intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của giống vịt CV. Super M2 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

69
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giống vịt CV. Super M được ông bà nhập về Trung tâm nghiên cứu vittj Đị Xuyên từ vương quốc Anh tháng 3-1999. Giống vịt này đã đucợ phát triển mạng trong sản xuất suốt thập kỷ qua đã đem lại lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi, làm tăng năng suất và chất lượng thịt vịt . chúng tôi đã nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của giống vịt CV Super M2: khả năng sản xuất của giống vịt ông bà, bố mẹ và vịt thương phẩm, khả năng thích ứng của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của giống vịt CV. Super M2 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

  1. NguyÔn ®øc träng – Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊtcña vÞt M14... kÕt qu¶ nghiªn cøu mét sè chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña gièng vÞt CV. Super M2 nu«i t¹i Trung t©m nghiªn cøu vÞt §¹i Xuyªn NguyÔn §øc Träng1*, Ho ng ThÞ Lan1, Ph¹m V¨n Tr−îng1, Do n V¨n Xu©n1, L−¬ng ThÞ Bét1, NguyÔn ThÞ Ngäc Liªn1, Lª Xu©n Thä1 v Lª Sü C−¬ng2 1 Trung t©m nghiªn cøu vÞt §¹i Xuyªn, ViÖn Ch¨n Nu«i 2 Trung t©m KhuyÕn n«ng H¶i D−¬ng *T¸c gi¶ ®Ó liªn hÖ: TS. NguyÔn §øc Träng, Gi¸m ®èc Trung t©m nghiªn cøu vÞt §¹i Xuyªn, §T: 034.854391 / 0913288746, E-mail: trongnd228@yahoo.com.vn Abstract Study on some productive characteristics of CV. Super M2 ducks kept in Daixuyen Duck Breeding and Research Centre CV Super M2 duck breed had been imported and kept in DBRC since March 1999. The results from 2 generations showed that survivalrate at 8 weeks of age varied from 97.31 to 99.11%; body weight of female from male line at 4; 8; 12; 16 and 22 weeks of age were 107.98; 105.8; 108.83; 98.69 and 93.51% compared to UK standard. Egg yield of male line was 187.49 eggs / female / 46 weeks of laying; of female line was 200.49 egg / female / 48 weeks of laying. Average egg weight was 85.54g in male line and 82.90g in female line. Fertility was 93.07% in male line and 83.35% in female line. Hatchability was 80%. Feed conversion was 4.4 - 5.12kg in male line and 3.9 - 4.18kg in female line. Body weight of broiler ducks was 3234g and 3242g; feed conversion was 2.27 and 2.76 kg / kg weight gain up to 7 and 8 weeks of age. Average daily weight gain was highest at 7 weeks of age (112.33g/b/d) and lowest at week 8. Thickness of breath muscle was 15.48 and 17.15mm; wing feather long was 12.41 and 15.87cm; carcass was 71.65 and 73.57% at week 7 and 8. It is cocluded that CV Super M2 is suitable in Vietnamese conditions. Key words: CV Super M2 duck breed, §Æt vÊn ®Ò Gièng vÞt CV. Super M «ng b ®−îc nhËp vÒ Trung t©m nghiªn cøu vÞt §¹i Xuyªn tõ V−¬ng Quèc Anh th¸ng 3/1999. Gièng vÞt n y ® ®−îc ph¸t triÓn m¹nh trong s¶n xuÊt suèt thËp kû qua v ® ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ cho ng−êi ch¨n nu«i, l m t¨ng n¨ng suÊt v chÊt l−îng vÞt thÞt. Chóng t«i ® nghiªn cøu mét sè chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña gièng vÞt CV. Super M2: kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña gièng vÞt «ng b , bè mÑ v vÞt th−¬ng phÈm, kh¶ n¨ng thÝch øng cña gièng vÞt ë ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. VËt liÖu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Theo dâi kÕt qu¶ nu«i d−ìng v s¶n xuÊt cña c¸c dßng vÞt «ng b A, B, C v D qua 2 thÕ hÖ: thÕ hÖ xuÊt ph¸t (THXP) nhËp tõ V−¬ng Quèc Anh , thÕ hÖ sau (THS) ®−îc Êp në tõ trøng THXP s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. Thêi gian thùc hiÖn theo dâi tõ th¸ng 3/1999 - 9/2001. §Þa ®iÓm thùc hiÖn t¹i Trung t©m nghiªn cøu vÞt §¹i Xuyªn. VÞt ®−îc nu«i theo quy tr×nh nu«i vÞt gièng, khÈu phÇn ¨n h¹n chÕ tõ 1 ng y tuæi ®Õn khi v o ®Î, giai ®o¹n vÞt ®Î cho ¨n tù do. Tû lÖ protein th« v n¨ng l−îng trao ®æi trong thøc ¨n giai ®o¹n vÞt con: CP 20%, ME 2890 Kcal; giai ®o¹n vÞt hËu bÞ: CP15,5%, ME 2890 Kcal; giai ®o¹n vÞt sinh s¶n: CP18,5%, ME 2700 Kcal.
  2. NguyÔn ®øc träng – Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊtcña vÞt M14... C¸c chØ tiªu theo dâi bao gåm: tû lÖ nu«i sèng, khèi l−îng vÞt qua c¸c giai ®o¹n, tuæi ®Î cña vÞt, tû lÖ ®Î v n¨ng suÊt trøng, tiªu tèn thøc ¨n cho 10 qu¶ trøng, mét sè chØ tiªu vÒ chÊt l−îng trøng - Êp në, v mét sè chØ tiªu cña vÞt th−¬ng phÈm. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn Tû lÖ nu«i sèng KÕt qu¶ theo dâi vÒ tû lÖ nu«i sèng ë giai ®o¹n vÞt con 1 - 56 ng y tuæi ®−îc thÓ hiÖn ë B¶ng 1. B¶ng1: Tû lÖ nu«i sèng (%) cña vÞt CV. Super M2 Dßng trèng Dßng m¸i TuÇn tuæi THXP (n=146) THS (n=210) TB THXP (n=153) THS (n=196) TB 0-4 98,63 97,62 98,13 98,69 98,97 98,83 5-8 99,31 99,02 99,17 99,34 100,00 99,67 0-8 97,95 96,67 97,31 98,04 98,97 98,51 B¶ng1 cho thÊy tû lÖ nu«i sèng rÊt cao qua 2 thÕ hÖ ®èi víi c¶ 2 dßng vÞt, tõ 0 ®Õn 8 tuÇn tuæi vÞt dßng trèng ®¹t trung b×nh 97,31%, vÞt dßng m¸i ®¹t trung b×nh 98,51%, cao h¬n so víi kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ tû lÖ nu«i sèng trªn vÞt Cá ®¹t 96,5 - 98,25% (NguyÔn ThÞ Minh, 2000). Nh− vËy ta cã thÓ nãi r»ng vÞt CV. Super M2 thÝch øng tèt víi ®iÒu kiÖn Viªt Nam. Khèi l−¬ng c¬ thÓ vÞt qua 2 giai ®o¹n vÞt con v vÞt hËu bÞ KÕt qu¶ theo dâi khèi l−îng qua c¸c tuÇn tuæi cña vÞt v qua 2 thÕ hÖ ®−îc tr×nh b y ë B¶ng 2. B¶ng 2. Khèi l−îng (g) vÞt CV. Super M2 qua c¸c giai ®o¹n TuÇn Giíi Dßng trèng Dßng m¸i Khèi l−îng (g) Tuæi tÝnh THXP THS TB TC Anh THXP THS TB TC Anh 2 Trèng Mean 388 387 387 419 381 400 SE 7.69 4.57 7.75 2.75 Cv% 10.28 8.61 9.61 5.16 M¸i Mean 396 368 382 392 357 375 SE 4.42 3.24 3.63 2.88 Cv% 11.59 10.6 9.85 9.38 4 Trèng X 1171 1123 1147 1270 1075 1173 SE 22.56 9.19 23.15 8.45 Cv% 9.82 5.96 9.47 5.61 M¸i Mean 1143 1100 1122 1039 1073 1045 1059 900 SE 8.61 7.23 11.4 6.02 Cv% 7.83 7.92 11.83 6.69 6 Trèng Mean 2190 1876 2033 2257 1799 2028 SE 33.74 18.74 38.09 18.76 Cv% 7.86 7.27 8.77 7.45
