intTypePromotion=1

IT ProjectManagement v1-Phần 1

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
299
lượt xem
141
download

IT ProjectManagement v1-Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp quản lý dự án CNTT, tài liệu giảng dạy nhập môn công nghệ phần mềm do DH BKHN ban hành năm 2001.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: IT ProjectManagement v1-Phần 1

 1. Ph−¬ng ph¸p Qu¶n lý Dù ¸n CNTT Tµi liÖu gi¶ng d¹y NhËp m«n CNPM – Ch−¬ng 02 Hµnéi 12/2001 v1.0. §HBK-HN 1
 2. Néi dung tr×nh bµy Tæng quan LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý Tæ chøc dù ¸n Qu¶n lý rñi ro Ph¸t triÓn nhãm Ó Qu¶n lý chÊt l−îng LËp h h lµ LË kÕ ho¹ch lµm viÖc chi tiÕt iÖ hi iÕ KiÓm so¸t vµ lËp b¸o c¸o dù ¸n Qu¶n Q ¶ lý vÊn ®Ò vµ kiÓm so¸t thay ®æi Ê µ kiÓ ¸t th Qu¶n lý cÊu h×nh Hoµn tÊt dù ¸n §HBK-HN 2
 3. Ph−¬ng ph¸p Qu¶n lý Dù ¸n CNTT Tæng quan gq
 4. Môc tiªu §Ó hiÓu vÒ Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n vµ qu¶n lý dù ¸n T¹i sao c¸c dù ¸n l¹i thÊt b¹i C¸c dù ¸n IT cã g× ®Æc biÖt §HBK-HN 4
 5. C¸c ®Þnh nghÜa vÒ qu¶n lý dù ¸n Mét dù ¸n: − lµ riªng biÖt − cã ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc − cã s¶n phÈm cô thÓ cuèi cïng − lµ duy nhÊt, hoÆc vÒ s¶n phÈm hoÆc vÒ m«i tr−êng cña nã Qu¶n lý dù ¸n lµ ®Ó ®−a ra mét s¶n phÈmng−êicïng: ph−¬ng tiÖn ®Ó qu¶n lý con cuèi vµ c¸c − ®ó h ®óng h¹n ®−a ®− ra − trong ph¹m vi ng©n s¸ch hay nguån tµi chÝnh cho phÐp − Phï hîp theo c¸c ®Æc t¶ îp Æ − víi mét møc ®é chÊt l−îng ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu kinh doanh vµ ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn chuyªn m«n vµ kú väng cña c«ng t¸c qu¶n lý ¶ §HBK-HN 5
 6. T¹i sao c¸c dù ¸n l¹i thÊt b¹i? hay ®iÒu g khiÕn mét dù ¸n thµnh c«ng? y g× ù g §HBK-HN 6
 7. §Þnh nghÜa vÒ dù ¸n bÞ ThÊt b¹i Mét dù ¸n mµ: Kh«ng ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña dù ¸n, vµ/hoÆc bÞ v−ît qu¸ ng©n s¸ch Ýt nhÊt 30% T¹i sao dù ¸n thÊt b¹i ? Kh«ng quen thuéc víi ph¹m vi vµ sù phøc t¹p lý do kh¸c: 12% cña dù ¸n: 17% thiÕu th«ng tin: 21% qu¶n lý dù ¸n Kh«ng râ kh«ng tèt: kh« tèt 32% c¸c môc tiªu: 18% §HBK-HN 7
 8. Nh÷ng nguyªn nh©n cña thÊt b¹i Do nhµ cung cÊp phÇn cøng/phÇn sè liÖu 1994 mÒm kÐm Nh©n viªn kinh doanh cao cÊp trong nhãm lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶ Qu¶n d ¸ åi Q ¶ lý dù ¸n tåi C«ng nghÖ lµ qu¸ míi ®èi víi tæ chøc ¦íc tÝnh vµ lËp kÕ ho¹ch tåi C¸c môc tiªu cña dù ¸n kh«ng ®−îc nªu ra ®Çy ®ñ 0 10 20 30 40 50 60 % ®¸p øng §HBK-HN 8
 9. §Ó tr¸nh viÖc ThÊt b¹i C¶i tæ viÖc qu¶n lý dù ¸n iÖ ¶ d ¸ Nghiªn cøu kh¶ thi T¨ng sè thµnh viªn tham gia T¨ng c¸c ph−¬ng s¸ch tõ bªn ngoµi Kh«ng ph¶i nh÷ng lý do trªn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % §¸p øng §HBK-HN 9
