464 Th©n h×nh cña TiÓu Phi kh«ng v÷ng , ¸nh kiÕm trªn th©n h¾n còng kh«ng v÷ng . Nh−ng Long Tiªu V©n ®©u thÊy ®−îc nh÷ng chuyÖn ®ã , h¾n chØ thÊy mÆt TiÓu Phi lµ t×m ®−êng ch¹y tho¸t . H¾n quay m×nh bá ch¹y vµo trong . TiÓu Phi phãng theo . Long Tiªu V©n vôt s¸ng m¾t lªn , h¾n chôp lÊy chiÕc ghÕ ®Èy m¹nh ra thËt lÑ . TiÓu Phi b©y giõ chØ lµ c¸i m¸y , h¾n chØ thÊy ¸o hång vµ chØ biÕt nhµo tíi chø h¾n kh«ng cßn g× kh¸c n÷a , tù nhiªn ch©n h¾n vÊp vµo chiÕc ghÕ , h¾n tÐ n»m dµi y nh− mét con ng−êi kh«ng biÕt vâ c«ng , thanh kiÕm trong tay h¾n l¨ng tuèt ra xa . Long Tiªu V©n quay l¹i , h¾n chôp lÊy thanh kiÕm nh¾m ngay vµo yÕt hÇu TiÓu Phi . Nh−ng h¾n kh«ng ®©m ®−îc . H¾n thÊy bé mÆt nÆng chÞch cña Th−îng Quan Kim Hång . ThÇn s¾c cña Th−îng Quan Kim Hång b©y giê tr«ng dÔ sî , h¾n ngåi nh− t−îng ®¸ , h¾n ngåi bÊt ®éng . Long Tiªu V©n véi c−êi m¬n : - Tªn khèn nµy d¸m khuÊy rås tr−íc mÆt ®¹i ca , h¾n ®¸ng téi chÕt . TrÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - ë ngoµi cöa h×nh nh− cã mét con chã , cã thÊy kh«ng ? Long Tiªu V©n lùng khùng nh−ng vÉn nãi hïa theo : - V©ng , v©ng , h×nh nh− cã . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu muèn giÕt tªn ®ã th× h·y giÕt con chã ®ã lµ h¬n . ¸nh m¾t cña Long Tiªu V©n h¬i hèt ho¶ng nh−ng h¾n l¹i c−êi ngay : - V©ng , v©ng , ®¹i ca nãi ph¶i l¾m , tªn nµy kh«ng b»ng con chã . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - ThÕ cßn «ng b¹n th× sao ? Long Tiªu V©n ®á mÆt Êp óng : - T«i .. t«i ... Th−îng Quan Kim Hång nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 465 - H¾n kh«ng b»ng chã nh−ng ng−¬i th× l¹i kh«ng b»ng h¾n , chã thÊy h¾n còng kh«ng ®Õn ®çi ch¹y nh− thÕ Êy . Long Tiªu V©n b©y giê míi hoµn toµn cøng häng . H¾n ®øng chÕt tr©n . Th−îng Quan Kim Hång quÐt m¾t kh¾p mäi bµn tiÖc : - C¸c vÞ cã b»ng lßng kÕt b¸i víi chã kh«ng nµo ? TÊt c¶ rËp lªn : - Kh«ng , nhÊt ®Þnh kh«ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Lu«n c¶ nh÷ng ng−êi kia mµ cßn kh«ng chÞu huèng chi ta . H¾n nh×n th¼ng vµo mÆt Long Tiªu V©n vµ nãi tiÕp : - Ta xem nh©n c¸ch cña ng−¬i ®èi víi chã thËt xøng em , vËy h·y d¾t chã vµo ®©y mµ kÕt b¸i . Th−îng Quan Kim Hång nãi ra lµ lÖnh . Mét sù hèi phôc kh«ng lµm sao chÞu næi , nÕu d¾t chã vµo kÕt b¸i nh−ng lÖnh ®· nãi