intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản và khả năng thâm nhập vào thị trường này của các doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
380
lượt xem
117
download

Khóa luận tốt nghiệp: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản và khả năng thâm nhập vào thị trường này của các doanh nghiệp Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Văn hóa kinh doanh Nhật Bản và khả năng thâm nhập vào thị trường này của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm nêu những đặc trưng của văn hoá kinh doanh Nhật Bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác Việt nam. Đưa ra những thông tin cần thiết và một số những lưu ý cho các doanh nghiệp Việt nam khi tiến hành đàm phán thương mại quốc tế với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đề xuất một số giải pháp vĩ mô và vi mô để các doanh nghiệp Việt nam có thể tăng cường hiểu biết và vận dụng hiệu quả văn hoá kinh doanh trong đàm phán với đối tác Nhật bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản và khả năng thâm nhập vào thị trường này của các doanh nghiệp Việt Nam

 1. HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G : TẾ NGOẠI THƯƠNG MH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI HAM 9ặi HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G CỐT NGHỈÊP in VÀ KHÁ Hầm THÂM NHẠ c DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Smà viên thực hiện ị Nguyễn Thị Vân Lớp ị Nhật Ì Khóa ĩ 41B - KTNT Giáo viền hướng đẫn : TS. Nguyễn Hoàng Ánh HÀ NỘI, THÁNG li / 2006
 2. T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH T Ê NGOẠI T H Ư Ơ N G C H U Y Ê N N G À N H KINH T Ế Đ ố i NGOẠI Oữữ ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: VĂN HOA KINH DOANH NHẬT BẢN VÀ KHẢ N Â N G THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG NÀY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Sinh viên thực hiện : Nguyền Thị Lớp : Nhật Ì '—Jú2£ Ị Khoa ĩ 41B - KTNT Giáo viên hướng dẩn : TS. Nguyễn Hoàng Ánh HÀ NỘI, THÁNG l i / 2006
 3. MỤC LỤC LỜI M Ở ĐẦU Ì C H Ư Ơ N G ì: TỔNG QUAN VỀ V Ã N HOA KINH DOANH V À ẢNH H Ư Ở N G CÙA VẪN HOA KINH DOANH ĐẾN KHẢ N Â N G T H Â M NHẬP THỊ T R Ư Ờ N G CỦA DOANH NGHIỆP 3 ì. Tổng quan về văn hoa kinh doanh 3 Ì. Khái niệm về văn hoa 3 2. Giới thiệu về kinh doanh 5 3. Giới thiệu về văn hoa kinh doanh ì 3.1. Khái niệm văn hoa kinh doanh 7 3.2. Đặc điểm cùa văn hóa kinh doanh 9 3.3. Các yếu tố cấu thành nên văn hoa kinh doanh 9 4. Vai trò của văn hoa trong hoạt động kinh doanh 11 4. Ì. Tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển 11 4.2. Văn hoa tác động tới tư duy, tình cảm, giao tiếp trong kinh doanh 13 l i . Ảnh hưởng của văn hoa kinh doanh tói khá năng thám nhập thị trư ng của doanh nghiệp 15 Ì. Văn hoa kinh doanh ảnh hưởng tới chiến lược về sán phẩm 16 1.1. Chủng loại hàng hoa 16 1.2. Mẫu m ã sản phẩm 16 1.3. Chất lượng sản phẩm 18 Ì .4. Bao bì của sản phẩm 18 2. Văn hoa kinh doanh ảnh hưởng tới giá cả của sản phẩm 19 2.1. Mức giá của sản phẩm 19 2.2. ỗ n h hường của định vị sản phẩm 19 3. Vãn hoa kinh doanh ảnh hướng tới kênh phân phối 20 4. Văn hoa kinh doanh ảnh hưởng tới xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 21 4. Ì. Hình thức quảng cáo 21 4.2. Hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm 22
 4. C H Ư Ơ N G li: V Ã N HOA KINH DOANH NHẬT BẢN V À ẢNH H Ư Ở N G CỦA N Ó ĐẾN KHẢ N Â N G THẢM NHẬP THỊ T R Ư Ờ N G NHẬT BẢN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 24 ì. Giói thiệu về văn hoa k i n h doanh Nhật Bản 24 Ì. Đất nước Nhật Bản và những nét đặc trưng trong văn hoa Nhật Bản 24 1.1. Đất nước Nhật Bản 24 Ì .2. Vài nét về xã hội Nhật Bản 25 Ì .3. M ộ t số nét đặc trưng trong văn hoa Nhật Bản 27 2. Những nét đặc trưng trong văn hoa kinh doanh Nhật Bán 29 2. Ì. Chú trọng hiệu quả kinh tế tối ưu 29 2.2. Coi trọng sự kín đáo, khéo léo trong đối nhân xử thế 30 2.3. Phái huy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực của nhàn viên 31 2.4. Coi công ty như một gia đình 32 2.5. Chế độ làm việc suốt đời 33 2.6. Tư tưởng Kaizen và 5S 34 li. Tình hình xuất k h ợ u của Việt N a m sang thị trường Nhặt B ả n những n ă m gần đây 36 Ì. K i m ngạch xuất khợu 36 2. Cơ cấu mặt hàng xuất khợu 39 2.1. Hàng dệt may 40 2.2. Thúy hải sản 41 2.3. Dầu thô 42 2.4. Dây điện và dây cáp điện 43 2.5. Các mặt hàng khác 43 i n . Á n h hưởng của văn hoa k i n h doanh N h ậ t B ả n tới k h ả năng thâm nhập vào thị trường này của doanh nghiệp V i ệ t N a m 45 1. Ánh hưởng tới chiến lược về sản phợm 45 1.1. Chủng loại hàng hoa 45 1.2. Mầu m ã sản phợm 46 1.3. Chất lượng sản phợm 47 Ì .4. Bao bì sản phợm 48
 5. 2. Văn hoa kinh doanh Nhật Bản ảnh hưởng tới giá cả của sản phẩm 50 2. Ì. Giá cả sản phẩm 50 2.2. Ả n h hưởng của định vị sản phẩm 52 3. Ánh hưởng tới kênh phân phối 52 3.1. Giới thiệu về hệ thống phân phối Nhật Bản 53 3.2. Tinh hình kênh phân phối của hàng hoa của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường Nhật Bản 56 4. Văn hoa kinh doanh Nhật Bản ảnh hưởng tới xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 58 4. Ì. Hình thức quảng cáo 58 4.2. Hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triặn lãm 60 C H Ư Ơ N G IU: GIẢI P H Á P Đ Ể P H Á T HUY VAI T R Ò VẪN HOA KINH DOANH NHẬT BẢN NHẰM N Â N G CAO K H Á N Ă N G T H Â M NHẬP V À O THỊ T R Ư Ờ N G NHẬT BẢN CỦA C Á C DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 63 ì. Đánh giá về hiặu biết của doanh nghiệp Việt N a m về vãn hoa k i n h doanh N h ậ t B ả n 63 Ì. Những thành tựu đạt được 63 2. Những mặt còn tồn tại 65 n. T r i ặ n vọng về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong nhũng n ă m tới 66 1. Triặn vọng phát triặn quan hệ kinh tế thương mại song phương 66 2. Triặn vọng trong quan hệ hợp tác đa phương 68 3. D ự báo về khả năng xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật giai đoạn 2007-2010 70 H I . M ộ t số giải pháp phát h u y vai trò văn hoa k i n h d o a n h N h ậ t B ả n n h ằ m nâng cao k h ả nang thâm nhập thị trường này của doanh nghiệp Việt N a m 71 Ì. N h ó m giải pháp đối với Nhà nước 71 2. N h ó m giải pháp đối với doanh nghiệp 76 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
 6. LỜI MỞ ĐẦU V ă n hoa k i n h d o a n h là vấn đề được nói n h i ề u t r o n g n h ữ n g n ă m g ầ n đây, thu hút sự quan tám ngày càng l ớ n của các doanh n g h i ệ p và các nhà q u ả n lý k i n h tế. T r o n g giai đoạn hiện nay, k h i các nền k i n h t ế khác nhau đang ngày một xích lại g ầ n nhau hơn, bên cạnh những thành t ự u c ủ a h ợ p tác phát triển cùng tiến bộ, thì n h ữ n g bất cập cũng ngày càng d i ễ n b i ế n phức t ạ p hơn. Các nhà phân tích nhận ra rằng phẫn nhiều những bấp cập còn t ồ n tại đểu xuất phái l ừ những m â u thuẫn của các nền vãn hoa khác nhau, cụ t h ể hơn là n h ữ n g nét không tương đồng từ những nền văn hoa k i n h doanh khác nhau. D o vậy hơn lúc nào hết vàn đề văn hoa k i n h doanh lại được quan tâm nhiều như hiện nay. Nhật Bán là m ộ t cường quốc k i n h tế, có lịch sư hơn 30 n ă m về q u a n hệ ngoại giao, k i n h t ế với V i ệ t Nam. T r o n g hơn 30 n ă m qua, N h ậ t Bản đã t h ể hiện vai trò to l ớ n của mình đ ố i v ớ i nền k i n h t ế V i ệ t N a m và V i ệ t N a m luôn coi nước này là đôi tác hàng dầu. T r o n g quá trình thăm nhập thị trường Nhật Ban, các doanh n g h i ệ p V i ệ t N a m cũng vấp phải rất nhiều khó khăn, thường là những khó khàn d o không am hiếu kĩ càng về vãn hoa k i n h doanh c ủ a thị nường này. D o vậy, n h ữ n g nghiên cứu về văn hoa k i n h d o a n h N h ậ t Bản t r ớ nôn can thiết và quan trọng c h o các doanh n g h i ệ p V i ệ t Nam. C ũ n g t ừ lí d o này, tác giả của khoa luận đã chọn đề tài: "Văn hoa kinh doanh Nhật Bắn và khả năng thâm nhập vào thị trường này của các doanh nghiệp Việt Nam " với mong m u ố n đóng góp m ộ t phần nào nhũng hiểu biết cùa mình về vấn đề này. Kết cấu của khoa luận gồm có ba chương: Chương Ì: T ổ n g quan về văn hoa k i n h doanh và ảnh hướng c ủ a vãn hóa k i n h doanh đến k h ả năng thâm n h ậ p thị trường c ủ a d o a n h nghiệp. Chương 2 : V ă n hoa k i n h d o a n h N h ậ t Bán và k h ả nâng thám n h ậ p vào thị trường này của các doanh n g h i ệ p V i ệ t Nam. Ì
 7. Chương 3 : M ộ t số giải pháp nhằm phát huy vai trò văn hoa kinh doanh Nhật Bán nhằm thúc đẩy khả n ă n g t h â m nhập vào thị trường Nhật Bán cùa các doanh nghiệp V i ệ t Nam. Do l à n h đ ộ còn hạn chế vì thế người viết bài luận này chắc chắn không tránh khói khỏi các thiếu sót, vì thế tác giả mong nhận được những lời nhận xét, góp ý từ phía thầy cô và bạn bè đự có thêm cơ hội hoàn thiện những nhận thức về vấn đự này. Cuối cùng tác giả xin được cảm ơn sự giúp đỡ của cán bộ Thư viện quốc gia Việt Nam, Thư viện trường đại học Ngoại Thương, V i ệ n nghiên cứu Nhật Bản, V i ệ n kinh t ế t h ế giới... đặc biệt vô cùng cám ơn sự chì bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn là TS. Nguyễn Hoàng Ánh đã giúp đỡ tác giả trong quá trình hoàn thành khoa luận tốt nghiệp này. 2
 8. CHƯƠNG ì TỔNG QUAN VỀ V Ă N HOA KINH DOANH V À ẢNH H Ư Ở N G CỦA V Ã N HOA KINH DOANH ĐẾN KHẢ N Â N G T H Â M NHẬP THỊ T R Ư Ờ N G CỦA DOANH NGHIỆP. ì. Tổng quan về văn hoa kinh doanh. 1. Khái niệm về văn hoa. T i ế n trình lịch s ứ c h o t h ấ y , n g a y t ừ t h u ở sơ k h a i , v ă n h o a đ ã là n ề n t ả n g , là đ ộ n g l ự c c ủ a q u á trình phát t r i ể n c ủ a toàn t h ế c ộ n g đ ồ n g nói c h u n g và t ừ n g cá thê thành viên c ủ a c ộ n g đ ồ n g nói riêng. T h ế n h ư n g m ã i đ ế n n ử a s a u t h ế kỉ X I X các n h à nghiên c ứ u m ớ i b ắ t đ ầ u q u a n t â m nghiên c ứ u v ă n h o a v à m ớ i b ắ t đ ố u đ ư a r a n h ữ n g định n g h ĩ a b a n đ ầ u v ề v ă n h o a . K ế t ừ k h i x u ấ t h i ệ n c h o đ ế n n ử a c u ố i t h ế kỉ 2 0 , t h e o t h ố n g k é sơ b ộ c ủ a m ộ t h ọ c g i ả n g ư ờ i P h á p tên là A . M õ l ô t r o n g tác p h ố m "Tính xã h ộ i c ủ a v ă n h o a " , đ ã c ó k h o ả n g 2 5 