 10. Thùc hiÖn dù ¸n kh«ng cã nghÜa lµ Qu¶n trÞ dù ¸n! Nh÷ng yªu cÇu cña ng−êi qu¶n lý Qu¶n lý Dù ¸n c¸c yªu cÇu C¸c kÕt qu¶ bµn giao Nguån cña dù ¸n C¸c ho¹t ®éng C¸c ®Çu vµo kh¸c dù ¸n C¸c ®Çu ra kh¸c .....vµ qu¶n lý dù ¸n kh«ng ph¶i lµ thùc hiÖn dù ¸n! §HBK-HN 10
 11. C¸c thuéc tÝnh duy nhÊt cña dù ¸n IT C¸c kÕt qu¶ bµn giao cã thÓ lµ Ýt h÷u h×nh vµ Ýt quen thuéc h¬n so víi c¸c lo¹i dù ¸n kh¸c ¹ ù Ph¹m vi cã thÓ khã kiÓm so¸t §éi dù ¸n th−êng cã nh÷ng kü n¨ng, kinh nghiÖm, th¸i ®é vµ kú väng tr¸i ng−îc nhau ¸i h Dù ¸n cã thÓ bÞ c¨ng th¼ng ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu kinh doanh Dù ¸n cã thÓ ®−îc kÕt nèi víi nh÷ng sù thay ®æi quan träng vÒ tæ chøc C¸c yªu cÇu, ph¹m vi, vµ lîi nhuËn chÝnh x¸c cã thÓ rÊt khã x¸c ®Þnh Sù thay ®æi nhanh chãng vÒ c«ng nghÖ cã thÓ lµm cho nÒn t¶ng cña dù ¸n trë nªn lçi thêi §HBK-HN 11
 12. CÊu tróc Ph−¬ng ph¸p QLDA qu¶n lý c¸n bé dù ¸n qu¶n lý ng−êi thù hiÖn hîp ®ång phô ¶ −êi thùc hiÖ hî ®å h qu¶n lý sù thay ®èi vÒ tæ chøc Qu¶n lý vµ KÕt thóc §Þnh nghÜa LËp KÕ ho¹ch kiÓm so¸t dù ¸ ¸n dù ¸n dù ¸n dù ¸n Q Qu¶n l ý chÊt l−îng î g qu¶n lý rñi ro qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò vµ kiÓm so¸t sù thay dæi Qu¶n lý cÊu h×nh §HBK-HN 12
 13. 10 quy t¾c vµng Qu¶n lý dù ¸n thµnh c«ng chÝnh lµ vÊn ®Ò vÒ con ng−êi − nh−ng kh«ng ®−îc quªn qu¶n trÞ Kh¸m ph¸ c¸c nguån hç trî vµ chèng ®ì Sù hiÖn diÖn cã thÓ lµ dèi tr¸ - xem xÐt lÞch tr×nh Èn ®»ng sau Ph¶i hiÓu r»ng nh÷ng con ng−êi kh¸c nhau th× cã nh÷ng c¸ch nh×n kh¸c nhau − h·y ®Æt m×nh vµo ®Þa vÞ cña hä ThiÕt lËp kÕ ho¹ch cña b¹n sao cho cã thÓ chØnh söa dÔ dµng §èi mÆt víi tõng sù kiÖn nh− lµ nã ®· cã tõ tr−íc Sö dông qu¶n trÞ ®Ó hç trî cho c¸c môc ®Ých cña dù ¸n Thêi gian môc tiªu ®èi víi tõng nhiÖm vô kh«ng ®−îc gièng nh− ®· nªu trong kÕ ¹ ho¹ch §äc l¹i ph¹m vi vµ c¸c môc tiªu cña dù ¸n mçi tuÇn 1 lÇn Kh«ng ng¹c nhiªn! §HBK-HN 13
 14. Qu¶n lý dù ¸n CNTT LËp h h ¶ LË kÕ ho¹ch qu¶n lý
 15. C¸c môc tiªu Sau khi kÕt thóc phÇn nµy b¹n sÏ: HiÓu ®−îc sù cÇn thiÕt cña viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ c¸c b−íc cña viÖc lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý Ö Ëp ¹ q ý Cã thÓ lËp ra mét kÕ ho¹ch qu¶n lý toµn diÖn ë mét møc ®é chi tiÕt hîp lý ®èi víi dù ¸n vµ ®©y chÝnh lµ b−íc më ®Çu cña dù ¸n Cã thÓ ®−a ra cho kh¸ch hµng vÒ sù cÇn thiÕt cña viÖc lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý Õ ¶ §HBK-HN 15
 16. LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý X¸c ®Þnh ranh giíi cña dù ¸n − ®éi lËp kÕ ho¹ch, v¨n b¶n/th«ng tin hiÖn cã X©y dùng c¸c lùa chän tiÕp cËn dù ¸n − chiÕn l−îc thùc hiÖn vµ c¸c ph−¬ng ph¸p luËn tæ chøc dù ¸n î ù Ö p gp p Ë ù X©y dùng c¸c −íc tÝnh ban ®Çu X©y dùng c¬ së h¹ tÇng nguån − m«i tr−êng lµm viÖc X©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña dù ¸n − qu¶n lý cÊu h×nh, chÊt l−îng, rñi ro, sù kiÖn, sù thay ®æi, kiÓm so¸t dù ¸n lËp b¸o c¸o vµ lËp kÕ ho¹ch ¸n, c¸o, LËp thµnh v¨n b¶n vÒ kÕ ho¹ch qu¶n lý §HBK-HN 16