ra råi , cã ai d¸m c·i l¹i kh«ng ? Long ThiÕu V©n vïng b−íc tíi lÊy thanh kiÕm trong tay Long Tiªu V©n vµ nãi tõ tõ : - ChuyÖn giao b¸i nµy thËt th× do v·n bèi bµy ra cho gia phô . V·n bèi kh«ng ®ñ søc röa nhôc cho gia phô ®¸ng lý ph¶i lÊy c¸i chÕt ®Ó t¹ téi cïng gia phô hiÒm v× tõ mÉu ®¹i ®−êng kh«ng ng−êi hiÕu phôc cho nªn kh«ng d¸m xem nhÑ c¸i chÕt h«m nay . Nãi ®Õn ®©y , h¾n vïng trë thanh kiÕm chÆt r¬i c¸nh tay tr¸i cña m×nh , c¸nh tay r¬i xuèng ®Êt . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt giËt nÈy m×nh . Th−îng Quan Kim Hång vÉn ngåi im nh−ng nÕu ai nh×n kü sÏ thÊy khoÐ m«i cña h¾n h¬i ®éng ®Ëy . Long ThiÕu V©n ®au t¸i c¶ vµnh m«i nh−ng h¾n vÉn cè chÞu ®ùng , h¾n th¶n nhiªn cói xuèng ®Êt nhÆt c¸nh tay ®Æt ngay tr−íc mÆt Th−îng Quan Kim Hång , c¾n r¨ng nãi tõng tiÕng mét : - Kh«ng biÕt Bang Chñ cã vui lßng ? Th−îng Quan Kim Hång hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 466 - Ng−¬i ®Þnh lÊy c¸nh tay nµy ®Ó chuéc m¹ng cho hai cha con ng−¬i ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n nãi : - V·n bèi ... H¾n kh«ng nãi râ ®−îc tiÕng tiÕp theo v× c¬n ®au ®· lµm cho h¾n ngÊt ®i , h¾n tõ tõ ng· xuèng . Tù nhiªn , Long Tiªu V©n nghe lßng ®au nh− c¾t nh−ng h¾n vÉn kh«ng d¸m cã mét cö chØ nµo , h¾n ®øng im chê lÖnh . Th−îng Quan Kim Hång nh×n h¾n nãi l¹nh lïng : - NghÜ lßng hiÕu th¶o cña con ng−¬i , ta cho ng−¬i ®i ®ã , vÒ sau tèt nhÊt lµ ®õng bao giê ®Ó cho ta thÊy mÆt . *** Cuèi cïng råi TiÓu Phi còng ®øng lªn ®−îc . H×nh nh− ®· quªn ®i tÊt c¶ , h×nh nh− h¾n kh«ng thÊy mét ai , h¾n cã lÏ kh«ng nhí lµ m×nh ®ang lµm g× ë mét n¬i nµo . M¾t h¾n ngê ngê nghÖch nghÖch , h¾n chît thÊy bÇu r−îu trªn bµn , h¾n lao tíi chôp lÊy . H¾n chôp bÇu r−îu thËt ch¾c , h¾n n¾m thËt chÆt y nh− n¾m sinh m¹ng h¾n . T¸ch ! BÇu r−îu bay mÊt ®¸y , r−îu ®æ xuèng nÒn g¹ch , TiÓu Phi vÉn cßn n¾m phÇn trªn cña bÇu r−îu , tay h¾n rung rung . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - R−îu ®ã dµnh cho ng−êi uèng , ng−¬i kh«ng xøng . H¾n mãc trong l−ng ra mét nÐn b¹c qu¨ng nÐn b¹c xa xa vµ nãi tiÕp : - Ng−¬i nÕu muèn uèng r−îu th× h·y ®i mua mµ uèng . ¸nh m¾t cña TiÓu Phi tr«ng thËt xa v¾ng , h¾n ngÈng mÆt lê ®ê råi quay m×nh bá ra . H¾n vïng khùng l¹i , nÐn b¹c ngay d−íi ch©n h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 467 H¾n ®øng tÇn ngÇn vµ cuèi cïng khom m×nh xuèng . Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i . §Ó nguyªn bé mÆt l¹nh b¨ng b¨ng nh− thÕ cßn ®ì , khi Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i c−êi , nô c−êi cña h¾n tr«ng cùc kú tµn nhÉn . Th×nh l×nh mét tia chíp nho¸ng lªn . Mét mòi ®ao nhá bay vót xuyªn ngang nÐn b¹c ghim s©u xuèng ®Êt . Nh÷ng thí thÞt trªn mÆt TiÓu Phi giËt giËt , h¾n ngÈng lªn vµ ®øng sùng . Mét ng−êi ®øng ngay gi÷a cöa , nh×n h¾n dÞu giäng : - R−îu ë ®©y ngon h¬n r−îu mua ë ngoµi , nÕu anh muèn uèng , t«i sÏ rãt r−îu cho anh . Trªn bµn h·y cßn nhiÒu bÇu r−îu . Ng−êi Êy b−íc vµo nhÊc mét bÇu , h¾n rãt ®Çy chÐn trao tËn tay TiÓu Phi . Kh«ng mét ai lªn tiÕng , h×nh nh− c¶ h¬i thë còng ng−ng ®äng . Th−îng Quan Kim Hång ngåi im . H¾n ngåi lÆng thinh nh×n ng−êi míi vµo , nh×n ng−êi ®ang rãt r−îu cho TiÓu Phi . Ng−êi Êy kh«ng cao , kh«ng thÊp , quÇn ¸o r¸ch nhiÒu n¬i , m¸i tãc ®· cã nhiÒu sîi tr¾ng , h¾n lµ mét g· trung niªn tiÒu tôy . Th−îng Quan Kim Hång ngåi nh×n . kh«ng nãi . Th−îng Quan Kim Hång ®· nãi ra , tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng mét ai d¸m c·i , kh«ng mét ai d¸m tr¸i l¹i . Nh−ng b©y giê , mÖnh lÖnh cña h¾n ®èi víi con ng−êi Êy hoµn toµn v« hiÖu . ChÐn r−îu ®· ®−a tíi tr−íc mÆt TiÓu Phi . §«i m¾t TiÓu Phi lê ®ê nh×n vµo chÐn r−îu , hai giät n−íc m¾t tõ tõ r¬i xuèng , r¬i ngay vµo chÐn r−îu . H¾n lµ kÎ ch−a tõng r¬i n−íc m¾t , n−íc m¾t cña h¾n cßn quý h¬n lµ m¸u . §«i m¾t cña ng−êi trung niªn còng b¾t ®Çu ®Ém −ít nh−ng miÖng h¾n vÉn ®iÓm nô c−êi . Nô c−êi ®· lµm cho th©n h×nh tiªu tôy cña h¾n bçng r¹ng rì huy hoµng , kh«ng ai h×nh dung ®−îc c¸i vÜ ®¹i trong nô c−êi cña h¾n . H¾n còng kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Nô c−êi vµ n−íc m¾t cña h¾n ®· nãi lªn ®Çy ®ñ . Kh«ng mét c©u nãi nµo ®Çy ®ñ h¬n n÷a ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 468 Tay cña TiÓu Phi rung rung n©ng chÐn r−îu vµ th×nh l×nh h¾n rèng lªn mét tiÕng quay m×nh ch¹y th¼ng ra ngoµi cöa . Ng−êi trung niªn võa ®Þnh ch¹y theo th× Th−îng Quan Kim Hång ®· qu¸t : - Khoan ? Ng−êi trung niªn h¬i do dù vµ cuèi cïng dõng l¹i . Th−îng Quan Kim Hång tõ tõ hái : - §· muèn ®i th× ®õng tíi , ®· tíi råi sao l¹i