  3. NguyÔn ®øc träng – Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊtcña vÞt M14... TuÇn Giíi Khèi Dßng trèng Dßng m¸i l−îng (g) Tuæi tÝnh THXP THS TB TC Anh THXP THS TB TC Anh M¸i Mean 1921 1819 1870 1730 1669 1703 1686 1350 SE 14.97 15.99 16.8 12.94 Cv% 6.02 10.58 10.69 8.83 8 Trèng Mean 2662 2379 2521 2830 2190 2510 SE 32.14 20.22 47.76 19.64 Cv% 6.16 6.22 8.77 6.34 M¸i Mean 2269 2216 2243 2120 1964 2049 2007 1800 SE 15.62 13.81 21 13.74 Cv% 7.12 7.48 11.29 7.73 10 Trèng Mean 3237 2807 3022 3376 2575 2976 SE 38.50 41.44 56.10 15.37 Cv% 6.19 3.91 7.62 1.89 M¸i Mean 2647 2403 2525 2302 2145 2309 2227 1970 SE 21 15.38 30.2 24.28 Cv% 8.02 2.72 11.91 5.04 12 Trèng Mean 3352 2929 3140 3419 2720 3070 SE 66.8 65.34 55.9 69.2 Cv% 7.78 5.9 7.49 8.05 M¸i Mean 2698 2697 2698 2479 2190 2304 2247 2140 SE 21.8 47.05 30.2 40.25 Cv% 8.65 7.4 14.86 8.38 16 Trèng Mean 3693 3036 3365 3595 2831 3213 SE 69.1 41.06 69.5 8652 Cv% 10.25 4.49 8.69 11.02 M¸i Mean 2905 2700 2803 2840 2302 2410 2356 2430 SE 20 38.02 18.1 27.52 Cv% 7.05 8.33 8.15 6.85 22 Trèng Mean 3967 3090 3529 3754 3029 3391 SE 49 64.03 63 57.68 Cv% 6.71 6.55 9.44 7.11 M¸i Mean 2997 2767 2882 3082 2460 2508 2484 2700 SE 25 30.28 11.5 28.84 Cv% 8.81 6.57 6.9 6.99 Qua B¶ng 2 ta thÊy ®èi víi vÞt dßng trèng khèi l−îng vÞt ®Õn 4, 8, 12, 16 tuÇn tuæi vÞt trèng ®¹t trung b×nh: 1147, 2521, 3140 v 3365 g/con. VÞt m¸i ®¹t trung b×nh: 1122, 2243, 2698 v 2803 g/con. Nh− vËy khèi l−îng vÞt nu«i qua 2 thÕ hÖ ®Òu v−ît so víi khèi l−îng tiªu chuÈn cña gièng nu«i t¹i Anh. Khèi l−îng trung b×nh 2 thÕ hÖ cña vÞt m¸i ë 4, 8, 12, 16 tuÇn tuæi so víi tiªu chuÈn cña Anh ®¹t t−¬ng øng l 107,98%, 105,8%, 108,83% v 98,69%. §Õn tuÇn tuæi 22 vÞt trèng ®¹t trung b×nh 3529 gr/con, cßn vÞt m¸i ®¹t 2882 gr/con. Nh− vËy vÞt m¸i ®¹t 93,51% khèi l−îng so víi tiªu chuÈn cña vÞt m¸i nu«i t¹i Anh. Chªnh lÖch gi÷a vÞt trèng v vÞt m¸i r©t lín gÇn 1kg. §èi víi vÞt dßng m¸i khèi l−îng vÞt ®Õn 4, 8, 12 tuÇn tuæi vÞt ®ùc ®¹t trung b×nh cña 2 thÕ hÖ: 1173, 2510, 3070, vÞt m¸i ®¹t trung b×nh qua 2 thÕ hÖ l 1059, 2007, 2247. Nh− vËy khèi l−îng vÞt nu«i qua 2 thÕ hÖ ®Òu v−ît so víi tiªu chuÈn m h ng khuyÕn c¸o. Khèi l−îng trung b×nh 2