 17. Ph−¬ng ph¸p luËn qu¶n lý dù ¸n giai ®o¹n 3 giai ®o¹n 1 giai ®o¹n 2 giai ®o¹n 4 kiÓm so¸t vµ ®Þnh nghÜa dù ¸n lËp kÕ ho¹ch dù ¸n kÕt thóc dù ¸n qu¶n lý dù ¸n 1.1 3.1 x¸c ®Þ h môc tiª ®Þnh ô tiªu, 2.1 21 4.1 41 qu¶n lý chÊt l-îng, Ê ph¹m vi, c¸c lîi Ých x©y dùng mét kÕ ho¹ch x©y dùng quy tr×nh rñi ro sù kiÖn & rñi ro lµm viÖc chi tiÕt kÕt thóc dù ¸n & nh÷ng thay ®æi 1.2 4.2 X©y dùng c¸ch tiÕp cËn 3.2 thùc hiÖn viÖc rµ xÐt thùc hiÖn dù ¸n qu¶n lý con ng-êi sau thùc hiÖn 1.3 x©y dùng kÕ ho¹ch 3.3 c¬ së h¹ tÇng theo dâi & rµ xÐt & nguån g d÷ kiÖn môc tiªu 1.4 X©y dùng quy tr×nh tr nh 3.4 34 kliÓm so¸t dù ¸n Rµ xÐt c¸c kÕt qu¶ bµn giao & b¸o c¸o 1.5 hoµn tÊt & nhÊt trÝ vÒ 3.5 kÕ ho¹ch qu¶n lý b¸o c¸o & ph©n tÝch tiÕn tr×nh dù ¸n 3.6 §HBK-HN REDIRECT THE PROJECT 17
 18. C¸c vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña dù ¸n Vai trß trong Vai trß Tr¸ch nhiÖm viÑc lËp kÕ thêi gian thùc hiÖn ho¹ch qu¶n lý Ban ®iÒu hµnh ChiÕn l−îc kinh doanh Kh«ng Kh«ng Ban chØ ®¹o ®iÒu hµnh dù ¸n phª chuÈn tõ lóc b¾t ®Çu dù ¸n Nhµ tµi trî d/a lu«n s½n sµng ®Çu vµo vÒ ph¹m vi, tõ lóc b¾t ®Çu d/a hç trî dù ¸n môc tiªu, lîi Ých Gi¸m ®èc dù ¸n qu¶n lý chiÕn xem xÐt vµ tõ lóc b¾t ®Çu d/a dù ¸n phª chuÈn È Qu¶n lý dù ¸n qu¶n lý ho¹t ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm Trong thêi gian dù ¸n vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n Nhãm ë dù ¸n Nhã tr−ëng d ¸ chÞu tr¸ch nhiÖm hÞ ¸ h hi hç trî ng−êi êi trong suèt thêi gian è hêi i vÒ nhiÖm vô dù ¸n qu¶n lý dù ¸n lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý C¸n bé dù ¸n hoµn thµnh nhiÖm vô None trong suèt thêi gian ho¹t ®éng dù ¸n ® d ¸ §HBK-HN 18
 19. X©y dùng & Th«ng qua kÕ ho¹ch qu¶n lý kh«ng C¸ lîi Ý h khi lË kÕ h h qu¶n lý nh÷ng rñi ro gÆp ph¶i khi kh« h÷ ñi Æ h¶i C¸c Ých lËp ho¹ch ¶ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý §¸p øng c¸c môc tiªu cña Khëi ®Çu sai lÖch nhµ tµi trî G©y dùng lßng tin cña ®èi t¸c BÞ nhÇm lÉn ThiÕt lËp h−íng lµm viÖc chung hiÕ l h í lµ i h Kh«ng ®¸p øng ®−îc sù mong ®îi cña nhµ tµi trî vµ/hoÆc c¸c môc tiªu Bao qu¸t ®−îc c¸c th¸ch thøc Th«ng tin nghÌo nµn Më ra c¸c kªnh th«ng tin liªn l¹c B¾t ®Çu dù ¸n víi mét ph−¬ng thøc cã hÖ thèng §HBK-HN 19
 20. Gi¸ trÞ cña c¸c môc tiªu râ rµng ThiÕt lËp sù mong ®îi cña nhµ tµi trî dù ¸n vµ c¸c nhµ ®Çu Ëp ù g î î ù t− §−a ra ®iÓm môc tiªu ®Ó h−íng dÉn ®éi dù ¸n Cho phÐp b¹n x¸c ®Þnh thêi ®iÓm dù ¸n kÕt thóc! §éi dù ¸n C¸c môc tiªu §HBK-HN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản