Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 39

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

60
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 39', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 39

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 573 Håi thø ba m−¬i chÝn Trë l¹i Tr−êng §×nh B ñ rò . ao nhiªu thêi gian nÆng trÜu h×nh nh− ®· lµm cho g· mÆt râ cµng nãi kÝn t©m t− nh−ng b©y giê , b©y giê thêi gian nh− quay trë l¹i , h¾n ngËm ngïi H¾n nãi b»ng mét giäng buån buån : - NghÜa khÝ ®èi víi b»ng h÷u cña ¤ng ®¹i ca , thiªn h¹ ai còng biÕt . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i ®· cã nghe vµ mÕn phôc . G· mÆt rç nãi : - V× thÕ bÊt cø tr−êng hîp nµo , bÊt cø gia c¶nh ra sao nÕu cã mét b»ng h÷u ®Õn nhê th× tr¨m lÇn nh− mét , anh Êy kh«ng bao giê tõ chèi . V× thÕ nh÷ng n¨m sau cïng gia tµi sù s¶n cña anh Êy tiªu tan nh−ng b»ng h÷u th× chØ thªm chø kh«ng hÒ bít , v× thÕ anh Êy ph¶i ©m thÇm lo liÖu , kh«ng ph¶i cho anh Êy mµ lµ cho b¹n . Tªn b¸n r−îu hái : - Anh b¶o ¤ng ®¹i ca ph¶i lo lµm viÖc cho cã tiÒn ®Ó trang tr¶i cho anh em ? G· mÆt rç thë ra : - §óng , anh Êy ®· ©m thÇm ®i ¨n c−íp , c−íp cña nhµ giµu ®Ó trang tr¶i cho b»ng h÷u ®ang x¬ x¸c . TÊt c¶ mäi ng−êi kh«ng ai tá vÎ ng¹c nhiªn v× chuyÖn Êy trong giang hå ©u còng lµ chuyÖn tÇm th−êng . G· mÆt rç nãi tiÕp : - Nh−ng c−íp lµ c−íp , ®èi víi quan sai kh«ng hÒ ph©n biÖt , hä kh«ng bao giê ®Æt vÊn ®Ò ®¹o nghÜa ®èi víi kÎ c−íp , v× thÕ ¤ng ®¹i ca bÞ ng−êi theo dâi , ng−êi Êy lµ th¸m tö quan nha vµ còng lµ ng−êi b¹n ®ång song víi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng tõ thuë nhá . H¾n thë dµi : - Tù nhiªn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng biÕt chuyÖn Êy , trong c¸i thÓ l−ìng lËp cña hai ng−êi b¹n , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®øng vÒ phÝa nµo lµ phÝa ®ã th¾ng ngay . Nh−ng ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng kh«ng lµm sao ®øng vÒ phÝa bªn nµo c¶ v× c¶ hai ®Òu lµ b¹n th©m giao , h¾n ®µnh nuèt n−íc m¾t trèn ®i , h¾n bu«ng tr«i cho chuyÖn ®Õn Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 574 ®©u th× ®Õn . Vµ chuyÖn ®Õn ®· ®Õn råi . §óng nh− h¾n nãi , h¾n kh«ng trèn ai c¶ , h¾n trèn víi chÝnh b¶n th©n h¾n . DÞch Minh Hå cau mÆt : - Nh−ng t¹i sao ®Õn b©y giê anh míi chÞu nãi ra ? G· mÆt rç c−êi thª th¶m : - Anh nghÜ t«i lµ h¹ng ng−êi g× ? ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng kh«ng nãi mµ anh b¶o t«i nãi µ ? V©ng , t«i nãi , t«i nhÊt ®Þnh nãi . H¾n cói nh×n ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng råi ngÈng mÆt lªn r¾n giäng : - T«i chØ nãi khi nµo ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng kh«ng cßn nãi ®−îc ®Ó råi t«i ... TiÕng sau cïng lµ tiÕng " chÕt " nh−ng h¾n kh«ng nãi kÞp hay h¾n ®· nãi mµ kh«ng ra tiÕng v× mòi ®ao cña h¾n ®· ®©m thèc vµo yÕt hÇu cña h¾n . H¾n ng· xuèng kh«ng mét tiÕng rªn . Lý TÇm Hoan mÝm miÖng thë dµi . Tªn b¸n r−îu quay l¹i phÝa DÞch Minh Hå : - NhÞ ca , t«i ®i tr−íc . Mét vßi m¸u n÷a l¹i b¾n ra , mét th©y ng−êi n÷a ng· xuèng . Hä chÕt thËt dÔ dµng . DÞch Minh Hå vïng ngöa mÆt c−êi s»ng sÆc : - §óng , chÕt nh− thÕ lµ ®óng , Trung Nguyªn B¸t NghÜa sèng cïng sèng , chÕt cïng chÕt . ¤ng ®¹i ca d−íi cöu tuyÒn ch¾c anh còng mØm c−êi . H¾n quay l¹i nãi víi Lý TÇm Hoan : - T«i ch−a ®i véi v× t«i cã lêi muèn nãi . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - V©ng , t«i xin nghe . DÞch Minh Hå nãi : - ¢m m−u cña Th−îng Quan Kim Hång , chóng t«i biÕt tõ thuë ban ®Çu , Long Tiªu V©n còng biÕt , t«i lÊy lµm l¹ kh«ng hiÓu t¹i sao Th¸m Hoa l¹i cã mét ng−êi b»ng h÷u nh− thÕ Êy . Lý TÇm Hoan cói ®Çu im lÆng . DÞch Minh Hå nãi tiÕp : - ChØ cã L©m Thi ¢m c« n−¬ng th× kh«ng biÕt chuyÖn Êy , nµng chØ biÕt Th−îng Quan Kim Hång −íc héi víi Th¸m Hoa t¹i Tr−êng §×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 575 DÞch Minh Hå nh×n Lý TÇm Hoan , mÆt h¾n th¶n nhiªn : - B©y giê anh em chóng t«i ©n o¸n ®· râ rµng , chØ hy väng Th¸m Hoa h·y cho chóng t«i chung mét chç , sau nµy nÕu cã ng−êi nh¾c nhë hy väng Th¸m Hoa nãi dïm tiÕng r»ng :Trung Nguyªn B¸t NghÜa thuë sinh tiÒn còng cã lµm chuyÖn quÊy nh−ng khi chÕt , tÊt c¶ nî ®Òu tr¶ xong . *** §¸m ng−êi ¸o vµng kh«ng biÕt ®· lÎn ®i tù bao giê . Cho dÇu thÊy , Lý TÇm Hoan còng kh«ng hÒ c¶n . Còng nh− h¾n ®· kh«ng c¶n DÞch Minh Hå . Bëi v× h¾n biÕt DÞch Minh Hå kh«ng cßn lý do g× ®Ó sèng . Mét con ng−êi khi chÕt mµ tinh thÇn yªn æn , khi chÕt mµ vÉn gi÷ ®−îc nô c−êi , c¸i chÕt ®ã còng nªn . Nh−ng b©y giê nh×n vcµo nh÷ng x¸c chÕt n»m la liÖt , Lý TÇm Hoan bÊt gi¸c rïng m×nh . H¾n ph¸t run kh«ng ph¶i v× h¾n sî khi nh×n c¸i chÕt mµ h¾n sî v× h¾n hiÓu râ h¬n vÒ hai tiÕng " hËn cõu " . ThËt lµ ®¸ng sî . V× nã , ng−êi ta ®· qu¨ng c¶ sinh m¹ng cña m×nh , cña b¹n cña m×nh xuèng tËn hè s©u . V× nã , ng−êi ta ®· cam lßng tuyÖt tù . Nh−ng ®èi víi nh÷ng ng−êi nµy , cho dÇu cõu hËn s©u ®Õn møc nµo , b©y giê kÓ nh− hä ®· thong dong . §óng nh− lêi cña DÞch Minh Hå ®· nãi " Khi sèng rÊt cã thÓ hä th−êng cã nh÷ng hµnh ®éng sai lÇm nh−ng ®Õn khi chÕt , bao nhiªu nî ®· thanh to¸n xong xu«i " . Hä ®· röa s¹ch tÊt c¶ hËn cõu , hä ®· yªn lßng nh¾m m¾t . Hä ®· chÕt mét c¸ch ®−êng ®−êng chÝnh chÝnh , hä ®· chÕt mµ lßng kh«ng thÑn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 576 Lý TÇm Hoan vôt quú phôc xuèng . H¾n quú trong vòng m¸u cña bao nhiªu ng−êi hßa l¹i , h¾n c¶m phôc hä . Nh÷ng ai kh«ng th«ng c¶m , nghe qua c¸i chÕt cña Trung Nguyªn B¸t NghÜa cã thÓ sÏ cho lµ v« lý nh−ng víi Lý TÇm Hoan , h¾n ch¼ng nh÷ng kh«ng thÊy v« lý mµ h¾n cßn b¸i phôc . H¾n b»ng lßng qïy trong vòng m¸u ®ã cïng víi nh÷ng kÎ ngang tµng nµy lµm b¹n chø h¾n kh«ng lßng ®èi diÖn víi h¹ng ng−êi huyªnh hoang lç miÖng mµ nh©n nghÜa hä cã thÓ b¸n tõng ®ång . H¾n biÕt h¬n ai hÕt , nh÷ng c¸i chÕt ®ã tuy thÊy nh−ng kh«ng ph¶i dÔ . *** T«n TiÓu B¹ch vÉn kh«ng b−íc ch©n vµo . Kh«ng ph¶i v× nµng kh«ng d¸m mµ v× nµng kh«ng ®µnh lßng ngã . Nh×n c¸i chÕt cña nh÷ng ng−êi trai ngang däc trªn ®êi , nµng míi thÊy r»ng ®µn bµ thËt kh«ng s¸nh næi ®µn «ng . Nµng c¶m thÊy lÇn thø nhÊt r»ng ®−îc sinh lµm mét ng−êi ®µn bµ thËt lµ phóc ®øc cho ngµn ®êi . *** §ªm ®en ®Æc mét mµu . Trong tiÓu ®iÕm chØ cã hai ng−êi . ¸nh ®Ìn thËt lµ ¶m ®¹m , trong lßng cña hä cßn ¶m ®¹m nhiÒu h¬n . R−îu ®ang cã tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan nh−ng b©y giê h¾n kh«ng cßn uèng næi. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 577 H¾n nh×n vµo chÐn r−îu b»ng d«i m¾t s÷ng sê . Tim ®Ìn ®−îc khªu lªn råi l¹i lôn xuèng kh«ng biÕt ®· bao lÇn nh− thÕ . C¶ hai kh«ng ai nãi ®−îc tiÕng nµo . ThËt l©u , cã lÏ ®ªm ®· vµo khuya , Lý TÇm Hoan thë dµi : - §i ! T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i ... t«i cïng ®i µ ? Lý TÇm Hoan nãi : - §· ®Õn th× còng cïng ®i chø sao . T«n TiÓu B¹ch hái : - Anh kh«ng vµo H−ng V©n Trang sao ? Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ l¾c ®Çu . T«n TiÓu B¹ch cau mÆt : - Nh−ng anh ®Õn ®©y ch¼ng ph¶i v× môc ®Ých nh×n qua H−ng V©n Trang ®Êy sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng b©y giê th× kh«ng cÇn thiÕt . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i lµm sao thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - DÞch Minh Hå ®· nãi lµ nµng h·y cßn yªn n¬i ®ã , nh− thÕ ®· lµ ®ñ råi . T«n TiÓu B¹ch chíp m¾t : - Nh−ng anh kh«ng thÊy cÇn nªn gÆp l¹i nµng mét bËn sao ? Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - GÆp råi còng ... thÕ th«i ... biÕt nµng ®−îc yªn còng qu¸ ®ñ råi . H¾n nghiªm trang nãi tiÕp : - V¶ l¹i còng nªn ®i cho kÞp giê héi −íc víi Th−îng Quan Kim Hång , ®¸ng lý c« nªn giôc t«i ®i lµ ph¶i v× c« nªn biÕt r»ng t«i lµ ng−êi kh«ng bao giê thÊt −íc . T«n TiÓu B¹ch nãi mµ cè tr¸nh tia m¾t cña Lý TÇm Hoan : - T«i chØ muèn yªu cÇu anh mét viÖc . Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 578 - C« cø nãi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i muãn chuyÕn trë vÒ nµy chóng ta ngåi xe chø kh«ng cÇn ph¶i dïng ®Õn khinh c«ng . Lý TÇm Hoan c−êi : - C« muèn t«i cã thêi gian nghØ ng¬i ph¶i kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch cói mÆt : - V©ng , t«i muèn . Nh−ng nµng l¹i l¶ng tr¸nh ngay : - T«i muèn anh khi gÆp Th−îng Quan Kim Hång sÏ cã ®ñ søc kháe cÇn thiÕt chø kh«ng thÓ ®Ó ngñ trong khi quyÕt ®Êu . Lý TÇm Hoan c−êi : - Hay l¾m , nh− thÕ th× t«i xin v©ng theo lêi c« . T«n TiÓu B¹ch t−¬i ngay : - Chóng ta cã thÓ mang c¶ r−îu vµ thøc ¨n lªn xe , nÕu lóc nµo anh kh«ng ngñ ®−îc th× t«i sÏ hÇu r−îu anh . Lý TÇm Hoan c−êi : - R−îu mµ vµo ®−îc nhiÒu råi th× ngñ lµ h¹ng nhÊt . T«n TiÓu B¹ch còng c−êi : - §óng nh− thÕ , chØ cÇn anh cã thÓ ngñ ngon trªn xe th× nhÊt ®Þnh Th−îng Quan Kim Hång sÏ kh«ng thÓ cïng anh lµ ®èi thñ . Lý TÇm Hoan nh×n vµo m¾t nµng : - C« tin t−ëng nh− thÕ l¾m sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Chø sao , nÕu kh«ng tin t−ëng anh th× t«i ch¼ng ... Nµng vôt nÝn ngang , mÆt nµng öng ®á vµ nµng bá ch¹y ra ngoµi . Tr−êng §×nh . N¬i ®©y vèn lµ chç nghØ ch©n cña kh¸ch qua ®−êng , lµ n¬i thi nh©n mÆc kh¸ch uèng r−îu ®Ò th¬ . NÕu cã thª l−¬ng th× còng chØ lµ n¬i tiÔn ch©n ng−êi th©n mµ trong ®ã còng chØ nhiÒu nhÊt lµ ®«i dßng lÖ v× cho dÇu ®ã lµ lÇn chia tay nh−ng sù chia tay nµo còng cã lóc tao phïng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 579 Nh−ng Tr−êng §×nh b©y giê ®èi víi T«n TiÓu B¹ch thËt cã mét ý nghÜa qu¸ ngËm ngïi ®au xãt . Nµng b−íc theo Lý TÇm Hoan mµ t©m trÝ nµng gëi tËn ®©u . Nµng kh«ng d¸m nghÜ ®©y lµ lÇn ®−a tiÔn sau cïng , nµng cã mét ®øc tin thËt m¹nh nh−ng nµng l¹i biÕt kh«ng cã g× tuyÖt ®èi . Mµ nÕu kh«ng tuyÖt ®èi th× cã thÓ nh− thÕ nµy còng cã thÓ nh− thÕ kh¸c . Nµng theo Lý TÇm Hoan c¸ch kho¶ng , theo ý cña h¾n v× sau khi c¶m thÊy kh«ng ng¨n c¶n ®−îc , h¾n giao nµng mét ®iÒu kiÖn nh− thÕ . Nµng biÕt chuyÖn nµng ®i theo lµ mét ®iÒu kh«ng nªn , nã cã thÓ cã lîi cho Lý TÇm Hoan mµ còng cã thÓ cã h¹i kh«ng Ýt . Nh−ng nµng ®· suy tÝnh c¹n cïng , nµng nhÊt ®Þnh xin theo . NÕu th¾ng , nµng sÏ «m h¾n mµ reo mõng nh−ng nÕu b¹i , nµng còng sÏ «m h¾n vµo lßng dï lóc ®ã chØ cßn x¸c chÕt . Lý TÇm Hoan ph¶i cho nµng ®i v× h¾n kh«ng nì cù tuyÖt , thªm vµo ®ã , h¾n biÕt r»ng tuy ng©y th¬ nh−ng còng kh«ng ph¶i lµ mét c« g¸i th−êng t×nh nh− Linh Linh mµ còng kh«ng ph¶i lµ mét c« g¸i yÕt ít nh− L©m Thi ¢m . §èi víi h¾n , nµng cã mÆt hay kh«ng ®Òu còng v« h¹i . V× cuéc ®Êu cña h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång kh«ng bao giê cã chuyÖn d»n dai , nã lµ mét trËn ®Êu tù nhiªn d÷ déi nh−ng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc chØ trong vßng mét c¸i nh¸y m¾t mµ th«i . Tr−êng §×nh hiÖn ngay tr−íc m¾t , Lý TÇm Hoan h¬i chËm l¹i nh−ng råi h¾n vÉn b−íc tíi . H¾n muèn nãi víi T«n TiÓu B¹ch mét c©u nh−ng h¾n thÊy lµ thõa . T«n TiÓu B¹ch h×nh nh− còng thÊy nh− thÕ , nµng kh«ng hÒ b−íc nhanh theo , nµng vÉn gi÷ mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh tõ ®Çu , nµng muèn cho Lý TÇm Hoan thÊy r»ng nµng vÉn trÊn tÜnh . Nµng mong sù trÊn tÜnh cña nµng sÏ gióp Lý TÇm Hoan trÊn tÜnh h¬n lªn . Nµng lµ ®Ých t«n cña T«n L·o Tiªn Sinh , nµng hiÓu h¬n ai hÕt gi¸ trÞ cña sù trÊn tÜnh trong cuéc ®Êu . Th−îng Quan Kim Hång ®· ngåi s½n trong ®ã tù bao giê . Lý TÇm Hoan dõng l¹i víi mét cù li võa ph¶i . H¾n lÆng thinh mét lóc råi lªn tiÕng tr−íc : - T«i ®Õn h¬i chËm . Giäng nãi cña h¾n thËt trong , thËt râ vµ thËt v÷ng vµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 580 Th−îng Quan Kim Hång nãi ngay : - ChËm cßn h¬n kh«ng . Lý TÇm Hoan nãi : - C¸c h¹ biÕt thÕ nµo , dÇu chËm hay mau t«i vÉn ®Õn . Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - §óng . ChØ trao ®æi kh«ng qu¸ c©u nãi , c¶ hai cïng im lÆng . Hai ng−êi ®øng nh×n nhau kh«ng nãi mµ còng kh«ng may ®éng . Trong mét tho¸ng , ng−êi ta cã c¶m t−ëng ®ã lµ h×nh gç . C¶ hai tù nhiÓn ®Òu chê ®Õn khi cÇn ph¶i ®éng v× c¶ hai còng biÕt mét khi ®· " ®éng " th× kh«ng cßn dõng l¹i . *** M−a kh«ng nÆng hét nh−ng giã h¬i nhiÒu . Trong c¸nh rõng ®èi diÖn Tr−êng §×nh cßn hai bãng ng−êi n÷a . Hai cÆp m¾t nh×n nh− kh«ng hÒ nh¸y . CÆp m¾t thø nhÊt thËtdÞu , cÆp m¾t thø hai x¸m ngét , cÆp m¾t c¸ chÕt . Kh«ng cÇn thÊy mÆt , chØ nh×n vµo c¶ hai cÆp m¾t ®ã , ai còng cã thÓ biÕt ngay hai bãng ng−êi trong m−a giã Êy lµ L©m Tiªn Nhi vµ Kinh V« M¹ng . Hai ng−êi h×nh nh− ®Õn tr−íc vµ ®Õn ®· kh¸ l©u . L©m Tiªn Nhi ®øng nÐp vµo lßng Kinh V« M¹ng , tay nµng qu¨ng ngang h«ng h¾n thËt chÆt . Kinh V« M¹ng ®øng yªn nh− pho t−îng . L©m Tiªn Nhi vôt nãi : - NÕu muèn giÕt h¾n th× b©y giê lµ c¬ héi tèt nhÊt , kh«ng bao giê cã h¬n ®−îc n÷a . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 581 - B©y giê ®· cã ng−êi giÕt h¾n råi , ta kh«ng ph¶i ra tay . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i kh«ng nãi giÕt Lý TÇm Hoan . Kinh V« M¹ng gÆn l¹i : - GiÕt ai ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Th−îng Quan Kim Hång , giÕt Th−îng Quan Kim Hång . H×nh nh− nµng ®ang phÊn chÊn l¾m , tay nµng siÕt chÆt h¬n vµo h«ng Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng tr¬ tr¬ . ¸nh m¾t h¾n b¾n ra tia s¸ng l¹ lïng , y nh− tia löa tõ ®Þa ngôc . L©m Tiªn Nhi lay m¹nh th©n h¾n : - B©y giê h¾n ®ang dèc hÕt t©m trÝ vµo viÖc ®èi phã Lý TÇm Hoan , h¾n kh«ng thõa ®Ó ý ®Õn ng−êi kh¸c , huèng chi h¾n vÉn ch−a biÕt sù bÝ mËt vÒ c¸nh tay ph¶i cña anh . Kinh V« M¹ng vÉn ®øng tr¬ tr¬ . L©m Tiªn Nhi nãi : - BÝ mËt cña Kim TiÒn Bang chØ cã anh lµ biÕt nhiÒu h¬n hÕt , nÕu anh giÕt h¾n råi th× Kim TiÒn Bang sÏ lµ cña anh . Nµng ghÐ s¸t bªn tai h¾n th× thµo , h¬i thë cña nµng h×nh nh− ®−îc cè t¹o thµnh nh÷ng tiÕp dËp dån kÝch ®éng . NÕu nãi vÒ ph−¬ng diÖn kü thuËt th× nµng qu¶ thµnh c«ng v× h¬i thë cïa nµng hay ®óng h¬n lµ giäng thë cña nµng y nh− mét con chã c¸i ®ang c¬n ®éng ®ùc . Nµng võa thë võa nãi : - NÕu anh kh«ng nghÜ ®Õn ng«i vÞ Bang Chñ cña Kim TiÒn Bang , anh còng ph¶i lµm cho h¾n thÊy anh kh«ng ph¶i lµ ng−êi v« dông nh− h¾n t−ëng , ph¶i lµm cho h¾n hèi hËn v× ng−îc ®·i anh lóc nä . ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng rùc n÷ng tia löa ®á . L©m Tiªn Nhi thóc giôc : - §i , anh , nÕu ®Ó c¬ héi tr«i qua th× sù hèi hËn lµ anh chø kh«ng ph¶i lµ h¾n . Cuèi cïng Kinh V« M¹ng ph¶i gËt ®Çu : - T«i , t«i ®i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 582 L©m Tiªn Nhi thë phµo , nµng nhoÎn miÖng c−êi " nhµ nghÒ " : - §i nhanh ®i anh , t«i sÏ ®îi anh ë t¹i ®©y , chØ cÇn anh thµnh c«ng , sau ®ã t«i sÏ lµ vÜnh viÔn cña anh . Kinh V« M¹ng nãi : - Kh«ng cÇn ®îi . L©m Tiªn Nhi h¬i khùng : - Sao vËy ? Kinh V« M¹ng nãi : - Bëi v× c« còng cïng ®i víi t«i . L©m Tiªn Nhi chît thÊy sù t×nh h×nh nh− kh«ng æn . Nh−ng ¸nh m¾t nµng võa béc lé vÎ kinh ng¹c th× Kinh V« M¹ng ®· chôp lÊy tay nµng . L©m Tiªn Nhi th−êng th−êng lµ kh«ng hay ch¶y n−íc m¾t bëi v× theo nµng , mét ng−êi ®µn bµ cø ®éng tíi th× ch¶y n−íc m¾t , ng−êi ®µn bµ Êy nÕu kh«ng ngu th× còng lµ h¹ng xÊu ®au xÊu ®ín . §èi víi nµng , viÖc ch¶y n−íc m¾t còng cã nh−ng chØ tèi − khi cÇn thiÕt . Cßn b×nh th−êng , n¶ng cã thõa v÷ khÝ . Nh−ng b©y giê c¸i chôp tay qu¸ m¹nh cña Kinh V« M¹ng lµm cho nµng ch¶y n−íc m¾t ngay . C¸i chôp tay cña h¾n lµm cho nµng nghe gÇn nh− x−¬ng tay kªu r¨ng r¾c , nµng run giäng : - Anh ... anh lµm g× thÐ ? T«i ... t«i ®· g©y sù hiÓu lÇm cho anh ph¶i kh«ng ? T¹i sao anh l¹i ®èi xö víi t«i nh− thÕ ? Kinh V« M¹ng nãi chËm r·i : - Trong ®êi c« , cã thÓ c« lµm mçi mét chuyÖn lÇm . L©m Tiªn Nhi hái : - ChuyÖn chi ? Kinh V« M¹ng nãi g»n tõng tiÕng : - C« ®· t−ëng ai còng yªu c« nh− TiÓu Phi . Lý TÇm Hoan ®øng quay l−ng vÒ phÝa c¸nh rõng . H¾n kh«ng thÊy Kinh V« M¹ng vµ L©m Tiªn Nhi b−íc ra , h¾n chØ th©y khi nhËn ra snh m¾t dÞ th−êng cña Th−îng Quan Kim Hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 583 Sù chó ý ®−îc tËp trung