  4. NguyÔn ®øc träng – Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊtcña vÞt M14... thÕ hÖ cña vÞt m¸i ë 4, 8, 12 tuÇn tuæi so víi tiªu chuÈn cña Anh ®¹t t−¬ng øng l 117,66%, 111,50% v 105%. §Õn tuÇn tuæi 16 & 22 vÞt trèng ®¹t trung b×nh qua 2 thÕ hÖ l 3213 v 3391 g/con, vÞt m¸i ®¹t 2356 v 2484g. Nh− vËy vÞt m¸i nu«i ®¹t 96,95 & 92% so víi vÞt m¸i cña tiªu chuÈn gièng nu«i ë Anh, khèi l−¬ng vÞt trèng chªnh lÖch víi vÞt m¸i còng rÊt lín gÇn 1,3kg (ë thÕ hÖ xuÊt ph¸t). Tuæi ®Î vÞt CV. Super M2 KÕt qu¶ theo dâi tuæi ®Î cña gièng vÞt CV. Super M2 ®èi víi c¶ vÞt dßng trèng v dßng m¸i ®−îc tr×nh b y ë B¶ng 3. B¶ng 3. Tuæi ®Î (ng y) cña vÞt CV. Super M2 Dßng trèng Dßng m¸i §Þa ®iÓm nu«i §VT THXP THS TB THXP THS TB TTNCV§X Ng y 161 199 180 140 180 160 T/C cña Anh Ng y 189 161 Qua kÕt qu¶ B¶ng 3 cho ta thÊy vÞt CV. Super M2 cã tuæi ®Î rÊt sím ë thÕ hÖ xuÊt ph¸t, dßng m¸i 20 tuÇn tuæi v dßng trèng 23 tuÇn tuæi; dßng m¸i cã tuæi ®Î sím h¬n 2 tuÇn, dßng trèng sím h¬n 3 tuÇn so víi vÞt nu«i t¹i Anh. §Õn thÕ hÖ sau tuæi ®Î cña vÞt ë c¶ 2 dßng ®Òu muén h¬n. Tuæi ®Î trung b×nh cña 2 thÕ hÖ ë dßng trèng sím h¬n, ë dßng m¸i t−¬ng ®−¬ng víi tiªu chuÈn cña Anh. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i vÒ tuæi ®Î t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Ho ng ThÞ Lan (1998) (vÞt SM cã tuæi ®Î cña dßng trèng l 175 - 182 ng y, dßng m¸i 165 - 175 ng y) Tû lÖ ®Î v n¨ng suÊt trøng cña vÞt CV. Super M2 KÕt qu¶ theo dâi tû lÖ ®Î trøng v n¨ng suÊt trøng cña vÞt CV. Super M2 ®Õn 67 tuÇn tuæi qua 2 thÕ hÖ ®−îc tr×nh b y ë B¶ng 4. B¶ng 4. Tû lÖ ®Î v n¨ng suÊt trøng cña vÞt CV Super M2 Dßng trèng (%) Dßng m¸i (%) TuÇn ®Î THXP THS TB THXP THS TB 1-2 8,59 7,24 7,91 5,92 6,12 6,02 3-4 32,63 11,70 22,16 32,82 12,98 22,90 5-6 55,23 42,24 48,73 62,70 41,28 51,99 7-8 65,49 74,26 69,87 73,99 78,96 76,48 9-10 67,47 72,04 69,75 74,39 82,63 78,51 11-12 74,31 81,97 78,14 67,82 82,63 75,23 13-14 75,83 79,20 77,51 70,74 86,18 78,46 15-16 75,12 78,94 71,57 83,38 77,48 82,76 17-18 81,31 69,24 75,27 72,73 80,79 76,76 19-20 78,14 57,34 67,74 82,16 78,38 74,59 21-22 79,37 50,64 65,00 74,24 67,28 70,76 23-24 80,04 56,94 68,49 75,14 73,38 74,26 25-26 79,09 50,05 64,57 73,70 62,00 67,85 27-28 77,76 45,23 61,49 72,73 71,66 72,20 29-30 74,55 68,41 71,48 73,09 60,02 66,65 31-32 74,26 63,46 68,86 64,29 61,96 63,13
  5. NguyÔn ®øc träng – Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊtcña vÞt M14... 33-34 74,33 58,13 66,23 69,00 57,99 63,50 35-36 71,92 52,52 62.22 68,50 53,95 61,23 37-38 63,00 46,74 54,87 65,14 49,93 57,54 39-40 55,57 40,86 48,21 60,92 46,02 53,47 41-42 42,50 34,99 38,74 51,57 42,32 46,95 43-44 39,00 38,23 38,61 45,14 38,93 42,04 45-46 31,92 37,12 34,52 39,00 37,14 38,07 47-48 31,92 32,52 32,22 Tû lÖ ®Î TB(%) 63,65 52,77 58,23 61,32 58,01 59,67 N¨ng suÊt trøng(q/m¸i) 204,96 169,92 187,49 206,03 194,91 200,49 Qua kÕt qu¶ B¶ng 4 cho ta thÊy tû lÖ ®Î b×nh qu©n THXP, THS v trung b×nh (TB) cña 2 thÕ hÖ t−¬ng øng l cña vÞt dßng trèng 63,65%, 52,77% v 58,23%, tû lÖ ®Î cao nhÊt l 82,76% ë tuÇn ®Î 15 - 16, 81,97% ë tuÇn ®Î 11 - 12 v 78,94% ë tuÇn ®Î 15 - 16. VÞt dßng m¸i l 61,32%, 58,01% v 59,67%, tû lÖ ®Î cao nhÊt l 74,59% ë tuÇn ®Î 19 - 20, 86,18% ë tuÇn ®Î 13 - 14 & 78,51% ë tuÇn ®Î 9 - 10. THXP ®Õn 66 tuÇn tuæi , dßng trèng (46 tuÇn ®Î) n¨ng suÊt trøng ®¹t 204,96 qu¶/m¸i v−ît so víi tiªu chuÈn cña gièng (191 qu¶/m¸i/68 tuÇn tuæi). §èi víi vÞt dßng m¸i 68 tuÇn tuæi (48 tuÇn ®Î) n¨ng suÊt trøng ®¹t 206,03 qu¶/m¸i t−¬ng ®−¬ng so víi tiªu chuÈn cña gièng (202 qu¶/m¸i/64 tuÇn tuæi). THS, dßng trèng 46 tuÇn ®Î n¨ng suÊt trøng ®¹t 169,92 qu¶/m¸i, vÞt dßng m¸i 48 tuÇn ®Î n¨ng suÊt trøng ®¹t 194,91 qu¶/m¸i. Trung b×nh 2 thÕ hÖ n¨ng suÊt trøng cña dßng trèng ®¹t 187,49 qu¶/ m¸i, dßng m¸i ®¹t 200,49 qu¶/m¸i. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i vÒ n¨ng suÊt trøng cã thÊp h¬n chót Ýt so víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Ho ng ThÞ Lan (1998) (vÞt SM cã n¨ng suÊt trøng cña dßng trèng l 170 - 210 qu¶/m¸i/40 tuÇn ®Î, dßng m¸i 180 - 220 qu¶/m¸i/40 tuÇn ®Î) Khèi l−îng trøng, mét sè chØ tiªu Êp në v tiªu tèn T¡/10 qu¶ trøng B¶ng 5. Khèi l−îng trøng, mét sè chØ tiªu Êp në & tiªu tèn T¡/10 qu¶ trøng. Dßng trèng Dßng m¸i ChØ tiªu §V THXP THS TB THXP THS TB - Khèi l−îng (Mean) g 85,05 85,74 85,54 78,30 84,81 82,90 + SE g 0,70 0,31 0,72 0,27 + CV % 10,07 6,86 11,25 6,07 - Tû lÖ ph«i % 89,27 97,39 93,07 69,20 95,74 83,35 - Tû lÖ në/ph«i % 77,15 83,28 80,15 81,02 84,45 83,12 - Tiªu tènT¡/10 qu¶ trøng kg 4,4 5,12 3,9 4,18 Qua kÕt qu¶ B¶ng 5 cho ta thÊy khèi l−îng trøng vÞt CV. Super M2 dßng trèng trung b×nh 85,54g, dßng m¸i 82,90g trøng dßng trèng lín h¬n trøng dßng m¸i (víi P < 0,001), trøng t−¬ng ®èi ®ång ®Òu. KÕt qu¶ n y t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ khèi l−îng trøng cña vÞt SM thÕ hÖ thø 5 nu«i t¹i Trung t©m nghiªn cøu vÞt §¹i Xuyªn 81,86 - 84,52g (Ho ng ThÞ Lan, 1997) Tû lÖ trøng cã ph«i cña vÞt dßng trèng trung b×nh 2 thÕ hÖ ®¹t 93,07%, tû lÖ ph«i cña trøng vÞt dßng m¸i thÕ hÖ xuÊt ph¸t cßn thÊp chØ ®¹t 69,2%, theo chóng t«i cho r»ng ®èi víi vÞt dßng m¸i khèi l−îng vÞt ®ùc v vÞt m¸i chªnh lÖch nhau nhiÒu (1,3kg) khi vÞt v o ®Î, ®Õn thÕ hÖ sau tû lÖ ph«i ® ®¹t 95,74%, b×nh qu©n 2 thÕ hÖ ®¹t 83,35%. Tiªu tèn thøc ¨n cho 10 qu¶ trøng ë thÕ hÖ xuÊt ph¸t ®èi víi vÞt dßng trèng l 4,4 kg T¡, dßng m¸i hÕt 3,9kg, tiªu tèn thøc ¨n cho 10 qu¶ trøng ë thÕ hÖ sau cao h¬n t−¬ng øng l 5,12 v 4,18kg T¡, kÕt qu¶ n y t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu tiªu tèn T¡ cho 10 qu¶ trøng ngan
  6. NguyÔn ®øc träng – Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊtcña vÞt M14... 4,78 - 4,81 kg T¡/10 qu¶ (NguyÔn §øc Träng, 2001), ®iÒu n y cã thÓ do sö dông 2 lo¹i T¡ kh¸c nhau ®ång thêi n¨ng suÊt trøng cña thÕ hÖ sau thÊp h¬n còng dÉn ®Õn tiªu tèn T¡ cao h¬n. Mét sè chØ tiªu cña vÞt CV Super M2 th−¬ng phÈm Khi theo dâi kh¶ n¨ng t¨ng träng v tiªu tèn thøc ¨n qua c¸c giai ®o¹n cña vÞt nu«i th−¬ng phÈm kÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn qua B¶ng 6: B¶ng 6. Khèi l−îng, sinh tr−ëng cña vÞt SM2 th−¬ng phÈm v tiªu tèn T¡ qua c¸c giai ®o¹n TuÇn n Khèi l−îng Sinh tr−ëng Sinh tr−ëng tuyÖt Tiªu tèn T¡/1kg tuæi vÞt (g) t−¬ng ®èi (%) ®èi (g/c/ng y) (kg) Míi në 36 50,52 - - - 2 36 487 163,28 33,09 - 4 36 1353 90,01 60,23 1,77 6 35 2424 57,26 77,85 2,08 7 34 3234 27,67 112,33 2,27 8 35 3242 0,21 0,97 2,76 Qua B¶ng 6 cho ta thÊy vÞt cã kh¶ n¨ng t¨ng träng nhanh ®Õn 7 tuÇn tuæi khèi l−îng ® ®¹t 3234g t¨ng gÊp 64 lÇn so víi 1 ng y tuæi. §ång thêi tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng 2,27kg T¡, ®Õn 8 tuÇn tuæi khèi l−¬ng ® ®¹t 3242g, tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng l 2,76kg T¡, khèi l−îng vÞt ®Õn 8 tuÇn tuæi t¨ng rÊt Ýt . Tèc ®é sinh tr−ëng tuyÖt ®èi cao nhÊt ë 7 tuÇn tuæi ®¹t 112,33 g/con/ng y v thÊp nhÊt ë tuÇn tuæi thø 8. Sinh tr−ëng t−¬ng ®èi cao nhÊt ë tuÇn tuæi 2 sau ®ã gi¶m dÇn ®Õn 8 tuÇn tuæi. Khi tiÕn h nh kh¶o s¸t c¸c chiÒu ®o v kh¶o s¸t th©n thÞt cña vÞt ë 7 & 8 tuÇn tuæi thu ®−îc kÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn qua B¶ng 7. B¶ng 7. KÕt qu¶ kh¶o s¸t mét sè chØ tiªu cña vÞt th−¬ng phÈm CV Super M2 ChØ tiªu N §VT 7 tuÇn tuæi 8 tuÇn tuæi D i th©n 33 cm 32,52 34,20 Vßng ngùc 33 cm 33,94 35,66 D i l−ên 33 cm 15,97 17,78 D y l−ên 33 mm 15,48 17,15 D i l«ng c¸nh 33 cm 12,41 15,87 P mæ kh¶o s¸t 4 Gr 3025 3387,5 P thÞt xÎ 4 Gr 2167,5 2492,5 Tû lÖ thÞt xÎ 4 % 71,65 73,57 P thÞt øc 4 gr 144,25 196,5 Tû lÖ thÞt øc 4 % 6,65 7,88 P thÞt ®ïi 4 gr 152,25 161,5 Tû lÖ thÞt ®ïi 4 % 7,02 6,47 Qua B¶ng 7 cho ta thÊy vÞt th−¬ng phÈm ®Õn 7 v 8 tuÇn tuæi cã ®é d y l−ên rÊt cao 15,48 v 17,15 mm, tèc ®é mäc l«ng còng nhanh ®é d i l«ng c¸nh thø 4 ë 7, 8 tuÇn tuæi ® ®¹t 12,41 v 15,87 cm, tû lÖ thÞt xÎ ®¹t 71,65 v 73,57%. Qua kÕt qu¶ B¶ng 6 & 7 cho ta thÊy nu«i vÞt CV Super M2 nÕu kÕt thóc ë 7 tuÇn tuæi l cã hiÖu qu¶ cao h¬n.
  7. NguyÔn ®øc träng – Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊtcña vÞt M14... KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ KÕt luËn - Gièng vÞt CV. Super M2 thÝch nghi tèt víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam thÓ hiÖn ë tû lÖ nu«i sèng cao 98%, kh¶ n¨ng t¨ng träng tèt t−¬ng ®−¬ng víi tiªu chuÈn nu«i ë Anh. - C¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt trøng, khèi l−îng trøng nu«i t¹i Trung t©m cao h¬n v t−¬ng ®−¬ng víi tiªu chuÈn cña gièng nu«i t¹i Anh. - Tuæi ®Î cña vÞt t−¬ng ®−¬ng víi vÞt nu«i t¹i Anh ®èi víi c¶ 2 dßng. - Tû lÖ ph«i cña trøng vÞt ®¹t trªn 90%. - VÞt th−¬ng phÈm 7 tuÇn tuæi ®¹t 3234g, tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng thÊp (2,27kg), tèc ®é mäc l«ng nhanh, giÕt thÞt ë 7 tuÇn tuæi cã hiÖu qu¶ cao h¬n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=69

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2