0 định n g h ĩ a về v ă n h o a . N ă m 1 9 5 2 , h a i n h à n h â n h ọ c M ỹ , Altìed K r o e b e r v à C l y d e K l u c k h o n đ ã c ô n g b ố m ộ t c u ố n biên s o ạ n v ề n h ữ n g ý đ ồ đ ị n h n g h ĩ a khái n i ệ m vãn h o a v ớ i k h ô n g d ư ớ i 1 6 4 d i n h n g h ĩ a . Đ á n g c h ú ý là các đ ị n h n g h ĩ a n à y c ó sự khác n h a u k h ô n g c h ỉ là ớ b ả n c h ấ t c ủ a đ ị n h n g h ĩ a đ ư a r a m à c ả ỏ n h ữ n g cách s ứ d ụ n g tương đ ố i r ộ n g rãi c ủ a t ừ này. Đ ể t i ệ n c h o q u á trình nghiên c ứ u c h ú n g l a h ã y x e m xét khái n i ệ m này trên h a i q u a n đ i ể m , đ ó là v ă n h o a t r o n g cách nhìn n h ậ n c ù a các h ọ c g i ả n ư ớ c ngoài v à v ă n h o a t h e o c á c h nhìn n h ậ n c ủ a các n h à nghiên c ứ u V i ệ t N a m . Đ ị n h n g h ĩ a đ ầ u tiên v ề v ă n h o a là định n g h ĩ a c ủ a n h à n h ã n c h ủ n g h ọ c E.B T y l o r đ ư a r a n ă m 1 8 7 1 . T h e o ô n g , "Văn hoa là một tống thế phức tạp bao ẹ ồ m các kiến thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật lệ, phong tục và tất rá nhũn ạ thói quen mà con người đạt được với tư cách là thành viên của một xà hội". T r o n g định n g h ĩ a này, T v l o r đề c ậ p c h ủ y ế u đ ế n lĩnh v ự c v ă n h o a t i n h t h ầ n m à k h ô n g đề c ậ p đ ế n các lĩnh v ự c v ã n h o a v ậ t c h ấ t . 3
 9. Sau Tylor đã có rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra những định nghĩa khác nhau về văn hoa. Điển hình là Triết học M á c - Lênin: "Văn hoa là tổng hợp các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra, là phương thức. phương pháp mà con người sử dụng nhâm cài tạo tự nhiên, xã hội và lỊÌiío dục con người". Ngay l ừ những năm 70, 80 của t h ế k i X X , nhiều cuộc họp bàn vé văn hoa dưới sự chủ trì của Liên hợp quốc đã được tổ chức, qua đó nhiêu định nghĩa vé văn hoa đã được đẻ xuất, và có những đinh nghĩa đã được thừa nhận rộng rãi, được coi như sự thể hiản về văn hoa Liên hợp quốc, cũng có nghĩa là cùa t h ế giới: "Vãn hoa bao gồm tất cả nhệng gì làm cho dân tộc này khác dân tộc khác, từ nhệng sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối sống, và lao dộng" ( H ộ i nghị liên chính phủ về các chính sách văn hoa họp tại Venise năm 1970). Trong các bộ từ điển bách khoa và các l ừ điển chuyên ngành của các nước, l ừ văn hoa cũng có được một vị trí xứng đáng với những lời giải thích đầy du và sâu sắc. "Văn hoa lù trình độ phái triển của lịch sử và xã hội loài người, hiểu hiện ra trong các kiều và các hình thái tó chức đời sống và hành động của con người cũng như các giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra. Văn hoa có thề được dùng để chỉ trình độ phút triển về vật chất và tinh thẩn của nhệng xã hội, dân tộc, bộ tộc cụ thề hay hẹp hơn chỉ liên quan đến dời sống tinh thần của con người". (Đại bách khoa toàn thư Liên X ô ) . Về văn hoa, các nhà nghiên cứu V i ả t Nam cũng đưa ra những quan điểm riêng. Nhà nghiên cứu Phạm Toàn cho rằng "Văn hoa bắt đẩu bằng việc lạo ru các iiiá trị vật chất". Một nền văn hoa bao giờ cũng bắt đầu bằng những t hành lựu vật chất, t h ế rồi để duy trì các giá trị vật chất con người tìm cách truyền đạt làm ra các giá trị cho t h ế hả sau. N h ư vậy là văn hoa là cái đ ố i lập với tự nhiên. GS Đặng Đức Siêu thì cho rằng m ọ i hoạt động có ý thức của con người tác động vào tự nhiên và xã h ộ i , tạo ra các sản phẩm, các kết quả mang theo giá trị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của con 4
 10. n g ư ờ i và x ã h ộ i , là v ã n h o a . C o n n g ư ờ i sáng t ạ o r a v ã n h o a , v à c ũ n g n h ư v ậ y văn h o a l ạ i tái t ạ o b á n thân c o n n g ư ờ i . T h e o cách h i ể u p h ổ thông, t h ư ở n g thì " v ă n h o a " đ ư ợ c h i ể u p h ầ n n h i ề u lại thiên v ề các giá trị t i n h t h ầ n , k i ế n t h ứ c , trình độ... c h ú n g t a h a y b ắ t g ặ p các c ụ m t ừ t r o n g đ ờ i s ố n g h à n g n g à y n h ư c ó giá trị v ă n h o a c a o , x ệ s ự c ó v ă n h o a , nói n ă n g c ó văn h ó a , trình đ ộ văn h o a c a o , h a y trình đ ộ v ă n h o a 12/12... c ũ n g đ ê u x u ấ t phát t ừ cách h i ể u trên v ề t ừ "văn h o a " . R õ ràng là khái n i ệ m v ă n h o a đ a n g [ r ớ thành thông d ụ n g , n h ư n g đ ị n h n g h ĩ a c ủ a n ó d ư ờ n g n h ư b a o g i ờ c ũ n g " t u ộ t k h ỏ i " c h ú n g t a . D ù s a o s ự phát H iên c u a n ó c ũ n g g ắ n c h ặ t v ớ i s ự phát t r i ể n c ủ a các k h o a h ọ c v ề c o n n g ư ờ i . Q u a n h ữ n g ví d ụ điển hình trên c h ú n g t a t h ấ y đ ư ợ c r ằ n g c ó r ấ t n h i ề u d i n h n g h ĩ a v ề vãn h o a nhìn t ừ các khía c ạ n h k h á c n h a u , và c ũ n g r ấ t k h ó đ ể c ó đ ư ợ c m ộ t định n g h ĩ a h o à n toàn chính xác. N h ư n g c h ú n g t a c ó t h ể rút r a n h ữ n g đ i ể m c h u n g , đ ó là: v ă n h o a là s ả n p h ẩ m c ủ a x ã h ộ i loài n g ư ờ i , n ó đ ư ợ c hình thành t r o n g c u ộ c s ố n g x ã h ộ i và đ ư ợ c đ ú c k ế t t r u y ề n t ừ đ ờ i n à y s a n g đ ờ i k h á c , t r o n g văn h o a c ó n h i ề u khía c ạ n h , lĩnh v ự c v à g i ữ a c h ú n g c ó n h ữ n g m ố i liên hệ chặt c h ẽ lẫn nhau. V à đ ể p h ụ c v ụ c h o m ụ c đích nghiên c ứ u v à t r o n g k h u ô n k h ổ c ủ a bài k h o a l u ậ n , c h ú n g t a t h ố n g n h ấ t d ù n g m ộ t đ ị n h n g h ĩ a v ề v ă n h o a , đ ó là đ ị n h n g h ĩ a c ủ a C z i n k o t a , t h e o đ ó "Văn hoa là một hệ thống những cách cư xử đặc /nán; cho các thành viên của bất kỳ mội xã hội nào. Hệ thống này bao gồm mọi ván đề, từ cách nghĩ, nói, làm, thói quen, ngôn ngữ, sản phẩm, vật chất và nlĩữììg tình cảm, quan điếm chung của các thành viên đó". 