Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 7

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
858
lượt xem
639
download

Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 7: Cấu kiện chịu kéo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 7

  1. Chæång 7 CÁÚU KIÃÛN CHËU KEÏO. 1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Cáúu kiãûn chëu keïo thæåìng gàûp åí caïc thanh daìn chëu keïo, thanh treo vaì thanh càng cuía voìm thaình bãø chæïa cháút loíng, thaình bun ke, si lä, äúng dáùn coï aïp, ... Coï hai træåìng håüp chëu keïo: M Keïo trung tám: læûc keïo truìng truûc cáúu kiãûn . N N Keïo lãûch tám: læûc keïo doüc truûc vaì M. - Cáúu kiãûn chëu keïo trung tám thæåìng coï tiãút diãûn vuäng hay chæî nháût. Cäút theïp doüc âæåüc bäú trê âäúi xæïng theo chu vi tiãút diãûn vaì µt = Fat / F ≥ 0,4 %. Viãûc näúi vaì neo cäút theïp doüc chëu læûc cáön âæåüc chuï yï: Phaíi näúi haìn vaì neo vaìo vuìng neïn caïc bäü pháûn khaïc cuía cáúu kiãûn. Cäút âai coï a < 50 cm. - Cáúu kiãûn chëu keïo lãûch tám coï Fa âàût åí vuìng keïo nhiãöu, Fa’ âàût åí vuìng neïn hoàûc keïo êt. Nãúu læûc keïo âàût trong phaûm vi 2 cäút theïp Fa & Fa’ laì træåìng håüp keïo lãûch tám beï. Caí 2 cäút theïp Fa & Fa’ âãöu chëu keïo, vç váûy cáúu taûo theïp giäúng nhæ cáúu kiãûn chëu keïo trung tám. Nãúu læûc keïo âàût ngoaìi phaûm vi 2 cäút theïp Fa & Fa’ laì lãûch tám låïn. Tiãút diãûn seî coï mäüt vuìng neïn vaì mäüt vuìng chëu keïo roî rãût giäúng nhæ cáúu kiãûn chëu uäún. Cáúu kiãûn âæåüc cáúu taûo nhæ cáúu kiãûn chëu uäún. 2. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU KÉO TRUNG TÂM Så âäö æïng suáút: Bã täng bë næït, trãn tiãút diãûn toaìn bäü læûc keïo do cäút theïp chëu. ÅÍ TTGH æïng suáút trong Fat→ Ra. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: N ≤ Ra.Fat. (7 - 1) N N RaFat Suy ra læåüng cäút theïp cho TD: Fat = . Ra Phaíi tênh toaïn haûn chãú bãö räüng khe næït. 3. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU KÉO LỆCH TÂM CÓ TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT: a’ Fa’ 3.1. Trường hợp lệch tâm bé: RaFa’ a’ M e0 = ≤ 0.5h - a. h/2 e’ N h0 e0 h Så âäö æïng suáút: N h/2 e a Boí qua khaí nàng chëu keïo cuía BT, RaFa toaìn bäü læûc keïo do cäút theïp chëu. a Cäng thæïc cå baín: b Fa Σ MFa = 0: Ne ≤ Ra.Fa’ (h0- a’). (7 - 2) Σ MFa’ = 0: Ne’ ≤ RaFa (h0- a’). (7 - 3) Trong âoï: e = 0.5h - e0 - a. e’= 0.5h + e0 - a’. Tæì hai cäng thæïc trãn tênh âæåüc Fa & Fa’. N. e N.e' Fa’ = ; Fa = ; R a .(h 0 − a' ) R a .(h 0 − a' ) Haìm læåüng cäút theïp µ & µ’ phaíi ≥ µmin= 0,1%. KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP 1
  2. Chæång 7 3.2. Trường hợp lệch tâm lớn: M Fa’ e0= > 0.5h - a. N Rn a’ Ra’Fa’ a. Sơ đồ ứng suất: x Pháön TD gáön phêa læûc doüc N seî chëu h0 e’ h keïo. ÆÏng suáút trong cäút chëu keïo Fa âaût Ra Pháön TD phêa kia seî chëu neïn. ÆÏng e0 suáút trong BT vuìng neïn âaût Rn. a a N e RaFa ÆÏng suáút trong cäút chëu neïn Fa’ âaût Ra’. b Fa Theo så âäö: e = e0- 0.5h + a vaì e’ = e0 + 0.5h - a’. b. Công thức cơ bản: Σ MFa = 0 : N.e ≤ Rnb.x (h0 - 0.5x) + Ra’Fa’ (h0- a’). (7 - 4) Σ X = 0: N = RaFa - Rnb.x - Ra’Fa’ . (7 - 5) Biãún âäøi cäng thæïc cå baín: âàût α = x/h0; A = α (1-0,5α). N = RaFa - α Rnb.h0 - Ra’Fa’. N.e ≤ ARnb.h02 + Ra’Fa’ (h0- a’). c. Điều kiện hạn chế: Tæång tæû cáúu kiãûn chëu uäún, âãø xaíy ra phaï hoaûi deío: x ≤ α0h0 âãø æïng suáút trong Fa’ âaût Ra’: x ≥ 2a’. d. Các bài toán áp dụng: Baìi toaïn 1: Biãút M, N, b, h, Rn, Ra, Ra’. Tênh Fa, Fa’ ? Giaíi: Baìi toaïn coï 3 áøn: x, Fa, Fa’. Choün træåïc x = α0h0 (Táûn duûng hãút khaí nàng vuìng bã täng chëu neïn). Tæïc A = A0, tæì (7 - 4) tênh âæåüc: 2 N.e - A 0 R n b. h 0 Fa’ = ; (7 - 6) R a '.(h 0 − a' ) N + α 0 R n b. h 0 + R a '. Fa ' Tæì (7 - 5) tênh âæåüc: Fa = ; (7 - 7) Ra Baìi toaïn 2: Biãút M, N, b, h, Ra, Ra’, Rn, Fa’. Tênh Fa ? Giaíi: N.e - R a '. Fa ' (h 0 − a' ) Tæì (7 - 5) tênh: A= 2 ; (7 - 8) R n b. h 0 Coï A ⎯⎯⎯ → α . ⎯ Tra bang 2a' Nãúu < α ≤ α0 tênh Fa theo (7 - 5): h0 N + α . R n b. h 0 + R a '. Fa ' Fa= ; (7 - 9) Ra 2a' Nãúu α ≤ thç láúy x =2a’ âãø tênh. (Xem gáön âuïng ràòng håüp læûc vuìng neïn truìng våïi troüng tám Fa’). Tæì Σ h0 MFa’ = 0 : N.e’ = Fa. Ra (h0- a’); (7 - 10) N.e' ⇒ Fa = . (7 - 11) R a .(h 0 − a' ) Nãúu α > α0 chæïng toí Fa’ âaî coï laì quaï nhoí, khäng âuí nãn xem Fa’ laì chæa biãút tênh caí Fa & Fa’ nhæ baìi toaïn 1. KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP 2
  3. Chæång 7 Baìi toaïn 3: - Baìi toaïn kiãøm tra khaí nàng chëu læûc. - Biãút b, h, Fa, Fa’, Rn, Ra, Ra’. Kiãøm tra khaí nàng chëu læûc tiãút diãûn. Giaíi: Xaïc âënh chiãöu cao vuìng BT chëu neïn tæì (7 - 5): R a . Fa - R a '. Fa ' − N x= . (7 - 12) Rn.b Nãúu 2a’ ≤ x ≤ α0h0 : Thay x tênh âæåüc vaìo kiãøm tra cæåìng âäü theo âiãöu kiãûn (7 - 4) N.e ≤ Rnb.x (h0 - 0.5x) + Ra’Fa’ (h0- a’). Nãúu x < 2a’ thç kiãøm tra cæåìng âäü theo âiãöu kiãûn (7 - 10): N. e’ ≤ Ra.Fa (h0- a’). Nãúu x > α0h0 thç láúy x = α0h0 (Læåüng theïp Fa quaï nhiãöu, sæû phaï hoaûi tæì vuìng neïn nãn kiãøm tra theo khaí nàng cuía vuìng neïn), thay x = α0h0 hay A = A0 vaìo (7 - 4): N.e ≤ A0Rn.b.h02 + Ra’Fa’ (h0- a’). 3.3. Tính cấu kiện chịu kéo lệch tâm theo lực cắt: Dæåïi taïc duûng cuía læûc càõt vaì læûc keïo seî laìm BT dãù bë næït nghiãng. Âãø âaím baío cæåìng âäü trãn tiãút diãûn nghiãng (theo æïng suáút neïn chênh) cáön phaíi âaím baío âiãöu kiãûn: Q ≤ k0Rnb.h0 ; (Giäúng cáúu kiãûn chëu uäún). Vaì nãúu thoía maîn âiãöu kiãûn: Q ≤ k1Rkb.h0 - 0,2N (7 - 13) k1 = 0,6 Cáúu kiãûn daûng thanh. k1 = 0,8 Cáúu kiãûn daûng baín. Thç khäng phaíi tênh toaïn theo læûc càõt maì cäút âai chè cáön âàût theo cáúu taûo. Khi âiãöu kiãûn (7 - 13) khäng thoía maîn phaíi tênh toaïn cäút âai. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: Q ≤ 2,8 (R k .b.h 0 - 0.2N).h 0 .q d . (7 - 14) qd: Tênh nhæ cáúu kiãûn chëu uäún. KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP 3
Đồng bộ tài khoản