intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 39

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
50
lượt xem
9
download

Huyết tâm lệnh - tập 39

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 39', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 39

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 573 Håi thø ba m−¬i chÝn Trë l¹i Tr−êng §×nh B ñ rò . ao nhiªu thêi gian nÆng trÜu h×nh nh− ®· lµm cho g· mÆt râ cµng nãi kÝn t©m t− nh−ng b©y giê , b©y giê thêi gian nh− quay trë l¹i , h¾n ngËm ngïi H¾n nãi b»ng mét giäng buån buån : - NghÜa khÝ ®èi víi b»ng h÷u cña ¤ng ®¹i ca , thiªn h¹ ai còng biÕt . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i ®· cã nghe vµ mÕn phôc . G· mÆt rç nãi : - V× thÕ bÊt cø tr−êng hîp nµo , bÊt cø gia c¶nh ra sao nÕu cã mét b»ng h÷u ®Õn nhê th× tr¨m lÇn nh− mét , anh Êy kh«ng bao giê tõ chèi . V× thÕ nh÷ng n¨m sau cïng gia tµi sù s¶n cña anh Êy tiªu tan nh−ng b»ng h÷u th× chØ thªm chø kh«ng hÒ bít , v× thÕ anh Êy ph¶i ©m thÇm lo liÖu , kh«ng ph¶i cho anh Êy mµ lµ cho b¹n . Tªn b¸n r−îu hái : - Anh b¶o ¤ng ®¹i ca ph¶i lo lµm viÖc cho cã tiÒn ®Ó trang tr¶i cho anh em ? G· mÆt rç thë ra : - §óng , anh Êy ®· ©m thÇm ®i ¨n c−íp , c−íp cña nhµ giµu ®Ó trang tr¶i cho b»ng h÷u ®ang x¬ x¸c . TÊt c¶ mäi ng−êi kh«ng ai tá vÎ ng¹c nhiªn v× chuyÖn Êy trong giang hå ©u còng lµ chuyÖn tÇm th−êng . G· mÆt rç nãi tiÕp : - Nh−ng c−íp lµ c−íp , ®èi víi quan sai kh«ng hÒ ph©n biÖt , hä kh«ng bao giê ®Æt vÊn ®Ò ®¹o nghÜa ®èi víi kÎ c−íp , v× thÕ ¤ng ®¹i ca bÞ ng−êi theo dâi , ng−êi Êy lµ th¸m tö quan nha vµ còng lµ ng−êi b¹n ®ång song víi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng tõ thuë nhá . H¾n thë dµi : - Tù nhiªn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng biÕt chuyÖn Êy , trong c¸i thÓ l−ìng lËp cña hai ng−êi b¹n , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®øng vÒ phÝa nµo lµ phÝa ®ã th¾ng ngay . Nh−ng ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng kh«ng lµm sao ®øng vÒ phÝa bªn nµo c¶ v× c¶ hai ®Òu lµ b¹n th©m giao , h¾n ®µnh nuèt n−íc m¾t trèn ®i , h¾n bu«ng tr«i cho chuyÖn ®Õn Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 574 ®©u th× ®Õn . Vµ chuyÖn ®Õn ®· ®Õn råi . §óng nh− h¾n nãi , h¾n kh«ng trèn ai c¶ , h¾n trèn víi chÝnh b¶n th©n h¾n . DÞch Minh Hå cau mÆt : - Nh−ng t¹i sao ®Õn b©y giê anh míi chÞu nãi ra ? G· mÆt rç c−êi thª th¶m : - Anh nghÜ t«i lµ h¹ng ng−êi g× ? ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng kh«ng nãi mµ anh b¶o t«i nãi µ ? V©ng , t«i nãi , t«i nhÊt ®Þnh nãi . H¾n cói nh×n ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng råi ngÈng mÆt lªn r¾n giäng : - T«i chØ nãi khi nµo ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng kh«ng cßn nãi ®−îc ®Ó råi t«i ... TiÕng sau cïng lµ tiÕng " chÕt " nh−ng h¾n kh«ng nãi kÞp hay h¾n ®· nãi mµ kh«ng ra tiÕng v× mòi ®ao cña h¾n ®· ®©m thèc vµo yÕt hÇu cña h¾n . H¾n ng· xuèng kh«ng mét tiÕng rªn . Lý TÇm Hoan mÝm miÖng thë dµi . Tªn b¸n r−îu quay l¹i phÝa DÞch Minh Hå : - NhÞ ca , t«i ®i tr−íc . Mét vßi m¸u n÷a l¹i b¾n ra , mét th©y ng−êi n÷a ng· xuèng . Hä chÕt thËt dÔ dµng . DÞch Minh Hå vïng ngöa mÆt c−êi s»ng sÆc : - §óng , chÕt nh− thÕ lµ ®óng , Trung Nguyªn B¸t NghÜa sèng cïng sèng , chÕt cïng chÕt . ¤ng ®¹i ca d−íi cöu tuyÒn ch¾c anh còng mØm c−êi . H¾n quay l¹i nãi víi Lý TÇm Hoan : - T«i ch−a ®i véi v× t«i cã lêi muèn nãi . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - V©ng , t«i xin nghe . DÞch Minh Hå nãi : - ¢m m−u cña Th−îng Quan Kim Hång , chóng t«i biÕt tõ thuë ban ®Çu , Long Tiªu V©n còng biÕt , t«i lÊy lµm l¹ kh«ng hiÓu t¹i sao Th¸m Hoa l¹i cã mét ng−êi b»ng h÷u nh− thÕ Êy . Lý TÇm Hoan cói ®Çu im lÆng . DÞch Minh Hå nãi tiÕp : - ChØ cã L©m Thi ¢m c« n−¬ng th× kh«ng biÕt chuyÖn Êy , nµng chØ biÕt Th−îng Quan Kim Hång −íc héi víi Th¸m Hoa t¹i Tr−êng §×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 575 DÞch Minh Hå nh×n Lý TÇm Hoan , mÆt h¾n th¶n nhiªn : - B©y giê anh em chóng t«i ©n o¸n ®· râ rµng , chØ hy väng Th¸m Hoa h·y cho chóng t«i chung mét chç , sau nµy nÕu cã ng−êi nh¾c nhë hy väng Th¸m Hoa nãi dïm tiÕng r»ng :Trung Nguyªn B¸t NghÜa thuë sinh tiÒn còng cã lµm chuyÖn quÊy nh−ng khi chÕt , tÊt c¶ nî ®Òu tr¶ xong . *** §¸m ng−êi ¸o vµng kh«ng biÕt ®· lÎn ®i tù bao giê . Cho dÇu thÊy , Lý TÇm Hoan còng kh«ng hÒ c¶n . Còng nh− h¾n ®· kh«ng c¶n DÞch Minh Hå . Bëi v× h¾n biÕt DÞch Minh Hå kh«ng cßn lý do g× ®Ó sèng . Mét con ng−êi khi chÕt mµ tinh thÇn yªn æn , khi chÕt mµ vÉn gi÷ ®−îc nô c−êi , c¸i chÕt ®ã còng nªn . Nh−ng b©y giê nh×n vcµo nh÷ng x¸c chÕt n»m la liÖt , Lý TÇm Hoan bÊt gi¸c rïng m×nh . H¾n ph¸t run kh«ng ph¶i v× h¾n sî khi nh×n c¸i chÕt mµ h¾n sî v× h¾n hiÓu râ h¬n vÒ hai tiÕng " hËn cõu " . ThËt lµ ®¸ng sî . V× nã , ng−êi ta ®· qu¨ng c¶ sinh m¹ng cña m×nh , cña b¹n cña m×nh xuèng tËn hè s©u . V× nã , ng−êi ta ®· cam lßng tuyÖt tù . Nh−ng ®èi víi nh÷ng ng−êi nµy , cho dÇu cõu hËn s©u ®Õn møc nµo , b©y giê kÓ nh− hä ®· thong dong . §óng nh− lêi cña DÞch Minh Hå ®· nãi " Khi sèng rÊt cã thÓ hä th−êng cã nh÷ng hµnh ®éng sai lÇm nh−ng ®Õn khi chÕt , bao nhiªu nî ®· thanh to¸n xong xu«i " . Hä ®· röa s¹ch tÊt c¶ hËn cõu , hä ®· yªn lßng nh¾m m¾t . Hä ®· chÕt mét c¸ch ®−êng ®−êng chÝnh chÝnh , hä ®· chÕt mµ lßng kh«ng thÑn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 576 Lý TÇm Hoan vôt quú phôc xuèng . H¾n quú trong vòng m¸u cña bao nhiªu ng−êi hßa l¹i , h¾n c¶m phôc hä . Nh÷ng ai kh«ng th«ng c¶m , nghe qua c¸i chÕt cña Trung Nguyªn B¸t NghÜa cã thÓ sÏ cho lµ v« lý nh−ng víi Lý TÇm Hoan , h¾n ch¼ng nh÷ng kh«ng thÊy v« lý mµ h¾n cßn b¸i phôc . H¾n b»ng lßng qïy trong vòng m¸u ®ã cïng víi nh÷ng kÎ ngang tµng nµy lµm b¹n chø h¾n kh«ng lßng ®èi diÖn víi h¹ng ng−êi huyªnh hoang lç miÖng mµ nh©n nghÜa hä cã thÓ b¸n tõng ®ång . H¾n biÕt h¬n ai hÕt , nh÷ng c¸i chÕt ®ã tuy thÊy nh−ng kh«ng ph¶i dÔ . *** T«n TiÓu B¹ch vÉn kh«ng b−íc ch©n vµo . Kh«ng ph¶i v× nµng kh«ng d¸m mµ v× nµng kh«ng ®µnh lßng ngã . Nh×n c¸i chÕt cña nh÷ng ng−êi trai ngang däc trªn ®êi , nµng míi thÊy r»ng ®µn bµ thËt kh«ng s¸nh næi ®µn «ng . Nµng c¶m thÊy lÇn thø nhÊt r»ng ®−îc sinh lµm mét ng−êi ®µn bµ thËt lµ phóc ®øc cho ngµn ®êi . *** §ªm ®en ®Æc mét mµu . Trong tiÓu ®iÕm chØ cã hai ng−êi . ¸nh ®Ìn thËt lµ ¶m ®¹m , trong lßng cña hä cßn ¶m ®¹m nhiÒu h¬n . R−îu ®ang cã tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan nh−ng b©y giê h¾n kh«ng cßn uèng næi. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 577 H¾n nh×n vµo chÐn r−îu b»ng d«i m¾t s÷ng sê . Tim ®Ìn ®−îc khªu lªn råi l¹i lôn xuèng kh«ng biÕt ®· bao lÇn nh− thÕ . C¶ hai kh«ng ai nãi ®−îc tiÕng nµo . ThËt l©u , cã lÏ ®ªm ®· vµo khuya , Lý TÇm Hoan thë dµi : - §i ! T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i ... t«i cïng ®i µ ? Lý TÇm Hoan nãi : - §· ®Õn th× còng cïng ®i chø sao . T«n TiÓu B¹ch hái : - Anh kh«ng vµo H−ng V©n Trang sao ? Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ l¾c ®Çu . T«n TiÓu B¹ch cau mÆt : - Nh−ng anh ®Õn ®©y ch¼ng ph¶i v× môc ®Ých nh×n qua H−ng V©n Trang ®Êy sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng b©y giê th× kh«ng cÇn thiÕt . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i lµm sao thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - DÞch Minh Hå ®· nãi lµ nµng h·y cßn yªn n¬i ®ã , nh− thÕ ®· lµ ®ñ råi . T«n TiÓu B¹ch chíp m¾t : - Nh−ng anh kh«ng thÊy cÇn nªn gÆp l¹i nµng mét bËn sao ? Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - GÆp råi còng ... thÕ th«i ... biÕt nµng ®−îc yªn còng qu¸ ®ñ råi . H¾n nghiªm trang nãi tiÕp : - V¶ l¹i còng nªn ®i cho kÞp giê héi −íc víi Th−îng Quan Kim Hång , ®¸ng lý c« nªn giôc t«i ®i lµ ph¶i v× c« nªn biÕt r»ng t«i lµ ng−êi kh«ng bao giê thÊt −íc . T«n TiÓu B¹ch nãi mµ cè tr¸nh tia m¾t cña Lý TÇm Hoan : - T«i chØ muèn yªu cÇu anh mét viÖc . Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 578 - C« cø nãi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i muãn chuyÕn trë vÒ nµy chóng ta ngåi xe chø kh«ng cÇn ph¶i dïng ®Õn khinh c«ng . Lý TÇm Hoan c−êi : - C« muèn t«i cã thêi gian nghØ ng¬i ph¶i kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch cói mÆt : - V©ng , t«i muèn . Nh−ng nµng l¹i l¶ng tr¸nh ngay : - T«i muèn anh khi gÆp Th−îng Quan Kim Hång sÏ cã ®ñ søc kháe cÇn thiÕt chø kh«ng thÓ ®Ó ngñ trong khi quyÕt ®Êu . Lý TÇm Hoan c−êi : - Hay l¾m , nh− thÕ th× t«i xin v©ng theo lêi c« . T«n TiÓu B¹ch t−¬i ngay : - Chóng ta cã thÓ mang c¶ r−îu vµ thøc ¨n lªn xe , nÕu lóc nµo anh kh«ng ngñ ®−îc th× t«i sÏ hÇu r−îu anh . Lý TÇm Hoan c−êi : - R−îu mµ vµo ®−îc nhiÒu råi th× ngñ lµ h¹ng nhÊt . T«n TiÓu B¹ch còng c−êi : - §óng nh− thÕ , chØ cÇn anh cã thÓ ngñ ngon trªn xe th× nhÊt ®Þnh Th−îng Quan Kim Hång sÏ kh«ng thÓ cïng anh lµ ®èi thñ . Lý TÇm Hoan nh×n vµo m¾t nµng : - C« tin t−ëng nh− thÕ l¾m sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Chø sao , nÕu kh«ng tin t−ëng anh th× t«i ch¼ng ... Nµng vôt nÝn ngang , mÆt nµng öng ®á vµ nµng bá ch¹y ra ngoµi . Tr−êng §×nh . N¬i ®©y vèn lµ chç nghØ ch©n cña kh¸ch qua ®−êng , lµ n¬i thi nh©n mÆc kh¸ch uèng r−îu ®Ò th¬ . NÕu cã thª l−¬ng th× còng chØ lµ n¬i tiÔn ch©n ng−êi th©n mµ trong ®ã còng chØ nhiÒu nhÊt lµ ®«i dßng lÖ v× cho dÇu ®ã lµ lÇn chia tay nh−ng sù chia tay nµo còng cã lóc tao phïng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 579 Nh−ng Tr−êng §×nh b©y giê ®èi víi T«n TiÓu B¹ch thËt cã mét ý nghÜa qu¸ ngËm ngïi ®au xãt . Nµng b−íc theo Lý TÇm Hoan mµ t©m trÝ nµng gëi tËn ®©u . Nµng kh«ng d¸m nghÜ ®©y lµ lÇn ®−a tiÔn sau cïng , nµng cã mét ®øc tin thËt m¹nh nh−ng nµng l¹i biÕt kh«ng cã g× tuyÖt ®èi . Mµ nÕu kh«ng tuyÖt ®èi th× cã thÓ nh− thÕ nµy còng cã thÓ nh− thÕ kh¸c . Nµng theo Lý TÇm Hoan c¸ch kho¶ng , theo ý cña h¾n v× sau khi c¶m thÊy kh«ng ng¨n c¶n ®−îc , h¾n giao nµng mét ®iÒu kiÖn nh− thÕ . Nµng biÕt chuyÖn nµng ®i theo lµ mét ®iÒu kh«ng nªn , nã cã thÓ cã lîi cho Lý TÇm Hoan mµ còng cã thÓ cã h¹i kh«ng Ýt . Nh−ng nµng ®· suy tÝnh c¹n cïng , nµng nhÊt ®Þnh xin theo . NÕu th¾ng , nµng sÏ «m h¾n mµ reo mõng nh−ng nÕu b¹i , nµng còng sÏ «m h¾n vµo lßng dï lóc ®ã chØ cßn x¸c chÕt . Lý TÇm Hoan ph¶i cho nµng ®i v× h¾n kh«ng nì cù tuyÖt , thªm vµo ®ã , h¾n biÕt r»ng tuy ng©y th¬ nh−ng còng kh«ng ph¶i lµ mét c« g¸i th−êng t×nh nh− Linh Linh mµ còng kh«ng ph¶i lµ mét c« g¸i yÕt ít nh− L©m Thi ¢m . §èi víi h¾n , nµng cã mÆt hay kh«ng ®Òu còng v« h¹i . V× cuéc ®Êu cña h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång kh«ng bao giê cã chuyÖn d»n dai , nã lµ mét trËn ®Êu tù nhiªn d÷ déi nh−ng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc chØ trong vßng mét c¸i nh¸y m¾t mµ th«i . Tr−êng §×nh hiÖn ngay tr−íc m¾t , Lý TÇm Hoan h¬i chËm l¹i nh−ng råi h¾n vÉn b−íc tíi . H¾n muèn nãi víi T«n TiÓu B¹ch mét c©u nh−ng h¾n thÊy lµ thõa . T«n TiÓu B¹ch h×nh nh− còng thÊy nh− thÕ , nµng kh«ng hÒ b−íc nhanh theo , nµng vÉn gi÷ mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh tõ ®Çu , nµng muèn cho Lý TÇm Hoan thÊy r»ng nµng vÉn trÊn tÜnh . Nµng mong sù trÊn tÜnh cña nµng sÏ gióp Lý TÇm Hoan trÊn tÜnh h¬n lªn . Nµng lµ ®Ých t«n cña T«n L·o Tiªn Sinh , nµng hiÓu h¬n ai hÕt gi¸ trÞ cña sù trÊn tÜnh trong cuéc ®Êu . Th−îng Quan Kim Hång ®· ngåi s½n trong ®ã tù bao giê . Lý TÇm Hoan dõng l¹i víi mét cù li võa ph¶i . H¾n lÆng thinh mét lóc råi lªn tiÕng tr−íc : - T«i ®Õn h¬i chËm . Giäng nãi cña h¾n thËt trong , thËt râ vµ thËt v÷ng vµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 580 Th−îng Quan Kim Hång nãi ngay : - ChËm cßn h¬n kh«ng . Lý TÇm Hoan nãi : - C¸c h¹ biÕt thÕ nµo , dÇu chËm hay mau t«i vÉn ®Õn . Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - §óng . ChØ trao ®æi kh«ng qu¸ c©u nãi , c¶ hai cïng im lÆng . Hai ng−êi ®øng nh×n nhau kh«ng nãi mµ còng kh«ng may ®éng . Trong mét tho¸ng , ng−êi ta cã c¶m t−ëng ®ã lµ h×nh gç . C¶ hai tù nhiÓn ®Òu chê ®Õn khi cÇn ph¶i ®éng v× c¶ hai còng biÕt mét khi ®· " ®éng " th× kh«ng cßn dõng l¹i . *** M−a kh«ng nÆng hét nh−ng giã h¬i nhiÒu . Trong c¸nh rõng ®èi diÖn Tr−êng §×nh cßn hai bãng ng−êi n÷a . Hai cÆp m¾t nh×n nh− kh«ng hÒ nh¸y . CÆp m¾t thø nhÊt thËtdÞu , cÆp m¾t thø hai x¸m ngét , cÆp m¾t c¸ chÕt . Kh«ng cÇn thÊy mÆt , chØ nh×n vµo c¶ hai cÆp m¾t ®ã , ai còng cã thÓ biÕt ngay hai bãng ng−êi trong m−a giã Êy lµ L©m Tiªn Nhi vµ Kinh V« M¹ng . Hai ng−êi h×nh nh− ®Õn tr−íc vµ ®Õn ®· kh¸ l©u . L©m Tiªn Nhi ®øng nÐp vµo lßng Kinh V« M¹ng , tay nµng qu¨ng ngang h«ng h¾n thËt chÆt . Kinh V« M¹ng ®øng yªn nh− pho t−îng . L©m Tiªn Nhi vôt nãi : - NÕu muèn giÕt h¾n th× b©y giê lµ c¬ héi tèt nhÊt , kh«ng bao giê cã h¬n ®−îc n÷a . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 581 - B©y giê ®· cã ng−êi giÕt h¾n råi , ta kh«ng ph¶i ra tay . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i kh«ng nãi giÕt Lý TÇm Hoan . Kinh V« M¹ng gÆn l¹i : - GiÕt ai ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Th−îng Quan Kim Hång , giÕt Th−îng Quan Kim Hång . H×nh nh− nµng ®ang phÊn chÊn l¾m , tay nµng siÕt chÆt h¬n vµo h«ng Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng tr¬ tr¬ . ¸nh m¾t h¾n b¾n ra tia s¸ng l¹ lïng , y nh− tia löa tõ ®Þa ngôc . L©m Tiªn Nhi lay m¹nh th©n h¾n : - B©y giê h¾n ®ang dèc hÕt t©m trÝ vµo viÖc ®èi phã Lý TÇm Hoan , h¾n kh«ng thõa ®Ó ý ®Õn ng−êi kh¸c , huèng chi h¾n vÉn ch−a biÕt sù bÝ mËt vÒ c¸nh tay ph¶i cña anh . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng tr¬ tr¬ . L©m Tiªn Nhi nãi : - BÝ mËt cña Kim TiÒn Bang chØ cã anh lµ biÕt nhiÒu h¬n hÕt , nÕu anh giÕt h¾n råi th× Kim TiÒn Bang sÏ lµ cña anh . Nµng ghÐ s¸t bªn tai h¾n th× thµo , h¬i thë cña nµng h×nh nh− ®−îc cè t¹o thµnh nh÷ng tiÕp dËp dån kÝch ®éng . NÕu nãi vÒ ph−¬ng diÖn kü thuËt th× nµng qu¶ thµnh c«ng v× h¬i thë cïa nµng hay ®óng h¬n lµ giäng thë cña nµng y nh− mét con chã c¸i ®ang c¬n ®éng ®ùc . Nµng võa thë võa nãi : - NÕu anh kh«ng nghÜ ®Õn ng«i vÞ Bang Chñ cña Kim TiÒn Bang , anh còng ph¶i lµm cho h¾n thÊy anh kh«ng ph¶i lµ ng−êi v« dông nh− h¾n t−ëng , ph¶i lµm cho h¾n hèi hËn v× ng−îc ®·i anh lóc nä . ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng rùc n÷ng tia löa ®á . L©m Tiªn Nhi thóc giôc : - §i , anh , nÕu ®Ó c¬ héi tr«i qua th× sù hèi hËn lµ anh chø kh«ng ph¶i lµ h¾n . Cuèi cïng Kinh V« M¹ng ph¶i gËt ®Çu : - T«i , t«i ®i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 582 L©m Tiªn Nhi thë phµo , nµng nhoÎn miÖng c−êi " nhµ nghÒ " : - §i nhanh ®i anh , t«i sÏ ®îi anh ë t¹i ®©y , chØ cÇn anh thµnh c«ng , sau ®ã t«i sÏ lµ vÜnh viÔn cña anh . Kinh V« M¹ng nãi : - Kh«ng cÇn ®îi . L©m Tiªn Nhi h¬i khùng : - Sao vËy ? Kinh V« M¹ng nãi : - Bëi v× c« còng cïng ®i víi t«i . L©m Tiªn Nhi chît thÊy sù t×nh h×nh nh− kh«ng æn . Nh−ng ¸nh m¾t nµng võa béc lé vÎ kinh ng¹c th× Kinh V« M¹ng ®· chôp lÊy tay nµng . L©m Tiªn Nhi th−êng th−êng lµ kh«ng hay ch¶y n−íc m¾t bëi v× theo nµng , mét ng−êi ®µn bµ cø ®éng tíi th× ch¶y n−íc m¾t , ng−êi ®µn bµ Êy nÕu kh«ng ngu th× còng lµ h¹ng xÊu ®au xÊu ®ín . §èi víi nµng , viÖc ch¶y n−íc m¾t còng cã nh−ng chØ tèi − khi cÇn thiÕt . Cßn b×nh th−êng , n¶ng cã thõa v÷ khÝ . Nh−ng b©y giê c¸i chôp tay qu¸ m¹nh cña Kinh V« M¹ng lµm cho nµng ch¶y n−íc m¾t ngay . C¸i chôp tay cña h¾n lµm cho nµng nghe gÇn nh− x−¬ng tay kªu r¨ng r¾c , nµng run giäng : - Anh ... anh lµm g× thÐ ? T«i ... t«i ®· g©y sù hiÓu lÇm cho anh ph¶i kh«ng ? T¹i sao anh l¹i ®èi xö víi t«i nh− thÕ ? Kinh V« M¹ng nãi chËm r·i : - Trong ®êi c« , cã thÓ c« lµm mçi mét chuyÖn lÇm . L©m Tiªn Nhi hái : - ChuyÖn chi ? Kinh V« M¹ng nãi g»n tõng tiÕng : - C« ®· t−ëng ai còng yªu c« nh− TiÓu Phi . Lý TÇm Hoan ®øng quay l−ng vÒ phÝa c¸nh rõng . H¾n kh«ng thÊy Kinh V« M¹ng vµ L©m Tiªn Nhi b−íc ra , h¾n chØ th©y khi nhËn ra snh m¾t dÞ th−êng cña Th−îng Quan Kim Hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 583 Sù chó ý ®−îc tËp trung triÖt ®Ó cña Th−îng Quan Kim Hång ®ét nhiªn ph©n t¸n . §ã lµ c¬ héi " ngµn n¨m mét thuë " ®èi víi Lý TÇm Hoan , h¾n chØ cÇn m¸y ®éng ngãn tay lµ Th−îng Quan Kim Hång chung cuéc . Nh−ng h¾n vÉn ®øng yªn . Phi ®ao cña h¾n kh«ng " phi " v× h¾n tuy vÉn ch−a quay l¹i nh−ng h¾n ®· c¶m gi¸c sau l−ng h¾n cã ng−êi . Phi ®µo cña h¾n kh«ng ph¶i chØ dïng b»ng tay , h¾n ph¶i dïng toµn bé tin thÇn , mét phi ®ao ®· ®−îc ®iÒu khiÓn th× h¾n kh«ng lµm sao c¬ d− lùc ®Ó ®èi phã víi sù c«ng kÝch tõ phÝa bªn sau ®−a tíi . Ch©n h¾n vôt nh− cuåi qua phÝa tr¸i v× kh«ng thÊy h¾n b−íc nh−ng th©n h×nh h¾n ®· lÖch h¬n b¶y ph©n , h¾n thÊy Kinh V« M¹ng . Sau ®ã h¾n thÊy L©m Tiªn Nhi . ThËt h¾n còng hÒ t−ëng t−îng nµng l¹i khèn ®èn h×nh d¸ng nh− thÕ lóc bÊy giê. M−a cµng lóc cµng nÆng h¹t . Mäi ng−êi ®Òu c¶m nghe −ít tËn l−ng . MÊy ngän hång d©ng trªn cao ®· ®−îc dêi tËn ®Õn m¸i Tr−êng §×nh nh−ng ¸nh vÉn kh«ng ®Çy ®ñ . Kinh V« M¹ng ®øng vµo mét chç mµ ¸nh ®Ìn kh«ng chiÕu tíi , toµn th©n h¾n y nh− mét c¸i bãng chø kh«ng ph¶i con ng−êi . Nh−ng ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan ®· dêi tõ Th−îng Quan Kim Hång sang qua h¾n . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång còng l×a khái Lý TÇm Hoan , còng tËp trung vµo Kinh V« M¹ng . Bëi v× c¶ hai ng−êi ®Òu ®· c¶m thÊy ngay c¸i mÊu chèt th¾ng b¹i trong trËn nµy kh«ng ph¶i tõ b¶n th©n cña hai ng−êi mµ lµ do c¸nh tay cña Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng vôt bËt c−êi , h¾n c−êi kh¸ lín . Trong ®êi h¾n , h¾n ch−a tõng c−êi nh− thÕ Êy , h¾n c−êi ®Õn ph¶i khom m×nh . Th−îng Quan Kim Hång vôt thë dµi : - Ng−¬i c−êi ®i bëi v× qu¶ thËt ®¸ng c−êi . Kinh V« M¹ng hái : - Bang Chñ kh«ng muèn c−êi µ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 584 Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta c−êi kh«ng ra tiÕng . Kinh V« M¹ng hái : - T¹i sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i biÕt râ t¹i sao mµ ? Kinh V« M¹ng nãi : - §óng , t«i biÕt , qu¶ thËt t«i biÕt . H¾n chît ng−ng c−êi nãi chÇm chËm : - Bëi v× b©y giê chØ cã t«i míi lµ ng−êi quyÕt ®Þnh sù sèng chÕt cho hai ng−êi thÕ nh−ng c¶ hai ®Òu kh«ng d¸m lµm g× t«i c¶ . H¾n nãi thËt ®óng . Qu¶ thËt hai ng−êi kh«ng ai d¸m ®éng ®Õn h¾n . Th−îng Quan Kim Hång nÕu ra tay , cho dÇu cã thÓ giÕt ®−îc h¾n th× còng sÏ chÕt vÒ tay cña Lý TÇm Hoan , nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng bao giê cho Lý TÇm Hoan c¬ héi ®ã . T×nh tr¹ng cña Lý TÇm Hoan còng thÕ . Kinh V« M¹ng nãi : - T«i cã thÓ gióp Bang Chñ giÕt Lý TÇm Hoan mµ còng cã thÓ gióp h¾n kh«ng chõng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta tin r»ng ng−¬i cã thÓ nh− thÕ l¾m . Kinh V« M¹ng hái : - Bang Chñ tin µ ? Trong con m¾t cña Bang Chñ , t«i ch¼ng ph¶i lµ con ng−êi ®· tµn phÕ hay sao ? Th−îng Quan Kim Hång thë ra : - Mçi mét con ng−êi ai còng cã lóc ph¶i xem lÇm . Kinh V« M¹ng nãi : - Lµm sao Bang Chñ l¹i nghÜ lµ Bang Chñ xem lÇm thËth ? BiÕt chõng t«i l¹i tµn phÕ thËt th× sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tay ph¶i cña ng−¬i cßn hiÖu lùc h¬n tay tr¸i nhiÒu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 585 Kinh V« M¹ng hái : - Bang Chñi thÊy nh− thÕ ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - L©m Tiªn Nhi kh«ng ph¶i lµ mét c« g¸i yÕu ®uèi , bÊt luËn lµ ai còng kh«ng thÓ dïng mét tay mµ khèng chÕ nµng dÔ dµng nh− thÕ . Kinh V« M¹ng gËt gËt ®Çu : - Qu¶ nhiªn Bang Chñ ®· thÊy ®−îc nh−ng tiÕc v× ®· h¬i muén . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ch¼ng nh÷ng ta xem lÇm mµ l¹i hµnh ®éng lÇm lu«n . Kinh V« M¹ng hái : - Bang Chñ còng biÕt kh«ng nªn ®èi xö víi t«i nh− thÕ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Qu¶ thËt ta kh«ng nªn ®èi xö víi ng−¬i nh− thÕ , ®¸ng lý ta ph¶i giÕt ng−¬i . Kinh V« M¹ng hái : - Sao kh«ng giÕt ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta kh«ng nì . S¾c mÆt cña Kinh V« M¹ng vôt biÕn ®æi l¹ lïng , h¾n rÝt giäng : - Bang Chñ mµ còng cã nh÷ng lóc kh«ng nì n÷a sao ? Th−îng Quan Kim Hång dÞu giäng : - Ta còng vÉn lµ ng−êi . Kinh V« M¹ng hái : - Vµ v× thÕ cho nªn Bang Chñ nghÜ r»ng t«i còng kh«ng nì giÕt Bang Chñ . Th−îng Quan Kim Hång khÏ liÕc L©m Tiªn Nhi : - NhÊt ®Þnh nµng còng muèn ng−¬i giÕt ta . Kinh V« M¹ng nãi : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Nhµ ng−¬i thËt muèn giÕt ta th× ng−¬i ®õng bao giê mang c« ta ®Õn ®©y . L©m Tiªn Nhi vôt c−êi h¨n h¾c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 586 §ang lóc xuèng vòng lÇy kh«ng g× ngãc ®Çu lªn næi bçng d−ng l¹i c−êi , c¸i c−êi kh«ng ai hiÓu næi . Nµng c−íi lín h¬n n÷a : - B©y giê th× ta biÕt , ta biÕt ng−¬i kh«ng d¸m giÕt h¾n th× ng−¬i còng kh«ng khi nµo sèng ®−îc , b©y giê ta míi biÕt , con ng−êi cña h¾n v× ng−¬i mµ sèng , bÊt cø n¬i nµo ®i ®Õn ®©u , h¾n còng ®Òu muèn chøng minh r»ng h¾n lµ con ng−êi quan träng nh−ng thùc tÕ th× sao ? Thùc tÕ th× h¾n d−íi con m¾t cña mäi ng−êi , h¾n kh«ng ®¸ng mét ®ång xu . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThÕ nh−ng h¾n muèn giÕt c« th× rÊt dÔ dµng . L©m Tiªn Nhi nãi : - Ng−¬i t−ëng h¾n d¸m giÕt ta µ ? Hõ , ng−¬i ®· lÇm , ngwoi muãn giÕt ta nh−ng h¾n th× l¹i cøu ta , ng−¬i cã biÕt t¹i sao thÕ kh«ngh ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - V× h¾n muãn giÕt ng−¬i tr−íc mÆt ta . L©m Tiªn Nhi nãi : - Ng−¬i l¹i lÇm , h¾n bao giê muèn chÝnh tay h¾n giÕt ta mµ muèn nh×n chÝnh tay ng−¬i giÕt ta . Nµng c−êi lín vµ nãi tiÕp : - Lóc ta vµ ng−¬i ë bªn nhau , h¾n ghen ®Õn ph¸t ®iªn . lóc ®ã ta còng ngì h¾n v× ta , b©y giê ta biÕt h¾n v× ng−¬i . H¾n thÊy ng−¬i yªu thÝch ng−êi nµo th× h¾n hËn v« cïng , thËm chÝ con ng−¬i còng thÕ . Ng−¬i cã biÕt con ng−¬i lµ ai giÕt ®ã kh«ng ? Th−îng Quan Kim Hång th¶n nhiªn : - NÕu h¾n qu¶ thËt v× ta mµ giÕt ng−êi th× bÊt luËn h¾n giÕt ai còng ®−îc . L©m Tiªn Nhi nhjnf s÷ng vµo mÆt Th−îng Quan Kim Hång , nô c−êi trªn m«i t¾t lÞm , nµng thë dµi : - Tõ tr−íc ®Õn nay , ta cø t−ëng ta lµ ng−êi rÊt hiÓu biÕt vÒ ®µn «ng nh−ng thËt ra th× ta vÉn hiÓu kh«ng næi c¸c ng−¬i , thËt ta kh«ng hiÓu næi c¸i quan hÖ gi÷a c¸c ng−¬i ra lµm sao c¶ . Nµng vôt c−êi mét tiÕng kh« khan : - Ta chØ biÕt bÊt cø c¸i quan hÖ Êy nh− thÕ nµo ®Òu cã thÓ lµm cho ng−êi non möa . V× thÕ , cho dÇu c¸ ng−¬i cã muèn cho ta biÕt , ta còng ch¼ng nghe . Th−îng Quan Kim Hång nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 587 - Ng−¬i biÕt Ýt qu¸ mµ l¹i nãi h¬i nhiÒu qu¸ . L©m Tiªn Nhi hái : - Ng−¬i muèn nãi , cho dÇu ta nãi nh− thÕ nµo , ng−¬i còng kh«ng giÕt h¾n ph¶i kh«ng ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §iÒu ®ã ng−¬i kÓ nh− bÊt lùc . L©m Tiªn Nhi quay vµo Kinh V« M¹ng : - NÕu ta muèn giÕt ng−¬i h¼n còng lµ chuyÖn bÊt lùc , ph¶i kh«ng ? Kinh V« M¹ng ®¸p thán lán : - §óng . L©m Tiªn Nhi l¹i thë ra : - Xem thÕ nµy th× ta chØ cßn cã c¸ch ®Ó cho c¸c ng−¬i giÕt ta nh−ng vÊn ®Ò lµ ai giÕt ? KÎ nµo ra tay ? Kinh V« M¹ng lµm thinh . H¾n lµm thinh nh−ng tay h¾n hÊt lªn , h¾n hÊt L©m Tiªn Nhi v¨ng ra , v¨ng tíi tr−íc mÆt Th−îng Quan Kim Hång . L©m Tiªn Nhi b©y giê ch¼ng chèng chái , tr¸nh nÐ mµ còng kh«ng ®éng ®Ëy , nµng co l¹i nh− mét con cuèn chiÕu . Nµng kh«ng tr¸nh nÐ , kh«ng ph¶n kh¸ng nh−ng miÖng nµng vÉn nãi : - §óng , ®−¬ng nhiªn lµ ng−¬i , h¾n mang ta ®Õn n¬i ®©y cèt ®Ó xem ng−¬i giÕt ta , chØ cã c¸ch ®ã h¾n míi c¶m thÊy dÔ chÞu . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Cßn ng−¬i ? Ng−¬i chÕt vµo tay ta , ng−¬i cã c¶m thÊy dÔ chÞu kh«ng ? L©m Tiªn Nhi nãi : - C¸i ®ã còng cÇn xem ng−¬i dïng c¸ch nµo ®Ó giÕt ta , ta kh«ng muèn chÕt nhanh bëi v× cã chÕt chÇm chËm míi nhÊm nh¸p ®Çy ®ñ mïi vÞ cña c¸i chÕt . Nµng c−êi khÈy vµ nãi tiÕp : - V¶ l¹i , nÕu chÕt chËm h¬n mét phót lµ cã thÓ nãi ®−îc nhiÒu thªm mét chót , v¶ l¹i trong ®êi ng−êi chØ cã c¬ héi duy nhÊt Êy , cè nhÞn ®au mét chót kÓ còng lµ xøng ®¸ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i cßn quªn mét viÖc kh«ng nãi lµ nÕu nãi ®−îc nhiÒu th× sù thèng khæ sÏ v¬i bít ®i ®−îc phÇn sî h·i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 588 L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng ng−¬i còng kh«ng thÓ giÕt ta ®−îc nhanh , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Ng−¬i thÝch xem ng−êi ta chÕt thËt chËm , v¶ l¹i ta ®èi víi ng−¬i kh«ng tÖ l¾m , ta cßn mét tiÒn dµnh ®Ó cuèi cïng ®· bÞ ng−¬i t×m c¸ch lÊy c¶ råi , lóc ng−¬i sai ng−êi ®Õn giÕt ta , tr−íc ®ã ng−¬i còng ®· lét s¹ch kh«ng chõa mét m¶nh v¶i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §óng , b©y giê th× ng−¬i ch¼ng cßn lÊy mét xu , kh«ng cßn lÊy mét gi¸ trÞ lîi dông nµo v× thÕ mµ ta còng ®©m ra l−êi giÕt . Nãi xong h¾n dïng ch©n hÊt L©m Tiªn Nhi vÒ phÝa Lý TÇm Hoan . LÇn nµy th× nµng kh«ng nãi mét lêi nµo , quÇn ¸o −ít ®· bã s¸t vµo th©n thÓ nµng , vãc h×nh nµng lå lé , nµng qu¶ nhiªn ®Ñp thËt . Nµng ®−îc mÖnh danh lµ " Thiªn h¹ ®Ö nhÊt mü nh©n " ch¼ng nh÷ng nµng ®Ñp mµ nµng l¹i rÊt th«ng minh . §¸ng lý nµng ®−îc sèng trong mét ®êi sèng tèt lµnh , trong s¹ch , thÕ nh−ng b©y giê s¾p chÕt , l¹i kh«ng ®−îc chÕt trong ®iÒu kiÖn tèt lµnh , trong s¹ch . Nµng ®¸ng lý lµ Tiªn Tö non bång , thÕ nh−ng b©y giê l¹i kh«ng b»ng mét con chã ghÎ trong cèng thói . T¹i lµm sao thÕ ? Cã lÏ v× nµng ®· kh«ng n©ng niu , th−¬ng tiÕc c¸i d¸ng n©ng niu th−¬ng tiÕc cña m×nh . B©y giê , nÕu cÇn mét lêi khen th× cã lÏ nªn nãi nµng lµ mét con ng−êi cã ®Çy ®ñ b¶n s¾c cña mét con ng−êi bÊt khuÊt , nµng ®· kh«ng quú l¹i ®Ó cÇu xin tha m¹ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2