triÖt ®Ó cña Th−îng Quan Kim Hång ®ét nhiªn ph©n t¸n . §ã lµ c¬ héi " ngµn n¨m mét thuë " ®èi víi Lý TÇm Hoan , h¾n chØ cÇn m¸y ®éng ngãn tay lµ Th−îng Quan Kim Hång chung cuéc . Nh−ng h¾n vÉn ®øng yªn . Phi ®ao cña h¾n kh«ng " phi " v× h¾n tuy vÉn ch−a quay l¹i nh−ng h¾n ®· c¶m gi¸c sau l−ng h¾n cã ng−êi . Phi ®µo cña h¾n kh«ng ph¶i chØ dïng b»ng tay , h¾n ph¶i dïng toµn bé tin thÇn , mét phi ®ao ®· ®−îc ®iÒu khiÓn th× h¾n kh«ng lµm sao c¬ d− lùc ®Ó ®èi phã víi sù c«ng kÝch tõ phÝa bªn sau ®−a tíi . Ch©n h¾n vôt nh− cuåi qua phÝa tr¸i v× kh«ng thÊy h¾n b−íc nh−ng th©n h×nh h¾n ®· lÖch h¬n b¶y ph©n , h¾n thÊy Kinh V« M¹ng . Sau ®ã h¾n thÊy L©m Tiªn Nhi . ThËt h¾n còng hÒ t−ëng t−îng nµng l¹i khèn ®èn h×nh d¸ng nh− thÕ lóc bÊy giê. M−a cµng lóc cµng nÆng h¹t . Mäi ng−êi ®Òu c¶m nghe −ít tËn l−ng . MÊy ngän hång d©ng trªn cao ®· ®−îc dêi tËn ®Õn m¸i Tr−êng §×nh nh−ng ¸nh vÉn kh«ng ®Çy ®ñ . Kinh V« M¹ng ®øng vµo mét chç mµ ¸nh ®Ìn kh«ng chiÕu tíi , toµn th©n h¾n y nh− mét c¸i bãng chø kh«ng ph¶i con ng−êi . Nh−ng ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan ®· dêi tõ Th−îng Quan Kim Hång sang qua h¾n . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång còng l×a khái Lý TÇm Hoan , còng tËp trung vµo Kinh V« M¹ng . Bëi v× c¶ hai ng−êi ®Òu ®· c¶m thÊy ngay c¸i mÊu chèt th¾ng b¹i trong trËn nµy kh«ng ph¶i tõ b¶n th©n cña hai ng−êi mµ lµ do c¸nh tay cña Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng vôt bËt c−êi , h¾n c−êi kh¸ lín . Trong ®êi h¾n , h¾n ch−a tõng c−êi nh− thÕ Êy , h¾n c−êi ®Õn ph¶i khom m×nh . Th−îng Quan Kim Hång vôt thë dµi : - Ng−¬i c−êi ®i bëi v× qu¶ thËt ®¸ng c−êi . Kinh V« M¹ng hái : - Bang Chñ kh«ng muèn c−êi µ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 584 Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta c−êi kh«ng ra tiÕng . Kinh V« M¹ng hái : - T¹i sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i biÕt râ t¹i sao mµ ? Kinh V« M¹ng nãi : - §óng , t«i biÕt , qu¶ thËt t«i biÕt . H¾n chît ng−ng c−êi nãi chÇm chËm : - Bëi v× b©y giê chØ cã t«i míi lµ ng−êi quyÕt ®Þnh sù sèng chÕt cho hai ng−êi thÕ nh−ng c¶ hai ®Òu kh«ng d¸m lµm g× t«i c¶ . H¾n nãi thËt ®óng . Qu¶ thËt hai ng−êi kh«ng ai d¸m ®éng ®Õn h¾n . Th−îng Quan Kim Hång nÕu ra tay , cho dÇu cã thÓ giÕt ®−îc h¾n th× còng sÏ chÕt vÒ tay cña Lý TÇm Hoan , nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng bao giê cho Lý TÇm Hoan c¬ héi ®ã . T×nh tr¹ng cña Lý TÇm Hoan còng thÕ . Kinh V« M¹ng nãi : - T«i cã thÓ gióp Bang Chñ giÕt Lý TÇm Hoan mµ còng cã thÓ gióp h¾n kh«ng chõng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta tin r»ng ng−¬i cã thÓ nh− thÕ l¾m . Kinh V« M¹ng hái : - Bang Chñ tin µ ? Trong con m¾t cña Bang Chñ , t«i ch¼ng ph¶i lµ con ng−êi ®· tµn phÕ hay sao ? Th−îng Quan Kim Hång thë ra : - Mçi mét con ng−êi ai còng cã lóc ph¶i xem lÇm . Kinh V« M¹ng nãi : - Lµm sao Bang Chñ l¹i nghÜ lµ Bang Chñ xem lÇm thËth ? BiÕt chõng t«i l¹i tµn phÕ thËt th× sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tay ph¶i cña ng−¬i cßn hiÖu lùc h¬n tay tr¸i nhiÒu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 585 Kinh V« M¹ng hái : - Bang Chñi thÊy nh− thÕ ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - L©m Tiªn Nhi kh«ng ph¶i lµ mét c« g¸i yÕu ®uèi , bÊt luËn lµ ai còng kh«ng thÓ dïng mét tay mµ khèng chÕ nµng dÔ dµng nh− thÕ . Kinh V« M¹ng gËt gËt ®Çu : - Qu¶ nhiªn Bang Chñ ®· thÊy ®−îc nh−ng tiÕc v× ®· h¬i muén . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ch¼ng nh÷ng ta xem lÇm mµ l¹i hµnh ®éng lÇm lu«n . Kinh V« M¹ng hái : - Bang Chñ còng biÕt kh«ng nªn ®èi xö víi t«i nh− thÕ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Qu¶ thËt ta kh«ng nªn ®èi xö víi ng−¬i nh− thÕ , ®¸ng lý ta ph¶i giÕt ng−¬i . Kinh V« M¹ng hái : - Sao kh«ng giÕt ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta kh«ng nì . S¾c mÆt cña Kinh V« M¹ng vôt biÕn ®æi l¹ lïng , h¾n rÝt giäng : - Bang Chñ mµ còng cã nh÷ng lóc kh«ng nì n÷a sao ? Th−îng Quan Kim Hång dÞu giäng : - Ta còng vÉn lµ ng−êi . Kinh V« M¹ng hái : - Vµ v× thÕ cho nªn Bang Chñ nghÜ r»ng t«i còng kh«ng nì giÕt Bang Chñ . Th−îng Quan Kim Hång khÏ liÕc L©m Tiªn Nhi : - NhÊt ®Þnh nµng còng muèn ng−¬i giÕt ta . Kinh V« M¹ng nãi : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Nhµ ng−¬i thËt muèn giÕt ta th× ng−¬i ®õng bao giê mang c« ta ®Õn ®©y . L©m Tiªn Nhi vôt c−êi h¨n h¾c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 586 §ang lóc xuèng vòng lÇy kh«ng g× ngãc ®Çu lªn næi bçng d−ng l¹i c−êi , c¸i c−êi kh«ng ai hiÓu næi . Nµng c−íi lín h¬n n÷a : - B©y giê th× ta biÕt , ta biÕt ng−¬i kh«ng d¸m giÕt h¾n th× ng−¬i còng kh«ng khi nµo sèng ®−îc , b©y giê ta míi biÕt , con ng−êi cña h¾n v× ng−¬i mµ sèng , bÊt cø n¬i nµo ®i ®Õn ®©u , h¾n còng ®Òu muèn chøng minh r»ng h¾n lµ con ng−êi quan träng nh−ng thùc tÕ th× sao ? Thùc tÕ th× h¾n d−íi con m¾t cña mäi ng−êi , h¾n kh«ng ®¸ng mét ®ång xu . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThÕ nh−ng h¾n muèn giÕt c« th× rÊt dÔ dµng . L©m Tiªn Nhi nãi : - Ng−¬i t−ëng h¾n d¸m giÕt ta µ ? Hõ , ng−¬i ®· lÇm , ngwoi muãn giÕt ta nh−ng h¾n th× l¹i cøu ta , ng−¬i cã biÕt t¹i sao thÕ kh«ngh ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - V× h¾n muãn giÕt ng−¬i tr−íc mÆt ta . L©m Tiªn Nhi nãi : - Ng−¬i l¹i lÇm , h¾n bao giê muèn chÝnh tay h¾n giÕt ta mµ muèn nh×n chÝnh tay ng−¬i giÕt ta . Nµng c−êi lín vµ nãi tiÕp : - Lóc ta vµ ng−¬i ë bªn nhau , h¾n ghen ®Õn ph¸t ®iªn . lóc ®ã ta còng ngì h¾n v× ta , b©y giê ta biÕt h¾n v× ng−¬i . H¾n thÊy ng−¬i yªu thÝch ng−êi nµo th× h¾n hËn v« cïng , thËm chÝ con ng−¬i còng thÕ . Ng−¬i cã biÕt con ng−¬i lµ ai giÕt ®ã kh«ng ? Th−îng Quan Kim Hång th¶n nhiªn : - NÕu h¾n qu¶ thËt v× ta mµ giÕt ng−êi th× bÊt luËn h¾n giÕt ai còng ®−îc . L©m Tiªn Nhi nhjnf s÷ng vµo mÆt Th−îng Quan Kim Hång , nô c−êi trªn m«i t¾t lÞm , nµng thë dµi : - Tõ tr−íc ®Õn nay , ta cø t−ëng ta lµ ng−êi rÊt hiÓu biÕt vÒ ®µn «ng nh−ng thËt ra th× ta vÉn hiÓu kh«ng næi c¸c ng−¬i , thËt ta kh«ng hiÓu næi c¸i quan hÖ gi÷a c¸c ng−¬i ra lµm sao c¶ . Nµng vôt c−êi mét tiÕng kh« khan : - Ta chØ biÕt bÊt cø c¸i quan hÖ Êy nh− thÕ nµo ®Òu cã thÓ lµm cho ng−êi non möa . V× thÕ , cho dÇu c¸ ng−¬i cã muèn cho ta biÕt , ta còng ch¼ng nghe . Th−îng Quan Kim Hång nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 587 - Ng−¬i biÕt Ýt qu¸ mµ l¹i nãi h¬i nhiÒu qu¸ . L©m Tiªn Nhi hái : - Ng−¬i muèn nãi , cho dÇu ta nãi nh− thÕ nµo , ng−¬i còng kh«ng giÕt h¾n ph¶i kh«ng ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §iÒu ®ã ng−¬i kÓ nh− bÊt lùc . L©m Tiªn Nhi quay vµo Kinh V« M¹ng : - NÕu ta muèn giÕt ng−¬i h¼n còng lµ chuyÖn bÊt lùc , ph¶i kh«ng ? Kinh V« M¹ng ®¸p thán lán : - §óng . L©m Tiªn Nhi l¹i thë ra : - Xem thÕ nµy th× ta chØ cßn cã c¸ch ®Ó cho c¸c ng−¬i giÕt ta nh−ng vÊn ®Ò lµ ai giÕt ? KÎ nµo ra tay ? Kinh V« M¹ng lµm thinh . H¾n lµm thinh nh−ng tay h¾n hÊt lªn , h¾n hÊt L©m Tiªn Nhi v¨ng ra , v¨ng tíi tr−íc mÆt Th−îng Quan Kim Hång . L©m Tiªn Nhi b©y giê ch¼ng chèng chái , tr¸nh nÐ mµ còng kh«ng ®éng ®Ëy , nµng co l¹i nh− mét con cuèn chiÕu . Nµng kh«ng tr¸nh nÐ , kh«ng ph¶n kh¸ng nh−ng miÖng nµng vÉn nãi : - §óng , ®−¬ng nhiªn lµ ng−¬i , h¾n mang ta ®Õn n¬i ®©y cèt ®Ó xem ng−¬i giÕt ta , chØ cã c¸ch ®ã h¾n míi c¶m thÊy dÔ chÞu . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Cßn ng−¬i ? Ng−¬i chÕt vµo tay ta , ng−¬i cã c¶m thÊy dÔ chÞu kh«ng ? L©m Tiªn Nhi nãi : - C¸i ®ã còng cÇn xem ng−¬i dïng c¸ch nµo ®Ó giÕt ta , ta kh«ng muèn chÕt nhanh bëi v× cã chÕt chÇm chËm míi nhÊm nh¸p ®Çy ®ñ mïi vÞ cña c¸i chÕt . Nµng c−êi khÈy vµ nãi tiÕp : - V¶ l¹i , nÕu chÕt chËm h¬n mét phót lµ cã thÓ nãi ®−îc nhiÒu thªm mét chót , v¶ l¹i trong ®êi ng−êi chØ cã c¬ héi duy nhÊt Êy , cè nhÞn ®au mét chót kÓ còng lµ xøng ®¸ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i cßn quªn mét viÖc kh«ng nãi lµ nÕu nãi ®−îc nhiÒu th× sù thèng khæ sÏ v¬i bít ®i ®−îc phÇn sî h·i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 588 L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng ng−¬i còng kh«ng thÓ giÕt ta ®−îc nhanh , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Ng−¬i thÝch xem ng−êi ta chÕt thËt chËm , v¶ l¹i ta ®èi víi ng−¬i kh«ng tÖ l¾m , ta cßn mét tiÒn dµnh ®Ó cuèi cïng ®· bÞ ng−¬i t×m c¸ch lÊy c¶ råi , lóc ng−¬i sai ng−êi ®Õn giÕt ta , tr−íc ®ã ng−¬i còng ®· lét s¹ch kh«ng chõa mét m¶nh v¶i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §óng , b©y giê th× ng−¬i ch¼ng cßn lÊy mét xu , kh«ng cßn lÊy mét gi¸ trÞ lîi dông nµo v× thÕ mµ ta còng ®©m ra l−êi giÕt . Nãi xong h¾n dïng ch©n hÊt L©m Tiªn Nhi vÒ phÝa Lý TÇm Hoan . LÇn nµy th× nµng kh«ng nãi mét lêi nµo , quÇn ¸o −ít ®· bã s¸t vµo th©n thÓ nµng , vãc h×nh nµng lå lé , nµng qu¶ nhiªn ®Ñp thËt . Nµng ®−îc mÖnh danh lµ " Thiªn h¹ ®Ö nhÊt mü nh©n " ch¼ng nh÷ng nµng ®Ñp mµ nµng l¹i rÊt th«ng minh . §¸ng lý nµng ®−îc sèng trong mét ®êi sèng tèt lµnh , trong s¹ch , thÕ nh−ng b©y giê s¾p chÕt , l¹i kh«ng ®−îc chÕt trong ®iÒu kiÖn tèt lµnh , trong s¹ch . Nµng ®¸ng lý lµ Tiªn Tö non bång , thÕ nh−ng b©y giê l¹i kh«ng b»ng mét con chã ghÎ trong cèng thói . T¹i lµm sao thÕ ? Cã lÏ v× nµng ®· kh«ng n©ng niu , th−¬ng tiÕc c¸i d¸ng n©ng niu th−¬ng tiÕc cña m×nh . B©y giê , nÕu cÇn mét lêi khen th× cã lÏ nªn nãi nµng lµ mét con ng−êi cã ®Çy ®ñ b¶n s¾c cña mét con ng−êi bÊt khuÊt , nµng ®· kh«ng quú l¹i ®Ó cÇu xin tha m¹ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2