2. Giới thiệu v ề k i n h doanh. K i n h d o a n h là m ộ t h o ạ t đ ộ n g c ơ b ả n c ủ a x ã h ộ i loài n g ư ờ i . H o ạ t đ ộ n g này xuất h i ệ n g ắ n l i ề n v ớ i s ự x u ấ t h i ệ n c ủ a h o ạ t đ ộ n g s ả n x u ấ t h à n g h o a . T ừ điển t i ế n g V i ệ t d o V ã n T â n c h ủ biên đ ị n h n g h ĩ a n h ư s a u : "Kinh doanh là dùng còng sức liên tài mà tô chức các hoởt động để kiếm lời như buôn bán, mở nhà máy". Đ ị n h n g h ĩ a n à y rõ ràng là c ò n t h i ế u , v à c h ư a n ê u đ ư ợ c b ả n c h ấ t c ủ a 5
 11. h o ạ t đ ộ n g k i n h d o a n h . T ừ điển t ừ v à n g ữ V i ệ t N a m d o N g u y ễ n L â n c h ù biên c ó g i ả i thích rõ h ơ n là: "Kinh doanh là tổ chức hoạt động về mặt kinh rể đế sinh lời". Đ ị n h n g h ĩ a v ề k i n h d o a n h t r o n g L u ậ t D o a n h n g h i ệ p V i ệ t N a m n ă m 2005 là: " Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn cùa quá trình đẩu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trẽn thị trường nh m mục đích sinh lợi". N h i ề u n h à nghiên c ứ u đ ã l ấ y đ ị n h n g h ĩ a v ề k i n h d o a n h c ủ a L u ậ t D o a n h n g h i ệ p t r o n g các tác p h ẩ m c ủ a m ì n h , v à đ ế n n a y đ â y v ẫ n là đ ị n h n g h ĩ a đ ầ y đ ủ v à c ọ t h ế n h ấ t . C ơ b ả n k i n h d o a n h là tác n h â n đ ồ n g t h ờ i là điều k i ệ n , p h ư ơ n g t i ệ n thúc đ ẩ y n ề n k h o a h ọ c kĩ t h u ậ t v à c ô n g n g h ệ phát t r i ể n , t ạ o r a s ự t h o a m ã n n g à y c à n g c a o n h u c ầ u c ủ a x ã h ộ i loài n g ư ờ i trên t ấ t c ả m ọ i lĩnh v ự c . K i n h d o a n h c ó m ộ t vài đ ặ c đ i ế m q u a n t r ọ n g c ầ n c h ú ý. Đ ó là: C á c y ế u t ố c ấ u thành n ê n h o ạ t đ ộ n g k i n h d o a n h g ồ m : Chủ thể kinh doanh là n h ữ n g n g ư ờ i l à m k i n h d o a n h , g ồ m các c ấ p đ ộ g ồ m cá n h â n , n h ó m và t ổ c h ứ c , và t ầ n g l ớ p d o a n h n h â n . Khách thể kinh d o a n h là k h á c h h à n g c ủ a c h ủ t h ế b a o g ồ m n g ư ờ i tiêu d ù n g (cá n h â n h a y t ậ p t h ế ) , các n h à k i n h d o a n h khác. Đối tượng kinh doanh thì t u y t h u ộ c v à o các lĩnh v ự c k i n h d o a n h , hình t h ứ c k i n h doanh...mà c ó t h ể là k h á c n h a u . V í d ọ n h ư k i n h d o a n h t h ư ơ n g m ạ i ( b a o g ồ m b u ô n b á n , t r a o đ ổ i , lưu thông), k i n h d o a n h s ả n x u ấ t , k i n h d o a n h dịch v ọ ( d u lịch, y t ế , giáo d ọ c , tư v ấ n , v i ễ n thông...) h o ặ c k i n h d o a n h trên c ả b a lĩnh v ự c : t h ư ơ n g m ạ i , s ả n x u ấ t , d ị c h v ọ . . . T r o n g s ố các l o ạ i hình trên, c ó t h ể nói k i n h d o a n h t h ư ơ n g m ạ i là p h ổ b i ế n n h ấ t . M ọ c đích chính c ủ a h o ạ t đ ộ n g k i n h d o a n h là đ ạ t đ ư ợ c , đ e m l ạ i l ợ i n h u ậ n c h o c h ủ t h ế k i n h d o a n h . T u y nhiên t r o n g m ộ t vài v ọ g i a o d ị c h k i n h d o a n h , m ọ c đích chính k h ô n g phái là l ợ i n h u ậ n n h ư b i ể u d i ễ n n g h ệ t h u ậ t đ ế q u y ê n t i ề n c h o đ ổ n g b à o bị l ũ l ọ t . S o n g đ à y là trường h ợ p cá b i ệ t k h ô n g c ó tính c h ấ t lâu dài, và k h ô n g t h ể h i ệ n đ ư ợ c b ả n c h ấ t c ủ a h o ạ t đ ộ n g k i n h d o a n h . 6
 12. Bán chất của quan hệ kinh doanh được thể hiện trong mối quan hệ trao đ ổ i , ràng buộc lẫn nhau giữa chủ thế và khách thế . N g ư ờ i kinh doanh phải căn cứ vào nhu cầu, thị hiế u, sở thích của các khách h à n g mục tiêu m à anh ta nhớm vào để cung cấp cho h ọ một lượng hàng hoa, dịch vụ n à o đ ó , nhằm thu một lượng tiền với một mức lợi nhuận nhất định. Ngược l ạ i , khách hàng có quyền chấp nhận hàng hoa và trả tiền hay k h ô n g , qua đó thực hiện việc bỏ phiếu hay không cho sự thành đạt của doanh nghiệp. Nguyên tớc cơ bản của kinh doanh là đôi bẽn (chủ thể và khách thể) cùng có lợi.Vì lợi ích cùa nhau hai bên cố gớng đạt được những thoa thuận "thuận mua vừa b á n " vừa đám bảo tính công bằng trong kinh doanh vừa là đạt nên móng cho mối quan hệ làm ăn lâu dài. 3. Giới thiệu về văn hoa kinh doanh. 3.1. Khái niệm văn hoa kinh doanh. Rõ ràng qua những nghiên cứu về 'văn hoa' như đã trình bày ờ trên, chúng ta thấy được văn hoa là một phạm trù rộng lớn, nó bao trùm và ảnh hướng, chi phối hầu hế t các lĩnh vực trong đời sống xã hội...Và cũng k h ô n g thể phủ định quan điểm cho rằng sự phát triển của văn hoa gớn với sự phát triển của khoa học về con người, khi mà nền kinh t ế t h ế giới ngày càng đạt được những thành quá đáng tự hào, vị trí, vai trò của kinh doanh nói chung và kinh doanh quốc t ế nói riêng ngày càng được khẳng định, thì những nghiên cứu về ảnh hương của văn hoa đế n kinh doanh như t h ế nào mới được các nhà nghiên cứu xem xét đế n. Sau sự thành công rực rỡ của các doanh nghiệp Nhạt Bán trên khớp t h ế giới, các nhà nghiên cứu phương Tây đã bớt đầu chú ý tìm hiểu nguyên nhàn ẩn chứa trong đó. Và h ọ tìm thấy những dấu ấn rất riêng, rất đặc trưng có trong kinh doanh của người Nhật Bản. V à từ đó, c h ú n g ta có thế hiểu ý nghĩa bao h à m cùa các thuật ngữ "văn hoa kinh doanh" hay "văn h ó a kinh t ế " và sự ra đời của chúng. Đ ã có khá nhiều định nghĩa về vãn hoa kinh doanh. Cũng như văn hoa, nội hàm của văn hoa kinh doanh cũng phức tạp, đôi khi còn trái ngược nhau. 7
 13. T r ê n t h ế g i ớ i , các n h à nghiên c ứ u c ó n h ư n g q u a n đ i ể m k h á p h o n g p h ú v ề văn h o a k i n h d o a n h . C ó h a i n h ó m q u a n đ i ể m v ề v ấ n đ ề này. N h ó m t h ứ n h ấ t c o i c h ủ t h ể c ủ a v ă n h o a k i n h d o a n h chính là các d o a n h n g h i ệ p , d o v ậ y v ă n h o a k i n h d o a n h chính là v ă n h o a d o a n h n g h i ệ p . N h ó m t h ứ h a i c o i k i n h d o a n h là h o ạ t đ ộ n g c ó liên q u a n đ ế n m ọ i thành viên t r o n g x ã h ộ i , n ê n v ă n h o a k i n h d o a n h là m ộ i p h ạ m trù ớ t ầ m c ỡ q u ố c g i a , d o đ ó v ă n h o a d o a n h n g h i ệ p là m ộ t thành p h á n t r o n g v ă n h o a k i n h d o a n h . Ớ t ạ i V i ệ t N a m , v ă n h o a k i n h d o a n h c ũ n g là đ ềtài g â y n h i ề u t r a n h cãi c h o các n h à nghiên c ứ u t r o n g vài n ă m t r ở l ạ i đây. T h e o G S . P h ạ m X u â n N a m , t r o n g h ộ i tháo k h u v ự c C h â u Á - Thái Bình D ư ơ n g v ề c h ủ đ ề Văn hoa và kinh doanh, t ả c h ứ c n ă m 1 9 9 6 : "Văn hoa kinh doanh lù phương pháp kinh doanh bằng cách nắm bắt thông tin, ra sức cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, quan tâm thích đáng đến đời sống vật chất và tinh thán cùa người lao động, bồi dưỡng và phái huy tiêm năng sáng tạo của họ ụrontị việc tạo ra những hàng hoa và dịch vụ có chất lượng tốt, ụùnh thức đẹp, ÍỊÌCÍ cà hợp lý, đáp ứng được nhu cáu của thị trưởng, giữ được chữ tin với người tiêu dùng trong nước và ngoài nước". TS Đ ỗ M i n h C ư ơ n g t r o n g c u ố n " V ă n h o a k i n h d o a n h v à t r i ế t lí k i n h d o a n h " định n g h ĩ a : "Văn hoa kinh doanh là việc sử dụng các nhân tố văn hoa vào trong hoạt động kinh doanh của chủ thể, là cái văn hoa mà các chủ thể kinh doanh tạo ra trong quá trình kinh doanh hình thành nên những kiểu kinh doanh ổn định và đặc thù của hộ". Đ a p h ầ n các n h à nghiên c ứ u và các h ọ c g i ả V i ệ t N a m t h ừ a n h ậ n v ă n h o a k i n h d o a n h là h o ạ t đ ộ n g c ó liên q u a n đ ế n m ọ i thành viên t r o n g x ã h ộ i n ê n v ã n h o a k i n h d o a n h là m ộ t p h ạ m trù ở t ẩ m c ỡ q u ố c g i a , c ò n v ă n h o a d o a n h n g h i ệ p t h ự c c h ấ t là v ã n h o a k i n h d o a n h c ủ a t ừ n g d o a n h n g h i ệ p v à c h ỉ là m ộ t p h ẩ n t r o n g v ã n h o a k i n h d o a n h . T r o n g bài k h o a l u ậ n n à y c h ú n g t a c ũ n g c ù n g c á c h h i ế u n h ư trên, c o i v ă n h o a d o a n h n g h i ệ p là m ộ t p h ầ n t r o n g v ă n h o a k i n h 8
 14. doanh. M ộ t cách cô đọng nhất có thể hiểu văn hoa kinh doanh là nền tảng tinh thần. linh hồn cho hoạt động kinh doanh, thể hiện phong cách kinh doanh của một dân tộc. 3.2, Đặc điểm của văn hóa kinh doanh. Văn hóa kinh doanh là một bộ phận đặc thù của vãn hoa, được hình thành ngay từ khi xuất hiện hoạt động kinh doanh trong đ ờ i sống của dân tộc đó cho dù con người có ý thớc được hay không. V à mặc dù m ỗ i dân tộc có nền văn hoa kinh doanh riêng của mình nhưng tất cả được hình thành trên nền tảng chung là vãn hoa dân tộc và chịu ảnh hường lớn của vãn hoa dân tộc. Vì vậy bên cạnh những đặc điểm chung của văn hoa, văn hoa kinh doanh còn có những đặc điểm riêng. • Vãn hoa kinh doanh xuất hiện cùng với sự xuất hiện của hàng hoa và thị trường. Tớc là chí khi có sự xuất hiện của nền sản xuất hàng hoa và phát triển đến một mớc độ nhất định, yếu tố văn hoa kinh doanh mới thực sự đi vào đời sống kinh doanh của các doanh nghiệp. Lúc đó doanh nghiệp nhận ra rằng việc trài nghiệm thực tiễn là để có thể xác định cho mình một con đường kinh doanh đúng đắn, chớ không đơn thuần kinh doanh tất cả chỉ vì lợi nhuận. • Văn hoa kinh doanh của một quốc gia phải phù hợp với trình độ kinh doanh của quốc gia đó. Trình độ kinh doanh l ạ i thường hay gắn liền với trình độ phái triển kinh t ế nhất định, và cũng thường hay bị chi phối bởi trình đ ộ phát triển kinh tế, nhưng cũng không hẳn vì t h ế m à cho rằng văn hoa kinh doanh cùa một quốc gia là không có những nét tiến bộ nếu kinh t ế của quốc gia đó còn lạc hậu. Nên trong xu thế toàn cầu hoa hiện nay, việc chấp nhận và học hỏi văn hoa kinh doanh cùa các quốc gia là cẩn thiết. 3.3. Các yếu tô cáu thành nên văn hoa kinh doanh. Như đã trình bày ở trên. chúng ta coi văn hoa doanh nghiệp là một bộ phận cùa văn hoa kinh doanh, vì vậy yếu tố đầu tiên phải kể đ ế n trong các y ế u tố cấu thành nên văn hoa kinh doanh chính là văn hoa doanh nghiệp. Doanh nghiệp là chủ thể của hầu hết các hoạt động kinh doanh, nên vãn hoa doanh 9
 15. nghiệp luôn là đầu m ố i trung tâm tập hợp m ọ i quan hệ và có vai trò, vị trí quyết định. Văn hoa doanh nghiệp là nơi tập hợp đ ộ i ngũ doanh nhân, nơi có thế tích hợp và phát huy những giá trị tốt đẹp vốn có trong nền văn hoa truyền thống của dân tộc kết hợp với thành tựu văn hoa t h ế giới, g ó p phần hình thành nên nền văn hoa của m ỗ i quốc gia dân tộc. Văn hoa doanh nghiệp tập chung và toa sáng trong các thiết chế, các đơn vị tổ chức sẩn xuất kinh doanh, thế hiện qua những biếu trưng chung thuộc về hình thức tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp, qua năng lực phẩm chất trình độ tổ chức sẩn xuất kinh doanh tạo ra chất lượng sán phẩm và những thành tích truyền thống tốt đẹp, qua phong cách giao tiếp ứng xử thống nhất của toàn đơn vị ( đ ố i với nội bộ, đ ố i với khách hàng) trong m ọ i quá trình kinh doanh. Bộ phận thứ hai trong các yếu tố cấu thành nên văn hoa kinh doanh là văn hoa đàm phán. Đây là văn hoa trong quá trình giao tiếp, trao đ ổ i , thuyết phục giữa các đ ố i tác kinh doanh để đi đến kí kết hợp đồng. Trong kinh doanh quốc tế, bàn đàm phán là nơi các doanh nghiệp mang những nền văn hoa của riêng mình tiếp cận nhau, vì thế phong thái hay phong cách trong quá trình h ọ giao tiếp, trao đ ổ i thông tin với nhau là khác nhau. Đ ể đạt được những thoa thuận chung thống nhất cùng mang lại lợi ích cho cà hai đòi hỏi các bên cần có những hiểu biết nhất định về văn hoa trong giao tiếp, văn hoa trong ngôn ngữ giao tiếp của đ ố i phương. Y ế u tố thứ ba cấu thành nên văn hoa kinh doanh là văn hoa trong marketing. đó là văn hóa trong các lĩnh vực sẩn xuất, phán phối và xúc tiến thương mại của doanh nghiệp trong việc đưa một săn phẩm ra thị trường để đến với người tiêu đ ù n g . Thông thường văn hoa trong marketing thường được xét với văn hoa của một doanh nghiệp cụ thể. Thể hiện trên các mặt như việc doanh nghiệp có các chính sách về sẩn phẩm, chính sách xây dựng môi trường kinh doanh, chính sách về hợp tác... theo tiêu chí hoạt động của riêng bẩn thán doanh nghiệp phù hợp với lợi ích của mình và phù hợp với thị trường mục tiêu. Thứ lư là văn hoa tiên dùng. Văn hoa tiêu d ù n g được hiếu là những tập quán, thị hiếu, quan đ i ế m của người tiêu dùng khi lựa chọn đ á n h giá để đi đ ế n 10
 16. q u y ế t đ ị n h m u a h à n g . Q u a n đ i ể m c ủ a các n h à d o a n h n g h i ệ p luôn là : " k h á c h h à n g là t h ư ợ n g đế", d o a n h n g h i ệ p n à o c ó c á c h t h â m n h ậ p thị trường p h ù h ợ p v ớ i v ă n h o a tiêu d ù n g c ủ a thị trường ấ y là m ộ t d o a n h n g h i ệ p thành c ô n g v à ngược lại. 4.Vai trò của văn hoa t r o n g hoạt động k i n h doanh. 4.1. Tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. T ừ trước t ớ i n a y v ă n h o a bị l i ệ t v à o lĩnh v ự c s ả n x u ấ t p h i v ậ t c h ấ t , luôn p h ụ t h u ộ c v à o lĩnh v ự c k i n h t ế , k i n h t ế phát t r i ể n m ớ i c ó điều k i ệ n đ ể phát t r i ể n k i n h tế. V à t h e o q u a n n i ệ m c ủ a n h i ều n g ư ờ i thì d ù v ă n h o a , h a y v ã n h o a k i n h d o a n h đ ề u là c h u y ệ n m ầ u m è , là cái đ ế n s a u , đ ư ợ c q u a n t â m đ ế n s a u - k h i d o a n h n g h i ệ p đ ã l ớ n m ạ n h , thành đ ạ t . N h ư n g q u a n n i ệ m n h ư t h ế là r ấ t s a i l ầ m và h o a n g phí. C á c n h à d o a n h n g h i ệ p c ầ n p h ả i n h ậ n r a v a i trò t o l ớ n c ủ a vãn h o a t r o n g v i ệ c thúc đ ắ y s ả n x u ấ t k i n h d o a n h phát t r i ể n . Đ ộ n g l ự c c h o s ả n x u ấ t k i n h d o a n h phát t r i ể n chính là n h ữ n g y ế u t ố g ắ n l i ề n v ớ i l ợ i ích c ủ a chính bàn thân d o a n h n g h i ệ p v à v ớ i chính n g ư ờ i l a o đ ộ n g c ủ a d o a n h n g h i ệ p đ ó . K ể r a c ụ t h ể đ ó là y ế u t ố lợi nhuận, năng suất lao động, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và thái độ của người lao động đ ố i v ớ i c ô n g v i ệ c m ì n h đ a n g làm. C ó v ẻ t a s ẽ k h ó c ó đ ư ợ c m ộ t s ự liên h ệ t r ự c d i ệ n g i ữ a v ă n h o a v à các y ê u t ố k ể trên n h ư n g t h ự c t ế c h o t h ấ y v ă n h o a chính là m ộ t n h â n t ố q u a n t r ọ n g h à n g đ ầ u t r o n g v i ệ c g i a tăng l ợ i n h u ậ n t r o n g s ả n x u ấ t , g i a tăng n ă n g s u ấ t l a o đ ộ n g , lăng thê m ạ n h t r o n g c ạ n h t r a n h c ủ a d o a n h n g h i ệ p trên t h ư ơ n g trường v à x â y d ự n g m ộ t l ẽ s ố n g , thái đ ộ l à m v i ệ c n g h i ê m túc đ ú n g đ ắ n c ủ a n g ư ờ i l a o đ ộ n g . 4.1.1. Gia tăng lợi nhuận sản xuất kinh doanh. T r ư ớ c h ế t là tác đ ộ n g c ủ a v ă n h o a t r o n g v i ệ c g i a tăng l ợ i n h u ậ n c ù a d o a n h n g h i ệ p . L ư ợ n g l ợ i n h u ậ n tăng đ ồ n g n g h ĩ a v ớ i v i ệ c k h ố i l ư ợ n g h à n g h o a c ủ a d o a n h n g h i ệ p đ ó r a thị trường đ ã tâng lên, l ư ợ n g k h á c h h à n g đ ế n v ớ i s ả n p h ắ m c ủ a d o a n h n g h i ệ p n h i ề u hơn. K h á c h hàng c ủ a t h ờ i đ ạ i k h o a h ọ c công n g h ệ phát t r i ể n c ó s ự c ả m n h ậ n v ề s ả n p h ắ m c ủ a m i n h ở m ộ t c ấ p đ ộ h o à n toàn tương x ứ n g v ớ i trình đ ộ tiêu d ù n g m à h ọ có. K h ô n g p h ả i n g ẫ u nhiên m ộ t s ả n li
 17. p h ẩ m đ ư ợ c n g ư ờ i tiêu d ù n g t i n t ư ở n g n ế u h ọ k h ô n g c ả m n h ậ n đ ư ợ c các giá trị t h i ế t t h ự c c ủ a n ó m ộ t các chính x á c n h ấ t . N g ư ờ i tiêu d ù n g đ a n g n ắ m s ự c h ủ đ ộ n g t r o n g v i ệ c sàng l ọ c v à l ự a c h ọ n thông t i n v ề s ả n p h ẩ m , v à cái t ạ o n é n s ự k h á c b i ệ t g i ữ a s ả n p h ẩ m n à y v à s ả n p h ẩ m k i a c ó c ù n g tính n ă n g chính là nét văn hoa s ả n p h ẩ m đ ó m a n g trên m ì n h . C h ú n g t a k h ô n g n ê n hiểu những nét văn hoa sản phẩm đó mang trên mình ở đ â y là m ộ t t h u ậ t n g ữ m ẫ i , đ â y chính là n h ũ n g nét riêng c ó v ề v ă n h o a c ủ a d o a n h n g h i ệ p t h ế h i ệ n trên s ả n p h ẩ m , v à t h ế h i ệ n t r o n g q u á trình tiêu t h ụ s ả n p h ẩ m n h ư các n ộ i d u n g v ề hình t h ứ c , m ẫ u m ã , h ệ t h ố n g n h à x ư ẫ n g , c ử a h à n g c ủ a d o a n h n g h i ệ p , đ ộ i n g ũ h â n viên p h ụ c v ụ , c h ấ t l ư ợ n g d ị c h v ụ b á n hàng... K h ô n g p h ả i n g ẫ u nhiên m à k h á c h h à n g trên khấp thế giẫi đ ế n v ẫ i C o c a C o l a n h i ề u h ơ n các s ả n p h ẩ m n ư ẫ c u ố n g c ó g a s khác. n g ư ờ i tiêu d ù n g luôn đ ư ợ c g â y b ấ t n g ờ b ở i k i ể u d á n g đ a d ạ n g , n h ữ n g g ă m m à u tươi t ắ n , n h ữ n g cách đi v à o lòng n g ư ờ i h o à n h ả o c ủ a n h à s ả n x u ấ t b ằ n g n h i ề u h o ạ t đ ộ n g q u a n h ệ c ô n g c h ú n g , các hình t h ứ c q u ả n g cáo, n ộ i d u n g q u ả n g c á o đ ậ m đ à g i a i điệu n g ọ t n g à o v à hình ả n h c ó h ổ n . C h ẳ n g h ề n g ầ n n g ạ i n ế u nói r ằ n g C o c a C o l a là s ả n p h ẩ m m a n g trên m ì n h k h á n h i ề u n h ữ n g nét văn h o a riêng c ó đ ộ c đ á o c ủ a d o a n h n g h i ệ p m ì n h . T ạ i V i ệ t N a m , CocaCola c h i ế m m ộ t thị p h ầ n ổ n đ ị n h và tương đ ố i l ẫ n . D o a n h n g h i ệ p n à y c ó m ứ c tăng trưởng đ ề u q u a các n ă m , đ â y là m ộ t điển hình c h o n h ậ n đ ị n h v ă n h o a c ó tác đ ộ n g g i a tăng l ợ i n h u ậ n c ủ a d o a n h n g h i ệ p . 4.1.2. Tăn ÍỊ năng suất lao động. M ộ t k h i l ợ i n h u ậ n tâng, các l ợ i ích k h á c c ủ a b ả n thân d o a n h n g h i ệ p v à người lao đ ộ n g c ủ a d o a n h n g h i ệ p được đ ả m b ả o chắc c h ắ n hơn, đầy đ ủ hơn. D o a n h n g h i ệ p c ó n h i ề u điểu k i ệ n h ơ n t r o n g v i ệ c c ả i t i ế n q u y trình s ả n x u ấ t n h ờ v à o v i ệ c h u y đ ộ n g n g u ồ n v ố n t ừ q u ỹ đ ầ u tư phát t r i ể n . N g ư ờ i l a o đ ộ n g đ ư ợ c t r ả lương tương x ứ n g v ẫ i tình hình h o ạ t đ ộ n g c h u n g c ủ a d o a n h n g h i ệ p , s ự g i a tăng l ợ i n h u ậ n t r o n g k i n h d o a n h c ủ a d o a n h n g h i ệ p nơi h ọ l à m v i ệ c h ứ a h ẹ n n h ữ n g đ i ề u k i ệ n p h ú c l ợ i k h á c ngoài t i ề n c ô n g x ứ n g đ á n g . Đ i ề u n à y rõ 12
 18. ràng tạo ra yếu t ố tâm lý tích cực. Thái đ ộ vô trách n h i ệ m của n h â n viên trong công việc do đó cũng bị triệt tiêu. Nhân viên chỉ trung thành và gắn bó lâu dài khi họ thấy hứng thú được làm việc trong một môi trường m à từ cảm nhần của bán thân họ có sự phát triển, có cơ h ộ i khẳng định bản thân m ì n h và thăng tiến. Bán thân người lao động ý thức được công việc của mình không chỉ đơn thuần là đồng tiền m à là giá trị tinh thần m à chỉ đ ế n c ô n g ty h ọ mới có được. H ọ coi môi trường làm việc cũng như môi trưởng sống của m ì n h và c h ă m chút cho môi trường ấy ngày càng tiến bộ, lành mạnh. Vì t h ế đã kích thích h ọ đ ổ i mới và sáng c h ế trong sản xuất. Tái sản xuất sức lao động được cải thiện rõ rệt, năng xuất lao động, hiệu quá sản xuất kinh doanh được nâng cao. Văn hoa tiến bộ và sự đồng thuần của con người trong c ù n g cộng đổng là nguồn lực tạo ra sức mạnh cộng đồng cao hơn làsự phát triển hài hoa, lành mạnh của m ỗ i quốc gia. dân tộc. 4.1.3. Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thây rằng vãn hoa kinh doanh là nguồn lực tạo nên phong thái của doanh nghiệp, tạo ra những nét khác biệt riêng có của bản thân doanh nghiệp. Lý thuyết của kinh doanh luôn dành phẩn chiến thắng cho những sản phẩm có sác thái kinh doanh riêng này. Do vầy văn hoa kinh doanh là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh. 4.2. Văn hoa tác động tới hi duy, tình cảm, giao tiếp trong kinh doanh. 4.2.1. Tác động tới tư duy, tình cảm trong kình doanh. Các m ố i quan hệ xã hội của con người thường mang đ ầ m bản sắc văn hoa của cộng đồng nơi con người đó đang sinh sống. Bản sắc văn hoa đó l ạ i quyết định tới m ọ i tư duy, tình cảm cùa con người trong cuộc sống thường nhầt hằng ngày, được vần dụng vào hoại dộng kinh doanh. N h ư thế, các cá nhân ở những nền văn hoa khác nhau thì có cách tiến h à n h hoạt động k h á c nhau, có cách giải quyết sự việc khác nhau, quan n i ệ m đ ú n g sai k h á c nhau, tỏ thái độ cũng k h á c nhau. M ộ t ví dụ điển hình đ ó là: t ạ i c á c nước phương Táy con người có thói quen đặt cái tôi lên trước, ngược l ạ i ở phương Đ ô n g , nhân 13