tÝnh ®i ? Ng−êi trung niªn trÇm ng©m vµ mØm c−êi : - §óng , ®· tíi th× hµ tÊt ph¶i ®i . Tõ tr−íc ®Õn sau , h¾n kh«ng hÒ nh×n Th−îng Quan Kim Hång , b©y giê h¾n míi quay l¹i vµ ng−íc lªn . ¸nh m¾t cña h¾n nhËp vµo ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång . *** Löa v¨ng tung tãe . Kh«ng ph¶i löa ë ngoµi mµ löa ë trong lßng ng−êi . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt ®Òu c¶m thÊy nhiÒu ®ãm löa lãe lªn , khi ¸nh m¾t cña ng−êi trung niªn vµ Th−îng Quan Kim Hång ch¹m ®óng vµo nhau . Nh÷ng ®ãm löa v« t×nh , tuy kh«ng næ ra tr−íc m¾t nh−ng trong lßng cña ng−êi cã mÆt l¹i cïng mét lóc nho¸ng lªn . TÊt c¶ ®Òu ®ét nhiªn chÊn ®éng . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång y nh− hai tay ma qu¸i , nã cã thÓ chôp b¾t hån ph¸ch cña bÊt cø ai . ¸nh m¾t cña ng−êi trung niªn y nh− mÆt ®¹i d−¬ng b¸t ng¸t , y nh− trêi xanh trong v¾t mét mµu , nã cã thÓ dung n¹p toµn thÓ d©n gian , dung n¹p lu«n c¶ loµi ma qu¸i . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång s¾c nh− mét ngän ®ao . ¸nh m¾t cña ng−êi trung niªn nh− mét vá ®ao chê ®îi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 469 B»ng vµo con m¾t ®ã , mÆc dÇu trong d¸ng dÊp tiÒu tôy x¬ x¸c nh−ng kh«ng mét ai d¸m nãi ng−êi trung niªn Êy lµ h¹ng tÇm th−êng . Cã ng−êi ®· mËp mê biÕt h¾n lµ ai . Th−îng Quan Kim Hång hái tõng tiÕng mét : - §ao cña ng−¬i ®©u ? Ng−êi trung niªn lËt ngöa bµn tay , ngän ®ao nhá n»m theo ngãn ¸p ót . Thùc kh¸ch trong ®¹i s¶nh nh− ®¸m h¸t chÌo , ®ång thanh nãi : - TiÓu Lý Phi §ao . Ph¶i , h¾n chÝnh lµ Lý TÇm Hoan , ng−êi næi danh TiÓu Lý Phi §ao . Trong tay h¾n ngän ®ao nhá xÝu tÇm th−êng nh−ng khi ®ao ®· bay ra kh«ng bao giê trËt ®Ých . BÊt gi¸c mäi con m¾t ®Òu ®æ dån vÒ chç yÕt hÇu cña Th−îng Quan Kim Hång. Th−îng Quan Kim Hång vÉn ®øng bÊt ®éng nh− mét pho t−îng chê ®îi . §ao ®· n»m trong tay Lý TÇm Hoan nh−ng Th−îng Quan Kim Hång kh«ng mét m¶y mai có ®éng . H¾n vÉn tr¬ ra vµ ¸nh m¾t còng tãe c¸i nh×n d÷ déi . Mäi ¸nh m¾t ®Òu nh×n phÝa Lý TÇm Hoan . H¾n còng bÊt ®éng nh− Th−îng Quan Kim Hång . Ngän phi ®ao vÉn n»m im l×m trong lßng tay cña h¾n . Lý TÇm Hoan cÊt tiÕng nãi : - Hoµn cña ng−¬i ®©u ? Ai còng biÕt ®«i song hoµn cña Th−îng Quan Kim Hång . §«i b¸nh r¨ng c−a Êy ®· tõng lÊy m¹ng ng−êi kh«ng qu¸ mét c¸i chíp m¾t . Trong Binh KhÝ Phæ ®· tõng ®Ò cËp ®Õn Song Hoµn cña Th−îng Quan Kim Hång vµ xÕp §«i Hoµn Êy h¬n Ngän TiÓu §ao mét bËc . Côc tr−êng im ph¨ng ph¾c , nghe râ tõng h¬i thë cña ®¸m thùc kh¸ch . Hä biÕt trËn ®Êu s¾p diÔn ra v« cïng mau lÑ . Mäi ng−êi chê ®îi ®«i Song Hoµn Êy xuÊt hiÖn . §«i Hoµn Êy ph« ra tÊt ph¶i cã m¸u . Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - Hoµn ®· ë trong chiªu . Hai cao thñ vâ l©m gh×m nhau . Hä ch−a ra chiªu nh−ng trËn ®Êu ®· b¾t ®Çu tõ l©u . ChØ cÇn mét chót xao l·ng cña ®èi ph−¬ng , Hoµn hoÆc §ao sÏ kÕt liÔu cuéc sèng kÎ Êy ngay . Hä ®Êu b»ng trÝ , chØ mét chót ph©n t©m , trËn chiÕn sÏ kÕt thóc . Sîi d©y ®µn cµng lóc cµng t¨ng . Hai kÎ vÉn l¾ng trong t− thÕ bÊt ®éng . §«i hµi cña Th−îng Quan Kim Hång võa nhÝch nh÷ng ngãn tay cña Lý TÇm Hoan còng lay ®éng khÏ . C¶ hai l¹i trë vÒ t− thÕ ban ®Çu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 470 Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Chiªu sao kh«ng xuÊt ? Lý TÇm Hoan chÇm chËm nãi : - Chiªu ®· ë trong ý . Hai ®èi thñ ë t− thÕ kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n . Hoµn ®· ë trong chiªu , chiªu ®ao l¹i ë trong ý . TiÓu phi ®ao , Th−îng Quan Kim Hång ®· thÊy nh−ng con ®ao bay ®i lóc nµo th× h¾n hoµn toµn kh«ng thÓ nµo ®o¸n ®−îc . Ng−îc l¹i , Lý TÇm Hoan kh«ng thÊy Hoµn tøc lµ kh«ng ®o¸n ®−îc ®èi thñ lóc nµo sÏ ra chiªu . M¾t cña hä nh×n nhau . Löa l¹i tãe ra tõ ®«i m¾t , s¸t khÝ ®· bao trïm tÊt c¶ Nh− V©n Kh¸ch S¹n . S¸t khÝ khiÕn cho ®¸m thùc kh¸ch nghÑt thë vµ hä ®µnh r¾ng nÝn thë theo dâi cuéc ®Êu . *** TiÓu Phi ch¹y ra ngoµi Nh− V©n Kh¸ch S¹n . H¾n chØ biÕt ch¹y v× h¾n kh«ng ngê ng−êi h¾n gÆp chÝnh lµ Lý TÇm Hoan . H¾n ch¹y b¨ng qua mét c¸nh s©n réng vµ ®øng s÷ng l¹i tr−íc c¨n nhµ , tr−íc ®ã h¾n ®· tõng trong c¨n nhµ ®ã b−íc ra . TiÓu Phi gâ vµo cöa . Cs tiÕng ®µn bµ väng ra : - Ai ®ã ? TiÓu Phi ®¸p : - T«i . TiÕng trong nhµ l¹i hái : - T«i lµ ai ? TiÓu Phi ®Èy cöa b−íc vµo . H¾n b¾t gÆp b¶y khu«n mÆt mü nh©n ®· kÒ cËn víi h¾n h«m qua . TiÓu Phi ®¸p : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 471 - T«i lµ t«i . Bªn trong mét trµng c−êi h¾n h¾c : - H¾n lµ mét th»ng ®iªn . - Nghe giäng nãi cña h¾n lµm nh− h¾n lµ chñ nh©n ë ®©y kh«ng b»ng . Nh−ng