 19. sinh quan của con người là hướng về cộng đồng, một n h à kinh doanh tài ba sẽ không chỉ là con n g ư ờ i tháo vát, biết làm giàu cho bản thân m ì n h , m à phải là một con người có cái tâm, biết làm giàu cho xã h ộ i . 4.2.2. Tác động tới giao tiếp trong kinh doanh. M ộ t ví dụ điển hình trong đ i ế m này là quan n i ệ m về sự đụng chạm cơ thể, giữa các nước phương Tây và phương Đ ô n g cũng có sự k h á c nhau. ở phương Đông sự đụng chạm cơ thể là không được phép, k ể cả hôn xã giao trong khi người phương Tây khá thoải mái về vấn để này, n g ư ờ i phương Đ ô n g thường lại kín đ á o . Cái bốt tay của người phương Đỏng cũng nhẹ nhàng hơn, phụ nữ thường chí chạm nhẹ vào tay đ ố i tác nếu họ có đưa tay ra để bốt, nếu không hiếu người phương Táy l ạ i cho rằng họ thờ ơ với cử chì của mình vì cái bốt tay đó k h ô n g chặt. K h ô n g hẳn là vậy với phụ nữ cử chỉ bốt tay là một hành động lịch sự và chính sự chạm nhẹ đó thể hiện những nét riêng trong quan niệm khiêm nhường, kín đáo của bản thân h ọ . Đ ó là riêng đ ố i với phụ nữ, ngoài ra trong các quan hệ xã hội khác ta vẫn luôn gặp những cái bốt tay của người phương Đ ô n g có thể lâu hơn cái bốt tay truyền thống của người phương Tây, nốm gần kín cả bàn tay và đôi khi có thể bốt bằng cả hai tay. Con người ở bất cứ đâu cũng vậy luôn rất cố hữu với những gì thuộc về nét truyền thống, bới đơn giản truyền thống k h ô n g thể hình thành ngày một ngày hai theo ý muốn chủ quan của họ. Ta không phải băn khoăn rằng tại sao cùng là đồng ý mà người T h ổ Nhĩ Kì và Bungari l ạ i lốc đầu, trong khi n g ư ờ i dân ở hầu hết cấc dân tộc khác trên t h ế giới l ạ i gật đẩu, và hành động là ngược lại nếu là từ chối. Đ i ể m chúng ta nên chú ý là h ọ mang những nét văn hoa riêng đó của mình vào trong hoạt động kinh doanh, những con n g ư ờ i ở những nền văn hoa khác nhau được gập nhau trên thương trường, người làm kinh doanh cần phải biết bốt được những tín hiệu thông tin từ những nền vãn hoa khác biệt để có sự xử trí hợp lí đế không làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh. Giáo sư Phạm Xuân Nam đã cho rằng "kinh t ế bốt rễ được trong văn hóa", kinh doanh là mặt động của hoạt động kinh t ế vì t h ế cũng chẳng là sai 14
 20. nếu cho rằng kinh doanh cũng bắt rễ được từ văn hoa. Văn hoa đóng góp như nền tảng cho kinh doanh phát triển, còn kinh doanh lành mạnh lại như một thành quá cổ vũ cho các giá trị trong đó có các giá trị văn hoa. M ố i quan hệ giữa văn hoa và kinh doanh là m ố i quan hệ biện chứng có tính quy luật, vừa thống nhờt vừa phụ thuộc vào nhau. Cái hay của người làm kinh tế là nhận thức được đúng đắn giá trị có được từ mối quan hệ biện chứng trên đế có thể có những sách lược kinh doanh hoàn hảo. l i . Ả n h hưởng của văn hoa k i n h doanh t ớ i k h ả năng thâm nhập thị trường của doanh nghiệp. Nhiệm vụ doanh nghiệp nào cũng làm trước k h i thâm nhập vào thị trường là nghiên cứu thị trường để có được phương pháp tiếp thị thật phù hợp. Khi phương pháp tiếp thị đúng đắn thì chiến thuật thâm nhập thị trường mục tiêu sẽ dẻ dàng hơn. Đ ể thành công trong những bước đầu tiên này việc chỉ liến hành phân tích tình hình kinh doanh và nghiên cứu thị trường với đem thuần là các chỉ số kinh tế không thôi chưa đủ, việc tiến hành nghiên cứu về vãn hoa cũng rờt cần thiết. Trong kinh doanh quốc tế, doanh nghiệp phải tiến hành kinh doanh với những người thuộc các nền văn hoa khác nhau. M ỗ i nền văn hoa khác đó lại mang trong mình những phong cách kinh doanh khác nhau, nề văn hoa kinh doanh khác nhau. Người làm kinh doanh khi đó phải n gác sang một bèn những quan niệm có từ trước và cố gắng học theo nền vãn hoa cùa nước đối tác. H ọ học cách không áp dụng các tiêu chuẩn giá trị của chính mình đối với những người thuộc các nền văn hoa khác, và hiểu là không có đúng sai đối với nhữne người thuộc nền văn hoa khác m à chỉ có những diêm không tương đồng m à thôi. Chính vì thế sách lược của doanh nghiệp khi thâm nhập vào các thị trường khác nhau phải có độ linh hoạt cho phù hợp. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ảnh hưởng của vãn hoa kinh doanh đến khả năng thâm nhập thị trường của doanh nghiệp dưới góc nhìn dựa trên các nguyên tắc tiếp thị cơ bản đó là sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2