mµ cã ai biÕt h¾n ®©u ? - Ai biªt h¾n lµ ng−êi g× ? §óng h¾n ®ang lªn c¬n ®Êy . Nh÷ng giäng nãi thËt quen , nh÷ng giäng nãi mµ ®ªm h«m qua ®· th× thµo bªn tai h¾n bao nhiªu lêi lÏ mÆn nång , l−u luyÕn nh−ng b©y giê ... Nh−ng b©y giê th× ®· thay ®æi c¶ råi . TiÓu Phi chît nghe nh− ngän löa tõ ®¸y lßng bèc m¹nh lªn ®Çu , h¾n nhµo tíi t«ng bung c¸nh cöa . B¶y ®«i m¾t ®Ñp tËp trung vµo h¾n . Nh−ng kh«ng ph¶i nh− h«m qua . Còng b¶y ®«i m¾t Êy , ngµy h«m qua khi Th−îng Quan Kim Hång ®−a h¾n ®Õn ®©y còng ®· tËp trung vµo h¾n , tËp trung vµo ®Ó s¨n ®ãn chµo mêi . B©y giê còng b¶y ®«i m¾t ®ã nh−ng lµ b¶y ®«i m¾t c−êi cît khinh bØ . TiÓu Phi chôp lÊy bÇu r−îu trªn bµn ®−a lªn miÖng . Nh÷ng tiÕng c−êi h¨n h¾c l¹i næi lªn . BÇu r−îu trèng kh«ng . - R−îu ®©u ? - Kh«ng cã r−îu . - §i lÊy mau . - T¹i lµm sao ph¶i ®i lÊy ? ë ®©y ®©u ph¶i lµ qu¸n r−îu ? TiÓu Phi nh¶y tíi chôp lÊy ¸o cña mét c« , h¾n thÐt lín : - C¸c ng−¬i kh«ng biÕt ta µ ? Ng−êi con g¸i l¹nh lïng : - Ng−¬i biÕt ta µ ? Ta lµ ai thÕ ? Bµn tay TiÓu Phi láng ra råi bu«ng xuèng , h¾n mÊp m¸y : - N¬i ®©y ... h×nh nh− kh«ng ... kh«ng ph¶i chç h«m qua ? Chît nghe mét giäng nãi ph¸t lªn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 472 - N¬i ®©y còng vÉn lµ chç hçm qua , chØ cã ng−¬i khçng ph¶i lµ ng−êi h«m qua mµ th«i . Giäng nãi ngät ngµo , giäng nãi thËt quen . TiÓu Phi vôt rung lªn bÇn bËt . H¾n nh¾m m¾t l¹i , h¾n kh«ng muèn nh×n nµng , kh«ng d¸m nh×n nµng . Nµng lµ mét ng−êi mµ ®Õn chÕt h¾n còng kh«ng thÓ quªn ®−îc , n»m m¬ h¾n còng thÊy nµng , h¾n ®· hy sinh tÊt c¶ chØ v× ®Ó nh×n nµng . Nµng vÉn lµ nµng h«m tr−íc nh−ng h¾n , h¾n qu¶ thËt kh«ng ph¶i lµ h¾n h«m qua . *** §¹i s¶nh cña Nh− V©n Kh¸ch S¹n vÉn im l×m . Mét m¶ng bôi tõ trªn trÇn nhµ th×nh l×nh r¬i xuèng . T¹i l©u ngµy hay t¹i khÝ thÕ cña hä lµm ®éng ®Õn trÇn nhµ ? Th−îng Quan Kim Hång nhÝch lªn mét b−íc . Lý TÇm Hoan vÉn bÊt ®éng . ChØ mét phÇn ngµn trong c¸i nh¸y m¾t th«i , cuéc chiÕn sÏ b¾t ®Çu vµ còng lµ kÕt thóc . Kh«ng ai biÕt ®−îc sÏ ra sao nh−ng ai còng biÕt nã ®Õn thËt nhanh vµ ng−ng thËt nhanh . Nh−ng còng ngay lóc ®ã , chît cã tiÕng ®éng bªn ngoµi . TiÕng ng−êi xao n¸o . Sau cïng bèn ng−êi ®µn «ng lùc l−ìng khiªng vµo mét cç quan tµi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2